Procedure : 2017/0086(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0054/2018

Ingediende teksten :

A8-0054/2018

Debatten :

PV 12/09/2018 - 17
CRE 12/09/2018 - 17

Stemmingen :

PV 13/09/2018 - 10.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0349

VERSLAG     ***I
PDF 1006kWORD 171k
5.3.2018
PE 612.231v02-00 A8-0054/2018

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012

(COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Rapporteur: Marlene Mizzi

ERRATA/ADDENDA
AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012

(COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0256),

–  gezien artikel 294, lid 2, artikel 21, lid 2, artikel 48 en artikel 114, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0141/2017),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 18 oktober 2017(1),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A8-0054/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  In de mededeling over de digitale eengemaakte markt17 is de rol erkend die internet en digitale technologie spelen bij de verandering van ons leven en onze manier van werken, doordat zij enorme kansen bieden voor innovatie, groei en werkgelegenheid. Daarbij werd opgemerkt dat beter kan worden voldaan aan de behoeften die burgers en bedrijven in eigen land en bij hun grensoverschrijdende activiteiten ondervinden als de bestaande Europese portalen, netwerken, diensten en systemen worden uitgebreid en geïntegreerd en worden samengebracht in één „digitale toegangspoort”. Deze digitale toegangspoort werd in het EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020 opgenomen als een van de maatregelen voor 2017. In het verslag over het EU-burgerschap werd aangegeven dat de digitale toegangspoort een prioriteit is voor de aan het EU-burgerschap verbonden rechten.

(2)  In de mededeling over de digitale eengemaakte markt17 wordt de rol erkend die internet en digitale technologie spelen bij de verandering van het leven van burgers en van de wijze waarop burgers, bedrijven en hun werknemers communiceren, informatie en kennis opdoen, consumeren, participeren en werken, doordat zij kansen bieden voor innovatie, groei en werkgelegenheid. In de mededeling en in diverse resoluties van het Europees Parlement werd erop gewezen dat beter kan worden voldaan aan de behoeften die burgers en bedrijven in eigen land en bij hun grensoverschrijdende activiteiten hebben als de bestaande Europese en nationale portalen, websites, netwerken, diensten en systemen worden uitgebreid, geïntegreerd en gekoppeld, om zo één Europees toegangspunt te creëren, oftewel "één digitale toegangspoort". Deze digitale toegangspoort werd in het EU-actieplan inzake e-overheid 2016-202018 opgenomen als een van de maatregelen voor 2017. In het verslag over het EU-burgerschap19 werd aangegeven dat de digitale toegangspoort een prioriteit is voor de aan het EU-burgerschap verbonden rechten.

__________________

__________________

17 "Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa", Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, COM(2015) 192 final van 6 mei 2015.

17 "Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa", Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, COM(2015) 192 final van 6 mei 2015.

18 "EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020. Voor een snellere digitalisering van overheidsdiensten", Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, COM(2016) 179 final van 19 april 2016.

18 "EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020. Voor een snellere digitalisering van overheidsdiensten", Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, COM(2016) 179 final van 19 april 2016.

19 "Versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering. Verslag over het EU-burgerschap", COM(2017) 30 final/2 van 24 januari 2017.

19 "Versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering. Verslag over het EU-burgerschap", COM(2017) 30 final/2 van 24 januari 2017.

Motivering

Dit geeft beter weer in welke mate digitale technologie het leven van burgers, bedrijven en hun werknemers en de manier waarop zij communiceren, informatie en kennis opdoen, consumeren, participeren en werken verandert. Voorts wordt onderstreept dat alle Europese en nationale portalen in één toegangspunt moeten worden opgenomen.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Het Europees Parlement en de Raad hebben herhaaldelijk gevraagd om een vollediger en gebruikersvriendelijker informatie- en bijstandspakket om bedrijven wegwijs te maken op de interne markt, en de hulpmiddelen van de eengemaakte markt te versterken en stroomlijnen om beter te voldoen aan de behoeften die burgers en bedrijven bij hun grensoverschrijdende activiteiten ondervinden.

(3)  Het Europees Parlement en de Raad hebben herhaaldelijk gevraagd om een vollediger en gebruikersvriendelijker informatie- en bijstandspakket om burgers en bedrijven wegwijs te maken op de interne markt, en de hulpmiddelen van de eengemaakte markt te versterken en stroomlijnen om beter te voldoen aan de behoeften die burgers en bedrijven bij hun grensoverschrijdende activiteiten ondervinden.

Motivering

Het Europees Parlement heeft herhaaldelijk opgeroepen tot meer informatie en bijstand voor zowel burgers als bedrijven.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Deze verordening geeft gehoor aan die verzoeken door burgers en bedrijven eenvoudig toegang te geven tot de informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing die zij nodig hebben om hun rechten op de interne markt uit te oefenen. Bij deze verordening wordt één digitale toegangspoort opgericht, waarbij voor de Commissie en de bevoegde instanties een belangrijke rol is weggelegd om deze doelstellingen te verwezenlijken.

(4)  Deze verordening geeft gehoor aan die verzoeken door burgers en bedrijven eenvoudig toegang te geven tot de informatie, online procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing die zij nodig hebben om hun rechten op de interne markt uit te oefenen. Eén digitale toegangspoort kan bijdragen tot een grotere transparantie van de regels en voorschriften op gebieden als reizen binnen de Unie, werk en pensionering in de Unie, verblijf van burgers in andere lidstaten dan hun lidstaat van herkomst, toegang tot onderwijs in andere lidstaten, toegang tot gezondheidszorg, uitoefening van familierechten, verblijfsrechten, burgerrechten en consumentenrechten. Bovendien kan het bijdragen een de versterking van het consumentenvertrouwen, het tegengaan van de versnippering van de consumentenbeschermings- en internemarktregels en het verminderen van de nalevingskosten voor bedrijven. Met deze verordening wordt één digitale toegangspoort opgericht die gebruikersvriendelijk en interactief is, en die de gebruikers, op basis van hun behoeften, naar de meest geschikte diensten leidt. Voor de Commissie, de lidstaten en de bevoegde instanties is een belangrijke rol weggelegd om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis)  De digitale toegangspoort moet de interactie tussen burgers en bedrijven enerzijds en overheidsdiensten en bevoegde autoriteiten anderzijds vergemakkelijken door toegang te verlenen tot onlineportalen, webpagina's en websites die op het niveau van de Unie, op nationaal, regionaal of lokaal niveau worden beheerd, de dagelijkse activiteiten van burgers en bedrijven te vergemakkelijken en belemmeringen op de interne markt tot een minimum te beperken. Het bestaan van één digitale toegangspoort die toegang biedt tot nauwkeurige en actuele informatie, onlinetoegang tot procedures en ondersteuning en probleemoplossende diensten kan ertoe bijdragen dat gebruikers zich meer bewust worden van de verschillende bestaande onlinediensten en kan gebruikers tijd en geld besparen bij het bepalen welke onlinedienst het meest geschikt is voor hun behoeften.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  In deze verordening worden de informatiegebieden vermeld die voor burgers en bedrijven van belang zijn bij de uitoefening van hun rechten binnen de interne markt en de lidstaten en de Commissie moeten ervoor zorgen dat de informatie op deze gebieden volledig wordt bestreken door websites en portalen op het niveau van de lidstaten en de Unie. In de informatie moeten niet alleen de voor burgers en bedrijven geldende voorschriften en verplichtingen worden uitgelegd, maar ook de procedures die zij moeten volgen om daaraan te voldoen. Bovendien moeten in de informatie de diensten voor ondersteuning en probleemoplossing worden beschreven waartoe burgers en bedrijven zich kunnen wenden als zij de informatie niet goed begrijpen, niet weten hoe de informatie op hun specifieke situatie van toepassing is of problemen ondervinden bij de afhandeling van een procedure.

(5)  In deze verordening worden de informatiegebieden vermeld die voor burgers en bedrijven van belang zijn bij de uitoefening van hun rechten binnen de interne markt en de lidstaten en de Commissie moeten ervoor zorgen dat nauwkeurige, hoogwaardige en actuele informatie op deze gebieden volledig wordt bestreken op het niveau van de lidstaten en de Unie, met inbegrip van de regionale en lokale niveaus, door de toepasselijke voorschriften en verplichtingen uit te leggen, evenals de procedures die burgers en ondernemingen moeten volgen om daaraan te voldoen. Die informatie dient te worden gegroepeerd in thematische categorieën, zoals "arbeidsvoorwaarden", "gezondheid" en "pensioenen", met koppelingen tussen verschillende complementaire diensten, zodat gebruikers via de digitale toegangspoort gemakkelijk naar de verschillende diensten kunnen worden geleid. Om de duidelijkheid van de digitale toegangspoort te waarborgen, moet de informatie die via die toegangspoort wordt verstrekt, duidelijk, nauwkeurig en actueel zijn, moet het gebruik van complexe terminologie tot een minimum worden beperkt en moet het gebruik van acroniemen worden beperkt tot termen die vereenvoudigde en gemakkelijk te begrijpen termen bevatten waarvoor geen voorafgaande kennis van de kwestie of het rechtsgebied vereist is. Bovendien moeten in die informatie de diensten voor ondersteuning en probleemoplossing worden beschreven waartoe burgers en bedrijven zich kunnen wenden als zij de informatie niet goed begrijpen, niet weten hoe de informatie op hun specifieke situatie van toepassing is of problemen ondervinden bij de afhandeling van een procedure.

Motivering

Opdat de digitale toegangspoort aan de behoeften van de gebruikers voldoet, dienen normen te worden vastgesteld voor de kwaliteit van de diensten. Duidelijke, nauwkeurige en actuele informatie werd door burgers en bedrijven aangewezen als een van de belangrijkste kenmerken van één contactpunt in de studie "Eén enkel Europees contactpunt" (2013) voor de beleidsafdeling A van het Europees Parlement. In overeenstemming met de aanbevelingen van de rapporteur dient te worden verzekerd dat de informatie eenvoudig te begrijpen is, opdat zoveel mogelijk burgers baat zouden hebben bij de informatie en diensten waarin uit hoofde van deze verordening wordt voorzien.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)   Aangezien het initiatief een drieledige doelstelling heeft – de administratieve belasting beperken voor burgers en bedrijven die geheel overeenkomstig de nationale voorschriften en procedures in andere lidstaten actief zijn of willen zijn, discriminatie wegnemen en de werking van de interne markt verzekeren ten aanzien van de verstrekking van informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing – en aangezien de onderdelen ervan betrekking hebben op het vrije verkeer van burgers en sociale zekerheid, en deze onderdelen niet als slechts bijkomstig kunnen worden beschouwd, moet het op artikel 21, lid 2, artikel 48 en artikel 114, lid 1, VWEU worden gebaseerd.

(6)  Aangezien deze verordening de administratieve belasting moet beperken voor burgers en bedrijven, ongeacht of zij geheel overeenkomstig de nationale voorschriften en procedures in andere lidstaten actief zijn of willen zijn of in de lidstaat waarin zij zijn gevestigd of verblijven, discriminatie moet wegnemen en de werking van de interne markt moet verzekeren ten aanzien van de verstrekking van informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en aangezien de onderdelen ervan betrekking hebben op het vrije verkeer van burgers en sociale zekerheid, en deze onderdelen niet als slechts bijkomstig kunnen worden beschouwd, moet deze verordening op artikel 21, lid 2, artikel 48 en artikel 114, lid 1, VWEU worden gebaseerd.

Motivering

De digitale toegangspoort zal niet alleen voordelen opleveren voor grensoverschrijdende gebruikers, maar ook voor gebruikers die verbinding maken met de toegangspoort in hun eigen lidstaat of de lidstaat waarin zij wonen/verblijven, doordat zij nationale besturen dichter bij het doel van elektronisch bestuur brengt en digitale oplossingen aanreikt voor dagelijkse activiteiten in het leven van de burgers.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Om burgers en bedrijven van de Unie in staat te stellen hun recht op vrij verkeer binnen de interne markt uit te oefenen, moet de Unie specifieke maatregelen vaststellen om hun eenvoudig toegang te bieden tot volledige en betrouwbare informatie over hun rechten uit hoofde van de rechtsorde van de Unie, alsmede tot informatie over de toepasselijke nationale voorschriften en procedures die zij moeten volgen wanneer zij naar een andere lidstaat dan hun eigen lidstaat verhuizen of daar wonen of studeren of wanneer zij daar een bedrijf vestigen of uitoefenen. De informatie die op nationaal niveau verstrekt moet worden, moet niet alleen betrekking hebben op de nationale voorschriften tot uitvoering van het recht van de Unie, maar ook op andere nationale voorschriften die van toepassing zijn op zowel nationale burgers en bedrijven als burgers en bedrijven uit andere lidstaten.

(7)  Om burgers en bedrijven van de Unie in staat te stellen hun recht op vrij verkeer binnen de interne markt uit te oefenen, moet de Unie specifieke, niet-discriminerende maatregelen vaststellen om burgers en alle natuurlijke personen die in een lidstaat verblijven eenvoudig toegang te bieden tot volledige en betrouwbare informatie over hun rechten uit hoofde van de rechtsorde van de Unie, alsmede tot informatie over de toepasselijke nationale voorschriften en procedures die zij moeten volgen wanneer zij naar een andere lidstaat dan hun eigen lidstaat verhuizen of daar wonen of studeren of wanneer zij daar een bedrijf vestigen of uitoefenen. De informatie die op nationaal niveau verstrekt moet worden, moet niet alleen betrekking hebben op de nationale voorschriften tot uitvoering van het recht van de Unie, maar ook op andere nationale voorschriften die van toepassing zijn op zowel nationale burgers en bedrijven als burgers en bedrijven uit andere lidstaten.

Motivering

Dit is een algemene verklaring dat de Unie en de lidstaten niet-discriminerende maatregelen moeten vaststellen voor burgers en bedrijven.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Bij deze verordening moet één toegangspunt worden opgericht waar burgers en bedrijven terecht kunnen voor informatie over de voorschriften en vereisten waaraan zij uit hoofde van het recht van de Unie en/of de lidstaten moeten voldoen. Daardoor moet het voor burgers en bedrijven eenvoudiger worden contact op te nemen met op het niveau van de Unie of de lidstaten opgerichte diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en de doeltreffendheid daarvan vergroten. De toegangspoort moet bovendien de toegang tot procedures en de afhandeling daarvan vergemakkelijken. Daartoe moeten de lidstaten bij deze verordening verplicht worden gebruikers de mogelijkheid te bieden bepaalde procedures, die voor de meeste burgers en bedrijven die grensoverschrijdende activiteiten verrichten van wezenlijk belang zijn, volledig online af te handelen, zonder op enige wijze te raken aan de bestaande materiële vereisten uit hoofde van het recht van de Unie en/of de lidstaten op deze beleidsterreinen. In dit verband moet de verordening de toepassing van het eenmaligheidsbeginsel voor de uitwisseling van bewijzen tussen de bevoegde instanties in verschillende lidstaten ondersteunen.

(11)  Bij deze verordening moet één toegangspunt worden opgericht waar burgers en bedrijven terecht kunnen voor informatie over de voorschriften en vereisten waaraan zij uit hoofde van het recht van de Unie en/of de lidstaten moeten voldoen. Daardoor moet het voor burgers en bedrijven eenvoudiger worden contact op te nemen met op het niveau van de Unie of de lidstaten opgerichte diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en de doeltreffendheid daarvan vergroten. De toegangspoort moet bovendien de online toegang tot procedures vergemakkelijken. Daartoe moeten de lidstaten bij deze verordening verplicht worden gebruikers de mogelijkheid te bieden tot het volledig online afhandelen, waar van toepassing, van de in bijlage II opgesomde procedures, die voor de meeste burgers en bedrijven die grensoverschrijdende activiteiten verrichten van wezenlijk belang zijn, of tot het afhandelen van andere procedures die online voor gebruikers in een lidstaat af te handelen zijn en die op nationaal niveau door de centrale overheid zijn vastgesteld of die voor alle regionale of lokale organen ter beschikking zijn gesteld. Deze verordening mag op geen enkele wijze raken aan de bestaande rechten en verplichtingen uit hoofde van het recht van de Unie en/of de lidstaten op deze beleidsterreinen. In verband met de in bijlage II van deze verordening opgesomde procedures en de in de richtlijnen 2005/36/EC, 2006/123/EC, 2014/24/EU and 2014/25/EU genoemde procedures moet de verordening de toepassing van het eenmaligheidsbeginsel voor de uitwisseling van bewijzen tussen de bevoegde instanties in verschillende lidstaten ondersteunen en het fundamentele recht van de bescherming van persoonsgegevens ten volle eerbiedigen.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  De toegangspoort moet gebruikersgericht en gebruikersvriendelijk zijn en burgers en bedrijven de mogelijkheid geven contact te onderhouden met overheidsinstanties op het niveau van de lidstaten en de Unie, waarbij zij feedback kunnen geven over de via de toegangspoort verleende diensten en de door hen ervaren werking van de interne markt. Het hulpmiddel voor gebruikersreacties moet de gebruiker de mogelijkheid bieden ondervonden problemen, tekortkomingen en behoeften te melden om te bevorderen dat de kwaliteit van de diensten voortdurend wordt verbeterd.

(12)  De digitale toegangspoort en de informatie, de onlineprocedures en de diensten voor ondersteuning en probleemoplossing die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen op het niveau van de Unie of de lidstaten moeten op een gebruikersgerichte en gebruikersvriendelijke manier worden aangeboden. De toegangspoort moet erop gericht zijn om overlappingen te vermijden en onderlinge koppelingen te leggen tussen bestaande diensten. De toegangspoort moet burgers en bedrijven de mogelijkheid geven contact te onderhouden met overheidsinstanties op het niveau van de lidstaten en de Unie, waarbij zij feedback kunnen geven over de via de toegangspoort verleende diensten en de door hen ervaren werking van de interne markt. Het hulpmiddel voor gebruikersreacties moet de gebruiker de mogelijkheid bieden ondervonden problemen, tekortkomingen en behoeften te melden om te bevorderen dat de kwaliteit van de diensten voortdurend wordt verbeterd op basis van anonieme gegevens met het oog op de bescherming van de persoonsgegevens van gebruikers.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Het succes van de toegangspoort zal afhangen van de gezamenlijke inspanning van de Commissie en de lidstaten. De toegangspoort moet een gemeenschappelijke gebruikersinterface omvatten die wordt geïntegreerd in het bestaande portaal Uw Europa, dat door de Commissie zal worden beheerd. In de gemeenschappelijke interface moeten koppelingen worden opgenomen naar informatie, procedures en diensten voor ondersteuning of probleemoplossing die beschikbaar zijn op door de bevoegde instanties in de lidstaten en de Commissie beheerde portalen. Om het gebruik van de toegangspoort te vergemakkelijken, moet de gebruikersinterface in alle officiële talen van de Unie beschikbaar zijn. De werking van de toegangspoort moet worden ondersteund met technische hulpmiddelen die de Commissie in samenwerking met de lidstaten ontwikkelt.

(13)  Het succes van de toegangspoort zal afhangen van de gezamenlijke inspanning van de Commissie en de lidstaten. De toegangspoort moet een gemeenschappelijke gebruikersinterface omvatten die wordt geïntegreerd in het bestaande portaal Uw Europa, dat door de Commissie zal worden beheerd. In de gemeenschappelijke interface moeten koppelingen worden opgenomen naar informatie, procedures en diensten voor ondersteuning of probleemoplossing die beschikbaar zijn op door de bevoegde instanties in de lidstaten en de Commissie beheerde portalen. Om het gebruik van de toegangspoort te vergemakkelijken, moet de gebruikersinterface zichtbaar zijn op alle websites van de Unie en van de lidstaten die zijn opgenomen in of gelinkt zijn aan de toegangspoort en erdoor worden gebruikt en moet hij in alle officiële talen van de Unie beschikbaar zijn. De werking van de toegangspoort moet worden ondersteund met technische hulpmiddelen die de Commissie in samenwerking met de lidstaten ontwikkelt.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Deze verordening moet de internemarktdimensie van onlineprocedures vergroten door ook in verband met de toegang van burgers of bedrijven tot onlineprocedures die reeds op basis van het recht van de lidstaat of de Unie op nationaal niveau zijn vastgesteld, aan het algemene non-discriminatiebeginsel vast te houden. Gebruikers die niet in een lidstaat verblijven of gevestigd zijn, moeten toegang hebben tot onlineprocedures en die procedures kunnen doorlopen zonder daarbij te stuiten op belemmeringen, zoals velden van formulieren waarin alleen nationale telefoonnummers of postcodes kunnen worden ingevuld, vergoedingen die alleen met systemen zonder grensoverschrijdende betaalmogelijkheden kunnen worden betaald, het ontbreken van uitvoerige toelichtingen in een andere taal dan de nationale of -talen van de lidstaat, het ontbreken van mogelijkheden om elektronische bewijzen van instanties uit een andere lidstaat in te dienen en het niet-aanvaarden van elektronische identificatiemiddelen die in andere lidstaten zijn afgegeven.

(15)  Deze verordening moet de internemarktdimensie van onlineprocedures vergroten, en daarmee bijdragen tot de digitalisering van de interne markt, door ook in verband met de toegang van burgers of bedrijven tot onlineprocedures die reeds op basis van het recht van de lidstaat of de Unie op nationaal niveau zijn vastgesteld, aan het algemene non-discriminatiebeginsel vast te houden. Gebruikers die niet in een lidstaat verblijven of gevestigd zijn, moeten toegang hebben tot onlineprocedures en die procedures kunnen doorlopen zonder daarbij te stuiten op belemmeringen, zoals velden van formulieren waarin alleen nationale telefoonnummers, nationale voorvoegsels voor telefoonnummers of postcodes kunnen worden ingevuld, vergoedingen die alleen met systemen zonder grensoverschrijdende betaalmogelijkheden kunnen worden betaald, het ontbreken van uitvoerige toelichtingen in een andere taal dan de nationale of officiële taal of talen van de lidstaat, het ontbreken van mogelijkheden om elektronische bewijzen van instanties uit een andere lidstaat in te dienen en het niet-aanvaarden van elektronische identificatiemiddelen die in andere lidstaten zijn afgegeven. Wanneer een gebruiker, in een situatie die zich geheel binnen één lidstaat afspeelt, binnen een domein dat onder deze verordening valt online toegang heeft tot een procedure en die procedure online kan afhandelen in de desbetreffende lidstaat, dient een grensoverschrijdende gebruiker eveneens online toegang te hebben tot diezelfde procedure en die procedure online te kunnen afhandelen, hetzij via dezelfde technische oplossing, hetzij via een aangepaste oplossing, en zonder discriminerende belemmeringen. De lidstaten dienen daartoe de mogelijkheid te krijgen om soortgelijke niet-discriminerende procedures vast te stellen voor gebruikers afkomstig uit of verblijvend in andere lidstaten, voor zover zij ervoor zorgen dat de voorwaarden voor toegang tot de informatie en diensten voor grensoverschrijdende gebruikers dezelfde zijn als voor gebruikers die in de desbetreffende lidstaat zijn gevestigd.

Motivering

De toegangspoort is een digitaal instrument dat het gemakkelijker moet maken om mensen te informeren over hun rechten uit hoofde van het EU-recht en het nationale recht en hen in staat moet stellen procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing online te raadplegen en te gebruiken. De verordening mag lidstaten niet verhinderen hun nationale diensten en procedures zo te blijven organiseren dat zij voldoen aan hun nationale behoeften, voor zover zij waarborgen dat grensoverschrijdende gebruikers bij die procedures niet worden gediscrimineerd.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Deze verordening moet voortbouwen op de eIDAS-verordening26, waarin voorwaarden zijn vastgesteld waaronder lidstaten bepaalde elektronische identificatiemiddelen van natuurlijke personen en rechtspersonen erkennen die onder een aangemeld stelsel voor elektronische identificatie van een andere lidstaat vallen. Vanaf de datum van toepassing van die verordening moeten gebruikers hun elektronische identificatie- en authenticatiemiddelen kunnen gebruiken voor grensoverschrijdende activiteiten en elektronische interactie met bevoegde instanties.

(16)  Deze verordening moet voortbouwen op de eIDAS-verordening26, waarin voorwaarden zijn vastgesteld waaronder lidstaten bepaalde elektronische identificatiemiddelen van natuurlijke personen en rechtspersonen erkennen die onder een aangemeld stelsel voor elektronische identificatie van een andere lidstaat vallen. Vanaf de datum van toepassing van die verordening moeten gebruikers hun elektronische identificatie- en authenticatiemiddelen kunnen gebruiken voor grensoverschrijdende activiteiten en elektronische interactie met bevoegde instanties. Gebruikers moeten eveneens de mogelijkheid krijgen om hun elektronische identificatie- en authenticatiemiddelen te gebruiken in de elektronische contacten en communicatie met bestuurlijke instanties van de instellingen, organen, bureaus of agentschappen van de Unie. Deze verordening moet technologische neutraliteit garanderen op het gebied van elektronische identificatie- en authenticatiesystemen.

__________________

__________________

26 Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).

26 Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).

Motivering

Gebruikers dienen hun nationale elektronische identificatie- en authenticatiemiddelen op Europees niveau te kunnen gebruiken.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Om burgers en bedrijven in staat te stellen rechtstreeks te profiteren van de voordelen van de interne markt zonder onnodige extra administratieve belasting, moet deze verordening voorschrijven dat de gebruikersinterface van bepaalde, in bijlage II vermelde belangrijke procedures voor grensoverschrijdende gebruikers volledig gedigitaliseerd worden, en moeten criteria worden gegeven voor de definitie van een volledig online af te handelen procedure. De "registratie van een bedrijfsactiviteit" is een van die procedures die van bijzonder belang is voor bedrijven. De procedures die leiden tot de oprichting van een vennootschap als rechtspersoon moeten er echter niet onder vallen, aangezien die procedures een alomvattende benadering vereisen om digitale oplossingen in de gehele levenscyclus van een onderneming te vergemakkelijken. Wanneer bedrijven zich in een andere lidstaat vestigen, moeten zij zich bij een socialezekerheidsregeling en een verzekeringsregeling inschrijven om hun werknemers daarbij aan te melden en bijdragen aan beide regelingen te betalen. Deze twee registratieprocedures gelden voor alle bedrijven in alle sectoren van de economie en het is bijgevolg passend te verlangen dat zij online beschikbaar worden gesteld.

(18)  Om burgers en bedrijven in staat te stellen rechtstreeks te profiteren van de voordelen van de interne markt zonder onnodige extra administratieve belasting, moet deze verordening voorschrijven dat de gebruikersinterface van bepaalde, in bijlage II vermelde belangrijke procedures voor grensoverschrijdende gebruikers volledig gedigitaliseerd worden, en moeten criteria worden gegeven voor de definitie van een volledig online af te handelen procedure. Een dergelijke vereiste van volledige digitalisering moet alleen van toepassing zijn in de lidstaten waar een procedure bestaat. De "kennisgeving van een bedrijfsactiviteit" is een van die procedures die van bijzonder belang is voor bedrijven. De procedures die leiden tot de oprichting van een vennootschap als rechtspersoon moeten er echter niet onder deze verordening vallen, met inbegrip van registratie als eenmanszaak, partnerschap of een andere vorm die geen aparte rechtspersoonlijkheid is of de registratie van een bedrijfsactiviteit in het vennootschapsregister, aangezien die procedures een alomvattende benadering vereisen om digitale oplossingen in de gehele levenscyclus van een onderneming te vergemakkelijken. Wanneer bedrijven zich in een andere lidstaat vestigen, moeten zij zich bij een socialezekerheidsregeling en een verzekeringsregeling inschrijven om hun werknemers daarbij aan te melden en bijdragen aan beide regelingen te betalen. Deze twee registratieprocedures gelden voor alle bedrijven in alle sectoren van de economie en het is bijgevolg passend te verlangen dat zij online beschikbaar worden gesteld. Ook is het passend om procedures met betrekking tot belastingaangelegenheden online beschikbaar te stellen, aangezien deze procedures tot de belangrijkste belemmeringen voor de grensoverschrijdende activiteit van kleine en middelgrote ondernemingen binnen de Unie behoren.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 bis)  Een procedure dient als volledig online af te handelen te worden beschouwd als de gebruiker alle stappen, van het starten van de procedure tot de voltooiing ervan kan doorlopen door elektronisch, op afstand en via een onlinedienst te communiceren met de bevoegde instantie (de "gebruikerskant"). Deze dienst dient de gebruiker door een omvattende lijst te loodsen van alle vereisten waaraan hij moet voldoen en alle stukken die hij moet overleggen. Hij dient de gebruiker eveneens in staat te stellen om de gevraagde informatie en het bewijs dat hij aan alle vereisten heeft voldaan te verstrekken en dient de gebruiker automatisch een ontvangstbevestiging te bezorgen. Het resultaat van de procedure, zoals vastgesteld in deze verordening, dient waar mogelijk ook via elektronische weg, of indien vereist door EU- of nationale wetgeving, door fysieke afgifte, aan de gebruiker te worden bezorgd. Dit mag geen afbreuk doen aan de bevoegdheden van de lidstaten om via de procedures rechtstreeks contact en rechtstreekse communicatie met burgers en bedrijven tot stand te brengen, met het oog op eventuele noodzakelijke verdere verduidelijkingen waarvoor geen rechtstreekse fysieke aanwezigheid vereist is.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  In sommige gevallen kan het bij de huidige stand van de techniek nog nodig zijn dat gebruikers in het kader van de onlineprocedure in persoon bij een bevoegde instantie verschijnen, met name als het gaat om de aanvraag of verlenging van paspoorten of identiteitskaarten die biometrische gegevens bevatten. Dergelijke uitzonderingen moeten worden beperkt tot situaties waarin er geen digitale technologie bestaat om de doeleinden van de procedure te verwezenlijken.

(19)  In sommige gevallen kan van de gebruiker worden gevraagd om bewijsstukken over te leggen voor feiten die niet online kunnen worden vastgesteld, zoals medische attesten of keuringsbewijzen van motorvoertuigen. Voor zover de bewijsstukken met betrekking tot dergelijke feiten elektronisch kunnen worden overgelegd, mag dit geen uitzondering vormen op het beginsel dat procedures volledig online toegankelijk moet zijn. In andere gevallen kan het bij de huidige stand van de techniek nog nodig zijn dat gebruikers als een van de stappen van de onlineprocedure in persoon bij een bevoegde instantie verschijnen, zoals bij de aanvraag of verlenging van paspoorten of identiteitskaarten die biometrische gegevens bevatten. Dergelijke uitzonderingen mogen geen discriminatie inhouden en moeten worden beperkt tot situaties waarin het strikt noodzakelijk is dat de lidstaat strikt noodzakelijke, objectief gerechtvaardigde en evenredige maatregelen toepast in het belang van de algemene veiligheid, de volksgezondheid en de fraudebestrijding. Indien er geschikte technologieën zijn die het in persoon verschijnen bij de instantie overbodig maken, zoals veilige onlinecommunicatie door middel van bijvoorbeeld live chatsessies of teleconferenties, dienen deze te worden gebruikt, tenzij dit in strijd is met de vormvereisten van het recht van de lidstaat waarin de procedure plaatsvindt. Dergelijke uitzonderingen moeten worden aangemeld bij en gemotiveerd voor de Commissie en de coördinatiegroep voor de centrale digitale toegangspoort en moeten regelmatig worden besproken en geëvalueerd in de coördinatiegroep voor de toegangspoort, samen met goede nationale praktijken en technische ontwikkelingen die de verdere digitalisering van procedures zouden bevorderen.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  Deze verordening moet de bevoegdheden van nationale instanties voor de verschillende stappen van procedures onverlet laten, met inbegrip van de procedurele werkverdeling binnen en tussen hun bevoegde instanties, ongeacht of de betrokken stappen gedigitaliseerd zijn.

(20)  Deze verordening mag geen gevolgen hebben op de bestaande rechten en verplichtingen uit hoofde van het Unie- of nationale recht binnen de beleidsdomeinen die onder deze verordening vallen en mag de lidstaten niet beletten hun nationale diensten en procedures ook in de toekomst zo te organiseren dat zij aan de nationale behoeften voldoen en aansluiten op de gebruikelijke organisatie- en communicatievormen op het nationale, regionale en lokale niveau. Deze verordening moet de bevoegdheden van de lidstaten bij het vaststellen van procedures of bij de toekenning van bevoegdheden aan nationale instanties, of de bevoegdheden van nationale instanties voor de verschillende stappen van procedures onverlet laten, met inbegrip van de procedurele werkverdeling binnen en tussen hun bevoegde instanties, ongeacht of de betrokken stappen gedigitaliseerd zijn. Deze verordening dient een aanvulling te vormen op de bevoegdheden van de lidstaten om niet-gedigitaliseerde of bestaande onlineprocedures te handhaven of nieuwe procedures vast te stellen als aanvulling op de in bijlage II vermelde onlineprocedures.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Op het niveau van de lidstaten en de Unie zijn verscheidene netwerken en diensten opgericht om burgers en bedrijven te ondersteunen bij hun grensoverschrijdende activiteiten. Het is belangrijk dat deze diensten, waaronder de Europese consumentencentra, Uw Europa – Advies, Solvit, de helpdesk intellectuele-eigendomsrechten, Europe Direct en het Enterprise Europe Network, in de digitale toegangspoort worden opgenomen, zodat alle potentiële gebruikers ze kunnen vinden. De in bijlage III vermelde diensten zijn opgericht bij verbindende handelingen van de Unie, terwijl andere op vrijwillige basis functioneren. De eerstgenoemde diensten moeten gebonden zijn aan de in deze verordening vastgestelde kwaliteitscriteria, terwijl de andere diensten moeten aangeven dat zij aan de kwaliteitseisen voldoen als zij willen dat hun diensten via de toegangspoort toegankelijk zijn.

(22)  Op het niveau van de lidstaten en de Unie zijn verscheidene netwerken en diensten opgericht om burgers en bedrijven te ondersteunen bij hun grensoverschrijdende activiteiten. Het is belangrijk dat deze diensten, waaronder alle op Unieniveau opgerichte bestaande diensten voor ondersteuning of probleemoplossing, zoals de Europese consumentencentra, Uw Europa – Advies, Solvit, de helpdesk intellectuele-eigendomsrechten, Europe Direct en het Enterprise Europe Network, in de digitale toegangspoort worden opgenomen, zodat alle potentiële gebruikers ze kunnen vinden. De in bijlage III vermelde diensten zijn opgericht bij verbindende handelingen van de Unie, terwijl andere diensten op vrijwillige basis functioneren. Beide categorieën diensten moeten gebonden zijn aan de in deze verordening vastgestelde kwaliteitscriteria en via de toegangspoort toegankelijk zijn. De reikwijdte van deze diensten, de bestuursregelingen ervan en de vrijwillige basis waarop zij functioneren, mogen niet worden gewijzigd door deze verordening.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  Bovendien kunnen de lidstaten en de Commissie, onder de in deze verordening vastgestelde voorwaarden, besluiten andere nationale diensten voor ondersteuning of probleemoplossing in de toegangspoort op te nemen die verleend worden door bevoegde instanties of particuliere of semi-particuliere instanties. In beginsel moeten de bevoegde instanties verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van burgers en bedrijven die vragen over de toepasselijke voorschriften en procedures hebben die door de onlinediensten niet volledig kunnen worden beantwoord. Als het echter zeer specialistische gebieden betreft en een door een particulier of semi-particulier orgaan verleende dienst aan de behoeften van de gebruikers voldoet, kunnen de lidstaten aan de Commissie voorstellen een dergelijke dienst in de toegangspoort op te nemen, mits deze aan alle voorwaarden van deze verordening voldoet en hierdoor geen doublure ontstaat met reeds opgenomen diensten voor ondersteuning en probleemoplossing.

(23)  Bovendien kunnen de lidstaten en de Commissie, onder de in deze verordening vastgestelde voorwaarden, besluiten andere nationale diensten voor ondersteuning of probleemoplossing in de toegangspoort op te nemen die verleend worden door bevoegde instanties of particuliere of semi-particuliere instanties of overheidsorganen, zoals kamers van koophandel of niet-gouvernementele bijstandsdiensten voor burgers. In beginsel moeten de bevoegde instanties verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van burgers en bedrijven die vragen over de toepasselijke voorschriften en procedures hebben die door de onlinediensten niet volledig kunnen worden beantwoord. Als het echter zeer specialistische gebieden betreft en een door een particulier of semi-particulier orgaan verleende dienst aan de behoeften van de gebruikers voldoet, kunnen de lidstaten aan de Commissie voorstellen een dergelijke dienst in de toegangspoort op te nemen, mits deze aan alle voorwaarden van deze verordening voldoet en hierdoor geen doublure ontstaat met reeds opgenomen diensten voor ondersteuning en probleemoplossing.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  Om gebruikers de juiste dienst te helpen vinden, moet deze verordening een hulpmiddel bieden dat de gebruikers automatisch naar de juiste dienst leidt.

(24)  Om gebruikers de juiste dienst te helpen vinden, moet deze verordening een zoekfaciliteit en hulpmiddel om diensten te vinden bieden dat de gebruikers automatisch naar de juiste dienst leidt.

Motivering

Deze wijziging is noodzakelijk voor de interne logica en samenhang van de tekst.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  Voor het succes van de digitale toegangspoort is het cruciaal dat een minimumreeks kwaliteitseisen wordt nageleefd om te waarborgen dat de verstrekte informatie en diensten betrouwbaar zijn, aangezien de geloofwaardigheid van de toegangspoort als geheel anders ernstig zou worden geschaad. Als de informatie niet alleen in de nationale taal van een lidstaat, maar ook in ten minste één andere officiële taal van de Unie ter beschikking wordt gesteld, wordt deze aanzienlijk beter toegankelijk voor grensoverschrijdende gebruikers. De inhoud van de in de nationale taal of -talen van de lidstaat weergegeven informatie moet bij de vertaling in deze andere officiële taal van de Unie accuraat worden weergegeven.

(25)  Voor het succes van de digitale toegangspoort is het cruciaal dat een minimumreeks kwaliteitseisen wordt nageleefd om te waarborgen dat de verstrekte informatie en diensten betrouwbaar zijn, aangezien de geloofwaardigheid van de toegangspoort als geheel anders ernstig zou worden geschaad. Als de informatie niet alleen in de officiële taal of talen van een lidstaat, maar ook in ten minste één andere nationale of officiële taal van de Unie die door het grootst mogelijke aantal gebruikers in grensoverschrijdende activiteiten wordt begrepen ter beschikking wordt gesteld, wordt deze aanzienlijk beter toegankelijk voor grensoverschrijdende gebruikers. De inhoud van de in de officiële of nationale taal of talen van de lidstaat weergegeven informatie moet bij de vertaling in deze andere officiële taal van de Unie accuraat worden weergegeven. De coördinatiegroep dient de lidstaten eveneens een aanbeveling te verstrekken met betrekking tot de aanvullende taal of talen die door het grootst mogelijke aantal gebruikers in grensoverschrijdende activiteiten worden begrepen. Grensoverschrijdende activiteiten moeten worden gedefinieerd als activiteiten waarbij de gebruiker niet in alle opzichten beperkt is tot één lidstaat. Bij het verstrekken van informatie in ten minste één officiële taal van de Unie die een aanvulling vormt op de nationale of officiële taal of, indien van toepassing, nationale of officiële talen, dienen de lidstaten ook rekening te houden met de mogelijkheid dat bepaalde informatie vaker kan worden opgevraagd door specifieke taalspecifieke groepen zoals gebruikers uit buurlanden of in grensoverschrijdende regio's.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(25 bis)  In overeenstemming met Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad1bis (de "richtlijn toegankelijkheid van websites") moeten de lidstaten ervoor zorgen dat hun websites toegankelijk zijn in overeenstemming met de beginselen van waarneembaarheid, bedienbaarheid, begrijpelijkheid en robuustheid. Hoewel de richtlijn toegankelijkheid van websites niet van toepassing is op websites en mobiele toepassingen van instellingen, organen, instanties en agentschappen van de Unie, dient de Commissie er met het oog op de gemeenschappelijke gebruikersinterface, diensten voor ondersteuning of probleemoplossing, mechanismen voor feedback van gebruikers en webpagina's van de digitale toegangspoort waarvoor de instellingen, organen en agentschappen van de Unie verantwoordelijk zijn, voor te zorgen dat deze webpagina's voor personen met een handicap toegankelijk zijn op een wijze die voldoet aan de eisen van die richtlijn. De Commissie wordt met name aangemoedigd te voldoen aan de relevante Europese geharmoniseerde normen en toe te zien op naleving van de beginselen van waarneembaarheid, bedienbaarheid, begrijpelijkheid en robuustheid. De Commissie en de lidstaten dienen erop toe te zien dat het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap, in het bijzonder de artikelen 9 en 21, wordt nageleefd en daarnaast dienen, teneinde de toegang tot informatie voor personen met een verstandelijke handicap te bevorderen, zo veel mogelijk en binnen de grenzen van het redelijke alternatieven in gemakkelijk leesbare bewoordingen te worden geboden.

 

__________________

 

1bis Verordening (EG) nr. 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (PB L 327 van 2.12.2016, blz. 1).

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27)  Om de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren, zijn onlinediensten van de bevoegde instanties cruciaal. Als de overheidsdiensten binnen een lidstaat streven naar hergebruik van gegevens en steeds minder vaak van burgers en bedrijven verlangen dat zij dezelfde informatie meerdere keren verstrekken, moet hetzelfde worden bevorderd voor gebruikers die geconfronteerd worden met procedures in andere lidstaten, om de extra belasting te beperken.

(27)  Om de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren, zijn onlinediensten van de bevoegde instanties cruciaal. Als de overheidsdiensten binnen een lidstaat streven naar hergebruik van gegevens en steeds minder vaak van burgers en bedrijven verlangen dat zij dezelfde informatie meerdere keren verstrekken, moet hetzelfde worden bevorderd voor gebruikers die geconfronteerd worden met procedures in andere lidstaten, om de extra belasting te beperken.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(27 bis)  Om de rechtmatige grensoverschrijdende uitwisseling van bewijsstukken en informatie door toepassing in de gehele Unie van het eenmaligheidsbeginsel mogelijk te maken, dient de toepassing van deze verordening en van het eenmaligheidsbeginsel plaats te vinden overeenkomstig de relevante regels inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de beginselen van minimale gegevensverwerking, nauwkeurigheid, beperking van opslag, integriteit en vertrouwelijkheid, noodzaak, evenredigheid en doelbinding, evenals gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen. Bij de tenuitvoerlegging moeten de beginselen van privacy en veiligheid door ontwerp, alsmede de fundamentele rechten van personen, met inbegrip van rechtvaardigheid en transparantie, ten volle worden geëerbiedigd.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 27 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(27 ter)  De lidstaten en de Commissie dienen ervoor te zorgen dat gebruikers van het technische systeem voor de uitwisseling van bewijzen, vastgesteld overeenkomstig de verordening ("het technisch systeem"), duidelijke informatie krijgen over hoe hen betreffende persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de artikelen 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad1bis en de artikelen 11 en 12 van Verordening (EG) nr. 45/2001. De gebruikers hebben krachtens artikel 21, lid 1, van de Verordening (EU) 2016/679 eveneens het recht zich te verzetten tegen verwerking van hun persoonsgegevens in het technisch systeem.

 

__________________

 

1bis Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28)  Om het gebruik van onlineprocedures verder te vergemakkelijken, moet deze verordening overeenkomstig het eenmaligheidsbeginsel de grondslag leggen voor rechtstreekse uitwisseling, op verzoek van burgers en bedrijven, van bewijzen tussen de betrokken bevoegde instanties uit verschillende lidstaten. Het eenmaligheidsbeginsel houdt in dat burgers en bedrijven met het oog op grensoverschrijdende uitwisseling van bewijzen informatie slechts een keer aan overheidsinstanties hoeven te verstrekken.

(28)  Om het gebruik van onlineprocedures verder te vergemakkelijken, moet deze verordening overeenkomstig het eenmaligheidsbeginsel en het algemene belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder e), van Verordening (EU) 2016/679 de grondslag leggen voor de vaststelling van een volledig werkend, veilig en beveiligd technisch systeem voor de automatische uitwisseling van bewijzen op uitdrukkelijk verzoek en met de uitdrukkelijke toestemming van burgers en bedrijven. De verordening dient geen grondslag te leggen voor de uitwisseling van bewijzen of voor het gebruik van het technische systeem voor de uitwisseling van bewijzen voor andere doeleinden dan die welke zijn vermeld in de Richtlijnen 2005/36/EG, 2006/123/EG, 2014/24/EU en 2014/25/EU en in het toepasselijke Unie- of nationale recht van toepassing op de in bijlage II vermelde onlineprocedures.

 

 

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(28 bis)  Omdat burgers en bedrijven zich er in de meeste gevallen niet van bewust zullen zijn dat de grensoverschrijdende uitwisseling van bewijzen mogelijk kan worden gemaakt op verzoek, moet de gebruiker op passende wijze geïnformeerd worden over deze mogelijkheid wanneer hij de online procedures als bepaald in de richtlijnen 2005/36/EC, 2006/123/EC, 2014/24/EU en 2014/25/EU en de in bijlage II opgesomde procedures volgt. De gebruiker dient de volledige controle te hebben over de uitwisseling van bewijzen, op basis van een uitdrukkelijk persoonlijk verzoek van de gebruiker aan de bevoegde instantie voor de uitwisseling van bewijs. Het verzoek moet worden geacht uitdrukkelijk te zijn indien het een vrijelijk gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie geeft voor de wens van de persoon om de desbetreffende persoonsgegevens te laten uitwisselen, hetzij door middel van een verklaring, hetzij door middel van een duidelijke actieve handeling. Een uitdrukkelijk verzoek om de uitwisseling van bewijzen mag niet louter worden afgeleid uit een verzoek om een specifieke procedure uit te voeren (bijvoorbeeld om een motorvoertuig in te schrijven), noch uit een algemeen verzoek van de gebruiker, bijvoorbeeld een verzoek om alle nodige documenten van alle relevante instanties te ontvangen met het oog op een bepaalde procedure.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Overweging 28 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(28 ter)  Het gebruik van het technisch systeem moet vrijwillig blijven en de gebruiker moet de mogelijkheid hebben bewijs te overleggen op andere manieren dan via het met deze verordening ingevoerde technisch systeem. De gebruiker moet de mogelijkheid hebben het bewijs vooraf te bekijken, en moet het recht hebben het expliciete verzoek om de uitwisseling van bewijzen op enig moment van de procedure te volgen of in te trekken. Een dergelijke intrekking zou doorgaans kunnen plaatsvinden wanneer de gebruiker bij inzage van het uit te wisselen bewijs ontdekt dat de informatie niet accuraat of verouderd is of verder gaat dan wat nodig is voor de desbetreffende procedure. De gebruiker dient eveneens de mogelijkheid te hebben om misbruik aan te vechten en het secundaire gebruik van gegevens voor doeleinden die niet aan zijn of haar legitieme verwachtingen voldoen te voorkomen.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(30)  Dat systeem moet beschikbaar zijn naast andere systemen die mechanismen voor de samenwerking tussen instanties bieden, zoals IMI of [e-kaart voor diensten], en mogen niet van invloed zijn op andere systemen, waaronder het in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 987/2009 beschreven systeem, het Uniform Europees Aanbestedingsdocument uit hoofde van Richtlijn (EU) 2014/24 van het Europees Parlement en de Raad, de koppeling van nationale registers en de koppeling van centrale, handels- en vennootschapsregisters in het kader van Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad en de koppeling van insolventieregisters in het kader van Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad.

(30)  Het beveiligde technische systeem dat voor de uitwisseling van bewijzen in het kader van deze verordening moet worden ingesteld, moet bevoegde instanties die een verzoek indienen zekerheid bieden van de kant van de uitgevende instanties wat betreft de authenticiteit en wettigheid van de geleverde documenten. De uitgevende instantie moet ervoor zorgen dat persoonsgegevens wanneer nodig worden bijgewerkt en dat onnauwkeurige of verouderde gegevens niet langer worden verwerkt. Het technische systeem moet beschikbaar zijn naast andere systemen die mechanismen voor de samenwerking tussen instanties bieden, zoals IMI, en mogen niet van invloed zijn op andere systemen, waaronder het in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 987/2009 beschreven systeem, het Uniform Europees Aanbestedingsdocument uit hoofde van Richtlijn (EU) 2014/24 van het Europees Parlement en de Raad33, de elektronische uitwisseling van gegevens betreffende sociale zekerheid (EESSI), de koppeling van nationale registers en de koppeling van centrale, handels- en vennootschapsregisters in het kader van Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad34 en de koppeling van insolventieregisters in het kader van Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad35.

__________________

__________________

33 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65).

33 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65).

34 Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 48 van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken (PB L 258 van 1.10.2009, blz. 11).

34 Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 48 van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken (PB L 258 van 1.10.2009, blz. 11).

35 Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 19).

35 Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 19).

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31)  Om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering van een technisch systeem voor de uitwisseling van bewijzen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend om met name de nadere technische specificaties vast te stellen van een systeem voor de verwerking van verzoeken van gebruikers om uitwisseling van bewijzen, de overdracht van bewijzen en de vereiste maatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid van de overdracht te waarborgen. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad.

(31)  Om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering van een technisch systeem voor de uitwisseling van bewijzen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend om met name de nadere technische, organisatorische en operationele specificaties vast te stellen van een systeem voor de verwerking van verzoeken van gebruikers om uitwisseling van bewijzen, de overdracht van bewijzen en de vereiste maatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid van de overdracht te waarborgen, waaronder de vereiste maatregelen om de interactie van de gebruiker met het technische systeem en de interactie tussen de bevoegde autoriteiten te verzekeren. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad.

__________________

__________________

36 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

36 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(31 bis)  Om een hoog niveau van beveiliging van het technische systeem voor de grensoverschrijdende toepassing van het eenmaligheidsbeginsel te waarborgen, moet de Commissie bij het vaststellen van uitvoeringshandelingen tot vaststelling van de specificaties van dat technische systeem naar behoren rekening houden met de normen en technische specificaties die zijn opgesteld door Europese en internationale normalisatie-organisaties en -organen, met name het Europees Comité voor Normalisatie (CEN), het Europees Instituut voor telecommunicatienormen (ETSI), de Internationale Organisatie voor normalisatie (ISO) en de Internationale Telecommunicatie-unie (ITU), overeenkomstig artikel 32 van Verordening (EU) 2016/679 en artikel 22 van Verordening (EG) nr. 45/2001.

Motivering

Uitdrukkelijke vermelding van Verordening (EU) 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming) en Verordening (EG) nr. 45/2001 in verband met de technische specificaties inzake beveiliging.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32)  De bevoegde instanties en de Commissie moeten ervoor verantwoordelijk zijn dat de informatie, procedures en diensten waarvoor zij verantwoordelijk zijn, aan de kwaliteitscriteria beantwoorden. De nationale coördinatoren en de Commissie moeten toezien op de naleving van de kwaliteitscriteria op het niveau van de lidstaten, respectievelijk de Unie, en eventuele problemen oplossen. Deze verordening moet de Commissie uiteenlopende middelen verschaffen om elke verslechtering van de kwaliteit van de via de toegangspoort aangeboden diensten, rekening houdend met de ernst en het voortduren van de verslechtering, aan te pakken, waarbij ook de coördinatiegroep van de toegangspoort moet worden betrokken. Dit mag geen afbreuk doen aan de algemene verantwoordelijkheid van de Commissie voor het toezicht op de naleving van deze verordening.

(32)  De bevoegde instanties en de Commissie moeten ervoor verantwoordelijk zijn dat de informatie, procedures en diensten waarvoor zij verantwoordelijk zijn, aan de kwaliteitscriteria beantwoorden. De nationale coördinatoren en de Commissie moeten met regelmatige tussenpozen toezien op de naleving van de kwaliteits- en veiligheidscriteria op het niveau van de lidstaten, respectievelijk de Unie, en eventuele problemen oplossen. Voorts moeten de nationale coördinatoren toezien op de werking van het technisch systeem dat de grensoverschrijdende uitwisseling van bewijzen mogelijk maakt. Deze verordening moet de Commissie uiteenlopende middelen verschaffen om elke verslechtering van de kwaliteit van de via de toegangspoort aangeboden diensten, rekening houdend met de ernst en het voortduren van de verslechtering, aan te pakken, waarbij ook de coördinatiegroep van de toegangspoort moet worden betrokken. Dit mag geen afbreuk doen aan de algemene verantwoordelijkheid van de Commissie voor het toezicht op de naleving van deze verordening.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Overweging 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(33 bis)  In deze verordening dient ook een reeks kwaliteitseisen voor de gemeenschappelijke gebruikersinterface te worden gespecificeerd. De Commissie dient erop toe te zien dat de gemeenschappelijke gebruikersinterface voldoet aan deze eisen en met name online beschikbaar en toegankelijk is via diverse elektronische kanalen, eenvoudig te gebruiken is en duidelijke informatie gebruikt. Om te waarborgen dat gebruikers op de hoogte zijn van de gemeenschappelijke gebruikersinterface, moet deze eenvoudig te herkennen zijn op websites en webpagina's zowel op nationaal niveau als op EU-niveau.

Motivering

Met dit amendement wordt een technische oplossing voorgesteld om de mogelijkheden van de zoekmachines van de digitale toegangspoort te optimaliseren.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Overweging 33 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(33 ter) De gemeenschappelijke gebruikersinterface moet gebruik kunnen maken van veel gestelde vragen op basis van belangrijke problemen bij gebruikers, ondersteund door slimme zoekhulpmiddelen en onlinehulpmiddelen, zoals elektronische formulieren, die het zoeken eenvoudiger kunnen maken voor gebruikers en kunnen helpen om hun verzoeken naar de meest geschikte dienst te dirigeren. Door met veel gestelde vragen te werken, wordt ook het aantal verzoeken beperkt dat buiten de bevoegdheden van een specifieke dienst valt en het gebruik van veel gestelde vragen is buitengewoon succesvol gebleken om verzoeken tussen de bestaande portalen van de Unie te dirigeren.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Overweging 33 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(33 quater)  De Commissie dient ervoor te zorgen dat in de aanbestedingsprocedures voor de ontwikkeling van IT-applicaties en webpagina's voor ondersteunende IT-applicaties van de toegangspoort naar behoren rekening wordt gehouden met de innovatiecriteria en de noodzaak van open standaarden om het hergebruik en de interoperabiliteit van deze IT-oplossingen te vergemakkelijken.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(34 bis)  De toegangspoort moet bij het grote publiek worden bekendgemaakt en gepromoot onder de Engelstalige benaming Your Europe, dezelfde naam als het bestaande portaal. De gemeenschappelijke gebruikersinterface dient nadrukkelijk aanwezig te zijn en eenvoudig te vinden zijn, in het bijzonder via verschillende internetzoekopdrachten en via nationale en Uniewebsites en -webpagina's. Het logo van de toegangspoort op Unieniveau moet te zien zijn op alle aan de toegangspoort gekoppelde websites op het niveau van de Unie en op het niveau van de lidstaten. Wanneer zoekfuncties op nationale webpagina's of websites aanwezig zijn dient de digitale toegangspoort toegankelijk te zijn via de zoekopties van de nationale webpagina's of websites. Bevoegde instanties dienen ervoor te zorgen dat gebruikers van hun aan de toegangspoort gekoppelde websites naar de digitale toegangspoort worden geleid. Ook op webpagina's of websites van individuele diensten beheerd op Unieniveau dient informatie over en toegang tot de relevante organisaties op nationaal niveau te worden verstrekt.

Motivering

Vindbaarheid en zichtbaarheid zijn van groot belang voor het welslagen van de digitale toegangspoort.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37)  De kwaliteit van de via de toegangspoort ter beschikking gestelde informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing moet hoofdzakelijk worden bewaakt met een hulpmiddel voor gebruikersreacties dat de gebruikers vraagt naar hun mening over de volledigheid en kwaliteit van de door hen gebruikte informatie, procedure of dienst voor ondersteuning of probleemoplossing. Deze reacties zullen worden verzameld met een gemeenschappelijk hulpmiddel waartoe de Commissie, de bevoegde instanties en de nationale coördinatoren toegang moeten hebben. Om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering van deze verordening ten aanzien van de functies van dat hulpmiddel voor gebruikersreacties en de voorschriften voor het verzamelen en delen van de gebruikersreacties, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011.

(37)  De kwaliteit van de digitale toegangspoort hangt af van de kwaliteit van de diensten van de Unie en van de lidstaten die via de toegangspoort worden verleend. Slechte ervaringen met de online-informatie en -diensten die op het niveau van de Unie en van de lidstaten worden verstrekt, zouden een negatieve indruk van de toegangspoort kunnen wekken. Daarom moet de kwaliteit van de via de toegangspoort ter beschikking gestelde informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing regelmatig hoofdzakelijk worden bewaakt met een hulpmiddel voor gebruikersreacties, gecombineerd met de mogelijkheid om een reactie in vrije tekst te geven, dat de gebruikers vraagt naar hun mening over de volledigheid en kwaliteit van de door hen gebruikte informatie, procedure of dienst voor ondersteuning of probleemoplossing. Deze reacties zullen worden verzameld met een gemeenschappelijke tool waartoe de Commissie, de bevoegde instanties en de nationale coördinatoren toegang moeten hebben. Om vertrouwen te kweken bij en te zorgen voor transparantie voor gebruikers, moeten de reacties worden geaggregeerd en in geanonimiseerde vorm beschikbaar worden gesteld aan het publiek als open gegevens op de website van de Commissie en op de toegangspoort zelf in de vorm van een samenvattende verslagen. Om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering van deze verordening ten aanzien van de functies van deze tool voor gebruikersreacties en de voorschriften voor het verzamelen, delen en publiceren van de gebruikersreacties, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(40)  Wanneer de maatregelen waarin deze verordening voorziet de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen, dient deze verwerking te geschieden overeenkomstig het recht van de Unie inzake de bescherming van persoonsgegevens, en met name [Richtlijn 95/46/EG], [Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad] en [nieuwe verordening ter vervanging van (EG) nr. 45/2001] van het Europees Parlement en de Raad.

(40)  Wanneer de maatregelen waarin deze richtlijn voorziet de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen, wordt deze verwerking uitgevoerd volgens de regelgeving van de Unie inzake de bescherming van persoonsgegevens. Met name moeten Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad38, Verordening (EU) 2016/679 en Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad39 van toepassing zijn in het kader van deze verordening.

__________________

__________________

38 Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31).

38 Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).

39 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

39 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

 

39bis Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Overweging 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(40 bis)  Door het ingevoerde systeem moet de bescherming van gebruikersgegevens tegen hacking en cyberaanvallen worden gewaarborgd.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(41)  Deze verordening heeft tot doel ervoor te zorgen dat gebruikers die in andere lidstaten actief zijn, onlinetoegang hebben tot volledige, betrouwbare en begrijpelijke informatie van de Unie en de lidstaten over rechten, voorschriften en verplichtingen, tot onlineprocedures die volledig grensoverschrijdend afgehandeld kunnen worden en tot diensten voor ondersteuning en probleemoplossing. Daar dat doel niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

(41)  Deze verordening heeft tot doel ervoor te zorgen dat gebruikers die in andere lidstaten actief zijn, onlinetoegang hebben tot volledige, betrouwbare, toegankelijke en begrijpelijke informatie van de Unie en de lidstaten over rechten, voorschriften en verplichtingen, tot onlineprocedures die volledig grensoverschrijdend afgehandeld kunnen worden en tot diensten voor ondersteuning en probleemoplossing. Daar dat doel niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Motivering

Dit geeft de huidige stand van zaken in de communicatiemogelijkheden voor personen met een handicap weer.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(42)  Om de lidstaten en de Commissie de gelegenheid te geven de nodige hulpmiddelen voor de tenuitvoerlegging van deze verordening te ontwikkelen en in gebruik te nemen, moeten enkele bepalingen vanaf twee jaar na de inwerkingtreding van toepassing zijn.

(42)  Om de lidstaten en de Commissie de gelegenheid te geven de nodige hulpmiddelen voor de tenuitvoerlegging van deze verordening te ontwikkelen en in gebruik te nemen, moeten enkele bepalingen vanaf twee jaar na de inwerkingtreding ervan van toepassing zijn. Andere bepalingen die eenvoudiger nageleefd kunnen worden moeten van toepassing zijn vanaf ... [18 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening].

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  regels vastgesteld voor de oprichting en exploitatie van één digitale toegangspoort om burgers en bedrijven eenvoudig toegang te geven tot uitgebreide informatie van goede kwaliteit, doeltreffende diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en efficiënte procedures ten aanzien van de regels van de Unie en van de lidstaten die van toepassing zijn op burgers en bedrijven die hun op de rechtsorde van de Unie gebaseerde rechten op het gebied van de in artikel 26, lid 2, VWEU, bedoelde interne markt uitoefenen of wensen uit te oefenen;

a)  regels vastgesteld voor de oprichting en exploitatie van één digitale toegangspoort om burgers en bedrijven eenvoudig toegang te geven tot nauwkeurige, actuele, eenvoudig te begrijpen, hoogwaardige en uitgebreide informatie, doeltreffende diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en efficiënte procedures ten aanzien van de regels van de Unie en van de lidstaten die van toepassing zijn op burgers en bedrijven die hun op de rechtsorde van de Unie gebaseerde rechten op het gebied van de in artikel 26, lid 2, VWEU, bedoelde interne markt uitoefenen of wensen uit te oefenen;

Motivering

Opdat de digitale toegangspoort aan de behoeften van de gebruikers voldoet, dienen normen te worden vastgesteld voor de kwaliteit van de diensten. Nauwkeurige en actuele informatie werd door burgers en bedrijven aangewezen als een van de belangrijkste kenmerken van één contactpunt in de studie "Eén enkel Europees contactpunt" (2013) voor de beleidsafdeling A van het Europees Parlement. In overeenstemming met de aanbevelingen van de rapporteur dient te worden verzekerd dat de informatie eenvoudig te begrijpen is, opdat zoveel mogelijk burgers baat zouden hebben bij de informatie en diensten waarin uit hoofde van deze verordening wordt voorzien.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het gebruik van procedures door gebruikers uit andere lidstaten, alsook de toepassing van het eenmaligheidsbeginsel, vergemakkelijkt;

b)  het gebruik van onlineprocedures, ook door gebruikers uit andere lidstaten, alsook de uitwisseling van bewijzen voor de in bijlage II van deze verordening en in de Richtlijnen 2005/36/EG, 2006/123/EG, 2014/24/EU en 2014/25/EU vermelde procedures, vergemakkelijkt door de toepassing van het eenmaligheidsbeginsel;

Motivering

Er moet duidelijk worden gemaakt dat deze verordening geen rechtsgrondslag biedt voor het eenmaligheidsbeginsel, aangezien dit moet gebeuren in een afzonderlijk voorstel waarin een duidelijke rechtsgrondslag wordt vastgesteld die kan worden gebruikt om het eenmaligheidsbeginsel uit te breiden tot sectoren die niet in dit voorstel zijn opgenomen. Het afzonderlijke rechtsinstrument is ook nodig om mogelijke problemen op het gebied van gegevensbescherming en aansprakelijkheid aan te pakken die met het beginsel verband houden. In plaats daarvan zal de verordening de uitwisseling van bewijsmateriaal voor bepaalde onlineprocedures vergemakkelijken door middel van een specifiek instrument in artikel 12, waardoor de toepassing van het eenmaligheidsbeginsel zal worden vergemakkelijkt.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Indien de bepalingen van deze verordening strijdig zijn met een bepaling van een andere handeling van de Unie betreffende specifieke aspecten van het onder deze verordening vallende onderwerp, heeft de bepaling van die andere handeling van de Unie voorrang.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter.  Deze verordening doet geen afbreuk aan de inhoud van, noch aan de rechten die verleend zijn via, procedures die op de onder deze verordening vallende terreinen op het niveau van de Unie of de lidstaten zijn vastgesteld.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie en de bevoegde instanties richten overeenkomstig deze verordening één digitale toegangspoort op (hierna "de toegangspoort" genoemd). De toegangspoort bestaat uit een gemeenschappelijke gebruikersinterface die opgenomen is in één, door de Commissie beheerd portaal, met koppelingen naar relevante websites van de lidstaten en de Unie.

1.  De Commissie en de lidstaten richten overeenkomstig deze verordening één digitale toegangspoort op (hierna "de toegangspoort" genoemd). De toegangspoort bestaat uit een gemeenschappelijke gebruikersinterface die opgenomen is in het centrale, door de Commissie beheerde portaal "Uw Europa". De toegangspoort biedt toegang tot en voorziet in koppelingen naar relevante websites en webpagina's van de lidstaten en de Unie.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  informatie over en koppelingen naar op het niveau van de Unie of de lidstaten vastgestelde procedures voor de uitoefening van die rechten en de naleving van die verplichtingen en regels;

b)  informatie over en koppelingen naar op het niveau van de Unie of de lidstaten vastgestelde procedures, om gebruikers in staat te stellen hun rechten uit te oefenen en de verplichtingen en regels op het gebied van de interne markt na te leven;

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De Europese Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 34 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanpassing van bijlage I door de informatie in de bestaande informatiecategorieën te actualiseren, en tot aanpassing van bijlage III door verdere diensten voor ondersteuning en probleemoplossing toe te voegen, om rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van toegang tot de rechten, plichten en regels vastgelegd in het recht van de Unie en het nationale recht.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  "bevoegde instantie": orgaan of instantie van een lidstaat waaraan op nationaal, regionaal of lokaal niveau specifieke verantwoordelijkheden zijn toegewezen in verband met de onder deze verordening vallende informatie, procedures of diensten voor ondersteuning en probleemoplossing;

3.  "bevoegde instantie": orgaan of instantie van een lidstaat waaraan op nationaal, regionaal of lokaal niveau specifieke verantwoordelijkheden zijn toegewezen in verband met de onder deze verordening vallende informatie, procedures of diensten voor ondersteuning en probleemoplossing, of elke andere persoon of instantie waaraan de lidstaat dergelijke verantwoordelijkheden heeft toegekend;

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  "bewijs": documenten en gegevens, met inbegrip van teksten en geluids- en/of beeldopnamen, ongeacht de gebruikte drager, die door een bevoegde instantie zijn verstrekt om feiten aan te tonen of te bewijzen dat voorschriften zijn nageleefd in verband met de in artikel 2, lid 2, onder b), bedoelde procedures.

4.  "bewijs": documenten en gegevens, met inbegrip van teksten en geluids- en/of beeldopnamen, ongeacht de gebruikte drager, die door een bevoegde instantie worden verlangd om feiten aan te tonen of te bewijzen dat voorschriften zijn nageleefd in verband met de in artikel 2, lid 2, onder b), bedoelde procedures.

Motivering

Deze wijziging is noodzakelijk voor de interne logica en samenhang van de tekst.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten bieden de gebruikers op hun nationale webpagina's gemakkelijk onlinetoegang tot:

1.  De lidstaten bieden de gebruikers op hun nationale webpagina's en websites gemakkelijk onlinetoegang tot:

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Daarnaast bevatten deze webpagina's en websites een link naar de in artikel 2, lid 1, genoemde gemeenschappelijke gebruikersinterface.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De Commissie waarborgt dat gebruikers via de gemeenschappelijke gebruikersinterface en de ingebouwde interne zoekfaciliteiten online toegang hebben tot de in artikel 4, leden 1 en 2, vermelde informatie.

Motivering

Deze wijziging is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de Commissie de toegang tot de in artikel 4, leden 1 en 2, bedoelde informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing moet verstrekken via de digitale toegangspoort.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  De Europese Commissie en de lidstaten kunnen aanvullende informatie bieden, naast de in bijlage I en II genoemde informatie.

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Toegang tot procedures

Online toegang tot procedures

Motivering

Artikel 5 heeft alleen betrekking op procedures die de lidstaten volledig online moeten aanbieden.

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat elke in artikel 2, lid 2, onder b), bedoelde procedure die op nationaal niveau is vastgesteld en online toegankelijk en af te handelen is voor gebruikers van die lidstaat, op niet-discriminerende wijze ook toegankelijk en af te handelen is voor gebruikers van andere lidstaten.

Schrappen

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten zorgen ervoor dat gebruikers de in bijlage II vermelde procedures volledig online kunnen afhandelen.

2.  De lidstaten zorgen ervoor dat gebruikers volledige online toegang hebben tot de in bijlage II vermelde procedures en deze volledig online kunnen afhandelen, behalve indien deze procedures niet in de betrokken lidstaat bestaan.

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De in lid 2 bedoelde procedures worden geacht volledig online afgehandeld te kunnen worden als de identificatie, verstrekking van informatie en bewijzen, ondertekening en definitieve indiening op afstand elektronisch kunnen worden verricht via één communicatiekanaal en als het resultaat van de procedure eveneens elektronisch wordt afgegeven.

3.  De in lid 2 bedoelde procedures worden geacht volledig online afgehandeld te kunnen worden als de identificatie, verstrekking van informatie en bewijzen, ondertekening en definitieve indiening op afstand elektronisch kunnen worden verricht via een communicatiekanaal dat gebruikers in staat stelt om op een gestructureerde manier te voldoen aan de vereisten met betrekking de procedure en als het resultaat van de procedure eveneens elektronisch wordt afgegeven dan wel fysiek wordt afgegeven indien dit wordt vereist door Unie- of nationale wetgeving en als gebruikers een elektronische kennisgeving van de afronding van de procedure ontvangen, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de lidstaten om rechtstreeks contact met burgers en bedrijven tot stand te brengen.

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Als het doel van een in lid 2 bedoelde procedure niet kan worden bereikt zonder dat de gebruiker op enig moment van de procedure in persoon bij de bevoegde instantie verschijnt, beperken de lidstaten die fysieke aanwezigheid tot hetgeen strikt noodzakelijk is en objectief gezien gerechtvaardigd is en zorgen zij ervoor dat de overige stappen van de procedure volledig online kunnen worden afgehandeld. Zij melden deze uitzonderingen aan de Commissie.

4.  Als in gemotiveerde uitzonderlijke gevallen van algemene veiligheid, volksgezondheid en fraudebestrijding, het doel niet volledig online kan worden bereikt, kunnen de lidstaten voor een bepaalde procedurestap de fysieke aanwezigheid van de gebruiker bij de betrokken bevoegde instantie eisen. In deze uitzonderlijke gevallen beperken de lidstaten die fysieke aanwezigheid tot hetgeen strikt noodzakelijk objectief gezien gerechtvaardigd is en zorgen zij ervoor dat de overige stappen van de procedure volledig online kunnen worden afgehandeld. De lidstaten moeten er ook voor zorgen dat de eisen inzake fysieke aanwezigheid niet tot discriminatie van grensoverschrijdende gebruikers leiden. Zij melden deze uitzonderingen aan de Commissie en de coördinatiegroep voor de centrale digitale toegangspoort en motiveren deze.

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Deze verordening heeft geen gevolgen voor de inhoud van of de rechten die verleend zijn door procedures die op de onder deze verordening vallende terreinen op het niveau van de Unie of de lidstaten zijn vastgesteld.

5.  De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde autoriteiten over de bevoegdheid beschikken om de authenticiteit en wettigheid van alle als bewijs overgelegde documenten te verifiëren. De via het in artikel 12 bedoelde technische systeem uitgewisselde bewijsstukken worden voor de doeleinden van de ontvangende autoriteit geacht te zijn geverifieerd.

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Dit artikel staat er niet aan in de weg dat lidstaten gebruikers de aanvullende mogelijkheid geven om op een andere wijze dan via een onlinekanaal toegang te krijgen tot de in artikel 2, lid 2, onder b), bedoelde procedures en die op een andere wijze af te handelen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)  

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten en de Commissie bieden de gebruikers gemakkelijk onlinetoegang tot de in artikel 2, lid 2, onder c), bedoelde diensten voor ondersteuning en probleemoplossing.

1.  De lidstaten en de Commissie bieden de gebruikers gemakkelijke, niet-discriminerende onlinetoegang tot de in artikel 2, lid 2, onder c), bedoelde diensten voor ondersteuning en probleemoplossing.

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de dienst wordt kosteloos of tegen een voor micro-ondernemingen of burgers betaalbare prijs aangeboden;

b)  de dienst wordt kosteloos of tegen een voor de beoogde ontvangers, zoals micro-, kleine of middelgrote ondernemingen, organisaties zonder winstoogmerk of burgers betaalbare prijs aangeboden;

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  de dienst voldoet aan de voorschriften in de artikelen 9 en 13.

c)  de dienst voldoet aan de kwaliteitsvoorschriften in de artikelen 6 bis, 9 en 13.

Motivering

Deze wijziging is noodzakelijk voor de interne logica en samenhang van de tekst.

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Als de nationale coördinator overeenkomstig lid 3 heeft voorgesteld een koppeling op te nemen en die koppeling overeenkomstig artikel 16, lid 3, verstrekt, beoordeelt de Commissie of aan de voorwaarden van dat lid wordt voldaan en activeert zij de koppeling indien dat het geval is.

4.  Als de nationale coördinator overeenkomstig lid 3 heeft voorgesteld een koppeling op te nemen en die koppeling overeenkomstig artikel 16, lid 3, verstrekt, beoordeelt de Commissie door middel van een uitvoeringshandeling of aan de voorwaarden van dat lid wordt voldaan en activeert zij de koppeling indien dat het geval is.

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 6 bis

 

Kwaliteitseisen inzake webtoegankelijkheid

 

1. De lidstaten zien toe op de naleving van Richtlijn 2016/2102 wat betreft de websites en webpagina's waarop zij toegang bieden tot:

 

a) de in artikel 4, lid 1, bedoelde informatie;

 

b) de in artikel 5 bedoelde procedures; of

 

c) de in artikel 6 bedoelde diensten voor ondersteuning en probleemoplossing.

 

2. De Commissie maakt de websites en webpagina's waarop zij toegang biedt tot de in artikel 4, lid 2, bedoelde informatie en tot de in artikel 6 bedoelde diensten voor ondersteuning en probleemoplossing toegankelijker overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2016/2102.

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wanneer de bevoegde instanties en de Commissie overeenkomstig artikel 4 verantwoordelijk zijn voor het bieden van toegang tot de in artikel 2, lid 2, onder a), bedoelde informatie, zorgen zij ervoor dat die informatie:

1.  Wanneer de lidstaten en de Commissie overeenkomstig artikel 4 verantwoordelijk zijn voor het bieden van toegang tot de in artikel 2, lid 2, onder a), bedoelde informatie, zorgen zij ervoor dat die informatie:

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-a)  gebruikersgericht is, hetgeen betekent dat bij de verstrekking van de informatie naar behoren rekening wordt gehouden met de doeltreffende, gemakkelijke en gebruiksvriendelijke middelen waarmee de gebruikers alle relevante informatie kunnen vinden;

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  de naam omvat van de entiteit die verantwoordelijk is voor de inhoud van de informatie;

c)  de naam omvat van de instantie of entiteit die verantwoordelijk is voor de inhoud van de informatie;

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  de naam omvat van de instantie of entiteit die verantwoordelijk is voor de procedures en de afwikkeling daarvan;

Motivering

Ook informatie over de instantie resp. de entiteit die verantwoordelijk is voor de procedures moet worden vermeld.

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  de contactgegevens van eventuele relevante diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en koppelingen naar die diensten omvat;

d)  de contactgegevens, met inbegrip van ten minste een telefoonnummer, een e-mailadres en eventueel andere vormen van elektronische communicatie van eventuele relevante diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en koppelingen naar die diensten omvat;

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De bevoegde instanties stellen de informatie ter beschikking in ten minste één officiële taal van de Unie, naast de nationale taal of talen van de lidstaat.

2.  De lidstaten stellen de informatie ter beschikking in ten minste één officiële taal van de Unie die door zoveel mogelijk gebruikers wordt begrepen, naast de nationale of officiële taal of, waar van toepassing, de nationale of officiële talen van hun lidstaat. Dit laat de wetgeving van de lidstaten inzake het gebruik van talen onverlet.

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Om aan artikel 4 te voldoen, zorgen de bevoegde instanties en de Commissie ervoor dat de gebruikers alvorens zij zich moeten identificeren om te beginnen aan een procedure als bedoeld in artikel 2, lid 2, onder b), toegang hebben tot een duidelijke en gebruikersvriendelijke uitleg van:

1.  Om aan artikel 4 te voldoen, zorgen de lidstaten en de Commissie ervoor dat de gebruikers toegang hebben tot een duidelijke, beknopte, nauwkeurige, toegankelijke en gebruikersvriendelijke uitleg van de hieronder vermelde elementen van de procedures als bedoeld in artikel 2, lid 2, onder b). In voorkomend geval moet deze toegang beschikbaar zijn voordat de gebruiker zich moet authentiseren en identificeren alvorens aan een procedure te beginnen.

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de verschillende stappen van de procedure;

a)  de verschillende stappen en fases die nodig zijn om de procedure te doorlopen;

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  de bevoegde instanties die erbij betrokken zijn en de organisatie die de hoofdverantwoordelijkheid heeft voor de procedure, met inbegrip van de contactgegevens van die organisatie in het geval van klachten;

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f)  de geschatte tijd die nodig is om de procedure af te handelen en eventuele geldende uiterste termijnen;

f)  de uiterste termijnen die de gebruiker of de bevoegde instantie moet aanhouden, en de geraamde tijd die de bevoegde instantie nodig heeft om de procedure af te handelen;

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

f bis)  indien de bevoegde autoriteiten niet antwoorden, de regels ter zake of de gevolgen ervan voor de gebruikers;

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g)  de taal of talen waarin de procedure kan worden uitgevoerd.

g)  elke aanvullende taal waarin de procedure kan worden uitgevoerd;

Motivering

Een redactionele wijziging om de tekst te verduidelijken, aangezien de procedures waarnaar hier wordt verwezen hoe dan ook in ten minste één taal zullen worden aangeboden.

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

g bis)  elke uitzondering op de verplichting van de lidstaten om de in artikel 5 vermelde procedures volledig online aan te bieden, waarbij elke uitzondering moet zijn voorzien van een redelijke uitleg over de manier waarop deze beperkingen voldoen aan de criteria van strikte noodzaak en objectieve rechtvaardiging.

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Als de in lid 1 bedoelde uitleg al beschikbaar is gesteld aan gebruikers van de lidstaat, kan voor de doeleinden van deze verordening dezelfde uitleg worden gebruikt, mits daarin, zo nodig, alle informatie is opgenomen die van toepassing is op de situatie van gebruikers van andere lidstaten.

2.  Als de in lid 1 bedoelde uitleg al beschikbaar is gesteld aan gebruikers in een lidstaat, kan voor de doeleinden van deze verordening dezelfde uitleg worden gebruikt, mits daarin, zo nodig, alle informatie is opgenomen die van toepassing is op de situatie van grensoverschrijdende gebruikers.

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De bevoegde instanties stellen de in lid 1 bedoelde uitleg ter beschikking in ten minste één officiële taal van de Unie, naast de nationale taal of talen van de lidstaat.

3.  De lidstaten stellen de in lid 1 bedoelde uitleg ter beschikking in ten minste één officiële taal van de Unie die door zoveel mogelijk gebruikers wordt begrepen, naast de nationale of officiële taal of, waar van toepassing, de nationale of officiële talen van hun lidstaat. Dit laat de wetgeving van de lidstaten inzake het gebruik van talen onverlet.

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Om aan artikel 4 te voldoen, zorgen de bevoegde instanties en de Commissie ervoor dat de gebruikers alvorens zij een verzoek indienen voor een dienst als bedoeld in artikel 2, lid 2, onder c), toegang hebben tot een duidelijke en gebruikersvriendelijke uitleg van:

1.  Om aan artikel 4 te voldoen, zorgen de lidstaten en de Commissie ervoor dat de gebruikers alvorens zij een verzoek indienen voor een dienst als bedoeld in artikel 2, lid 2, onder c), toegang hebben tot een duidelijke en gebruikersvriendelijke uitleg van:

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de naam en contactgegevens van de entiteit die verantwoordelijk is voor de dienst;

b)  de naam en contactgegevens, met inbegrip van ten minste een telefoonnummer, een e-mailadres en eventueel andere vormen van elektronische communicatie, van de entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de dienst;

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  de geschatte tijd die nodig is om de dienst te verlenen, of een gemiddelde antwoordtermijn;

d)  de uiterste termijnen die de gebruiker of de voor de dienst bevoegde instanties moeten aanhouden, en de geraamde tijd die de relevante instanties nodig hebben om de procedure af te handelen;

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  de taal of talen waarin het verzoek kan worden ingediend en die in latere contacten kunnen worden gebruikt.

e)  elke aanvullende taal waarin het verzoek kan worden ingediend en die in latere contacten ken worden gebruikt.

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De bevoegde instanties stellen de in lid 1 bedoelde uitleg ter beschikking in ten minste één officiële taal van de Unie, naast de nationale taal of talen van de lidstaat.

2.  De lidstaten stellen de in lid 1 bedoelde uitleg ter beschikking in ten minste één officiële taal van de Unie die door zoveel mogelijk gebruikers wordt begrepen, naast de nationale of officiële taal of, waar van toepassing, de nationale of officiële talen van hun lidstaat. Dit laat de wetgeving van de lidstaten inzake het gebruik van talen onverlet.

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De bevoegde instanties zorgen ervoor dat bij de in artikel 5, lid 1, bedoelde procedures waarvoor zij verantwoordelijk zijn:

De lidstaten zorgen ervoor dat bij de in artikel 5 en artikel 11 bedoelde procedures waarvoor zij verantwoordelijk zijn:

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de gebruikers, wanneer de toepasselijke uiterste termijnen niet worden nageleefd, vooraf worden geïnformeerd over de redenen daarvoor en in kennis worden gesteld van een nieuwe uiterste termijn.

b)  de gebruikers, wanneer sprake is van vertraging of wanneer de toepasselijke uiterste termijnen niet worden nageleefd, vooraf worden geïnformeerd over de redenen daarvan en van de eventuele gevolgen ervan voor het halen van de toepasselijke uiterste termijnen, met inbegrip van de toezegging een nieuwe uiterste termijn te zullen aanhouden wanneer de geldende uiterste termijn niet zal worden gehaald.

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Grensoverschrijdende toegang tot onlineprocedures

Grensoverschrijdende online toegang tot procedures

Amendement    89

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1.  De lidstaten zorgen ervoor dat elke in artikel 2, lid 2, onder b), bedoelde procedure die op nationaal niveau door de centrale overheid is vastgesteld of die voor alle regionale of lokale organen op geharmoniseerde wijze ter beschikking wordt gesteld en online toegankelijk en af te handelen is voor gebruikers van die lidstaat, op niet-discriminerende wijze ook online toegankelijk en af te handelen is voor gebruikers van andere lidstaten.

Amendement    90

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De bevoegde instanties zorgen ervoor dat wanneer de in artikel 5, lid 1, bedoelde procedures online worden aangeboden, ten minste aan de volgende vereisten wordt voldaan:

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer de in lid -1 van dit artikel bedoelde procedures online worden aangeboden, ten minste aan de volgende vereisten wordt voldaan:

Amendement    91

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de gebruikers verkrijgen toegang en ontvangen instructies voor de afhandeling van de procedure in ten minste één officiële taal van de Unie, naast de nationale taal of talen van de lidstaat;

a)  de gebruikers verkrijgen toegang en ontvangen instructies voor de afhandeling van de procedure overeenkomstig artikel 8, lid 2 en 3, in ten minste één officiële taal van de Unie die door zoveel mogelijk gebruikers wordt begrepen, naast de nationale of officiële taal of, waar van toepassing, de nationale of officiële talen van de betreffende lidstaat;

Amendement    92

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  de gebruikers kunnen zich identificeren en documenten ondertekenen en authentiseren met behulp van elektronische identificatie- en authenticatiemiddelen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad wanneer identificatie en ondertekening vereist zijn;

c)  de gebruikers kunnen zich identificeren en authentiseren en documenten ondertekenen en authentiseren met behulp van elektronische identificatie- en authenticatiemiddelen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad wanneer identificatie, authenticatie en ondertekening vereist zijn en voor zover dat ook mogelijk is voor nationale gebruikers die in die lidstaat zijn gevestigd;

Amendement    93

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  de gebruikers kunnen in elektronische vorm bewijzen verstrekken waaruit blijkt dat de toepasselijke voorschriften worden nageleefd;

d)  de gebruikers kunnen in elektronische vorm bewijzen ontvangen en verstrekken waaruit blijkt dat de toepasselijke voorschriften worden nageleefd in alle gevallen waarin dat ook mogelijk is voor nationale gebruikers en in overeenstemming met de nationale procedures en voorschriften;

Amendement    94

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  indien een betaling vereist is om de procedure af te ronden, kunnen de gebruikers de verschuldigde vergoeding online betalen met behulp van grensoverschrijdende betaaldiensten, waaronder ten minste de in Verordening (EU) nr. 260/2012 van het Europees Parlement en de Raad40 omschreven overmakingen of automatische afschrijvingen.

e)  indien een betaling vereist is om de procedure af te ronden, kunnen de gebruikers de verschuldigde vergoeding online betalen met behulp van grensoverschrijdende betaaldiensten, waaronder ten minste de in Verordening (EU) nr. 260/2012 van het Europees Parlement en de Raad40 omschreven overmakingen of automatische afschrijvingen, en in overeenstemming met Verordening (EU) nr. xxx inzake de aanpak van ongerechtvaardigde geoblocking en andere vormen van discriminatie op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt van klanten.

_________________

_________________

40 Verordening (EU) nr. 260/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot vaststelling van technische en bedrijfsmatige vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009 (PB L 94 van 30.3.2012, blz. 22).

40 Verordening (EU) nr. 260/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot vaststelling van technische en bedrijfsmatige vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009 (PB L 94 van 30.3.2012, blz. 22).

Amendement    95

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Als de bevoegde instanties gedigitaliseerde kopieën van niet-elektronische identiteitsbewijzen, zoals identiteitskaarten of paspoorten, van gebruikers van de lidstaat aanvaarden, aanvaarden zij ook dergelijke gedigitaliseerde kopieën van gebruikers uit andere lidstaten.

2.  Als de procedure geen elektronische identificatie of authenticatie in de zin van lid 1, onder c), vereist en als de bevoegde instanties gedigitaliseerde kopieën van niet-elektronische identiteitsbewijzen, zoals identiteitskaarten of paspoorten, van gebruikers van de lidstaat aanvaarden, aanvaarden zij ook dergelijke gedigitaliseerde kopieën van gebruikers uit andere lidstaten.

Amendement    96

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De bevoegde instanties werken via het bij Verordening (EU) nr. 1024/2012 van het Europees Parlement en de Raad ingestelde Informatiesysteem interne markt (IMI) samen wanneer dat nodig is om de authenticiteit te controleren van bewijzen die gebruikers in elektronische vorm hebben ingediend met het oog op een onlineprocedure.

3.  De bevoegde instanties werken via het bij Verordening (EU) nr. 1024/2012 van het Europees Parlement en de Raad ingestelde Informatiesysteem interne markt (IMI) samen wanneer dat nodig is om de authenticiteit te controleren van bewijzen die gebruikers in elektronische vorm hebben ingediend met het oog op een onlineprocedure als bedoeld in dit artikel.

Amendement    97

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Grensoverschrijdende uitwisseling van bewijzen tussen bevoegde instanties

Technisch systeem voor de grensoverschrijdende elektronische uitwisseling van bewijzen tussen bevoegde instanties

Amendement    98

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie stelt in samenwerking met de lidstaten een technisch systeem in voor de elektronische uitwisseling van bewijzen tussen de bevoegde instanties in verschillende lidstaten (hierna "het technische systeem" genoemd) met het oog op de in bijlage II vermelde onlineprocedures en de bij de Richtlijnen 2005/36/EG, 2006/123/EG, 2014/24/EU en 2014/25/EU vastgestelde procedures.

1.  De Commissie stelt in samenwerking met de lidstaten een volledig werkend, veilig en beveiligd technisch systeem in voor de elektronische uitwisseling van bewijzen tussen de bevoegde instanties in verschillende lidstaten (hierna "het technische systeem" genoemd) met het oog op de in bijlage II vermelde onlineprocedures en de bij de Richtlijnen 2005/36/EG, 2006/123/EG, 2014/24/EU en 2014/25/EU vastgestelde procedures.

Motivering

Nieuwe overweging, voorgesteld door de Groenen gecombineerd met AM 10 van de rapporteurs: De toepassing van deze verordening en van het eenmaligheidsbeginsel dient in overeenstemming te zijn met alle toepasselijke gegevensbeschermingsregels, met inbegrip van de beginselen van eerlijkheid, transparantie, minimalisering van gegevens, nauwkeurigheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid, noodzakelijkheid, evenredigheid en doelbinding, alsook gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen.

Amendement    99

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-a)  het biedt alleen de mogelijkheid tot verwerking op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker, als bedoeld in lid 4;

Amendement    100

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  het biedt de gebruiker de mogelijkheid het uit te wisselen bewijs vooraf te bekijken.

e)  het biedt de gebruiker de mogelijkheid het uit te wisselen bewijs te bekijken voordat het toegankelijk wordt gemaakt voor de bevoegde autoriteiten die om het bewijsmateriaal verzoeken, onverminderd de informatie die overeenkomstig de artikelen 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679 moet worden verstrekt;

Amendement    101

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e bis)  het biedt de gebruiker de mogelijkheid om de uitwisseling van bewijzen te volgen in de verschillende fases van de verwerkte overdracht;

Amendement    102

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e ter)  het zorgt voor een hoog niveau van interoperabiliteit met verschillende nationale systemen en met andere relevante systemen;

Amendement    103

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – letter e quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e quater)  het verwerkt geen gegevens en slaat geen gegevens op over de uitgewisselde bewijzen dan die welke technisch strikt noodzakelijk zijn om bewijzen te kunnen uitwisselen, en uitsluitend gedurende de tijd die nodig is voor dat doel.

Amendement    104

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker dienen de bevoegde instanties die verantwoordelijk zijn voor de in lid 1 bedoelde onlineprocedures, via het technische systeem rechtstreeks een verzoek om een bewijs in bij bevoegde instanties die bewijzen verstrekken in andere lidstaten. De instanties die bewijzen verstrekken, stellen die bewijzen, behoudens lid 2, punt d), via hetzelfde systeem ter beschikking.

4.  Op uitdrukkelijk, vrijelijk gegeven, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig verzoek van de betrokken gebruiker dienen de bevoegde instanties die verantwoordelijk zijn voor de in lid 1 bedoelde onlineprocedures, via het technische systeem rechtstreeks een verzoek om een bewijs in bij bevoegde instanties die bewijzen verstrekken in andere lidstaten. De instanties die bewijzen verstrekken, stellen die bewijzen, behoudens lid 2, via hetzelfde systeem ter beschikking nadat de gebruiker het uit te wisselen bewijs vooraf heeft kunnen bekijken en mits het verzoek niet is ingetrokken.

Amendement    105

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  De bevoegde instanties die verantwoordelijk zijn voor de in lid 1 bedoelde onlineprocedures zorgen ervoor dat gebruikers de mogelijkheid hebben om via andere kanalen dan het technische systeem een uitdrukkelijk verzoek in te dienen of in te trekken of bewijzen in te dienen of in trekken. De gebruikers hebben de mogelijkheid het verzoek in iedere fase van de procedure in te trekken en de voorwaarden voor een dergelijke intrekking mogen niet strikter zijn dan die voor het indienen van het verzoek. Het gebruik van het technische systeem is niet verplicht en de gebruikers hebben ook de mogelijkheid het verzoek rechtstreeks in te dienen via een andere weg dan het technische systeem. De gebruikers moeten eveneens de mogelijkheid krijgen om het bewijs buiten het technische systeem om rechtstreeks aan de betrokken bevoegde instantie over te leggen.

Amendement    106

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  De geautomatiseerde grensoverschrijdende gegevensuitwisseling is mogelijk zonder uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker als bedoeld in lid 4, indien een automatische grensoverschrijdende gegevensuitwisseling is toegestaan krachtens Unie- of nationale wetgeving en indien de uitwisseling geen betrekking heeft op persoonsgegevens.

Amendement    107

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Het door een bevoegde instantie ter beschikking gestelde bewijs is strikt beperkt tot hetgeen gevraagd is en de instantie die het ontvangt, gebruikt het uitsluitend voor het doeleinde van de procedure waarvoor het bewijs is uitgewisseld.

6.  Het door een bevoegde instantie ter beschikking gestelde bewijs is strikt beperkt tot hetgeen gevraagd is en de instantie die het ontvangt, gebruikt het uitsluitend ter afronding van de procedure waarvoor het bewijs is uitgewisseld.

Amendement    108

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast waarin de voor de uitvoering van dit artikel benodigde specificaties van het technische systeem worden bepaald. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 34, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.

7.  Uiterlijk ... [één jaar na de inwerkingtreding van deze verordening] stelt de Commissie de eerste uitvoeringshandelingen vast waarin de voor de uitvoering van dit artikel en met name voor de interactie van de gebruiker met het systeem en met de bevoegde instanties en de interactie tussen de bevoegde instanties via het technische systeem benodigde technische specificaties van het technische systeem worden bepaald. Bij de vaststelling van die uitvoeringshandelingen neemt de Commissie de fundamentele rechten van de gebruikers in acht. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 35, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Amendement    109

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

8 bis.  De Commissie is, in samenwerking met de lidstaten, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de beschikbaarheid, het onderhoud en het beveiligingsbeheer van het technische systeem. De Commissie houdt toezicht op het technische systeem, indien nodig in overleg met het Europees Comité voor gegevensbescherming.

Amendement    110

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – alinea 1 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-a)  de diensten voor ondersteuning en probleemoplossing worden binnen een redelijke termijn uitgevoerd, rekening houdend met de complexiteit van het verzoek; en

Amendement    111

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de uiterste termijnen die tijdens de verlening van de dienst voor de bevoegde instanties gelden, worden nageleefd;

a)  de uiterste termijnen die tijdens de verlening van de dienst voor de bevoegde instanties gelden, worden nageleefd; en

Amendement    112

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de gebruikers worden, wanneer de toepasselijke uiterste termijnen niet worden nageleefd, vooraf geïnformeerd over de redenen daarvoor en in kennis gesteld van een nieuwe uiterste termijn;

b)  de gebruikers worden, in het geval van vertraging of wanneer de toepasselijke uiterste termijnen niet worden nageleefd, onmiddellijk geïnformeerd over de redenen daarvoor en in kennis gesteld van een nieuwe definitieve uiterste termijn.

Amendement    113

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  de diensten voor ondersteuning en probleemoplossing zijn toegankelijk via verschillende passende kanalen;

Amendement    114

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – alinea 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c ter)  de organisatie achter de dienst voor ondersteuning en probleemoplossing wordt duidelijk genoemd, met inbegrip van de eigenaar, rechtspersoonlijkheid en contactgegevens van die organisatie.

Amendement    115

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De nationale coördinatoren en de Commissie zien erop toe dat de via de toegangspoort ter beschikking gestelde informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing waarvoor zij verantwoordelijk zijn, voldoen aan de kwaliteitseisen in de artikelen 7 tot en met 11 en 13. Zij doen dit aan de hand van de overeenkomstig artikel 22 verzamelde gegevens.

1.  De nationale coördinatoren en de Commissie zien er regelmatig op toe dat de via de toegangspoort ter beschikking gestelde informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing waarvoor zij verantwoordelijk zijn, voldoen aan de kwaliteitseisen in de artikelen 7 tot en met 11 en 13. Daarnaast zien zij erop toe dat de websites en webpagina's waarop zij toegang bieden tot dergelijke informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing voldoen aan de toegankelijkheidseisen van artikel 6 bis. Zij doen dit aan de hand van de overeenkomstig artikel 22 verzamelde gegevens.

Amendement    116

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Als de kwaliteit van de in lid 1 bedoelde diensten die door de bevoegde instanties worden verleend, verslechtert, kan de Commissie de volgende maatregelen treffen, rekening houdend met de ernst en het voortduren van de verslechtering:

2.  Als de kwaliteit van de in lid 1 bedoelde diensten die door de bevoegde instanties worden verleend, verslechtert, treft de Commissie een of meer van de volgende maatregelen, rekening houdend met de ernst en het voortduren van de verslechtering:

Amendement    117

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  de koppeling in de toegangspoort naar de informatie, procedure of dienst voor ondersteuning of probleemoplossing tijdelijk uitschakelen.

d)  door de vaststelling van uitvoeringshandelingen de koppeling in de toegangspoort naar de informatie, procedure of dienst voor ondersteuning of probleemoplossing tijdelijk uitschakelen.

Amendement    118

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Als een dienst voor ondersteuning of probleemoplossing waarnaar overeenkomstig artikel 6, lid 2, koppelingen zijn opgenomen, blijvend niet aan de voorschriften in artikel 13 beantwoordt of blijkens de overeenkomstig artikel 22 verzamelde gegevens niet meer aan de behoeften van de gebruikers voldoet, kan de Commissie die koppelingen van de toegangspoort verwijderen.

3.  Als een dienst voor ondersteuning of probleemoplossing waarnaar overeenkomstig artikel 6, leden 1 en 2, koppelingen zijn opgenomen, blijvend niet aan de voorschriften in de artikelen 6 bis, 9 en 13 beantwoordt of blijkens de overeenkomstig artikel 22 verzamelde gegevens niet meer aan de behoeften van de gebruikers voldoet, kan de Commissie die koppelingen van de toegangspoort verwijderen na overleg met de relevante nationale coördinator van de betrokken lidstaat of lidstaten en, indien nodig, met de coördinatiegroep voor de toegangspoort. De Commissie en de nationale coördinator of coördinatoren keuren een gemeenschappelijk actieplan goed waarin maatregelen worden voorgesteld om de dienst te verbeteren en de koppeling naar de toegangspoort opnieuw in te schakelen. Indien nodig kunnen die maatregelen worden besproken door de coördinatiegroep voor de toegangspoort.

Amendement    119

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Informatie over de resultaten van het in lid 1 bedoelde toezicht en over de krachtens de leden 2 en 3 getroffen maatregelen wordt geregeld openbaar gemaakt in de vorm van samenvattende verslagen op de website van de Commissie en via de toegangspoort zelf.

Amendement    120

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie verstrekt een gemeenschappelijke gebruikersinterface om de toegangspoort naar behoren te doen functioneren.

1.  De Commissie verstrekt een gemeenschappelijke gebruikersinterface om de toegangspoort naar behoren te doen functioneren. De gemeenschappelijke gebruikersinterface is geïntegreerd in het bestaande portaal Uw Europa.

Amendement    121

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De gemeenschappelijke gebruikersinterface biedt door middel van koppelingen naar de desbetreffende websites op het niveau van de lidstaten en de Unie, die in het in artikel 16 bedoelde register zijn opgenomen, toegang tot de informatie, procedures en diensten voor ondersteuning of probleemoplossing.

2.  De gemeenschappelijke gebruikersinterface biedt door middel van koppelingen naar de desbetreffende websites of webpagina's op het niveau van de lidstaten en de Unie, die in het in artikel 16 bedoelde register zijn opgenomen, toegang tot de informatie, procedures en diensten voor ondersteuning of probleemoplossing.

Amendement    122

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De lidstaten en de Commissie zorgen er, bij het vervullen van hun in artikel 4 beschreven taken en verantwoordelijkheden, voor dat de informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing op zodanige wijze worden geordend, gestructureerd en aangeduid dat zij gemakkelijker te vinden zij via de gebruikersinterface.

3.  De lidstaten en de Commissie zorgen er, bij het vervullen van hun in artikel 4 beschreven taken en verantwoordelijkheden, voor dat de informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing op zodanige wijze worden geordend, gestructureerd en aangeduid dat zij gemakkelijker te vinden zij via de gebruikersinterface, in het bijzonder door het bieden van links tussen bestaande en complementaire websites of webpagina's, het stroomlijnen en groeperen daarvan en het opnemen van links naar onlinediensten en -informatie op het niveau van de Unie en de lidstaten.

Amendement    123

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen waarin de nadere ordening, structuur en aanduiding van de informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing zijn bepaald, om te waarborgen dat de gemeenschappelijke gebruikersinterface naar behoren functioneert. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 35, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.

4.  De Commissie kan, na raadpleging van de coördinatiegroep, uitvoeringshandelingen vaststellen waarin de nadere ordening, structuur en aanduiding van de informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing zijn bepaald, om te waarborgen dat de gemeenschappelijke gebruikersinterface naar behoren functioneert. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 35, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.

Amendement    124

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 15 bis

 

Kwaliteitseisen voor de gemeenschappelijke gebruikersinterface

 

De Commissie zorgt ervoor dat de gemeenschappelijke gebruikersinterface aan de volgende kwaliteitseisen voldoet:

 

a)   hij is online beschikbaar en toegankelijk via diverse elektronische kanalen;

 

b)   hij is eenvoudig te verkennen en gebruikt duidelijke, gebruikersvriendelijke informatie zonder jargon;

 

c)   hij is eenvoudig te herkennen aan het logo en de koppeling van de onlinedienst op Unieniveau, die zowel op nationale websites en webpagina's als op websites en webpagina's op het niveau van de Unie zichtbaar en beschikbaar worden gemaakt;

 

d)   hij is interoperabel met uiteenlopende hulptechnologieën die binnen de Unie en internationaal beschikbaar zijn met verschillende complementaire diensten.

 

 

 

 

 

 

Amendement    125

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Door de Commissie wordt een elektronisch register van koppelingen opgesteld en bijgehouden betreffende de in artikel 2, lid 2, bedoelde informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing, waardoor die diensten verbonden kunnen worden met de gemeenschappelijke gebruikersinterface van de toegangspoort.

1.  Door de Commissie wordt een elektronisch register van koppelingen opgesteld en bijgehouden betreffende de in artikel 2, lid 2, bedoelde informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing, waardoor die diensten gelinkt en verbonden kunnen worden met de gemeenschappelijke gebruikersinterface van de toegangspoort.

Amendement    126

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie verstrekt de koppelingen naar de informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing die toegankelijk zijn via de webpagina's die op het niveau van de Unie worden beheerd, alsook alle latere bijwerkingen daarvan, aan het register van koppelingen.

2.  De Commissie verstrekt de koppelingen naar alle informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing die toegankelijk zijn via de webpagina's die op het niveau van de Unie worden beheerd, alsook alle latere bijwerkingen daarvan, aan het register van koppelingen.

Amendement    127

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De nationale coördinatoren verstrekken de koppelingen naar de informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing die toegankelijk zijn via de webpagina's die door de bevoegde instanties of door de in artikel 6, lid 3, bedoelde particuliere of semi-particuliere entiteiten worden beheerd, alsook alle latere bijwerkingen daarvan, aan het register van koppelingen.

De nationale coördinatoren verstrekken de koppelingen naar alle informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing die toegankelijk zijn via de webpagina's die door de bevoegde instanties of door de in artikel 6, lid 3, bedoelde particuliere of semi-particuliere entiteiten worden beheerd, alsook alle latere bijwerkingen daarvan, aan het register van koppelingen.

Amendement    128

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De Commissie en de nationale coördinatoren zorgen ervoor dat de via de toegangspoort geboden informatie, procedures en diensten voor ondersteuning of probleemoplossing geen onnodige volledige of gedeeltelijke doublures bevatten waardoor gebruikers in verwarring kunnen raken.

5.  De Commissie en de nationale coördinatoren zorgen ervoor dat de via de toegangspoort geboden informatie, procedures en diensten voor ondersteuning of probleemoplossing geen onnodige volledige of gedeeltelijke doublures en overlappingen bevatten waardoor gebruikers in verwarring kunnen raken.

Amendement    129

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  De Commissie en de nationale coördinatoren zorgen ervoor dat niet werkende, niet meer werkende en ontbrekende links, webpagina's en websites meteen worden bijgewerkt of vervangen door nauwkeurige, actuele links, webpagina's en websites, zodra ze zijn gemeld.

Amendement    130

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis.  De Commissie en de lidstaten kunnen koppelingen naar niet in bijlage I genoemde informatie, naar een niet in bijlage II genoemde procedure of naar een niet in bijlage III genoemde dienst voor bijstand of probleemoplossing aanbieden, indien de informatie, procedure of de dienst voor bijstand of probleemoplossing aan de in deze verordening vastgestelde kwaliteitseisen voldoet.

Amendement    131

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de beschikbaarheid, het onderhoud, de beveiliging en de hosting van de volgende IT-applicaties en webpagina's:

1.  De Commissie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de beschikbaarheid, het regelmatig actualiseren, het onderhoud, de beveiliging, de hosting van en het regelmatig toezicht op de volgende IT-applicaties en webpagina's:

Amendement    132

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e bis)  de in artikel 14, lid 3 bis, en artikel 22, lid 5 bis, bedoelde samenvattende kwaliteitsverslagen.

Amendement    133

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De bevoegde instanties zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de beschikbaarheid, het onderhoud en de beveiliging van IT-applicaties in verband met door hen beheerde webpagina's die gekoppeld zijn aan de gemeenschappelijke gebruikersinterface.

2.  De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de beschikbaarheid, het regelmatig actualiseren het onderhoud, de beveiliging van en het regelmatig toezicht op IT-applicaties in verband met nationale websites en webpagina's die zij beheren en die gekoppeld zijn aan de gemeenschappelijke gebruikersinterface.

Amendement    134

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De Commissie en de lidstaten maken informatie openbaar over de versie en de datum van de laatste update van de IT-applicaties waarvoor ze verantwoordelijk zijn.

Amendement    135

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie zal ten laatste op de datum waarop deze verordening van toepassing wordt, in nauwe samenwerking met de coördinatiegroep van de toegangspoort beslissen over de naam en het logo waaronder de toegangspoort bij het grote publiek bekend moet worden en moet worden gepromoot.

1.  De toegangspoort moet bij het grote publiek worden bekendgemaakt en gepromoot onder de Engelstalige benaming Your Europe, dezelfde naam als het bestaande portaal. De Commissie beslist ten laatste ... [zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening], in nauwe samenwerking met de coördinatiegroep van de toegangspoort, over het logo waaronder de toegangspoort bij het grote publiek bekend moet worden en moet worden gepromoot. Het logo van onlinediensten op Unieniveau van de toegangspoort en de koppeling worden beschikbaar gemaakt op de aan de toegangspoort gekoppelde websites en webpagina's op het niveau van de lidstaten en de Unie.

Amendement    136

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De naam van de toegangspoort dient ook als kwaliteitslabel, dat alleen in die zin mag worden gebruikt door de in het in artikel 16 bedoelde register opgenomen informatiewebsites en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing om aan te tonen dat zij aan de in hoofdstuk III bedoelde kwaliteitseisen voldoen.

2.  De naam van de toegangspoort dient ook als kwaliteitslabel, dat alleen in die zin mag worden gebruikt door de in het in artikel 16 bedoelde register opgenomen informatiewebsites en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing indien zij aan de in hoofdstuk III bedoelde kwaliteitseisen voldoen.

Amendement    137

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De bevoegde instanties en de Commissie bevorderen de bekendheid en het gebruik van de toegangspoort onder burgers en bedrijven en zorgen ervoor dat de toegangspoort en de diensten ervan toegankelijk en zichtbaar zijn via de zoekmachines die voor het publiek beschikbaar zijn.

1.  De lidstaten, de Commissie en het Europees Parlement bevorderen de bekendheid en het gebruik van de toegangspoort onder burgers en bedrijven en zorgen ervoor dat de toegangspoort, de diensten ervan en de daarmee verstrekte informatie toegankelijk en zichtbaar zijn.

Amendement    138

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De lidstaten zorgen ervoor dat het logo en de koppeling naar de digitale toegangspoort gemakkelijk kunnen worden gevonden op de nationale webpagina's en websites en beschikbaar zijn via de interne zoekmachines van de nationale webpagina's en websites.

Amendement    139

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De bevoegde instanties en de Commissie coördineren hun in lid 1 bedoelde promotieactiviteiten en gebruiken daarbij het logo van de toegangspoort om ernaar te verwijzen, eventueel in combinatie met andere merknamen.

2.  De lidstaten en de Commissie coördineren hun in lid 1 bedoelde promotieactiviteiten en gebruiken daarbij het logo van de toegangspoort om ernaar te verwijzen, eventueel in combinatie met andere merknamen.

Amendement    140

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De bevoegde instanties en de Commissie zorgen ervoor dat de toegangspoort eenvoudig te vinden is via de verwante portaalsites waarvoor zij verantwoordelijk zijn en dat alle relevante websites duidelijke koppelingen naar de toegangspoort bevatten.

3.  De lidstaten en de Commissie zorgen ervoor dat de toegangspoort eenvoudig te vinden is via de verwante portaalsites waarvoor zij verantwoordelijk zijn en dat duidelijke koppelingen naar de toegangspoort te vinden zijn via zoekfaciliteiten die beschikbaar zijn voor het publiek en op alle relevante websites en webpagina's op Unie- en nationaal niveau.

Amendement    141

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De bevoegde instanties en de Commissie zorgen ervoor dat statistische gegevens worden verzameld betreffende de bezoekersaantallen van de toegangspoort en de aan de toegangspoort gekoppelde webpagina's teneinde de doelmatigheid van de toegangspoort te verbeteren.

1.  De bevoegde instanties en de Commissie zorgen ervoor dat in een gestandaardiseerd, geaggregeerd en anoniem format statistische gegevens worden verzameld, die als open gegevens toegankelijk worden gemaakt voor het publiek, betreffende de bezoekersaantallen van de toegangspoort en de aan de toegangspoort gekoppelde webpagina's en websites, teneinde de doelmatigheid van de toegangspoort te verbeteren.

Amendement    142

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De bevoegde instanties en de Commissie registreren de aantallen, de herkomst en het onderwerp van de verzoeken die gedaan worden bij de diensten voor ondersteuning en probleemoplossing, alsook de antwoordtermijnen ervan, en wisselen deze gegevens in geaggregeerde vorm uit.

2.  De bevoegde instanties en de Commissie registreren de aantallen, de herkomst en het onderwerp van de verzoeken die gedaan worden bij de diensten voor ondersteuning en probleemoplossing, alsook de antwoordtermijnen ervan, wisselen deze gegevens in geaggregeerde vorm uit en maken deze informatie als open gegevens toegankelijk voor het publiek.

Amendement    143

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 34 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de gedetailleerde categorieën gegevens die overeenkomstig lid 2 geregistreerd moeten worden voor de informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing waarnaar de toegangspoort koppelingen bevat.

3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 34 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de gedetailleerde categorieën gegevens die overeenkomstig lid 1 en 2 geregistreerd moeten worden voor de informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing waarnaar de toegangspoort koppelingen bevat en met betrekking tot het gestandaardiseerde format voor gegevensverzameling overeenkomstig lid 1.

Amendement    144

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Om rechtstreeks informatie van gebruikers over hun tevredenheid over de in de toegangspoort opgenomen diensten te verzamelen biedt de Commissie de gebruikers via de toegangspoort een gebruikersvriendelijk hulpmiddel waarmee zij onmiddellijk na gebruik van de in artikel 2, lid 2, bedoelde diensten anoniem feedback kunnen geven over de kwaliteit en de beschikbaarheid van de via de toegangspoort verleende diensten en van de gemeenschappelijke gebruikersinterface.

1.  Om rechtstreeks informatie van gebruikers over hun tevredenheid over de in de toegangspoort opgenomen diensten en de daarin verstrekte informatie te verzamelen biedt de Commissie de gebruikers via de toegangspoort een gebruikersvriendelijk hulpmiddel, gecombineerd met de mogelijkheid om een reactie in vrije tekst te geven, waarmee zij onmiddellijk na gebruik van de in artikel 2, lid 2, bedoelde diensten anoniem feedback kunnen geven over de kwaliteit en de beschikbaarheid van de via de toegangspoort verleende diensten en de daarin verstrekte informatie alsook van de gemeenschappelijke gebruikersinterface.

Amendement    145

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De bevoegde instanties en de Commissie nemen op alle webpagina's die deel uitmaken van de toegangspoort, een passende koppeling naar dit hulpmiddel op. De bevoegde instanties werken samen met de Commissie en integreren een dergelijk hulpmiddel in de webpagina's waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

2.  De bevoegde instanties en de Commissie bieden gebruikers op alle webpagina's die deel uitmaken van de toegangspoort toegang tot dit hulpmiddel. De bevoegde instanties werken samen met de Commissie en integreren een dergelijk hulpmiddel in de webpagina's waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Amendement    146

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  In afwijking van lid 2 hoeven de bevoegde instanties het in lid 1 bedoelde hulpmiddel voor gebruikersreacties niet op hun aan de toegangspoort gekoppelde webpagina's op te nemen wanneer op die webpagina's een mechanisme voor gebruikersreacties met soortgelijke functies als het in lid 1 bedoelde hulpmiddel beschikbaar is om de kwaliteit van de dienst te bewaken. De bevoegde instanties verzamelen de via het hulpmiddel voor gebruikersreacties ontvangen gebruikersreacties en delen die met de Commissie en de nationale coördinatoren van de andere lidstaten.

4.  In afwijking van lid 2 hoeven de bevoegde instanties het in lid 1 bedoelde hulpmiddel voor gebruikersreacties niet op hun aan de toegangspoort gekoppelde webpagina's op te nemen wanneer op die webpagina's een mechanisme voor gebruikersreacties met soortgelijke functies als het in lid 1 bedoelde hulpmiddel beschikbaar is om de kwaliteit van de dienst te bewaken. De bevoegde instanties verzamelen in dat geval hun eigen via het hulpmiddel voor gebruikersreacties ontvangen gebruikersreacties en delen die met de Commissie en de nationale coördinatoren van de andere lidstaten.

Amendement    147

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  De Commissie verstrekt via de toegangspoort samengevatte informatie over de kwaliteit van de informatie en diensten die overeenkomstig artikel 14 via de portaalsite toegankelijk zijn, op basis van de in artikel 21, leden 1 en 2, bedoelde gebruikersstatistieken en de in lid 1 van dit artikel bedoelde feedback van de gebruikers.

Amendement    148

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  biedt de gebruikers van de toegangspoort een gebruikersvriendelijk hulpmiddel waarmee zij belemmeringen die zij bij de uitoefening van hun internemarktrechten ondervinden, anoniem kunnen melden;

a)  biedt de gebruikers van de toegangspoort een gebruikersvriendelijk hulpmiddel waarmee zij belemmeringen die zij bij de uitoefening van hun internemarktrechten ondervinden, anoniem kunnen melden; het gebruikersvriendelijke hulpmiddel bevat tevens een vrijetekstveld waarin gebruikers de belemmering die zij hebben ondervonden, kunnen beschrijven;

Amendement    149

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De lidstaten en de Commissie analyseren en onderzoeken de gemelde problemen en lossen die zo mogelijk op passende wijze op.

3.  De lidstaten, de Commissie, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité analyseren en onderzoeken de gemelde problemen en lossen die zo mogelijk op passende wijze op.

Amendement    150

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  zij houden toezicht op en controleren het in artikel 2, lid 12, technische systeem.

Amendement    151

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Er wordt een coördinatiegroep opgericht (hierna „de coördinatiegroep van de toegangspoort” genoemd). Deze groep bestaat uit de nationale coördinatoren en wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie. De coördinatiegroep van de toegangspoort stelt haar reglement van orde vast. Het secretariaat wordt door de Commissie verzorgd.

Er wordt een coördinatiegroep opgericht (hierna „de coördinatiegroep van de toegangspoort” genoemd). Deze groep bestaat uit de nationale coördinatoren en een vertegenwoordiger van het Europees Parlement en wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie. De coördinatiegroep van de toegangspoort stelt haar reglement van orde vast. Het secretariaat wordt door de Commissie verzorgd.

Amendement    152

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De coördinatiegroep van de toegangspoort ondersteunt de uitvoering van de toegangspoort. De groep doet met name het volgende:

1.  De coördinatiegroep van de toegangspoort ondersteunt de uitvoering van deze verordening. De groep doet met name het volgende:

Amendement    153

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  zij bevordert de aanvaarding door het publiek van volledig online uitgevoerde procedures en elektronische middelen voor authenticatie, identificatie en ondertekening, in het bijzonder overeenkomstig Verordening (EU) 910/2014;

Amendement    154

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  zij bespreekt verbeteringen voor de presentatie van informatie op de in bijlage I vermelde gebieden;

b)  zij bespreekt verbeteringen voor de gebruikersgerichte presentatie van informatie op de in bijlage I vermelde gebieden, met name op basis van overeenkomstig artikel 21 verzamelde statistische gegevens;

Amendement    155

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  zij bespreekt gevallen van ernstige en voortdurende verslechtering van de kwaliteit van de door de lidstaten verleende diensten en, indien geen corrigerende maatregelen zijn genomen, brengt adviezen uit of doet aanbevelingen om de naleving van deze verordening door de lidstaten te verbeteren;

Amendement    156

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  zij ondersteunt de Commissie bij het toezicht op de naleving van de voorschriften in de artikelen 7 tot en met 11 en 13;

e)  zij ondersteunt de Commissie bij het toezicht op de naleving van de voorschriften in de artikelen 7 tot en met 13;

Amendement    157

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

h bis)  zij geeft adviezen over procedures of organisatorische maatregelen om de toepassing van de beginselen van "security by design" en "privacy by design" te vergemakkelijken;

Amendement    158

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 – letter h ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

h ter)  zij geeft adviezen en wisselt beste praktijken uit met betrekking tot de nadere ordening, structuur en aanduiding van de informatie, de procedures en de diensten voor ondersteuning en probleemoplossing die via de toegangspoort worden verstrekt, om te waarborgen dat de gemeenschappelijke gebruikersinterface waarvan sprake in artikel 15, lid 3, naar behoren functioneert;

Amendement    159

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 – letter h quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

h quater)  zij bespreekt problemen met betrekking tot het verzamelen van de in de artikelen 21, 22 en 23 bedoelde gebruikersreacties en statistieken, opdat de op het niveau van de Unie en op het nationale niveau aangeboden diensten voortdurend worden verbeterd;

Amendement    160

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

i bis)  zij neemt nota van de in artikel 14, lid 3 bis, bedoelde samenvattende verslagen;

Amendement    161

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 – letter l bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

l bis)  zij streeft naar bundeling van bestaande portalen van de Unie voor informatie en probleemoplossing.

Amendement    162

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 – letter l ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

l ter)  zij levert richtsnoeren met betrekking tot de aanvullende officiële taal of talen van de Unie die de nationale instanties moeten gebruiken naast de officiële of nationale taal of talen in overeenstemming met artikel 7, lid 2, artikel 8, lid 3, artikel 9, lid 2 en artikel 11, lid 1, onder a); in het advies van de coördinatiegroep wordt rekening gehouden met welke taal of talen die worden begrepen door zoveel mogelijk burgers en bedrijven bij grensoverschrijdende activiteiten.

Amendement    163

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie stelt het jaarlijkse werkprogramma vast, waarin in het bijzonder het volgende wordt gespecificeerd:

1.  De Commissie stelt na raadpleging van de coördinatiegroep van de toegangspoort, het jaarlijkse werkprogramma vast, waarin in het bijzonder het volgende wordt gespecificeerd:

Motivering

Geeft de interne logica van de tekst beter weer.

Amendement    164

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de ontwikkeling en het onderhoud van de IT-hulpmiddelen voor de uitvoering van deze verordening op het niveau van de Unie;

a)  de ontwikkeling en het onderhoud van de IT-hulpmiddelen voor de uitvoering van deze verordening op het niveau van de Unie, met inbegrip van de ontwikkeling en het onderhoud van het technische systeem voor de grensoverschrijdende uitwisseling van bewijzen in de zin van artikel 12;

Amendement    165

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  de vertaling van een maximumhoeveelheid per lidstaat van de in artikel 2, lid 2, onder a), bedoelde informatie en de in artikel 11, lid 1, onder a), bedoelde instructies voor de afhandeling van de procedures in een andere officiële taal van de Unie dan de nationale taal van de lidstaat.

c)  de vertaling van een maximumhoeveelheid per lidstaat van de in artikel 7, artikel 8, lid 1, en artikel 9 en artikel 11, lid 1, onder a), bedoelde informatie, uitleg en instructies in een andere officiële taal van de Unie dan de nationale of officiële taal of, waar van toepassing, de nationale of officiële talen. Wanneer de lidstaten de kosten van de vertalingen in een officiële taal van de Unie die algemeen wordt begrepen door een zo groot mogelijk aantal gebruikers, niet uit hun eigen begroting betalen, kunnen zij de Commissie om vertalingen in die taal verzoeken. Deze vertalingen omvatten ten minste de essentiële informatie op alle in bijlage I genoemde gebieden en, indien er voldoende middelen beschikbaar zijn, alle verdere informatie, uitleg en instructies als bedoeld in artikel 7, artikel 8, lid 1, artikel 9 en artikel 11, lid 1, onder a). De lidstaten verstrekken de koppelingen naar de vertaalde informatie aan het koppelingenregister.

Amendement    166

Voorstel voor een verordening

Artikel 36 – alinea 1 – punt 8 bis (nieuw)

Verordening (EU) nr. 1024/2012

Bijlage – punt 12 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

8 bis)  Aan de bijlage wordt het volgende punt 12 bis toegevoegd:

 

"12 bis.  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) [...]".

Amendement    167

Voorstel voor een verordening

Artikel 37 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 2, de artikelen 4 tot en met 11, artikel 12, leden 1 tot en met 6 en 8, artikel 13, artikel 14, artikel 15, leden 1, 2 en 3, artikel 16, artikel 17, artikel 21, leden 1 en 2, artikel 22, leden 1 tot en met 4, en artikel 23 zijn van toepassing met ingang van [twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening].

Artikel 2, artikel 4, artikel 6, artikel 7, artikel 9, artikel 12, lid 7, artikel 13, artikel 14, artikel 15, lid 1, 2 en 3, artikel 16, artikel 17, artikel 21, lid 1 en 2, artikel 22, lid 1 tot en met 4, en artikel 23 zijn van toepassing met ingang van [18 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening]. Artikel 5, artikel 8, artikel 10, artikel 11 en artikel 12, lid 1 tot en met 6 en lid 8, zijn van toepassing met ingang van [twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening].

Amendement    168

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met burgers – tabel

Gebied

INFORMATIE OVER RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELS

Reizen binnen de Unie:

•  documenten die van EU-burgers, hun gezinsleden die geen EU-burgers zijn, alleenreizende minderjarigen en niet-EU-burgers verlangd worden wanneer zij EU-binnengrenzen overschrijden (identiteitsbewijs, visum, paspoort);

 

•  rechten en verplichtingen van reizigers die per vliegtuig, trein, schip of bus in of vanuit de Unie reizen en van personen die pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen kopen;

 

•  ondersteuning in geval van beperkte mobiliteit bij reizen in of vanuit de Unie;

 

•  vervoer van dieren, planten, alcohol, tabak, sigaretten en andere goederen bij reizen in de Unie;

 

•  spraaktelefonie en verzending en ontvangst van elektronische berichten en gegevens binnen de Unie.

Werk en pensionering binnen de Unie:

•  werk zoeken in een andere lidstaat;

 

•  gaan werken in een andere lidstaat;

 

•  erkenning van kwalificaties met het oog op werk in een andere lidstaat;

 

•  belastingheffing in een andere lidstaat;

 

•  arbeidsvoorwaarden (incl. werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag);

 

•  gelijke behandeling (regels ter bestrijding van discriminatie op het werk, gelijke betaling van mannen en vrouwen, gelijke betaling van werknemers met contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd);

 

•  verplichtingen in verband met gezondheid en veiligheid voor verschillende soorten activiteiten;

 

•  socialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenen.

Voertuigen in de Unie:

  tijdelijke of permanente verplaatsing van motorvoertuigen naar een andere lidstaat;

 

•  verkrijging en verlenging van rijbewijzen;

 

•  verplichte motorrijtuigenverzekering;

 

•  koop en verkoop van motorvoertuigen in een andere lidstaat;

 

•  huur van motorvoertuigen;

 

•  nationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders.

Verblijf in een andere lidstaat:

•  tijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaat;

 

•  deelname aan gemeentelijke verkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement;

 

•  voorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijn.

Onderwijs of stage in een andere lidstaat:

•  op school zitten in een andere lidstaat;

 

•  universitair onderwijs volgen in een andere lidstaat;

 

•  vrijwilligerswerk doen in een andere lidstaat;

 

•  stage lopen in een andere lidstaat;

 

•  onderzoek doen in een andere lidstaat in het kader van een onderwijsprogramma.

Gezondheidszorg:

•  een medische behandeling ondergaan in een andere lidstaat;

 

•  online of in persoon geneesmiddelen kopen in een andere lidstaat dan die waar zij door een arts zijn voorgeschreven.

Grensoverschrijdende rechten, verplichtingen en regels voor gezinnen:

•  geboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatie;

 

•  samenleving van partners met verschillende nationaliteiten (huwelijk, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden);

 

•  erfrechten in een andere lidstaat.

Consumenten in grensoverschrijdende situaties:

•  online of in persoon goederen en diensten (waaronder financiële) in een andere lidstaat kopen;

 

•  een bankrekening hebben in een andere lidstaat;

 

•  aansluiting op nutsvoorzieningen, zoals gas, elektriciteit, water, telecommunicatie en internet;

 

•  betalingen, waaronder overmakingen, en termijnen voor grensoverschrijdende betalingen;

 

•  consumentenrechten en -waarborgen bij aankoop van goederen en diensten.

 

Amendement

Gebied

INFORMATIE OVER RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELS

Reizen binnen de Unie:

•  documenten die van EU-burgers, hun gezinsleden die geen EU-burgers zijn, alleenreizende minderjarigen en niet-EU-burgers verlangd worden wanneer zij EU-binnengrenzen overschrijden (identiteitsbewijs, visum, paspoort);

 

•  rechten en verplichtingen van reizigers die per vliegtuig, trein, schip of bus in of vanuit de Unie reizen en van personen die pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen kopen;

 

•  ondersteuning in geval van beperkte mobiliteit bij reizen in of vanuit de Unie;

 

•  vervoer van dieren, planten, alcohol, tabak, sigaretten en andere goederen bij reizen in de Unie;

 

•  spraaktelefonie en verzending en ontvangst van elektronische berichten en gegevens binnen de Unie.

Werk en pensionering binnen de Unie:

•  werk zoeken in een andere lidstaat;

 

•  gaan werken in een andere lidstaat;

 

•  erkenning van kwalificaties met het oog op werk in een andere lidstaat;

 

•  belastingheffing in een andere lidstaat;

 

  regels inzake verplichte aansprakelijkheid en verzekeringen in een andere lidstaat;

 

•  arbeidsvoorwaarden (incl. werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag);

 

  arbeidsvoorwaarden en sociale rechten van gedetacheerde medewerkers;

 

•  gelijke behandeling (regels ter bestrijding van discriminatie op het werk, gelijke betaling van mannen en vrouwen, gelijke betaling van werknemers met contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd);

 

•  verplichtingen in verband met gezondheid en veiligheid voor verschillende soorten activiteiten;

 

•  socialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie, onder meer in verband met pensioenen.

Voertuigen in de Unie:

•  tijdelijke of permanente verplaatsing van motorvoertuigen naar een andere lidstaat;

 

•  verkrijging en verlenging van rijbewijzen;

 

•  verplichte motorrijtuigenverzekering;

 

•  koop en verkoop van motorvoertuigen in een andere lidstaat;

 

•  huur van motorvoertuigen;

 

•  nationale verkeersregels en voorschriften voor bestuurders, zoals tol- en emissiestickers voor tijdelijk en permanent verblijf in een andere lidstaat.

Verblijf in een andere lidstaat:

•  tijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaat;

 

  aankoop, verkoop en belasting van onroerend goed in een andere lidstaat, waaronder rechten en verplichtingen in verband met het eigendom en gebruik van onroerend goed;

 

•  deelname aan gemeentelijke verkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement;

 

•  voorschriften betreffende verblijfskaarten voor EU-burgers en hun gezinsleden, waaronder gezinsleden die geen EU-burgers zijn;

 

  voorwaarden voor naturalisatie van een inwoner die in een andere lidstaat verblijft;

 

  verplichtingen in geval van overlijden en repatriëring van stoffelijke overschotten;

Onderwijs of stage in een andere lidstaat:

•  op een kinderdagverblijf, een kleuterschool of school zitten in een andere lidstaat;

 

•  universitair onderwijs volgen in een andere lidstaat;

 

  een opleiding volgen bij een centrum voor volwassenenonderwijs in een andere lidstaat;

 

  erkenning van beroepsonderwijs en -opleidingen;

 

•  vrijwilligerswerk doen in een andere lidstaat;

 

•  stage lopen in een andere lidstaat;

 

•  onderzoek doen in een andere lidstaat in het kader van een onderwijsprogramma.

 

 

Gezondheidszorg:

•  een medische behandeling ondergaan in een andere lidstaat;

 

•  online of in persoon geneesmiddelen kopen in een andere lidstaat dan die waar zij door een arts zijn voorgeschreven;

 

  dekking van gezondheidszorgverzekeringen in een andere lidstaat, met inbegrip van de mogelijkheid de Europese ziekteverzekeringskaart aan te vragen;

 

  openbare preventieve gezondheidszorgprogramma's;

 

  alarmnummers;

 

  verhuizen naar een verzorgingstehuis.

Grensoverschrijdende rechten, verplichtingen en regels voor gezinnen:

•  geboorte, ouderlijk gezag over minderjarige kinderen, ouderlijke verantwoordelijkheden, draagmoederschap of adoptie, met inbegrip van adoptie door de tweede ouder, onderhoudsverplichtingen voor kinderen in een grensoverschrijdende gezinssituatie;

 

•  samenleving van partners met verschillende nationaliteiten zonder discriminatie op grond van seksuele geaardheid (huwelijk, burgerlijk/geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, huwelijksvermogensrechten, rechten van samenwonenden);

 

•  erfrechten en -plichten in een andere lidstaat, met inbegrip van belastingvoorschriften;

 

  juridische gevolgen van en rechten in verband met internationale kinderontvoering door ouders.

Consumentenrechten

•  online of in persoon goederen, digitale inhoud, bezittingen of diensten (waaronder financiële) in een andere lidstaat kopen of huren;

 

•  een bankrekening hebben in een andere lidstaat;

 

•  aansluiting op nutsvoorzieningen, zoals gas, elektriciteit, water, afvalverwerking, telecommunicatie en internet;

 

•  betalingen, waaronder overmakingen, en termijnen voor grensoverschrijdende betalingen;

 

•  consumentenrechten en -waarborgen bij aankoop van goederen en diensten;

 

  verhaalmogelijkheden, compensatie en gerechtelijke procedures voor consumenten;

 

  productveiligheid en -beveiliging.

 

 

Rechten van burgers en inwoners

  bestuurlijke en gerechtelijke verzoekschriften indienen op het niveau van de lidstaten en de Unie;

 

  geslachtserkenning.

Bescherming van persoonsgegevens

  uitoefening van rechten door betrokkenen overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679, in het bijzonder krachtens de afdelingen 24 van de algemene verordening gegevensbescherming: informatie en toegang tot persoonsgegevens, rectificatie en wissing, bezwaar).

Amendement    169

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Informatiegebieden in verband met burgers – tabel

Gebied

INFORMATIE OVER RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELS

Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijf:

•  registratie van een bedrijf (registratieprocedures en rechtsvormen voor bedrijven);

 

•  intellectuele-eigendomsrechten (octrooiaanvragen, registratie van handelsmerken, tekeningen of modellen, verwerving van licenties voor reproductie);

 

•  billijkheid en transparantie bij handelspraktijken, met inbegrip van consumentenrechten en -waarborgen in verband met de verkoop van goederen en diensten;

 

•  aanbieden van grensoverschrijdende onlinebetaalfuncties bij de onlineverkoop van goederen en diensten;

 

•  rechten en verplichtingen uit hoofde van het overeenkomstenrecht, met inbegrip van verschuldigde rente wegens achterstallige betaling;

 

•  insolventieprocedures en liquidatie van bedrijven;

 

•  kredietverzekering;

 

•  bedrijfsfusies en verkoop van een bedrijf.

Personeel:

•  arbeidsvoorwaarden (incl. werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag);

 

•  socialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie (aanmelding als werkgever, aanmelding van werknemers, kennisgeving van beëindiging van een arbeidsovereenkomst, betaling van sociale bijdragen, rechten en verplichtingen in verband met pensioenen);

 

•  tewerkstelling van werknemers in andere lidstaten (detachering, regels betreffende het vrij verrichten van diensten, woonplaatsvereisten voor werknemers);

 

•  gelijke behandeling (regels ter bestrijding van discriminatie op het werk, gelijke betaling van mannen en vrouwen, gelijke betaling van werknemers met contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd);

 

•  regels voor personeelsvertegenwoordiging.

Belastingen:

•  btw: informatie over de algemene regels, tarieven en vrijstellingen, registratie voor en betaling van btw, teruggave;

 

•  accijnzen: informatie over de algemene regels, tarieven en vrijstellingen;

 

•  overige belastingen: betaling, tarieven.

Goederen:

•  verkrijging van CE-markering;

 

•  vaststelling van toepasselijke normen, technische specificaties en productcertificering;

 

•  wederzijdse erkenning van producten waarvoor geen EU-specificaties gelden;

 

•  voorschriften voor de indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen;

 

•  verkoop op afstand en buiten verkoopruimten: informatie die vooraf aan klanten moet worden gegeven, schriftelijke bevestiging van overeenkomsten, herroeping van overeenkomsten, aflevering van goederen, andere specifieke verplichtingen;

 

•  producten met gebreken: consumentenrechten en garantie, verantwoordelijkheid na verkoop, rechtsmiddelen voor benadeelde partij;

 

•  certificering, keurmerken (EMAS, energielabels, ecodesign, EU-milieukeur);

 

•  recyclage en afvalbeheer.

Diensten

•  verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten;

 

•  kennisgeving van grensoverschrijdende activiteiten aan de autoriteiten;

 

•  erkenning van beroepskwalificaties.

Bedrijfsfinanciering:

•  toegang tot financiering op EU-niveau, incl. financieringsprogramma's en bedrijfssubsidies van de Unie;

 

•  toegang tot financiering op nationaal niveau;

 

•  op ondernemers gerichte initiatieven (uitwisselingen voor nieuwe ondernemers, mentorprogramma's enz.).

Overheidsopdrachten:

•  Deelname aan openbare aanbestedingen: regels en procedures;

 

•  online-inschrijving op openbare aanbestedingen;

 

•  melding van onregelmatigheden in verband met aanbestedingsprocedures.

Gezondheid en veiligheid op het werk:

•  verplichtingen in verband met gezondheid en veiligheid voor verschillende soorten activiteiten, incl. risicopreventie, voorlichting en opleiding.

 

Amendement

Gebied

INFORMATIE OVER RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELS

Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijf:

•  registratie, wijziging of sluiting van een bedrijf (registratieprocedures en rechtsvormen voor bedrijven);

 

  verplaatsing van een bedrijf naar een andere lidstaat;

 

•  intellectuele-eigendomsrechten (octrooiaanvragen, registratie van handelsmerken, tekeningen of modellen, verwerving van licenties voor reproductie, toepasselijke uitzonderingen);

 

•  billijkheid en transparantie bij handelspraktijken, met inbegrip van consumentenrechten en -waarborgen in verband met de verkoop van goederen en diensten;

 

•  aanbieden van grensoverschrijdende onlinebetaalfuncties bij de onlineverkoop van goederen en diensten;

 

•  rechten en verplichtingen uit hoofde van het overeenkomstenrecht, met inbegrip van verschuldigde rente wegens achterstallige betaling;

 

•  insolventieprocedures en liquidatie van bedrijven;

 

•  kredietverzekering;

 

•  bedrijfsfusies en verkoop van een bedrijf;

 

  aansprakelijkheid van het bestuur.

Personeel:

•  arbeidsvoorwaarden (incl. werktijden, betaald verlof, vakantierechten, rechten en verplichtingen in verband met overuren, medisch onderzoek, beëindiging van contracten en ontslag);

 

•  socialezekerheidsrechten en -verplichtingen in de Unie (aanmelding als werkgever, aanmelding van werknemers, kennisgeving van beëindiging van een arbeidsovereenkomst, betaling van sociale bijdragen, rechten en verplichtingen in verband met pensioenen);

 

•  tewerkstelling van werknemers in andere lidstaten (detachering, regels betreffende het vrij verrichten van diensten, woonplaatsvereisten voor werknemers);

 

•  gelijke behandeling (regels ter bestrijding van discriminatie op het werk, gelijke betaling van mannen en vrouwen, gelijke betaling van werknemers met contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd);

 

•  regels voor personeelsvertegenwoordiging.

Belastingen:

•  btw: informatie over de algemene regels, tarieven en vrijstellingen, registratie voor en betaling van btw, teruggave;

 

•  accijnzen: informatie over de algemene regels, tarieven en vrijstellingen;

 

  douanerechten en andere belastingen en rechten die ten aanzien van ingevoerde producten worden geïnd, invoerrechtenprocedures, exportrechtenprocedures;

 

•  overige belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiften.

Goederen:

•  verkrijging van CE-markering en productvereisten;

 

•  vaststelling van toepasselijke normen, technische specificaties en productcertificering;

 

•  wederzijdse erkenning van producten waarvoor geen EU-specificaties gelden;

 

•  voorschriften voor de indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen;

 

•  verkoop op afstand en buiten verkoopruimten: informatie die vooraf aan klanten moet worden gegeven, schriftelijke bevestiging van overeenkomsten, herroeping van overeenkomsten, aflevering van goederen, andere specifieke verplichtingen;

 

•  producten met gebreken: consumentenrechten en garantie, verantwoordelijkheid na verkoop, rechtsmiddelen voor benadeelde partij;

 

•  certificering, keurmerken (EMAS, energielabels, ecodesign, EU-milieukeur);

 

•  recyclage en afvalbeheer.

Diensten

•  verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten;

 

•  kennisgeving van grensoverschrijdende activiteiten aan de autoriteiten;

 

•  erkenning van beroepskwalificaties, beroepsonderwijs en -opleidingen.

Bedrijfsfinanciering:

•  toegang tot financiering op EU-niveau, incl. financieringsprogramma's en bedrijfssubsidies van de Unie;

 

•  toegang tot financiering op nationaal niveau;

 

•  op ondernemers gerichte initiatieven (uitwisselingen voor nieuwe ondernemers, mentorprogramma's enz.).

Overheidsopdrachten:

•  deelname aan openbare aanbestedingen: regels en procedures;

 

•  online-inschrijving op openbare aanbestedingen;

 

•  melding van onregelmatigheden in verband met aanbestedingsprocedures.

Gezondheid en veiligheid op het werk:

•  verplichtingen in verband met gezondheid en veiligheid voor verschillende soorten activiteiten, incl. risicopreventie, voorlichting en opleiding.

Amendement    170

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – tabel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Gebeurtenis

Procedures

Verwacht resultaat

Geboorte

Aanvraag geboortecertificaat

Geboortecertificaat

Studie

Aanvraag studiebeurs van overheidsinstantie

Besluit over toekenning studiebeurs

Werk

Aanmelding voor socialezekerheidsuitkeringen

Ontvangstbevestiging

 

Verzoek om erkenning van diploma

Besluit over verzoek om erkenning

Verhuizing

Registratie van adreswijziging

Bevestiging van registratie nieuw adres

 

Aanvraag of verlening identiteitskaart of paspoort

Afgifte of verlenging identiteitskaart of paspoort

 

Registratie van motorvoertuig

Registratiebewijs

Pensionering

Aanvraag (pre)pensioenuitkering van (semi)overheidsregeling

Besluit over toekenning (pre)pensioenuitkering

Starten van een bedrijf

Algemene registratie bedrijfsactiviteit, uitgezonderd procedures voor de oprichting van vennootschappen in de zin van artikel 54, tweede alinea, VWEU

Bevestiging dat alle stappen zijn gezet die nodig zijn om een bedrijf te gaan exploiteren

 

Aanmelding van werkgever (een natuurlijke persoon) bij pensioen- en verzekeringsregelingen van de (semi)overheid

Registratienummer sociale zekerheid

 

Aanmelding van werknemers bij pensioen- en verzekeringsregelingen van de (semi)overheid

Registratienummer sociale zekerheid

Zakendoen

Kennisgeving van beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een werknemer aan socialezekerheidsregelingen

Ontvangstbevestiging kennisgeving

 

Betaling van sociale bijdragen voor werknemers

Kwitantie of andere betalingsbevestiging voor sociale bijdragen voor werknemers

 

Amendement

Gebeurtenis

Procedures

Verwacht resultaat

Geboorte

Aanvraag geboortecertificaat

Geboortecertificaat of bewijs van geboorteregistratie

Verblijf

Aanvraag van een woonplaatsverklaring of aanvraag en verlenging van een verblijfskaart

Bewijs van inschrijving en verblijf of afgifte of verlenging van een verblijfskaart

Studie

Aanvraag studiebeurs van overheidsorgaan of -instantie

Besluit over toekenning studiebeurs

 

Inschrijving aan een openbare instelling voor hoger onderwijs

Besluit inzake inschrijving

 

Aanvraag van een certificaat van diploma en een certificaat van kwalificaties bij een overheidsinstantie of -orgaan

Kopie van een diploma, certificaat of kwalificatie

Werk

Aanmelding voor socialezekerheidsuitkeringen

Ontvangstbevestiging

 

Aanvraag erkenning van beroepskwalificaties

Besluit over verzoek om erkenning

 

Verzoek om erkenning van diploma

Besluit over verzoek om erkenning

 

Aangifte inkomstenbelasting

Ontvangstbevestiging aangifte

Verhuizing

Registratie van adreswijziging

Bevestiging van registratie nieuw adres en uitschrijving vorig adres

 

Aanvraag of verlenging identiteitskaart of paspoort

Afgifte of verlenging identiteitskaart of paspoort

 

Registratie van motorvoertuig

Registratiebewijs

 

Verkrijging tol- of emissiestickers voor snelwegen afgegeven door een overheidsinstantie of -orgaan

Ontvangst tol- of emissiestickers

Pensionering

Aanvraag (pre)pensioenuitkering van (semi)overheidsregeling

Besluit over toekenning (pre)pensioenuitkering

 

Aanvraag van informatie over het saldo van de pensioenrekening bij overheids- of semi-overheidsregelingen

Overzicht van de pensioenrekening

Starten van een bedrijf

Kennisgeving van bedrijfsactiviteit, vergunningen voor bedrijfsactiviteit, wijziging van bedrijfsactiviteit en beëindiging van een bedrijfsactiviteit zonder insolventie- of liquidatieprocedures, uitgezonderd procedures voor de oprichting van vennootschappen in de zin van artikel 54, tweede alinea, VWEU en registratie van een bedrijfsactiviteit in het vennootschapsregister

Bevestiging van de registratie van wijzigingen van de bedrijfsactiviteit

 

Btw-registratie

Btw-nummer

 

Registratie voor inkomstenbelasting

Fiscaal registratienummer

 

Aanmelding van werkgever (een natuurlijke persoon) bij pensioen- en verzekeringsregelingen van de (semi)overheid

Registratienummer sociale zekerheid (of andere bevestiging van de registratie)

 

Aanmelding van werknemers bij pensioen- en verzekeringsregelingen van de (semi)overheid

Registratienummer sociale zekerheid (of andere bevestiging van de registratie)

 

Btw-aangiften

Ontvangst van de btw-aangiften

 

Aangifte van de vennootschapsbelasting

Ontvangstbevestiging aangifte

Zakendoen

Kennisgeving van beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een werknemer aan socialezekerheidsregelingen

Ontvangstbevestiging kennisgeving

 

Betaling van sociale bijdragen voor werknemers

Kwitantie of andere betalingsbevestiging voor sociale bijdragen voor werknemers

 

Kennisgeving beëindiging van een activiteit die aan btw is onderworpen

Ontvangstbevestiging kennisgeving

Amendement    171

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis)  Toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming

Amendement    172

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 ter)  Vrijwillige diensten voor ondersteuning en probleemoplossing aangeboden door bevoegde instanties, de Commissie of organen, bureaus en agentschappen van de Unie of door particuliere of semi-particuliere entiteiten, voor zover zulke diensten voldoen aan de in deze verordening vastgestelde criteria

TOELICHTING

I. Inleiding

Om een verdiepte en eerlijkere interne markt voor burgers en bedrijven tot stand te brengen, een van de tien kerndoelstellingen van de Commissie-Juncker, en om de digitale eengemaakte markt te ontwikkelen, wordt met dit initiatief een belangrijke maatregel voorgesteld om burgers en bedrijven te helpen om de voordelen die nieuwe digitale hulpmiddelen en strategieën voor elektronisch bestuur hen bieden volledig te benutten wanneer zij reizen, werken en studeren of zaken doen in een andere EU-lidstaat.

Jammer genoeg stuiten burgers en bedrijven die naar een ander EU-land willen verhuizen of daar willen studeren, wonen, producten willen verkopen of diensten willen verlenen nog steeds op aanzienlijke belemmeringen. Het blijft vaak ingewikkeld, tijdrovend en duur om online relevante, accurate en begrijpelijke informatie te vinden over hun dagelijkse activiteiten en om online toegang te krijgen tot nationale administratieve procedures en die procedures online af te handelen, als dat al mogelijk is. Ook ingezetenen van een lidstaat die in een andere lidstaat wonen en toegang willen krijgen tot procedures in hun lidstaat van herkomst ondervinden dergelijke problemen. Europa en de lidstaten hebben sterke stimulansen nodig om ambitieuze grensoverschrijdende en nationale e-overheidsstrategieën vast te stellen, zodat EU-burgers en -bedrijven volledig kunnen profiteren van de beschikbare technologische ontwikkelingen.

In de voorgestelde verordening wordt een nieuw initiatief uiteengezet om tegemoet te komen aan de toenemende behoefte van Europa aan open, efficiënte en inclusieve overheidsdiensten met ambitieuze e-overheidsbenaderingen, die over de grenzen heen gebruikersvriendelijke en volledig digitale overheidsdiensten op maat bieden. In de verordening wordt één centraal toegangspunt voorgesteld, een "digitale toegangspoort", die burgers en bedrijven uit de EU toegang zal bieden tot alle informatie die zij nodig hebben om hun recht op vrij verkeer in de EU te genieten. Ook zal de digitale toegangspoort op niet-discriminerende wijze volledig toegang bieden tot onlineprocedures (als een procedure voor een ingezetene van een lidstaat beschikbaar is, moet die ook toegankelijk zijn voor gebruikers uit andere lidstaten) en tot diensten voor probleemoplossing en ondersteuning. Voorts worden de lidstaten verplicht volledige onlinetoegang te bieden tot de belangrijkste en het meest door burgers en bedrijven gebruikte procedures.

II. Voorbereiding van het voorstel

Het voorstel is gebaseerd op uitgebreid overleg met belanghebbenden en een effectbeoordeling. De raadpleging omvatte onder meer een specifieke workshop voor belanghebbenden, een openbare raadpleging via internet, vergaderingen met vertegenwoordigers van belanghebbenden en besprekingen met lidstaten. Uit de raadpleging blijkt dat de kwaliteit en kwantiteit van de beschikbare informatie, de elektronische procedures en de ondersteunende diensten in verband met de interne markt aangepakt moeten worden. Er bestaat brede steun voor de doelstellingen van het initiatief en de belanghebbenden hebben groot belang bij de geslaagde uitvoering ervan.

Het voorstel wordt ondersteund door een effectbeoordeling, waaruit is gebleken dat de beste optie erin bestaat te voorzien in een gecoördineerde EU-benadering, waarbij de informatie, procedures en ondersteunende diensten via een EU-zoekfunctie te vinden zijn. De lidstaten zullen instaan voor het beheer van de inhoud ervan en de wezenlijke eisen van de nationale regels en verplichtingen. Deze benadering wordt aangevuld met duidelijke en afdwingbare kwaliteitscriteria en met het online zetten van de belangrijkste procedures.

III. Standpunt van de rapporteur

De rapporteur schaart zich achter de algemene doelstellingen van het voorstel van de Commissie, dat bedoeld is om één digitaal toegangspunt in het leven te roepen dat kwaliteitsvolle informatie verstrekt en toegang biedt tot online administratieve procedures en diensten voor ondersteuning voor burgers en bedrijven.

Het internet en digitale technologie veranderen de manier waarop mensen en bedrijven leven, werken, studeren, zaken doen en reizen. De rapporteur pleit er daarom voor om de EU en de lidstaten te stimuleren om hun bestuur te digitaliseren, door essentiële administratieve procedures, informatie en verhaalmogelijkheden op zijn minst deels online aan te bieden aan de burgers, in ten minst één aanvullende vreemde taal, naast de eigen nationale of officiële taal. Dat deze informatie en procedures op niet-discriminerende wijze online toegankelijk worden gemaakt, is ook van belang om ervoor te zorgen dat burgers hun rechten op de interne markt kunnen uitoefenen.

Daarnaast heeft de rapporteur echter een aantal elementen aangewezen die verdere bespreking of verduidelijking vergen. Ten eerste zal de rapporteur het advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming bespreken waarin opmerkingen en aanbevelingen worden geformuleerd over hoe het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en bescherming van persoonsgegevens beter kan worden gevrijwaard in de voorgestelde verordening. Ten tweede stelt de rapporteur een aantal verbeteringen voor in de kwaliteitseisen met betrekking tot informatie, onlineprocedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing. Ten derde suggereert de rapporteur aanvullende bepalingen om de voorschriften inzake de toegang tot onlineprocedures te verduidelijken. Ten vierde steunt de rapporteur de wijzigingen die zijn aangebracht in de IMI-verordening.

1. Advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming – eenmaligheidsbeginsel

Het advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) wordt afgegeven op specifiek verzoek van zowel de Commissie als het Parlement, overeenkomstig artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001. Het advies bevat aanbevelingen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van het eenmaligheidsbeginsel, dat ertoe strekt te waarborgen dat burgers en ondernemingen dezelfde informatie niet meer dan één keer hoeven te verstrekken aan een overheidsinstantie, die deze informatie vervolgens kan hergebruiken.

De rapporteur is het eens met de aanbevelingen uit het EDPS-advies en benadrukt dat voor een succesvolle uitvoering van het eenmaligheidsbeginsel in de gehele Unie, en om een rechtmatige grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens mogelijk te maken, de relevante beginselen inzake gegevensbescherming moeten worden nageleefd. De rapporteur ondersteunt ook de elementen die zijn ingebracht om te waarborgen dat individuele burgers controle houden over hun persoonsgegevens, zoals de eis dat "een uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker" moet voorliggen voordat doorgifte van bewijsstukken tussen bevoegde autoriteiten kan plaatsvinden, en de mogelijkheid die de gebruiker wordt geboden om "het uit te wisselen bewijs vooraf te bekijken".

De rapporteur is evenwel van mening dat een aantal zaken nog steeds verduidelijking behoeft. Om die zaken in aanmerking te nemen, doet de rapporteur op een aantal uiteenlopende punten aanbevelingen, waarbij het accent ligt op de rechtsgrond voor de grensoverschrijdende uitwisseling van bewijzen, doelbinding en de reikwijdte van het eenmaligheidsbeginsel, alsmede op praktische vraagstukken omtrent gebruikerscontrole. Zo stelt de rapporteur in zijn aanbevelingen dat moet worden verduidelijkt dat het voorstel geen rechtsgrond biedt voor toepassing van het technisch systeem voor de uitwisseling van gegevens voor doeleinden anders dan die waarin de genoemde vier richtlijnen of andere toepasselijke nationale of Uniewetgeving voorzien. Het voorstel beoogt geen beperking van het beginsel van doelbinding krachtens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

2. Kwaliteitseisen voor informatie, onlineprocedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing

Wat de kwaliteitseisen betreft, steunt de rapporteur de globale aanpak van de Commissie. Zij benadrukt dat de kwaliteit van de digitale toegangspoort afhangt van de kwaliteit van de diensten van de Unie en de lidstaten die via de toegangspoort worden verleend. Opdat de digitale toegangspoort aan de behoeften van gebruikers tegemoet zou kunnen komen, dienen hoge kwaliteitsnormen te worden vastgesteld met betrekking tot de informatie, onlineprocedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing. Slechte ervaringen met de online-informatie en -diensten die op Europees en nationaal niveau worden verstrekt, wekken een negatieve indruk van de digitale toegangspoort.

Daarom wil zij een aantal verbeteringen aanbrengen in de huidige ontwerptekst, teneinde de kwaliteitseisen te versterken. In overeenstemming met de aanbevelingen van de rapporteur dient te worden verzekerd dat de informatie eenvoudig te begrijpen is, opdat zoveel mogelijk burgers baat zouden hebben bij de informatie en diensten waarin uit hoofde van deze verordening wordt voorzien. Daartoe stelt de rapporteur een reeks amendementen voor om ervoor te zorgen dat zowel de nationale webpagina's als de webpagina's van de Unie die binnen het toepassingsgebied van het voorstel vallen toegankelijk zijn voor gebruikers met een handicap. De rapporteur stelt eveneens voor om een reeks kwaliteitseisen in te voeren voor de gemeenschappelijke gebruikersinterface, die door de Commissie wordt gesteund. De Commissie en de nationale coördinatoren dienen via de coördinatiegroep toe te zien op de naleving van de kwaliteitscriteria, en indien de kwaliteit ernstig en aanhoudend verslechtert, dienen zij in staat te zijn om de koppeling naar de dienst tijdelijk uit te schakelen of, als laatste redmiddel, samen met de lidstaten sancties of gezamenlijke maatregelen te overwegen om de diensten te verbeteren of te herstellen.

3. Toegang tot onlineprocedures

De rapporteur verplaatst artikel 5, lid 1, naar artikel 11. Die wijziging is nodig om het verschil duidelijk te maken tussen de in artikel 5 en de in artikel 11 bedoelde onlineprocedures. De in bijlage II met betrekking tot artikel 5 vermelde procedures zullen verplicht zijn voor de lidstaten. De lidstaten moeten er bijgevolg voor zorgen dat de in artikel 5 vermelde procedures volledig online worden aangeboden en voor alle gebruikers toegankelijk zijn. Voorts verduidelijkt de rapporteur wat volledig online inhoudt en welke procedures onder bijlage II moeten vallen. Voor de rapporteur is het belangrijk te benadrukken dat deze verordening geen afbreuk zal doen aan de wezenlijke bepalingen van de bestaande bepalingen in het Unierecht en/of het nationale recht en dat de lidstaten hun nationale diensten en procedures zo zullen kunnen blijven organiseren dat zij aansluiten op de nationale behoeften.

Artikel 11 verzekert anderzijds dat als lidstaten bepaalde procedures aanbieden aan hun nationale burgers, zij diezelfde procedures ook op niet-discriminerende wijze aan grensoverschrijdende gebruikers dienen aan te bieden, zodat zij hun rechten op de interne markt uit hoofde van het Unierecht kunnen uitoefenen en die verplichtingen en regels kunnen nakomen. De rapporteur schaart zich achter die doelstelling, maar benadrukt voorts dat de technische vereisten die worden gehanteerd voor grensoverschrijdende gebruikers ook mogelijk moeten zijn voor nationale gebruikers, in overeenstemming met nationale procedures en voorschriften.

4. Herziening van de IMI-verordening

De rapporteur is het eens met de voorgestelde wijzigingen in de IMI-verordening, waarmee de bepalingen inzake het mechanisme voor een gecoördineerd toezicht op het IMI worden bevestigd en bijgewerkt en het Europees Comité voor gegevensbescherming ("EDPB") kan profiteren van de technische mogelijkheden die het IMI biedt voor informatie-uitwisseling in de context van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met betrekking tot de amendementen op de IMI-verordening adviseert de EDPS om de AVG aan de bijlage bij deze verordening toe te voegen teneinde ervoor te zorgen dat het IMI kan worden toegepast voor gegevensbescherming.

(1)

Nog niet in het Publicatieblad verschenen.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing

Document- en procedurenummers

COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)

Datum indiening bij EP

2.5.2017

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

IMCO

12.6.2017

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

ITRE

12.6.2017

LIBE

12.6.2017

 

 

Geen advies

       Datum besluit

ITRE

30.5.2017

LIBE

5.2.2018

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Marlene Mizzi

30.5.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

11.10.2017

21.11.2017

22.1.2018

21.2.2018

Datum goedkeuring

22.2.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

33

3

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Gabriel Mato, Flavio Zanonato, Jaromír Štětina

Datum indiening

6.3.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

33

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

 

S&D

 

Verts/ALE

Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Ulrike Trebesius

Marco Zullo

Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, Andreas Schwab, Jaromir Stetina, Adam Szejnfeld, Róza Gräfin von Thun und Hoheinstein, Mihai Turcanu, Lambert van Nistelrooij

Lucy Anderson, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Soltes

3

-

EFDD

ENF

John Stuart Agnew, Robert Jaroslaw Iwaszkiewicz

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 21 maart 2018Juridische mededeling