Procedūra : 2017/0086(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0054/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0054/2018

Debates :

PV 12/09/2018 - 17
CRE 12/09/2018 - 17

Balsojumi :

PV 13/09/2018 - 10.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0349

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1274kWORD 184k
8.3.2018
PE 612.231v02-00 A8-0054/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vienotas digitālās vārtejas izveidi informācijas, procedūru, palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumu sniegšanai un par Regulas (ES) Nr. 1024/2012 grozījumiem

(COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Referente: Marlene Mizzi

KĻŪDAS LABOJUMS/ PAPILDINĀJUMS
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vienotas digitālās vārtejas izveidi informācijas, procedūru, palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumu sniegšanai un par Regulas (ES) Nr. 1024/2012 grozījumiem

(COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0256),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 21. panta 2. punktu, 48. pantu un 114. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0141/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 18. oktobra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A8-0054/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Paziņojumā par digitālo vienoto tirgu17 atzīta interneta un ciparu tehnoloģiju loma mūsu dzīves un darba veidu pārmainīšanā, jo tie rada milzu iespējas inovācijai, izaugsmei un nodarbinātībai. Paziņojumā atzīts, ka pilsoņu un uzņēmumu vajadzības viņu pašu zemē un pāri robežām varētu labāk apmierināt, paplašinot un integrējot pastāvošos Eiropas portālus, tīklus, pakalpojumus un sistēmas un tos pievienojot "vienotai digitālai vārtejai". ES e-pārvaldes rīcības plānā 2016.–2020. gadam18 vienotā digitālā vārteja uzskaitīta pie 2017. gada darbībām. Ziņojumā par ES pilsonību19 vienotā digitālā vārteja uzskatīta par prioritāti Savienības pilsoņu tiesībās.

(2)  Paziņojumā par digitālo vienoto tirgu17 ir atzīta interneta un ciparu tehnoloģiju loma tajā, kā mainās mūsu dzīves un veidi, kādos pilsoņi, uzņēmumi un to darbinieki sazinās, piekļūst informācijai un zināšanām, patērē, iesaistās un strādā, jo tie rada iespējas inovācijai, izaugsmei un nodarbinātībai. Minētajā paziņojumā un vairākās Eiropas Parlamenta pieņemtās rezolūcijās ir atzīts, ka pilsoņu un uzņēmumu vajadzības viņu pašu zemē un pāri robežām varētu labāk apmierināt, paplašinot un integrējot pastāvošos Eiropas un valstu portālus, tīmekļa vietnes, tīklus, pakalpojumus un sistēmas un tos sasaistot, tādējādi izveidojot vienotu Eiropas kontaktpunktu jeb “vienotu digitālu vārteju”. ES e-pārvaldes rīcības plānā 2016.–2020. gadam18 vienotā digitālā vārteja uzskaitīta pie 2017. gada darbībām. Ziņojumā par ES pilsonību19 vienotā digitālā vārteja uzskatīta par prioritāti Savienības pilsoņu tiesībās.

__________________

__________________

17 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Digitālā vienotā tirgus stratēģija Eiropai", COM(2015) 192 final, 6.5.2015.

17 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai Digitālā vienotā tirgus stratēģija Eiropai, COM(2015) 192 final, 6.5.2015.

18 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "ES e-pārvaldes rīcības plāns 2016.–2020. gadam. Pārvaldes digitalizēšanās paātrināšana", COM(2016) 0179 final.

18 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai ES e-pārvaldes rīcības plāns 2016.–2020. gadam. Pārvaldes digitalizēšanās paātrināšana, COM(2016)0179 final.

19 Ziņojums par ES pilsonību Pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā, 2017. gada 24. janvāris, COM(2017) 30/2 final.

19 Ziņojums par ES pilsonību Pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā, 2017. gada 24. janvāris, COM(2017) 30/2 final.

Pamatojums

Labāk atspoguļota ciparu tehnoloģiju nozīme tajā, kā mainās mūsu dzīves un veidi, kādos pilsoņi, uzņēmumi un to darbinieki sazinās, piekļūst informācijai un zināšanām, izgudro, patērē, iesaistās un strādā. Uzsvērts arī tas, ka ir būtiski integrēt visus Eiropas un valstu portālus, izveidojot vienu vienotu kontaktpunktu.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Eiropas Parlaments un Padome daudzkārt aicinājuši izveidot plašāku un lietotājiem parocīgāku informācijas un palīdzības kopumu, kas uzņēmumiem ļautu vieglāk orientēties vienotajā tirgū un stiprinātu un saskaņotu vienotā tirgus rīkus, lai labāk apmierinātu pilsoņu un uzņēmumu vajadzības to pārrobežu darbībā.

(3)  Eiropas Parlaments un Padome ir daudzkārt aicinājuši izveidot plašāku un lietotājiem parocīgāku informācijas un palīdzības kopumu, kas pilsoņiem un uzņēmumiem ļautu vieglāk orientēties vienotajā tirgū un stiprinātu un saskaņotu vienotā tirgus rīkus, lai labāk apmierinātu pilsoņu un uzņēmumu vajadzības to pārrobežu darbībā.

Pamatojums

Eiropas Parlaments ir vairākkārt aicinājis sniegt plašāku informāciju un atbalstu, lai palīdzētu gan pilsoņiem, gan uzņēmumiem.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Atbilde uz aicinājumiem ir šī regula, kas pilsoņiem un uzņēmumiem dod iespēju viegli piekļūt informācijai, procedūrām un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem, kas vajadzīgi, lai tie varētu izlietot savas tiesības iekšējā tirgū. Regula izveido vienotu digitālu vārteju, kuras kontekstā Komisijai un kompetentajām iestādēm šo mērķu sasniegšanā būs svarīga loma.

(4)  Atbilde uz aicinājumiem ir šī regula, kas pilsoņiem un uzņēmumiem dod iespēju piekļūt informācijai, tiešsaistes procedūrām un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem, kas vajadzīgi, lai tie varētu izlietot savas tiesības iekšējā tirgū. Vienotā digitālā vārteja varētu palīdzēt padarīt pārredzamākus noteikumus un regulas tādās jomās kā ceļošana Savienības robežās, darbs un pensionēšanās Savienībā, pilsoņu pastāvīga uzturēšanās dalībvalstīs, kas nav viņu izcelsmes dalībvalstis, piekļuve izglītībai citās dalībvalstīs, piekļuve veselības aprūpei, ģimenes tiesību izmantošana, uzturēšanās tiesības, pilsoņu tiesības un patērētāju tiesības. Tā varētu arī palīdzēt vairot patērētāju uzticēšanos, novērst patērētāju aizsardzības un iekšējā tirgus noteikumu sadrumstalotību un mazināt piemērojamo noteikumu izpildes izmaksas uzņēmumiem. Regula izveido lietotājiem parocīgu, interaktīvu vienotu digitālu vārteju, kurai, pamatojoties uz lietotāju vajadzībām, būtu jānoved viņi pie visatbilstošākajiem pakalpojumiem. Šajā kontekstā Komisijai, dalībvalstīm un kompetentajām iestādēm minēto mērķu sasniegšanā būs svarīga loma.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Vienotajai digitālajai vārtejai būtu jāatvieglo mijiedarbība starp pilsoņiem un uzņēmumiem, no vienas puses, un valsts pārvaldes iestādēm un kompetentajām iestādēm, no otras puses, nodrošinot piekļuvi Savienības, valsts, reģionālā vai vietējā līmenī pārvaldītiem tiešsaistes portāliem, tīmekļa lapām un tīmekļa vietnēm, atvieglojot pilsoņu un uzņēmumu ikdienas darbības un pēc iespējas samazinot šķēršļus, ar kuriem nākas saskarties vienotajā tirgū. Tādas vienotas digitālas vārtejas pastāvēšana, kura nodrošina piekļuvi precīzai un aktuālai informācijai, tiešsaistes piekļuvi procedūrām, kā arī palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem, varētu palīdzēt uzlabot lietotāju informētību par dažādiem jau esošajiem tiešsaistes pakalpojumiem, kā arī varētu mazināt lietotāju izmaksas un laiku, kas vajadzīgs, lai noteiktu viņu prasībām visatbilstošāko tiešsaistes pakalpojumu.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Regulā uzskaitītas informācijas jomas, kuras pilsoņiem un uzņēmumiem ir būtiskas to tiesību izlietošanā iekšējā tirgū, un tā liek dalībvalstīm un Komisijai gādāt, lai valstu un Savienības līmeņa vietnes un portāli pilnībā aptvertu informāciju minētajās jomās. Informācijai ne tikai jāizskaidro normas un pilsoņu un uzņēmumu pienākumi, bet arī jāizskaidro, kādas procedūras pilsoņiem un uzņēmumiem jāizpilda, lai minētas normas un pienākumi būtu ievēroti. Informācijai jāapraksta arī palīdzības un problēmu risināšanas dienesti, pie kuriem pilsoņi un uzņēmumi var vērsties ar problēmām, kas skar informācijas sapratni, informācijas piemērošanu viņu konkrētajai situācijai vai kādas procedūras izpildi.

(5)  Regulā ir uzskaitītas informācijas jomas, kuras pilsoņiem un uzņēmumiem ir būtiskas to tiesību izlietošanā iekšējā tirgū, un tai vajadzētu likt dalībvalstīm un Komisijai gādāt, lai valstu un Savienības līmenī, tostarp reģionālā un vietējā līmenī, būtu pilnībā aptverta precīza, kvalitatīva un aktuāla informācija minētajās jomās, izskaidrojot piemērojamās normas un pilsoņu un uzņēmumu pienākumus, arī to, kādas procedūras pilsoņiem un uzņēmumiem jāizpilda, lai minētas normas un pienākumi būtu ievēroti. Minētā informācija būtu jāgrupē tādās tematiskajās jomās kā “darba nosacījumi”, “veselība” un “pensijas”, sasaistot dažādus savstarpēji papildinošus pakalpojumus, lai lietotājus varētu viegli virzīt dažādo pakalpojumu klāstā, izmantojot vienoto digitālo vārteju. Lai nodrošinātu vienotās digitālās vārtejas skaidrību, caur šo vārteju sniegtajai informācijai vajadzētu būt skaidrai, precīzai un aktuālai, pēc iespējas būtu jāsamazina sarežģītu terminu izmantošana un būtu jāizmanto tikai tādi akronīmi, kuri ir vienkāršoti un viegli saprotami apzīmējumi un kuru izpratnei nav nepieciešamas priekšzināšanas par attiecīgo jautājumu vai tiesību jomu. Turklāt minētajai informācijai būtu jāapraksta arī palīdzības un problēmu risināšanas dienesti, pie kuriem pilsoņi un uzņēmumi var vērsties ar problēmām, kas skar informācijas sapratni, informācijas piemērošanu viņu konkrētajai situācijai vai kādas procedūras izpildi.

Pamatojums

Lai vienotā digitālā vārteja atbilstu lietotāju vajadzībām, būtu jānosaka standarti attiecībā uz informācijas kvalitāti. Skaidru, precīzu un aktuālu informāciju pilsoņi un uzņēmumi nosauca par vienu no vissvarīgākajām vienotā kontaktpunkta iezīmēm pētījumā “Eiropas vienotais kontaktpunkts” (2013. gads), ko Eiropas Parlamenta uzdevumā veica Politikas departaments A. Saskaņā ar autoru ieteikumiem būtu arī jānodrošina, ka informācija ir viegli saprotama, lai pēc iespējas lielāks skaits lietotāju varētu gūt labumu no šajā regulā ietvertās informācijas un paredzētajiem pakalpojumiem.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Šī iniciatīva balstāma uz LESD 21. panta 2. punktu, 48. pantu un 114. panta 1. punktu, jo tai ir trejāds mērķis samazināt lieko administratīvo slodzi pilsoņiem un uzņēmumiem, kuri darbojas vai vēlas darboties citā dalībvalstī pilnīgā atbilstībā valsts normām un procedūrām, izbeigt diskrimināciju un nodrošināt iekšējā tirgus darbību sniegto informācijas, procedūru un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumu ziņā un tās sastāvdaļas aptver pilsoņu brīvu pārvietošanos un sociālo nodrošināšanu, un to nevar uzskatīt tikai par sagadīšanos.

(6)  Šī regula būtu balstāma uz LESD 21. panta 2. punktu, 48. pantu un 114. panta 1. punktu, jo šīs regulas mērķis ir samazināt papildu administratīvo slogu pilsoņiem un uzņēmumiem neatkarīgi no tā, vai tie darbojas vai vēlas darboties citā dalībvalstī vai dalībvalstī, kurā tiem ir iedibināta uzņēmējdarbība vai pastāvīgā dzīvesvieta, pilnīgā atbilstībā valsts normām un procedūrām, izbeigt diskrimināciju un nodrošināt iekšējā tirgus darbību sniegto informācijas, procedūru un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumu ziņā, un tās sastāvdaļas aptver pilsoņu brīvu pārvietošanos un sociālo nodrošināšanu, un to nevar uzskatīt tikai par sagadīšanos.

Pamatojums

Vienotā digitālā vārteja nodrošinās ieguvumus ne tikai pārrobežu lietotājiem, bet arī lietotājiem, kuri izmantos vārteju savā dalībvalstī vai dalībvalstī, kurā tie dzīvo/ pastāvīgi uzturas, un veicinās to, ka valsts pārvaldē notiek virzība uz tādiem mērķiem kā e-pārvaldes ieviešana un digitālu risinājumu nodrošināšana iedzīvotāju ikdienas dzīvē.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Lai Savienības pilsoņi un uzņēmumi iekšējā tirgū varētu baudīt brīvas pārvietošanās tiesības, Savienībai ir jānosaka konkrēti pasākumi, kas pilsoņiem un uzņēmumiem ļautu viegli piekļūt plašai un drošai informācijai par tiesībām, ko rada Savienības tiesību akti, un informācijai par piemērojamajām valsts normām un procedūrām, kas tiem būs jāizpilda, ja tie pārcelsies uz citu dalībvalsti, dzīvos vai mācīsies tajā, iedibinās uzņēmumu vai veiks saimniecisko darbību. Valsts līmenī sniedzamajai informācijai jāaptver ne tikai valstu normas, kas īsteno Savienības tiesību aktus, bet arī citādas valsts normas, kas vienādi piemērojamas gan saviem valstspiederīgajiem, gan uzņēmumiem no citām dalībvalstīm.

(7)  Lai Savienības pilsoņi un uzņēmumi iekšējā tirgū varētu baudīt brīvas pārvietošanās tiesības, Savienībai būtu jānosaka konkrēti, nediskriminējoši pasākumi, kas pilsoņiem un visām fiziskām personām, kuras uzturas dalībvalstī, un uzņēmumiem ļautu viegli piekļūt plašai un drošai informācijai par tiesībām, ko rada Savienības tiesību akti, un informācijai par piemērojamajām valsts normām un procedūrām, kas tiem būs jāizpilda, ja tie pārcelsies uz citu dalībvalsti, dzīvos vai mācīsies tajā, iedibinās uzņēmumu vai veiks saimniecisko darbību. Valsts līmenī sniedzamajai informācijai būtu jāaptver ne tikai valstu normas, kas īsteno Savienības tiesību aktus, bet arī visas citas valsts normas, kas vienādi piemērojamas gan saviem valstspiederīgajiem, gan uzņēmumiem no citām dalībvalstīm.

Pamatojums

Šajā apsvērumā ir pausta vispārīga atziņa, ka Savienībai un dalībvalstīm būtu jāpieņem nediskriminējoši pasākumi uzņēmumu un pilsoņu interesēs.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Šai regulai ir jāizveido vienots punkts, no kura pilsoņiem un uzņēmumiem piekļūt informācijai par Savienības un/vai valsts normām un prasībām, kas tiem jāizpilda. Tai jāvienkāršo pilsoņu un uzņēmumu saziņa ar Savienības vai valsts līmenī iedibinātajiem palīdzības un problēmu risināšanas dienestiem un tā jāefektivizē. Vārtejai arī jāatvieglina procedūru pieejamība un izpildāmība. Tādēļ regulai jāprasa, lai dalībvalstis lietotājiem dod iespējas tiešsaistē pilnībā izpildīt zināmas procedūras, kas ir ļoti svarīgas pilsoņiem un uzņēmumiem, kuri pārceļas pāri robežām, bet nekādi nav jāskar pastāvošās būtiskās prasības, ko minētajās politikas jomās nosaka Savienības un/vai valstu tiesību akti. Šajā sakarā regulai jāatbalsta "vienreizējības" princips liecību apmaiņā starp dažādu valstu kompetentajām iestādēm.

(11)  Šai regulai būtu jāizveido vienots punkts, no kura pilsoņiem un uzņēmumiem piekļūt informācijai par Savienības un/vai valsts normām un prasībām, kas tiem jāizpilda. Tai būtu jāvienkāršo pilsoņu un uzņēmumu saziņa ar Savienības vai valsts līmenī iedibinātajiem palīdzības un problēmu risināšanas dienestiem un tā jāefektivizē. Vārtejai būtu arī jāatvieglo tiešsaistes piekļuve procedūrām. Tādēļ regulai būtu jāprasa, lai dalībvalstis lietotājiem attiecīgā gadījumā dotu iespēju tiešsaistē pilnībā izpildīt II pielikumā uzskaitītās procedūras, kas ir ļoti svarīgas lielākajai daļai pilsoņu un uzņēmumu, vai izpildīt citas procedūras, kuras lietotājiem dalībvalstī ir pieejamas tiešsaistē un kuras valsts līmenī ir noteikušas centrālas valsts struktūras vai kuras ir darītas pieejamas visām centrālajai valdībai pakļautām iestādēm. Šai regulai nekādi nevajadzētu skart pastāvošās tiesības un pienākumus, ko minētajās politikas jomās nosaka Savienības un/vai valstu tiesību akti. Saistībā ar procedūrām, kuras uzskaitītas šīs regulas II pielikumā, kā arī procedūrām, kas noteiktas Direktīvās 2005/36/EK, 2006/123/EK, 2014/24/ES un 2014/25/ES, šai regulai būtu jāatbalsta vienreizējības principa piemērošana un pilnībā jāievēro pamattiesības uz personas datu aizsardzību apliecinājumu apmaiņā starp dažādu dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Vārtejai jāliek goda vietā lietotājs un jābūt parocīgai lietotājam, un jāļauj pilsoņiem un uzņēmumiem mijiedarboties ar valsts un Savienības līmeņa administrāciju, dodot tiem iespēju no tiešas pieredzes sniegt atsauksmes gan par vārtejā sniegtajiem pakalpojumiem, gan iekšējā tirgus darbību. Atsauksmju rīkam jāļauj lietotājam uzrādīt saskatītās problēmas, trūkumus un vajadzības, lai būtu iespējams nemitīgi uzlabot pakalpojumu kvalitāti.

(12)  Vienotā digitālā vārteja, kā arī informācija, tiešsaistes procedūras un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumi, kuri ietilpst šīs regulas piemērošanas jomā, Savienības vai valsts līmenī būtu jāpiedāvā uz lietotāju orientētā un lietotājam parocīgā veidā. Vārtejas mērķim vajadzētu būt novērst pārklāšanos un savstarpēji sasaistīt esošus pakalpojumus. Tai būtu jāļauj pilsoņiem un uzņēmumiem mijiedarboties ar valsts un Savienības līmeņa pārvaldes iestādēm, dodot tiem iespēju no tiešas pieredzes sniegt atsauksmes gan par vārtejā sniegtajiem pakalpojumiem, gan iekšējā tirgus darbību. Atsauksmju rīkam būtu jāļauj lietotājam uzrādīt saskatītās problēmas, trūkumus un vajadzības, tādējādi veicinot pastāvīgu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, lietotāju personas datu aizsardzības nolūkā pamatojoties uz anonīmiem datiem.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Vārtejas sekmes būs atkarīgas no Komisijas un dalībvalstu kopīgiem pūliņiem. Vārtejā jābūt arī pastāvošajā portālā "Tava Eiropa" integrētai kopīgai lietotājsaskarnei, ko pārzinās Komisija. Kopīgajai lietotājsaskarnei jāpiedāvā saites ar informāciju, procedūrām un palīdzības vai problēmu risināšanas pakalpojumiem, kas pieejami dalībvalstu kompetento iestāžu un Komisijas pārzinātajos portālos. Lai vārteja būtu vieglāk lietojama, lietotājsaskarnei jābūt pieejamai visās oficiālajās Savienības valodās. Vārtejas darbība jābalsta ar rīkiem, ko Komisija izstrādā sadarbībā ar dalībvalstīm.

(13)  Vārtejas sekmes būs atkarīgas no Komisijas un dalībvalstu kopīgiem pūliņiem. Vārtejā vajadzētu būt arī pastāvošajā portālā Tava Eiropa integrētai kopīgai lietotājsaskarnei, ko pārvaldīs Komisija. Kopīgajai lietotājsaskarnei būtu jāpiedāvā saites uz informāciju, procedūrām un palīdzības vai problēmu risināšanas pakalpojumiem, kas pieejami dalībvalstu kompetento iestāžu un Komisijas pārvaldītajos portālos. Lai vārteja būtu vieglāk lietojama, lietotājsaskarnei vajadzētu būt pamanāmai visās Savienības un dalībvalstu tīmekļa vietnēs, kuras veido vārteju un ir saistītas ar to, un tai vajadzētu būt pieejamai visās oficiālajās Savienības valodās. Vārtejas darbība būtu jāatbalsta ar rīkiem, ko Komisija izstrādā sadarbībā ar dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Regulai jāstiprina tiešsaistes procedūru iekšējā tirgus aspekts, pastāvot pie vispārīgā nediskriminēšanas principa arī attiecībā uz pilsoņu vai uzņēmumu piekļūšanu tiešsaistes procedūrām, kuras valsts līmenī jau ieviestas uz valsts vai Savienības tiesību aktu pamata. Jābūt iespējamam lietotājiem, kuriem kādā dalībvalstī nav pastāvīgas dzīvesvietas vai iedibinātas uzņēmējdarbības, piekļūt tiešsaistes procedūrām un tās izpildīt bez tādiem kavēkļiem kā veidlapu lauki, kuros prasīts iekšzemes tālruņa numurs vai pasta indekss, nodevas, kuras samaksājamas vienīgi sistēmās, kas neļauj izdarīt pārrobežu maksājumus, paskaidrojumu neesība citās valodās kā vien valsts valodā vai valodās, elektronisku liecību no citas valsts iestādēm iesniegšanas neiespējamība un citās dalībvalstīs izdotu elektroniskas identifikācijas līdzekļu nepieņemšana.

(15)  Regulai būtu jāstiprina tiešsaistes procedūru iekšējā tirgus aspekts un tādējādi jāveicina iekšējā tirgus digitalizācija, ievērojot vispārīgo nediskriminēšanas principu attiecībā uz pilsoņu vai uzņēmumu piekļuvi tiešsaistes procedūrām, kuras valsts līmenī jau ir ieviestas uz valsts vai Savienības tiesību aktu pamata. Lietotājiem, kuriem attiecīgajā dalībvalstī nav pastāvīgās dzīvesvietas vai iedibinātas uzņēmējdarbības, vajadzētu būt iespējai piekļūt tiešsaistes procedūrām un tās izpildīt bez tādiem kavēkļiem kā veidlapu lauki, kuros prasīts iekšzemes tālruņa numurs, valsts prefikss tālruņa numuram vai pasta indekss, nodevas, kuras samaksājamas vienīgi sistēmās, kas neļauj izdarīt pārrobežu maksājumus, detalizētu paskaidrojumu neesība citās valodās kā vien dalībvalsts valsts vai oficiālajā valodā vai valodās, elektronisku apliecinājumu no citas dalībvalsts iestādēm iesniegšanas neiespējamība un citās dalībvalstīs izdotu elektroniskas identifikācijas līdzekļu nepieņemšana. Ja lietotājs situācijā, kas attiecas tikai uz vienu dalībvalsti, var piekļūt procedūrai tiešsaistē un izpildīt to šajā dalībvalstī jomā, uz kuru attiecas šī regula, arī pārrobežu lietotājam vajadzētu būt iespējai piekļūt tai pašai procedūrai tiešsaistē un izpildīt to, izmantojot to pašu tehnisko risinājumu vai pielāgotu risinājumu un nesaskaroties ne ar kādiem diskriminējošiem šķēršļiem. Šajā nolūkā dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai ieviest līdzīgas nediskriminējošas procedūras lietotājiem no citām dalībvalstīm vai lietotājiem ar pastāvīgu dzīvesvietu citās dalībvalstīs, ja tās nodrošina, ka nosacījumi attiecībā uz piekļuvi informācijai un pakalpojumiem pārrobežu lietotājiem ir tādi paši kā nosacījumi, kurus piemēro attiecīgās dalībvalsts lietotājiem.

Pamatojums

Vārteja ir digitāls instruments, kas palīdzēs informēt iedzīvotājus par viņu tiesībām, ko paredz ES un dalībvalstu tiesību akti, dos viņiem iespēju tiešsaistē piekļūt procedūrām, pakalpojumiem un problēmu risināšanas rīkiem, kā arī izmantot tos. Regula neradīs ietekmi un neliegs dalībvalstīm turpināt organizēt savus valsts pakalpojumus un procedūras tādā veidā, kas nodrošina šo valstu vajadzības, taču tām būs jānodrošina, ka procedūras nav diskriminējošas pārrobežu lietotājiem.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Šai regulai jāpapildina Elektroniskās identifikācijas regulā26 izklāstītie nosacījumi, ar kuriem dalībvalstis atzīst fizisku un juridisku personu elektroniskās identifikācijas līdzekļus, kuri ietilpst citas dalībvalsts izziņotā elektroniskās identifikācijas shēmā. No minētās regulas piemērošanas sākuma lietotājiem jābūt iespējai izmantot savus elektroniskās identifikācijas un autentifikācijas līdzekļus pārrobežu darbībām un elektroniskai mijiedarbībai ar kompetentajām iestādēm.

(16)  Šai regulai būtu jāpapildina Elektroniskās identifikācijas regulā26 izklāstītie nosacījumi, ar kuriem dalībvalstis atzīst fizisku un juridisku personu elektroniskās identifikācijas līdzekļus, kuri ietilpst citas dalībvalsts izziņotā elektroniskās identifikācijas shēmā. No minētās regulas piemērošanas sākuma lietotājiem vajadzētu būt iespējai izmantot savus elektroniskās identifikācijas un autentifikācijas līdzekļus pārrobežu darbībām un elektroniskai mijiedarbībai ar kompetentajām iestādēm. Lietotājiem vajadzētu būt arī iespējai izmantot savus elektroniskās identifikācijas un autentifikācijas līdzekļus, veicot elektroniskas darbības un elektroniski mijiedarbojoties ar Savienības iestāžu, struktūru, biroju vai aģentūru administrāciju. Šajā regulā būtu jāievēro tehnoloģiskā neitralitāte elektroniskās identifikācijas un autentifikācijas sistēmu jomā.

__________________

__________________

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regula (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 28.8.2014., 73.–114. lpp.).

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regula (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 28.8.2014., 73.–114. lpp.).

Pamatojums

Būtu jāparedz iespēja lietotājiem Eiropas līmenī izmantot valsts elektroniskās identifikācijas un autentifikācijas līdzekļus.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Lai pilsoņiem un uzņēmumiem būtu iespējams tieši baudīt iekšējā tirgus labumus bez nevajadzīgas administratīvas papildu slodzes, šai regulai jāprasa pilnīgi digitalizēt lietotājsaskarni zināmām galvenajām pārrobežu lietotājiem izpildāmām procedūrām, kuras uzskaitītas šās regulas II pielikumā, un jānosaka kritēriji, pēc kuriem procedūru kvalificēt par pilnībā tiešsaistē izpildāmu. Viena no uzņēmumiem īpaši būtiskajām procedūrām ir uzņēmējdarbības reģistrēšana. Taču tai nav jāaptver procedūras, kuru iznākumā tiek nodibinātas sabiedrības vai uzņēmumi kā juridiskas personas, jo tādās procedūrās ir vajadzīga vispārēja pieeja, kam jāveicina digitālie risinājumi visā uzņēmuma pastāvēšanas laikā. Kad uzņēmumi iedibinās citā dalībvalstī, tiem liek reģistrēties kādā sociālās nodrošināšanas sistēmā un apdrošināšanas sistēmā, lai varētu reģistrēt darbiniekus un izdarīt iemaksas abās sistēmās. Minētās procedūras ir visiem uzņēmumiem, kuri darbojas jebkurā tautsaimniecības nozarē, tādēļ ir lietderīgi prasīt, lai šīs abas reģistrēšanās procedūras būtu pieejamas tiešsaistē.

(18)  Lai pilsoņiem un uzņēmumiem būtu iespējams tieši baudīt iekšējā tirgus labumus bez nevajadzīgas administratīvas papildu slodzes, šai regulai būtu jāprasa pilnīgi digitalizēt lietotājsaskarni zināmām galvenajām pārrobežu lietotājiem izpildāmām procedūrām, kuras uzskaitītas šās regulas II pielikumā, un jānosaka kritēriji, pēc kuriem procedūru kvalificēt par pilnībā tiešsaistē izpildāmu. Šādu pilnīgas digitalizācijas prasību vajadzētu piemērot tikai tad, ja attiecīgajā dalībvalstī ir ieviesta attiecīgā procedūra. Viena no uzņēmumiem īpaši būtiskajām procedūrām ir paziņošana par uzņēmējdarbību. Taču šai regulai nebūtu jāaptver procedūras, kuru iznākumā tiek nodibinātas sabiedrības vai uzņēmumi kā juridiskas personas, tostarp reģistrēts individuālais komersants, partnerība vai cits uzņēmējdarbības veids, kas nav atsevišķa juridiska persona, vai uzņēmējdarbība tiek reģistrēta uzņēmumu reģistrā, jo tādās procedūrās ir vajadzīga vispārēja pieeja, kam jāveicina digitālie risinājumi visā uzņēmuma pastāvēšanas laikā. Kad uzņēmumi iedibinās citā dalībvalstī, tiem liek reģistrēties kādā sociālās nodrošināšanas sistēmā un apdrošināšanas sistēmā, lai varētu reģistrēt darbiniekus un izdarīt iemaksas abās sistēmās. Minētās procedūras ir kopīgas visiem uzņēmumiem, kuri darbojas jebkurā tautsaimniecības nozarē, tādēļ ir lietderīgi prasīt, lai šīs abas reģistrēšanās procedūras būtu pieejamas tiešsaistē. Turklāt ir lietderīgi tiešsaistē darīt pieejamas ar nodokļiem saistītas procedūras, jo šīs procedūras parasti ir viens no galvenajiem šķēršļiem Savienības mazo un vidējo uzņēmumu pārrobežu darbībai.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(18a)  Procedūra būtu uzskatāma par tādu, kuru pilnībā izpilda tiešsaistē, ja lietotājs var veikt visas darbības no piekļuves attiecīgajai procedūrai līdz tās izpildei, elektroniski mijiedarbojoties ar kompetento iestādi (klientu apkalpošanas nodaļu) no attāluma, izmantojot tiešsaistes pakalpojumu. Šādam pakalpojumam būtu jāpalīdz lietotājam izpildīt visas visaptverošā sarakstā iekļautās prasības un sniegt visus apliecinājumus. Šādam pakalpojumam arī būtu jādod iespēja lietotājam sniegt informāciju un pierādījumus par visu šo prasību izpildi, kā arī būtu jāsniedz lietotājam automātisks saņemšanas apstiprinājums. Arī šajā regulā paredzētās procedūras izvaddatus kompetentajām iestādēm, ja iespējams, būtu jāsniedz lietotājam elektroniski, vai — ja to prasa Savienības vai dalībvalsts tiesību akti, — veicot fizisku piegādi. Tam nebūtu jāskar dalībvalstu kompetence veidot tiešu kontaktu un komunikāciju ar pilsoņiem un uzņēmumiem, izmantojot procedūras tādu nepieciešamu sīkāku paskaidrojumu sniegšanas nolūkā, kam nav nepieciešama tieša fiziska klātbūtne.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Dažos gadījumos pašreizējā tehniskās attīstības līmeņa dēļ var būt nepieciešama kādas procedūras lietotāja personiska ierašanās kompetentajā iestādē procedūras ietvaros, sevišķi pie pasu vai personas apliecību ar biometriskiem datiem pieprasīšanas vai atjaunošanas. Tādi izņēmumi pieļaujami tikai tad, ja neeksistē digitālās tehnoloģijas, kas ļautu sasniegt procedūras mērķi.

(19)  Dažos gadījumos lietotājam var prasīt iesniegt apliecinājumus, lai pierādītu faktus, kurus nevar konstatēt, izmantojot tiešsaistes līdzekļus, piemēram, iesniegt medicīniskas izziņas vai motorizētu transportlīdzekļu tehniskās apskates sertifikātu. Ja apliecinājumus, kas pierāda šādus faktus, var iesniegt elektroniskā veidā, iepriekš minētais nebūtu jāuzskata par izņēmumu no principa, ka procedūrai vajadzētu būt pilnībā izpildāmai tiešsaistē. Citos gadījumos pašreizējā tehniskās attīstības līmeņa dēļ joprojām var būt nepieciešama kādas tiešsaistes procedūras lietotāja personiska ierašanās kompetentajā iestādē saistībā ar kādu tiešsaistes procedūras posmu, piemēram, pasu vai personas apliecību ar biometriskiem datiem pieprasīšanas vai atjaunošanas gadījumā. Tādiem izņēmumiem vajadzētu būt nediskriminējošiem, un tie pieļaujami tikai tad, ja dalībvalstīm ir obligāti jāveic stingri nepieciešami, objektīvi pamatoti un samērīgi pasākumi vispārējās drošības, sabiedrības veselības un cīņas pret krāpšanu interesēs. Ja ir tehnoloģijas, ar kurām var aizstāt fizisku ierašanos iestādē, piemēram, droši tiešsaistes komunikācijas līdzekļi — tērzēšana tiešsaistē vai video konferences —, tad šīs tehnoloģijas būtu jāizmanto, ja vien tas nav pretrunā tās dalībvalsts tiesību aktos noteiktajām oficiālajām prasībām, kurā procedūra tiek veikta. Par visiem minētajiem izņēmumiem un to pamatojumu būtu jāpaziņo Komisijai un vārtejas koordinācijas grupai, un tie būtu regulāri jāapspriež un jāpārskata vārtejas koordinācijas grupas sanāksmēs, vienlaikus apspriežot dalībvalstu labo praksi un tehniskos jauninājumus, kas veicinātu procedūru turpmāku digitalizāciju.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Šai regulai nevienā no procedūru posmiem nav jāiejaucas valstu iestāžu kompetencē, ieskaitot procedūras digitalizētās un nedigitalizētās darbplūsmas kompetento iestāžu iekšienē un starpā.

(20)  Šai regulai nevajadzētu ietekmēt spēkā esošās tiesības un pienākumus, ko paredz Savienības vai dalībvalstu tiesību akti politikas jomās, uz kurām attiecas šī regula, un tai arī nevajadzētu liegt dalībvalstīm arī turpmāk organizēt savus valsts pakalpojumus un procedūras tādā veidā, kas nodrošina šo valstu vajadzības un atbilst izplatītām organizācijas un komunikācijas formām, ko izmanto valsts, reģionālā un vietējā līmenī. Šai regulai nebūtu jāiejaucas dalībvalstu kompetencē noteikt jebkādu procedūru un piešķirt kompetences valsts iestādēm, kā arī nebūtu jāiejaucas valstu iestāžu kompetencē nevienā no procedūru dažādajiem posmiem, tostarp procedūras digitalizētajās vai nedigitalizētajās darbplūsmās kompetento iestāžu iekšienē un starp tām. Šai regulai būtu jāpapildina dalībvalstu kompetence uzturēt vai ieviest procedūras, kuras nav digitalizētas, vai pašreizējās tiešsaistes procedūras papildus tām tiešsaistes procedūrām, kas uzskaitītas II pielikumā.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Valstu un Savienības līmenī ir izveidoti vairāki tīkli un dienesti, kas palīdz pilsoņiem un uzņēmumiem pārrobežu darbībā. Ir svarīgi, lai šie dienesti, ieskaitot Eiropas Patērētāju centru tīklu, "Tavu Eiropas padomdevēju", SOLVIT, Intelektuālā īpašuma tiesību palīdzības dienestu, Europe Direct un Eiropas Biznesa atbalsta tīklu, ietilptu vienotajā digitālajā vārtejā un tādējādi būtu sameklējami visiem potenciālajiem lietotājiem. Šās regulas III pielikumā uzskaitītie ir nodibināti ar saistošiem Savienības aktiem, bet citi darbojas brīvprātīgā kārtā. Šajā regulā noteiktajiem kvalitātes kritērijiem jābūt saistošiem pirmajiem, bet pēdējiem kvalitātes prasības ir jāievēro tad, ja tie vēlas, lai viņu pakalpojumus darītu pieejamus vārtejā.

(22)  Valstu un Savienības līmenī ir izveidoti vairāki tīkli un dienesti, kas palīdz pilsoņiem un uzņēmumiem pārrobežu darbībā. Ir svarīgi, lai šie dienesti, ieskaitot visus pastāvošos dienestus vai problēmu risināšanas rīkus, kuri izveidoti Savienības līmenī, piemēram, Eiropas Patērētāju centru tīklu, Tavu Eiropas padomdevēju, SOLVIT, Intelektuālā īpašuma tiesību palīdzības dienestu, Europe Direct un Eiropas Biznesa atbalsta tīklu, ietilptu vienotajā digitālajā vārtejā un tādējādi būtu sameklējami visiem potenciālajiem lietotājiem. Šīs regulas III pielikumā uzskaitītie pakalpojumi ir nodibināti ar saistošiem Savienības aktiem, bet citi pakalpojumi darbojas brīvprātīgā kārtā. Šajā regulā noteiktajiem kvalitātes kritērijiem vajadzētu būt saistošiem abām pakalpojumu kategorijām, un abas kategorijas būtu jādara pieejamas vārtejā. Šai regulai nevajadzētu ietekmēt šo pakalpojumu darbības jomu, to pārvaldību un brīvprātības principu, kas ir to darbības pamatā.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Dalībvalstis un Komisija var arī nolemt šajā regulā noteiktajā kārtībā pievienot citus valsts palīdzības vai problēmu risināšanas pakalpojumus, ko sniedz kompetentās iestādes vai privāti un pusprivāti subjekti. Par palīdzību pilsoņiem un uzņēmumiem ar piemērojamajām normām un procedūrām saistītos jautājumos, kurus nespēj pilnībā nokārtot tiešsaistes dienesti, principā atbild kompetentās iestādes. Tomēr šauri specializētās jomās un lietās, kur privāta vai pusprivāta subjekta sniegtais pakalpojums apmierina lietotāja vajadzības, dalībvalstis var ierosināt Komisijai tādus pakalpojumus iekļaut vārtejā, ja tie atbilst visiem regulas nosacījumiem un nedublē jau iekļautos palīdzības vai problēmu risināšanas pakalpojumus.

(23)  Dalībvalstis un Komisija var arī nolemt šajā regulā noteiktajā kārtībā pievienot citus valsts palīdzības vai problēmu risināšanas pakalpojumus, ko sniedz kompetentās iestādes vai privāti un daļēji privāti subjekti, vai publiskas struktūras, piemēram, tirdzniecības kameras vai nevalstiski palīdzības dienesti pilsoņiem. Par palīdzību pilsoņiem un uzņēmumiem ar piemērojamajām normām un procedūrām saistītos jautājumos, kurus nespēj pilnībā nokārtot tiešsaistes dienesti, principā būtu jāatbild kompetentajām iestādēm. Tomēr šauri specializētās jomās un lietās, kur privāta vai daļēji privāta subjekta sniegtais pakalpojums apmierina lietotāja vajadzības, dalībvalstis var ierosināt Komisijai tādus pakalpojumus iekļaut vārtejā, ja tie atbilst visiem regulas nosacījumiem un nedublē jau iekļautos palīdzības vai problēmu risināšanas pakalpojumus.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Lai palīdzētu lietotājiem noteikt vajadzīgo pakalpojumu, šai regulai jādod rīks, kas lietotājus automātiski aizvestu līdz īstajam pakalpojumam.

(24)  Lai palīdzētu lietotājiem noteikt vajadzīgo pakalpojumu, šai regulai būtu jānodrošina meklēšanas mehānisms un pakalpojumu meklēšanas rīks, kas lietotājus automātiski aizvestu līdz īstajam pakalpojumam.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai nodrošinātu teksta iekšējo konsekvenci un saskaņotību.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Kvalitātes prasību minimuma izpilde ir būtisks vienotās digitālās vārtejas sekmīgas izveides elements, kam jānodrošina, ka uz informācijas un pakalpojumu sniegšanu var paļauties, jo citādi tiktu smagi iedragāta uzticēšanās visai vārtejai. Informācijas pieejamību pārrobežu lietotājiem var būtiski uzlabot, ja tā pieejama ne vien dalībvalsts valsts valodā, bet arī vismaz vienā citā Savienības oficiālajā ES valodā. Tulkojumam no valsts valodas vai valodām minētajā citā Savienības oficiālajā valodā precīzi jāatspoguļo valsts valodā vai valodās sniegtās informācijas saturs.

(25)  Kvalitātes prasību minimuma izpilde ir būtisks vienotās digitālās vārtejas sekmīgas izveides elements, kam jānodrošina, ka uz informācijas un pakalpojumu sniegšanu var paļauties, jo citādi tiktu smagi iedragāta uzticēšanās visai vārtejai. Informācijas pieejamību pārrobežu lietotājiem var būtiski uzlabot, ja tā ir pieejama ne vien dalībvalsts valsts vai oficiālajā valodā vai valodās, bet arī vismaz vienā citā Savienības oficiālajā valodā, kuru saprot pēc iespējas lielāks skaits lietotāju, kas veic pārrobežu darbības. Tulkojumam no dalībvalsts oficiālās vai valsts valodas vai valodām minētajā citā Savienības oficiālajā valodā būtu precīzi jāatspoguļo dalībvalsts valsts vai oficiālajā valodā vai valodās sniegtās informācijas saturs. Koordinācijas grupai būtu arī jāsniedz ieteikums dalībvalstīm par papildu valodu vai valodām, kuras saprot pēc iespējas lielāks skaits lietotāju, kas veic pārrobežu darbības. Pārrobežu darbības būtu jādefinē kā darbības, kurās lietotājs visos aspektos nav saistīts tikai ar vienu dalībvalsti. Papildus valsts vai oficiālajai valodai vai attiecīgā gadījumā valsts vai oficiālajām valodām sniedzot informāciju vismaz vienā no Savienības oficiālajām valodām, dalībvalstīm būtu jāņem vērā arī iespēja, ka noteiktu informāciju konkrētas valodas lietotāju grupas, piemēram, lietotāji no kaimiņvalstīm vai pārrobežu reģionos, varētu meklēt vairāk.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(25a)  Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/21021a (Direktīva par tīmekļa vietņu piekļūstamību) dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt, lai to tīmekļa vietnes būtu piekļūstamas atbilstīgi tādiem principiem kā uztveramība, darbināmība, saprotamība un robustums un lai tās atbilstu minētās direktīvas prasībām. Lai gan Direktīva par tīmekļa vietņu piekļūstamību neattiecas uz Savienības iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru tīmekļa vietnēm un mobilajām lietotnēm, nolūkos, kuri saistīti ar kopīgu lietotājsaskarni, palīdzību, problēmu risināšanas pakalpojumiem, lietotāju atsauksmju mehānismiem un visām vienotās digitālās vārtejas tīmekļa vietnēm, par kurām ir atbildīgas Savienības iestādes, struktūras, biroji un aģentūras, Komisijai būtu jānodrošina šo tīmekļa lapu pieejamība personām ar invaliditāti tādā veidā, kas ir līdzvērtīgs Direktīvas (ES) 2016/2102 prasībām. Komisija jo īpaši tiek mudināta ievērot attiecīgos Eiropas saskaņotos standartus, nodrošinot atbilstību prasībām attiecībā uz uztveramību, darbināmību, saprotamību un robustumu. Komisijai un dalībvalstīm būtu jānodrošina atbilstība Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām, jo īpaši tās 9. un 21. pantam, un, lai veicinātu cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem piekļuvi informācijai, pēc iespējas lielākā apmērā un proporcionāli būtu jānodrošina alternatīvas viegli lasāmā valodā.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Direktīva (ES) 2016/2102 par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību (OV L 327, 2.12.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27)  Kompetento iestāžu sniegtajiem tiešsaistes pakalpojumiem ir izšķirīga nozīme pilsoņiem un uzņēmumiem sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā. Lietās, kur valsts pārvalde dalībvalstīs arvien retāk liek pilsoņiem un uzņēmumiem vienu un to pašu informāciju iesniegt vairākkārt un cenšas panākt datu atkalizmantošanu, tāds pats papildu slodzes samazinājums pienākas lietotājiem, kuriem jāpilda procedūras citās dalībvalstīs.

(27)  Kompetento iestāžu sniegtajiem tiešsaistes pakalpojumiem ir izšķirīga nozīme pilsoņiem un uzņēmumiem sniegto pakalpojumu kvalitātes un drošības uzlabošanā. Lietās, kur valsts pārvalde dalībvalstīs arvien retāk liek pilsoņiem un uzņēmumiem vienu un to pašu informāciju iesniegt vairākkārt un cenšas panākt datu atkalizmantošanu, tāds pats papildu slodzes samazinājums pienāktos lietotājiem, kuriem jāpilda procedūras citās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(27a)  Lai nodrošinātu apliecinājumu un informācijas likumīgu pārrobežu apmaiņu, Savienības mērogā piemērojot “vienreizējības” principu, šo regulu piemēro un “vienreizējības” principu īsteno saskaņā ar visiem attiecīgajiem datu aizsardzības noteikumiem, tostarp datu apjoma samazināšanas, precizitātes, glabāšanas ierobežošanas, integritātes un konfidencialitātes, nepieciešamības, samērīguma un datu izmantošanas mērķa ierobežojuma principiem, kā arī principu, kas paredz integrētu datu aizsardzību un datu aizsardzību pēc noklusējuma. Tās īstenošanā būtu pilnībā jāievēro arī integrētas privātuma aizsardzības un integrētās drošības princips, kā arī personu pamattiesības, tostarp taisnīgums, un pārredzamība.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

27.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(27b)  Dalībvalstīm un Komisijai būtu jānodrošina, ka saskaņā ar regulu izveidotās apliecinājumu apmaiņas tehniskās sistēmas (“tehniskā sistēma”) lietotājiem tiek sniegta skaidra informācija par to, kā tiks apstrādāti ar viņiem saistītie personas dati saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 13. un 14. pantu un Regulas (EK) Nr. 45/2001 11. un 12. pantu. Būtu jāparedz arī tiesības lietotājiem iebilst pret viņu personas datu apstrādi tehniskajā sistēmā atbilstoši Regulas (ES) 2016/679 21. panta 1. punktam.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28)  Lai vēl vairāk atvieglinātu tiešsaistes procedūru izmantošanu, šai regulai saskaņā ar "vienreizējības" principu jārada pamats tiešai liecību apmaiņai starp attiecīgajām kompetentajām iestādēm pēc pilsoņu un uzņēmumu pieprasījuma. "Vienreizējības" princips nozīmē, ka pilsoņiem un uzņēmumiem liecību pārrobežu apmaiņai viena un tā pati informācija nav jāpiegādā pārvaldes iestādēm vairākvienu reizi.

(28)  Lai vēl vairāk atvieglotu tiešsaistes procedūru izmantošanu, šai regulai saskaņā ar vienreizējības principu un atbilstīgi sabiedrības interesēm, kā noteikts Regulas (ES) 2016/679 6. panta 1. punkta e) apakšpunktā, būtu jānodrošina pamats pilnībā darbotiesspējīgas, drošas un aizsargātas tehniskas sistēmas izveidei nolūkā veikt apliecinājumu automatizētu apmaiņu, pamatojoties uz pilsoņu un uzņēmumu nepārprotamu pieprasījumu un piekrišanu. Šai regulai nevajadzētu būt pamatam apliecinājumu apmaiņai vai tādai tehniskās sistēmas izmantošanai apliecinājumu apmaiņas nolūkos, kas nav paredzēta Direktīvās 2005/36/EK, 2006/123/EK, 2014/24/ES un 2014/25/ES,arī piemērojamos Savienības vai dalībvalstu tiesību aktos, kuri reglamentē II pielikumā uzskaitītās tiešsaistes procedūras.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(28a)  Ņemot vērā, ka lielākajā daļā gadījumu pilsoņi un uzņēmumi nezina, ka apliecinājumu pārrobežu apmaiņu var veikt pēc pieprasījuma, lietotājs būtu atbilstoši jāinformē par šādu iespēju saistībā ar to tiešsaistes procedūru izmantošanu, kas paredzētas Direktīvās 2005/36/EK, 2006/123/EK, 2014/24/ES un 2014/25/ES, un saistībā ar II pielikumā uzskaitīto procedūru izmantošanu. Būtu jānodrošina, ka lietotājs var pilnībā kontrolēt apliecinājumu apmaiņu, pamatojoties uz konkrētu un nepārprotamu pieprasījumu par apliecinājumu apmaiņu, ko lietotājs personīgi iesniedz kompetentajai iestādei. Pieprasījums būtu uzskatāms par nepārprotamu, ja tas ietver labprātīgi sniegtu, konkrētu, apzinātu un skaidru norādi, ar kuru indivīds vai nu paziņojuma, vai skaidras apstiprinošas darbības veidā izsaka savu vēlmi veikt attiecīgās informācijas apmaiņu. Nepārprotamam pieprasījumam attiecībā uz apliecinājumu apmaiņu nevajadzētu būt vienkārši izsecināmam no pieprasījuma veikt konkrētu procedūru (piemēram, reģistrēt motorizētu transportlīdzekli), vai no lietotāja vispārīga pieprasījuma, piemēram, pieprasījuma iegūt visus nepieciešamos dokumentus no visām attiecīgajām iestādēm saistībā ar konkrētu procedūru.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

28.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(28b)  Tehniskās sistēmas izmantošanai joprojām vajadzētu būt brīvprātīgai un būtu jānodrošina, ka lietotājs var iesniegt apliecinājumus arī citā veidā, nevis izmantojot ar šo regulu izveidoto tehnisko sistēmu. Būtu jānodrošina, ka lietotājam ir iespēja priekšskatīt apliecinājumus un ir tiesības jebkurā procedūras posmā uzraudzīt vai atsaukt nepārprotamo pieprasījumu attiecībā uz apliecinājumu apmaiņu. Pieprasījumu varētu atsaukt, piemēram, gadījumos, kad lietotājs pēc apmaiņai paredzēto apliecinājumu priekšskatījuma konstatē, ka informācija ir nepareiza, novecojusi vai plašāka, nekā vajadzīgs attiecīgajai procedūrai. Lietotājam vajadzētu būt iespējai arī apstrīdēt datu neatbilstīgu izmantošanu un nepieļaut to sekundāru lietojumu nolūkiem, kuri neatbilst lietotāja tiesiskajai paļāvībai.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(30)  Tādai sistēmai ir jābūt pieejamai papildus citām sistēmām, kas nodrošina iestāžu sadarbības mehānismus, kā IMI vai [e-pakalpojumu karte], un tām nav jāskar citas sistēmas, ieskaitot Regulas (EK) Nr. 987/2009 4. pantā paredzēto sistēmu, Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2014/2433, valstu reģistru savstarpējos savienojumus, centrālo, komerciālo un uzņēmumu reģistru savienojumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2009/101/EK34 un maksātnespējas reģistru savienojumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/84835.

(30)  Drošajai tehniskajai sistēmai, kas būtu jāizveido, lai būtu iespējams apmainīties ar apliecinājumiem saskaņā ar šo regulu, būtu arī jānodrošina pieprasītājām kompetentajām iestādēm pārliecība par to, ka no izdevējiestādes saņemtie dokumenti ir autentiski un likumīgi. Izdevējiestādei būtu jānodrošina, ka personas dati nepieciešamības gadījumā tiek atjaunināti un ka netiek apstrādāti neprecīzi vai novecojuši dati. Tehniskajai sistēmai vajadzētu būt pieejamai papildus citām sistēmām, kas nodrošina iestāžu sadarbības mehānismus, tādām kā IMI, un tai nebūtu jāskar citas sistēmas, ieskaitot Regulas (EK) Nr. 987/2009 4. pantā paredzēto sistēmu, Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2014/2433, sociālā nodrošinājuma informācijas elektronisku apmaiņu (EESSI), valstu reģistru savstarpējos savienojumus, centrālo, komerciālo un uzņēmumu reģistru savienojumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2009/101/EK34 un maksātnespējas reģistru savienojumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/84835.

__________________

__________________

33 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65.–242. lpp.).

33 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.).

34 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīva 2009/101/EK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 48. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses (OV L 258, 1.10.2009., 11.–19. lpp.).

34 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīva 2009/101/EK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 48. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses (OV L 258, 1.10.2009., 11. lpp.).

35 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Regula (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām (OV L 141, 5.6.2015., 19.–72. lpp.).

35 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Regula (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām (OV L 141, 5.6.2015., 19. lpp.).

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus tādas tehniskās sistēmas īstenošanai, kas ļauj apmainīties ar liecībām, Komisijai ir jāsaņem īstenošanas pilnvaras sīkumos noteikt tehniskās specifikācijas tādai sistēmai, kas apstrādās lietotāja pieprasījumus apmainīties ar liecībām, liecības pārsūtīt, pasākumus, kas vajadzīgi pārsūtāmā veseluma un ticamības nodrošināšanai. Minētās pilnvaras jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201136.

(31)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus tādas tehniskās sistēmas īstenošanai, kas ļauj apmainīties ar apliecinājumiem, Komisijai būtu jāsaņem īstenošanas pilnvaras sīki noteikt tehniskās, organizatoriskās un operacionālās specifikācijas tādai sistēmai, kas apstrādās lietotāja pieprasījumus apmainīties ar apliecinājumiem, apliecinājumus pārsūtīs, pasākumus, kas vajadzīgi pārsūtāmā veseluma un ticamības nodrošināšanai, tostarp pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu lietotāja un tehniskās sistēmas mijiedarbību un mijiedarbību starp kompetentajām iestādēm. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201136.

__________________

__________________

36 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13.–18. lpp.).

36 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13.–18. lpp.).

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(31a)  Lai nodrošinātu tehniskās sistēmas augsta līmeņa drošību “vienreizējības” principa pārrobežu piemērošanas vajadzībām, Komisijai, pieņemot īstenošanas aktus, kuros ir izklāstītas šādas tehniskās sistēmas specifikācijas, būtu pienācīgi jāņem vērā Eiropas un starptautisko standartizācijas organizāciju un struktūru, jo īpaši Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN), Eiropas telesakaru standartu institūta (ETSI), Starptautiskās Standartizācijas organizācijas (ISO) un Starptautiskās Telesakaru savienības (ITU), izstrādātie standarti un tehniskās specifikācijas, saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 32. pantu un Regulas (EK) Nr. 45/2001 22. pantu.

Pamatojums

Skaidra norāde uz Regulu (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Regulu (EK) Nr. 45/2001 attiecībā uz drošības tehniskajām specifikācijām.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(32)  Kvalitātes kritēriju izpildei jābūt kompetento iestāžu un Komisijas kompetencē attiecīgi sakarā ar informāciju, procedūrām un pakalpojumiem, kas ir to atbildībā. Valstu koordinatoriem un Komisijai jāpārrauga atbilstība kvalitātes kritērijiem attiecīgi valstu un Savienības līmenī un jārisina radušās problēmas. Šai regulai jādod Komisijai plašs līdzekļu klāsts vārtejā piedāvājamo pakalpojumu kvalitātes pazemināšanās novēršanai atkarā no pazeminājuma smaguma un pastāvības, un viens no tiem ir vārtejas koordinācijas grupa. Tam nav jāmazina Komisijas vispārējā atbildība par šās regulas izpildes uzraudzību.

(32)  Kvalitātes kritēriju izpildei jābūt kompetento iestāžu un Komisijas kompetencē attiecīgi sakarā ar informāciju, procedūrām un pakalpojumiem, kas ir to atbildībā. Valstu koordinatoriem un Komisijai būtu regulāri jāpārrauga atbilstība kvalitātes un drošības kritērijiem attiecīgi valstu un Savienības līmenī un jārisina radušās problēmas. Turklāt valstu koordinatoriem būtu jāpārrauga un jāuzrauga tas, kā darbojas tehniskā sistēma, kas nodrošina pārrobežu apmaiņu ar apliecinājumiem. Šai regulai būtu jādod Komisijai plašs līdzekļu klāsts vārtejā piedāvājamo pakalpojumu kvalitātes pasliktināšanās novēršanai atkarībā no pasliktināšanās smaguma un biežuma, un viens no tiem būtu vārtejas koordinācijas grupas iesaistīšana. Tam nebūtu jāmazina Komisijas vispārējā atbildība par šīs regulas izpildes uzraudzību.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(33a)  Šajā regulā būtu arī konkrēti jānorāda kopīgajai lietotājsaskarnei izvirzāmo kvalitātes prasību kopums. Komisijai būtu jānodrošina kopīgās lietotājsaskarnes atbilstība minētajām prasībām, un jo īpaši šai saskarnei vajadzētu būt pieejamai un piekļūstamai tiešsaistē, izmantojot dažādus kanālus, viegli pārlūkojamai un būtu jāsniedz skaidra informācija. Lai nodrošinātu, ka lietotāji ir informēti par kopīgo lietotājsaskarni, tai vajadzētu būt viegli atpazīstamai gan valsts, gan Savienības līmeņa tīmekļa vietnēs un tīmekļa lapās.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ierosināts tehnisks risinājums, lai optimizētu vienotās digitālās vārtejas meklētājprogrammas iespējas.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

33.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(33b) Būtu jāparedz iespēja kopīgajā lietotājsaskarnē izmantot sadaļu “Bieži uzdotie jautājumi”, ņemot vērā lietotājiem aktuālākos jautājumus, ko atbalsta inteliģenti meklēšanas un tiešsaistes rīki, piemēram, elektroniskās veidlapas, kuras var mazināt meklēšanas slogu lietotājiem un palīdzēt viņiem atrast piemērotāko pakalpojumu. Sadaļas “Bieži uzdotie jautājumi” izmantošana arī mazina tādu vaicājumu skaitu, kuri neattiecas uz konkrēto pakalpojumu, un tā ir īpaši veiksmīgi izmantota, novirzot vaicājumus dažādiem pastāvošajiem Savienības portāliem.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

33.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(33c)  Komisijai būtu jānodrošina, ka publiskā iepirkuma procedūrās, kas saistītas ar vārteju atbalstošo IT lietotņu un IT lietotņu tīmekļa lapu izstrādi, pienācīgi tiek ņemti vērā inovācijas kritēriji un atvērtu standartu nepieciešamība, lai veicinātu šo IT risinājumu atkārtotu izmantošanu un sadarbspēju.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(34a)  Nosaukumam, ar kuru vārteja darāma zināma un popularizējama sabiedrībā, vajadzētu būt pašreizējā portāla nosaukumam angļu valodā “Your Europe” (“Tava Eiropa”). Kopīgajai lietotājsaskarnei vajadzētu būt pamanāmai un viegli atrodamai, jo īpaši izmantojot dažādus meklēšanas rīkus tīmeklī, kā arī dalībvalstu un Savienības tīmekļa vietnes un tīmekļa lapas. Vārtejas Savienības logotips būtu jāizvieto visās Savienības līmeņa tīmekļa vietnēs, kā arī valsts līmeņa tīmekļa vietnēs, kuras saistītas ar vārteju. Ja valsts tīmekļa lapās vai vietnēs tiek piedāvātas meklēšanas funkcijas, vārtejai vajadzētu būt pieejamai meklēšanas iespējās, ko piedāvā valsts tīmekļa lapas vai vietnes. Kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina, ka lietotāji no to tīmekļa vietnēm, kuras saistītas ar vārteju, tiktu novirzīti uz vienoto digitālo vārteju. Informācija un piekļuve attiecīgajām organizācijām valsts līmenī būtu jānodrošina arī atsevišķu Savienības līmenī pārvaldītu pakalpojumu tīmekļa lapās vai vietnēs.

Pamatojums

Sameklējamība un pamanāmība ir būtiski aspekti, lai nodrošinātu vienotās digitālās vārtejas veiksmīgu darbību.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(37)  Vārtejā pieejamās informācijas, procedūru un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumu kvalitāte pirmām kārtām uzraugāma ar lietotāju atsauksmju rīku, kas to lietotājiem lūgs novērtēt informācijas, procedūru un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumu aptvērumu un kvalitāti. Atsauksmes ievāks ar kopīgu rīku, kuram jābūt pieejamam Komisijai, kompetentajām iestādēm un valstu koordinatoriem. Komisijai ir jāsaņem īstenošanas pilnvaras, lai tā varētu nodrošināt vienādus nosacījumus šās regulas īstenošanai sakarā ar lietotāju atsauksmju rīka funkcijām un kārtību, kādā notiek lietotāju atsauksmju ievākšana un dalīšanās tajās. Minētās pilnvaras jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.

(37)  Vienotās digitālās vārtejas kvalitāte ir atkarīga no tā, cik kvalitatīvi ir Savienības un dalībvalstu pakalpojumi, kas tiek sniegti, izmantojot vārteju. Slikta pieredze saistībā ar Savienības un dalībvalstu līmenī tiešsaistē sniegtu informāciju un pakalpojumiem var radīt negatīvu priekšstatu par vārteju. Tādēļ vārtejā pieejamās informācijas, procedūru un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumu kvalitāte pirmām kārtām būtu regulāri jāuzrauga ar lietotāju atsauksmju rīku apvienojumā ar iespēju sniegt atbildi brīvā tekstā, kas to lietotājiem lūgs novērtēt informācijas, procedūru un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumu aptvērumu un kvalitāti. Atsauksmes ievāks ar kopīgu rīku, kuram vajadzētu būt pieejamam Komisijai, kompetentajām iestādēm un valstu koordinatoriem. Lai palielinātu uzticēšanos un nodrošinātu lietotājiem pārredzamību, atsauksmes vajadzētu apkopot un publiskot kā anonīmus atklātus datus Komisijas tīmekļa vietnē, kā arī pašā vārtejā kopsavilkuma pārskatu veidā. Komisijai būtu jāsaņem īstenošanas pilnvaras, lai tā varētu nodrošināt vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai saistībā ar lietotāju atsauksmju rīka funkcijām un kārtību, kādā notiek lietotāju atsauksmju ievākšana, dalīšanās tajās un publiskošana. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(40)  Ja šās regulas noteiktie pasākumi prasa personas datu apstrādi, tā veicama saskaņā ar Savienības tiesību aktiem par personas datu aizsardzību, sevišķi [Direktīvu 95/46/EK38] [Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/67939] un Eiropas Parlamenta un Padomes [jauno regulu, kas nomaina Regulu (EK) Nr. 45/2001].

(40)  Ja šajā regulā paredzētie pasākumi ietver personas datu apstrādi, minētā apstrāde būtu jāveic saskaņā ar Savienības tiesību aktiem par personas datu aizsardzību. Saistībā ar šo regulu īpaši būtu jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/200138, Regula (ES) 2016/679 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/68039.

__________________

__________________

38 Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31.–50. lpp.).

38 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

39 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

39 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

 

39a Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Direktīva (ES) 2016/680 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

40.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(40a)  Ieviestajai sistēmai būtu jāgarantē lietotāju datu drošība pret uzlaušanu un kiberuzbrukumiem.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(41)  Šās Regulas mērķis ir lietotājiem, kuri darbojas citās dalībvalstīs, nodrošināt tiešsaistes piekļuvi visaptverošai, ticamai un saprotamai Savienības un valstu informācijai par tiesībām, normām un pienākumiem, piekļuvi tiešsaistes procedūrām, kuras pilnībā var izpildīt pāri robežām, un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem. Tā kā dalībvalstis to pietiekami nevar sasniegt, pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu var pieņemt Savienība. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā ir noteikti tikai pasākumi, kas ir nepieciešami minēto mērķu sasniegšanai.

(41)  Šīs regulas mērķis ir lietotājiem, kuri darbojas citās dalībvalstīs, nodrošināt tiešsaistes piekļuvi visaptverošai, ticamai, piekļūstamai un saprotamai Savienības un valstu informācijai par tiesībām, normām un pienākumiem, piekļuvi tiešsaistes procedūrām, kuras pilnībā var izpildīt pāri robežām, un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem. Tā kā dalībvalstis to pietiekami nevar sasniegt, pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu var pieņemt Savienība. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā ir noteikti tikai pasākumi, kas ir nepieciešami minēto mērķu sasniegšanai.

Pamatojums

Labāk atspoguļota pašreizējā situācija saziņā ar personām ar invaliditāti.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(42)  Lai dalībvalstis un Komisija varētu izstrādāt un ieviest nepieciešamos šās regulas iedarbināšanas rīkus, dažām tās normām jākļūst piemērojamām divus gadus pēc spēkā stāšanās brīža.

(42)  Lai dalībvalstis un Komisija varētu izstrādāt un ieviest nepieciešamos šīs regulas iedarbināšanas rīkus, dažām tās normām būtu jākļūst piemērojamām divus gadus pēc tās spēkā stāšanās dienas. Citi noteikumi, kurus ir iespējams sākt ievērot ātrāk, būtu jāpiemēro no ... [18 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  tiek noteiktas vienotās digitālās vārtejas izveides un darbības normas, kas pilsoņiem un uzņēmumiem dara viegli pieejamu kvalitatīvu, plaša satura informāciju, noderīgus palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumus un efektīvas procedūras, kas attiecas uz Savienības un valstu normām, kuras piemēro pilsoņiem un uzņēmumiem, kuri izlieto vai nodomājuši izlietot Savienības tiesību aktu tiem dotās tiesības iekšējā tirgus sfērā, LESD 26. panta 2. punkta nozīmē;

(a)  tiek noteiktas vienotās digitālās vārtejas izveides un darbības normas, kas pilsoņiem un uzņēmumiem dara viegli pieejamu precīzu, aktuālu, viegli saprotamu, kvalitatīvu un visaptverošu informāciju, noderīgus palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumus un efektīvas procedūras, kas attiecas uz Savienības un valstu normām, kuras piemēro pilsoņiem un uzņēmumiem, kas izlieto vai nodomājuši izlietot Savienības tiesību aktu tiem dotās tiesības iekšējā tirgus sfērā, LESD 26. panta 2. punkta nozīmē;

Pamatojums

Lai vienotā digitālā vārteja atbilstu lietotāju vajadzībām, būtu jānosaka standarti attiecībā uz informācijas kvalitāti. Precīzu un aktuālu informāciju pilsoņi un uzņēmumi nosauca par vienu no vissvarīgākajām vienotā kontaktpunkta iezīmēm pētījumā “Eiropas vienotais kontaktpunkts” (2013. gads), ko Eiropas Parlamenta uzdevumā veica Politikas departaments A. Saskaņā ar autoru ieteikumiem būtu arī jānodrošina, ka informācija ir viegli saprotama, lai pēc iespējas lielāks skaits lietotāju varētu gūt labumu no šajā regulā ietvertās informācijas un paredzētajiem pakalpojumiem.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  tiek vienkāršota procedūru izmantošana lietotājiem no citām dalībvalstīm un atbalstīta vienreizējības principa īstenošana;

(b)  tiek vienkāršota tiešsaistes procedūru izmantošana, tostarp lietotājiem no citām dalībvalstīm, kā arī atvieglota apliecinājumu apmaiņa saistībā ar šīs regulas II pielikumā uzskaitītajām procedūrām un procedūrām, kuras noteiktas Direktīvās 2005/36/EK, 2006/123/EK, 2014/24/ES un 2014/25/ES, piemērojot “vienreizējības” principu;

Pamatojums

Būtu skaidri jānorāda, ka šī regula nenodrošina “vienreizējības” principa juridisko pamatu, jo tas būtu jānosaka atsevišķā priekšlikumā, ar kuru tiktu noteikts skaidrs juridiskais pamats, ko iespējams izmantot, lai paplašinātu “vienreizējības” principa izmantošanu, piemērojot to nozarēs, uz kurām neattiecas šis priekšlikums. Atsevišķs juridiskais instruments ir nepieciešams arī tādēļ, lai risinātu iespējamās problēmas saistībā ar datu aizsardzību un atbildību, ko rada minētā principa piemērošana. Šī regula atvieglos apliecinājumu apmaiņu saistībā ar konkrētām tiešsaistes procedūrām, izmantojot 12. pantā norādīto instrumentu, un tādējādi atvieglos “vienreizējības” principa piemērošanu.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Ja šīs regulas normas ir pretrunā kādai normai, kas iekļauta citā Savienības aktā, kurš reglamentē specifiskus šīs regulas priekšmeta aspektus, noteicošā ir minētā cita Savienības akta norma.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

1. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b  Šī regula neskar nevienā no tās piemērošanas jomām Savienības vai valsts līmenī noteiktas procedūras būtību vai tiesības, kas dotas, to izpildot.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija un kompetentās iestādes saskaņā ar šo regulu izveido vienotu digitālu vārteju (tālāk "vārteja"). Vārteja sastāv no vienotā portālā integrētas kopīgas lietotājsaskarnes, ko pārzina Komisija, un tajā ir saites ar attiecīgām valstu un Savienības vietnēm.

1.  Komisija un dalībvalstis saskaņā ar šo regulu izveido vienotu digitālu vārteju (tālāk vārteja). Vārteja sastāv no vienotajā portālā “Tava Eiropa” integrētas kopīgas lietotājsaskarnes, ko pārvalda Komisija. Vārteja nodrošina piekļuvi un saites uz attiecīgām valstu un Savienības tīmekļa vietnēm un tīmekļa lapām.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  informācija par procedūrām, kas Savienības vai valsts līmenī ieviestas, lai varētu izlietot minētās tiesības un izpildīt minētos pienākumus un normas, un saites ar tām;

(b)  informācija par un saites uz procedūrām, kas Savienības vai valsts līmenī ieviestas, lai lietotāji varētu izmantot savas tiesības un izpildīt pienākumus un normas iekšējā tirgus jomā;

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 34. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem tiek grozīts I pielikums, lai atjauninātu informāciju esošajās informācijas kategorijās, un ar kuriem tiek grozīts III pielikums, lai tam pievienotu vēl citus palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumus, tādējādi ņemot vērā jaunumus attiecībā uz tiesību, pienākumu un noteikumu pieejamību atbilstoši Savienības un valstu tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  "kompetentā iestāde" — dalībvalsts struktūra vai iestāde, kas nodibināta valsts, reģiona vai pašvaldības līmenī un konkrēti atbild par šās regulas aptverto informāciju, procedūrām un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem;

(3)  kompetentā iestāde — dalībvalsts struktūra vai iestāde, kas nodibināta valsts, reģiona vai pašvaldības līmenī un konkrēti atbild par šīs regulas aptverto informāciju, procedūrām un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem, vai jebkura cita persona vai struktūra, kurai dalībvalsts ir piešķīrusi šādu kompetenci;

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  "liecības"ikkatrs dokuments vai dati, arī jebkādā nesējā izdarīts teksta vai skaņas, attēla vai audiovizuāls ieraksts, ko kompetentā iestāde izdevusi, lai pierādītu faktus vai atbilstību 2. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto procedūru prasībām.

(4)  “apliecinājumi”visi dokumenti vai dati, arī jebkādā nesējā izdarīts teksta vai skaņas, attēla vai audiovizuāls ieraksts, ko kompetentā iestāde ir pieprasījusi, lai pierādītu faktus vai atbilstību 2. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto procedūru prasībām.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai nodrošinātu teksta iekšējo konsekvenci un saskaņotību.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis gādā, lai lietotājiem tiešsaistē ir viegli pieejama:

1.  Dalībvalstis gādā, lai to tīmekļa lapās un tīmekļa vietnēs lietotājiem tiešsaistē ir viegli piekļūstama:

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Minētajās tīmekļa lapās un vietnēs ir arī saite uz 2. panta 1. punktā minēto kopīgo lietotājsaskarni.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Komisija nodrošina, ka lietotājiem tiešsaistē ir piekļuve 4. panta 1. un 2. punktā minētajai informācijai, izmantojot kopīgo lietotājsaskarni un integrētas iekšējās meklētājprogrammas.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka Komisijai būs pienākums nodrošināt piekļuvi informācijai, procedūrām un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem, kuri minēti 4. panta 1. un 2. punktā, izmantojot vienoto digitālo vārteju.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

4. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Komisija un dalībvalstis var sniegt papildu informāciju, kas nav I pielikumā un II pielikumā norādītā informācija.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Procedūru pieejamība

Tiešsaistes piekļuve procedūrām

Pamatojums

Regulas 5. pants attiecas tikai uz procedūrām, kuras dalībvalstīm ir pilnībā jānodrošina tiešsaistē.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis gādā, lai 2. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēta valsts līmenī ieviesta procedūra, kas ir tiešsaistē pieejama un izpildāma šās dalībvalsts lietotājiem, ir bez diskriminācijas pieejama un izpildāma arī citu dalībvalstu lietotājiem.

svītrots

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis gādā, lai lietotāji II pielikumā uzskaitītās procedūras var pilnībā paveikt tiešsaistē.

2.  Dalībvalstis nodrošina, lai lietotāji varētu pilnībā piekļūt II pielikumā uzskaitītajām procedūrām un tiešsaistē izpildīt tās, izņemot gadījumus, kad šādas procedūras attiecīgajā dalībvalstī nepastāv.

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Panta 2. punktā minētās procedūras uzskatāmas par pilnīgi tiešsaistē paveicamām, ja identificēšanu, informācijas sniegšanu, liecību sniegšanu, parakstīšanos un galīgo iesniegšanu var izdarīt elektroniski no tālienes un vienotā sakaru kanālā un ja arī procedūras izvaddati tiek doti elektroniski.

3.  Panta 2. punktā minētās procedūras ir uzskatāmas par pilnīgi tiešsaistē paveicamām, ja identificēšanu, informācijas un apliecinājumu sniegšanu, parakstīšanos un galīgo iesniegšanu var izdarīt elektroniski no tālienes sakaru kanālā, kas dod lietotājiem iespēju strukturēti izpildīt ar procedūru saistītās prasības un ja arī procedūras izvaddati tiek doti elektroniski vai piegādāti fiziski gadījumos, kad tas noteikts Savienības vai valsts tiesību aktos, un ja lietotājiem ir sniegts elektronisks paziņojums par procedūras izpildi, neskarot dalībvalstu kompetenci tieši sazināties ar pilsoņiem un uzņēmumiem.

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja kādas 2. punktā minētās procedūras mērķi nevar sasniegt , ka neliek lietotājam kādā no procedūras posmiem personiski ierasties kompetentajā iestādē, dalībvalstis samazina fizisko klātbūtni, prasot tikai stingri nepieciešamo un objektīvi pamatoto, un gādā, lai citi procedūras posmi ir paveicami pilnīgi tiešsaistē. Par tādiem izņēmumiem dalībvalstis paziņo Komisijai.

4.  Ja pamatotos izņēmuma gadījumos, piemēram, vispārējās drošības, sabiedrības veselības vai krāpšanas apkarošanas nolūkos, mērķi nevar pilnībā sasniegt tiešsaistē, dalībvalstis var pieprasīt lietotāja personisku ierašanos attiecīgajā kompetentajā iestādē, lai izpildītu kādu procedūras posmu. Minētajos izņēmuma gadījumos dalībvalstis ierobežo šādu fizisko klātbūtni, prasot tikai stingri nepieciešamo un objektīvi pamatoto, un gādā, lai citi procedūras posmi ir pilnībā paveicami tiešsaistē. Dalībvalstīm arī jānodrošina, lai fiziskās klātbūtnes prasības neizraisītu pārrobežu lietotāju diskrimināciju. Par tādiem izņēmumiem dalībvalstis paziņo Komisijai un vienotās digitālās vārtejas koordinācijas grupai un tos pienācīgi pamato.

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Šī regula neskar kādā no tās pārvaldītajām jomām Savienības vai valsts līmenī noteiktas procedūras būtību un tiesības, kas dotas, to izpildot.

5.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentajām iestādēm ir tiesības pārbaudīt, vai visi dokumenti, kas iesniegti kā apliecinājumi, ir autentiski un likumīgi. Apliecinājuma dokumentus, ar kuriem apmainās, izmantojot 12. pantā minēto tehnisko sistēmu, saņēmējiestāde uzskata par pārbaudītiem.

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Šis pants nekādi neliedz dalībvalstīm papildus piedāvāt lietotājiem iespēju 2. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajām procedūrām piekļūt un tās izpildīt tādiem līdzekļiem, kas nav tiešsaistes kanāls.

6.  Šis pants nekādi neliedz dalībvalstīm piedāvāt lietotājiem iespēju 2. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajām procedūrām piekļūt un tās izpildīt tādiem līdzekļiem, kas nav tiešsaistes kanāls.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai nodrošinātu teksta iekšējo konsekvenci un saskaņotību.

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis un Komisija gādā, lai lietotājiem tiešsaistē ir viegli pieejami 2. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētie palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumi.

1.  Dalībvalstis un Komisija gādā, lai lietotājiem tiešsaistē ir viegli un bez diskriminācijas piekļūstami 2. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētie palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumi.

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  tiek sniegts par brīvu vai par cenu, ko var atļauties maksāt mikrouzņēmumi vai pilsoņi;

(b)  tiek sniegts par brīvu vai par cenu, ko var atļauties maksāt paredzētie saņēmēji, tādi kā mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, bezpeļņas organizācijas vai pilsoņi;

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  atbilst 9. un 13. punktā noteiktajām prasībām.

(c)  atbilst 6.a, 9. un 13. punktā noteiktajām kvalitātes prasībām.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai nodrošinātu teksta iekšējo konsekvenci un saskaņotību.

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja valsts koordinators ir saskaņā ar 3. punktu licis priekšā Komisijai iekļaut kādu saiti un tādu saiti sagādā saskaņā ar 16. panta 3. punktu, Komisija nosaka, vai ir izpildīti minētā punkta nosacījumi, un izpildes gadījumā saiti aktivizē.

4.  Ja valsts koordinators ir saskaņā ar 3. punktu licis priekšā Komisijai iekļaut kādu saiti un tādu saiti sagādā saskaņā ar 16. panta 3. punktu, Komisija ar īstenošanas aktu nosaka, vai ir izpildīti minētā punkta nosacījumi, un izpildes gadījumā saiti aktivizē.

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a pants

 

Ar tīmekļa piekļūstamību saistītās kvalitātes prasības

 

1. Dalībvalstis nodrošina atbilstību Direktīvai 2016/2102 attiecībā uz tīmekļa vietnēm un tīmekļa lapām, caur kurām tās ļauj piekļūt:

 

(a) informācijai, kas minēta 4. panta 1. punktā;

 

(b) procedūrām, kas minētas 5. pantā; vai

 

(c) palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem, kas minēti 6. pantā.

 

2. Tīmekļa vietnes un tīmekļa lapas, caur kurām Komisija ļauj piekļūt informācijai, kas minēta 4. panta 2. punktā, un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem, kuri minēti 6. pantā, Komisija padara vieglāk piekļūstamas Direktīvas 2016/2102 4. panta nozīmē.

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Kompetentās iestādes un Komisija gādā, lai tad, kad tās saskaņā ar 4. pantu atbild par 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētās informācijas pieejamību, attiecīgā informācija atbilst šādām prasībām:

1.  Dalībvalstis un Komisija gādā, lai tad, kad tās saskaņā ar 4. pantu atbild par 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētās informācijas piekļūstamību, attiecīgā informācija atbilst šādām prasībām:

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-a)  tā ir vērsta uz lietotāju, kas nozīmē, ka informācija tiek sniegta, pienācīgi ņemot vērā efektīvu, vienkāršu un parocīgu veidu, kā lietotāji var atrast visu attiecīgo informāciju;

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  tajā ir par informācijas saturu atbildīgā subjekta nosaukums;

(c)  tajā ir par informācijas saturu atbildīgās iestādes vai subjekta nosaukums;

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  tajā ir par procedūrām un procedūru izpildi atbildīgās iestādes vai subjekta nosaukums;

Pamatojums

Būtu jāiekļauj arī informācija par iestādi vai subjektu, kas atbild par procedūrām.

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  tajā ir dati saziņai un saites ar attiecīgiem palīdzības un problēmu risināšanas dienestiem;

(d)  tajā ir kontaktinformācija, tostarp vismaz tālruņa numurs, e-pasta adrese un attiecīgā gadījumā arī citi elektroniskās saziņas līdzekļi, kā arī saites uz attiecīgiem palīdzības un problēmu risināšanas dienestiem;

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Informāciju kompetentās iestādes sniedz vismaz vienā Savienības oficiālajā valodā papildus valsts valodai vai attiecīgi valsts valodām.

2.  Informāciju dalībvalstis sniedz vismaz vienā Savienības oficiālajā valodā, kuru saprot pēc iespējas lielāks skaits lietotāju, papildus dalībvalsts valsts vai oficiālajai valodai vai attiecīgā gadījumā valsts vai oficiālajām valodām. Tas neskar dalībvalstu tiesību aktus par valodu lietojumu.

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Regulas 4. panta izpildei kompetentās iestādes un Komisija gādā, lai pirms identificēšanās procedūras sākšanai lietotājiem ir pieejami skaidri un ērti lietojami paskaidrojumi par šādiem 2. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto procedūru elementiem:

1.  Regulas 4. panta izpildei dalībvalstis un Komisija gādā, lai lietotājiem ir piekļuve skaidriem, īsiem, precīziem, piekļūstamiem un ērti lietojamiem paskaidrojumiem par turpmāk minētajiem 2. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto procedūru elementiem. Attiecīgā gadījumā šādai piekļuvei jābūt iespējamai, pirms lietotājs sevi autentificē un identificē procedūras sākšanai:

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  visi procedūras posmi;

(a)  visi posmi un soļi, kas nepieciešami, lai veiktu procedūru;

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  procedūrā iesaistītās kompetentās iestādes un organizācija, kurai ir galvenā atbildība par procedūru, tostarp tās kontaktinformācija, lai varētu iesniegt sūdzības;

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  aprēķinātais procedūras pabeigšanai vajadzīgais laiks un piemērojamie termiņi, ja tādi ir;

(f)  termiņi, kuri lietotājam vai kompetentajai iestādei jāievēro, un aprēķinātais laiks, kas kompetentajai iestādei nepieciešams procedūras izpildei;

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  ja kompetentā iestāde nesniedz atbildi, noteikumi vai sekas, ko tas izraisa lietotājiem;

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  valoda vai attiecīgi valodas, kurā vai kurās procedūru var izpildīt.

(g)  visas papildu valodas, kurās procedūru var izpildīt.

Pamatojums

Redakcionāls grozījums, lai precizētu tekstu, jo šajā apakšpunktā minētās procedūras jebkurā gadījumā tiks piedāvātas vismaz vienā valodā.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ga)  visi izņēmumi attiecībā uz dalībvalstu pienākumu 5. pantā minētās procedūras darīt pilnībā pieejamas tiešsaistē, katru izņēmumu pamatojot ar saprotamu paskaidrojumu par to, kā šādi ierobežojumi atbilst kritērijiem par obligātu nepieciešamību un objektīvu pamatojumu;

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Savas valsts lietotājiem jau pieejamus 1. punktā minētos paskaidrojumus attiecīgā gadījumā var atkal izmantot šās regulas vajadzībām, ja tajos ir informācija, kas attiecas uz situāciju, kādā ir citzemju lietotāji.

2.  Dalībvalsts lietotājiem jau pieejamus 1. punktā minētos paskaidrojumus attiecīgā gadījumā var atkal izmantot šīs regulas vajadzībām, ja tajos ir informācija, kas attiecas uz situāciju, kādā ir pārrobežu lietotāji.

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Panta 1. punktā minētos paskaidrojumus kompetentās iestādes sniedz vismaz vienā Savienības oficiālajā valodā papildus valsts valodai vai attiecīgi valsts valodām.

3.  Panta 1. punktā minētos paskaidrojumus dalībvalstis sniedz vismaz vienā Savienības oficiālajā valodā, kuru saprot pēc iespējas lielāks skaits lietotāju, papildus dalībvalsts valsts vai oficiālajai valodai vai attiecīgā gadījumā valsts vai oficiālajām valodām. Tas neskar dalībvalstu tiesību aktus par valodu lietojumu.

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Regulas 4. panta izpildei kompetentās iestādes un Komisija gādā, lai pirms 2. panta 2. punkta c) apakšpunktā minēta pakalpojuma pieprasījuma iesniegšanas lietotājiem ir pieejami skaidri un ērti lietojami paskaidrojumi par šādiem elementiem:

1.  Regulas 4. panta izpildei dalībvalstis un Komisija gādā, lai pirms 2. panta 2. punkta c) apakšpunktā minēta pakalpojuma pieprasījuma iesniegšanas lietotājiem ir pieejami skaidri un ērti lietojami paskaidrojumi par šādiem elementiem:

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  par pakalpojumu atbildīgo subjektu nosaukums un dati saziņai;

(b)  par pakalpojumu atbildīgo subjektu nosaukums un kontaktinformācija, tostarp vismaz tālruņa numurs un e-pasta adrese, un attiecīgā gadījumā arī citi elektroniskās saziņas līdzekļi;

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  aprēķinātais pakalpojuma sniegšanai vajadzīgais laiks vai vidējais atbildes laiks;

(d)  termiņi, kas jāievēro lietotājam vai par pakalpojumu atbildīgajiem subjektiem, un aprēķinātais laiks, kurš attiecīgajiem atbildīgajiem subjektiem nepieciešams procedūras izpildei;

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  valoda vai attiecīgi valodas, kurā vai kurās pieprasījumu var iesniegt un kuru vai kuras var izmantot tālākai saziņai.

(e)  visas papildu valodas, kurās pieprasījumu var iesniegt un kuras var izmantot tālākai saziņai.

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Panta 1. punktā minētos paskaidrojumus kompetentās iestādes sniedz vismaz vienā Savienības oficiālajā valodā papildus valsts valodai vai attiecīgi valsts valodām.

2.  Panta 1. punktā minētos paskaidrojumus dalībvalstis sniedz vismaz vienā Savienības oficiālajā valodā, kuru saprot pēc iespējas lielāks skaits lietotāju, papildus dalībvalsts valsts vai oficiālajai valodai vai attiecīgā gadījumā valsts vai oficiālajām valodām. Tas neskar dalībvalstu tiesību aktus par valodu lietojumu.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kompetentās iestādes gādā, lai sakarā ar to atbildībā esošajām 5. panta 1. punktā minētajām procedūrām tiek izpildītas šādas prasības:

Dalībvalstis gādā, lai sakarā ar to atbildībā esošajām 5. un 11. pantā minētajām procedūrām tiek izpildītas šādas prasības:

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  attiecīgo termiņu neievērošanas gadījumā lietotāji tiek jau agrāk informēti par tās iemesliem un tiek nolikts jauns termiņš.

(b)  aizkavēšanās vai attiecīgo termiņu neievērošanas gadījumā lietotāji tiek iepriekš informēti par iemesliem un to, kā tas var ietekmēt piemērojamo termiņu ievērošanu, tostarp saistības ievērot jaunu termiņu, ja spēkā esošais termiņš netiks ievērots.

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

11. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tiešsaistes procedūru pārrobežu pieejamība

Procedūru pārrobežu piekļūstamība tiešsaistē

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

11. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Dalībvalstis nodrošina, ka procedūra, kas minēta 2. panta 2. punkta b) apakšpunktā un noteikta valsts līmenī vai ko ir noteikušas centrālas valsts struktūras, vai kas ir vienoti darīta pieejama visām centrālajai valdībai pakļautām iestādēm, un kas ir tiešsaistē piekļūstama un izpildāma attiecīgās dalībvalsts lietotājiem, ir bez diskriminācijas tiešsaistē piekļūstama un izpildāma arī citu dalībvalstu lietotājiem.

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Kompetentās iestādes gādā, lai tad, kad 5. panta 1. punktā minētās procedūras tiek piedāvāts izpildīt tiešsaistē, tiek izpildītas vismaz šīs prasības:

1.  Dalībvalstis gādā, lai tad, kad šā panta -1. punktā minētās procedūras tiek piedāvāts izpildīt tiešsaistē, tiek izpildītas vismaz šīs prasības:

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  lietotājiem procedūra ir pieejama un pamācība par tās izpildi ir saņemama vismaz vienā Savienības oficiālajā valodā papildus valsts valodai vai attiecīgi valsts valodām;

(a)  lietotājiem procedūra ir pieejama un pamācība par tās izpildi saskaņā ar 8. panta 2. un 3. punktu ir saņemama vismaz vienā Savienības oficiālajā valodā, kuru saprot pēc iespējas lielāks skaits lietotāju, papildus attiecīgās dalībvalsts valsts vai oficiālajai valodai vai attiecīgā gadījumā valsts vai oficiālajām valodām;

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  ja vajadzīga identifikācija un paraksts, lietotāji var identificēties un parakstīt un autentificēt dokumentus ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 910/2014 paredzētajiem elektroniskās identificēšanas un autentificēšanas līdzekļiem;

(c)  ja vajadzīga identifikācija, autentifikācija un paraksts un ja to var izdarīt arī lietotāji attiecīgajā dalībvalstī, lietotāji var identificēties un autentificēties, kā arī parakstīt un autentificēt dokumentus ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 910/2014 paredzētajiem elektroniskās identificēšanas un autentificēšanas līdzekļiem;

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  liecības par atbilstību piemērojamajām prasībām lietotāji var iesniegt elektroniski;

(d)  apliecinājumus par atbilstību piemērojamajām prasībām lietotāji var saņemt un iesniegt elektroniski visos gadījumos, kad šāda iespēja ir dota lietotājiem attiecīgajā dalībvalstī, ievērojot valsts procedūras un prasības;

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  ja par procedūras izpildi jāmaksā, lietotāji var nodevas samaksāt tiešsaistē ar pārrobežu maksāšanas pakalpojumiem, kuru vidū ir vismaz kredīta pārvedums vai tiešais debets, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 260/201240.

(e)  ja par procedūras izpildi jāmaksā, lietotāji var nodevas samaksāt tiešsaistē ar pārrobežu maksāšanas pakalpojumiem, kuru vidū ir vismaz kredīta pārvedums vai tiešais debets, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 260/201240 un saskaņā ar Regulu (ES) Nr. xxx, ar ko novērš ģeogrāfisko bloķēšanu un cita veida diskrimināciju patērētāju valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ iekšējā tirgū.

_________________

_________________

40 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta Regula (ES) Nr. 260/2012, ar ko nosaka tehniskās un darbības prasības kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem euro un groza Regulu (EK) Nr. 924/2009 (OV L 94, 30.3.2012., 22.–37. lpp.).

40 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta Regula (ES) Nr. 260/2012, ar ko nosaka tehniskās un darbības prasības kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem euro un groza Regulu (EK) Nr. 924/2009 (OV L 94, 30.3.2012., 22.–37. lpp.).

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja kompetentās iestādes no savas valsts lietotājiem pieņem neelektronisku personas identitātes apliecību digitalizētas kopijas, kā personas apliecības vai pases kopija, tās tādas pašas kopijas pieņem arī no citu dalībvalstu lietotājiem.

2.  Ja procedūras izpildei nav nepieciešama 1. punkta c) apakšpunktā minētā elektroniskā identifikācija vai autentifikācija un ja kompetentās iestādes no savas valsts lietotājiem pieņem neelektronisku personas identitātes apliecību digitalizētas kopijas, kā personas apliecības vai pases kopija, tās tādas pašas kopijas pieņem arī no citu dalībvalstu lietotājiem.

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Kompetentās iestādes sadarbojas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2012 izveidotajā Iekšējā tirgus informācijas sistēmā (IMI), vajadzības gadījumā — lai apstiprinātu, ka liecības, ko elektroniskā formā lietotājs tām iesniedzis tiešsaistes procedūras vajadzībām, ir autentiskas.

3.  Kompetentās iestādes sadarbojas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2012 izveidotajā Iekšējā tirgus informācijas sistēmā (IMI), vajadzības gadījumā — lai apstiprinātu, ka apliecinājumi, ko elektroniskā formā lietotājs tām iesniedzis šajā pantā minētās tiešsaistes procedūras vajadzībām, ir autentiski.

Grozījums Nr.    97

Regulas priekšlikums

12. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Liecību pārrobežu apmaiņa kompetento iestāžu starpā

Tehniskā sistēma apliecinājumu pārrobežu elektroniskai apmaiņai kompetento iestāžu starpā

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Apmaiņai ar liecībām II pielikumā uzskaitīto tiešsaistes procedūru un Direktīvās 2005/36/EK, 2006/123/EK, 2014/24/ES un 2014/25/ES noteikto procedūru vajadzībām Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm izveido dažādu dalībvalstu kompetento iestāžu liecību elektroniskas apmaiņas tehnisko sistēmu ("tehniskā sistēma").

1.  Tikai un vienīgi apmaiņai ar apliecinājumiem II pielikumā uzskaitīto tiešsaistes procedūru un Direktīvās 2005/36/EK, 2006/123/EK, 2014/24/ES un 2014/25/ES noteikto procedūru vajadzībām Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm izveido pilnībā darbotiesspējīgu, drošu un aizsargātu tehnisku sistēmu (“tehniskā sistēma”) nolūkā veikt apliecinājumu elektronisku apmaiņu starp kompetentajām iestādēm dažādās dalībvalstīs.

Pamatojums

Jauns apsvērums, ko ierosinājuši Verts, kopā ar referentes grozījumu Nr. 10. Šīs regulas un “vienreizējības” principa piemērošanai jānotiek saskaņā ar visiem attiecīgajiem datu aizsardzības noteikumiem, tostarp šādiem principiem: taisnīgums, pārredzamība, datu apjoma samazināšana, precizitāte, glabāšanas ierobežošana, integritāte un konfidencialitāte, nepieciešamība, samērīgums un datu izmantošanas mērķa ierobežojums, kā arī integrēta datu aizsardzība un datu aizsardzība pēc noklusējuma.

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-a)  tā ļauj apstrādāt [datus] tikai pēc lietotāja nepārprotama pieprasījuma, kas minēts 4. punktā;

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  tā dod iespēju apmaināmās liecības lietotājam priekšskatīt.

(e)  tā dod lietotājam iespēju priekšskatīt apmaiņai paredzētos apliecinājumus, pirms tie tiek darīti pieejami apliecinājumus pieprasījušajām kompetentajām iestādēm, neskarot informāciju, kura jāsniedz saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 13. un 14. pantu;

Grozījums Nr.    101

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  tā ļauj lietotājam uzraudzīt apliecinājumu apmaiņu dažādos tās norises posmos;

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(eb)  tā nodrošina augsta līmeņa sadarbspēju ar dažādām valstu sistēmām un citām attiecīgām sistēmām;

Grozījums Nr.    103

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – ec apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ec)  tā neglabā vai neapstrādā citus datus par apmaiņā iesaistītajiem apliecinājumiem, kā vien tos, kas ir tehniski pilnīgi nepieciešami apliecinājumu apmaiņas īstenošanai, un tikai šim nolūkam vajadzīgajā laikposmā;

Grozījums Nr.    104

Regulas priekšlikums

12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Par 1. punktā minētajām tiešsaistes procedūrām atbildīgās kompetentās iestādes pēc lietotāja nepārprotama pieprasījuma liecības pieprasa tieši no kompetentajām iestādēm, kuras citās dalībvalstīs liecības izdod tehniskajā sistēmā. Izdevējiestādes atbilstoši 2. punkta d) apakšpunktam tādas liecības dara pieejamas tajā pašā sistēmā.

4.  Par 1. punktā minētajām tiešsaistes procedūrām atbildīgās kompetentās iestādes pēc attiecīgā lietotāja nepārprotama, labprātīgi sniegta, konkrēta, apzināta un skaidra pieprasījuma apliecinājumus pieprasa tieši no kompetentajām iestādēm, kuras izdod apliecinājumus citās dalībvalstīs, izmantojot tehnisko sistēmu. Izdevējiestādes atbilstoši 2. punktam tādus apliecinājumus dara pieejamas tajā pašā sistēmā pēc tam, kad lietotājam ir bijusi iespēja priekšskatīt apmaiņā iesaistītos apliecinājumus, un ja pieprasījums nav ticis atsaukts.

Grozījums Nr.    105

Regulas priekšlikums

12. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Kompetentās iestādes, kas atbild par 1. punktā minētajām tiešsaistes procedūrām, nodrošina, ka lietotājiem ir iespēja iesniegt vai atsaukt nepārprotamu pieprasījumu vai iesniegt vai atsaukt apliecinājumus, izmantojot citus līdzekļus, nevis tehnisko sistēmu. Lietotājiem ir iespēja atsaukt pieprasījumu jebkurā procedūras posmā, un šādas atsaukšanas nosacījumi nav stingrāki par tiem, ko piemēro pieprasījuma iesniegšanai. Tehniskās sistēmas izmantošana nav obligāta, un lietotājiem ir iespēja savus pieprasījumus iesniegt arī tieši, izmantojot citus līdzekļus, nevis tehnisko sistēmu. Lietotājiem ir arī iespēja tieši iesniegt apliecinājumus attiecīgajai kompetentajai iestādei, neizmantojot tehnisko sistēmu.

Grozījums Nr.    106

Regulas priekšlikums

12. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Automatizēta pārrobežu apmaiņa ar datiem ir iespējama bez lietotāja nepārprotama pieprasījuma, kas minēts 4. punktā, ja saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem ir atļauts veikt automatizētu pārrobežu apmaiņu un ja šajā apmaiņā nav iesaistīti personas dati.

Grozījums Nr.    107

Regulas priekšlikums

12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Liecībās, ko kompetentā iestāde dara pieejamas, nav nekā vairāk par pieprasīto, un saņēmēja iestāde tās izmanto tikai tai procedūras vajadzībai, kuras dēļ notikusi liecību apmaiņa.

6.  Liecībās, ko kompetentā iestāde dara pieejamas, nav nekā vairāk par pieprasīto, un saņēmēja iestāde tās izmanto tikai tai tās procedūras izpildei, kuras dēļ notikusi apliecinājumu apmaiņa.

Grozījums Nr.    108

Regulas priekšlikums

12. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kur nosaka šā panta īstenošanai nepieciešamās tehniskās sistēmas specifikācijas. Minētos īstenošanas aktus pieņem 34. panta 2. punktā norādītajā kārtībā.

7.  Līdz ... [viens gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā] Komisija pieņem pirmos īstenošanas aktus, kur nosaka tehniskās sistēmas tehniskās, organizatoriskās un operacionālās specifikācijas, kas nepieciešamas šā panta īstenošanai, jo īpaši tam, lai nodrošinātu lietotāja mijiedarbību ar sistēmu un kompetentajām iestādēm, kā arī kompetento iestāžu savstarpējo mijiedarbību, izmantojot tehnisko sistēmu. Pieņemot minētos īstenošanas aktus, Komisija ņem vērā lietotāju pamattiesības. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 35. panta 2. punktā.

Grozījums Nr.    109

Regulas priekšlikums

12. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a  Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm ir atbildīga par tehniskās sistēmas izstrādi, pieejamību, uzturēšanu un drošības pārvaldību. Tehnisko sistēmu pārrauga un uzrauga Komisija, vajadzības gadījumā apspriežoties ar Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju.

Grozījums Nr.    110

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-a)  palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumus sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību; un

Grozījums Nr.    111

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  tiek ievēroti termiņi, kas pakalpojuma gaitā attiecas uz kompetentajām iestādēm;

(a)  tiek ievēroti termiņi, kas pakalpojuma gaitā attiecas uz kompetentajām iestādēm; un

Grozījums Nr.    112

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  attiecīgo termiņu neievērošanas gadījumā lietotāji tiek jau agrāk informēti par tās iemesliem un tiek nolikts jauns termiņš;

(b)  kavēšanās vai attiecīgo termiņu neievērošanas gadījumā lietotāji tiek nekavējoties informēti par tās iemesliem un tiek noteikts jauns galīgais termiņš.

Grozījums Nr.    113

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem var piekļūt, izmantojot dažādus piemērotus kanālus;

Grozījums Nr.    114

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(cb)  ir skaidri identificēta organizācija, kura sniedz palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumus, tostarp ir norādīti tās īpašnieki, juridiskais statuss un kontaktinformācija;

Grozījums Nr.    115

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Valstu koordinatori un Komisija uzrauga to atbildībā esošo vārtejā pieejamo informācijas, procedūru un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumu atbilstību 7.–11. un 13. pantā noteiktajām kvalitātes prasībām. Uzraudzība balstās uz datiem, kas savākti saskaņā ar 22. pantu.

1.  Valstu koordinatori un Komisija regulāri uzrauga to atbildībā esošo vārtejā pieejamo informācijas, procedūru un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumu atbilstību 7.–11. un 13. pantā noteiktajām kvalitātes prasībām. Turklāt valstu koordinatori un Komisija uzrauga to tīmekļa vietņu un tīmekļa lapu atbilstību 6.a pantā noteiktajām piekļūstamības prasībām, caur kurām tie nodrošina piekļuvi šādai informācijai, procedūrām un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem. Uzraudzība balstās uz datiem, kas savākti saskaņā ar 22. pantu.

Grozījums Nr.    116

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja kompetento iestāžu sniegto 1. punktā minēto pakalpojumu kvalitāte pazeminās, Komisija, ņemot vērā pazeminājuma smagumu un noturību, var veikt kādus no šiem pasākumiem:

2.  Ja kompetento iestāžu sniegto 1. punktā minēto pakalpojumu kvalitāte pasliktinās, Komisija, ņemot vērā pasliktinājuma smagumu un noturību, veic vienu vai vairākus šādus pasākumus:

Grozījums Nr.    117

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  uz laiku atvienot informācijas, procedūras vai palīdzības vai problēmu risināšanas pakalpojumu no vārtejas.

(d)  ar īstenošanas aktiem nolemj uz laiku atvienot informācijas, procedūras vai palīdzības vai problēmu risināšanas pakalpojumu no vārtejas.

Grozījums Nr.    118

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja palīdzības vai problēmu risināšanas pakalpojums, ar kuru ir dotas saites saskaņā ar 6. panta 2. punktu, pastāvīgi neatbilst 13. pantā noteiktajām prasībām vai pēc datiem, kas savākti saskaņā ar 22. pantu, vairs neapmierina lietotāju vajadzības, Komisija to var atvienot no vārtejas.

3.  Ja palīdzības vai problēmu risināšanas pakalpojums, uz kuru ir dotas saites saskaņā ar 6. panta 1. un 2. punktu, pastāvīgi neatbilst 6.a, 9. un 13. pantā noteiktajām prasībām vai pēc datiem, kas savākti saskaņā ar 22. pantu, vairs neapmierina lietotāju vajadzības, Komisija pēc apspriešanās ar attiecīgās dalībvalsts vai attiecīgo dalībvalstu valsts koordinatoru un, ja nepieciešams, ar vārtejas koordinācijas grupu to var atvienot no vārtejas. Komisija un attiecīgais valsts koordinators vai koordinatori pieņem kopīgu rīcības plānu, ierosinot pasākumus, lai uzlabotu pakalpojumu un to atkal pievienotu vārtejai. Ja nepieciešams, šos pasākumus var apspriest vārtejas koordinācijas grupa.

Grozījums Nr.    119

Regulas priekšlikums

14. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Informāciju par 1. punktā minētās uzraudzības rezultātiem un pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 2. un 3. punktu, regulāri publisko kopsavilkuma pārskatu veidā Komisijas tīmekļa vietnē, kā arī pašā vārtejā.

Grozījums Nr.    120

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Vārtejas pienācīgai darbībai Komisija sagādā kopīgu lietotājsaskarni.

1.  Vārtejas pienācīgai darbībai Komisija sagādā kopīgu lietotājsaskarni. Kopīgā lietotājsaskarne ir integrēta pastāvošajā portālā “Tava Eiropa”.

Grozījums Nr.    121

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Informāciju, procedūras un palīdzības vai problēmu risināšanas pakalpojumus kopīgā lietotājsaskarne dara pieejamus ar saitēm ar attiecīgajām valstu un Savienības vietnēm, kas dotas 16. pantā minētajā repozitārijā.

2.  Informāciju, procedūras un palīdzības vai problēmu risināšanas pakalpojumus kopīgā lietotājsaskarne dara pieejamus ar saitēm uz attiecīgajām valsts un Savienības līmeņa tīmekļa vietnēm vai tīmekļa lapām, kas iekļautas 16. pantā minētajā repozitorijā.

Grozījums Nr.    122

Regulas priekšlikums

15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis un Komisija, rīkodamās saskaņā ar savu attiecīgo 4. pantā noteikto lomu un atbildību, gādā, lai informācija, procedūras un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumi tiek organizēti, strukturēti un apzīmēti tā, ka uzlabojas to sameklējamība lietotājsaskarnē.

3.  Dalībvalstis un Komisija, rīkodamās saskaņā ar savu attiecīgo 4. pantā noteikto lomu un atbildību, gādā, lai informācija procedūras un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumi tiek organizēti, strukturēti un apzīmēti tā, ka uzlabojas to sameklējamība lietotājsaskarnē, jo īpaši izmantojot saites starp esošajām un papildinošajām tīmekļa vietnēm vai tīmekļa lapām, pilnveidojot un grupējot tīmekļa vietnes vai tīmekļa lapas un izmantojot saites uz Savienības un valstu līmeņa tiešsaistes pakalpojumiem un informāciju.

Grozījums Nr.    123

Regulas priekšlikums

15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, kur sīkumos nosaka katra informācijas, procedūras un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojuma organizāciju, struktūru un apzīmēšanu, lai varētu pareizi darboties kopīgā lietotājsaskarne. Minētos īstenošanas aktus pieņem 35. panta 2. punktā norādītajā kārtībā.

4.  Komisija pēc apspriešanās ar koordinācijas grupu var pieņemt īstenošanas aktus, kur sīkumos nosaka katra informācijas, procedūras un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojuma organizāciju, struktūru un apzīmēšanu, lai kopīgā lietotājsaskarne varētu pareizi darboties. Minētos īstenošanas aktus pieņem 35. panta 2. punktā norādītajā kārtībā.

Grozījums Nr.    124

Regulas priekšlikums

15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

15.a pants

 

Kvalitātes prasības attiecībā uz kopīgo lietotājsaskarni

 

Komisija nodrošina, ka kopīgā lietotājsaskarne atbilst šādām kvalitātes prasībām:

 

(a)   tā ir pieejama un piekļūstama tiešsaistē, izmantojot dažādus elektroniskus kanālus;

 

(b)   tā ir viegli pārlūkojama un tajā ir sniegta skaidra, lietotājam parocīga un profesionālo žargonu nesaturoša informācija;

 

(c)   tā ir viegli atpazīstama, jo tai ir Savienības līmeņa tiešsaistes pakalpojumu logotips un saite, kas ir pamanāmi un pieejami dalībvalstu un Savienības līmeņa tīmekļa vietnēs vai tīmekļa lapās;

 

(d)   tā ir sadarbspējīga ar dažādiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, kas pieejami Savienības un starptautiskā mērogā, un ar dažādiem papildpakalpojumiem.

Grozījums Nr.    125

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija izveido un uztur elektronisku repozitāriju saitēm ar 2. panta 2. punktā minētajiem informācijas, procedūru un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem, kas ļauj tos savienot ar vārtejas kopīgo lietotājsaskarni.

1.  Komisija izveido un uztur elektronisku repozitoriju saitēm uz 2. panta 2. punktā minētajiem informācijas, procedūru un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem un saitēm, kas ļauj tos savienot ar vārtejas kopīgo lietotājsaskarni.

Grozījums Nr.    126

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Saišu repozitārijam Komisija sagādā saites ar Savienības līmenī pārzināmajās vietnēs pieejamajiem informācijas, procedūru un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem un to vēlākos atjauninājumus.

2.  Saišu repozitorijam Komisija sagādā saites uz visu Savienības līmenī pārvaldītajās vietnēs pieejamo informāciju, procedūrām un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem un to vēlākos atjauninājumus.

Grozījums Nr.    127

Regulas priekšlikums

16. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Valstu koordinatori saišu repozitārijam sagādā saites ar kompetento iestāžu vai 6. panta 3. punktā minēto privātu vai pusprivātu subjektu pārzināmajās vietnēs pieejamajiem informācijas, procedūru un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem un to vēlākos atjauninājumus.

Valstu koordinatori saišu repozitorijam sagādā saites uz visu kompetento iestāžu vai 6. panta 3. punktā minēto privātu vai daļēji privātu subjektu pārvaldītajās vietnēs pieejamo informāciju, procedūrām un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem un to vēlākos atjauninājumus.

Grozījums Nr.    128

Regulas priekšlikums

16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Komisija un valstu koordinatori raugās, lai vārtejā pieejamajos informācijas, procedūru un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumos nav pilnīgas vai daļējas nevajadzīgas dublēšanās, kas var lietotājiem radīt jucekli.

5.  Komisija un valstu koordinatori raugās, lai vārtejā pieejamajā informācijā, procedūrās un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumos nav pilnīgas vai daļējas nevajadzīgas dublēšanās un pārklāšanās, kas var lietotājiem radīt jucekli.

Grozījums Nr.    129

Regulas priekšlikums

16. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Komisija un valstu koordinatori nodrošina, ka bojātas, atmirušas un trūkstošas saites, tīmekļa lapas un tīmekļa vietnes tiek labotas vai aizstātas ar pareizām, aktuālām saitēm, tīmekļa lapām un tīmekļa vietnēm, tiklīdz viņi ir saņēmuši attiecīgu informāciju.

Grozījums Nr.    130

Regulas priekšlikums

16. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Komisija un dalībvalstis var nodrošināt saites uz informāciju, kas nav minēta I pielikumā, procedūru, kura nav minēta II pielikumā, vai palīdzības vai problēmu risināšanas pakalpojumu, kas nav minēts III pielikumā, ja šī informācija, procedūra vai palīdzības vai problēmu risināšanas pakalpojums atbilst šajā regulā noteiktajām kvalitātes prasībām.

Grozījums Nr.    131

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija atbild par šādu IT lietotņu un vietņu izstrādi, pieejamību, uzturēšanu, drošību un mitināšanu:

1.  Komisija atbild par šādu IT lietotņu un vietņu izstrādi, pieejamību, regulāru uzraudzību, regulāru atjaunināšanu, uzturēšanu, drošību un mitināšanu:

Grozījums Nr.    132

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  14. panta 3.a punktā un 22. panta 5.a punktā minētie kopsavilkuma pārskati par kvalitāti.

Grozījums Nr.    133

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Kompetentās iestādes atbild par to IT lietotņu izstrādi, pieejamību, uzturēšanu un drošību, kuras attiecas uz to pārzinātajām vietnēm, kam ir saites ar kopīgo lietotājsaskarni.

2.  Dalībvalstis atbild par to IT lietotņu izstrādi, pieejamību, regulāru uzraudzību un atjaunināšanu, uzturēšanu un drošību, kuras ir saistītas ar to pārvaldībā esošajām valsts tīmekļa vietnēm un tīmekļa lapām, kam ir saites ar kopīgo lietotājsaskarni.

Grozījums Nr.    134

Regulas priekšlikums

18. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Komisija un dalībvalstis publisko informāciju par to atbildības jomā esošo IT lietotņu pēdējā atjauninājuma versiju un datumu.

Grozījums Nr.    135

Regulas priekšlikums

19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Par nosaukumu un logotipu, ar kuriem vārteja stādāma priekšā un popularizējama, Komisija ciešā sadarbībā ar vārtejas koordinācijas grupu izlemj ne vēlāk kā līdz šās regulas piemērošanas sākumam.

1.  Nosaukums, ar kuru vārteju dara zināmu un popularizē plašākā sabiedrībā, ir jau pašreizējā portāla nosaukums angļu valodā “Your Europe” (“Tava Eiropa”). Par logotipu, ar kuru vārteju dara zināmu un popularizē plašākā sabiedrībā, Komisija ciešā sadarbībā ar vārtejas koordinācijas grupu izlemj ne vēlāk kā līdz ... [seši mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas]. Savienības līmeņa vārtejas tiešsaistes pakalpojuma logotipu un saiti dara pieejamus dalībvalstu un Savienības līmeņa tīmekļa vietnēs un tīmekļa lapās, kurām ir saites ar vārteju.

Grozījums Nr.    136

Regulas priekšlikums

19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Vārtejas nosaukums izmantojams arī par kvalitātes zīmi, ko 16. pantā minētajā repozitārijā iekļautajās informatīvajās vietnēs un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumos tādā nozīmē var izmantot par III nodaļā minēto kvalitātes prasību izpildes pierādījumu.

2.  Vārtejas nosaukums kalpo arī kvalitātes zīme, ko 16. pantā minētajā repozitorijā iekļautās informatīvās vietnes un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumi šādā nozīmē var izmantot tikai tad, ja tie atbilst III nodaļā minētajām kvalitātes prasībām.

Grozījums Nr.    137

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Kompetentās iestādes un Komisija popularizē vārtejas pazīstamību un izmantošanu pilsoņu un uzņēmumu vidū un gādā par vārtejas un tās pakalpojumu pieejamību un pamanāmību no vispārībai pieejamām meklētājprogrammām.

1.  Dalībvalstis, Komisija un Eiropas Parlaments popularizē vārtejas pazīstamību un izmantošanu pilsoņu un uzņēmumu vidū un gādā par vārtejas, tās pakalpojumu un tajā sniegtās informācijas piekļūstamību un pamanāmību.

Grozījums Nr.    138

Regulas priekšlikums

20. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Dalībvalstis nodrošina, ka vienotās digitālās vārtejas logotips un saite uz šo vārteju ir viegli sameklējami valstu tīmekļa lapās un tīmekļa vietnēs un ka šis logotips un saite ir pieejami valstu tīmekļa lapu un tīmekļa vietņu iekšējās meklētājprogrammās.

Grozījums Nr.    139

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Kompetentās iestādes un Komisija koordinē savas 1. punktā minētās popularizēšanas darbības un šajās darbībās attiecīgi norāda uz vārteju ar tās logotipu un atsaucēm līdzās citādiem zīmoliem.

2.  Dalībvalstis un Komisija koordinē savas 1. punktā minētās popularizēšanas darbības un šajās darbībās attiecīgi norāda uz vārteju ar tās logotipu un atsaucēm līdzās citādiem zīmoliem.

Grozījums Nr.    140

Regulas priekšlikums

20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Kompetentās iestādes un Komisija gādā, lai vārteja ir viegli sameklējama no to atbildībā esošajiem saistītajiem portāliem un visās attiecīgās vietnēs ir iekļautas skaidras saites ar vārteju.

3.  Dalībvalstis un Komisija gādā, lai vārteja būtu viegli sameklējama no to atbildībā esošajiem saistītajiem portāliem un lai sabiedrībai pieejamajās meklētājprogrammās un visās attiecīgajās Savienības un valsts līmeņa tīmekļa vietnēs un tīmekļa lapās būtu iekļautas skaidras saites uz vārteju.

Grozījums Nr.    141

Regulas priekšlikums

21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Kompetentās iestādes un Komisija gādā, lai vārtejas funkciju uzlabošanai tiek savākti statistikas dati par lietotāju apmeklējumiem vārtejā un tīmekļa lapās, ar kurām vārtejā ir saites.

1.  Kompetentās iestādes un Komisija gādā, lai vārtejas funkciju uzlabošanai tiek savākti standartizēti, apkopoti un anonīmi statistikas dati par lietotāju apmeklējumiem vārtejā un vārtejas saitēs norādītajās tīmekļa vietnēs un tīmekļa lapās, kurus publisko kā atvērtus datus.

Grozījums Nr.    142

Regulas priekšlikums

21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Kompetentās iestādes un Komisija reģistrē palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumu pieprasījumu skaitu, izcelsmi un tematu un reakcijas laiku un šajos datos apkopotā veidā dalās.

2.  Kompetentās iestādes un Komisija kopsavilkuma veidā reģistrē palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumu pieprasījumu skaitu, izcelsmi un tematu un reakcijas laiku un apmainās ar šiem datiem, kā arī publisko minēto informāciju kā atvērtus datus.

Grozījums Nr.    143

Regulas priekšlikums

21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Komisijai ir pilnvaras saskaņā ar 34. pantu pieņemt deleģētos aktus par saskaņā ar 2. punktu reģistrējamo datu detalizētām kategorijām sakarā ar informāciju, procedūrām un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem, ar kuriem vārtejā ir saites.

3.  Komisijai ir pilnvaras saskaņā ar 34. pantu pieņemt deleģētos aktus par saskaņā ar 1. un 2. punktu reģistrējamo datu detalizētām kategorijām sakarā ar informāciju, procedūrām un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem, uz kuriem vārtejā ir saites, un par standartizētu datu vākšanas veidu saskaņā ar 1. punktu.

Grozījums Nr.    144

Regulas priekšlikums

22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lai varētu ievākt tiešu informāciju no lietotājiem par to, vai viņi ir apmierināti ar vārtejā sniegtajiem pakalpojumiem, Komisija vārtejā nodrošina lietotājiem parocīgu rīku, ar kuru viņi var uzreiz pēc kāda no 2. panta 2. punktā minēto pakalpojumu izmantošanas anonīmi izteikt piezīmes par vārtejā sniegto pakalpojumu un kopīgās lietotājsaskarnes kvalitāti un pieejamību.

1.  Lai varētu ievākt tiešu informāciju no lietotājiem par to, vai viņi ir apmierināti ar vārtejā sniegtajiem pakalpojumiem un tur pieejamo informāciju, Komisija vārtejā nodrošina lietotājiem parocīgu rīku un lauku komentāriem brīvā tekstā, kur viņi var uzreiz pēc kāda no 2. panta 2. punktā minēto pakalpojumu izmantošanas anonīmi izteikt piezīmes par vārtejā sniegto pakalpojumu un tajā nodrošinātās informācijas, kā arī kopīgās lietotājsaskarnes kvalitāti un pieejamību.

Grozījums Nr.    145

Regulas priekšlikums

22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Visās vārtejā ietilpstošajās tīmekļa lapās kompetentās iestādes un Komisija ievieto attiecīgu saiti ar šo rīku. Kompetentās iestādes sadarbojas ar Komisiju un tādu rīku iestrādā to atbildībā esošajās tīmekļa lapās.

2.  Visās vārtejā ietilpstošajās tīmekļa lapās kompetentās iestādes un Komisija nodrošina lietotājiem piekļuvi šim rīkam. Kompetentās iestādes sadarbojas ar Komisiju un tādu rīku iestrādā to atbildībā esošajās tīmekļa lapās.

Grozījums Nr.    146

Regulas priekšlikums

22. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Panta 2. punkta izņēmuma kārtā kompetentajām iestādēm netiek prasīts 1. punktā minēto lietotāju atsauksmju rīku iestrādāt savās ar vārteju sasaistītajās tīmekļa lapās, ja tajās pakalpojumu kvalitātes uzraudzībai ir pieejams 1. punktā minētajam rīkam līdzīgs lietotāju atsauksmju mehānisms vai tamlīdzīgas funkcijas. Kompetentās iestādes ievāc lietotāju atsauksmju rīkā saņemtās lietotāju atsauksmes un tajās dalās ar Komisiju un citu dalībvalstu valsts koordinatoriem.

4.  Panta 2. punkta izņēmuma kārtā kompetentajām iestādēm netiek prasīts 1. punktā minēto lietotāju atsauksmju rīku iestrādāt savās ar vārteju sasaistītajās tīmekļa lapās, ja tajās pakalpojumu kvalitātes uzraudzībai ir pieejams 1. punktā minētajam rīkam līdzīgs lietotāju atsauksmju mehānisms vai tamlīdzīgas funkcijas. Šādā gadījumā kompetentās iestādes pašas ievāc lietotāju atsauksmju rīkā saņemtās lietotāju atsauksmes un tajās dalās ar Komisiju un citu dalībvalstu valsts koordinatoriem.

Grozījums Nr.    147

Regulas priekšlikums

22. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Komisija, izmantojot vārteju, nodrošina kopsavilkuma informāciju par vārtejā pieejamās informācijas un pakalpojumu kvalitāti, ievērojot 14. pantu un pamatojoties uz 21. panta 1. un 2. punktā minēto lietotāju statistiku un šī panta 1. punktā minētajām lietotāju atsauksmēm.

Grozījums Nr.    148

Regulas priekšlikums

23. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  gādā, lai vārtejas lietotājiem ir parocīgs rīks, ar kuru anonīmi signalizēt, kādi bijuši traucēkļi iekšējā tirgus doto tiesību izlietošanā;

(a)  gādā, lai vārtejas lietotājiem būtu parocīgs rīks, ar kuru anonīmi signalizēt, kādi bijuši traucēkļi iekšējā tirgus doto tiesību izlietošanā; minētais lietotājiem parocīgais rīks ietver arī lauku komentāriem brīvā tekstā, kur lietotāji var aprakstīt traucēkļus, ar kuriem saskārušies;

Grozījums Nr.    149

Regulas priekšlikums

23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Atklājušās problēmas dalībvalstis un Komisija analizē un pēta, un ar piemērotiem līdzekļiem risina, kad vien tas iespējams.

3.  Atklājušās problēmas dalībvalstis, Komisija, Eiropas Parlaments un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja analizē un pēta, un ar piemērotiem līdzekļiem risina, kad vien tas iespējams.

Grozījums Nr.    150

Regulas priekšlikums

24. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  pārrauga un uzrauga 12. pantā minēto tehnisko sistēmu.

Grozījums Nr.    151

Regulas priekšlikums

25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tiek izveidota koordinācijas grupa ("vārtejas koordinācijas grupa"). Tā sastāv no valstu koordinatoriem, un tās priekšsēdis ir Komisijas pārstāvis. Tā sev pieņem reglamentu. Komisija nodrošina sekretariātu.

Tiek izveidota koordinācijas grupa (vārtejas koordinācijas grupa). Tās sastāvā ir valstu koordinatori un Eiropas Parlamenta pārstāvis, un tās priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis. Tā sev pieņem reglamentu. Komisija nodrošina sekretariātu.

Grozījums Nr.    152

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Vārtejas koordinācijas grupa atbalsta vārtejas īstenošanu. Galvenām kārtām tā:

1.  Vārtejas koordinācijas grupa atbalsta šīs regulas īstenošanu. Galvenām kārtām tā:

Grozījums Nr.    153

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  veicina pilnībā tiešsaistē izpildāmu procedūru un autentifikācijai, identifikācijai un parakstīšanai tiešsaistē paredzēto līdzekļu izmantošanu, jo īpaši kā norādīts Regulā (ES) Nr. 910/2014;

Grozījums Nr.    154

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  apspriež, kā uzlabot informācijas izklāsti I pielikumā uzskaitītajās jomās;

(b)  apspriež, kā uzlabot uz lietotāju vērstu informācijas sniegšanu I pielikumā minētajās jomās, īpaši balstoties uz statistikas datiem, kuri ievākti saskaņā ar 21. pantu;

Grozījums Nr.    155

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  apspriež nopietnas un pastāvīgas dalībvalstu sniegto pakalpojumu kvalitātes pasliktināšanās gadījumus un, ja netiek veikti korekcijas pasākumi, sniedz atzinumus vai ieteikumus par to, kā dalībvalstīm uzlabot atbilstību šai regulai;

Grozījums Nr.    156

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  palīdz Komisijai uzraudzīt 7.–11. un 13. panta prasību izpildi;

(e)  palīdz Komisijai uzraudzīt 7. līdz 13. panta prasību izpildi;

Grozījums Nr.    157

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ha)  sniedz atzinumus par procedūrām vai organizatoriskiem pasākumiem, lai veicinātu integrētas drošības principa un integrētas privātuma aizsardzības principa piemērošanu;

Grozījums Nr.    158

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – hb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(hb)  sniedz atzinumus un apmainās ar paraugpraksi par vārtejas nodrošinātās informācijas, procedūru un palīdzības vai problēmu risināšanas pakalpojumu sīki izstrādātu organizāciju, struktūru un apzīmēšanu, lai 15. panta 3. punktā minētā kopīgā lietotājsaskarne varētu pareizi darboties;

Grozījums Nr.    159

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – hc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(hc)  apspriežas par jautājumiem, kuri saistīti ar 21., 22. un 23. pantā minēto lietotāju atsauksmju un statistikas vākšanu, lai pastāvīgi uzlabotu Savienības un dalībvalstu līmenī piedāvātos pakalpojumus;

Grozījums Nr.    160

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ia)  pieņem zināšanai 14. panta 3.a punktā minētos kopsavilkuma pārskatus;

Grozījums Nr.    161

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – la apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(la)  strādā pie tā, lai apvienotu Savienības informācijas un problēmu risināšanas portālus;

Grozījums Nr.    162

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – lb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(lb)  sniedz vadlīnijas par papildu Savienības oficiālo valodu vai valodām, ko dalībvalstu iestādēm izmantot papildus oficiālajai vai valsts valodai vai valodām, kuras izmanto saskaņā ar 7. panta 2. punktu, 8. panta 3. punktu un 9. panta 2. punktu, kā arī 11. panta 1. punkta a) apakšpunktu; koordinācijas grupa, izstrādājot atzinumu, ņem vērā to, kuru valodu vai valodas visvairāk saprot pilsoņi un uzņēmumi, kas veic pārrobežu darbības.

Grozījums Nr.    163

Regulas priekšlikums

27. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija pieņem gada darba programmu, kurā galvenokārt nosaka:

1.  Komisija pēc apspriešanās ar vārtejas koordinācijas grupu pieņem gada darba programmu, kurā galvenokārt nosaka:

Pamatojums

Šis grozījums nepieciešams, lai labāk nodrošinātu teksta iekšējo konsekvenci.

Grozījums Nr.    164

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  šās regulas īstenošanai Savienības līmenī vajadzīgo IT atbalstes rīku izstrāde un uzturēšana;

(a)  šīs regulas īstenošanai Savienības līmenī vajadzīgo IT atbalsta rīku izstrāde un uzturēšana, tostarp tādas tehniskās sistēmas izstrāde un uzturēšana, kas paredzēta 12. pantā minētajai apliecinājumu pārrobežu apmaiņai;

Grozījums Nr.    165

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  2. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētās informācijas un norādījumu par 11. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto procedūru izpildīšanu tulkošana katrā dalībvalstī maksimālā apjomā kādā no Savienības oficiālajām valodām, kura nav valsts valoda.

(c)  7. pantā, 8. panta 1punktā, 9. pantā un 11. panta 1. punkta a) apakšpunktā norādītās informācijas, paskaidrojumu un norādījumu tulkošana katrā dalībvalstī maksimālā apjomā kādā no Savienības oficiālajām valodām, kura nav konkrētās dalībvalsts valsts vai oficiālā valoda vai — attiecīgā gadījumā — kāda no šīs dalībvalsts valsts vai oficiālajām valodām. Ja dalībvalstis no sava budžeta nesedz izmaksas par tulkošanu kādā no Savienības oficiālajām valodām, kuru saprot pēc iespējas lielāks skaits lietotāju, tās var pieprasīt Komisijai tulkojumus šajā valodā. Šie tulkojumi galvenokārt ietver pamatinformāciju visās I pielikumā uzskaitītajās jomās un, ja ir pieejams pietiekams budžets, jebkādu papildu informāciju, paskaidrojumus un norādījumus, kas minēti 7. pantā, 8. panta 1. punktā, 9. pantā un 11. panta 1. punkta a) apakšpunktā. Dalībvalstis saišu repozitorijā nodrošina saites uz tulkoto informāciju.

Grozījums Nr.    166

Regulas priekšlikums

36. pants – 1. daļa – 8.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1024/2012

Pielikums – 12.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  pielikumam pievieno šādu punktu:

 

“12.a  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)...”

Grozījums Nr.    167

Regulas priekšlikums

37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2., 4.–11. pantu, 12. panta 1.–6. un 8. punktu, 13. un 14. pantu, 15. panta 1.3. punktu, 16. un 17. pantu, 21. panta 1. un 2. punktu, 22. panta 1.4. punktu un 23. pantu piemēro no [datuma divus gadus pēc šās Regulas stāšanās spēkā].

2. pantu, 4. pantu, 6. pantu, 7. pantu, 9. pantu, 12. panta 7. punktu, 13. pantu, 14. pantu, 15. panta 1. līdz 3. punktu, 16. pantu, 17. pantu, 21. panta 1. un 2. punktu, 22. panta 1. līdz 4. punktu un 23. pantu piemēro no [18 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā]. 5. pantu, 8. pantu, 10. pantu, 11. pantu, 12. panta 1. līdz 6. punktu un 8. punktu piemēro no [divi gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā].

Grozījums Nr.    168

Regulas priekšlikums

I pielikums – Ar pilsoņiem saistītās informācijas joma – tabula

Joma

INFORMĀCIJA PAR TIESĪBĀM, PIENĀKUMIEM UN NORMĀM

Ceļošana Savienībā

•  Dokumenti, ko prasa no Savienības pilsoņiem, viņu ģimenes locekļiem, kuri nav Savienības pilsoņi, nepilngadīgajiem, kuri ceļo vieni, un trešu valstu pilsoņiem, kad viņi šķērso robežas Savienības teritorijā (personas apliecība, vīza, pase)

 

•  Aviopasažieru, vilciena, kuģa un autobusa pasažieru tiesības un pienākumi braucienos pa Savienību un izbraucot no tās, un to personu tiesības un pienākumi, kuras iegādājas kompleksos vai saistītos ceļojumus

 

•  Palīdzība ierobežotas kustības spējas gadījumā braucienos pa Savienību un izbraucot no tās

 

•  Dzīvnieku, augu, alkohola, tabakas, cigarešu un citu preču pārvadāšana braucienos pa Savienību

 

•  Balss zvani, kā arī elektronisko ziņu un elektronisko datu nosūtīšana un saņemšana Savienības teritorijā

Darbs un pensionēšanās Savienībā

•  Darba meklēšana citā dalībvalstī

 

•  Stāšanās darbā citā dalībvalstī

 

•  Kvalifikācijas atzīšana darbam citā dalībvalstī

 

•  Nodokļu piemērošana citā dalībvalstī

 

•  Darba tiesisko attiecību nosacījumi (ieskaitot darba stundas, apmaksātu atvaļinājumu, tiesības uz atvaļinājumu, tiesības un pienākumus saistībā ar virsstundām, veselības pārbaudes, līgumu izbeigšanu, atlaišanu un štatu samazināšanu)

 

•  Vienlīdzīga apiešanās (noteikumi pret diskrimināciju darbavietā, vienlīdzīgs atalgojums vīriešiem un sievietēm, vienlīdzīgs atalgojums noteikta laika / pastāvīga darba līguma darbiniekiem)

 

•  Veselības un drošības noteikumi saistībā ar dažādiem darbības veidiem

 

•  Sociālā nodrošinājuma tiesības un pienākumi Savienībā, arī tie, kas saistīti ar pensijas saņemšanu

Transportlīdzekļi Savienībā

•  Mehāniskā transportlīdzekļa pagaidu vai pastāvīga ievešana citā dalībvalstī

 

•  Vadītāja apliecības iegūšana un atjaunošana

 

•  Transportlīdzekļa obligātā apdrošināšana

 

•  Mehāniskā transportlīdzekļa iegādāšanās vai pārdošana citā dalībvalstī

 

•  Mehāniskā transportlīdzekļa noma

 

•  Valsts ceļu satiksmes noteikumi un prasības vadītājiem

Uzturēšanās citā dalībvalstī

•  Pagaidu vai pastāvīga pārcelšanās uz citu dalībvalsti

 

•  Piedalīšanās pašvaldības vēlēšanās un Eiropas Parlamenta vēlēšanās

 

•  Uzturēšanās atļaujas prasības Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, ieskaitot ģimenes locekļus, kuri nav Savienības pilsoņi

Mācības vai stažēšanās citā dalībvalstī

•  Skolas apmeklēšana citā dalībvalstī

 

•  Studijas citā dalībvalstī

 

•  Brīvprātīgo darbs citā dalībvalstī

 

•  Stažēšanās citā dalībvalstī

 

•  Pētniecība citā dalībvalstī izglītības programmas ietvaros

Veselības aprūpe

•  Medicīniskās aprūpes saņemšana citā dalībvalstī

 

•  Recepšu zāļu iegādāšanās dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā izrakstīta recepte (tiešsaistē vai personīgi)

Pārrobežu ģimenes tiesības, pienākumi un noteikumi

•  Dzimšana, aizgādības tiesības attiecībā uz nepilngadīgajiem, vecāku pienākumi un uzturnaudas pienākumi saistībā ar bērniem pārrobežu ģimenes situācijās

 

•  Kopdzīve ar citas valsts piederīgo (laulība, laulāto atšķirtība, šķiršanās, laulāto īpašumtiesības, nelaulātu kopdzīvotāju tiesības)

 

•  Mantojuma tiesības citā dalībvalstī

Patērētāji pārrobežu situācijās

•  Preču un pakalpojumu (ieskaitot finansiālus) no citas dalībvalsts iegādāšanās tiešsaistē vai personīgi

 

•  Bankas konta uzturēšana citā dalībvalstī

 

•  Komunālo pakalpojumu, piemēram, gāzes, elektroenerģijas, ūdens, telesakaru un interneta, pieslēgšana

 

•  Maksājumi, ieskaitot pārskaitījumus, pārrobežu maksājumu kavēšanās

 

•  Patērētāju tiesības un garantijas saistībā ar preču un pakalpojumu iegādāšanos

 

Grozījums

Joma

INFORMĀCIJA PAR TIESĪBĀM, PIENĀKUMIEM UN NORMĀM

Ceļošana Savienībā

•  Dokumenti, ko prasa no Savienības pilsoņiem, viņu ģimenes locekļiem, kuri nav Savienības pilsoņi, nepilngadīgajiem, kuri ceļo vieni, un trešu valstu pilsoņiem, kad viņi šķērso robežas Savienības teritorijā (personas apliecība, vīza, pase)

 

•  Aviopasažieru, vilciena, kuģa un autobusa pasažieru tiesības un pienākumi braucienos pa Savienību un izbraucot no tās, un to personu tiesības un pienākumi, kuras iegādājas kompleksos vai saistītos ceļojumus

 

•  Palīdzība ierobežotas kustības spējas gadījumā braucienos pa Savienību un izbraucot no tās

 

•  Dzīvnieku, augu, alkohola, tabakas, cigarešu un citu preču pārvadāšana braucienos pa Savienību

 

•  Balss zvani, kā arī elektronisko ziņu un elektronisko datu nosūtīšana un saņemšana Savienības teritorijā

Darbs un pensionēšanās Savienībā

•  Darba meklēšana citā dalībvalstī

 

•  Stāšanās darbā citā dalībvalstī

 

•  Kvalifikācijas atzīšana darbam citā dalībvalstī

 

•  Nodokļu piemērošana citā dalībvalstī

 

•  Obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi citā dalībvalstī

 

•  Darba tiesisko attiecību nosacījumi (ieskaitot darba stundas, apmaksātu atvaļinājumu, tiesības uz atvaļinājumu, tiesības un pienākumus saistībā ar virsstundām, veselības pārbaudes, līgumu izbeigšanu, atlaišanu un štatu samazināšanu)

 

•  Norīkoto darba ņēmēju nodarbinātības nosacījumi un sociālās tiesības

 

•  Vienlīdzīga apiešanās (noteikumi pret diskrimināciju darbavietā, vienlīdzīgs atalgojums vīriešiem un sievietēm, vienāds atalgojums noteikta laika / pastāvīga darba līguma darbiniekiem)

 

•  Veselības un drošības noteikumi saistībā ar dažādiem darbības veidiem

 

•  Sociālā nodrošinājuma tiesības un pienākumi Savienībā, arī tie, kas saistīti ar pensijas saņemšanu

Transportlīdzekļi Savienībā

•  Mehāniskā transportlīdzekļa pagaidu vai pastāvīga ievešana citā dalībvalstī

 

•  Vadītāja apliecības iegūšana un atjaunošana

 

•  Transportlīdzekļa obligātā apdrošināšana

 

•  Mehāniskā transportlīdzekļa iegādāšanās vai pārdošana citā dalībvalstī

 

•  Mehāniskā transportlīdzekļa noma

 

•  Valsts ceļu satiksmes noteikumi un prasības vadītājiem, tostarp, ceļa nodevu un emisiju uzlīmes saistībā ar pagaidu vai pastāvīgu uzturēšanos citā dalībvalstī

Uzturēšanās citā dalībvalstī

•  Pagaidu vai pastāvīga pārcelšanās uz citu dalībvalsti

 

•  Nekustamā īpašuma iegāde un pārdošana, kā arī nekustamā īpašuma nodokļu piemērošana citā dalībvalstī, tostarp tiesības un pienākumi, kuri saistīti ar īpašumtiesībām un nekustamā īpašuma izmantošanu

 

•  Piedalīšanās pašvaldības vēlēšanās un Eiropas Parlamenta vēlēšanās

 

•  Uzturēšanās atļaujas prasības Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, ieskaitot ģimenes locekļus, kuri nav Savienības pilsoņi

 

•  Naturalizācijas prasības rezidentiem, kas dzīvo citā dalībvalstī

 

•  Pienākumi nāves gadījumā un mirstīgo atlieku repatriācija

Mācības vai stažēšanās citā dalībvalstī

•  Mazbērnu novietnes, pirmsskolas iestādes un skolas apmeklēšana citā dalībvalstī

 

•  Studijas citā dalībvalstī

 

•  Apmācība pieaugušo izglītības centrā citā dalībvalstī

 

•  Arodizglītības un apmācības atzīšana

 

•  Brīvprātīgo darbs citā dalībvalstī

 

•  Stažēšanās citā dalībvalstī

 

•  Pētniecība citā dalībvalstī izglītības programmas ietvaros

Veselības aprūpe

•  Medicīniskās aprūpes saņemšana citā dalībvalstī

 

•  Recepšu zāļu iegādāšanās dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā izrakstīta recepte (tiešsaistē vai personīgi)

 

•  Veselības apdrošināšanas segums citā dalībvalstī, tostarp iespēja pieteikties uz Eiropas veselības apdrošināšanas karti

 

•  Valsts profilaktiskās veselības aprūpes programmas

 

•  Neatliekamās palīdzības tālruņa numuri

 

•  Pārcelšanās uz dzīvi veco ļaužu pansionātā

Pārrobežu ģimenes tiesības, pienākumi un noteikumi

•   Dzimšana, aizgādības tiesības attiecībā uz nepilngadīgajiem, vecāku pienākumi, bērna iznēsāšana, ko veic surogātmāte, un adopcija, tostarp otra dzīvesbiedra bērna adopcija, uzturnaudas pienākumi saistībā ar bērniem pārrobežu ģimenes situācijās

 

•  Kopdzīve ar citas valsts piederīgo, nediskriminējot seksuālās orientācijas dēļ (laulība, civila vai reģistrēta partnerība, laulāto atšķirtība, šķiršanās, laulāto īpašumtiesības, nelaulātu kopdzīvotāju tiesības)

 

•  Mantojuma tiesības un pienākumi citā dalībvalstī, tostarp nodokļu noteikumi

 

•  Juridiskās sekas un tiesības saistībā ar vecāku veiktu bērnu starptautisku nolaupīšanu

Patērētāju tiesības

•  Preču, digitālā satura, īpašuma vai pakalpojumu (tostarp finansiālu) no citas dalībvalsts iegādāšanās vai īrēšana tiešsaistē vai personīgi

 

•  Bankas konta uzturēšana citā dalībvalstī

 

•  Komunālo pakalpojumu, piemēram, gāzes, elektroenerģijas, ūdens, telesakaru un interneta, pieslēgšana un atkritumu izvešana

 

•  Maksājumi, ieskaitot pārskaitījumus, pārrobežu maksājumu kavēšanās

 

•  Patērētāju tiesības un garantijas saistībā ar preču un pakalpojumu iegādāšanos

 

•  Patērētāju tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kompensācijas un tiesvedības procedūra

 

•  Produktu drošums un drošība

Pilsoņu un rezidentu tiesības

•  Administratīvu lūgumrakstu un prasību iesniegšana dalībvalstu un Savienības līmenī

 

  Dzimuma atzīšana

Personas datu aizsardzība

  Datu subjektu tiesību īstenošana saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 un jo īpaši tās 2. līdz 4. iedaļu par informāciju un piekļuvi personas datiem, labošanu un dzēšanu un tiesībām iebilst

Grozījums Nr.    169

Regulas priekšlikums

I pielikums – Ar uzņēmumiem saistītas informācijas joma – tabula

Joma

INFORMĀCIJA PAR TIESĪBĀM, PIENĀKUMIEM UN NORMĀM

Uzņēmējdarbības sākšana, veikšana un izbeigšana

•  Uzņēmuma reģistrēšana (reģistrācijas procedūras un juridiskie statusi uzņēmējdarbības veikšanai)

 

•  Intelektuālā īpašuma tiesības (patenta pieteikums, preču zīmes, rasējuma vai dizaina reģistrēšana, licences saņemšana reproducēšanai)

 

•  Komercprakses taisnīgums un pārredzamība, ieskaitot patērētāju tiesības un garantijas, kas saistītas ar preču un pakalpojumu pārdošanu

 

•  Tiešsaistes rīku nodrošināšana pārrobežu maksājumiem preču un pakalpojumu pārdošanā tiešsaistē

 

•  Tiesības un pienākumi, kas ceļas no līgumtiesībām, ieskaitot procentus par maksājumu kavējumiem

 

•  Maksātnespējas procedūra un uzņēmumu likvidēšana

 

•  Kredītapdrošināšana

 

•  Uzņēmumu apvienošana vai pārdošana

Darbinieki

•  Darba tiesisko attiecību nosacījumi (ieskaitot darba laiku, apmaksātu atvaļinājumu, tiesības uz atvaļinājumu, tiesības un pienākumus saistībā ar virsstundām, veselības pārbaudes, līgumu izbeigšanu, atlaišanu un štatu samazināšanu)

 

•  Sociālā nodrošinājuma tiesības un pienākumi Savienībā (reģistrēšanās par darba devēju, darbinieku reģistrēšana, darbinieka līguma izbeigšanas paziņošana, sociālo iemaksu izdarīšana, ar pensijām saistītās tiesības un pienākumi)

 

•  Darba ņēmēju nodarbināšana citās dalībvalstīs (darba ņēmēju norīkošana, noteikumi par pakalpojumu sniegšanas brīvību, darba ņēmējiem piemērojamās uzturēšanās prasības)

 

•  Vienāda apiešanās (noteikumi pret diskrimināciju darbavietā, vienāds atalgojums vīriešiem un sievietēm, vienāds atalgojums noteikta laika / pastāvīgo darba līgumu darbiniekiem)

 

•  Noteikumi par darbinieku pārstāvību

Nodokļi

•  PVN — informācija par vispārīgajām normām, likmēm un atbrīvojumiem, reģistrēšanās PVN reģistrā un PVN maksāšana, atmaksas saņemšana

 

•  Akcīzes nodokļi — informācija par vispārīgajām normām, likmēm un atbrīvojumiem

 

•  Citi nodokļi — maksāšana, likmes

Preces

•  CE marķējuma saņemšana

 

•  Piemērojamo standartu noteikšana, tehniskās specifikācijas un ražojumu sertificēšana

 

•  Tādu ražojumu savstarpējā atzīšana, kam nepiemēro Savienības specifikācijas

 

•  Bīstamu ķīmisko vielu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas prasības

 

•  Tālpārdošana / pārdošana ārpus uzņēmuma telpām — informācija, kas jāsniedz klientiem pirms darījuma, līguma rakstiska apstiprināšana, atteikšanās no līguma, preču piegāde, citi konkrēti pienākumi

 

•  Brāķi — patērētāju tiesības un garantijas, pēcpārdošanas pienākumi, cietušā tiesiskās aizsardzības līdzekļi

 

•  Sertifikācija, marķējumi (EMAS, energomarķējums, ekodizains, ES ekomarķējums)

 

•  Pārstrāde un atkritumu apsaimniekošana

Pakalpojumi

•  Licenču, pilnvaru vai atļauju saņemšana uzņēmējdarbības sākšanai

 

•  Paziņošana iestādēm par pārrobežu darbību

 

•  Profesionālās kvalifikācijas atzīšana

Uzņēmuma finansēšana

•  Piekļuve finansējumam Savienības līmenī, ieskaitot Savienības finansēšanas programmas un dotācijas uzņēmumiem

 

•  Piekļuve finansējumam valsts līmenī

 

•  Uzņēmējiem paredzētas iniciatīvas (jaunajiem uzņēmējiem paredzēta viedokļu apmaiņa, darbā ievadīšanas programmas utt.)

Publiskā iepirkuma līgumi

•  Dalība publiskajā iepirkumā — noteikumi un procedūras

 

•  Piedāvājuma iesniegšana tiešsaistē, atbildot uz uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus

 

•  Ziņošana par iepirkuma procesa pārkāpumiem

Darba aizsardzība

•  Darba aizsardzības pienākumi saistībā ar dažādiem darbības veidiem, ieskaitot risku novēršanu, informāciju un apmācību

 

Grozījums

Joma

INFORMĀCIJA PAR TIESĪBĀM, PIENĀKUMIEM UN NORMĀM

Uzņēmējdarbības sākšana, veikšana un izbeigšana

•  Uzņēmuma reģistrēšana, maiņa vai slēgšana (reģistrācijas procedūras un juridiskie statusi uzņēmējdarbības veikšanai)

 

•  Uzņēmuma pārcelšana uz citu dalībvalsti

 

•  Intelektuālā īpašuma tiesības (patenta pieteikums, preču zīmes, rasējuma vai dizaina reģistrēšana, licences saņemšana reproducēšanai, piemērojamie izņēmumi)

 

•  Komercprakses taisnīgums un pārredzamība, ieskaitot patērētāju tiesības un garantijas, kas saistītas ar preču un pakalpojumu pārdošanu

 

•  Tiešsaistes rīku nodrošināšana pārrobežu maksājumiem preču un pakalpojumu pārdošanā tiešsaistē

 

•  Tiesības un pienākumi, kas ceļas no līgumtiesībām, ieskaitot procentus par maksājumu kavējumiem

 

•  Maksātnespējas procedūra un uzņēmumu likvidēšana

 

•  Kredītapdrošināšana

 

•  Uzņēmumu apvienošana vai pārdošana

 

•  Uzņēmuma vadības atbildība

Darbinieki

•  Darba tiesisko attiecību nosacījumi (ieskaitot darba laiku, apmaksātu atvaļinājumu, tiesības uz atvaļinājumu, tiesības un pienākumus saistībā ar virsstundām, veselības pārbaudes, līgumu izbeigšanu, atlaišanu un štatu samazināšanu)

 

•  Sociālā nodrošinājuma tiesības un pienākumi Savienībā (reģistrēšanās par darba devēju, darbinieku reģistrēšana, darbinieka līguma izbeigšanas paziņošana, sociālo iemaksu izdarīšana, ar pensijām saistītās tiesības un pienākumi)

 

•  Darba ņēmēju nodarbināšana citās dalībvalstīs (darba ņēmēju norīkošana, noteikumi par pakalpojumu sniegšanas brīvību, darba ņēmējiem piemērojamās uzturēšanās prasības)

 

•  Vienāda apiešanās (noteikumi pret diskrimināciju darbavietā, vienāds atalgojums vīriešiem un sievietēm, vienāds atalgojums noteikta laika / pastāvīgo darba līgumu darbiniekiem)

 

•  Noteikumi par darbinieku pārstāvību

Nodokļi

•  PVN — informācija par vispārīgajām normām, likmēm un atbrīvojumiem, reģistrēšanās PVN reģistrā un PVN maksāšana, atmaksas saņemšana

 

•  Akcīzes nodokļi — informācija par vispārīgajām normām, likmēm un atbrīvojumiem

 

•  Muitas nodoklis un citi nodokļi un nodevas, ko iekasē par importu, importa un eksporta muitas procedūras

 

•  Citi nodokļi — maksāšana, likmes, nodokļu atmaksājumi

Preces

•  CE marķējuma saņemšana un prasības ražojumiem

 

•  Piemērojamo standartu noteikšana, tehniskās specifikācijas un ražojumu sertificēšana

 

•  Tādu ražojumu savstarpējā atzīšana, kam nepiemēro Savienības specifikācijas

 

•  Bīstamu ķīmisko vielu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas prasības

 

•  Tālpārdošana / pārdošana ārpus uzņēmuma telpām — informācija, kas jāsniedz klientiem pirms darījuma, līguma rakstiska apstiprināšana, atteikšanās no līguma, preču piegāde, citi konkrēti pienākumi

 

•  Brāķi — patērētāju tiesības un garantijas, pēcpārdošanas pienākumi, cietušā tiesiskās aizsardzības līdzekļi

 

•  Sertifikācija, marķējumi (EMAS, energomarķējums, ekodizains, ES ekomarķējums)

 

•  Pārstrāde un atkritumu apsaimniekošana

Pakalpojumi

•  Licenču, pilnvaru vai atļauju saņemšana uzņēmējdarbības sākšanai

 

•  Paziņošana iestādēm par pārrobežu darbību

 

•  Profesionālās kvalifikācijas, arodizglītības un apmācības atzīšana

Uzņēmuma finansēšana

•  Piekļuve finansējumam Savienības līmenī, ieskaitot Savienības finansēšanas programmas un dotācijas uzņēmumiem

 

•  Piekļuve finansējumam valsts līmenī

 

•  Uzņēmējiem paredzētas iniciatīvas (jaunajiem uzņēmējiem paredzēta viedokļu apmaiņa, darbā ievadīšanas programmas utt.)

Publiskā iepirkuma līgumi

•  Dalība publiskajā iepirkumā — noteikumi un procedūras

 

•  Piedāvājuma iesniegšana tiešsaistē, atbildot uz uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus

 

•  Ziņošana par iepirkuma procesa pārkāpumiem

Darba aizsardzība

•  Darba aizsardzības pienākumi saistībā ar dažādiem darbības veidiem, ieskaitot risku novēršanu, informāciju un apmācību

Grozījums Nr.    170

Regulas priekšlikums

II pielikums – tabula

 

Komisijas ierosinātais teksts

Dzīves notikumi

Procedūras

Paredzamais rezultāts

Dzimšana

Pieteikšanās uz dzimšanas apliecību

Dzimšanas apliecība

Studijas

Pieteikšanās uz valsts iestādes stipendiju

Lēmums par pieteikumu uz stipendiju

Strādāšana

Reģistrēšanās sociālā nodrošinājuma pabalstu saņemšanai

Paziņojums par saņemšanu

 

Diploma atzīšanas pieprasīšana

Lēmums par atzīšanas pieprasījumu

Pārcelšanās

Adreses maiņas reģistrēšana

Jaunās adreses reģistrācijas apstiprinājums

 

Personas apliecības vai pases pieprasīšana/atjaunošana

Personas apliecības vai pases izdošana vai atjaunošana

 

Mehāniskā transportlīdzekļa reģistrēšana

Reģistrācijas apliecība

Pensionēšanās

Pensijas un pirmspensijas pabalstu pieprasīšana no valsts vai daļējām valsts shēmām

Lēmums par pensijas vai pirmspensijas pabalstu pieprasījumu

Uzņēmējdarbības sākšana

Uzņēmējdarbības vispārīga reģistrēšana, izņemot procedūras, kas attiecas uz uzņēmumu vai sabiedrību struktūru LESD 54. panta otrās daļas nozīmē

Visu uzņēmuma darbības sākšanai vajadzīgo darbību pabeigšanas apstiprināšana

 

Darba devēja (fiziskas personas) reģistrēšana valsts vai daļējās valsts pensiju un apdrošināšanas shēmās

Sociālās nodrošināšanas reģistrācijas numurs

 

Darbinieku reģistrēšana valsts vai daļējās valsts pensiju un apdrošināšanas shēmās

Sociālās nodrošināšanas reģistrācijas numurs

Uzņēmējdarbība

Darbinieka līguma izbeigšanas paziņošana sociālās nodrošināšanas shēmām

Paziņojuma saņemšanas apstiprinājums

 

Sociālo iemaksu izdarīšana par darbiniekiem

Sociālo iemaksu izdarīšanas par darbiniekiem čeks vai citāds apstiprinājums

 

Grozījums

Dzīves notikumi

Procedūras

Paredzamais rezultāts

Dzimšana

Pieteikšanās uz dzimšanas apliecību

Dzimšanas apliecība vai dzimšanas reģistrācijas apliecinājums

Uzturēšanās

Izziņas par pierakstu pieprasīšana vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšana un atjaunošana

Reģistrēšanās un uzturēšanās apliecinājums vai uzturēšanās atļaujas izdošana vai atjaunošana

Studijas

Pieteikšanās uz valsts struktūras vai iestādes stipendiju

Lēmums par pieteikumu uz stipendiju

 

Reģistrēšanās studijām valsts augstākās izglītības iestādē

Lēmums par uzņemšanu

 

Diploma apliecinājuma un kvalifikācijas sertifikāta pieprasīšana no valsts struktūras vai iestādes

Diploma vai kvalifikācijas sertifikāta kopija

Strādāšana

Reģistrēšanās sociālā nodrošinājuma pabalstu saņemšanai

Paziņojums par saņemšanu

 

Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pieprasīšana

Lēmums par atzīšanas pieprasījumu

 

Diploma atzīšanas pieprasīšana

Lēmums par atzīšanas pieprasījumu

 

Ienākuma nodokļu deklarācija

Deklarācijas saņemšanas apstiprinājums

Pārcelšanās

Adreses maiņas reģistrēšana

Jaunās adreses reģistrācijas apstiprinājums un iepriekšējās adreses anulēšana

 

Personas apliecības vai pases pieprasīšana/atjaunošana

Personas apliecības vai pases izdošana vai atjaunošana

 

Mehāniskā transportlīdzekļa reģistrēšana

Reģistrācijas apliecība

 

Valsts struktūras vai iestādes izdotu ceļa nodevu uzlīmju vai emisijas uzlīmju iegūšana

Ceļa nodevu vai emisijas uzlīmju saņemšana

Pensionēšanās

Pensijas un pirmspensijas pabalstu pieprasīšana no valsts vai daļējām valsts shēmām

Lēmums par pensijas vai pirmspensijas pabalstu pieprasījumu

 

Informācijas pieprasīšana par pensijas konta stāvokli valsts vai daļēji valsts shēmās

Pārskats par pensijas konta stāvokli

Uzņēmējdarbības sākšana

Paziņošana par uzņēmējdarbību, uzņēmējdarbības atļaujas, izmaiņas uzņēmējdarbībā un uzņēmuma darbības izbeigšana bez maksātnespējas vai likvidācijas procedūras, izņemot procedūras, kas attiecas uz uzņēmumu vai sabiedrību struktūru LESD 54. panta otrās daļas nozīmē un uzņēmuma reģistrāciju uzņēmumu reģistrā

Uzņēmējdarbības izmaiņu reģistrācijas apstiprinājums

 

PVN reģistrācija

PVN maksātāja reģistrācijas numurs

 

Ienākuma nodokļu maksātāja reģistrācija

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

 

Darba devēja (fiziskas personas) reģistrēšana valsts vai daļējās valsts pensiju un apdrošināšanas shēmās

Sociālās nodrošināšanas reģistrācijas numurs (vai cits reģistrācijas apstiprinājums)

 

Darba devēja (fiziskas personas) reģistrēšana valsts vai daļējās valsts pensiju un apdrošināšanas shēmās

Sociālās nodrošināšanas reģistrācijas numurs (vai cits reģistrācijas apstiprinājums)

 

PVN atmaksājumi

PVN atmaksājumu saņemšana

 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa/uzņēmējdarbības nodokļa deklarācija

Apstiprinājums par deklarācijas saņemšanu

Uzņēmējdarbība

Darbinieka līguma izbeigšanas paziņošana sociālās nodrošināšanas shēmām

Paziņojuma saņemšanas apstiprinājums

 

Sociālo iemaksu izdarīšana par darbiniekiem

Sociālo iemaksu izdarīšanas par darbiniekiem čeks vai citāds apstiprinājums

 

Paziņojums par tādas darbības pārtraukšanu, kas apliekama ar PVN

Apstiprinājums par paziņojuma saņemšanu

Grozījums Nr.    171

Regulas priekšlikums

III pielikums – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Datu aizsardzības uzraudzības iestādes

Grozījums Nr.    172

Regulas priekšlikums

III pielikums – 7.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7b)  Brīvprātīgās palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumi, ko piedāvā kompetentās iestādes, Komisija vai Savienības struktūras, biroji un aģentūras vai privāti vai daļēji privāti subjekti, ar nosacījumu, ka šādi pakalpojumi atbilst šajā regulā noteiktajiem kvalitātes kritērijiem.

(1)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


PASKAIDROJUMS

I. Ievads

Lai izveidotu dziļāku un taisnīgāku iekšējo tirgu pilsoņiem un uzņēmumiem, šī iniciatīva kā viena no Ž. K. Junkera vadītās Komisijas 10 prioritātēm kopā ar digitālā vienotā tirgus attīstību ir viens no galvenajiem pasākumiem, kas izstrādāts, lai palīdzētu pilsoņiem un uzņēmumiem pilnībā izmantot priekšrocības, ko piedāvā jaunie digitālie rīki un e-pārvaldības stratēģijas, ceļojot, strādājot un studējot vai veicot uzņēmējdarbību jebkurā ES dalībvalstī.

Diemžēl gan pilsoņi, gan uzņēmumi, kas vēlas pārcelties uz citu ES valsti, studēt, dzīvot, pārdot ražojumus vai sniegt pakalpojumus citā ES valstī, joprojām saskaras ar būtiskiem traucēkļiem. Aktuālas, precīzas un saprotamas informācijas meklēšana tiešsaistē par pilsoņu un uzņēmumu ikdienas darbībām, kā arī piekļuve dalībvalstu administratīvajām procedūrām tiešsaistē un to izpilde joprojām bieži vien ir sarežģīta, laikietilpīga un dārga, turklāt nereti pat neiespējama. Ar šādām problēmām var saskarties arī dalībvalsts valstspiederīgie, kuri dzīvo citā dalībvalstī un vēlas piekļūt procedūrām savā izcelsmes dalībvalstī. Eiropai un dalībvalstīm vajadzīgi spēcīgāki stimuli pieņemt vērienīgākas pārrobežu un valsts e-pārvaldes stratēģijas, lai ES pilsoņi un uzņēmumi varētu gūt neierobežotu labumu no pieejamo tehnoloģiju attīstības.

Ierosinātā regula piedāvā šo jauno iniciatīvu, lai nodrošinātu Eiropas arvien pieaugošo vajadzību pēc atklātas, efektīvas un iekļaujošas valsts pārvaldes, kas ir vērsta uz vērienīgām e-pārvaldības pieejām, sniedzot valstu robežu ziņā neierobežotus, personalizētus, ērti lietojamus pilncikla digitālos publiskos pakalpojumus. Regula piedāvā izveidot centralizētu vienotu kontaktpunktu, proti, “vienoto digitālo vārteju”, kas ES pilsoņiem un uzņēmumiem nodrošinās piekļuvi visai informācijai, kura vajadzīga, lai izmantotu savas tiesības brīvi pārvietoties ES. Tā arī nediskriminējoši nodrošina neierobežotu piekļuvi tiešsaistes procedūrām (ja procedūra ir pieejama konkrētās dalībvalsts piederīgajam, tai būtu jābūt pieejamai arī lietotājiem no citām dalībvalstīm), kā arī problēmu risināšanas un palīdzības pakalpojumiem. Tā arī dalībvalstīm uzliek pienākumu izstrādāt neierobežotu tiešsaistes piekļuvi pilsoņiem un uzņēmumiem svarīgākajām un biežāk izmantotajām procedūrām.

II. Priekšlikuma sagatavošana

Priekšlikums ir balstīts uz plašu apspriešanos ar ieinteresētajām personām un uz ietekmes novērtējumu. Apspriešanās laikā notika ieinteresēto personu īpašs seminārs, tiešsaistes sabiedriskā apspriešana, sanāksmes ar ieinteresēto personu pārstāvjiem, kā arī viedokļu apmaiņa ar dalībvalstīm. Galvenie no apspriešanās izrietošie secinājumi ir nepieciešamība pievērsties ar vienoto tirgu saistītās informācijas apjomam un kvalitātei, e-procedūrām un pieejamajiem palīdzības pakalpojumiem. Iniciatīvas mērķi ir saņēmuši plašu atbalstu, un ieinteresētās personas ir paudušas lielu ieinteresētību to veiksmīgā īstenošanā.

Priekšlikumu atbalsta ietekmes novērtējums, kura laikā tika konstatēts, ka labākais risinājums ir izstrādāt ES līmenī saskaņotu pieeju, kas paredz, ka informācija, procedūras un palīdzības pakalpojumi ir sameklējami, izmantojot ES meklēšanas rīku. Dalībvalstis pārvaldīs saturu un būtiskās prasības, ko nosaka valstu noteikumi un pienākumi. To papildina skaidri un izpildāmi kvalitātes kritēriji un svarīgāko procedūru pieejamība tiešsaistē.

III. Referentes nostāja

Referente kopumā atbalsta vispārējos mērķus, kas noteikti Komisijas priekšlikumā, — tas ierosināts, lai izveidotu vienotu digitālo kontaktpunktu, kas sniedz kvalitatīvu informāciju un tiešsaistē nodrošina pilsoņu un uzņēmumu piekļuvi administratīvajām procedūrām un palīdzības pakalpojumiem.

Internets un digitālās tehnoloģijas ievieš izmaiņas iedzīvotāju un uzņēmumu ikdienas dzīvē un darbā, kā arī maina veidus, kādos tie mācās, veic uzņēmējdarbību un ceļo. Tādēļ referente atbalsta aicinājumu, lai ES un dalībvalstis virzītos uz to pārvaldes digitalizāciju, nodrošinot, ka vairākas būtiskas administratīvās procedūras, informācija un tiesiskās aizsardzības mehānismi pilsoņiem ir pieejami tiešsaistē, turklāt vismaz vēl vienā svešvalodā papildus attiecīgās dalībvalsts valsts vai oficiālajai valodai vai valodām. Šādas informācijas un procedūru nediskriminējoša pieejamība tiešsaistē ir svarīga pilsoņiem arī tādēļ, lai viņi varētu īstenot savas tiesības iekšējā tirgū.

Tomēr vienlaikus referente ir konstatējusi vairākus elementus, kuri turpmāk jāapspriež vai jāprecizē. Pirmkārt, referente ņem vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumu, kurā sniegti komentāri un ieteikumi par to, kā ierosinātajā regulā labāk aizsargāt tiesības uz privātumu un nodrošināt personas datu aizsardzību. Otrkārt, referente ierosina vairākus uzlabojumus attiecībā uz kvalitātes prasībām saistībā ar informāciju, tiešsaistes procedūrām un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem. Treškārt, referente ierosina papildu noteikumus, lai precizētu prasības attiecībā uz piekļuvi tiešsaistes procedūrām. Ceturtkārt, referente atbalsta IMI regulā ierosinātās izmaiņas.

1. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums — “vienreizējības” princips

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) atzinums izdots, pamatojoties uz Komisijas un Parlamenta īpašu pieprasījumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 28. panta 2. punktu. Atzinumā sniegti ieteikumi saistībā ar “vienreizējības” principa īstenošanu — tā mērķis ir nodrošināt, ka pilsoņiem un uzņēmumiem tiek prasīts tikai vienreiz valsts pārvaldes iestādēm sniegt vienu un to pašu informāciju, kuru vēlāk var izmantot atkārtoti.

Referente atbalsta ieteikumus, kas sniegti EDAU atzinumā, un uzsver, ka, lai nodrošinātu “vienreizējības” principa sekmīgu ieviešanu visā ES un datu likumīgu pārrobežu apmaiņu, “vienreizējības” princips ir jāīsteno atbilstoši attiecīgajiem datu aizsardzības principiem. Referente arī atbalsta centienus, kas īstenoti, lai nodrošinātu, ka personām joprojām ir kontrole attiecībā uz to personas datiem, cita starpā paredzot “lietotāja nepārprotamu pieprasījumu” pirms jebkādas apliecinājumu pārsūtīšanas starp kompetentajām iestādēm un piedāvājot lietotājam iespēju “priekšskatīt” lapliecinājumus, ar kuriem notiks apmaiņa.

Taču referente uzskata, ka daži elementi vēl jāprecizē. Lai to paveiktu, referente sniedz ieteikumus par vairākiem jautājumiem, īpaši pievēršoties apliecinājumu pārrobežu apmaiņas juridiskajam pamatam, nolūka ierobežojumam un “vienreizējības” principa darbības jomai, kā arī praktiskām problēmām saistībā ar lietotāja kontroli. Referentes būtiskākie ieteikumi cita starpā attiecas uz precizēšanu, ka priekšlikums nenosaka juridisko pamatu tehniskās sistēmas izmantošanai informācijas apmaiņas nolūkos tādiem mērķiem, kas nav paredzēti četrās uzskaitītajās direktīvās vai nav citādi paredzēti piemērojamos ES vai valstu tiesību aktos. Priekšlikuma mērķis nav sašaurināt nolūka ierobežojuma principu atbilstīgi Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (VDAR).

2. Kvalitātes prasības informācijai, tiešsaistes procedūrām un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem

Attiecībā uz kvalitātes prasībām referente atbalsta Komisijas vispārējo pieeju. Viņa uzsver, ka vienotās digitālās vārtejas kvalitāte ir atkarīga no tā, cik kvalitatīvi būs Savienības un dalībvalstu pakalpojumi, kas tiek sniegti, izmantojot vārteju. Lai vienotā digitālā vārteja atbilstu lietotāju vajadzībām, būtu jānosaka augsti kvalitātes standarti informācijai, tiešsaistes procedūrām un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem. Slikta pieredze saistībā ar Savienības un dalībvalstu līmenī sniegtu informāciju un pakalpojumiem tiešsaistē radīs negatīvu priekšstatu par vienoto digitālo vārteju.

Tādēļ referente pašreizējā priekšlikuma projektā ievieš virkni uzlabojumu, lai stiprinātu kvalitātes prasības. Atbilstīgi referentes ieteikumiem būtu jānodrošina, ka informācija ir viegli saprotama, lai panāktu, ka šajā regulā paredzēto informāciju un pakalpojumus var izmantot pēc iespējas plašāks lietotāju loks. Šai sakarā referente ierosina vairākus grozījumus, lai nodrošinātu, ka gan valstu, gan arī Savienības tīmekļa lapas, uz kurām attiecas priekšlikums, būtu pieejamas arī lietotājiem ar invaliditāti. Referente arī ierosina ieviest virkni kvalitātes prasību attiecībā uz Komisijas atbalstīto kopīgo lietotājsaskarni. Komisijai un valstu koordinatoriem, iesaistoties koordinācijas grupas darbā, būtu jāuzrauga kvalitātes kritēriju izpilde, un, ja tiek konstatēta būtiska un ilgstoša kvalitātes pasliktināšanās, tiem jābūt iespējai uz laiku atvienot pakalpojumu vai kā galējo līdzekli apsvērt iespēju piemērot soda sankcijas un kopā ar dalībvalstīm īstenot pasākumus, lai uzlabotu vai koriģētu pakalpojumus.

3. Tiešsaistes procedūru piekļūstamība

Referente 5. panta 1. punktu iekļauj 11. pantā. Izmaiņas nepieciešamas, lai precizētu atšķirību starp tiešsaistes procedūrām, kuras noteiktas 5. pantā un 11. pantā. Dalībvalstīm obligāti būs jānodrošina tiešsaistes procedūras, kas uzskaitītas II pielikumā saistībā ar 5. pantu. Attiecīgi dalībvalstīm jānodrošina, lai 5. pantā minētās procedūras varētu pilnībā paveikt tiešsaistē un lai tās būtu pieejamas visiem lietotājiem. Referente arī precizē, ko nozīmē “pilnībā paveikt tiešsaistē”, kā arī to, kuras procedūras jāiekļauj II pielikumā. Referentei ir svarīgi uzsvērt, ka šī regula neietekmēs spēkā esošo Savienības un/vai dalībvalstu tiesību aktu pamatnoteikumus un ka dalībvalstis arī turpmāk savus valsts pakalpojumus un procedūras organizēs atbilstīgi savām vajadzībām.

Savukārt 11. pants nodrošina, ka, ja dalībvalstis saviem pilsoņiem sniedz kādas procedūras, tām šīs procedūras bez diskriminācijas būtu jāpiedāvā arī pārrobežu lietotājiem, lai tie varētu īstenot savas tiesības iekšējā tirgū, kuras izriet no Savienības tiesību aktiem, un izpildīt attiecīgos pienākumus un normas. Referente atbalsta šo mērķi, taču uzsver arī, ka tehniskajām iespējām, kuras piedāvā pārrobežu lietotājiem, jābūt pieejamām arī savas valsts lietotājiem, ievērojot valsts procedūras un prasības.

4. IMI regulas pārskatīšana

Referente piekrīt ierosinātajām izmaiņām IMI regulā, ar kurām tiek apstiprināti un atjaunināti noteikumi par koordinēto uzraudzības mehānismu, kas paredzēts attiecībā uz IMI, un kas arī ļautu Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai (EDAK) izmantot tehniskās iespējas, ko IMI piedāvā informācijas apmaiņai saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR). Attiecībā uz IMI regulas grozījumiem EDAU iesaka iekļaut VDAR IMI regulas pielikumā, lai būtu iespējama IMI izmantošana datu aizsardzības mērķiem.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Vienotas digitālās vārtejas izveide informācijas, procedūru, palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumu sniegšanai

Atsauces

COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

2.5.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

12.6.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

12.6.2017

LIBE

12.6.2017

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ITRE

30.5.2017

LIBE

5.2.2018

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Marlene Mizzi

30.5.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

11.10.2017

21.11.2017

22.1.2018

21.2.2018

Pieņemšanas datums

22.2.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gabriel Mato, Flavio Zanonato, Jaromír Štětina

Iesniegšanas datums

6.3.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

33

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

 

S&D

 

Verts/ALE

Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Ulrike Trebesius

Marco Zullo

Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, Andreas Schwab, Jaromir Stetina, Adam Szejnfeld, Róza Gräfin von Thun und Hoheinstein, Mihai Turcanu, Lambert van Nistelrooij

Lucy Anderson, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Soltes

3

-

EFDD

ENF

John Stuart Agnew, Robert Jaroslaw Iwaszkiewicz

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 21. martsJuridisks paziņojums