Procedura : 2017/0086(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0054/2018

Teksty złożone :

A8-0054/2018

Debaty :

PV 12/09/2018 - 17
CRE 12/09/2018 - 17

Głosowanie :

PV 13/09/2018 - 10.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0349

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1306kWORD 182k
8.3.2018
PE 612.231v03-00 A8-0054/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego zapewniającego dostęp do informacji, procedur, usług wsparcia i rozwiązywania problemów oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1024/2012

(COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdawczyni: Marlene Mizzi

ERRATY/ADDENDA
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego zapewniającego dostęp do informacji, procedur, usług wsparcia i rozwiązywania problemów oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1024/2012

(COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0256),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 21 ust. 2, art. 48 i art. 114 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0141/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 18 października 2017 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A8-0054/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  W komunikacie w sprawie jednolitego rynku cyfrowego17 podkreślono rolę internetu i technologii cyfrowych w transformacji naszego codziennego życia i metod pracy poprzez otwarcie możliwości w zakresie innowacji, wzrostu i zatrudnienia. Uznano również, że potrzeby obywateli i przedsiębiorstw w ich własnym kraju oraz za granicą można by lepiej zaspokoić poprzez rozszerzenie i integrację istniejących europejskich portali, sieci, usług i systemów oraz przez połączenie ich poprzez jednolity portal cyfrowy. W unijnym planie działania na rzecz administracji elektronicznej 2016–202018 wymieniono jednolity portal cyfrowy jako jedno z działań przewidzianych na rok 2017. W sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE19 uznano jednolity portal cyfrowy za priorytet w zakresie praw obywateli w Unii.

(2)  W komunikacie w sprawie jednolitego rynku cyfrowego17 podkreślono rolę internetu i technologii cyfrowych, które poprzez otwarcie możliwości w zakresie innowacji, wzrostu i zatrudnienia zmieniają codzienne życie i sposób, w jaki obywatele, firmy i ich pracownicy komunikują się, uzyskują dostęp do informacji i wiedzy, są konsumentami, uczestnikami i pracownikami. W komunikacie tym, a także w szeregu rezolucji przyjętych przez Parlament Europejski uznano również, że potrzeby obywateli i przedsiębiorstw w ich własnym kraju oraz za granicą można by lepiej zaspokoić poprzez rozszerzenie i integrację istniejących europejskich i krajowych portali, stron internetowych, sieci, usług i systemów oraz przez ich połączenie, tworząc w ten sposób jeden europejski punkt kompleksowej obsługi, tj. jednolity portal cyfrowy. W unijnym planie działania na rzecz administracji elektronicznej 2016–202018 wymieniono jednolity portal cyfrowy jako jedno z działań przewidzianych na rok 2017. W sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE19 uznano jednolity portal cyfrowy za priorytet w zakresie praw obywateli w Unii.

__________________

__________________

17 „Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy”, komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2015) 192 final, 6.5.2015.

17 „Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy”, komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2015) 192 final, 6.5.2015.

18 „Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020. Przyspieszenie transformacji cyfrowej w administracji”, komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2016)0179 final.

18 „Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020. Przyspieszenie transformacji cyfrowej w administracji”, komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2016)0179 final.

19 „Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE: Wzmocnienie praw obywateli w Unii demokratycznych zmian”, 24 stycznia 2017 r., COM(2017) 30/2 final.

19 „Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE: Wzmocnienie praw obywateli w Unii demokratycznych zmian”, 24 stycznia 2017 r., COM(2017) 30/2 final.

Uzasadnienie

Lepsze odzwierciedlenie znaczenia technologii cyfrowych w transformacji codziennego życia i sposobu, w jaki obywatele, firmy i ich pracownicy komunikują się, uzyskują dostęp do informacji i wiedzy, są konsumentami, uczestniczą i pracują. Ponadto podkreśla znaczenie zintegrowania wszystkich europejskich i krajowych portali w jeden punkt kompleksowej obsługi.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Parlament Europejski i Rada wielokrotnie apelowały o stworzenie bardziej kompletnego i łatwego w obsłudze pakietu informacji i wsparcia, który pomagałby przedsiębiorstwom poruszać się po jednolitym rynku, oraz o wzmocnienie i usprawnienie narzędzi jednolitego rynku w celu lepszego spełnienia potrzeb przedsiębiorstw i obywateli w zakresie ich działalności transgranicznej.

(3)  Parlament Europejski i Rada wielokrotnie apelowały o stworzenie bardziej kompletnego i łatwego w obsłudze pakietu informacji i wsparcia, który pomagałby obywatelom i przedsiębiorstwom poruszać się po jednolitym rynku, oraz o wzmocnienie i usprawnienie narzędzi jednolitego rynku w celu lepszego spełnienia potrzeb przedsiębiorstw i obywateli w zakresie ich działalności transgranicznej.

Uzasadnienie

Parlament Europejski wielokrotnie apelował o więcej informacji i wsparcia, aby pomóc zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorstwom.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Niniejsze rozporządzenie odpowiada na te apele, zapewniając obywatelom i przedsiębiorstwom łatwy dostęp do informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów, które są im potrzebne przy korzystaniu z praw na rynku wewnętrznym. W niniejszym rozporządzeniu tworzy się jednolity portal cyfrowy, w kontekście którego Komisja i właściwe organy będą mogły odegrać ważną rolę na drodze do realizacji powyższych celów.

(4)  Niniejsze rozporządzenie odpowiada na te apele, zapewniając obywatelom i przedsiębiorstwom dostęp do informacji, procedur online, usług wsparcia i rozwiązywania problemów, które są im potrzebne przy korzystaniu z praw na rynku wewnętrznym. Jednolity portal cyfrowy mógłby przyczynić się do większej przejrzystości zasad i przepisów w dziedzinach takich jak podróże w obrębie Unii, praca i emerytura w Unii, pobyt obywateli w państwach członkowskich innych niż ich państwa pochodzenia, dostęp do edukacji w innych państwach członkowskich, dostęp do opieki zdrowotnej, korzystanie z praw rodzinnych, prawo pobytu, prawa obywatelskie i prawa konsumentów. Ponadto może się to przyczynić do zwiększenia zaufania konsumentów, rozwiązać problem rozdrobnienia przepisów dotyczących ochrony konsumentów i rynku wewnętrznego oraz obniżyć koszty przestrzegania przepisów dla przedsiębiorstw. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się łatwy w obsłudze interaktywny jednolity portal cyfrowy, który w oparciu o potrzeby użytkowników powinien ich poprowadzić do najbardziej odpowiednich usług. W tym kontekście Komisja, państwa członkowskie i właściwe organy będą mogły odegrać ważną rolę na drodze do realizacji powyższych celów.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Jednolity portal cyfrowy powinien ułatwiać kontakty między obywatelami i przedsiębiorstwami z jednej strony oraz administracjami publicznymi i właściwymi organami z drugiej strony dzięki zapewnieniu dostępu do portali, stron i witryn internetowych zarządzanych na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym lub lokalnym, ułatwianiu codziennej działalności obywateli i przedsiębiorstw oraz minimalizowaniu przeszkód związanych z jednolitym rynkiem. Istnienie jednolitego portalu cyfrowego zapewniającego dostęp do dokładnych i aktualnych informacji, dostęp do procedur online oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów może pomóc podnieść świadomość użytkowników na temat różnych istniejących usług online i zaoszczędzić im kosztów oraz czasu potrzebnych na określenie, która usługa online najbardziej odpowiada ich potrzebom.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  W niniejszym rozporządzeniu określa się obszary informacji, które są istotne dla obywateli i przedsiębiorstw korzystających ze swoich praw na rynku wewnętrznym i w których państwa członkowskie i Komisja powinny zapewnić pełny zakres dostępu do informacji na krajowych i unijnych stronach internetowych i portalach. Ponadto w informacjach tych należy nie tylko wyjaśnić przepisy i obowiązki odnoszące się do obywateli i przedsiębiorstw, ale również wyjaśnić procedury, które obywatele i przedsiębiorstwa muszą przeprowadzić, aby przestrzegać tych przepisów i dopełniać tych obowiązków. W informacjach tych należy również podać opis usług wsparcia i rozwiązywania problemów, z których obywatele i przedsiębiorstwa mogą skorzystać w przypadku problemów ze zrozumieniem informacji, z zastosowaniem informacji do konkretnej sytuacji lub z przeprowadzeniem procedury.

(5)  W niniejszym rozporządzeniu określa się obszary informacji, które są istotne dla obywateli i przedsiębiorstw korzystających ze swoich praw na rynku wewnętrznym i w których państwa członkowskie i Komisja powinny zapewnić pełny zakres dostępu do dokładnych i aktualnych wysokiej jakości informacji na poziomie krajowym i unijnym, w tym na poziomie regionalnym i lokalnym, wyjaśniając obowiązujące przepisy i obowiązki oraz procedury, które obywatele i przedsiębiorstwa muszą przeprowadzić w celu przestrzegania tych przepisów i dopełnienia tych obowiązków. Informacje te należy pogrupować według obszarów tematycznych, takich jak „warunki pracy”, „zdrowie” i „emerytury”, łącząc ze sobą różne uzupełniające się usługi, dzięki czemu użytkownicy będą mogli być łatwo przekierowywani między różnymi usługami za pośrednictwem jednolitego portalu cyfrowego. W celu zapewnienia przejrzystości jednolitego portalu cyfrowego informacje przekazywane przez ten portal powinny być jasne, dokładne i aktualne, stosowanie skomplikowanej terminologii powinno być ograniczone do minimum, a zastosowanie skrótów powinno być ograniczone do tych, które oznaczają uproszczone i łatwe do zrozumienia terminy niewymagające wcześniejszej znajomości zagadnienia lub dziedziny prawa. Ponadto w informacjach tych należy również podać opis usług wsparcia i rozwiązywania problemów, z których obywatele i przedsiębiorstwa mogą skorzystać w przypadku problemów ze zrozumieniem informacji, z zastosowaniem informacji do konkretnej sytuacji lub z przeprowadzeniem procedury.

Uzasadnienie

Aby jednolity portal cyfrowy odpowiadał potrzebom użytkowników, należy ustanowić standardy jakości usług. W badaniu przeprowadzonym w 2013 r. przez Departament Tematyczny A Parlamentu Europejskiego pt.: „Europejski pojedynczy punkt kontaktowy” obywatele i przedsiębiorstwa wskazali na jasne, dokładne i aktualne informacje wśród najważniejszych cech europejskiego pojedynczego punktu kontaktowego. Zgodnie z zaleceniami autorów należy również zagwarantować, że informacje będą łatwe do zrozumienia, tak aby z informacji i usług przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu mogła skorzystać maksymalna liczba użytkowników.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Jako że inicjatywa służy realizacji trzech celów – ma ograniczać dodatkowe obciążenia administracyjne dla obywateli i przedsiębiorstw, którzy działają lub chcą działać w innych państwach członkowskich w pełnym poszanowaniu krajowych przepisów i procedur, ma eliminować dyskryminację oraz zapewniać funkcjonowanie rynku wewnętrznego w zakresie udzielania informacji, procedur i zapewnienia usług wsparcia i rozwiązywania problemów – oraz ponieważ jej elementy obejmują swobodny przepływ obywateli i zabezpieczenia społeczne, których to elementów nie można uznać za pomocnicze, inicjatywa powinna opierać się na art. 21 ust. 2, art. 48 oraz art. 114 ust. 1 TFUE.

(6)  Jako że niniejsze rozporządzenie ma na celu ograniczenie dodatkowych obciążeń administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw, niezależnie od tego, czy działają lub chcą działać w innych państwach członkowskich, czy też w państwie członkowskim, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, w pełnym poszanowaniu krajowych przepisów i procedur, ma eliminować dyskryminację oraz zapewniać funkcjonowanie rynku wewnętrznego w zakresie udzielania informacji, procedur i zapewnienia usług wsparcia i rozwiązywania problemów – oraz ponieważ jego elementy obejmują swobodny przepływ obywateli i zabezpieczenia społeczne, których to elementów nie można uznać za pomocnicze, niniejsze rozporządzenie powinno opierać się na art. 21 ust. 2, art. 48 oraz art. 114 ust. 1 TFUE.

Uzasadnienie

Jednolity portal cyfrowy przyniesie korzyści nie tylko użytkownikom transgranicznym, ale także użytkownikom uzyskującym dostęp do portalu w swoim własnym państwie członkowskim lub w państwie członkowskim, w którym przebywają/mieszkają, przez zbliżenie administracji krajowej do osiągnięcia celów administracji elektronicznej i zapewnienia rozwiązań cyfrowych dla codziennej działalności w życiu ludzi.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Aby obywatele i przedsiębiorcy mogli korzystać z przysługującego im prawa do swobodnego przepływu w ramach rynku wewnętrznego, Unia powinna przyjąć konkretne środki umożliwiające obywatelom i przedsiębiorstwom łatwy dostęp do pełnych i wiarygodnych informacji o ich prawach wynikających z prawa Unii oraz do informacji o obowiązujących przepisach i procedurach krajowych, których będą musieć przestrzegać, jeżeli przeniosą są do państwa członkowskiego innego niż własne, jeżeli będą tam mieszkać, studiować lub założą i będą prowadzić działalność gospodarczą. Informacje, które mają być zapewnione na szczeblu krajowym, powinny dotyczyć nie tylko przepisów krajowych wdrażających prawo Unii, ale również innych przepisów krajowych, które mają zastosowanie do obywateli i przedsiębiorców zarówno krajowych, jak i z innych państw członkowskich.

(7)  Aby obywatele i przedsiębiorcy mogli korzystać z przysługującego im prawa do swobodnego przepływu w ramach rynku wewnętrznego, Unia powinna przyjąć konkretne, niedyskryminujące środki umożliwiające obywatelom, wszystkim osobom fizycznym zamieszkałym w państwie członkowskim i przedsiębiorstwom łatwy dostęp do pełnych i wiarygodnych informacji o ich prawach wynikających z prawa Unii oraz do informacji o obowiązujących przepisach i procedurach krajowych, których będą musieć przestrzegać, jeżeli przeniosą są do państwa członkowskiego innego niż własne, jeżeli będą tam mieszkać, studiować lub założą i będą prowadzić działalność gospodarczą. Informacje, które mają być zapewnione na szczeblu krajowym, powinny dotyczyć nie tylko przepisów krajowych wdrażających prawo Unii, ale również innych przepisów krajowych, które mają zastosowanie do obywateli i przedsiębiorców zarówno krajowych, jak i z innych państw członkowskich.

Uzasadnienie

Jest to ogólne stwierdzenie, że Unia i państwa członkowskie powinny przyjąć niedyskryminacyjne środki w stosunku do przedsiębiorstw i obywateli.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  W niniejszym rozporządzeniu należy utworzyć jeden punkt kompleksowej usługi, poprzez który obywatele i przedsiębiorstwa mogliby mieć dostęp do informacji na temat przepisów i wymogów, których muszą przestrzegać na mocy prawa Unii i prawa krajowego. Należy również uprościć kontakt obywateli i przedsiębiorstw z usługami wsparcia i rozwiązywania problemów działającymi na szczeblu unijnym lub krajowym oraz poprawić ich skuteczność. Portal powinien również ułatwić dostęp do procedur i ich przeprowadzanie. W związku z powyższym w niniejszym rozporządzeniu należy zobowiązać państwa członkowskie do umożliwienia użytkownikom przeprowadzenia w pełni online procedur, które są najważniejsze dla większości obywateli i przedsiębiorstw przemieszczających się między krajami, bez naruszania w żaden sposób istotnych wymogów obowiązujących w tych obszarach polityki na mocy prawa Unii i prawa krajowego. W związku z tym niniejsze rozporządzenie powinno wspierać stosowanie zasady jednorazowości w wymianie dowodów między właściwymi organami w różnych państwach członkowskich.

(11)  W niniejszym rozporządzeniu należy utworzyć jeden punkt kompleksowej usługi, poprzez który obywatele i przedsiębiorstwa mogliby mieć dostęp do informacji na temat przepisów i wymogów, których muszą przestrzegać na mocy prawa Unii i prawa krajowego. Należy również uprościć kontakt obywateli i przedsiębiorstw z usługami wsparcia i rozwiązywania problemów działającymi na szczeblu unijnym lub krajowym oraz poprawić ich skuteczność. Portal powinien również ułatwić dostęp online do procedur. W związku z powyższym w niniejszym rozporządzeniu należy zobowiązać państwa członkowskie do umożliwienia użytkownikom przeprowadzenia w stosownych przypadkach w pełni online procedur wymienionych w załączniku II, które są najważniejsze dla większości obywateli i przedsiębiorstw, lub przeprowadzenia innych procedur, które są dostępne online dla użytkowników w państwie członkowskim i które zostały określone na szczeblu krajowym przez centralne organy państwowe lub udostępnione wszystkim samorządom poniżej szczebla centralnego. Niniejsze rozporządzenie nie powinno w żaden sposób wpływać na istniejące prawa i obowiązki w tych obszarach polityki na mocy prawa Unii i prawa krajowego. W odniesieniu do procedur wymienionych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia i procedur przewidzianych w dyrektywach 2005/36/WE, 2006/123/WE, 2014/24/UE i 2014/25/UE, niniejsze rozporządzenie powinno wspierać stosowanie zasady jednorazowości i powinno być w pełni zgodne z prawem podstawowym do ochrony danych osobowych w wymianie dowodów między właściwymi organami w różnych państwach członkowskich.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Portal powinien być zorientowany na użytkownika i łatwy w obsłudze, powinien umożliwiać obywatelom i przedsiębiorstwom kontaktowanie się z organami administracji na szczeblu krajowym i unijnym poprzez udostępnienie im możliwości przekazywania informacji zwrotnych w odniesieniu do zarówno usług świadczonych za pośrednictwem portalu, jak i ich doświadczeń z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego. Narzędzie do gromadzenia informacji zwrotnych powinno umożliwiać użytkownikowi zwrócenie uwagi na zauważone problemy, braki i potrzeby, tak aby możliwa była ciągła poprawa jakości usług.

(12)  Jednolity portal cyfrowy oraz informacje, procedury online oraz usługi wsparcia i rozwiązywania problemów wchodzące w zakres niniejszego rozporządzenia na szczeblu unijnym lub krajowym powinny być prezentowane w sposób zorientowany na użytkownika i łatwy w obsłudze. Portal powinien dążyć do unikania powieleń i zapewniania powiązań między istniejącymi usługami. Powinien on umożliwiać obywatelom i przedsiębiorstwom kontaktowanie się z organami administracji na szczeblu krajowym i unijnym poprzez udostępnienie im możliwości przekazywania informacji zwrotnych w odniesieniu do zarówno usług świadczonych za pośrednictwem portalu, jak i ich doświadczeń z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego. Narzędzie do gromadzenia informacji zwrotnych powinno umożliwiać użytkownikowi zwrócenie uwagi na zauważone problemy, braki i potrzeby, tak aby możliwa była ciągła poprawa jakości usług w oparciu o anonimowe dane, aby zagwarantować ochronę danych osobowych użytkowników.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Sukces portalu będzie zależał od wspólnego wysiłku Komisji i państw członkowskich. Portal powinien obejmować wspólny interfejs użytkownika, zintegrowany z obecnym portalem „Twoja Europa”, którym będzie zarządzać Komisja. Wspólny interfejs użytkownika powinien zawierać linki do informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów dostępnych w portalach prowadzonych przez właściwe organy w państwach członkowskich i Komisję. W celu ułatwienia korzystania z portalu interfejs użytkownika powinien być dostępny we wszystkich językach urzędowych Unii. W celu ułatwienia korzystania z portalu interfejs użytkownika powinien być dostępny we wszystkich językach urzędowych Unii. Funkcjonowanie portalu powinno opierać się na narzędziach technicznych opracowanych przez Komisję we współpracy z państwami członkowskimi.

(13)  Sukces portalu będzie zależał od wspólnego wysiłku Komisji i państw członkowskich. Portal powinien obejmować wspólny interfejs użytkownika, zintegrowany z obecnym portalem „Twoja Europa”, którym będzie zarządzać Komisja. Wspólny interfejs użytkownika powinien zawierać linki do informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów dostępnych w portalach prowadzonych przez właściwe organy w państwach członkowskich i Komisję. W celu ułatwienia korzystania z portalu interfejs użytkownika powinien być dostępny we wszystkich językach urzędowych Unii. W celu ułatwienia korzystania z portalu interfejs użytkownika powinien być widoczny na wszystkich unijnych i krajowych stronach internetowych, które stanowią część portalu i są z nim połączone, i powinien być dostępny we wszystkich językach urzędowych Unii. Funkcjonowanie portalu powinno opierać się na narzędziach technicznych opracowanych przez Komisję we współpracy z państwami członkowskimi.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Niniejsze rozporządzenie powinno wzmacniać wymiar rynku wewnętrznego w procedurach online poprzez egzekwowanie ogólnej zasady niedyskryminacji, również w odniesieniu do dostępu obywateli i przedsiębiorstw do procedur online już istniejących na szczeblu krajowym na podstawie prawa krajowego lub unijnego. Dla użytkowników niezamieszkałych lub nieprowadzących działalności w danym państwie członkowskim możliwy powinien być dostęp do procedur online i ich przeprowadzenie bez przeszkód takich jak: pola formularza, w których należy podać krajowy numer telefonu lub krajowy kod pocztowy; płatności, których można dokonać wyłącznie za pośrednictwem systemów nieobsługujących płatności transgranicznych; brak szczegółowych wyjaśnień w innym języku niż język lub języki danego kraju; brak możliwości elektronicznego przedłożenia dowodów pochodzących od organów z innych państw członkowskich oraz nieprzyjmowanie elektronicznych środków identyfikacji wydanych w innych państwach członkowskich.

(15)  Niniejsze rozporządzenie powinno wzmacniać wymiar rynku wewnętrznego w procedurach online – a tym samym przyczyniać się do cyfryzacji rynku wewnętrznego – poprzez egzekwowanie ogólnej zasady niedyskryminacji w odniesieniu do dostępu obywateli i przedsiębiorstw do procedur online już istniejących na szczeblu krajowym na podstawie prawa krajowego lub unijnego. Dla użytkowników niezamieszkałych lub nieprowadzących działalności w danym państwie członkowskim możliwy powinien być dostęp do procedur online i ich przeprowadzenie bez przeszkód takich jak: pola formularza, w których należy podać krajowy numer telefonu, prefiksy krajowe numerów telefonu lub krajowy kod pocztowy; płatności, których można dokonać wyłącznie za pośrednictwem systemów nieobsługujących płatności transgranicznych; brak szczegółowych wyjaśnień w innym języku niż język lub języki danego kraju albo język urzędowy lub języki urzędowe państwa członkowskiego; brak możliwości elektronicznego przedłożenia dowodów pochodzących od organów z innych państw członkowskich oraz nieprzyjmowanie elektronicznych środków identyfikacji wydanych w innych państwach członkowskich. Jeżeli użytkownik w sytuacji ściśle ograniczonej do jednego państwa członkowskiego ma dostęp do procedury online w tym państwie członkowskim i przeprowadza ją w obszarze objętym niniejszym rozporządzeniem, użytkownik transgraniczny powinien mieć również możliwość uzyskania dostępu do takiej samej procedury i przeprowadzenia jej w trybie online, za pomocą tego samego rozwiązania technicznego lub rozwiązania dostosowanego, bez żadnych przeszkód mających charakter dyskryminujący. W tym celu państwa członkowskie powinny mieć możliwość ustanowienia podobnych niedyskryminujących procedur dla użytkowników z innych państw członkowskich lub przebywających w innych państwach członkowskich, pod warunkiem że zapewnią one takie same warunki dostępu do informacji i usług dla użytkowników transgranicznych jak dla użytkowników mających siedzibę w danym państwie członkowskim.

Uzasadnienie

Portal jest cyfrowym instrumentem, który pomoże informować użytkowników o ich prawach w ramach prawa UE i krajowego, umożliwi im korzystanie z procedur online i dostęp do nich, a także do usług i narzędzi do rozwiązywania problemów. Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na dalsze organizowanie przez państwa członkowskie ich krajowych usług i procedur w sposób odpowiadający ich krajowym potrzebom ani nie będzie uniemożliwiało takiego organizowania, jednak państwa te będą musiały zapewnić, by procedury były niedyskryminujące dla użytkowników transgranicznych.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Niniejsze rozporządzenie powinno opierać się na rozporządzeniu eIDAS26, które określa warunki uznawania przez państwa członkowskie niektórych środków identyfikacji elektronicznej osób fizycznych i prawnych, objętych zgłoszonym systemem identyfikacji elektronicznej innego państwa członkowskiego. Od daty rozpoczęcia stosowania tego rozporządzenia możliwe powinno być stosowanie przez użytkowników ich środków identyfikacji i uwierzytelniania elektronicznego w prowadzeniu działalności w kontekście transgranicznym i w komunikacji elektronicznej z właściwymi organami.

(16)  Niniejsze rozporządzenie powinno opierać się na rozporządzeniu eIDAS26, które określa warunki uznawania przez państwa członkowskie niektórych środków identyfikacji elektronicznej osób fizycznych i prawnych, objętych zgłoszonym systemem identyfikacji elektronicznej innego państwa członkowskiego. Od daty rozpoczęcia stosowania tego rozporządzenia możliwe powinno być stosowanie przez użytkowników ich środków identyfikacji i uwierzytelniania elektronicznego w prowadzeniu działalności w kontekście transgranicznym i w komunikacji elektronicznej z właściwymi organami. Możliwe powinno być także stosowanie przez użytkowników ich środków identyfikacji elektronicznej i uwierzytelniania elektronicznego podczas prowadzenia działalności i komunikowania się drogą elektroniczną z administracją unijnych instytucji, organów, urzędów lub agencji. Niniejsze rozporządzenie powinno przestrzegać neutralności technologicznej w odniesieniu do systemów identyfikacji elektronicznej i uwierzytelniania elektronicznego.

__________________

__________________

26 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73–114).

26 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73–114).

Uzasadnienie

Użytkownicy powinni mieć możliwość stosowania krajowych środków identyfikacji elektronicznej i uwierzytelniania elektronicznego na szczeblu europejskim.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Aby umożliwić obywatelom i przedsiębiorstwom bezpośrednie korzystanie z dobrodziejstw rynku wewnętrznego bez zbędnych dodatkowych obciążeń administracyjnych, w niniejszym rozporządzeniu należy wprowadzić wymóg pełnej cyfryzacji interfejsu użytkownika niektórych najważniejszych procedur dla użytkowników transgranicznych, które zostały wymienione w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, oraz określić kryteria definiujące, co należy uznać za procedurę w pełni online. Jedną z takich procedur o szczególnym znaczeniu dla przedsiębiorstw jest „rejestracja działalności gospodarczej”. Rozporządzenie nie powinno jednak obejmować procedur prowadzących do zakładania spółek i firm będących podmiotami prawnymi, ponieważ procedury takie wymagają kompleksowego podejścia, które ma być rozwiązaniem cyfrowym ułatwiającym działalność w całym cyklu życia spółki. Przy zakładaniu działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim od przedsiębiorstw wymaga się rejestracji w systemie zabezpieczeń społecznych i ubezpieczeń, aby móc rejestrować zatrudnianych pracowników i opłacać składki w obu tych systemach. Procedury te są wspólne dla wszystkich przedsiębiorstw prowadzących działalność w różnych sektorach gospodarki, w związku z czym należy wymagać, aby te dwie procedury rejestracji były dostępne online.

(18)  Aby umożliwić obywatelom i przedsiębiorstwom bezpośrednie korzystanie z dobrodziejstw rynku wewnętrznego bez zbędnych dodatkowych obciążeń administracyjnych, w niniejszym rozporządzeniu należy wprowadzić wymóg pełnej cyfryzacji interfejsu użytkownika niektórych najważniejszych procedur dla użytkowników transgranicznych, które zostały wymienione w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, oraz określić kryteria definiujące, co należy uznać za procedurę w pełni online. Taki wymóg pełnej cyfryzacji powinien mieć zastosowanie, gdy procedura nie istnieje w danym państwie członkowskim. Jedną z takich procedur o szczególnym znaczeniu dla przedsiębiorstw jest „zgłoszenie działalności gospodarczej”. Rozporządzenie nie powinno jednak obejmować procedur prowadzących do zakładania spółek i firm będących podmiotami prawnymi, w tym rejestracji indywidualnej działalności gospodarczej, spółki osobowej ani każdej innej formy niebędącej odrębnym podmiotem prawnym lub rejestracji działalności gospodarczej w rejestrze przedsiębiorców, ponieważ procedury takie wymagają kompleksowego podejścia, które ma być rozwiązaniem cyfrowym ułatwiającym działalność w całym cyklu życia spółki. Przy zakładaniu działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim od przedsiębiorstw wymaga się rejestracji w systemie zabezpieczeń społecznych i ubezpieczeń, aby móc rejestrować zatrudnianych pracowników i opłacać składki w obu tych systemach. Procedury te są wspólne dla wszystkich przedsiębiorstw prowadzących działalność w różnych sektorach gospodarki, w związku z czym należy wymagać, aby te dwie procedury rejestracji były dostępne online. Należy również zadbać o dostępność online procedur związanych z opodatkowaniem, ponieważ procedury te zwykle należą do najpoważniejszych utrudnień w prowadzeniu transgranicznej działalności przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a)  Procedurę należy uznać za w pełni dostępną online, jeśli użytkownik może podjąć wszystkie kroki, od uzyskania dostępu do tej procedury aż do jej zakończenia, poprzez komunikację z właściwym organem („działem obsługi klienta”) elektronicznie, na odległość i za pośrednictwem usługi online. Usługa ta powinna przeprowadzić użytkownika przez obszerną listę wszystkich wymogów, które należy spełnić, oraz wszystkich dowodów, które należy dostarczyć. Powinna także umożliwić użytkownikowi podanie informacji i potwierdzenie zgodności ze wszystkimi takimi wymogami oraz dostarczyć użytkownikowi automatyczne potwierdzenie odbioru. Wyniki tej procedury określone w niniejszym rozporządzeniu powinny również, w miarę możliwości, zostać dostarczone drogą elektroniczną lub doręczane, o ile jest to wymagane przepisami unijnymi lub krajowymi. Powinno to pozostać bez uszczerbku dla kompetencji państw członkowskich do nawiązania bezpośredniego kontaktu i porozumiewania się z obywatelami i przedsiębiorstwami z wykorzystaniem procedur w celu niezbędnych dalszych wyjaśnień, które nie wymagają bezpośredniej fizycznej obecności.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  W niektórych przypadkach, biorąc pod uwagę obecny stan rozwoju technicznego, konieczne może być nadal, aby niektórzy użytkownicy procedury stawiali się osobiście przed właściwym organem w ramach procedury online, w szczególności w przypadku ubiegania się o paszporty lub dowody tożsamości zawierające dane biometryczne lub odnawiania ich. Każdy taki wyjątek powinien być ograniczony do sytuacji, w których nie istnieje odpowiednia technologia cyfrowa umożliwiająca realizację celu procedury.

(19)  W niektórych przypadkach użytkownik może być zobowiązany do przedstawienia zaświadczeń w celu udowodnienia faktów, których nie można ustalić za pomocą środków elektronicznych, takich jak zaświadczenia lekarskie i dowód przydatności pojazdu silnikowego do ruchu drogowego. Nie powinno to stanowić wyjątku od zasady, że procedura powinna być dostępna w pełni online, dopóki dowody potwierdzające takie fakty będą mogły być składane w formie elektronicznej. W innych przypadkach, biorąc pod uwagę obecny stan rozwoju technicznego, konieczne może być nadal, aby niektórzy użytkownicy procedury online stawiali się osobiście przed właściwym organem na którymś etapie procedury online, tak jak w przypadku ubiegania się o paszporty lub dowody tożsamości zawierające dane biometryczne lub odnawiania ich. Każdy taki wyjątek powinien być niedyskryminujący i ograniczony do sytuacji, w których jest to absolutnie niezbędne do wdrożenia przez państwa członkowskie bezwzględnie koniecznych, obiektywnie uzasadnionych i proporcjonalnych środków w interesie bezpieczeństwa ogólnego, zdrowia publicznego i zwalczania nadużyć finansowych. Jeżeli istnieją odpowiednie technologie umożliwiające zastąpienie osobistego stawienia się przed organem, jak np. bezpieczna komunikacja online przez czaty na żywo lub wideokonferencje, powinny być one stosowane, chyba że stałyby temu na przeszkodzie formalności prawne państwa członkowskiego, w którym procedura jest przeprowadzana. Wszelkie takie wyjątki powinny być uzasadniane i zgłaszane Komisji oraz grupie koordynacyjnej portalu oraz powinny być regularnie omawiane i poddawane przeglądom w grupie koordynacyjnej portalu, wraz z dobrymi praktykami krajowymi i postępami technologii, które ułatwiłyby dalszą cyfryzację procedur.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Niniejsze rozporządzenie nie powinno wkraczać w kompetencje organów krajowych na różnych etapach procedury, w tym na przepływ pracy w obrębie właściwych organów lub między nimi, niezależnie od tego, czy jest on cyfrowy, czy też nie.

(20)  Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć wpływu na istniejące prawa i obowiązki wynikające z prawa unijnego lub krajowego w obszarach polityki objętych niniejszym rozporządzeniem i nie powinno uniemożliwiać państwom członkowskim dalszego organizowania ich krajowych usług i procedur w sposób odpowiadający ich krajowym potrzebom i zgodny ze wspólnymi formami organizacji i komunikacji stosowanymi na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Niniejsze rozporządzenie nie powinno wkraczać w kompetencje państw członkowskich przy ustanawianiu jakichkolwiek procedur i przy nadawaniu kompetencji organom krajowym, ani w kompetencje organów krajowych na różnych etapach procedury, w tym na przepływ pracy w obrębie właściwych organów lub między nimi, niezależnie od tego, czy jest on cyfrowy, czy też nie. Niniejsze rozporządzenie powinno uzupełniać kompetencje państw członkowskich w zakresie utrzymywania lub ustanawiania nieposiadających formy cyfrowej lub istniejących procedur online, oprócz procedur online wymienionych w załączniku II.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Na szczeblu krajowym i unijnym powstało szereg sieci i usług, które mają pomagać obywatelom i przedsiębiorstwom w działalności transgranicznej. Ważne jest, aby te usługi, w tym europejskie centra konsumenckie, portal Twoja Europa – Porady, SOLVIT, Punkt Informacyjny IPR, Europe Direct oraz sieć Enterprise Europe Network, zostały włączone do jednolitego portalu cyfrowego, aby wszyscy potencjalni użytkownicy mogli je znaleźć. Usługi, które są wymienione w załączniku III do niniejszego rozporządzenia, powstały na mocy wiążących aktów Unii, podczas gdy inne działają na zasadzie dobrowolności. Podmioty oferujące te pierwsze usługi należy zobowiązać do przestrzegania kryteriów jakościowych określonych w niniejszym rozporządzeniu, podczas gdy te drugie powinny zdecydować się na stosowanie tych kryteriów, jeżeli ich usługi mają być dostępne za pośrednictwem portalu.

(22)  Na szczeblu krajowym i unijnym powstało szereg sieci i usług, które mają pomagać obywatelom i przedsiębiorstwom w działalności transgranicznej. Ważne jest, aby te usługi, w tym wszystkie istniejące usługi wsparcia lub rozwiązywania problemów ustanowione na szczeblu unijnym, takie jak europejskie centra konsumenckie, portal Twoja Europa – Porady, SOLVIT, Punkt Informacyjny IPR, Europe Direct oraz sieć Enterprise Europe Network, zostały włączone do jednolitego portalu cyfrowego, aby wszyscy potencjalni użytkownicy mogli je znaleźć. Usługi wymienione w załączniku III do niniejszego rozporządzenia powstały na mocy wiążących aktów Unii, podczas gdy inne usługi działają na zasadzie dobrowolności. Podmioty oferujące obie kategorie usług należy zobowiązać do przestrzegania kryteriów jakościowych określonych w niniejszym rozporządzeniu i usługi te należy udostępnić za pośrednictwem portalu. Niniejsze rozporządzenie nie powinno zmieniać zakresu tych usług, ustaleń dotyczących zarządzania nimi ani dobrowolnej podstawy ich funkcjonowania.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Ponadto państwa członkowskie i Komisja mogą zdecydować o dodaniu innych krajowych usług wsparcia i rozwiązywania problemów, świadczonych przez właściwe organy lub przez podmioty prywatne i półprywatne, na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu. Co do zasady właściwe organy powinny być odpowiedzialne za udzielanie pomocy obywatelom i przedsiębiorstwom w zakresie zapytań dotyczących obowiązujących przepisów i procedur, które nie mogą być w pełni rozwiązane za pośrednictwem usług online. Jednakże w wyspecjalizowanych obszarach i jeżeli usługa świadczona przez podmioty prywatne i półprywatne spełnia potrzeby użytkowników, państwa członkowskie mogą zaproponować Komisji uwzględnienie takich usług w portalu, jeżeli spełniają one wszystkie warunki określone w niniejszym rozporządzeniu i nie powielają już uwzględnionych usług wsparcia i rozwiązywania problemów.

(23)  Ponadto państwa członkowskie i Komisja mogą zdecydować o dodaniu innych krajowych usług wsparcia i rozwiązywania problemów, świadczonych przez właściwe organy lub przez podmioty prywatne lub półprywatne lub organy publiczne, takie jak izby handlowe lub pozarządowe usługi wsparcia dla obywateli, na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu. Co do zasady właściwe organy powinny być odpowiedzialne za udzielanie pomocy obywatelom i przedsiębiorstwom w zakresie zapytań dotyczących obowiązujących przepisów i procedur, które nie mogą być w pełni rozwiązane za pośrednictwem usług online. Jednakże w wyspecjalizowanych obszarach i jeżeli usługa świadczona przez podmioty prywatne i półprywatne spełnia potrzeby użytkowników, państwa członkowskie mogą zaproponować Komisji uwzględnienie takich usług w portalu, jeżeli spełniają one wszystkie warunki określone w niniejszym rozporządzeniu i nie powielają już uwzględnionych usług wsparcia i rozwiązywania problemów.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  W celu wsparcia użytkowników w wyszukiwaniu właściwej usługi niniejsze rozporządzenie powinno przewidywać narzędzie automatycznie kierujące użytkowników do właściwej usługi.

(24)  W celu wsparcia użytkowników w wyszukiwaniu właściwej usługi niniejsze rozporządzenie powinno przewidywać wyszukiwarkę i narzędzie wyszukiwania usług, automatycznie kierujące użytkowników do właściwej usługi.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna do zapewnienia wewnętrznej logiki i spójności tekstu.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Istotnym warunkiem powodzenia jednolitego portalu cyfrowego jest przestrzeganie minimalnego wykazu wymogów jakościowych, aby zapewniane informacje i usługi były wiarygodne, ponieważ w przeciwnym razie podważałoby to wiarygodność portalu jako całości. Dostępność informacji dla użytkowników transgranicznych może ulec znacznej poprawie, jeżeli informacja będzie dostępna nie tylko w języku danego państwa członkowskiego, ale również w co najmniej jednym dodatkowym języku urzędowym Unii. Tłumaczenie z języka lub języków danego kraju na ten inny język urzędowy Unii powinno dokładnie oddawać treść informacji przekazanych w języku lub językach danego kraju.

(25)  Istotnym warunkiem powodzenia jednolitego portalu cyfrowego jest przestrzeganie minimalnego wykazu wymogów jakościowych, aby zapewniane informacje i usługi były wiarygodne, ponieważ w przeciwnym razie podważałoby to wiarygodność portalu jako całości. Dostępność informacji dla użytkowników transgranicznych może ulec znacznej poprawie, jeżeli informacja będzie dostępna nie tylko w języku urzędowym lub językach urzędowych albo w języku lub językach danego państwa członkowskiego, ale również w co najmniej jednym dodatkowym języku urzędowym Unii, który jest rozumiany przez możliwie największą liczbę użytkowników prowadzących działalność transgraniczną. Tłumaczenie z języka urzędowego lub języków urzędowych albo języka lub języków danego państwa członkowskiego na ten inny język urzędowy Unii powinno dokładnie oddawać treść informacji przekazanych w języku urzędowym lub językach urzędowych albo w języku lub językach danego państwa członkowskiego. Grupa koordynacyjna powinna również przedstawić zalecenie dla państw członkowskich dotyczące dodatkowego języka lub dodatkowych języków, które są zrozumiałe dla jak największej liczby użytkowników prowadzących działalność transgraniczną. Działalność transgraniczna powinna być określana jako działalność, w której użytkownik nie jest pod wszystkimi względami ograniczony do jednego państwa członkowskiego. Przy przekazywaniu informacji w co najmniej jednym języku urzędowym Unii oprócz języka urzędowego lub języka danego państwa członkowskiego, lub – w stosownych przypadkach – języków urzędowych lub języków danego państwa członkowskiego, państwa członkowskie powinny również wziąć pod uwagę ewentualność, że pewne informacje mogą być wymagane w większym stopniu przez grupę użytkowników posługujących się określonym językiem, jak na przykład użytkownicy z krajów sąsiednich lub regionów transgranicznych.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25a)  Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/21021a(„dyrektywą o dostępności stron internetowych”) państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia dostępu do swoich stron internetowych zgodnie z zasadami postrzegalności, funkcjonalności, zrozumiałości i integralności oraz zagwarantowania, że ich strony internetowe są zgodnie z wymogami tej dyrektywy. Chociaż dyrektywa o dostępności stron internetowych nie ma zastosowania do stron internetowych i mobilnych aplikacji instytucji, organów, urzędów i agencji Unii, do celów wspólnego interfejsu użytkownika, usług wsparcia i rozwiązywania problemów, mechanizmów przekazywania opinii użytkowników i wszelkich stron internetowych jednolitego portalu cyfrowego, za które odpowiadają instytucje, organy, urzędy i agencje Unii, Komisja powinna dopilnować, aby strony te były dostępne dla osób niepełnosprawnych w sposób równoważny z wymogami tej dyrektywy. W szczególności zachęca się Komisję do zachowania zgodności z odnośnymi zharmonizowanymi normami europejskimi, gwarantującymi zgodność z wymogami postrzegalności, zrozumiałości, funkcjonalności i integralności. Komisja oraz państwa członkowskie powinny zapewnić zgodność z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, a w szczególności z jej artykułami 9 i 21, oraz w celu poprawy dostępu do informacji dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, w jak największym stopniu i proporcjonalnie zagwarantować alternatywne rozwiązania w łatwym do zrozumienia formacie.

 

__________________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 1).

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Usługi online świadczone przez właściwe organy mają kluczowe znaczenie dla poprawy jakości usług świadczonych na rzecz obywateli i przedsiębiorstw. Zważywszy, że organy administracji publicznej w państwach członkowskich coraz częściej nie wymagają wielokrotnego przedkładania tych samych informacji przez obywateli i przedsiębiorstwa, ale starają się wielokrotnie korzystać z raz przedłożonych danych, podobne ułatwienia należałoby wprowadzić dla użytkowników korzystających z procedur w innych państwach członkowskich w celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego.

(27)  Usługi online świadczone przez właściwe organy mają kluczowe znaczenie dla poprawy jakości i bezpieczeństwa usług świadczonych na rzecz obywateli i przedsiębiorstw. Zważywszy, że organy administracji publicznej w państwach członkowskich coraz częściej nie wymagają wielokrotnego przedkładania tych samych informacji przez obywateli i przedsiębiorstwa, ale starają się wielokrotnie korzystać z raz przedłożonych danych, podobne ułatwienia należałoby wprowadzić dla użytkowników korzystających z procedur w innych państwach członkowskich w celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27a)  Aby umożliwić legalną transgraniczną wymianę dowodów i informacji poprzez zastosowanie zasady jednorazowości w całej Unii, niniejsze rozporządzenie oraz zasadę jednorazowości stosuje się zgodnie ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi ochrony danych, w tym zasadą minimalizacji danych, dokładności, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności, konieczności, proporcjonalności i ograniczenia celu, a także z zasadą uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych. Należy je również wdrażać z zachowaniem pełnej zgodności z zasadami ochrony prywatności i bezpieczeństwa już w fazie projektowania i przestrzegając praw podstawowych osób fizycznych, w tym uczciwości i przejrzystości.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27b)  Państwa członkowskie i Komisja powinny zagwarantować, aby użytkownicy systemu technicznego do celów wymiany dowodów stworzonego zgodnie z rozporządzeniem („system techniczny”) otrzymywali jasne informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych, które ich dotyczą, zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady1a i art. 11 oraz 12 rozporządzenia (WE) nr 45/2001. Użytkownicy powinni mieć również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych w systemie technicznym zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  W celu dalszego ułatwienia korzystania z procedur online w niniejszym rozporządzeniu, zgodnie z zasadą jednorazowości, należy stworzyć podstawy wymiany dowodów bezpośrednio między właściwymi organami z różnych państw członkowskich, na wniosek obywateli i przedsiębiorstw. Zasada jednorazowości oznacza, że obywatele i przedsiębiorstwa nie powinni musieć przedkładać organom publicznym tych samych informacji więcej niż jeden raz w przypadku transgranicznej wymiany dowodów.

(28)  W celu dalszego ułatwienia korzystania z procedur online niniejsze rozporządzenie, zgodnie z zasadą jednorazowości i interesem publicznym, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) 2016/679, stanowi podstawę dla ustanowienia w pełni funkcjonalnego, bezpiecznego i chronionego systemu technicznego zautomatyzowanej wymiany dowodów na wyraźne żądanie i za zgodą obywateli i przedsiębiorstw. Niniejsze rozporządzenie nie powinno stanowić podstawy do wymiany dowodów ani do korzystania z systemu technicznego do wymiany dowodów do celów innych niż te przewidziane w dyrektywach 2005/36/ WE, 2006/123/WE, 2014/24/UE i 2014/25/UE oraz w obowiązującym prawodawstwie unijnym lub krajowym regulującym procedury online wymienione w załączniku II.

 

 

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28a)  Ponieważ obywatele i przedsiębiorcy w większości przypadków nie wiedzą, że do transgranicznej wymiany dowodów może dojść na wniosek, użytkownik powinien być odpowiednio informowany o takiej możliwości w momencie korzystania z procedur online przewidzianych w dyrektywach 2005/36/WE, 2006/123/WE, 2014/24/UE i 2014/25/UE oraz procedur wymienionych w załączniku II. Użytkownik powinien mieć pełną kontrolę nad wymianą dowodów, w oparciu o wyraźne żądanie wymiany dowodów skierowane osobiście przez użytkownika do właściwego organu. Żądanie powinno być uznane za wyraźne, jeśli zawiera dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie, że osoba chce wymiany odpowiednich informacji, czy to w drodze oświadczenia, czy w drodze jasnego działania potwierdzającego. Wyraźne żądanie wymiany dowodów nie powinno być po prostu dorozumiane z wniosku o przeprowadzenie określonej procedury (np. rejestracji pojazdu silnikowego) ani z ogólnego wniosku użytkownika, takiego jak wniosek o udostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów od wszystkich właściwych organów w związku z daną procedurą.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28b)  Korzystanie z systemu technicznego powinno pozostać dobrowolne, a użytkownik powinien również mieć możliwość przedkładania dowodów za pomocą innych metod niż system techniczny ustanowiony na mocy niniejszego rozporządzenia. Użytkownik powinien mieć możliwość podglądu dowodów i prawo do monitorowania lub wycofania wyraźnego żądania o wymianę dowodów w dowolnym momencie procedury. Takie wycofanie mogłoby najczęściej mieć miejsce w przypadku, gdy użytkownik korzystający z możliwości podglądu dowodów, które mają być wymieniane, odkryje, że informacje są nieścisłe, nieaktualne lub wykraczają poza to, co jest konieczne w kontekście danej procedury. Użytkownik powinien mieć również możliwość zakwestionowania niewłaściwego użycia i zapobieżenia wtórnemu wykorzystaniu danych w celach, które nie spełniają jego uzasadnionych oczekiwań.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  System taki powinien być dostępny jako dodatkowy system względem innych systemów przewidujących współpracę między organami, takich jak IMI lub [karta usługowa] i nie powinien mieć wpływu na inne systemy, w tym na system przewidziany w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 987/2009, jednolity europejski dokument zamówienia na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2014/2433, integrację krajowych rejestrów, integrację centralnych rejestrów handlowych i rejestrów spółek na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/101/WE34 oraz integrację rejestrów upadłości na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/84835.

(30)  Bezpieczny system techniczny, który powinien powstać na potrzeby wymiany dowodów na mocy niniejszego rozporządzenia, powinien również dawać właściwym organom formułującym żądanie pewność ze strony organów wydających zezwolenia, jeżeli chodzi o autentyczność i legalność przekazywanych dokumentów. Organ wydający powinien dopilnować, aby dane osobowe były w razie konieczności aktualizowane, a dane nieprawidłowe lub nieaktualne nie były już przetwarzane. System techniczny powinien być dostępny jako dodatkowy system względem innych systemów przewidujących współpracę między organami, takich jak IMI i nie powinien mieć wpływu na inne systemy, w tym na system przewidziany w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 987/2009, jednolity europejski dokument zamówienia na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2014/2433, system elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (EESSI), integrację krajowych rejestrów, integrację centralnych rejestrów handlowych i rejestrów spółek na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/101/WE34 oraz integrację rejestrów upadłości na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/84835 .

__________________

__________________

33 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65242).

33 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65-242).

34 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/101/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich (Dz.U. L 258 z 1.10.2009, s. 11–19).

34 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/101/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich (Dz.U. L 258 z 1.10.2009, s. 11–19).

35 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 19–72).

35 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 19).

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wdrożenia systemu technicznego umożliwiającego wymianę dowodów Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze do szczegółowego określenia zwłaszcza specyfikacji technicznych systemu przetwarzania żądań użytkownika o wymianę dowodów, transferu dowodów i środków niezbędnych do zapewnienia nienaruszalności i poufności takiego transferu. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201136.

(31)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wdrożenia systemu technicznego umożliwiającego wymianę dowodów Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze do szczegółowego określenia zwłaszcza specyfikacji technicznych, organizacyjnych i operacyjnych systemu przetwarzania żądań użytkownika o wymianę dowodów, transferu dowodów i środków niezbędnych do zapewnienia nienaruszalności i poufności takiego transferu, w tym środków niezbędnych do zapewnienia komunikacji użytkownika z systemem technicznym oraz komunikacji między właściwymi organami. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201136.

__________________

__________________

36 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13–18).

36 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13–18).

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(31a)  W trosce o zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu technicznego na potrzeby transgranicznego stosowania zasady jednorazowości, przy przyjmowaniu aktów wykonawczych określających specyfikację systemu technicznego Komisja powinna należycie uwzględnić standardy oraz specyfikacje techniczne opracowane przez europejskie i międzynarodowe organizacje i organy normalizacyjne, w szczególności przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) oraz Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), zgodnie z art. 32 rozporządzenia (UE) 2016/679 i art. 22 rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Uzasadnienie

Bezpośrednia wzmianka o rozporządzeniu 2016/679 (ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych) oraz rozporządzeniu nr 45/2001 w kontekście specyfikacji technicznych dotyczących bezpieczeństwa.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  Za przestrzeganie kryteriów jakościowych powinny odpowiadać właściwe organy i Komisja w odniesieniu do informacji, procedur i usług, za które odpowiadają. Koordynatorzy krajowi i Komisja powinni nadzorować przestrzeganie kryteriów jakościowych, odpowiednio na szczeblu krajowym i unijnym, oraz rozwiązywać ewentualne problemy. Niniejsze rozporządzenie powinno przyznawać Komisji szeroki wachlarz środków umożliwiających reakcję na pogorszenie jakości usług świadczonych za pośrednictwem portalu, zależnie od wagi i utrzymywania się takiego pogorszenia jakości, z uwzględnieniem udziału grupy koordynacyjnej portalu. Powinno to pozostać bez uszczerbku dla ogólnej odpowiedzialności Komisji za monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia.

(32)  Za przestrzeganie kryteriów jakościowych powinny odpowiadać właściwe organy i Komisja w odniesieniu do informacji, procedur i usług, za które odpowiadają. Koordynatorzy krajowi i Komisja powinni w regularnych odstępach czasu nadzorować przestrzeganie kryteriów jakościowych i bezpieczeństwa, odpowiednio na szczeblu krajowym i unijnym, oraz rozwiązywać ewentualne problemy. Ponadto koordynatorzy krajowi powinni nadzorować i monitorować funkcjonowanie systemu technicznego umożliwiającego transgraniczną wymianę dowodów. Niniejsze rozporządzenie powinno przyznawać Komisji szeroki wachlarz środków umożliwiających reakcję na pogorszenie jakości usług świadczonych za pośrednictwem portalu, zależnie od wagi i utrzymywania się takiego pogorszenia jakości, z uwzględnieniem udziału grupy koordynacyjnej portalu. Powinno to pozostać bez uszczerbku dla ogólnej odpowiedzialności Komisji za monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33a)  Rozporządzenie powinno również określać zestaw wymogów jakościowych w odniesieniu do wspólnego interfejsu użytkownika. Komisja powinna dopilnować, by wspólny interfejs użytkownika spełniał te wymogi, a w szczególności był dostępny i udostępniany w internecie za pośrednictwem różnych kanałów, łatwy w nawigacji i by podawał jasne informacje. Aby zagwarantować, że użytkownicy dowiedzą się o istnieniu wspólnego interfejsu użytkownika, powinien on być łatwo rozpoznawalny zarówno na krajowych, jak i unijnych stronach i witrynach internetowych.

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce proponuje się techniczne rozwiązanie mające na celu optymalizację opcji wyszukiwarki jednolitego portalu cyfrowego.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33b) Wspólny interfejs użytkownika powinien umożliwiać korzystanie z często zadawanych pytań w oparciu o kluczowe problemy użytkowników przy wsparciu ze strony inteligentnego wyszukiwania i narzędzi online, takich jak formularze elektroniczne, które mogą pomóc w zmniejszeniu obciążenia użytkowników wyszukiwaniem i skierowaniu zapytań do najbardziej odpowiedniej usługi. Praktyka często zadawanych pytań zmniejsza również liczbę zapytań, które nie mieszczą się w zakresie kompetencji określonej usługi, i szczególnie skutecznie ukierunkowuje zapytania między istniejącymi unijnymi portalami.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33c)  Komisja powinna zapewnić, aby w procedurach zamówień publicznych na opracowanie aplikacji informatycznych i stron internetowych na potrzeby aplikacji informatycznych obsługujących portal należycie uwzględniano kryteria innowacyjności oraz potrzebę stosowania otwartych standardów ułatwiających ponowne wykorzystanie oraz interoperacyjność tych rozwiązań informatycznych.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(34a)  Nazwa, pod którą portal będzie znany i promowany publicznie, powinna obowiązywać pod anglojęzycznym określeniem „Your Europe” [Twoja Europa] już istniejącego portalu o tej samej nazwie. Wspólny interfejs użytkownika powinien być widoczny i łatwy do znalezienia, szczególnie poprzez różne wyszukiwania w internecie oraz krajowe i unijne witryny i strony internetowe. Logo portalu na szczeblu unijnym powinno być widoczne na wszystkich stronach internetowych na szczeblu Unii, a także na stronach internetowych na szczeblu krajowym połączonych z portalem. W przypadku istnienia wyszukiwarek na krajowych stronach lub witrynach internetowych, portal powinien być dostępny w ramach opcji wyszukiwania na krajowych stronach lub witrynach internetowych. Właściwe organy powinny zapewnić, aby użytkownicy byli kierowani ze swoich stron internetowych połączonych z portalem do jednolitego portalu cyfrowego. Informacje i dostęp do odpowiednich organizacji na szczeblu krajowym powinny być również zapewniane na stronach lub witrynach internetowych poszczególnych usług zarządzanych na szczeblu Unii.

Uzasadnienie

Łatwość wyszukiwania i widoczność są ważnymi elementami sukcesu jednolitego portalu cyfrowego.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  Jakość informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów dostępnych za pośrednictwem portalu należy monitorować przede wszystkim przez narzędzie do gromadzenia informacji zwrotnych od użytkowników, w którym użytkownicy proszeni będą o ocenę zakresu i jakości informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów, z których skorzystali. Informacje te będą gromadzone we wspólnym narzędziu, do którego dostęp powinny mieć Komisja, właściwe organy i koordynatorzy krajowi. Aby zapewnić jednolite warunki wykonania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do funkcjonalności narzędzia do gromadzenia informacji zwrotnych od użytkowników oraz metodyki gromadzenia i udostępniania informacji zwrotnych od użytkowników, Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

(37)  Jakość jednolitego portalu cyfrowego zależy od jakości unijnych i krajowych usług świadczonych za pośrednictwem portalu. Złe doświadczenia związane z informacjami i usługami online na szczeblu unijnym i krajowym mogą generować negatywne postrzeganie portalu. Dlatego jakość informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów dostępnych za pośrednictwem portalu należy regularnie monitorować przede wszystkim przez narzędzie do gromadzenia informacji zwrotnych od użytkowników pozwalające udzielać odpowiedzi w formie swobodnego tekstu, w którym użytkownicy proszeni będą o ocenę zakresu i jakości informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów, z których skorzystali. Informacje te będą gromadzone we wspólnym narzędziu, do którego dostęp powinny mieć Komisja, właściwe organy i koordynatorzy krajowi. Aby zwiększyć zaufanie użytkowników oraz zapewnić im przejrzystość, informacje zwrotne powinny być agregowane oraz udostępniane publicznie w zanonimizowany sposób jako otwarte dane na stronie internetowej Komisji oraz na samym portalu w formie sprawozdań podsumowujących. Aby zapewnić jednolite warunki wykonania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do funkcjonalności narzędzia do gromadzenia informacji zwrotnych od użytkowników oraz metodyki gromadzenia, udostępniania i publikowania informacji zwrotnych od użytkowników, Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40)  Jeżeli środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych, powinno ono odbywać się zgodnie z przepisami Unii dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z [dyrektywą 95/46/WE38] [rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67939] i [nowym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady zastępującym rozporządzenie (WE) nr 45/2001].

(40)  Jeżeli środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych, takie przetwarzanie powinno odbywać się zgodnie z przepisami Unii dotyczącymi ochrony danych osobowych. W kontekście niniejszego rozporządzenie zastosowanie powinny mieć w szczególności: rozporządzenie (WE) No 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady38, rozporządzenie (UE) 2016/679 i dyrektywa (UE) 2016/680 Parlamentu Europejskiego i Rady39.

__________________

__________________

38 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31–50).

38 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

39 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

39 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

 

39a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(40a)  Wprowadzony system powinien gwarantować zabezpieczenie danych użytkowników przed łamaniem zabezpieczeń i cyberatakami.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41)  Celem niniejszego rozporządzenia jest zapewnienie użytkownikom działającym w innych państwach członkowskich dostępu online do pełnych, wiarygodnych i zrozumiałych informacji unijnych i krajowych na temat praw, przepisów i obowiązków, do procedur online w pełni funkcjonalnych dla użytkowników transgranicznych oraz do usług wsparcia i rozwiązywania problemów. Ponieważ cel ten nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(41)  Celem niniejszego rozporządzenia jest zapewnienie użytkownikom działającym w innych państwach członkowskich dostępu online do pełnych, wiarygodnych, przystępnych i zrozumiałych informacji unijnych i krajowych na temat praw, przepisów i obowiązków, do procedur online w pełni funkcjonalnych dla użytkowników transgranicznych oraz do usług wsparcia i rozwiązywania problemów. Ponieważ cel ten nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

Uzasadnienie

Lepsze odzwierciedlenie obecnego stanu w zakresie środków łączności stosowanych przez osoby niepełnosprawne.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(42)  Aby państwa członkowskie i Komisja mogły opracować i wdrożyć narzędzia niezbędne do nadania skuteczności niniejszemu rozporządzeniu, niektóre jego przepisy powinny mieć zastosowanie po dwóch latach od jego wejścia w życie.

(42)  Aby państwa członkowskie i Komisja mogły opracować i wdrożyć narzędzia niezbędne do nadania skuteczności niniejszemu rozporządzeniu, niektóre jego przepisy powinny mieć zastosowanie po dwóch latach od jego wejścia w życie. Inne przepisy, które mogą być łatwiej przestrzegane powinny być stosowane od dnia.... [18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  określa zasady tworzenia i funkcjonowania jednolitego portalu cyfrowego, aby zapewnić obywatelom i przedsiębiorstwom łatwy dostęp do wysokojakościowych i kompletnych informacji, skutecznych usług wsparcia i rozwiązywania problemów oraz skutecznych procedur w zakresie przepisów unijnych i krajowych mających zastosowanie do obywateli i przedsiębiorstw korzystających lub zamierzających korzystać ze swoich praw wynikających z prawa Unii w dziedzinie rynku wewnętrznego w rozumieniu art. 26 ust. 2 TFUE;

a)  określa zasady tworzenia i funkcjonowania jednolitego portalu cyfrowego, aby zapewnić obywatelom i przedsiębiorstwom łatwy dostęp do dokładnych, aktualnych, łatwo zrozumiałych, wysokojakościowych i kompletnych informacji, skutecznych usług wsparcia i rozwiązywania problemów oraz skutecznych procedur w zakresie przepisów unijnych i krajowych mających zastosowanie do obywateli i przedsiębiorstw korzystających lub zamierzających korzystać ze swoich praw wynikających z prawa Unii w dziedzinie rynku wewnętrznego w rozumieniu art. 26 ust. 2 TFUE;

Uzasadnienie

Aby jednolity portal cyfrowy odpowiadał na potrzeby użytkowników, należy ustanowić standardy jakości usług. W badaniu przeprowadzonym w 2013 r. przez Departament Tematyczny A Parlamentu Europejskiego pt.: „Europejski pojedynczy punkt kontaktowy” obywatele i przedsiębiorstwa wskazali na jasne, dokładne i aktualne informacje wśród najważniejszych cech europejskiego pojedynczego punktu kontaktowego. Zgodnie z zaleceniami autorów należy również zagwarantować, że informacje będą łatwe do zrozumienia, tak aby z informacji i usług przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu mogła skorzystać maksymalna liczba użytkowników.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  ułatwia użytkownikom z innych państw członkowskich korzystanie z procedur oraz wspiera wdrożenie zasady „jednorazowości”;

b)  ułatwia korzystanie z procedur online, w tym użytkownikom z innych państw członkowskich, i ułatwia wymianę dowodów w procedurach wymienionych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia i procedurach przewidzianych w dyrektywach 2005/36/WE, 2006/123/WE, 2014/24/UE i 2014/25/UE poprzez wdrożenie zasady „jednorazowości”;

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że niniejsze rozporządzenie nie stanowi podstawy prawnej dla zasady jednorazowości, jako że powinno się to odbywać w oddzielnym wniosku ustanawiającym jasną podstawę prawną, która może być wykorzystana do rozszerzenia zasady jednorazowości w tych sektorach, które nie wchodzą w zakres niniejszego wniosku. Potrzebny jest także odrębny instrument prawny do rozwiązania potencjalnych problemów związanych z ochroną danych i odpowiedzialnością wynikającą z tej zasady. Zamiast tego rozporządzenie ułatwi wymianę dowodów w odniesieniu do niektórych procedur online za pośrednictwem specjalnego instrumentu w art. 12, a tym samym ułatwi stosowanie zasady jednorazowości.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  W przypadku kolizji między przepisami niniejszego rozporządzenia a przepisami innego aktu Unii regulującymi określone aspekty przedmiotu niniejszego rozporządzenia pierwszeństwo mają przepisy innego aktu Unii.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na istotę procedur ani na prawa przyznane poprzez takie procedury określone na poziomie unijnym lub krajowym w którymkolwiek z obszarów objętych niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jednolity portal cyfrowy („portal”) zostaje utworzony przez Komisję i właściwe organy zgodnie z wymogami niniejszego rozporządzenia. Portal składa się ze wspólnego interfejsu użytkownika zintegrowanego w jednolitym portalu zarządzanym przez Komisję oraz zawiera odwołania do odpowiednich krajowych i unijnych stron internetowych.

1.  Jednolity portal cyfrowy („portal”) zostaje utworzony przez Komisję i państwa członkowskie zgodnie z wymogami niniejszego rozporządzenia. Portal składa się ze wspólnego interfejsu użytkownika zintegrowanego w jednolitym portalu „Twoja Europa” zarządzanym przez Komisję. Portal zapewnia dostęp i linki do odpowiednich krajowych i unijnych stron i witryn internetowych.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  informacji i linków do procedur utworzonych na szczeblu unijnym lub krajowym na potrzeby korzystania z tych praw i przestrzegania tych obowiązków i przepisów;

b)  informacji i linków do procedur utworzonych na szczeblu unijnym lub krajowym, aby użytkownicy mogli korzystać ze swoich praw i przestrzegać obowiązków i przepisów w dziedzinie rynku wewnętrznego;

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 34 w celu zmiany załącznika I poprzez aktualizację informacji w istniejących kategoriach informacji i zmiany załącznika III poprzez dodanie dalszych usług wsparcia i rozwiązywania problemów w celu uwzględnienia nowych osiągnięć w zakresie dostępu do praw, obowiązków i zasad ustanowionych w prawie Unii i prawie krajowym.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  „właściwy organ” oznacza każdy organ państwa członkowskiego utworzony na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym, który ma określone obowiązki dotyczące informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów objętych niniejszym rozporządzeniem;

3)  „właściwy organ” oznacza każdy organ państwa członkowskiego utworzony na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym, który ma określone obowiązki dotyczące informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów objętych niniejszym rozporządzeniem, lub każdą inną osobę bądź każdy inny organ, której bądź któremu państwo członkowskie przydzieliło takie obowiązki;

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  „dowody” oznaczają wszelkie dokumenty i dane, w tym tekst lub nagrania dźwiękowe, wizualne lub audiowizualne, niezależnie od zastosowanego nośnika, wydawane przez właściwy organ w celu udowodnienia faktów lub spełnienia wymogów procedur, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. b).

4)  „dowody” oznaczają wszelkie dokumenty i dane, w tym tekst lub nagrania dźwiękowe, wizualne lub audiowizualne, niezależnie od zastosowanego nośnika, wymagane przez właściwy organ w celu udowodnienia faktów lub spełnienia wymogów procedur, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. b).

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna do zapewnienia wewnętrznej logiki i spójności tekstu.

Poprawka50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby użytkownicy mieli łatwy dostęp online do następujących informacji na ich krajowych stronach internetowych:

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby użytkownicy mieli łatwy dostęp online do następujących informacji na ich stronach i witrynach internetowych:

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Ponadto te witryny i strony internetowe muszą zawierać link do wspólnego interfejsu użytkownika, o którym mowa w art. 2 ust. 1.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Komisja zapewnia, aby użytkownicy mieli dostęp online do informacji, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, za pośrednictwem wspólnego interfejsu użytkownika i wbudowanej wewnętrznej wyszukiwarki.

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna dla zagwarantowania, że Komisja będzie odpowiedzialna za zapewnienie dostępu do informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, za pośrednictwem jednolitego portalu cyfrowego.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Komisja i państwa członkowskie mogą zapewnić dodatkowe informacje inne niż te określone w załączniku I i załączniku II.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dostęp do procedur

Dostęp online do procedur

Uzasadnienie

Artykuł 5 obejmuje wyłącznie procedury, które państwa członkowskie są zobowiązane świadczyć w pełni online.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby w przypadku gdy procedura, o której mowa w art. 2 ust. 2 lit. b), określona na szczeblu krajowym jest dostępna online dla użytkowników z danego państwa członkowskiego i może być przez nich przeprowadzona online, była ona również dostępna dla użytkowników z innych państw członkowskich i mogła być przez nich przeprowadzona w sposób niedyskryminujący.

skreśla się

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby użytkownicy mogli przeprowadzić procedury wymienione w załączniku II w pełni online.

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby użytkownicy mogli mieć pełen dostęp do procedur wymienionych w załączniku II oraz by mogli przeprowadzić je online, poza sytuacjami, gdy takie procedury nie istnieją w danym państwie członkowskim.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Procedury, o których mowa w ust. 2, uznawane są za w pełni online, jeżeli identyfikacja, dostarczanie informacji, dowodów potwierdzających oraz podpis i ostateczne przedłożenie mogą zostać przeprowadzone drogą elektroniczną na odległość i za pośrednictwem jednego kanału komunikacyjnego oraz jeżeli wynik danej procedury jest również dostarczany drogą elektroniczną.

3.  Procedury, o których mowa w ust. 2, uznawane są za w pełni online, jeżeli identyfikacja, dostarczanie informacji i dowodów, podpis i ostateczne przedłożenie mogą zostać przeprowadzone drogą elektroniczną na odległość i za pośrednictwem kanału komunikacyjnego, który umożliwia użytkownikom spełnienie wymagań związanych z procedurą w uporządkowany sposób oraz jeżeli wynik danej procedury jest również dostarczany drogą elektroniczną bądź doręczany fizycznie, o ile jest to wymagane przepisami unijnymi lub krajowymi, a użytkownicy otrzymują elektroniczne powiadomienie o zakończeniu procedury, bez uszczerbku dla kompetencji państw członkowskich do nawiązania bezpośredniego kontaktu z obywatelami i przedsiębiorstwami.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli celu danej procedury, o której mowa w ust. 2, nie można osiągnąć bez zobowiązania użytkownika do stawienia się osobiście przed właściwym organem na pewnym etapie procedury, państwa członkowskie ograniczają taką fizyczną obecność do tego, co jest ściśle niezbędne i obiektywnie uzasadnione, i zapewniają, aby pozostałe etapy procedury mogły być przeprowadzone w pełni online. Informują one Komisję o takich wyjątkach.

4.  Jeżeli w uzasadnionych wyjątkowych okolicznościach związanych z ogólnym bezpieczeństwem, zdrowiem publicznym i zwalczaniem nadużyć finansowych, celu nie można osiągnąć w pełni online, państwa członkowskie mogą wymagać fizycznej obecności użytkownika przed właściwym organem na pewnym etapie procedury. W tych wyjątkowych przypadkach państwa członkowskie ograniczają taką fizyczną obecność do tego, co jest ściśle niezbędne i obiektywnie uzasadnione, i zapewniają, aby pozostałe etapy procedury mogły być przeprowadzone w pełni online. Państwa członkowskie zapewniają również, by wymóg fizycznej obecności nie prowadził do dyskryminacji użytkowników transgranicznych. Informują one Komisję i grupę koordynacyjną jednolitego portalu cyfrowego o takich wyjątkach i należycie je uzasadniają.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na istotę żadnego z praw przyznanych poprzez dowolną procedurę określoną na poziomie unijnym lub krajowym we wszystkich obszarach regulowanych przepisami niniejszego rozporządzenia.

5.  Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwe organy były uprawnione do weryfikacji autentyczności i zgodności z prawem wszystkich dokumentów przedstawionych jako dowód. Dowody w postaci dokumentów wymieniane za pośrednictwem systemu technicznego, o którym mowa w art. 12, dla potrzeb organu otrzymującego są uznawane za zweryfikowane.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Żaden przepis w niniejszym artykule w żaden sposób nie uniemożliwia państwom członkowskim oferowania użytkownikom dodatkowych możliwości dostępu do procedur i przeprowadzania procedur, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. b), w inny sposób niż online.

6.  Żaden przepis w niniejszym artykule w żaden sposób nie uniemożliwia państwom członkowskim oferowania użytkownikom możliwości dostępu do procedur i przeprowadzania procedur, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. b), w inny sposób niż online.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna do zapewnienia wewnętrznej logiki i spójności tekstu.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie i Komisja zapewniają użytkownikom łatwy dostęp online do usług wsparcia i rozwiązywania problemów, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. c).

1.  Państwa członkowskie i Komisja zapewniają użytkownikom łatwy i niedyskryminujący dostęp online do usług wsparcia i rozwiązywania problemów, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. c).

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  usługa jest świadczona bezpłatnie lub w cenach przystępnych dla mikroprzedsiębiorstw lub obywateli;

b)  usługa jest świadczona bezpłatnie lub w cenach przystępnych dla zamierzonych odbiorców, takich jak mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje non-profit i obywatele;

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  usługa spełnia wymogi określone w art. 9 i 13.

c)  usługa spełnia wymogi jakościowe określone w art. 6a, 9 i 13.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna do zapewnienia wewnętrznej logiki i spójności tekstu.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli koordynator krajowy proponuje uwzględnienie linku zgodnie z ust. 3 i przekazuje taki link zgodnie z art. 16 ust. 3, Komisja ocenia, czy spełnione są warunki określone w powyższym ustępie, w którym to przypadku aktywuje dany link.

4.  Jeżeli koordynator krajowy proponuje uwzględnienie linku zgodnie z ust. 3 i przekazuje taki link zgodnie z art. 16 ust. 3, Komisja ocenia w drodze aktu wykonawczego, czy spełnione są warunki określone w powyższym ustępie, w którym to przypadku aktywuje dany link.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6a

 

Wymogi jakościowe dotyczące dostępności stron i witryn internetowych

 

1.  Państwa członkowskie zapewniają zgodność z dyrektywą 2016/2102, jeśli chodzi o strony i witryny internetowe, za pomocą których zapewniają one dostęp do:

 

a) informacji, o których mowa w art. 4 ust. 1;

 

b) procedur, o których mowa w art. 5; lub

 

c) usług wsparcia i rozwiązywania problemów, o których mowa w art. 6.

 

2.  W rozumieniu art. 4 dyrektywy 2016/2102 Komisja zwiększa dostępność stron i witryn internetowych, za pomocą których zapewnia dostęp do informacji, o których mowa w art. 4 ust. 2, oraz do usług wsparcia i rozwiązywania problemów, o których mowa w art. 6.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli właściwe organy i Komisja są zgodnie z art. 4 odpowiedzialne za zapewnienie dostępu do informacji, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a), zapewniają one zgodność tych informacji z następującymi wymogami:

1.  Jeżeli państwa członkowskie i Komisja są zgodnie z art. 4 odpowiedzialne za zapewnienie dostępu do informacji, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a), zapewniają one zgodność tych informacji z następującymi wymogami:

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  są zorientowane na użytkownika, co oznacza należytą dbałość o to, by użytkownik potrafił w skuteczny, łatwy i przyjazny dla siebie sposób odnaleźć wszystkie odpowiednie informacje;

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zawierają nazwę podmiotu odpowiedzialnego za treść informacji;

c)  zawierają nazwę organu lub podmiotu odpowiedzialnego za treść informacji;

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  zawierają nazwę organu lub podmiotu odpowiedzialnego za procedury i ich przeprowadzanie;

Uzasadnienie

Podawane powinny być również informacje dotyczące organu lub podmiotu odpowiedzialnego za procedury.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  zawierają dane kontaktowe oraz linki do odpowiednich usług wsparcia i rozwiązywania problemów;

d)  zawierają dane kontaktowe, w tym co najmniej numer telefonu, adres poczty elektronicznej i w miarę możliwości inne środki komunikacji elektronicznej oraz linki do odpowiednich usług wsparcia i rozwiązywania problemów;

Poprawka71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Właściwe organy zapewniają informacje w co najmniej jednym języku urzędowym Unii oprócz języka danego kraju lub – w stosownych przypadkach – języków danego kraju.

2.  Państwa członkowskie zapewniają informacje w co najmniej jednym języku urzędowym Unii powszechnie zrozumiałym przez możliwie największą liczbę użytkowników oprócz języka danego kraju lub języka urzędowego lub – w stosownych przypadkach – języków danego kraju lub języków urzędowych ich państwa członkowskiego. Wymóg ten pozostaje bez uszczerbku dla przepisów państw członkowskich dotyczących posługiwania się językami.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do celów przestrzegania art. 4 właściwe organy i Komisja zapewniają użytkownikom dostęp do jasnych i przyjaznych dla użytkownika wyjaśnień na temat następujących elementów procedur, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. b), zanim użytkownik będzie musiał podać swoją tożsamość w celu rozpoczęcia procedury:

1.  Do celów przestrzegania art. 4 państwa członkowskie i Komisja zapewniają użytkownikom dostęp do jasnych, zwięzłych, precyzyjnych, przystępnych i przyjaznych dla użytkownika wyjaśnień na temat następujących elementów procedur, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. b). Taki dostęp powinien być zagwarantowany w stosownych przypadkach zanim użytkownik będzie musiał podać swoją tożsamość w celu rozpoczęcia procedury:

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  poszczególne etapy procedury;

a)  poszczególne etapy i kroki wymagane do przeprowadzenia procedury;

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  właściwe organy, z którymi procedura się wiąże, oraz organizacja ponosząca główną odpowiedzialność za procedurę, w tym dane kontaktowe w przypadku skarg;

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  szacowany czas wymagany do przeprowadzenia procedury oraz wszelkie mające zastosowanie terminy;

f)  wszelkie terminy, których musi przestrzegać użytkownik lub właściwy organ, a także przewidywany czas, w którym właściwy organ powinien przeprowadzić procedurę;

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  w przypadku braku odpowiedzi ze strony właściwego organu wszelkie zasady lub następstwa takiego braku odpowiedzi dla użytkowników;

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  język lub, w stosownych przypadkach, języki, w których procedura może być przeprowadzona.

g)  ewentualny dodatkowy język, w którym procedura może być przeprowadzona.

Uzasadnienie

Poprawka redakcyjna mająca na celu wyjaśnienie tekstu, ponieważ procedury, o których mowa w niniejszym dokumencie, będą oferowane tak czy inaczej w co najmniej jednym języku.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga)  każdy wyjątek od ciążącego na państwach członkowskich obowiązku udostępnienia w pełni online procedur, o których mowa w art. 5, przy czym każdy wyjątek musi zostać uzupełniony racjonalnym wyjaśnieniem, jak ograniczenia te spełniają kryteria ścisłej niezbędności i obiektywnego uzasadnienia.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, są już dostępne dla użytkowników krajowych, mogą one zostać wykorzystane do celów niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że zawierają one, w stosownych przypadkach, informacje dotyczące sytuacji użytkowników z zagranicy.

2.  Jeżeli wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, są już dostępne dla użytkowników w państwach członkowskich, mogą one zostać wykorzystane do celów niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że zawierają one, w stosownych przypadkach, informacje dotyczące sytuacji użytkowników transgranicznych.

Poprawka  80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Właściwe organy zapewniają wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, w co najmniej jednym języku urzędowym Unii oprócz języka danego kraju lub – w stosownych przypadkach – języków danego kraju.

3.  Państwa członkowskie zapewniają wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, w co najmniej jednym języku urzędowym Unii powszechnie zrozumiałym przez możliwie największą liczbę użytkowników oprócz języka danego kraju lub języka urzędowego lub – w stosownych przypadkach – języków danego kraju lub języków urzędowych ich państwa członkowskiego. Wymóg ten pozostaje bez uszczerbku dla przepisów państw członkowskich dotyczących posługiwania się językami.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do celów przestrzegania art. 4 właściwe organy i Komisja zapewniają użytkownikom dostęp do jasnych i przyjaznych dla użytkownika wyjaśnień na temat następujących kwestii, przed złożeniem wniosku o usługę, o której mowa w art. 2 ust. 2 lit. c):

1.  Do celów przestrzegania art. 4 państwa członkowskie i Komisja zapewniają użytkownikom dostęp do jasnych i przyjaznych dla użytkownika wyjaśnień na temat następujących kwestii, przed złożeniem wniosku o usługę, o której mowa w art. 2 ust. 2 lit. c):

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  nazwa i dane kontaktowe podmiotów odpowiedzialnych za usługę;

b)  nazwa i dane kontaktowe podmiotów odpowiedzialnych za usługę, w tym co najmniej numer telefonu i adres poczty elektronicznej i w miarę możliwości inne środki komunikacji elektronicznej;

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  przewidywany czas niezbędny do uzyskania usługi lub średni czas reakcji;

d)  wszelkie terminy, których musi przestrzegać użytkownik lub podmioty odpowiedzialne za usługę, a także przewidywany czas, w którym odnośne podmioty odpowiedzialne powinny przeprowadzić procedurę;

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  język lub, w stosownych przypadkach, języki, w których można złożyć wniosek i który może być używany w późniejszych kontaktach.

e)  każdy dodatkowy język, w którym można złożyć wniosek i który może być używany w późniejszych kontaktach.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Właściwe organy zapewniają wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, w co najmniej jednym języku urzędowym Unii oprócz języka danego kraju lub – w stosownych przypadkach – języków danego kraju.

2.  Państwa członkowskie zapewniają wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, w co najmniej jednym języku urzędowym Unii powszechnie zrozumiałym przez możliwie największą liczbę użytkowników oprócz języka danego kraju lub języka urzędowego lub – w stosownych przypadkach – języków danego kraju lub języków urzędowych ich państwa członkowskiego. Wymóg ten pozostaje bez uszczerbku dla przepisów państw członkowskich dotyczących posługiwania się językami.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Właściwe organy zapewniają spełnienie następujących wymogów w odniesieniu do procedur, o których mowa w art. 5 ust. 1, za które są one odpowiedzialne:

Państwa członkowskie zapewniają spełnienie następujących wymogów w odniesieniu do procedur, o których mowa w art. 5 i 11, za które są one odpowiedzialne:

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w przypadku niedotrzymania stosownych terminów użytkownicy są informowani z wyprzedzeniem o przyczynach takiego stanu rzeczy i podawany jest nowy termin.

b)  w przypadku opóźnienia lub niedotrzymania stosownych terminów użytkownicy są informowani z wyprzedzeniem o przyczynach takiego stanu rzeczy i ewentualnych konsekwencjach, jakie może to mieć dla dotrzymania obowiązujących terminów, w tym o zobowiązaniu do dotrzymania nowego terminu, jeśli obecny termin nie zostanie dotrzymany.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Transgraniczny dostęp do procedur online

Transgraniczny dostęp online do procedur

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby w przypadku gdy procedura, o której mowa w art. 2 ust. 2 lit. b), określona na szczeblu krajowym lub przez centralne organy państwowe lub udostępniona jednakowo wszystkim samorządom poniżej szczebla centralnego jest dostępna online dla użytkowników z danego państwa członkowskiego i może być przez nich przeprowadzona online, była również dostępna online dla użytkowników z innych państw członkowskich i mogła być przez nich przeprowadzona online w niedyskryminacyjny sposób.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Właściwe organy zapewniają, aby w przypadku udostępniania online procedur, o których mowa w art. 5 ust. 1, spełnione były co najmniej następujące warunki:

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby w przypadku udostępniania online procedur, o których mowa w ust. -1 niniejszego artykułu, spełnione były co najmniej następujące warunki:

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  użytkownicy mają dostęp do instrukcji i mogą otrzymać instrukcje przeprowadzenia procedury w co najmniej jednym języku urzędowym Unii oprócz języka danego kraju lub – w stosownych przypadkach – języków danego kraju;

a)  użytkownicy mają dostęp do instrukcji i mogą otrzymać instrukcje przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 8 ust. 2 i 3 w co najmniej jednym języku urzędowym Unii powszechnie zrozumiałym przez możliwie największą liczbę użytkowników oprócz języka danego kraju lub języka urzędowego lub – w stosownych przypadkach – języków danego kraju lub języków urzędowych ich państwa członkowskiego;

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  jeżeli wymagana jest identyfikacja i podpis, użytkownicy mogą potwierdzić swoją tożsamość oraz podpisać i uwierzytelnić dokumenty przy użyciu środków identyfikacji elektronicznej i uwierzytelniania elektronicznego, jak określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014;

c)  jeżeli wymagana jest identyfikacja, uwierzytelnienie i podpis, użytkownicy mogą potwierdzić swoją tożsamość i uwierzytelnić ją oraz podpisać i uwierzytelnić dokumenty przy użyciu środków identyfikacji elektronicznej i uwierzytelniania elektronicznego, jak określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014, jeżeli również użytkownicy krajowi posiadający siedzibę w danym państwie członkowskim mają taką możliwość;

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  użytkownicy mogą przedłożyć dowód zgodności z odpowiednimi wymogami w formacie elektronicznym;

d)  użytkownicy mogą otrzymać i przedłożyć dowód zgodności z odpowiednimi wymogami w formacie elektronicznym we wszystkich przypadkach, w których również użytkownicy krajowi mają taką możliwość i gdy jest to zgodne z krajowymi procedurami i wymogami;

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  jeżeli przeprowadzenie procedury wymaga płatności, użytkownicy mogą uiścić wszelkie opłaty online poprzez transgraniczną usługę płatniczą, w tym co najmniej poprzez polecenie przelewu lub polecenie zapłaty, jak określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/201240.

e)  jeżeli przeprowadzenie procedury wymaga płatności, użytkownicy mogą uiścić wszelkie opłaty online poprzez transgraniczną usługę płatniczą, w tym co najmniej poprzez polecenie przelewu lub polecenie zapłaty, jak określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/201240 oraz zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr xxx w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym.

_________________

_________________

40 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiające wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 (Dz.U. L 94 z 30.3.2012, s. 22–37).

40 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiające wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 (Dz.U. L 94 z 30.3.2012, s. 22–37).

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli właściwe organy uznają cyfrowe kopie nieelektronicznych dowodów tożsamości użytkowników krajowych, takich jak dowody tożsamości lub paszporty, muszą uznawać również takie kopie cyfrowe w przypadku użytkowników z innych państw członkowskich.

2.  Jeżeli procedura nie wymaga elektronicznej identyfikacji lub uwierzytelnienia, o których mowa w ust. 1 lit. c), i jeżeli właściwe organy uznają cyfrowe kopie nieelektronicznych dowodów tożsamości użytkowników krajowych, takich jak dowody tożsamości lub paszporty, muszą uznawać również takie kopie cyfrowe w przypadku użytkowników z innych państw członkowskich.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Właściwe organy współpracują ze sobą za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI), ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012, jeżeli konieczna jest weryfikacja autentyczności dowodów przekazanych im przez użytkownika w formie elektronicznej do celów procedury online.

3.  Właściwe organy współpracują ze sobą za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI), ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012, jeżeli konieczna jest weryfikacja autentyczności dowodów przekazanych im przez użytkownika w formie elektronicznej do celów procedury online, o której mowa w niniejszym artykule.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Transgraniczna wymiana dowodów między właściwymi organami

System techniczny transgranicznej elektronicznej wymiany dowodów między właściwymi organami

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Na potrzeby wymiany dowodów w procedurach online wymienionych w załączniku II i procedurach przewidzianych w dyrektywach 2005/36/WE, 2006/123/WE, 2014/24/UE i 2014/25/UE Komisja we współpracy z państwami członkowskimi tworzy system techniczny elektronicznej wymiany dowodów między właściwymi organami w różnych państwach członkowskich („system techniczny”).

1.  Wyłącznie na potrzeby elektronicznej wymiany dowodów w procedurach online wymienionych w załączniku II i procedurach przewidzianych w dyrektywach 2005/36/WE, 2006/123/WE, 2014/24/UE i 2014/25/UE Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, tworzy w pełni funkcjonalny, bezpieczny i chroniony system techniczny („system techniczny”) elektronicznej wymiany dowodów między właściwymi organami w różnych państwach członkowskich.

Uzasadnienie

Nowy motyw zaproponowany przez Zielonych w połączeniu z poprawką sprawozdawcy nr 10: Niniejsze rozporządzenie oraz zasadę jednorazowości stosuje się zgodnie ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi ochrony danych, w tym zasadami uczciwości, przejrzystości, minimalizacji danych, dokładności, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności, konieczności, proporcjonalności i ograniczenia celu, a także z zasadą uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  umożliwia przetwarzanie wyłącznie na wyraźne żądanie użytkownika, o którym mowa w ust. 4;

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  zapewnia użytkownikowi możliwość podglądu dowodów, które mają zostać wymienione.

e)  daje użytkownikowi możliwość podglądu dowodów, które mają zostać wymienione, zanim zostaną one udostępnione właściwym organom żądającym dowodów, bez uszczerbku dla informacji, które mają być przekazywane zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia (UE) 2016/679;

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  umożliwia użytkownikowi monitorowanie wymiany dowodów na poszczególnych etapach przetwarzanego transferu;

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb)  zapewnia wysoki poziom interoperacyjności z różnymi systemami krajowymi oraz z innymi odpowiednimi systemami;

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera e c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ec)  nie przechowuje ani nie przetwarza żadnych danych dotyczących wymienianych dowodów ponad to, co jest ściśle niezbędne pod względem technicznym do wymiany dowodów, i nie dłużej niż przez czas wymagany do tego celu.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Właściwe organy odpowiedzialne za procedury online, o których mowa w ust. 1, na wyraźne żądanie użytkownika kierują wniosek o dowody bezpośrednio do właściwych organów wydających dowody w innych państwach członkowskich za pośrednictwem systemu technicznego. Organy wydające dowody udostępniają takie dowody przez ten sam system z zastrzeżeniem ust. 2 lit. d).

4.  Właściwe organy odpowiedzialne za procedury online, o których mowa w ust. 1, na wyraźne, dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne żądanie użytkownika, którego to dotyczy, kierują wniosek o dowody bezpośrednio do właściwych organów wydających dowody w innych państwach członkowskich za pośrednictwem systemu technicznego. Organy wydające dowody udostępniają takie dowody przez ten sam system z zastrzeżeniem ust. 2 po umożliwieniu użytkownikowi podglądu dowodów, które mają zostać wymienione, i jeżeli żądanie nie zostało wycofane.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Właściwe organy odpowiedzialne za procedury online, o których mowa w ust. 1, dopilnowują, aby użytkownicy mieli możliwość skierowania lub wycofania wyraźnego żądania lub przedłożenia lub wycofania dowodów za pomocą metod innych niż system techniczny. Użytkownicy muszą mieć możliwość wycofania żądania na dowolnym etapie procedury, a warunki takiego wycofania nie mogą być bardziej rygorystyczne niż warunki wystąpienia z takim żądaniem. Korzystanie z systemu technicznego nie jest obowiązkowe i użytkownicy mogą wnosić żądanie również bezpośrednio za pośrednictwem innych środków poza systemem technicznym. Użytkownicy mogą także przedkładać dowody poza systemem technicznym bezpośrednio zainteresowanemu właściwemu organowi.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Automatyczna transgraniczna wymiana danych jest możliwa bez wyraźnego żądania użytkownika, o którym mowa w ust. 4, w przypadku gdy prawo Unii lub prawo krajowe zezwalają na automatyczną transgraniczną wymianę informacji i wymianie nie podlegają dane osobowe.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Dowody udostępniane przez właściwy organ ograniczają się wyłącznie do tego, czego dotyczył wniosek, i są używane przez organ otrzymujący wyłącznie do celów procedury, w odniesieniu do której wymieniono dowody.

6.  Dowody udostępniane przez właściwy organ ograniczają się wyłącznie do tego, czego dotyczył wniosek, i są używane przez organ otrzymujący wyłącznie do przeprowadzenia procedury, w odniesieniu do której wymieniono dowody.

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu określenia specyfikacji systemu technicznego niezbędnych do wdrożenia niniejszego artykułu. Powyższe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 34 ust. 2.

7.  Do dnia ...[rok od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja przyjmuje pierwsze akty wykonawcze w celu określenia specyfikacji technicznych, organizacyjnych i operacyjnych systemu technicznego niezbędnych do wdrożenia niniejszego artykułu, w szczególności do komunikacji użytkownika z systemem i z właściwymi organami, a także komunikacji między właściwymi organami za pośrednictwem systemu technicznego. Przyjmując te akty wykonawcze, Komisja bierze pod uwagę prawa podstawowe użytkowników. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 35 ust. 2.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a.  Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, odpowiada za opracowanie, dostępność, utrzymanie oraz zarządzanie bezpieczeństwem systemu technicznego. Komisja, w razie konieczności w porozumieniu z Europejską Radą Ochrony Danych, nadzoruje i monitoruje system techniczny.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – akapit 1 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  usługi wsparcia i rozwiązywania problemów są wykonywane w rozsądnym terminie, z uwzględnieniem złożoności wniosku; oraz

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  przestrzegane są wszelkie terminy mające zastosowanie do właściwych organów w toku świadczenia usługi;

a)  przestrzegane są wszelkie terminy mające zastosowanie do właściwych organów w toku świadczenia usługi; oraz

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w przypadku niedotrzymania stosownych terminów użytkownicy są informowani z wyprzedzeniem o przyczynach takiego stanu rzeczy i podawany jest nowy termin;

b)  w przypadku opóźnienia lub niedotrzymania stosownych terminów użytkownicy są niezwłocznie informowani o przyczynach takiego stanu rzeczy i podawany jest nowy ostateczny termin.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  usługi wsparcia i rozwiązywania problemów są dostępne za pośrednictwem różnych odpowiednich kanałów;

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – akapit 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  organizacja stojąca za usługami wsparcia i rozwiązywania problemów, w tym własność, tożsamość prawna i dane kontaktowe tej organizacji, są jasno określone.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Koordynatorzy krajowi i Komisja monitorują zgodność informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów dostępnych za pośrednictwem portalu, za które są oni odpowiedzialni, z wymogami jakościowymi określonymi w art. 7–11 i 13. Monitorowanie prowadzi się na podstawie danych zgromadzonych zgodnie z art. 22.

1.  Koordynatorzy krajowi i Komisja regularnie monitorują zgodność informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów dostępnych za pośrednictwem portalu, za które są oni odpowiedzialni, z wymogami jakościowymi określonymi w art. 7–11 i 13. Ponadto koordynatorzy krajowi i Komisja monitorują zgodność witryn i stron internetowych, za których pośrednictwem udzielają dostępu do takich informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów, z wymogami w zakresie dostępności określonymi w art. 6a. Monitorowanie prowadzi się na podstawie danych zgromadzonych zgodnie z art. 22.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku pogorszenia się jakości usług, o których mowa w ust. 1, świadczonych przez właściwe organy, Komisja może zastosować następujące środki, uwzględniając wagę i utrzymywanie się pogorszenia jakości:

2.  W przypadku pogorszenia się jakości usług, o których mowa w ust. 1, świadczonych przez właściwe organy, Komisja stosuje jeden lub kilka z następujących środków, uwzględniając wagę i utrzymywanie się pogorszenia jakości:

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  czasowo wyłącza informacje, procedurę lub usługę wsparcia lub rozwiązywania problemów z portalu.

d)  w drodze aktów wykonawczych postanawia czasowo wyłączyć informacje, procedurę lub usługę wsparcia lub rozwiązywania problemów z portalu.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli usługa wsparcia lub rozwiązywania problemów, do której podano link zgodnie z art. 6 ust. 2, systematycznie nie spełnia wymogów określonych w art. 13 lub nie spełnia już potrzeb użytkowników, jak wynika z danych zgromadzonych zgodnie z art. 22, Komisja może wyłączyć usługę z portalu.

3.  Jeżeli usługa wsparcia lub rozwiązywania problemów, do której podano link zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2, systematycznie nie spełnia wymogów określonych w art. 6a, 9 i 13 lub nie spełnia już potrzeb użytkowników, jak wynika z danych zgromadzonych zgodnie z art. 22, Komisja może wyłączyć usługę z portalu po konsultacji z odpowiednim koordynatorem krajowym zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i, w razie konieczności, z grupą koordynacyjną portalu. Komisja i zainteresowany koordynator krajowy lub koordynatorzy krajowi przyjmują wspólny plan działania, w którym proponuje się środki mające na celu poprawę jakości usługi i zapewnienie jej ponownego podłączenia do portalu. W razie potrzeby środki te mogą być omawiane na forum grupy koordynacyjnej portalu.

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Informacje o wynikach monitorowania, o którym mowa w ust. 1, oraz o środkach podjętych zgodnie z ust. 2 i 3 są regularnie publikowane w formie sprawozdań podsumowujących na stronie internetowej Komisji oraz za pośrednictwem samego portalu.

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja zapewnia wspólny interfejs użytkownika, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie portalu.

1.  Komisja zapewnia wspólny interfejs użytkownika, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie portalu. Wspólny interfejs użytkownika jest zintegrowany z istniejącym portalem „Twoja Europa”.

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wspólny interfejs użytkownika zapewnia dostęp do informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów za pośrednictwem linków do odpowiednich stron internetowych na szczeblu krajowym i unijnym, zgłoszonych w repozytorium, o którym mowa w art. 16.

2.  Wspólny interfejs użytkownika zapewnia dostęp do informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów za pośrednictwem linków do odpowiednich stron internetowych na szczeblu krajowym i unijnym lub stron internetowych uwzględnionych w repozytorium, o którym mowa w art. 16.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie i Komisja, działając w zakresie swoich zadań i obowiązków, o których mowa w art. 4, zapewniają, aby informacje, procedury oraz usługi wsparcia i rozwiązywania problemów były zorganizowane, ustrukturyzowane i oznaczone w sposób ułatwiający ich wyszukiwanie poprzez interfejs użytkownika.

3.  Państwa członkowskie i Komisja, działając w zakresie swoich zadań i obowiązków, o których mowa w art. 4, zapewniają, aby informacje, procedury oraz usługi wsparcia i rozwiązywania problemów były zorganizowane, ustrukturyzowane i oznaczone w sposób ułatwiający ich wyszukiwanie poprzez interfejs użytkownika, w szczególności za pomocą linków między istniejącymi i uzupełniającymi witrynami lub stronami internetowymi, dzięki usprawnieniu i grupowaniu witryn lub stron internetowych oraz za pośrednictwem linków do usług i informacji online na szczeblu unijnym i krajowym.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja może przyjmować akty wykonawcze określające szczegółowo organizację, strukturę i oznaczenie każdej informacji, procedury oraz usługi wsparcia i rozwiązywania problemów, aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie wspólnego interfejsu użytkownika. Powyższe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 35 ust. 2.

4.  Komisja, po konsultacji z grupą koordynacyjną, może przyjmować akty wykonawcze określające szczegółowo organizację, strukturę i oznaczenie każdej informacji, procedury oraz usługi wsparcia i rozwiązywania problemów, aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie wspólnego interfejsu użytkownika. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 35 ust. 2.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 15a

 

Wymogi jakościowe odnoszące się do wspólnego interfejsu użytkownika

 

Komisja dopilnowuje, aby wspólny interfejs użytkownika był zgodny z następującymi wymogami jakościowymi:

 

a)   jest dostępny w internecie za pośrednictwem różnych kanałów elektronicznych;

 

b)   jest łatwy w nawigacji i podaje jasne, przyjazne dla użytkownika informacje w języku pozbawionym żargonu;

 

c)   jest łatwo rozpoznawalny poprzez logo i link do usługi online na poziomie Unii, które są zarówno widoczne, jak i dostępne w witrynach internetowych i na stronach internetowych na poziomie krajowym i unijnym;

 

d)   jest kompatybilny z różnorodnymi technologiami wspomagającymi dostępnymi na poziomie unijnym i międzynarodowym oraz z różnymi usługami uzupełniającymi.

 

 

 

 

 

 

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja tworzy i utrzymuje elektroniczne repozytorium linków do informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów, o których mowa w art. 2 ust. 2, umożliwiając powiązanie takich usług ze wspólnym interfejsem użytkownika w portalu.

1.  Komisja tworzy i utrzymuje elektroniczne repozytorium linków do informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów, o których mowa w art. 2 ust. 2, umożliwiając powiązanie i wzajemne połączenie takich usług ze wspólnym interfejsem użytkownika w portalu.

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja przesyła do repozytorium linki do informacji, procedur, usług wsparcia i rozwiązywania problemów dostępnych na stronach internetowych zarządzanych na szczeblu unijnym oraz do ich wszystkich późniejszych aktualizacji.

2.  Komisja przesyła do repozytorium linki do wszystkich informacji, procedur, usług wsparcia i rozwiązywania problemów dostępnych na stronach internetowych zarządzanych na szczeblu unijnym oraz do ich wszystkich późniejszych aktualizacji.

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Koordynatorzy krajowi przesyłają do repozytorium linki do informacji, procedur, usług wsparcia i rozwiązywania problemów dostępnych na stronach internetowych zarządzanych przez właściwe organy lub podmioty prywatne i półprywatne, o których mowa w art. 6 ust. 3, oraz do ich wszystkich późniejszych aktualizacji.

Koordynatorzy krajowi przesyłają do repozytorium linki do wszystkich informacji, procedur, usług wsparcia i rozwiązywania problemów dostępnych na stronach internetowych zarządzanych przez właściwe organy lub podmioty prywatne i półprywatne, o których mowa w art. 6 ust. 3, oraz do ich wszystkich późniejszych aktualizacji.

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Komisja i koordynatorzy krajowi zapewniają, aby informacje, procedury oraz usługi wsparcia i rozwiązywania problemów udostępniane za pośrednictwem portalu nie zawierały zbędnych całościowych lub częściowych powieleń, które mogą być mylące dla użytkowników.

5.  Komisja i koordynatorzy krajowi zapewniają, aby informacje, procedury oraz usługi wsparcia i rozwiązywania problemów udostępniane za pośrednictwem portalu nie zawierały zbędnych całościowych lub częściowych powieleń i pokrywających się informacji, które mogą być mylące dla użytkowników.

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Komisja i koordynatorzy krajowi dopilnowują, aby nieprawidłowe, uszkodzone i brakujące linki, witryny i strony internetowe zostały naprawione lub zastąpione dokładnymi, aktualnymi linkami, witrynami i stronami internetowymi, jak tylko zostaną zgłoszone.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Komisja i państwa członkowskie mogą udostępniać linki do informacji niewymienionych w załączniku I, procedur niewymienionych w załączniku II lub usług wsparcia lub rozwiązywania problemów niewymienionych w załączniku III, jeżeli informacja, procedura lub usługa wsparcia lub rozwiązywania problemów spełnia wymogi jakościowe określone w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja odpowiada za opracowanie, dostępność, utrzymanie, bezpieczeństwo i hosting następujących aplikacji informatycznych i stron internetowych:

1.  Komisja odpowiada za opracowanie, dostępność, regularne monitorowanie, regularne aktualizowanie, utrzymanie, bezpieczeństwo i hosting następujących aplikacji informatycznych i stron internetowych:

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  sprawozdania podsumowujące na temat jakości, o których mowa w art. 14 ust. 3a i art. 22 ust. 5a.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Właściwe organy odpowiadają za opracowanie, dostępność, utrzymanie oraz bezpieczeństwo aplikacji internetowych powiązanych z prowadzonymi przez nie stronami internetowymi, które są połączone ze wspólnym interfejsem użytkownika.

2.  Państwa członkowskie odpowiadają za opracowanie, dostępność, regularne monitorowanie i aktualizowanie, utrzymanie oraz bezpieczeństwo aplikacji internetowych powiązanych z ich krajowymi witrynami internetowymi i prowadzonymi przez nie stronami internetowymi, które są połączone ze wspólnym interfejsem użytkownika.

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Komisja i państwa członkowskie udostępniają publicznie informacje dotyczące wersji oraz daty ostatniej aktualizacji aplikacji informatycznych, za które odpowiadają.

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nazwę i logo, pod którymi portal będzie znany i promowany publicznie, określi Komisja w ścisłej współpracy z grupą koordynacyjną portalu, najpóźniej do dnia rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.

1.  Nazwa, pod którą portal będzie znany i promowany publicznie, będzie obowiązywać pod anglojęzycznym określeniem „Your Europe” [Twoja Europa] już istniejącego portalu o tej samej nazwie. Logo, pod którym portal będzie znany i promowany publicznie, określi Komisja w ścisłej współpracy z grupą koordynacyjną portalu, najpóźniej do dnia ... [sześć miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Logo usług online portalu na poziomie unijnym i link do nich są udostępniane w witrynach i na stronach internetowych na poziomie krajowym i unijnym, które są połączone z portalem.

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Nazwa portalu służy również jako znak jakości, który może być używany w tym rozumieniu wyłącznie przez internetowe strony informacyjne i usługi wsparcia i rozwiązywania problemów uwzględnione w repozytorium, o którym mowa w art. 16, jako dowód przestrzegania kryteriów jakości, o których mowa w rozdziale III.

2.  Nazwa portalu służy również jako znak jakości, który może być używany w tym rozumieniu wyłącznie przez internetowe strony informacyjne i usługi wsparcia i rozwiązywania problemów uwzględnione w repozytorium, o którym mowa w art. 16, jeżeli są one zgodne z wymogami jakościowymi, o których mowa w rozdziale III.

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Właściwe organy i Komisja propagują wiedzę na temat portalu i korzystanie z niego wśród obywateli i przedsiębiorstw oraz zapewniają dostępność i widoczność portalu i jego usług poprzez powszechnie dostępne wyszukiwarki.

1.  Państwa członkowskie, Komisja i Parlament Europejski propagują wiedzę na temat portalu i korzystanie z niego wśród obywateli i przedsiębiorstw oraz zapewniają dostępność i widoczność portalu, jego usług oraz informacji udostępnianych za jego pośrednictwem.

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby logo jednolitego portalu cyfrowego i link do niego można było łatwo znaleźć w krajowych witrynach i na stronach internetowych, oraz aby to logo i link były dostępne w wewnętrznych wyszukiwarkach krajowych witryn i stron internetowych.

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Właściwe organy i Komisja koordynują swoje działania promocyjne, o których mowa w ust. 1, i odnoszą się podczas tych działań do portalu za pomocą jego logo i nazwy w połączeniu z innymi ewentualnymi nazwami marek.

2.  Państwa członkowskie i Komisja koordynują swoje działania promocyjne, o których mowa w ust. 1, i odnoszą się podczas tych działań do portalu za pomocą jego logo i nazwy w połączeniu z innymi ewentualnymi nazwami marek.

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Właściwe organy i Komisja zapewniają, aby portal był łatwy do wyszukania poprzez powiązane portale, za które są one odpowiedzialne, i aby wyraźne linki do portalu były zawarte na wszelkich odpowiednich stronach internetowych.

3.  Państwa członkowskie i Komisja zapewniają, aby portal był łatwy do wyszukania poprzez powiązane portale, za które są one odpowiedzialne, i aby wyraźne linki do portalu były dostępne za pośrednictwem ogólnie dostępnych wyszukiwarek oraz były zawarte na wszelkich odpowiednich stronach i w witrynach internetowych na poziomie unijnym i krajowym.

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Właściwe organy i Komisja zapewniają gromadzenie danych statystycznych wizyt użytkowników w portalu i na stronach internetowych, do których linki uwzględniono w portalu, w celu poprawy funkcjonalności portalu.

1.  Właściwe organy i Komisja zapewniają gromadzenie danych statystycznych wizyt użytkowników w portalu i na stronach internetowych oraz w witrynach internetowych, do których linki uwzględniono w portalu, w znormalizowanym, zagregowanym i zanonimizowanym formacie, a także dopilnowują, aby były one udostępniane publicznie jako otwarte dane, w celu poprawy funkcjonalności portalu.

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Właściwe organy i Komisja rejestrują i wymieniają – w zagregowany sposób – liczbę, pochodzenie i temat zapytań w ramach usług wsparcia i rozwiązywania problemów oraz czas reakcji.

2.  Właściwe organy i Komisja rejestrują i wymieniają – w zagregowany sposób – liczbę, pochodzenie i temat zapytań w ramach usług wsparcia i rozwiązywania problemów oraz czas reakcji i udostępniają te informacje publicznie jako otwarte dane.

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 34 dotyczących szczegółowych kategorii danych, które mają być rejestrowane zgodnie z ust. 2, w odniesieniu do informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów, do których linki uwzględniono w portalu.

3.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 34 dotyczących szczegółowych kategorii danych, które mają być rejestrowane zgodnie z ust. 1 i 2, w odniesieniu do informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów, do których linki uwzględniono w portalu, a także dotyczących znormalizowanego formatu gromadzenia danych zgodnie z ust. 1.

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W celu gromadzenia informacji bezpośrednio od użytkowników na temat ich zadowolenia z usług świadczonych przez portal Komisja zapewnia użytkownikom za pośrednictwem portalu łatwe w obsłudze narzędzie umożliwiające im anonimowe przekazywanie uwag, niezwłocznie po skorzystaniu z którejkolwiek z usług, o których mowa w art. 2 ust. 2, na temat jakości i dostępności usług świadczonych w portalu i na temat wspólnego interfejsu użytkownika.

1.  W celu gromadzenia informacji bezpośrednio od użytkowników na temat ich zadowolenia z usług świadczonych przez portal oraz dostępnych w nim informacji Komisja zapewnia użytkownikom za pośrednictwem portalu łatwe w obsłudze narzędzie pozwalające udzielać odpowiedzi w formie swobodnego tekstu, umożliwiające im anonimowe przekazywanie uwag, niezwłocznie po skorzystaniu z którejkolwiek z usług, o których mowa w art. 2 ust. 2, na temat jakości i dostępności usług świadczonych w portalu i dostępnych w nim informacji oraz na temat wspólnego interfejsu użytkownika.

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Właściwe organy i Komisja uwzględniają odpowiedni link do tego narzędzia na wszystkich stronach internetowych, które są częścią portalu. Właściwe organy współpracują z Komisją i integrują takie narzędzie ze stronami internetowymi, za które są odpowiedzialne.

2.  Właściwe organy i Komisja dają użytkownikom dostęp do tego narzędzia na wszystkich stronach internetowych, które są częścią portalu. Właściwe organy współpracują z Komisją i integrują takie narzędzie ze stronami internetowymi, za które są odpowiedzialne.

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W drodze odstępstwa od ust. 2 właściwe organy nie są zobowiązane do integracji narzędzia do gromadzenia informacji zwrotnych od użytkowników, o którym mowa w ust. 1, na swoich stronach internetowych, do których linki są uwzględnione w portalu, jeżeli na tych stronach jest dostępny mechanizm informacji zwrotnej o funkcjonalności podobnej do narzędzia, o którym mowa w ust. 1, umożliwiający monitorowanie jakości usług. Właściwe organy gromadzą informacje zwrotne od użytkowników uzyskane z narzędzia do gromadzenia informacji zwrotnych od użytkowników i wymieniają je z Komisją i koordynatorami krajowymi w innych państwach członkowskich.

4.  W drodze odstępstwa od ust. 2 właściwe organy nie są zobowiązane do integracji narzędzia do gromadzenia informacji zwrotnych od użytkowników, o którym mowa w ust. 1, na swoich stronach internetowych, do których linki są uwzględnione w portalu, jeżeli na tych stronach jest dostępny mechanizm informacji zwrotnej o funkcjonalności podobnej do narzędzia, o którym mowa w ust. 1, umożliwiający monitorowanie jakości usług. W takim przypadku właściwe organy gromadzą własne informacje zwrotne od użytkowników uzyskane z narzędzia do gromadzenia informacji zwrotnych od użytkowników i wymieniają je z Komisją i koordynatorami krajowymi w innych państwach członkowskich.

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Komisja przekazuje za pośrednictwem portalu streszczenie informacji na temat jakości informacji i usług dostępnych za pośrednictwem portalu, zgodnie z art. 14 i na podstawie statystyk dotyczących użytkowników, o których mowa w art. 21 ust. 1 i 2, oraz informacji zwrotnych od użytkowników, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapewnia użytkownikom portalu łatwe w obsłudze narzędzie do anonimowego zgłaszania przeszkód napotkanych przez nich w korzystaniu z ich praw na rynku wewnętrznym;

a)  zapewnia użytkownikom portalu łatwe w obsłudze narzędzie do anonimowego zgłaszania przeszkód napotkanych przez nich w korzystaniu z ich praw na rynku wewnętrznym; to łatwe w obsłudze narzędzie obejmuje również pole do swobodnego wprowadzania tekstu, w którym użytkownicy mogą opisać napotkane przeszkody;

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie i Komisja analizują i badają zgłoszone problemy i w miarę możliwości rozwiązują je za pomocą odpowiednich środków.

3.  Państwa członkowskie, Komisja, Parlament Europejski i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny analizują i badają zgłoszone problemy i w miarę możliwości rozwiązują je za pomocą odpowiednich środków.

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  nadzorują i monitorują system techniczny, o którym mowa w art. 12.

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Powołuje się grupę koordynacyjną („grupa koordynacyjna portalu”). Składa się ona koordynatorów krajowych i przewodniczy jej przedstawiciel Komisji. Grupa przyjmuje swój regulamin. Komisja zapewnia sekretariat.

Powołuje się grupę koordynacyjną („grupa koordynacyjna portalu”). Składa się ona z koordynatorów krajowych i przedstawiciela Parlamentu Europejskiego, a przewodniczy jej przedstawiciel Komisji. Grupa przyjmuje swój regulamin. Komisja zapewnia sekretariat.

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Grupa koordynacyjna portalu wspiera wdrażanie portalu. W szczególności grupa:

1.  Grupa koordynacyjna portalu wspiera wdrażanie niniejszego rozporządzenia. W szczególności grupa:

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  wspiera wprowadzanie procedur dostępnych w pełni online oraz internetowych narzędzi uwierzytelnienia i identyfikacji oraz podpisów elektronicznych, w szczególności jak przewidziano w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014;

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  omawia udoskonalenia w prezentacji informacji w obszarach wymienionych w załączniku I;

b)  omawia udoskonalenia w zorientowanej na użytkownika prezentacji informacji w obszarach wymienionych w załączniku I, w szczególności na podstawie danych statystycznych zebranych zgodnie z art. 21;

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  omawia przypadki poważnego i stałego pogarszania się jakości usług świadczonych przez państwa członkowskie, a jeśli nie podjęto żadnych działań zaradczych, przedstawia opinie lub zalecenia mające na celu poprawę przestrzegania przez państwa członkowskie przepisów niniejszego rozporządzenia;

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  wspiera Komisję w monitorowaniu przestrzegania wymogów określonych w art. 7–11 i 13;

e)  wspiera Komisję w monitorowaniu przestrzegania wymogów określonych w art. 7–13;

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  wydaje opinie w sprawie procedur lub środków organizacyjnych służących ułatwieniu stosowania zasad uwzględniania bezpieczeństwa i ochrony prywatności już w fazie projektowania;

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera h b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

hb)  wydaje opinie i wymienia się najlepszymi praktykami w zakresie szczegółowej organizacji, struktury i oznaczania informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów świadczonych za pośrednictwem portalu, aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie wspólnego interfejsu użytkownika, o którym mowa w art. 15 ust. 3;

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera h c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

hc)  omawia kwestie związane z gromadzeniem informacji zwrotnych od użytkowników i statystyk, o których mowa w art. 21, 22 i 23, tak aby usługi oferowane na poziomie unijnym i krajowym były stale ulepszane;

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ia)  uwzględnia sprawozdania podsumowujące, o których mowa w art. 14 ust. 3a;

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera l a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

la)  dąży do połączenia istniejących unijnych portali informacyjnych i portali rozwiązywania problemów.

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera l b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

lb)  przedstawia wytyczne dotyczące dodatkowego języka urzędowego lub języków urzędowych Unii, które mają być stosowane przez organy krajowe oprócz języka urzędowego lub języka danego kraju lub języków urzędowych lub języków danego kraju zgodnie z art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 3 i art. 9 ust. 2, a także art. 11 ust. 1 lit. a); w opinii grupy koordynacyjnej uwzględnia się, który język lub języki są najpowszechniej zrozumiałe dla obywateli i przedsiębiorstw prowadzących działalność transgraniczną.

Poprawka    163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja przyjmuje roczny program prac, w którym określa się w szczególności:

1.  Komisja przyjmuje, po konsultacji z grupą koordynacyjną portalu, roczny program prac, w którym określa się w szczególności:

Uzasadnienie

Lepsze odzwierciedlenie wewnętrznej logiki tekstu.

Poprawka    164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  opracowania i utrzymania narzędzi informatycznych wspomagających wdrażanie niniejszego rozporządzenia na szczeblu unijnym;

a)  opracowania i utrzymania narzędzi informatycznych wspomagających wdrażanie niniejszego rozporządzenia na szczeblu unijnym, w tym opracowania i utrzymania systemu technicznego służącego transgranicznej wymianie dowodów, o której mowa w art. 12;

Poprawka    165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  tłumaczenia przypadającej na państwo członkowskie maksymalnej objętości informacji, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a), oraz instrukcji przeprowadzenia procedur, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. a), na język urzędowy Unii inny niż język danego kraju.

c)  tłumaczenia przypadającej na państwo członkowskie maksymalnej objętości informacji, wyjaśnień oraz instrukcji określonych w art. 7, art. 8 ust. 1, a także art. 9 i art. 11 ust. 1 lit. a) na język urzędowy Unii inny niż język danego kraju lub język urzędowy lub w stosownych przypadkach języki danego kraju lub języki urzędowe. W przypadku gdy państwa członkowskie nie pokrywają z własnego budżetu kosztów tłumaczenia na jeden z języków urzędowych Unii powszechnie zrozumiały dla możliwie największej liczby użytkowników, mogą zażądać tłumaczenia na ten język od Komisji. Tłumaczenia te obejmują przede wszystkim podstawowe informacje we wszystkich obszarach wymienionych w załączniku I oraz, o ile dostępny jest wystarczający budżet, wszelkie dalsze informacje, wyjaśnienia i instrukcje, o których mowa w art. 7, art. 8 ust. 1, a także art. 9 i art. 11 ust. 1 lit. a). Państwa członkowskie przekazują do repozytorium linków linki do przetłumaczonych informacji.

Poprawka    166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – akapit 1 – punkt 8 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 1024/2012

Załącznik – punkt 12 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a)  w załączniku dodaje się punkt w następującym brzmieniu:

 

„12a.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)...”;

Poprawka    167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Art. 2, art. 4–11, art. 12 ust. 1–6 i 8, art. 13, art. 14, art. 15 ust. 1–3, art. 16, art. 17, art. 21 ust. 1 i 2, art. 22 ust. 1–4 oraz art. 23 stosuje się od [dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia].

Art. 2, art. 4, art. 6, art. 7, art. 9, art. 12 ust. 7, art. 13, art. 14, art. 15 ust. 1–3, art. 16, art. 17, art. 21 ust. 1 i 2, art. 22 ust. 1–4 oraz art. 23 stosuje się od [18 miesięcy do wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Art. 5, art. 8, art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1–6 i 8 stosuje się od [dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia].

Poprawka    168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Obszary informacji dotyczących obywateli – tabela

Obszar

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW, OBOWIĄZKÓW I PRZEPISÓW

Podróże w obrębie Unii

•  dokumenty wymagane od obywateli Unii, członków ich rodzin, którzy nie są obywatelami Unii, małoletnich podróżujących samotnie, obywateli spoza Unii przekraczających granice w Unii (dowód tożsamości, wiza, paszport)

 

•  prawa i obowiązki osób podróżujących samolotem, pociągiem, statkiem lub autobusem w Unii i z Unii oraz osób wykupujących imprezy turystyczne lub powiązane usługi turystyczne

 

•  pomoc w związku z ograniczoną możliwością poruszania się przy podróżowaniu w Unii i z Unii

 

•  przewóz zwierząt, roślin, alkoholu, tytoniu, papierosów i innych towarów przy podróżowaniu w Unii

 

•  połączenia głosowe oraz wysyłanie i otrzymywanie wiadomości i danych drogą elektroniczną w obrębie Unii

Praca i przejście na emeryturę w obrębie Unii

•  poszukiwanie zatrudnienia w innym państwie członkowskim

 

•  podjęcie zatrudnienia w innym państwie członkowskim

 

•  uznawanie kwalifikacji z myślą o zatrudnieniu w innym państwie członkowskim

 

•  opodatkowanie w innym państwie członkowskim

 

•  warunki zatrudnienia (w tym godziny pracy, urlop płatny, uprawnienia urlopowe, prawa i obowiązki dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych, kontrole stanu zdrowia, rozwiązywanie umów, zwolnienia i redukcje etatów)

 

•  równe traktowanie (przepisy zabraniające dyskryminacji w miejscu zatrudnienia, równość wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet, równość wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na czas określony/nieokreślony)

 

•  obowiązki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w zależności od różnych rodzajów działalności

 

•  prawa i obowiązki w dziedzinie zabezpieczenia społecznego w Unii, w tym prawa i obowiązki dotyczące uprawnień emerytalnych i rentowych

Pojazdy w Unii

•  czasowe lub stałe sprowadzenie pojazdu silnikowego do innego państwa członkowskiego

 

•  uzyskanie i przedłużenie ważności prawa jazdy

 

•  zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu

 

•  kupno i sprzedaż pojazdu silnikowego w innym państwie członkowskim

 

•  wynajem pojazdu silnikowego

 

•  krajowe przepisy ruchu drogowego i wymagania dotyczące kierowców

Pobyt w innym państwie członkowskim

•  czasowe lub stałe przeniesienie się do innego państwa członkowskiego

 

•  udział w wyborach lokalnych i wyborach do Parlamentu Europejskiego

 

•  wymagania dotyczące kart pobytowych dla obywateli Unii i członków ich rodzin, w tym członków rodzin, którzy nie są obywatelami Unii

Kształcenie lub praktyka zawodowa w innym państwie członkowskim

•  uczęszczanie do szkoły w innym państwie członkowskim

 

•  uczęszczanie do szkoły wyższej w innym państwie członkowskim

 

•  wolontariat w innym państwie członkowskim

 

•  praktyki zawodowe w innym państwie członkowskim

 

•  prowadzenie badań naukowych w innym państwie członkowskim jako część programu kształcenia

Opieka zdrowotna

•  korzystanie z opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim

 

•  zakup przepisanych produktów farmaceutycznych w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym wystawiono receptę, przez internet lub osobiście

Prawa, obowiązki i przepisy dotyczące transgranicznych kwestii rodzinnych

•   urodzenie dziecka, piecza nad małoletnimi dziećmi, obowiązki rodzicielskie, obowiązki alimentacyjne wobec dzieci, których sytuacja rodzinna obejmuje element transgraniczny

 

•  związek osób posiadających różne obywatelstwa (małżeństwo, separacja, rozwód, małżeńskie prawa majątkowe, prawa konkubentów)

 

•  prawa spadkowe w innym państwie członkowskim

Konsumenci w sytuacjach transgranicznych

•  zakup towarów i usług (w tym finansowych) w innym państwie członkowskim, przez internet lub osobiście

 

•  posiadanie rachunku bankowego w innym państwie członkowskim

 

•  przyłączenie do sieci infrastruktury technicznej, np. gazowej, elektroenergetycznej, wodnej, telekomunikacyjnej i internetowej

 

•  płatności, w tym polecenia przelewu, opóźnienia w płatnościach transgranicznych

 

•  prawa i gwarancje konsumenckie związane z kupnem towarów i usług

 

Poprawka

Obszar

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW, OBOWIĄZKÓW I PRZEPISÓW

Podróże w obrębie Unii

•  dokumenty wymagane od obywateli Unii, członków ich rodzin, którzy nie są obywatelami Unii, małoletnich podróżujących samotnie, obywateli spoza Unii przekraczających granice w Unii (dowód tożsamości, wiza, paszport)

 

•  prawa i obowiązki osób podróżujących samolotem, pociągiem, statkiem lub autobusem w Unii i z Unii oraz osób wykupujących imprezy turystyczne lub powiązane usługi turystyczne

 

•  pomoc w związku z ograniczoną możliwością poruszania się przy podróżowaniu w Unii i z Unii

 

•  przewóz zwierząt, roślin, alkoholu, tytoniu, papierosów i innych towarów przy podróżowaniu w Unii

 

•  połączenia głosowe oraz wysyłanie i otrzymywanie wiadomości i danych drogą elektroniczną w obrębie Unii

Praca i przejście na emeryturę w obrębie Unii

•  poszukiwanie zatrudnienia w innym państwie członkowskim

 

•  podjęcie zatrudnienia w innym państwie członkowskim

 

•  uznawanie kwalifikacji z myślą o zatrudnieniu w innym państwie członkowskim

 

•  opodatkowanie w innym państwie członkowskim

 

•  zasady dotyczące odpowiedzialności i obowiązkowego ubezpieczenia w innym państwie członkowskim

 

•  warunki zatrudnienia (w tym godziny pracy, urlop płatny, uprawnienia urlopowe, prawa i obowiązki dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych, kontrole stanu zdrowia, rozwiązywanie umów, zwolnienia i redukcje etatów)

 

•  warunki zatrudnienia i prawa socjalne pracowników delegowanych

 

•  równe traktowanie (przepisy zabraniające dyskryminacji w miejscu zatrudnienia, równość wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet, równość wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na czas określony/nieokreślony)

 

•  obowiązki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w zależności od różnych rodzajów działalności

 

•  prawa i obowiązki w dziedzinie zabezpieczenia społecznego w Unii, w tym prawa i obowiązki dotyczące uprawnień emerytalnych i rentowych

Pojazdy w Unii

•  czasowe lub stałe sprowadzenie pojazdu silnikowego do innego państwa członkowskiego

 

•  uzyskanie i przedłużenie ważności prawa jazdy

 

•  zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu

 

•  kupno i sprzedaż pojazdu silnikowego w innym państwie członkowskim

 

•  wynajem pojazdu silnikowego

 

•  krajowe przepisy ruchu drogowego i wymagania dotyczące kierowców, w tym winiety opłat drogowych i etykiety dotyczące emisji w przypadku pobytu czasowego i stałego w innym państwie członkowskim

Pobyt w innym państwie członkowskim

•  czasowe lub stałe przeniesienie się do innego państwa członkowskiego

 

•  kupno, sprzedaż i opodatkowanie nieruchomości w innym państwie członkowskim, w tym prawa i obowiązki związane z własnością i użytkowaniem nieruchomości

 

•  udział w wyborach lokalnych i wyborach do Parlamentu Europejskiego

 

•  wymagania dotyczące kart pobytowych dla obywateli Unii i członków ich rodzin, w tym członków rodzin, którzy nie są obywatelami Unii

 

•  wymogi dotyczące naturalizacji rezydenta mieszkającego w innym państwie członkowskim

 

•  obowiązki w przypadku śmierci i repatriacji zwłok

Kształcenie lub praktyka zawodowa w innym państwie członkowskim

•  uczęszczanie do żłobka, przedszkola i szkoły w innym państwie członkowskim

 

•  uczęszczanie do szkoły wyższej w innym państwie członkowskim

 

•  uczęszczanie do ośrodka kształcenia dla dorosłych w innym państwie członkowskim

 

•  uznawanie kształcenia i szkolenia zawodowego

 

•  wolontariat w innym państwie członkowskim

 

•  praktyki zawodowe w innym państwie członkowskim

 

•  prowadzenie badań naukowych w innym państwie członkowskim jako część programu kształcenia

 

 

Opieka zdrowotna

•  korzystanie z opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim

 

•  zakup przepisanych produktów farmaceutycznych w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym wystawiono receptę, przez internet lub osobiście

 

•  objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w innym państwie członkowskim, w tym możliwość wystąpienia o europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego

 

•  publiczne programy profilaktyki zdrowotnej

 

•  numery alarmowe

 

•  przeprowadzka do domu spokojnej starości

Prawa, obowiązki i przepisy dotyczące transgranicznych kwestii rodzinnych

•   urodzenie dziecka, piecza nad małoletnimi dziećmi, obowiązki rodzicielskie, macierzyństwo zastępcze i przysposobienie, w tym przysposobienie niepełne, obowiązki alimentacyjne wobec dzieci, których sytuacja rodzinna obejmuje element transgraniczny

 

•  związek osób posiadających różne obywatelstwa bez dyskryminacji ze względu na orientację seksualną (małżeństwo, związek partnerski lub zarejestrowany związek partnerski, separacja, rozwód, małżeńskie prawa majątkowe, prawa konkubentów)

 

•  prawa spadkowe oraz obowiązki związane z dziedziczeniem w innym państwie członkowskim, łącznie z przepisami podatkowymi

 

•  skutki prawne uprowadzenia dziecka za granicę przez jednego z rodziców oraz związane z tym prawa

Prawa konsumentów

•  zakup lub wynajem towarów, treści cyfrowych, nieruchomości lub usług (w tym finansowych) w innym państwie członkowskim, przez internet lub osobiście

 

•  posiadanie rachunku bankowego w innym państwie członkowskim

 

•  przyłączenie do sieci infrastruktury technicznej, np. gazowej, elektroenergetycznej, wodnej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej i internetowej

 

•  płatności, w tym polecenia przelewu, opóźnienia w płatnościach transgranicznych

 

•  prawa i gwarancje konsumenckie związane z kupnem towarów i usług

 

•  dochodzenie roszczeń konsumenckich, odszkodowanie i postępowanie sądowe

 

•  bezpieczeństwo i ochrona produktu

 

 

Prawa obywateli i rezydentów

  składanie petycji administracyjnych i sądowych na poziomie krajowym i unijnym

 

  uznanie płci

Ochrona danych osobowych

•  wykonywanie praw osób, których dotyczą dane, na mocy rozporządzenia (UE) 2016/679, w szczególności praw określonych w sekcjach 2–4 dotyczących informacji i dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia oraz prawa do sprzeciwu

Poprawka    169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Obszary informacji dotyczących przedsiębiorstw – tabela

Obszar

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW, OBOWIĄZKÓW I PRZEPISÓW

Rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie działalności gospodarczej

•  rejestracja działalności gospodarczej (procedury rejestracji i formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej)

 

•  prawa własności intelektualnej (zgłoszenia patentowe, rejestracja znaku towarowego, rysunku lub wzoru, uzyskanie licencji na zwielokrotnianie)

 

•  uczciwość i przejrzystość praktyk handlowych, w tym prawa i gwarancje konsumenckie związane ze sprzedażą towarów i usług

 

•  udostępnianie narzędzi online do dokonywania płatności transgranicznych przy sprzedaży online towarów i usług

 

•  prawa i obowiązki wynikające z prawa zobowiązań, w tym odsetki za opóźnienia w płatnościach

 

•  postępowanie upadłościowe i likwidacja spółek

 

•  ubezpieczenie kredytu

 

•  łączenie spółek lub sprzedaż przedsiębiorstwa

Pracownicy

•  warunki zatrudnienia (w tym godziny pracy, urlop płatny, uprawnienia urlopowe, prawa i obowiązki dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych, kontrole stanu zdrowia, rozwiązywanie umów, zwolnienia i redukcje etatów)

 

•  prawa i obowiązki w dziedzinie zabezpieczenia społecznego w Unii (rejestracja pracodawcy, rejestracja pracowników, wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, płatność składek na ubezpieczenie społeczne, prawa i obowiązki dotyczące uprawnień emerytalnych i rentowych)

 

•  zatrudnianie pracowników w innych państwach członkowskich (delegowanie pracowników, przepisy dotyczące swobody świadczenia usług, warunki przyznania prawa stałego pobytu pracownikom)

 

•  równe traktowanie (przepisy zabraniające dyskryminacji w miejscu zatrudnienia, równość wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet, równość wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na czas określony/nieokreślony)

 

•  przepisy dotyczące reprezentacji pracowniczej

Podatki

•  VAT: informacje o ogólnych zasadach, stawkach i zwolnieniach, rejestracja do celów VAT i płatność VAT, uzyskiwanie zwrotu

 

•  podatek akcyzowy: informacje o ogólnych zasadach, stawkach i zwolnieniach

 

•  inne podatki: płatność, stawki

Towary

•  uzyskanie oznakowania CE

 

•  ustalenie obowiązujących norm, specyfikacji technicznych i przeprowadzenie certyfikacji produktów

 

•  wzajemne uznawanie produktów niepodlegających specyfikacjom unijnym

 

•  wymagania dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania niebezpiecznych substancji chemicznych

 

•sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa: informacje, których należy udzielać kupującym przed zawarciem umowy, potwierdzenie umowy na piśmie, odstąpienie od umowy, dostawa towarów, inne szczegółowe obowiązki

 

•  produkty wadliwe: prawa i gwarancje konsumenckie, odpowiedzialność posprzedażna, środki dochodzenia roszczeń przez poszkodowaną stronę

 

•  certyfikacja, etykiety (EMAS, etykiety energetyczne, ekoprojekt, oznakowanie ekologiczne UE)

 

•  recykling i gospodarowanie odpadami

Usługi

•  uzyskiwanie koncesji, zezwoleń lub pozwoleń z myślą o rozpoczęciu działalności gospodarczej

 

•  powiadamianie władz o działalności transgranicznej

 

•  uznawanie kwalifikacji zawodowych

Finansowanie działalności gospodarczej

•  uzyskiwanie dostępu do finansowania na poziomie Unii, w tym unijne programy finansowania i dotacje na działalność gospodarczą

 

•  uzyskiwanie dostępu do finansowania na poziomie krajowym

 

•  inicjatywy skierowane do przedsiębiorców (wymiany organizowane dla nowych przedsiębiorców, programy opieki mentorskiej itd.)

Zamówienia publiczne

•  udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego: przepisy i procedury

 

•  składanie oferty online w odpowiedzi na zaproszenie do ubiegania się o zamówienie publiczne

 

•  zgłaszanie nieprawidłowości w związku z procedurą przetargową

Bezpieczeństwo i higiena pracy

•  obowiązki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w zależności od różnych rodzajów działalności, w tym zapobieganie zagrożeniom, informowanie i szkolenia

 

Poprawka

Obszar

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW, OBOWIĄZKÓW I PRZEPISÓW

Rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie działalności gospodarczej

•  rejestracja, zmiana lub zamknięcie działalności gospodarczej (procedury rejestracji i formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej)

 

•  przeniesienie działalności gospodarczej do innego państwa członkowskiego

 

•  prawa własności intelektualnej (zgłoszenia patentowe, rejestracja znaku towarowego, rysunku lub wzoru, uzyskanie licencji na zwielokrotnianie, mające zastosowanie wyjątki)

 

•  uczciwość i przejrzystość praktyk handlowych, w tym prawa i gwarancje konsumenckie związane ze sprzedażą towarów i usług

 

•  udostępnianie narzędzi online do dokonywania płatności transgranicznych przy sprzedaży online towarów i usług

 

•  prawa i obowiązki wynikające z prawa zobowiązań, w tym odsetki za opóźnienia w płatnościach

 

•  postępowanie upadłościowe i likwidacja spółek

 

•  ubezpieczenie kredytu

 

•  łączenie spółek lub sprzedaż przedsiębiorstwa

 

•  odpowiedzialność kadry kierowniczej

Pracownicy

•  warunki zatrudnienia (w tym godziny pracy, urlop płatny, uprawnienia urlopowe, prawa i obowiązki dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych, kontrole stanu zdrowia, rozwiązywanie umów, zwolnienia i redukcje etatów)

 

•  prawa i obowiązki w dziedzinie zabezpieczenia społecznego w Unii (rejestracja pracodawcy, rejestracja pracowników, wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, płatność składek na ubezpieczenie społeczne, prawa i obowiązki dotyczące uprawnień emerytalnych i rentowych)

 

•  zatrudnianie pracowników w innych państwach członkowskich (delegowanie pracowników, przepisy dotyczące swobody świadczenia usług, warunki przyznania prawa stałego pobytu pracownikom)

 

•  równe traktowanie (przepisy zabraniające dyskryminacji w miejscu zatrudnienia, równość wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet, równość wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na czas określony/nieokreślony)

 

•  przepisy dotyczące reprezentacji pracowniczej

Podatki

•  VAT: informacje o ogólnych zasadach, stawkach i zwolnieniach, rejestracja do celów VAT i płatność VAT, uzyskiwanie zwrotu

 

•  podatek akcyzowy: informacje o ogólnych zasadach, stawkach i zwolnieniach

 

•  należności celne i inne podatki oraz cła pobierane od przywozu towarów, procedury celne dotyczące przywozu i wywozu

 

•  inne podatki: płatność, stawki, deklaracje podatkowe

Towary

•  uzyskanie oznakowania CE i wymogi dotyczące produktów

 

•  ustalenie obowiązujących norm, specyfikacji technicznych i przeprowadzenie certyfikacji produktów

 

•  wzajemne uznawanie produktów niepodlegających specyfikacjom unijnym

 

•  wymagania dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania niebezpiecznych substancji chemicznych

 

•sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa: informacje, których należy udzielać kupującym przed zawarciem umowy, potwierdzenie umowy na piśmie, odstąpienie od umowy, dostawa towarów, inne szczegółowe obowiązki

 

•  produkty wadliwe: prawa i gwarancje konsumenckie, odpowiedzialność posprzedażna, środki dochodzenia roszczeń przez poszkodowaną stronę

 

•  certyfikacja, etykiety (EMAS, etykiety energetyczne, ekoprojekt, oznakowanie ekologiczne UE)

 

•  recykling i gospodarowanie odpadami

Usługi

•  uzyskiwanie koncesji, zezwoleń lub pozwoleń z myślą o rozpoczęciu działalności gospodarczej

 

•  powiadamianie władz o działalności transgranicznej

 

•  uznawanie kwalifikacji zawodowych, kształcenia i szkolenia zawodowego

Finansowanie działalności gospodarczej

•  uzyskiwanie dostępu do finansowania na poziomie Unii, w tym unijne programy finansowania i dotacje na działalność gospodarczą

 

•  uzyskiwanie dostępu do finansowania na poziomie krajowym

 

•  inicjatywy skierowane do przedsiębiorców (wymiany organizowane dla nowych przedsiębiorców, programy opieki mentorskiej itd.)

Zamówienia publiczne

•  udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego: przepisy i procedury

 

•  składanie oferty online w odpowiedzi na zaproszenie do ubiegania się o zamówienie publiczne

 

•  zgłaszanie nieprawidłowości w związku z procedurą przetargową

Bezpieczeństwo i higiena pracy

•  obowiązki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w zależności od różnych rodzajów działalności, w tym zapobieganie zagrożeniom, informowanie i szkolenia

Poprawka    170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – tabela

 

Tekst proponowany przez Komisję

Zdarzenia życiowe

Procedury

Oczekiwany wynik

Narodziny dziecka

Wniosek o wydanie aktu urodzenia

Akt urodzenia

Nauka

Ubieganie się o stypendium edukacyjne z instytucji publicznej

Decyzja dotycząca wniosku o stypendium

Praca

Rejestracja do celów związanych ze świadczeniami z zabezpieczenia społecznego

Poświadczenie złożenia wniosku

 

Wniosek o uznanie dyplomu

Decyzja w sprawie wniosku o uznanie

Przeprowadzka

Rejestracja zmiany adresu

Potwierdzenie rejestracji nowego adresu

 

Wniosek o wydanie lub przedłużenie ważności dowodu tożsamości lub paszportu

Wydanie lub przedłużenie ważności dowodu tożsamości lub paszportu

 

Rejestracja pojazdu silnikowego

Dowód rejestracyjny

Przejście na emeryturę

Ubieganie się o świadczenia emerytalno-rentowe i przedemerytalne z systemów publicznych lub półpublicznych

Decyzja dotycząca wniosku o przyznanie emerytury/renty lub świadczeń przedemerytalnych

Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Ogólna rejestracja działalności gospodarczej, z wyłączeniem procedur dotyczących zakładania spółek w rozumieniu art. 54 akapit drugi TFUE

Potwierdzenie dopełnienia wszystkich kroków niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej

 

Rejestracja pracodawcy (osoby fizycznej) w publicznych lub półpublicznych systemach emerytalno-rentowych i ubezpieczeniowych

Numer rejestracyjny ubezpieczenia społecznego

 

Rejestracja pracowników w publicznych lub półpublicznych systemach emerytalno-rentowych i ubezpieczeniowych

Numer rejestracyjny ubezpieczenia społecznego

Prowadzenie działalności gospodarczej

Zgłoszenie w systemach zabezpieczenia społecznego rozwiązania umowy z pracownikiem

Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia

 

Płatność składek na ubezpieczenia społeczne pracowników

Pokwitowanie lub inna forma potwierdzenia płatności składek na ubezpieczenia społeczne pracowników

 

Poprawka

Zdarzenia życiowe

Procedury

Oczekiwany wynik

Narodziny dziecka

Wniosek o wydanie aktu urodzenia

Akt urodzenia lub dowód rejestracji urodzenia

Pobyt

Wniosek o wydanie dokumentu pobytowego lub wniosek o przedłużenie ważności karty pobytowej

Dowód rejestracji i pobytu lub wydanie lub przedłużenie ważności karty pobytowej

Nauka

Ubieganie się o stypendium edukacyjne z organu publicznego lub instytucji publicznej

Decyzja dotycząca wniosku o stypendium

 

Podjęcie nauki w publicznej instytucji szkolnictwa wyższego

Decyzja o wpisie

 

Wniosek do organu publicznego lub instytucji publicznej o certyfikat dyplomu i świadectwo kwalifikacji

Kopia dyplomu lub świadectwa kwalifikacji

Praca

Rejestracja do celów związanych ze świadczeniami z zabezpieczenia społecznego

Poświadczenie złożenia wniosku

 

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych

Decyzja w sprawie wniosku o uznanie

 

Wniosek o uznanie dyplomu

Decyzja w sprawie wniosku o uznanie

 

Deklaracja podatku dochodowego

Poświadczenie odbioru zeznania podatkowego

Przeprowadzka

Rejestracja zmiany adresu

Potwierdzenie rejestracji nowego adresu i wyrejestrowania poprzedniego adresu

 

Wniosek o wydanie lub przedłużenie ważności dowodu tożsamości lub paszportu

Wydanie lub przedłużenie ważności dowodu tożsamości lub paszportu

 

Rejestracja pojazdu silnikowego

Dowód rejestracyjny

 

Uzyskanie winiety opłat drogowych za korzystanie z autostrad lub oznakowania dotyczącego emisji wydawanych przez organ publiczny lub instytucję publiczną

Odbiór winiety opłat drogowych za korzystanie z autostrad lub oznakowania dotyczącego emisji

Przejście na emeryturę

Ubieganie się o świadczenia emerytalno-rentowe i przedemerytalne z systemów publicznych lub półpublicznych

Decyzja dotycząca wniosku o przyznanie emerytury/renty lub świadczeń przedemerytalnych

 

Wniosek o udzielenie informacji przez systemy publiczne lub półpubliczne na temat salda konta emerytalnego

Zestawienie rachunku emerytalnego

Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zgłoszenie działalności gospodarczej, zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, zmiany w działalności gospodarczej i zakończenie działalności gospodarczej bez procedur niewypłacalności lub likwidacji, z wyłączeniem procedur dotyczących zakładania spółek w rozumieniu art. 54 akapit drugi TFUE, oraz rejestracja działalności gospodarczej w rejestrze przedsiębiorców

Potwierdzenie rejestracji zmian w działalności gospodarczej

 

Rejestracja VAT

Numer identyfikacyjny VAT

 

Rejestracja do celów podatku dochodowego

Numer identyfikacji podatkowej

 

Rejestracja pracodawcy (osoby fizycznej) w publicznych lub półpublicznych systemach emerytalno-rentowych i ubezpieczeniowych

Numer rejestracyjny ubezpieczenia społecznego (lub inne potwierdzenie rejestracji)

 

Rejestracja pracowników w publicznych lub półpublicznych systemach emerytalno-rentowych i ubezpieczeniowych

Numer rejestracyjny ubezpieczenia społecznego (lub inne potwierdzenie rejestracji)

 

Deklaracje VAT

Potwierdzenie przyjęcia deklaracji VAT

 

Deklaracja podatku od osób prawnych

Potwierdzenie przyjęcia deklaracji

Prowadzenie działalności gospodarczej

Zgłoszenie w systemach zabezpieczenia społecznego rozwiązania umowy z pracownikiem

Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia

 

Płatność składek na ubezpieczenia społeczne pracowników

Pokwitowanie lub inna forma potwierdzenia płatności składek na ubezpieczenia społeczne pracowników

 

Powiadomienie o zaprzestaniu działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Poprawka    171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a)  Organy nadzorcze ds. ochrony danych

Poprawka    172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7b)  Dobrowolne usługi wsparcia i rozwiązywania problemów oferowane przez właściwe organy, Komisję lub organy, urzędy i agencje Unii bądź przez podmioty prywatne lub półprywatne, pod warunkiem że takie usługi spełniają kryteria jakościowe określone w niniejszym rozporządzeniu

(1)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

I. Wprowadzenie

Odpowiadając na postulat stworzenia głębszego i bardziej sprawiedliwego rynku wewnętrznego dla obywateli i przedsiębiorstw – będący jednym z dziesięciu kluczowych priorytetów Komisji Junckera, wraz z rozwojem jednolitego rynku cyfrowego – inicjatywa ta stanowi podstawowe działanie mające pomóc obywatelom i przedsiębiorstwom w pełnym wykorzystaniu możliwości oferowanych przez nowe narzędzia cyfrowe i strategie administracji elektronicznej podczas podróży, pracy i nauki lub prowadzenia działalności gospodarczej w dowolnym państwie członkowskim UE.

Niestety, obywatele i przedsiębiorstwa zainteresowani przeniesieniem się do innego kraju UE, podjęciem w nim nauki, zamieszkaniem w nim, sprzedawaniem tam swoich produktów lub świadczeniem usług nadal napotykają istotne przeszkody. Znalezienie odpowiednich, dokładnych i zrozumiałych informacji online na temat codziennej działalności, a także uzyskanie dostępu do krajowych procedur administracyjnych i ich przeprowadzanie online często pozostaje skomplikowane, czasochłonne i drogie, o ile jest w ogóle możliwe. Problemy te mogą napotykać również obywatele państwa członkowskiego, którzy mieszkają w innym państwie członkowskim i próbują uzyskać dostęp do procedur w państwie członkowskim pochodzenia. Europa i państwa członkowskie potrzebują silniejszych zachęt do przyjmowania bardziej ambitnych, krajowych i transgranicznych strategii administracji elektronicznej, tak aby obywatele i przedsiębiorstwa w UE mogli w pełni korzystać z dostępnych rozwiązań technologicznych.

Proponowane rozporządzenie przedstawia nową inicjatywę mającą na celu zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania Europy na otwartą, skuteczną i sprzyjającą włączeniu administrację publiczną, nastawioną na ambitne rozwiązania administracji elektronicznej, zapewniającą ponad granicami spersonalizowane i łatwe w obsłudze cyfrowe usługi publiczne typu koniec-koniec. W rozporządzeniu zaproponowano scentralizowany punkt kompleksowej obsługi, „jednolity portal cyfrowy”, który zapewni unijnym obywatelom i przedsiębiorstwom dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do korzystania z ich praw do swobodnego przemieszczania się w UE. Zapewni on również pełny dostęp do procedur online w niedyskryminacyjny sposób (jeżeli procedura jest dostępna dla obywatela danego państwa członkowskiego, powinna być również dostępna dla użytkowników z innych państw członkowskich), a także do usług rozwiązywania problemów i wsparcia. Na państwa członkowskie nakłada obowiązek stworzenia pełnego dostępu online do najważniejszych i najczęściej wykorzystywanych przez obywateli i przedsiębiorstwa procedur.

II. Proces przygotowywania wniosku

Wniosek oparto na szeroko zakrojonych konsultacjach z zainteresowanymi stronami i na ocenie skutków. Konsultacje objęły specjalne warsztaty dla zainteresowanych stron, internetowe konsultacje publiczne, spotkania z przedstawicielami zainteresowanych stron oraz dyskusje z państwami członkowskimi. Główne elementy wynikające z konsultacji to potrzeba zmierzenia się z ilością i jakością dostępnych informacji związanych z jednolitym rynkiem, procedur elektronicznych i usług wsparcia. Cele inicjatywy cieszą się szerokim poparciem, a większość zainteresowanych stron z uwagą oczekuje ich pomyślnego wdrożenia.

Wniosek jest poparty oceną skutków, która wykazała, że najlepszym rozwiązaniem jest przyjęcie skoordynowanego podejścia unijnego, w ramach którego informacje, procedury i usługi wsparcia można znaleźć dzięki unijnemu narzędziu wyszukiwania. Państwa członkowskie będą zarządzać treścią i istotnymi wymogami krajowych przepisów i obowiązków. Całość uzupełniają jasne i możliwe do wyegzekwowania kryteria jakościowe oraz kluczowe procedury dostępne online.

III. Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni zasadniczo popiera ogólne cele wniosku Komisji, którego zamierzeniem jest stworzenie pojedynczego cyfrowego punktu dostępu, zapewniającego obywatelom i przedsiębiorstwom wysokiej jakości informacje oraz dostęp do internetowych procedur administracyjnych i usług wsparcia.

Internet i technologie cyfrowe zmieniają sposób, w jaki ludzie i przedsiębiorstwa żyją, pracują, uczą się, prowadzą interesy i podróżują. W związku z tym sprawozdawczyni popiera ideę przejścia UE i państw członkowskich na cyfryzację ich administracji i udostępniania obywatelom niektórych istotnych procedur administracyjnych, informacji i środków zaradczych w formacie online i w co najmniej jednym dodatkowym języku obcym oprócz ich języków narodowych lub urzędowych. Poza tym dla obywateli ważne jest posiadanie dostępu do tych informacji i tych procedur online w sposób niedyskryminacyjny, aby mogli korzystać z przysługujących im praw na rynku wewnętrznym.

Jednocześnie sprawozdawczyni wskazała szereg elementów wymagających dalszego omówienia lub wyjaśnienia. Po pierwsze, sprawozdawczyni zajmie się opinią Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, który przedstawił uwagi i zalecenia dotyczące lepszego zabezpieczenia prawa do prywatności i ochrony danych osobowych w proponowanym rozporządzeniu. Po drugie, sprawozdawczyni wprowadza szereg ulepszeń w zakresie wymagań jakościowych dotyczących informacji, procedur online oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów. Po trzecie, sprawozdawczyni proponuje dodatkowe przepisy w celu wyjaśnienia wymogów dotyczących dostępu do procedur online. Na koniec, sprawozdawczyni popiera zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie IMI.

1. Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych – zasada jednorazowości

Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) wydawana jest na specjalny wniosek Komisji i Parlamentu zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia 45/2001. W opinii przedstawia się zalecenia dotyczące wdrożenia zasady jednorazowości, której celem jest zapewnienie, aby obywatele i przedsiębiorcy byli zobowiązani dostarczyć administracji publicznej tę samą informację tylko raz, po czym informacja może zostać ponownie wykorzystana.

Sprawozdawczyni popiera zalecenia przedstawione w opinii EIOD i podkreśla, że aby zapewnić pomyślne wdrożenie zasady jednorazowości w całej UE i umożliwić legalną transgraniczną wymianę danych, zasada ta musi być wdrażana zgodnie z odpowiednimi zasadami ochrony danych. Sprawozdawczyni popiera również wysiłki podejmowane w celu zapewnienia, aby osoby fizyczne miały kontrolę nad swoimi danymi osobowymi, w tym poprzez wymóg „wyraźnego żądania użytkownika” przed jakimkolwiek przekazaniem dowodów między właściwymi organami oraz poprzez umożliwienie użytkownikowi „podglądu” dowodów, które zostaną wymienione.

Sprawozdawczyni uważa jednak, że nadal istnieją pewne elementy wymagające dalszych wyjaśnień. W tym celu sprawozdawczyni przedstawia zalecenia dotyczące szerokiego zakresu zagadnień, koncentrując się na podstawie prawnej transgranicznej wymiany dowodów, zasadzie celowości i zakresie „zasady jednorazowości”, a także praktycznych obawach dotyczących kontroli użytkownika. Najważniejsze zalecenia sprawozdawczyni obejmują wyjaśnienie, że wniosek nie stanowi podstawy prawnej do korzystania z systemu technicznego w celu wymiany informacji do celów innych niż przewidziane w czterech wymienionych dyrektywach lub w inny sposób przewidzianych w obowiązującym prawie unijnym lub krajowym. Celem wniosku nie jest ograniczenie zasady celowości w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

2. Wymogi jakościowe dotyczące informacji, procedur online i usług wsparcia i rozwiązywania problemów

Jeśli chodzi o wymogi dotyczące jakości, sprawozdawczyni popiera ogólne podejście Komisji. Sprawozdawczyni podkreśla, że jakość jednolitego portalu cyfrowego zależy od jakości europejskich i krajowych usług świadczonych za pośrednictwem portalu. Aby jednolity portal cyfrowy spełniał potrzeby użytkowników, należy ustanowić wysokie standardy jakości w odniesieniu do informacji, procedur online oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów. Złe doświadczenia związane z informacjami i usługami online na szczeblu europejskim i krajowym będą powodować negatywne postrzeganie jednolitego portalu cyfrowego.

Dlatego wprowadza ona szereg usprawnień do obecnego projektu, aby wzmocnić wymogi dotyczące jakości. Zgodnie z zaleceniami sprawozdawczyni należy zagwarantować, że informacje będą łatwe do zrozumienia, tak aby z informacji i usług przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu mogła skorzystać maksymalna liczba użytkowników. W związku z tym sprawozdawczyni proponuje szereg poprawek w celu zapewnienia, by strony internetowe, zarówno krajowe, jak i unijne, w ramach niniejszego wniosku były dostępne również dla użytkowników niepełnosprawnych. Sprawozdawczyni sugeruje również, że należy wprowadzić zestaw wymogów jakościowych do wspólnego interfejsu użytkownika obsługiwanego przez Komisję. Komisja i krajowi koordynatorzy powinni za pośrednictwem grupy koordynacyjnej monitorować zgodność z kryteriami jakości, a jeśli istnieje poważne i trwałe pogorszenie, być w stanie tymczasowo odłączyć usługę lub, w ostateczności, rozważyć kary lub wspólne działania z państwami członkowskimi w celu poprawienia lub naprawienia usług.

3. Dostęp do procedur online

Sprawozdawczyni przenosi art. 5 ust. 1 do art. 11. Zmiana ta jest konieczna w celu wyjaśnienia różnicy między procedurami online określonymi w art. 5 i art. 11. Procedury internetowe wymienione w załączniku II w odniesieniu do art. 5 będą obowiązkowe dla państw członkowskich. W konsekwencji państwa członkowskie muszą zapewnić, aby procedury określone w art. 5 były dostępne w pełni online dla wszystkich użytkowników. Ponadto sprawozdawczyni wyjaśnia, co oznacza w pełni online i jakie procedury należy uwzględnić w załączniku II. Dla sprawozdawczyni ważne jest podkreślenie, że niniejsze rozporządzenie nie wpłynie na istotne przepisy obowiązującego prawa unijnego lub krajowego, a państwa członkowskie będą nadal organizować swoje krajowe usługi i procedury w sposób odpowiadający ich krajowym potrzebom.

Z drugiej strony art. 11 zapewnia, że jeżeli państwa członkowskie oferują określone procedury swoim obywatelom w kraju, powinny one również udostępniać te procedury w sposób niedyskryminacyjny użytkownikom transgranicznym, aby mogli oni korzystać z praw na rynku wewnętrznym wynikających z prawa Unii, i przestrzegać tych obowiązków i zasad. Sprawozdawczyni popiera ten cel, ale podkreśla, że wymogi techniczne stosowane w przypadku użytkowników transgranicznych powinny być również możliwe dla krajowych użytkowników zgodnie z krajowymi procedurami i wymogami.

4. Zmiana rozporządzenia w sprawie IMI

Sprawozdawczyni zgadza się z proponowanymi zmianami w rozporządzeniu w sprawie IMI, które potwierdzają i aktualizują przepisy dotyczące skoordynowanego mechanizmu nadzoru przewidzianego dla IMI, a także umożliwią Europejskiej Radzie Ochrony Danych („EDPB”) skorzystanie z technicznych możliwości oferowanych przez IMI w celu wymiany informacji w kontekście ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Jeśli chodzi o zmiany w rozporządzeniu w sprawie IMI, EIOD zaleca dodanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do załącznika do rozporządzenia w sprawie IMI, aby umożliwić potencjalne wykorzystanie IMI do celów ochrony danych.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Utworzenie jednolitego portalu cyfrowego zapewniającego dostęp do informacji, procedur, usług wsparcia i rozwiązywania problemów

Odsyłacze

COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)

Data przedstawienia w PE

2.5.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

12.6.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

12.6.2017

LIBE

12.6.2017

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ITRE

30.5.2017

LIBE

5.2.2018

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Marlene Mizzi

30.5.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

11.10.2017

21.11.2017

22.1.2018

21.2.2018

Data przyjęcia

22.2.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Gabriel Mato, Flavio Zanonato, Jaromír Štětina

Data złożenia

6.3.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

33

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

 

S&D

 

Verts/ALE

Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Ulrike Trebesius

Marco Zullo

Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, Andreas Schwab, Jaromir Stetina, Adam Szejnfeld, Róza Gräfin von Thun und Hoheinstein, Mihai Turcanu, Lambert van Nistelrooij

Lucy Anderson, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Soltes

3

-

EFDD

ENF

John Stuart Agnew, Robert Jaroslaw Iwaszkiewicz

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 23 marca 2018Informacja prawna