Postup : 2017/0086(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0054/2018

Predkladané texty :

A8-0054/2018

Rozpravy :

PV 12/09/2018 - 17
CRE 12/09/2018 - 17

Hlasovanie :

PV 13/09/2018 - 10.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0349

SPRÁVA     ***I
PDF 1249kWORD 191k
8.3.2018
PE 612.231v03-00 A8-0054/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie informácií a pre postupy a služby pomoci a riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012

(COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajkyňa: Marlene Mizzi

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie informácií a pre postupy a služby pomoci a riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012

(COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0256),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 21 ods. 2, článok 48 a článok 114 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0141/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. októbra 2017(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0054/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  V oznámení o jednotnom digitálnom trhu17 sa uznáva úloha internetu a digitálnych technológií, ktoré menia naše životy a spôsoby práce a ponúkajú obrovské príležitosti pre inovácie, rast a zamestnanosť. V oznámení sa konštatuje, že potreby občanov a podnikov v ich vlastnej krajine a za jej hranicami by mohli byť lepšie naplnené, ak by sa rozšírili a zlúčili existujúce európske portály, siete, služby a systémy a ak by sa prepojili v rámci jednotnej digitálnej brány. V akčnom pláne Únie týkajúcom sa elektronickej verejnej správy na roky 2016 až 202018 je jednotná digitálna brána uvedená v zozname opatrení na rok 2017. V správe o občianstve EÚ19 je jednotná digitálna brána uvedená ako priorita z hľadiska občianskych práv v Únii.

(2)  V oznámení o jednotnom digitálnom trhu17 sa uznáva úloha internetu a digitálnych technológií, ktoré menia životy a spôsoby, akými občania, spoločnosti a ich zamestnanci komunikujú, pristupujú k informáciám a poznatkom, konzumujú, podieľajú sa a pracujú, tým, že ponúkajú príležitosti pre inovácie, rast a zamestnanosť. V tomto oznámení a v niekoľkých uzneseniach prijatých Európskym parlamentom sa konštatuje, že potreby občanov a podnikov v ich vlastnej krajine a za jej hranicami by mohli byť lepšie naplnené, ak by sa rozšírili a zlúčili existujúce európske a vnútroštátne portály, webové sídla, siete, služby a systémy a ak by sa prepojili, čím by sa vytvorilo európske jednotné kontaktné miesto, jednotná digitálna brána. V akčnom pláne Únie týkajúcom sa elektronickej verejnej správy na roky 2016 až 202018 je jednotná digitálna brána uvedená v zozname opatrení na rok 2017. V správe o občianstve EÚ19 je jednotná digitálna brána uvedená ako priorita z hľadiska občianskych práv v Únii.

__________________

__________________

17 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe, COM(2015) 192 final, 6.5.2015.

17 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe, COM(2015) 192 final, 6.5.2015.

18 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020 Urýchlenie digitálnej transformácie verejnej správy, COM(2016)0179 final.

18 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020 Urýchlenie digitálnej transformácie verejnej správy, COM(2016)0179 final.

19 Posilnenie práv občanov v Únii demokratickej zmeny Správa o občianstve EÚ na rok 2017, 24.1.2017, COM(2017)30/2 final.

19 Posilnenie práv občanov v Únii demokratickej zmeny Správa o občianstve EÚ na rok 2017, 24.1.2017, COM(2017)30/2 final.

Odôvodnenie

Nové znenie lepšie odráža dôležitú úlohu, ktorú digitálne technológie zohrávajú pri zmene životov a spôsobov, akými občania, spoločnosti a ich zamestnanci komunikujú, pristupujú k informáciám a poznatkom, vynaliezajú, konzumujú, podieľajú sa a pracujú. Okrem toho sa tu zdôrazňuje, že je dôležité zlúčiť všetky európske a vnútroštátne portály do jedného jednotného kontaktného miesta.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Európsky parlament a Rada opakovane požadovali komplexnejší a používateľsky ústretovejší balík informácií a pomoci na pomoc podnikom pri ich činnosti na jednotnom trhu a na posilnenie a zjednodušenie nástrojov jednotného trhu s cieľom lepšie reagovať na potreby občanov a podnikov v súvislosti s ich cezhraničnými aktivitami.

(3)  Európsky parlament a Rada opakovane požadovali komplexnejší a používateľsky ústretovejší balík informácií a pomoci na pomoc občanom a podnikom pri ich činnosti na jednotnom trhu a na posilnenie a zjednodušenie nástrojov jednotného trhu s cieľom lepšie reagovať na potreby občanov a podnikov v súvislosti s ich cezhraničnými aktivitami.

Odôvodnenie

Európsky parlament opakovane požadoval viac informácií a pomoci na pomoc tak občanom, ako aj podnikom.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Na tieto výzvy reaguje toto nariadenie tak, že ponúka občanom a podnikom jednoduchý prístup k informáciám, postupom a pomoci, ako aj k službám riešenia problémov, ktoré potrebujú na to, aby mohli uplatňovať svoje práva na vnútornom trhu. Týmto nariadením sa zriaďuje jednotná digitálna brána, v rámci ktorej bude Komisia a príslušné orgány zohrávať dôležitú úlohu pri dosahovaní uvedených cieľov.

(4)  Na tieto výzvy reaguje toto nariadenie tak, že ponúka občanom a podnikom prístup k informáciám, online postupom a pomoci, ako aj k službám riešenia problémov, ktoré potrebujú na to, aby mohli uplatňovať svoje práva na vnútornom trhu. Jednotná digitálna brána by mohla pomôcť prispieť k väčšej transparentnosti pravidiel a regulácií v oblastiach, ako sú cestovanie v rámci Únie, práca a odchod do dôchodku v Únii, pobyt občanov v inom členskom štáte, ako je členský štát ich pôvodu, prístup k vzdelávaniu v iných členských štátoch, prístup k zdravotnej starostlivosti, uplatňovanie rodinných práv, práv na pobyt, občianskych práv a práv spotrebiteľov. Okrem toho by mohla pomôcť zlepšiť dôveru spotrebiteľov, riešiť roztrieštenosť v oblasti ochrany spotrebiteľa a pravidlá vnútorného trhu a znížiť náklady na dodržiavanie predpisov pre podniky. Týmto nariadením sa zriaďuje užívateľsky prístupná, interaktívna jednotná digitálna brána, ktorá by používateľov na základe ich potrieb mala nasmerovať na najvhodnejšie služby. V tejto súvislosti bude Komisia, členské štáty a príslušné orgány zohrávať dôležitú úlohu pri dosahovaní uvedených cieľov.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Jednotná digitálna brána by mala uľahčovať interakcie medzi občanmi a podnikmi na jednej strane a orgánmi verejnej správy a príslušnými orgánmi na strane druhej, a to poskytovaním prístupu k online portálom, webovým stránkam a webovým sídlam spravovaným na úrovni Únie, na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, čím by sa uľahčili každodenné činnosti občanov a podnikov a minimalizovali prekážky na jednotnom trhu. Existencia jednotnej digitálnej brány, ktorá by poskytovala prístup k presným a aktuálnym informáciám, online prístup k postupom a pomoci a k službám riešenia problémov, by mohla pomôcť zvýšiť informovanosť používateľov o rôznych existujúcich online službách a mohla by používateľom ušetriť náklady a čas potrebné na určenie, ktorá online služba je najvhodnejšia vzhľadom na ich požiadavky.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  V tomto nariadení sa uvádza zoznam oblastí informácií, ktoré sú relevantné pre občanov a podniky pri uplatňovaní ich práv v rámci vnútorného trhu, a od členských štátov a Komisie by sa ním malo požadovať, aby zabezpečili plné pokrytie informácií v uvedených oblastiach, a to prostredníctvom webových sídiel a portálov tak na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Únie. Informácie by okrem toho nemali obsahovať len vysvetlenie pravidiel a povinností občanovpodnikov, ale mali by tiež obsahovať aj vysvetlenie postupov, ktoré musia občania a podniky dodržať, aby uvedené pravidlá a povinnosti splnili. Informácie by mali obsahovať takisto opis služieb pomoci a riešenia problémov, na ktoré sa môžu občania a podniky obrátiť, pokiaľ majú problémy s porozumením informácií, uplatnením uvedených informácií v ich konkrétnej situácii alebo uskutočnením niektorého postupu.

(5)  V tomto nariadení sa uvádza zoznam oblastí informácií, ktoré sú relevantné pre občanov a podniky pri uplatňovaní ich práv v rámci vnútorného trhu, a od členských štátov a Komisie by sa ním malo požadovať, aby zabezpečili plné pokrytie presných, vysokokvalitných a aktuálnych informácií v uvedených oblastiach, a to na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Únie vrátane regionálnych a miestnych úrovní, ktoré budú obsahovať vysvetlenie platných pravidiel a povinností a postupov, ktoré musia občaniapodniky dodržať, aby uvedené pravidlá a povinnosti splnili. Tieto informácie by sa mali zoskupovať v rámci určitých tematických oblastí, ako napríklad „pracovné podmienky“, „zdravie“ a „dôchodky“, ktoré budú prepájať rôzne doplnkové služby tak, aby používatelia mohli byť jednoducho presmerovaní na rôzne služby prostredníctvom jednotnej digitálnej brány. Na zabezpečenie jasnosti jednotnej digitálnej brány je potrebné, aby boli informácie poskytované prostredníctvom tejto brány jasné, presné a aktuálne, aby sa minimalizovalo používanie zložitej terminológie a používanie akronymov by sa malo obmedzovať na tie, ktoré poskytujú zjednodušené a ľahko pochopiteľné termíny, ktoré nevyžadujú predchádzajúcu znalosť danej otázky alebo oblasti práva. Informácie by okrem toho mali obsahovať takisto opis služieb pomoci a riešenia problémov, na ktoré sa môžu občania a podniky obrátiť, pokiaľ majú problémy s porozumením informácií, uplatnením uvedených informácií v ich konkrétnej situácii alebo uskutočnením niektorého postupu.

Odôvodnenie

Na to, aby jednotná digitálna brána splnila potreby používateľov, je potrebné stanoviť normy kvality informácií. Jasné, presné a aktuálne informácie občania a podniky považujú za najdôležitejšie prvky jednotného kontaktného miesta v štúdii s názvom Európske jednotné kontaktné miesto (2013), ktorú uskutočnila tematická sekcia Európskeho parlamentu A. V súlade s odporúčaniami autorov by sa malo zabezpečiť aj to, aby boli informácie ľahko pochopiteľné, vďaka čomu môže mať maximálne množstvo používateľov prospech z informácií a služieb uvedených v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Keďže cieľ iniciatívy sleduje trojaký účel, a to zníženie dodatočného administratívneho zaťaženia občanov a podnikov pôsobiacich alebo plánujúcich pôsobiť v inom členskom štáte v plnom súlade s vnútroštátnymi pravidlami a postupmi, odstránenie diskriminácie a zabezpečenie fungovania vnútorného trhu s ohľadom na poskytovanie informácií, postupy a služby pomoci a riešenia problémov, a keďže jej súčasti sa týkajú voľného pohybu občanov a sociálneho zabezpečenia, čo nemožno považovať za zhodu náhod, táto iniciatíva by sa mala zakladať na článku 21 ods. 2, článku 48 a článku 114 ods. 1 ZFEÚ.

(6)  Keďže cieľom tohto nariadenia je zníženie dodatočného administratívneho zaťaženia občanov a podnikov, či už pôsobia alebo plánujú pôsobiť v inom členskom štáte alebo v členskom štáte, v ktorom majú pobyt alebo svoje sídlo, v plnom súlade s vnútroštátnymi pravidlami a postupmi, odstránenie diskriminácie a zabezpečenie fungovania vnútorného trhu s ohľadom na poskytovanie informácií, postupy a služby pomoci a riešenia problémov, a keďže jej súčasti sa týkajú voľného pohybu občanov a sociálneho zabezpečenia, čo nemožno považovať za zhodu náhod, toto nariadenie by sa malo zakladať na článku 21 ods. 2, článku 48 a článku 114 ods. 1 ZFEÚ.

Odôvodnenie

Jednotná digitálna brána bude mať prínos nielen pre cezhraničných používateľov, ale aj pre používateľov pristupujúcich k tejto bráne vo svojom domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte, v ktorom žijú/majú pobyt, tým, že prispeje k tomu, aby sa vnútroštátna verejná správa posunula k dosiahnutiu elektronickej verejnej správy, a že poskytne digitálne riešenia pre každodenné činnosti v životoch ľudí.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Aby mohli občania a podniky v Únii využívať svoje právo na voľný pohyb v rámci vnútorného trhu, Únia by mala prijať osobitné opatrenia umožňujúce občanom a podnikom získať jednoduchý prístup ku komplexným a spoľahlivým informáciám o ich právach vytvorených právom Únie a informáciách o uplatniteľných vnútroštátnych pravidlách a postupoch, ktoré budú musieť splniť v prípade, že sa presťahujú do iného členského štátu, než je ich vlastný, budú v ňom žiť alebo študovať, alebo sa v ňom usadia alebo budú vykonávať podnikateľskú činnosť. Informácie, ktoré sa majú poskytovať na vnútroštátnej úrovni, by sa nemali týkať len vnútroštátnych pravidiel, ktorými sa vykonáva právo Únie, ale takisto všetky ostatné vnútroštátne pravidlá, ktoré sú uplatniteľné na občanov a podniky z iných členských štátov.

(7)  Na to, aby mohli občania a podniky v Únii využívať svoje právo na voľný pohyb v rámci vnútorného trhu by Únia mala prijať osobitné nediskriminačné opatrenia umožňujúce občanom, ako aj všetkým fyzickým osobám s trvalým pobytom v členskom štáte, a podnikom získať jednoduchý prístup ku komplexným a spoľahlivým informáciám o ich právach vytvorených právom Únie a informáciách o uplatniteľných vnútroštátnych pravidlách a postupoch, ktoré budú musieť splniť v prípade, že sa presťahujú do iného členského štátu, než je ich vlastný, budú v ňom žiť alebo študovať, alebo sa v ňom usadia alebo budú vykonávať podnikateľskú činnosť. Informácie, ktoré sa majú poskytovať na vnútroštátnej úrovni, by sa nemali týkať len vnútroštátnych pravidiel, ktorými sa vykonáva právo Únie, ale takisto všetky ostatné vnútroštátne pravidlá, ktoré sú uplatniteľné na občanov a podniky z iných členských štátov.

Odôvodnenie

Ide o všeobecné vyhlásenie, že by Únia a členské štáty mali vzhľadom na podniky a občanov prijať nediskriminačné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Týmto nariadením by sa malo zriadiť jednotné kontaktné miesto, prostredníctvom ktorého by občania a podniky mali mať možnosť dostať sa k informáciám o pravidlách a požiadavkách, ktoré musia splniť vzhľadom na právne predpisy Únie a/alebo vnútroštátne predpisy. Mal by sa ním zjednodušiť a zefektívniť kontakt občanov a podnikov so službami pomoci a riešenia problémov zriadenými na úrovni Únie alebo na vnútroštátnej úrovni. Brána by mala takisto uľahčiť prístup k postupom a ich uplatňovaniu. Týmto nariadením by sa preto malo požadovať od členských štátov, aby používateľom umožnili plne uskutočniť určité postupy online, ktoré majú kľúčový význam pre väčšinu občanov a podnikov sťahujúcich sa cez hranice, bez toho, aby to akokoľvek ovplyvnilo existujúce základné požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov Únie a/alebo vnútroštátnych právnych predpisov v rámci uvedených oblastí politiky. V tejto súvislosti by sa týmto nariadením malo na účely výmeny dôkazov medzi príslušnými orgánmi v rozličných členských štátoch podporiť uplatnenie zásady „len raz“.

(11)  Týmto nariadením by sa malo zriadiť jednotné kontaktné miesto, prostredníctvom ktorého by občania a podniky mali mať možnosť dostať sa k informáciám o pravidlách a požiadavkách, ktoré musia splniť vzhľadom na právne predpisy Únie a/alebo vnútroštátne predpisy. Mal by sa ním zjednodušiť a zefektívniť kontakt občanov a podnikov so službami pomoci a riešenia problémov zriadenými na úrovni Únie alebo na vnútroštátnej úrovni. Brána by mala takisto uľahčiť online prístup k postupom a ich uplatňovaniu. Týmto nariadením by sa preto malo požadovať od členských štátov, aby používateľom umožnili plne uskutočniť online, ak je to možné, postupy uvedené v prílohe II, ktoré majú kľúčový význam pre väčšinu občanov a podnikov alebo uskutočniť iné postupy, ktoré sú k dispozícii užívateľom v členskom štáte online a ktoré boli stanovené na vnútroštátnej úrovni ústrednými štátnymi orgánmi alebo boli sprístupnené všetkým orgánom na nižšej než ústrednej úrovni. Toto nariadenie by nijako nemalo ovplyvňovať existujúce práva a povinnosti podľa právnych predpisov Únie a/alebo vnútroštátnych právnych predpisov v rámci uvedených oblastí politiky. V súvislosti s postupmi, ktoré sú uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu a postupmi stanovenými v smerniciach 2005/36/ES, 2006/123/ES, 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ, by toto nariadenie malo podporovať využívanie zásady „len raz“ a malo by v plnej miere rešpektovať základné právo na ochranu osobných údajov, na účely výmeny dôkazov medzi príslušnými orgánmi v rozličných členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Brána by mala byť zameraná na používateľov a používateľsky ústretová a mala by umožniť občanom a podnikom komunikovať s vnútroštátnymi správnymi orgánmi a správnymi orgánmi na úrovni Únie tým, že by im poskytovala príležitosť poskytovať spätnú väzbu tak vo vzťahu k službám ponúkaným prostredníctvom brány, ako aj k fungovaniu vnútorného trhu na základe ich vlastných skúseností. Nástroj spätnej väzby by používateľovi mal umožniť poukázať na problémy, nedostatky a potreby, ako ich vnímal, s cieľom posilniť nepretržité zlepšovanie kvality služieb.

(12)  Jednotná digitálna brána a informácie, online postupy a služby pomoci a riešenia problémov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia na úrovni Únie alebo na vnútroštátnej úrovni by mali byť prezentované na používateľov a používateľsky ústretové. Brána by mala mať za cieľ zabrániť duplicite a zabezpečiť spojenia medzi existujúcimi službami. Mala by umožniť občanom a podnikom komunikovať s vnútroštátnymi správnymi orgánmi a správnymi orgánmi na úrovni Únie tým, že by im poskytovala príležitosť poskytovať spätnú väzbu tak vo vzťahu k službám ponúkaným prostredníctvom brány, ako aj k fungovaniu vnútorného trhu na základe ich vlastných skúseností. Nástroj spätnej väzby by používateľovi mal umožniť poukázať na problémy, nedostatky a potreby, ako ich vnímal, s cieľom posilniť nepretržité zlepšovanie kvality služieb, a to na základe anonymných údajov v záujme ochrany osobných údajov používateľov.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Úspech brány bude závisieť od spoločného úsilia Komisie a členských štátov. Brána by mala zahŕňať bežné používateľské rozhranie, ktoré by bolo začlenené do existujúceho portálu Vaša Európa, ktorý bude spravovať Komisia. Bežné používateľské rozhranie by malo poskytovať odkazy na informácie, postupy a služby pomoci alebo riešenia problémov dostupné na portáloch spravovaných príslušnými orgánmi v členských štátoch a Komisiou. V záujme uľahčenia používania brány by malo byť používateľské rozhranie dostupné vo všetkých úradných jazykoch Únie. Fungovanie brány by malo byť podporované technickými nástrojmi vyvinutými Komisiou v spolupráci s členskými štátmi.

(13)  Úspech brány bude závisieť od spoločného úsilia Komisie a členských štátov. Brána by mala zahŕňať bežné používateľské rozhranie, ktoré by bolo začlenené do existujúceho portálu Vaša Európa, ktorý bude spravovať Komisia. Bežné používateľské rozhranie by malo poskytovať odkazy na informácie, postupy a služby pomoci alebo riešenia problémov dostupné na portáloch spravovaných príslušnými orgánmi v členských štátoch a Komisiou. V záujme uľahčenia používania brány by malo byť používateľské rozhranie viditeľné na všetkých webových sídlach Únie a vnútroštátnych webových sídlach, ktoré sú súčasťou bránou a sú s ňou prepojené, a mali by byť dostupné vo všetkých úradných jazykoch Únie. Fungovanie brány by malo byť podporované technickými nástrojmi vyvinutými Komisiou v spolupráci s členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Týmto nariadením by sa mal posilniť rozmer online postupov na vnútornom trhu, a to dodržaním všeobecnej zásady nediskriminácie aj v súvislosti s prístupom občanov a podnikov k online postupom už stanoveným na vnútroštátnej úrovni na základe vnútroštátnych právnych predpisov alebo práva Únie. Používatelia s pobytom mimo členského štátu alebo usadeným mimo neho by mali mať možnosť prístupu k online postupom a ich uskutočneniu bez akýchkoľvek prekážok, akými sú napr. polia vo formulároch, v ktorých by sa požadovali vnútroštátne telefónne čísla alebo vnútroštátne poštové smerovacie čísla, platby poplatkov, ktoré by sa nedali uskutočniť cezhraničnou platbou, nedostatok podrobných informácií v jazyku inom, ako je jazyk alebo jazyky daného členského štátu, nemožnosť predložiť elektronické dôkazy od orgánov sídliacich v inom členskom štáte a neakceptovanie elektronickej identifikácie vydanej v iných členských štátoch.

(15)  Týmto nariadením by sa mal posilniť rozmer online postupov na vnútornom trhu, čím sa prispeje k digitalizácii vnútorného trhu, a to dodržaním všeobecnej zásady nediskriminácie aj v súvislosti s prístupom občanov a podnikov k online postupom už stanoveným na vnútroštátnej úrovni na základe vnútroštátnych právnych predpisov alebo práva Únie. Používatelia s pobytom mimo členského štátu alebo usadení mimo neho by mali mať možnosť prístupu k online postupom a ich uskutočneniu bez akýchkoľvek prekážok, akými sú napr. polia vo formulároch, v ktorých by sa požadovali vnútroštátne telefónne čísla, vnútroštátne predvoľby telefónnych čísel alebo vnútroštátne poštové smerovacie čísla, platby poplatkov, ktoré by sa nedali uskutočniť cezhraničnou platbou, nedostatok podrobných informácií v jazyku inom, ako je národný alebo úradný jazyk alebo jazyky daného členského štátu, nemožnosť predložiť elektronické dôkazy od orgánov sídliacich v inom členskom štáte a neakceptovanie elektronickej identifikácie vydanej v iných členských štátoch. Ak používateľ v situácii, ktorá sa prísne obmedzuje na jeden členský štát, má prístup k postupu online a môže ho uskutočniť online v tomto členskom štáte v oblasti, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, cezhraničný používateľ by tiež mal mať prístup k rovnakému postupu online a možnosť ho uskutočniť online, a to použitím buď rovnakého technického riešenia, alebo prispôsobeného, bez akýchkoľvek diskriminačných prekážok. Na tento účel by členské štáty mali mať možnosť zaviesť podobné nediskriminačné postupy pre používateľov pochádzajúcich z iných členských štátov alebo s pobytom v iných členských štátoch za predpokladu, že zabezpečia, aby mali cezhraniční používatelia rovnaké podmienky prístupu k informáciám a službám, aké majú používatelia usadení v tomto členskom štáte.

Odôvodnenie

Brána je digitálny nástroj, ktorý pomôže informovať ľudí o ich právach vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych právnych predpisov, umožniť im mať prístup k postupom online a službám a nástrojom riešenia problémov a využívať ich. Toto nariadenie nebude brániť členským štátom aj naďalej organizovať svoje vnútroštátne služby a postupy spôsobom, ktorý uspokojuje ich vnútroštátne potreby, budú však musieť zabezpečiť, aby boli postupy nediskriminačné voči cezhraničným používateľom.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Toto nariadenie by malo vychádzať z nariadenia eIDAS26, v ktorom sa stanovujú podmienky, za ktorých členské štáty uznávajú určité prostriedky elektronickej identifikácie fyzických a právnických osôb, ktoré patria do oznámenej schémy elektronickej identifikácie iného členského štátu. Od dátumu začatia uplatňovania uvedeného nariadenia by pre používateľov malo byť možné používať vlastné prostriedky elektronickej identifikácie a autentifikácie na účely cezhraničného pôsobenia a elektronickej komunikácie s príslušnými orgánmi.

(16)  Toto nariadenie by malo vychádzať z nariadenia eIDAS26, v ktorom sa stanovujú podmienky, za ktorých členské štáty uznávajú určité prostriedky elektronickej identifikácie fyzických a právnických osôb, ktoré patria do oznámenej schémy elektronickej identifikácie iného členského štátu. Od dátumu začatia uplatňovania uvedeného nariadenia by pre používateľov malo byť možné používať vlastné prostriedky elektronickej identifikácie a autentifikácie na účely cezhraničného pôsobenia a elektronickej komunikácie s príslušnými orgánmi. Pre používateľov by tiež malo byť možné používať vlastné prostriedky elektronickej identifikácie a autentifikácie, keď pôsobia a elektronicky komunikujú s inštitúciami, orgánmi, úradmi alebo agentúrami Únie. Toto nariadenie by malo zaručiť technologickú neutralitu, pokiaľ ide o systémy elektronickej identifikácie a autentifikácie.

__________________

__________________

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73 – 114).

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73 – 114).

Odôvodnenie

Používatelia by mali mať možnosť používať prostriedky vnútroštátnej elektronickej identifikácie a autentifikácie na európskej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Aby sa občanom a podnikom umožnilo priamo využívať výhody vnútorného trhu bez zbytočného dodatočného administratívneho zaťaženia, týmto nariadením by sa mala stanoviť požiadavka plnej digitalizácie používateľského rozhrania určitých kľúčových postupov pre cezhraničných používateľov uvedených v prílohe II k tomuto nariadeniu a stanoviť kritériá, na základe ktorých možno určiť, že postup je plne online. Jedným z takýchto postupov, ktoré majú osobitný význam pre podniky, je „zaregistrovanie obchodnej činnosti“. Toto nariadenie by sa však nemalo vzťahovať na postupy, ktorých dôsledkom je založenie spoločností alebo podnikov ako právnických osôb, keďže takéto postupy si vyžadujú komplexný prístup zameraný na uľahčenie digitálnych riešení počas celého životného cyklu spoločnosti. Keď sa podniky usadia v inom členskom štáte, vyžaduje sa od nich, aby sa prihlásili do systému sociálneho zabezpečenia a systému poistenia, aby tak mohli do oboch systémov prihlasovať aj svojich zamestnancov a platiť do nich príspevky. Uvedené postupy sú spoločné pre všetky podniky pôsobiace v ktoromkoľvek odvetví hospodárstva, a je preto primerané požadovať, aby sa oba uvedené postupy registrácie sprístupnili online.

(18)  Aby sa občanom a podnikom umožnilo priamo využívať výhody vnútorného trhu bez zbytočného dodatočného administratívneho zaťaženia, týmto nariadením by sa mala stanoviť požiadavka plnej digitalizácie používateľského rozhrania určitých kľúčových postupov pre cezhraničných používateľov uvedených v prílohe II k tomuto nariadeniu a stanoviť kritériá, na základe ktorých možno určiť, že postup je plne online. Táto požiadavka plnej digitalizácie by sa nemala uplatňovať ak takýto postup v členskom štáte neexistuje. Jedným z takýchto postupov, ktoré majú osobitný význam pre podniky, je „oznámenie obchodnej činnosti“. Toto nariadenie by sa však nemalo vzťahovať na postupy, ktorých dôsledkom je založenie spoločností alebo podnikov ako právnických osôb vrátane registrácie ako živnostník, partnerstva alebo akejkoľvek inej formy, ktorá nie je samostatným právnym subjektom alebo registrácie ekonomickej činnosti v obchodnom registri, keďže takéto postupy si vyžadujú komplexný prístup zameraný na uľahčenie digitálnych riešení počas celého životného cyklu spoločnosti. Keď sa podniky usadia v inom členskom štáte, vyžaduje sa od nich, aby sa prihlásili do systému sociálneho zabezpečenia a systému poistenia, aby tak mohli do oboch systémov prihlasovať aj svojich zamestnancov a platiť do nich príspevky. Uvedené postupy sú spoločné pre všetky podniky pôsobiace v ktoromkoľvek odvetví hospodárstva, a je preto primerané požadovať, aby sa oba uvedené postupy registrácie sprístupnili online. Je takisto vhodné, aby boli postupy týkajúce sa daňových otázok dostupné online, keďže tieto postupy predstavujú hlavné prekážky cezhraničnej činnosti malých a stredných podnikov v Únii.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a)  Za postup plne vykonávaný online by sa mal považovať taký postup, ktorý používateľovi umožňuje uskutočniť všetky kroky počínajúc prístupom k tomuto postupu až po jeho dokončenie prostredníctvom komunikácie s príslušným orgánom (tzv. front office) elektronicky, na diaľku a prostredníctvom online služby. Táto služba by mala usmerňovať používateľa prostredníctvom úplného zoznamu všetkých požiadaviek, ktoré treba splniť, a všetkých dôkazov, ktoré treba poskytnúť. Mala by tiež umožniť používateľovi poskytnúť informácie a dôkaz o dodržaní všetkých takýchto požiadaviek a mala by poskytnúť používateľovi automatické potvrdenie o prijatí. Výstup z takéhoto postupu, ako sa stanovuje v tomto nariadení, by sa mal, ak je to možné, poskytovať elektronicky alebo, ak sa to vyžaduje v právnych predpisoch Únie alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch, vo fyzickej forme. Nemali by tým byť dotknuté právomoci členských štátov nadväzovať priamy kontakt a komunikáciu s občanmi a podnikmi prostredníctvom postupov na účely nevyhnutných ďalších objasnení, ktoré si nevyžadujú priamu fyzickú prítomnosť.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  V niektorých prípadoch môže byť vzhľadom na súčasný stav technického vývoja stále ešte nevyhnutné, aby sa používatelia v rámci online postupu dostavili osobne na príslušný úrad, predovšetkým v prípade žiadostí o obnovenie cestovných pasov alebo preukazov totožnosti obsahujúcich biometrické údaje. Každá takáto výnimka by sa mala obmedziť na situácie, v ktorých neexistuje žiadna digitálna technológia na dosiahnutie účelu postupu.

(19)  V niektorých prípadoch sa od používateľa môže požadovať, aby predložil dôkazy na overenie skutočností, ktoré nemožno overiť prostredníctvom online prostriedkov, ako napríklad osvedčenie o zdravotnom stave a dôkaz o technickom stave motorových vozidiel. Pokiaľ je možné dôkazy na overenie týchto skutočností predložiť elektronicky, nemalo by to predstavovať výnimku zo zásady, že postup by mal byť plne prístupný online. V iných prípadoch môže byť vzhľadom na súčasný stav technického vývoja stále ešte nevyhnutné, aby sa používatelia v rámci online postupu dostavili osobne na príslušný úrad, ako napríklad v prípade žiadostí o obnovenie cestovných pasov alebo preukazov totožnosti obsahujúcich biometrické údaje. Každá takáto výnimka by mala byť nediskriminačná a obmedzovať na situácie, v ktorých je nevyhnutne potrebné, aby členské štáty vykonávali prísne nevyhnutné, objektívne odôvodnené a primerané opatrenia v záujme verejnej bezpečnosti, verejného zdravia a boja proti podvodom. Ak existujú technológie, ktoré by mohli nahradiť osobnú prítomnosť na úrade, napríklad bezpečná online komunikácia, ako sú živé chaty alebo videokonferencia, mali by sa použiť, pokiaľ to nie je v rozpore s formálnymi náležitosťami právneho poriadku členského štátu, v ktorom sa postup vykonáva. Každá takáto výnimka by mala byť oznámená a zdôvodnená Komisii a koordinačná skupina pre bránu by mala o nich, ako aj o osvedčených vnútroštátnych postupoch a technickom vývoji, ktorý by uľahčil ďalšiu digitalizáciu postupov, pravidelne rokovať a pravidelne ich skúmať.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Týmto nariadením by sa nemalo zasahovať do právomocí vnútroštátnych orgánov v jednotlivých krokoch ktoréhokoľvek postupu vrátane procedurálnych postupov v rámci príslušných orgánov a medzi nimi, či už majú alebo nemajú digitalizovanú formu.

(20)  Toto nariadenie by nemalo ovplyvniť existujúce práva a povinnosti podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov v rámci oblastí politiky, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, a nemalo by brániť členským štátom aj naďalej organizovať svoje vnútroštátne služby a postupy spôsobom, ktorý uspokojuje ich vnútroštátne potreby a dodržiava spoločné formy organizácie a komunikácie používané na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Týmto nariadením by sa nemalo zasahovať do právomocí členských štátov pri zavádzaní akýkoľvek postupov a pri zaručovaní právomocí vnútroštátnym orgánom alebo do právomocí vnútroštátnych orgánov v jednotlivých krokoch ktoréhokoľvek postupu vrátane procedurálnych postupov v rámci príslušných orgánov a medzi nimi, či už majú alebo nemajú digitalizovanú formu. Toto nariadenie by malo byť doplnkové so zreteľom na právomoci členských štátov spravovať alebo zavádzať nedigitalizované alebo existujúce postupy online popri postupoch online uvedených v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie bolo zriadených viacero sietí a služieb na pomoc občanom a podnikom pri ich cezhraničných aktivitách. Je dôležité, aby tieto služby vrátane európskych spotrebiteľských centier, služby Vaša Európa – Poradenstvo, siete SOLVIT, Poradenského centra pre práva duševného vlastníctva, služby Europe Direct a siete Enterprise Europe Network boli súčasťou jednotnej digitálnej brány, aby sa zabezpečilo, že ich môžu nájsť všetci potenciálni používatelia. Služby uvedené v prílohe III k tomuto nariadeniu boli zriadené záväznými právnymi predpismi Únie, zatiaľ čo ostatné fungujú na dobrovoľnom základe. Na služby uvedené v prílohe III by sa mali vzťahovať záväzné kritériá kvality stanovené v tomto nariadení, zatiaľ čo služby v nej neuvedené by mali tieto kritériá dobrovoľne spĺňať v záujme dodržania požiadaviek na kvalitu, ak majú záujem sprístupniť svoje služby prostredníctvom brány.

(22)  Na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie bolo zriadených viacero sietí a služieb na pomoc občanom a podnikom pri ich cezhraničných aktivitách. Je dôležité, aby tieto služby vrátane všetkých existujúcich služieb pomoci alebo riešenia problémov zavedených na európskej úrovni, ako sú európske spotrebiteľské centrá, služba Vaša Európa – Poradenstvo, sieť SOLVIT, Poradenské centrum pre práva duševného vlastníctva, služba Europe Direct a sieť Enterprise Europe Network, boli súčasťou jednotnej digitálnej brány, aby sa zabezpečilo, že ich budú môcť nájsť všetci potenciálni používatelia. Služby uvedené v prílohe III k tomuto nariadeniu boli zriadené záväznými právnymi predpismi Únie, zatiaľ čo ostatné služby fungujú na dobrovoľnom základe. Na obidve kategórie služieb by sa mali vzťahovať záväzné kritériá kvality stanovené v tomto nariadení a mali by sa sprístupniť prostredníctvom brány. Toto nariadenie by nemalo zmeniť rozsah pôsobnosti týchto služieb, ich mechanizmy riadenia ani dobrovoľný základ, na ktorom pôsobia.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Členské štáty a Komisia sa ďalej môžu rozhodnúť za podmienok stanovených v tomto nariadení, že pridajú iné vnútroštátne služby pomoci alebo riešenia problémov poskytované príslušnými orgánmi alebo súkromnými alebo polosúkromnými subjektmi. Príslušné orgány by mali byť v zásade zodpovedné za poskytnutie pomoci občanom a podnikom pri všetkých otázkach, ktoré majú v súvislosti s uplatniteľnými pravidlami a postupmi, ktoré nie je možné v plnej miere zodpovedať prostredníctvom online služieb. Vo veľmi špecializovaných oblastiach a ak služby poskytované súkromnými alebo polosúkromnými subjektmi vyhovujú potrebám používateľov, členské štáty môžu Komisii navrhnúť, aby takéto služby do brány pridala za predpokladu, že spĺňajú všetky podmienky stanovené v nariadení a nie sú totožné s už zahrnutými službami pomoci alebo riešenia problémov.

(23)  Členské štáty a Komisia sa ďalej môžu rozhodnúť za podmienok stanovených v tomto nariadení, že pridajú iné vnútroštátne služby pomoci alebo riešenia problémov poskytované príslušnými orgánmi alebo súkromnými alebo polosúkromnými subjektmi, či verejnými orgánmi, ako sú obchodné komory alebo mimovládne asistenčné služby pre občanov. Príslušné orgány by mali byť v zásade zodpovedné za poskytnutie pomoci občanom a podnikom pri všetkých otázkach, ktoré majú v súvislosti s uplatniteľnými pravidlami a postupmi, ktoré nie je možné v plnej miere zodpovedať prostredníctvom online služieb. Vo veľmi špecializovaných oblastiach a ak služby poskytované súkromnými alebo polosúkromnými subjektmi vyhovujú potrebám používateľov, členské štáty môžu Komisii navrhnúť, aby takéto služby do brány pridala za predpokladu, že spĺňajú všetky podmienky stanovené v nariadení a nie sú totožné s už zahrnutými službami pomoci alebo riešenia problémov.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  S cieľom pomôcť používateľom s identifikáciou vhodnej služby by sa týmto nariadením mal poskytnúť nástroj, ktorým budú používatelia automaticky nasmerovaní na správnu službu.

(24)  S cieľom pomôcť používateľom s identifikáciou vhodnej služby by sa týmto nariadením mal poskytnúť nástroj na vyhľadávanie a vyhľadávač služieb, ktorým budú používatelia automaticky nasmerovaní na správnu službu.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný na zabezpečenie vnútornej logiky a súdržnosti textu.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Dodržiavanie súboru minimálnych požiadaviek na kvalitu je podstatným prvkom úspechu jednotnej digitálnej brány s cieľom zabezpečiť, aby bolo poskytovanie informácií alebo služieb spoľahlivé, keďže v opačnom prípade by to vážne spochybnilo hodnovernosť brány ako takej. Dostupnosť informácií pre cezhraničných používateľov by bolo možné významne zlepšiť tým, že informácie by neboli dostupné len v úradnom jazyku členského štátu, ale aspoň v jednom ďalšom úradnom jazyku . Preklad z úradného jazyka alebo úradných jazykov do tohto iného úradného jazyka EÚ by mal presne odrážať obsah informácií poskytnutých v úradnom jazyku alebo úradných jazykoch daného štátu.

(25)  Dodržiavanie súboru minimálnych požiadaviek na kvalitu je podstatným prvkom úspechu jednotnej digitálnej brány s cieľom zabezpečiť, aby bolo poskytovanie informácií alebo služieb spoľahlivé, keďže v opačnom prípade by to vážne spochybnilo hodnovernosť brány ako takej. Dostupnosť informácií pre cezhraničných používateľov by bolo možné významne zlepšiť tým, že informácie by neboli dostupné len v národnom alebo úradnom jazyku alebo národných alebo úradných jazykoch členského štátu, ale aspoň v jednom ďalšom úradnom jazyku Únie, ktorému rozumie čo najväčší možný počet používateľov pri cezhraničných činnostiach. Preklad z úradného alebo národného jazyka alebo úradných alebo národných jazykov členského štátu do tohto iného úradného jazyka EÚ by mal presne odrážať obsah informácií poskytnutých v národnom alebo úradnom jazyku alebo národných alebo úradných jazykoch daného členského štátu. Koordinačná skupina by mala tiež poskytovať odporúčania členským štátom v súvislosti s ďalším jazykom alebo jazykmi, ktorým rozumie čo najväčší možný počet používateľov pri cezhraničných činnostiach. Cezhraničné činnosti treba vymedziť ako činnosti, pri ktorých používateľ nie je vo všetkých ohľadoch ohraničený na jeden členský štát. Pri poskytovaní informácií v aspoň jednom ďalšom úradnom jazyku Únie, ktorý dopĺňa národný alebo úradný jazyk alebo prípadne národné alebo úradné jazyky, by členské štáty mali takisto vziať do úvahy možnosť, že určité informácie by mohli osobitné jazykové skupiny vyhľadávať výraznejšie, ako sú napríklad používatelia zo susedných krajín alebo v cezhraničných regiónoch.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25a)  Od členských štátov sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/21021a (smernica o prístupnosti webových sídel) požaduje, aby zabezpečili, aby boli ich webové sídla prístupné v súlade so zásadami vnímateľnosti, ovládateľnosti, zrozumiteľnosti a robustnosti a aby dodržiavali požiadavky tejto smernice. Hoci sa smernica o prístupnosti webových sídel nevzťahuje na webové sídla a mobilné aplikácie inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie, na účely spoločného používateľského rozhrania, služieb pomoci a riešenia problémov, mechanizmov spätnej väzby od používateľov a všetkých webových sídiel jednotnej digitálnej brány, za ktoré sú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie zodpovedné, by Komisia mala zabezpečiť, aby boli tieto webové sídla dostupné osobám so zdravotným postihnutím spôsobom, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v tejto smernici. Komisia sa predovšetkým vyzýva, aby dodržiavala príslušné európske harmonizované normy a konala v súlade s požiadavkami vnímateľnosti, zrozumiteľnosti, ovládateľnosti, a robustnosti. Komisia a členské štáty by mali zaručiť súlad s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, najmä jeho článkami 9 a 21, a na podporu prístupu k informáciám pre osoby s mentálnym postihnutím by sa mali v čo najväčšom rozsahu a primeraným spôsobom poskytovať alternatívy v ľahko čitateľnom jazyku.

 

__________________

 

1aSmernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (Ú. v. EÚ L 327, 2.12.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Online služby poskytované príslušnými orgánmi sú kľúčové pre zvyšovanie kvality služieb poskytovaných občanom a podnikom. Pokiaľ orgány verejnej správy v členských štátoch čoraz viac upúšťajú od vyžadovania tých istých informácií viac ráz a miesto toho sa usilujú o znovupoužitie tých istých údajov, v záujme znižovania dodatočného zaťaženia by sa to isté malo umožniť používateľom, ktorí podstupujú postupy v iných členských štátoch.

(27)  Online služby poskytované príslušnými orgánmi sú kľúčové na zvyšovanie kvality a bezpečnosti služieb poskytovaných občanom a podnikom. Pokiaľ orgány verejnej správy v členských štátoch čoraz viac upúšťajú od vyžadovania tých istých informácií viac ráz a miesto toho sa usilujú o znovupoužitie tých istých údajov, v záujme znižovania dodatočného zaťaženia by sa to isté malo umožniť používateľom, ktorí podstupujú postupy v iných členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27a)  Na to, aby bola možná zákonná cezhraničná výmena dôkazov a informácií prostredníctvom uplatňovania zásady „len raz“ v celej Únii, musí byť vykonávanie tohto nariadenia a zásady „len raz“ v súlade so všetkými príslušnými pravidlami v oblasti ochrany údajov vrátane zásad spravodlivosti, transparentnosti, minimalizácie údajov, presnosti, obmedzenia uchovávania, integrity a dôvernosti, nevyhnutnosti a primeranosti a obmedzenia účelu, ako aj ochrany údajov v štádiu návrhu a štandardnej ochrany údajov. Takisto by sa malo vykonávať v plnom v súlade so zásadami ochrany súkromia a cielenej bezpečnosti a rešpektovania základných práv jednotlivcov, vrátane spravodlivosti a transparentnosti.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27b)  Členské štáty a Komisia by mali zabezpečiť, aby sa používateľom technického systému na výmenu dôkazov vytvoreného v súlade s nariadením (technický systém) poskytli jasné informácie o tom, ako sa osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, spracujú v súlade s článkami 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791a a článkami 11 a 12 nariadenia (ES) č. 45/2001. Podľa článku 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 2016/679 by mali mať používatelia tiež právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov v technickom systéme.

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  S cieľom ďalej uľahčiť využívanie online postupov by sa týmto nariadením v súlade so zásadou „len raz“ a na žiadosť občanov a podnikov mal poskytnúť základ pre výmenu dôkazov priamo medzi príslušnými orgánmi z rozličných členských štátov. Zásada „len raz“ znamená, že občania a podniky by na účely cezhraničnej výmeny dôkazov nemali mať povinnosť predkladať tie isté informácie verejným orgánom viac než jedenkrát.

(28)  S cieľom ďalej uľahčiť využívanie online postupov by sa týmto nariadením v súlade so zásadou „len raz“ a v súlade s verejným záujmom podľa článku 6 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/679 mal poskytnúť základ pre zavedenie plne funkčného, bezpečného a zaisteného technického systému na automatizovanú výmenu dôkazov na výslovnú žiadosť a so súhlasom občanov a podnikov. Týmto nariadením by sa nemal poskytovať základ pre výmenu dôkazov alebo pre používanie technického systému na výmenu dôkazov na iné účely ako tie, ktoré sa uvádzajú v smerniciach 2005/36/ES, 2006/123/ES, 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ a v platných právnych predpisoch Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisoch upravujúcich postupy online uvedené v prílohe II.

 

 

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28a)  Keďže vo väčšine prípadov by si občania a podniky neboli vedomí toho, že môže byť umožnená cezhraničná výmena dôkazov na požiadanie, používatelia by mali byť primerane informovaní o tejto možnosti pri používaní online postupov stanovených v smerniciach 2005/36/ES, 2006/123/ES, 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ a postupov uvedených v prílohe II. Používateľ by mal mať plne pod kontrolou výmenu dôkazov, a to na základe výslovnej žiadosti, ktorú používateľ osobne predloží príslušnému orgánu v súvislosti s výmenou dôkazov. Žiadosť by sa mala považovať za výslovnú, ak obsahuje slobodne poskytnuté, konkrétne, informované a jednoznačné vyjadrenie želania jednotlivca, že chce, aby došlo k výmene príslušných informácií, a to buď formou vyhlásenia, alebo iného jednoznačného potvrdzujúceho úkonu. Výslovná žiadosť o výmenu dôkazov by sa nemala vyvodiť jednoducho zo žiadosti vykonať určitý konkrétny postup (napr. zaregistrovať motorové vozidlo), ani zo všeobecnej žiadosti, ako je žiadosť o získanie všetkých potrebných dokumentov od všetkých príslušných orgánov na účely určitého postupu.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28b)  Využívanie technického systému by malo ostať dobrovoľné a používatelia by takisto mali mať možnosť predložiť dôkaz iným spôsobom mimo technického systému vytvoreného týmto nariadením. Používateľ by mal mať možnosť si prezrieť dôkazy a právo na sledovanie alebo stiahnutie výslovnej žiadosti o výmenu dôkazov kedykoľvek počas konania. Toto stiahnutie žiadosti by sa malo bežne uskutočniť v prípadoch, keď používateľ po preskúmaní dôkazov, ktoré sa majú vymeniť, zistí, že informácie sú nepresné, neaktuálne alebo nad rámec toho, čo je nevyhnutné na účely predmetného postupu. Používateľ by mal mať možnosť napadnúť aj zneužívanie a zabrániť sekundárnemu použitiu údajov na účely, ktoré nespĺňajú jeho legitímne očakávania.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Takýto systém by mal byť dostupný ako doplnenie iných systémov, ktorými sa zabezpečujú mechanizmy spolupráce medzi orgánmi, ako napr. IMI alebo [karta elektronických služieb], a nemal by mať vplyv na iné systémy vrátane systémov stanovených v článku 4 nariadenia (ES) č. 987/2009, jednotný európsky dokument pre obstarávanie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ33, prepojenie vnútroštátnych registrov, prepojenie ústredných a obchodných registrov a registrov spoločností podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES34 a insolvenčných registrov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/84835.

(30)  Prostredníctvom bezpečného technického systému, ktorý by sa mal zriadiť s cieľom umožniť výmenu dôkazov podľa tohto nariadenia, by sa žiadajúcim príslušným orgánom mala takisto poskytnúť istota zo strany vydávajúcich orgánov o pravosti a zákonnosti poskytovaných dokumentov. Vydávajúci orgán by mal zabezpečiť, aby sa osobné údaje v prípade potreby aktualizovali a aby sa nepresné alebo neaktuálne informácie ďalej nespracúvali. Technický systém by mal byť dostupný ako doplnenie iných systémov, ktorými sa zabezpečujú mechanizmy spolupráce medzi orgánmi, ako napr. IMI alebo, a nemal by mať vplyv na iné systémy vrátane systémov stanovených v článku 4 nariadenia (ES) č. 987/2009, jednotný európsky dokument pre obstarávanie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ33, Elektronickú výmenu informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI), prepojenie vnútroštátnych registrov, prepojenie ústredných a obchodných registrov a registrov spoločností podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES34 a insolvenčných registrov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/84835.

__________________

__________________

33 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65 – 242).

33 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

34 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk (Ú. v. EÚ L 258, 1.10.2009, s. 1 – 19).

34 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk (Ú. v. EÚ L 258, 1.10.2009, s. 11).

35 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 19 – 72).

35 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 19).

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky zavedenia technického systému umožňujúceho výmenu dôkazov mali by sa Komisii udeliť vykonávacie právomoci predovšetkým stanoviť technické špecifikácie systému na spracovanie žiadostí používateľov o výmenu dôkazov, odosielanie takýchto dôkazov, ako aj opatrenia potrebné na zabezpečenie integrity a dôvernosti zasielania. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201136.

(31)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky zavedenia technického systému umožňujúceho výmenu dôkazov mali by sa Komisii udeliť vykonávacie právomoci predovšetkým s cieľom stanoviť technické, organizačné a prevádzkové špecifikácie systému na spracovanie žiadostí používateľov o výmenu dôkazov, odosielanie takýchto dôkazov, ako aj opatrenia potrebné na zabezpečenie integrity a dôvernosti zasielania vrátane opatrení potrebných na zabezpečenie interakcie používateľa a technického systému a interakcie medzi príslušnými orgánmi. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201136.

__________________

__________________

36 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13 – 18).

36 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13 – 18).

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(31a)  Vzhľadom na zaistenie vysokej úrovne bezpečnosti technického systému na účel cezhraničného uplatňovania zásady „len raz“ by Komisia pri prijímaní vykonávacích aktov, ktorými sa stanovujú špecifikácie tohto technického systému, mala primerane zohľadniť normy a technické špecifikácie vypracované európskymi a medzinárodnými organizáciami a orgánmi pre normalizáciu, ako je Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI), Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) a Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU), v súlade s článkom 32 nariadenia (EÚ) 2016/679 a článkom 22 nariadenia (ES) č. 45/2001.

Odôvodnenie

Výslovné uvedenie nariadenia 2016/679 (GRDP) a nariadenia 45/2001, pokiaľ ide o technické špecifikácie v oblasti bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Súlad s kritériami kvality by mal byť v súvislosti s informáciami, postupmi a službami, za ktoré zodpovedajú, v kompetencii príslušných orgánov a Komisie. Na dodržiavanie kritérií kvality na vnútroštátnej úrovni by mali dohliadať vnútroštátni koordinátori a na úrovni Únie Komisia a mali by riešiť akékoľvek problémy, ktoré sa vyskytnú. Týmto nariadením by sa Komisii malo poskytnúť široké spektrum prostriedkov na riešenie akéhokoľvek zhoršenia kvality služieb ponúkaných prostredníctvom brány v závislosti od závažnosti a trvania takéhoto zhoršenia, ku ktorým by patrilo takisto zaangažovanie koordinačnej skupiny pre bránu. Týmto by sa nemala prejudikovať celková zodpovednosť Komisie, pokiaľ ide o monitorovanie súladu s týmto nariadením.

(32)  Súlad s kritériami kvality by mal byť v súvislosti s informáciami, postupmi a službami, za ktoré zodpovedajú, v kompetencii príslušných orgánov a Komisie. Na dodržiavanie kritérií kvality a bezpečnosti na vnútroštátnej úrovni by mali v pravidelných intervaloch dohliadať vnútroštátni koordinátori a na úrovni Únie Komisia a mali by riešiť akékoľvek problémy, ktoré sa vyskytnú. Vnútroštátni koordinátori by mali navyše monitorovať a vykonávať dohľad nad fungovaním technického systému, ktorý umožňuje cezhraničnú výmenu dôkazov. Týmto nariadením by sa Komisii malo poskytnúť široké spektrum prostriedkov na riešenie akéhokoľvek zhoršenia kvality služieb ponúkaných prostredníctvom brány v závislosti od závažnosti a trvania takéhoto zhoršenia, ku ktorým by patrilo takisto zaangažovanie koordinačnej skupiny pre bránu. Týmto by sa nemala prejudikovať celková zodpovednosť Komisie, pokiaľ ide o monitorovanie súladu s týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(33a)  Toto nariadenie by malo takisto určiť súbor kvalitatívnych požiadaviek na spoločné používateľské rozhranie. Komisia by mala zabezpečiť, aby spoločné používateľské rozhranie spĺňalo tieto požiadavky, a najmä aby bolo dostupné a prístupné online prostredníctvom rôznych kanálov, malo jednoduchú navigáciu a jasné informácie. Aby sa zabezpečilo, že užívatelia sú informovaní o spoločnom používateľskom rozhraní, malo by byť ľahko rozpoznateľné na webových sídlach i stránkach tak na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Únie .

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa navrhuje technické riešenie na optimalizáciu možností vyhľadávača jednotnej digitálnej brány.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(33b) Spoločné používateľské rozhranie by malo umožňovať používanie často kladených otázok založených na kľúčových otázkach používateľov a malo by byť podporované inteligentnými vyhľadávacími online nástrojmi, ako sú elektronické formuláre, ktoré môžu pomôcť znížiť zaťaženie používateľov pri vyhľadávaní a nasmerovať ich na najvhodnejšiu službu. Postupy často kladených otázok tiež znižujú počet dopytov, ktoré nepatria do kompetencie konkrétnej služby, a boli zvlášť úspešné pri usmerňovaní dopytov medzi existujúcimi portálmi Únie.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(33c)  Komisia by mala zabezpečiť, aby postupy verejného obstarávania pre vývoj IT aplikácií a webových sídel pre IT aplikácie podporujúcich bránu náležite zohľadňovali kritériá inovácie a potrebu otvorených noriem v záujme zjednodušenia opätovného používania a interoperability týchto IT riešení.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(34a)  Názov, pod ktorým má byť brána známa a propagovaná pred širokou verejnosťou, by mal byť rovnaký ako názov už existujúceho portálu a bude v anglickom jazyku – Your Europe (Vaša Európa). Spoločné používateľské rozhranie by malo byť nápadne umiestnené a malo by sa dať ľahko nájsť, a to najmä prostredníctvom rôznych webových vyhľadávaní a webových sídel a webových stránok jednotlivých členských štátov a Únie. Logo jednotnej digitálnej brány na úrovni Únie by malo byť viditeľné na všetkých webových sídlach na úrovni Únie, ako aj na webových sídlach na vnútroštátnej úrovni, ktoré sú prepojené s bránou. Ak existujú vyhľadávače v rámci webových sídel na vnútroštátnej úrovni, jednotná digitálna brána by mala byť prístupná ako jedna z možností vyhľadávania na vnútroštátnom webovom sídle alebo vnútroštátnych webových sídlach. Príslušné orgány by mali zabezpečiť, aby boli používatelia presmerovaní z ich webových sídel prepojených s bránou na jednotnú digitálnu bránu. Informácie a prístup k príslušným organizáciám na vnútroštátnej úrovni by sa mali poskytovať aj na webových stránkach alebo sídlach jednotlivých služieb spravovaných na úrovni Únie.

Odôvodnenie

Vyhľadateľnosť a viditeľnosť sú dôležité prvky pre úspech jednotnej digitálnej brány.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  Kvalita informácií, postupov a služieb pomoci a riešenia problémov dostupných prostredníctvom brány by sa mala monitorovať v prvom rade prostredníctvom nástroja spätnej väzby používateľov, prostredníctvom ktorého budú používatelia vyzývaní na posúdenie pokrytia a kvality informácií, postupov alebo služby pomoci alebo riešenia problémov, ktoré využili. Spätná väzba sa bude zhromažďovať v spoločnom nástroji, ku ktorému by mala mať prístup Komisia, príslušné orgány a vnútroštátni koordinátori. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia, pokiaľ ide o funkcie tohto nástroja spätnej väzby používateľov a modality týkajúce sa zhromažďovania a spoločného využívania spätnej väzby používateľov, Komisia by mala byť poverená vykonávacími právomocami. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

(37)  Kvalita jednotnej digitálnej brány závisí od kvality služieb Únie a vnútroštátnych služieb poskytovaných prostredníctvom tejto brány. Nedostatočné skúsenosti s informáciami a službami poskytovanými online na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni môžu mať za následok negatívne vnímanie brány. Preto by sa mala kvalita informácií, postupov a služieb pomoci a riešenia problémov dostupných prostredníctvom brány pravidelne monitorovať v prvom rade prostredníctvom nástroja spätnej väzby používateľov v kombinácii s príležitosťou odpovedať voľným textom, prostredníctvom ktorého budú používatelia vyzývaní na posúdenie pokrytia a kvality informácií, postupov alebo služby pomoci alebo riešenia problémov, ktoré využili. Spätná väzba sa bude zhromažďovať v spoločnom nástroji, ku ktorému by mala mať prístup Komisia, príslušné orgány a vnútroštátni koordinátori. S cieľom zvýšiť dôveru a zabezpečiť transparentnosť pre používateľov by sa mala spätná väzba zhromažďovať a sprístupňovať anonymizovane ako otvorené dáta na webovom sídle Komisie, ako aj na samotnej bráne vo forme súhrnnej správy. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia, pokiaľ ide o funkcie tohto nástroja spätnej väzby používateľov a modality týkajúce sa zhromažďovania, spoločného využívania a zverejnenia spätnej väzby používateľov, Komisia by mala byť poverená vykonávacími právomocami. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Ak opatrenia stanovené v tomto nariadení zahŕňajú spracovanie osobných informácií, mali by sa vykonávať v súlade s právnymi predpismi Únie o ochrane osobných údajov, predovšetkým v súlade [so smernicou 95/46/ES38] [s nariadením Európskeho parlamentu a Rady () 2016/67939] a [s novým nariadením nahrádzajúcim nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001].

(40)  Vždy, keď si opatrenia stanovené v tomto nariadení vyžadujú spracovanie osobných údajov, toto spracovanie musí byť v súlade s právnymi predpismi Únie o ochrane osobných údajov. V súvislosti s týmto nariadením by sa mali uplatňovať najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/200138, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a smernica Európskeho parlamentu a Rady () 2016/68039.

__________________

__________________

38 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31 – 50).

38 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/200118. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciamiorgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

39 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

39 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

39a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(40a)  Nastavenie systému by malo zabezpečiť údaje používateľov proti hackerstvu a kybernetickým útokom.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť, aby používatelia, ktorí pôsobia v iných členských štátoch, mali online prístup ku komplexným, spoľahlivým a zrozumiteľným informáciám na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni, pokiaľ ide o práva, predpisy a povinnosti, ako aj k online postupom, ktoré sú plne uplatniteľné cezhranične, a k službám pomoci a riešenia problémov. Keďže tieto ciele nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie uvedených cieľov.

(41)  Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť, aby používatelia, ktorí pôsobia v iných členských štátoch, mali online prístup ku komplexným, spoľahlivým, dostupným a zrozumiteľným informáciám na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni, pokiaľ ide o práva, predpisy a povinnosti, ako aj k online postupom, ktoré sú plne uplatniteľné cezhranične, a k službám pomoci a riešenia problémov. Keďže tieto ciele nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie uvedených cieľov.

Odôvodnenie

Lepšie zohľadnenie súčasného stavu komunikácie osôb so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  Aby mohli členské štáty a Komisia vyvinúť a zaviesť potrebné nástroje na uplatnenie tohto nariadenia, určité jeho ustanovenia by sa mali začať uplatňovať po dvoch rokoch od nadobudnutia jeho účinnosti.

(42)  Aby mohli členské štáty a Komisia vyvinúť a zaviesť potrebné nástroje na uplatnenie tohto nariadenia, určité jeho ustanovenia by sa mali začať uplatňovať po dvoch rokoch od nadobudnutia jeho účinnosti. Ostatné ustanovenia, ktoré sa môžu dodržať ľahšie, by sa mali uplatňovať od.... [18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  stanovujú pravidlá pre zriadenie a fungovanie jednotnej digitálnej brány s cieľom poskytnúť občanom a podnikom jednoduchý prístup k vysokokvalitným a komplexným informáciám, účinným službám pomoci a riešenia problémov a účinným postupom v súvislosti s pravidlami Únie a vnútroštátnymi pravidlami uplatniteľnými na občanov a podniky, ktorí(-é) uplatňujú alebo majú v úmysle uplatňovať svoje práva vyplývajúce z práva Únie v oblasti vnútorného trhu v zmysle článku 26 ods. 2 ZFEÚ;

a)  stanovujú pravidlá pre zriadenie a fungovanie jednotnej digitálnej brány s cieľom poskytnúť občanom a podnikom jednoduchý prístup k presným, aktuálnym, ľahko pochopiteľným vysokokvalitným a komplexným informáciám, účinným službám pomoci a riešenia problémov a účinným postupom v súvislosti s pravidlami Únie a vnútroštátnymi pravidlami uplatniteľnými na občanov a podniky, ktorí(-é) uplatňujú alebo majú v úmysle uplatňovať svoje práva vyplývajúce z práva Únie v oblasti vnútorného trhu v zmysle článku 26 ods. 2 ZFEÚ;

Odôvodnenie

Na to, aby jednotná digitálna brána splnila potreby používateľov, je potrebné stanoviť normy kvality informácií. Presné a aktuálne informácie občania a podniky považujú za najdôležitejšie prvky jednotného kontaktného miesta v štúdii s názvom Európske jednotné kontaktné miesto (2013), ktorú uskutočnila tematická sekcia Európskeho parlamentu A. V súlade s odporúčaniami autorov by sa malo zabezpečiť aj to, aby boli informácie ľahko pochopiteľné, vďaka čomu môže mať maximálne množstvo používateľov prospech z informácií a služieb uvedených v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  používateľom z iných členských štátov uľahčuje využívanie postupov a podporuje uplatňovanie zásady „len raz“;

b)  používateľom z iných členských štátov uľahčuje využívanie postupov online uľahčuje výmenu dôkazov v prípade postupov uvedených v prílohe II tohto nariadenia a postupov uvedených v smerniciach 2005/36/ES, 2006/123/ES, 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ prostredníctvom uplatňovania zásady „len raz“;

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že toto nariadenie neposkytuje právny základ na uplatňovanie zásady „len raz“, keďže toto by sa malo urobiť v samostatnom návrhu, ktorým sa ustanoví jasný právny základ, ktorý možno použiť na rozšírenie zásady „len raz“ na sektory, ktoré nie sú zahrnuté do tohto návrhu. Samostatný právny nástroj je takisto potrebný na riešenie možných problémov týkajúcich sa ochrany údajov a zodpovednosti, ktoré vyplývajú so zásady. Namiesto toho sa nariadením uľahčí výmena dôkazov pre určité postupy online prostredníctvom osobitného nástroja v článku 12, čím sa uľahčí uplatňovanie zásady „len raz“.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Ak existuje rozpor medzi ustanoveniami tohto nariadenia a ustanovením iného aktu Únie, ktorý upravuje osobitné aspekty predmetu, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, má ustanovenie iného aktu Únie prednosť.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Týmto nariadením nie je dotknutá podstata ani práva udelené akýmkoľvek postupom stanoveným na úrovni Únie alebo na vnútroštátnej úrovni v žiadnej z oblastí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Jednotnú digitálnu bránu (ďalej len „brána“) zriaďuje Komisia a príslušné orgány v súlade s týmto nariadením. Brána pozostáva zo spoločného používateľského rozhrania začleneného do jednotného portálu spravovaného Komisiou a je prepojená s príslušnými vnútroštátnymi webovými sídlami a webovými sídlami Únie.

1.  Jednotnú digitálnu bránu (ďalej len „brána“) zriaďuje Komisia a členské štáty v súlade s týmto nariadením. Brána pozostáva zo spoločného používateľského rozhrania začleneného do jednotného portálu Vaša Európa spravovaného Komisiou. Brána poskytuje prístup k príslušným vnútroštátnym webovým sídlam a webstránkam a webovým sídlam a webstránkam Únie, ako aj odkazy na ne.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  informáciám o postupoch stanovených na úrovni Únie alebo na vnútroštátnej úrovni, ako aj k odkazom na ne na účely uplatnenia uvedených práv a dosiahnutia súladu s uvedenými povinnosťami a pravidlami;

b)  informáciám o postupoch stanovených na úrovni Únie alebo na vnútroštátnej úrovni, ako aj k odkazom na ne, na účely umožnenia používateľom uplatniť svoje práva a dosiahnutia súladu s povinnosťami a pravidlami v oblasti vnútorného trhu;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 34 s cieľom zmeniť prílohu I tak, že sa aktualizujú informácie v existujúcich informačných kategóriách, ako aj zmeniť prílohu III doplnením ďalších služieb pomoci a riešenia problémov s cieľom zohľadniť nový vývoj v oblasti prístupu k právam, povinnostiam a pravidlám stanoveným v práve Únie a vo vnútroštátnom práve.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  „príslušný orgán“ je akýkoľvek orgán alebo úrad členského štátu zriadený buď na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktorý má špecifické povinnosti súvisiace s informáciami, postupmi a službami pomoci a riešenia problémov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;

(3)  „príslušný orgán“ je akýkoľvek orgán alebo úrad členského štátu zriadený buď na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktorý má špecifické povinnosti súvisiace s informáciami, postupmi a službami pomoci a riešenia problémov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, alebo akákoľvek iná osoba alebo orgán, ktorej/ktorému členský štát udelil tieto právomoci;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  „dôkazy“ sú akékoľvek dokumenty alebo údaje vrátane textu alebo zvuku, vizuálneho alebo audiovizuálneho záznamu, bez ohľadu na použité médium, ktoré vydal príslušný orgán s cieľom preukázať skutočnosti alebo súlad s požiadavkami na účely postupov uvedených v článku 2 ods. 2 písm. b).

(4)  „dôkazy“ sú akékoľvek dokumenty alebo údaje vrátane textu alebo zvuku, vizuálneho alebo audiovizuálneho záznamu, bez ohľadu na použité médium, ktoré požadoval príslušný orgán s cieľom preukázať skutočnosti alebo súlad s požiadavkami na účely postupov uvedených v článku 2 ods. 2 písm. b).

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný na zabezpečenie vnútornej logiky a súdržnosti textu.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečujú, aby používatelia mali prostredníctvom vnútroštátnych webových sídel jednoduchý online prístup k týmto informáciám:

1.  Členské štáty zabezpečujú, aby používatelia mali prostredníctvom vnútroštátnych webových stránok a webových sídel jednoduchý online prístup k týmto informáciám:

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Okrem toho tieto webové stránky a webové sídla obsahujú odkaz na spoločné používateľské rozhranie uvedené v článku 2 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia zabezpečí, aby mali používatelia online prístup k informáciám uvedeným v článku 4 ods. 1 a článku 4 ods. 2 prostredníctvom spoločného používateľského rozhrania a integrovaných vnútorných vyhľadávacích nástrojov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zabezpečenie toho, aby bola Komisia zodpovedná za poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a službám pomoci a riešenia problémov uvedeným v článku 4 ods. 1 a článku 4 ods. 2 prostredníctvom jednotnej digitálne brány.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Komisia a členské štáty môžu poskytovať ďalšie informácie okrem tých, ktoré sú uvedené v prílohe I a prílohe II.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 5 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prístup ku postupom

Online prístup postupom:

Odôvodnenie

Článok 5 sa vzťahuje len na postupy, ktoré sú členské štáty povinné poskytovať plne online.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečujú, aby postupy uvedené v článku 2 ods. 2 písm. b) stanovené na vnútroštátnej úrovni, ktoré sú pre používateľov daného členského štátu dostupné a uplatniteľné online, boli dostupné a uplatniteľné aj pre používateľov z ostatných členských štátov nediskriminačným spôsobom.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečujú, aby používatelia mohli uplatniť postupy uvedené v prílohe II plne online.

2.  Členské štáty zabezpečujú, aby používatelia mohli plne pristupovať k postupom uvedeným v prílohe II a mohli ich uplatniť online s výnimkou prípadu, keď by takéto postupy nejestvovali v príslušnom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Postupy uvedené v odseku 2 sa považujú za plne online, ak sa identifikácia, poskytovanie informácií, podporných dôkazov, podpisovanie a konečné podanie môžu uskutočniť elektronicky na diaľku a prostredníctvom jediného komunikačného kanála a ak sa výsledok postupu takisto doručí elektronicky.

3.  Postupy uvedené v odseku 2 sa považujú za plne online, ak sa identifikácia, poskytovanie informácií, podporných dôkazov, podpisovanie a konečné podanie môžu uskutočniť elektronicky na diaľku a prostredníctvom jediného komunikačného kanála, ktorý umožňuje používateľom štruktúrovane plniť požiadavky týkajúce sa postupu, a ak sa výsledok postupu takisto doručí elektronicky alebo fyzicky, ak si to vyžadujú právne predpisy Únie alebo vnútroštátne právne predpisy a ak je používateľom poskytnuté elektronické oznámenie o ukončení postupu bez toho, aby tým boli dotknuté právomoci členských štátov nadväzovať priamy kontakt s občanmi a podnikmi.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak cieľ daného postupu uvedeného v odseku 2 nemožno dosiahnuť bez toho, aby sa používateľ v niektorej etape postupu osobne dostavil na príslušný úrad, členské štáty obmedzia takúto fyzickú prítomnosť na úplne nevyhnutné a objektívne obhájiteľné minimum a zabezpečia, aby ostatné kroky postupu boli plne uskutočniteľné online. Členské štáty o takýchto výnimkách informujú Komisiu.

4.  Ak v odôvodnených a výnimočných prípadoch, ako je záujem verejného poriadku, všeobecnej bezpečnosti, verejného zdravia alebo boja proti podvodom sledovaný cieľ nemožno plne dosiahnuť online, členské štáty môžu od používateľa požadovať, aby sa osobne dostavil na príslušný úrad na účely procedurálneho postupu. V týchto výnimočných prípadoch členské štáty obmedzia takúto fyzickú prítomnosť na úplne nevyhnutné a objektívne obhájiteľné minimum a zabezpečia, aby ostatné kroky postupu boli plne uskutočniteľné online. Členské štáty by mali tiež zabezpečiť, aby požiadavky fyzickej prítomnosti nemali za následok diskrimináciu voči cezhraničným používateľom. Členské štáty o takýchto výnimkách informujú Komisiu a koordinačnú skupinu pre jednotnú digitálnu bránu a riadne ich odôvodnia.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Toto nariadenie nemá v žiadnej z oblastí, na ktoré sa vzťahuje, dosah na podstatu postupu stanoveného na úrovni Únie alebo na vnútroštátnej úrovni, ako ani na práva udelené prostredníctvom takéhoto postupu.

5.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali právomoc overovať pravosť a platnosť všetkých dokumentov, ktoré boli predložené ako dôkazy. Listinné dôkazy, ktoré sa vymieňajú prostredníctvom technického systému uvedeného v článku 12, sa na účely prijímajúceho orgánu považujú za overené.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Žiadnym ustanovením tohto článku sa členským štátom nezabraňuje v tom, aby používateľom ponúkali dodatočnú možnosť prístupu k postupom uvedeným v článku 2 ods. 2 písm. b) a k ich uplatneniu inými spôsobmi ako online.

6.  Žiadnym ustanovením tohto článku sa členským štátom nezabraňuje v tom, aby používateľom ponúkali možnosť prístupu k postupom uvedeným v článku 2 ods. 2 písm. b) a k ich uplatneniu inými spôsobmi ako online.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný na zabezpečenie vnútornej logiky a súdržnosti textu.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty a Komisia zabezpečujú, aby používatelia mali jednoduchý online prístup k službám pomoci a riešenia problémov uvedeným v článku 2 ods. 2 písm. c).

1.  Členské štáty a Komisia zabezpečujú, aby používatelia mali jednoduchý a nediskriminačný online prístup k službám pomoci a riešenia problémov uvedeným v článku 2 ods. 2 písm. c).

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  služba sa poskytuje bezodplatne alebo za cenu, ktorá je pre mikropodniky alebo občanov prijateľná;

b)  služba sa poskytuje bezodplatne alebo za cenu, ktorá je prijateľná pre zamýšľaných príjemcov, ako sú mikropodniky, malé a stredné podniky, neziskové organizácie alebo občania;

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  služba je v súlade s požiadavkami stanovenými v článkoch 9 a 13.

c)  služba je v súlade s požiadavkami na kvalitu stanovenými v článkoch 6a, 9 a 13.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný na zabezpečenie vnútornej logiky a súdržnosti textu.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak vnútroštátny koordinátor navrhol začlenenie odkazu v súlade s odsekom 3 a poskytne takýto odkaz v súlade s článkom 16 ods. 3, Komisia posúdi, či sú splnené podmienky stanovené v uvedenom odseku, a ak sú splnené, tento odkaz aktivuje.

4.  Ak vnútroštátny koordinátor navrhol začlenenie odkazu v súlade s odsekom 3 a poskytne takýto odkaz v súlade s článkom 16 ods. 3, Komisia vykonávacím aktom posúdi, či sú splnené podmienky stanovené v uvedenom odseku, a ak sú splnené, tento odkaz aktivuje.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6a

 

Požiadavky na kvalitu v súvislosti s webovou prístupnosťou

 

1. Členské štáty zabezpečia súlad so smernicou 2016/2102, pokiaľ ide o webové lokality a webové stránky, prostredníctvom ktorých poskytujú prístup k:

 

a) informáciám uvedeným v článku 4 ods. 1;

 

b) postupom uvedeným v článku 5; alebo

 

c) službám pomoci a riešenia problémov uvedeným v článku 6.

 

2. Komisia zlepší prístup k webovým lokalitám a webovým stránkam, prostredníctvom ktorých poskytuje prístup k informáciám uvedeným v článku 4 ods. 2 a k službám pomoci a riešenia problémov uvedeným v článku 6, v zmysle článku 4 smernice 2016/2102.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príslušné orgány a Komisia zabezpečujú, že ak sú v súlade s článkom 4 zodpovedné za zabezpečenie prístupu k informáciám uvedeným v článku 2 ods. 2 písm. a), uvedené informácie sú v súlade s týmito požiadavkami:

1.  Členské štáty a Komisia zabezpečujú, že ak sú v súlade s článkom 4 zodpovedné za zabezpečenie prístupu k informáciám uvedeným v článku 2 ods. 2 písm. a), uvedené informácie sú v súlade s týmito požiadavkami:

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  sú zamerané na používateľa, čo znamená, že informácie sú poskytované s náležitým ohľadom na účinné, jednoduché a používateľsky ústretové spôsoby, akými môžu používatelia vyhľadávať všetky príslušné informácie;

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  zahŕňajú názov subjektu zodpovedného za obsah príslušných informácií;

c)  zahŕňajú názov orgánu alebo subjektu zodpovedného za obsah príslušných informácií;

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ca)  zahŕňajú názov orgánu alebo subjektu zodpovedného za postupy a vykonávanie postupov;

Odôvodnenie

Mali by sa takisto uviesť informácie o orgáne, príp. subjekte zodpovednom za postupy.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  zahŕňajú kontaktné údaje a odkazy na všetky príslušné služby pomoci a riešenia problémov;

d)  zahŕňajú kontaktné údaje vrátane aspoň telefónneho čísla, e-mailovej adresy a prípadne iného prostriedku elektronickej komunikácie, a odkazy na všetky príslušné služby pomoci a riešenia problémov;

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Príslušné orgány poskytujú informácie v aspoň jednom ďalšom úradnom jazyku Únie okrem úradného jazyka prípadne úradných jazykov daného členského štátu.

2.  Členské štáty poskytujú informácie v aspoň jednom ďalšom úradnom jazyku Únie, ktorému vo všeobecnosti rozumie čo najväčší možný počet používateľov, okrem národného alebo úradného jazyka prípadne národných alebo úradných jazykov ich členského štátu. Nie sú tým dotknuté právne predpisy členských štátov týkajúce sa používania jazykov.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príslušné orgány a Komisia na účely dosiahnutia súladu s článkom 4 zabezpečujú, aby používatelia pred tým, než sa od nich vyžiada, aby sa pred začatím postupu identifikovali, mali prístup k jasnému a používateľsky ústretovému vysvetleniu nasledujúcich prvkov postupov uvedených v článku 2 ods. 2 písm. b):

1.  Členské štáty a Komisia na účely dosiahnutia súladu s článkom 4 zabezpečujú, aby používatelia mali prístup k jasnému, stručnému, presnému, dostupnému a používateľsky ústretovému vysvetleniu nasledujúcich prvkov postupov uvedených v článku 2 ods. 2 písm. b): Takýto prístup by mal byť k dispozícii v prípade potreby predtým, ako sa užívateľ musí prihlásiť a identifikovať pred začatím postupu:

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  rôzne kroky postupu;

a)  rôzne kroky a fázy potrebné na absolvovanie postupu;

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  príslušné orgány, ktoré sú do toho zapojené, a organizácia nesúca hlavnú zodpovednosť za postup vrátane jej kontaktných údajov pre prípad sťažností;

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  odhadovaný čas požadovaný na uskutočnenie postupu a uplatniteľné lehoty;

f)  všetky lehoty, ktoré musí používateľ alebo príslušný orgán dodržať, a odhadovaný čas, ktorý príslušný orgán potrebuje na uskutočnenie postupu;

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  v prípade nedoručenia odpovede od príslušného orgánu, akékoľvek pravidlá alebo ich dôsledky pre používateľov;

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  jazyk prípadne jazyky, v ktorých je možné postup vykonať.

g)  akýkoľvek ďalší jazyk, v ktorom je možné postup vykonať.

Odôvodnenie

Textový pozmeňujúci návrh na objasnenie textu, keďže tu uvedené postupy sa budú aj tak poskytovať aspoň v jednom jazyku.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga)  akákoľvek výnimka z povinnosti členských štátov plne sprístupniť postupy podľa článku 5 online, pričom každá výnimka musí byť doplnená primeraným vysvetlením, ako tieto obmedzenia spĺňajú kritériá úplnej nevyhnutnosti a objektívnej obhájiteľnosti.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pokiaľ je vysvetlenie uvedené v odseku 1 už sprístupnené vnútroštátnym používateľom, môže sa použiť aj na účely tohto nariadenia za predpokladu, že obsahuje informácie v súvislosti so situáciou používateľov z iných členských štátov, ak je to relevantné.

2.  Pokiaľ je vysvetlenie uvedené v odseku 1 už sprístupnené používateľom v členskom štáte, môže sa použiť aj na účely tohto nariadenia za predpokladu, že obsahuje informácie v súvislosti so situáciou cezhraničných používateľov, ak je to relevantné.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Príslušné orgány poskytujú vysvetlenie uvedené v odseku 1 v aspoň jednom ďalšom úradnom jazyku Únie okrem úradného jazyka prípadne úradných jazykov daného členského štátu.

3.  Členské štáty poskytujú vysvetlenie uvedené v odseku 1 v aspoň jednom ďalšom úradnom jazyku Únie, ktorému vo všeobecnosti rozumie čo najväčší možný počet používateľov, okrem národného alebo úradného jazyka prípadne národných alebo úradných jazykov ich členského štátu. Nie sú tým dotknuté právne predpisy členských štátov týkajúce sa používania jazykov.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príslušné orgány a Komisia na účely dosiahnutia súladu s článkom 4 zabezpečujú, aby používatelia pred tým, než predložia žiadosť o službu uvedenú v článku 2 ods. 2 písm. c), mali prístup k jasnému a používateľsky ústretovému vysvetleniu o:

1.  Členské štáty a Komisia na účely dosiahnutia súladu s článkom 4 zabezpečujú, aby používatelia pred tým, než predložia žiadosť o službu uvedenú v článku 2 ods. 2 písm. c), mali prístup k jasnému a používateľsky ústretovému vysvetleniu o:

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  názve a kontaktných údajoch subjektov zodpovedných za príslušnú službu;

b)  názve a kontaktných údajoch vrátane aspoň telefónneho čísla a e-mailovej adresy a prípadne iného prostriedku elektronickej komunikácie, subjektov zodpovedných za príslušnú službu;

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  predpokladanom čase potrebnom na poskytnutie služby alebo priemernom čase potrebnom na vypracovanie odpovede;

d)  všetkých lehotách, ktoré musí používateľ alebo orgány zodpovedné za službu dodržať, a odhadovanom čase, v rámci ktorého príslušné zodpovedné orgány majú ukončiť postup;

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  jazyku prípadne jazykoch, v ktorých je žiadosť možné podať a ktoré je možné používať aj pri nasledujúcich kontaktoch.

e)  ktoromkoľvek ďalšom jazyku, v ktorom je žiadosť možné podať a ktorý je možné používať aj pri nasledujúcich kontaktoch.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Príslušné orgány poskytujú vysvetlenie uvedené v odseku 1 v aspoň jednom ďalšom úradnom jazyku Únie okrem úradného jazyka prípadne úradných jazykov daného členského štátu.

2.  Členské štáty poskytujú vysvetlenie uvedené v odseku 1 v aspoň jednom ďalšom úradnom jazyku Únie, ktorému vo všeobecnosti rozumie čo najväčší možný počet používateľov, okrem národného alebo úradného jazyka prípadne národných alebo úradných jazykov ich členského štátu. Nie sú tým dotknuté právne predpisy členských štátov týkajúce sa používania jazykov.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príslušné orgány zabezpečujú, aby boli v súvislosti s postupmi uvedenými v článku 5 ods. 1, za ktoré sú zodpovedné, splnené tieto požiadavky:

Členské štáty zabezpečujú, aby boli v súvislosti s postupmi uvedenými v článkoch 5 a 11, za ktoré sú zodpovedné, splnené tieto požiadavky:

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  v prípade nedodržania uplatniteľných lehôt sú používatelia vopred informovaní o dôvodoch nedodržania a stanoví sa nová lehota.

b)  v prípade zdržania alebo nedodržania uplatniteľných lehôt sú používatelia vopred informovaní o dôvodoch a o všetkých dôsledkoch, ktoré by to mohlo mať na splnenie uplatniteľných lehôt vrátane záväzku na novú lehotu, ak súčasná záväzná lehota nebude splnená.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 11 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Cezhraničný prístup k online postupom

Cezhraničný online prístup k postupom

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Členské štáty zabezpečujú, aby postupy uvedené v článku 2 ods. 2 písm. b) a stanovené na vnútroštátnej úrovni ústrednými štátnymi orgánmi alebo jednotne sprístupnené všetkým orgánom na nižšej než ústrednej úrovni, ktoré sú pre používateľov daného členského štátu dostupné a uplatniteľné online, boli dostupné a uplatniteľné online aj pre používateľov z ostatných členských štátov nediskriminačným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príslušné orgány zabezpečujú, aby v prípadoch, v ktorých sú postupy uvedené v článku 5 ods. 1 ponúkané online, boli dodržané aspoň tieto požiadavky:

1.  Členské štáty zabezpečujú, aby v prípadoch, v ktorých sú postupy uvedené v odseku -1 tohto článku ponúkané online, boli dodržané aspoň tieto požiadavky:

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  používateľom je poskytnutý prístup k pokynom v aspoň jednom ďalšom úradnom jazyku Únie okrem úradného jazyka prípadne úradných jazykov daného členského štátu;

a)  používateľom je poskytnutý prístup k pokynom v súlade s článkom 8 ods. 2 a 3 v aspoň jednom úradnom jazyku Únie, ktorému vo všeobecnosti rozumie čo najväčší možný počet používateľov, okrem národného alebo úradného jazyka prípadne národných alebo úradných jazykov príslušného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  pokiaľ sa vyžaduje identifikácia a podpis, používatelia majú možnosť identifikovať sa, podpisovať a osvedčovať dokumenty prostriedkami elektronickej identifikácie a autentifikácie, ako sa stanovuje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014;

c)  pokiaľ sa vyžaduje identifikácia, autentifikácia a podpis a ak je to možné aj pre vnútroštátnych používateľov usadených v tomto členskom štáte, používatelia majú možnosť identifikovať a autentifikovať sa, podpisovať a osvedčovať dokumenty prostriedkami elektronickej identifikácie a autentifikácie, ako sa stanovuje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014;

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  používatelia majú možnosť poskytovať dôkazy o súlade s uplatniteľnými požiadavkami v elektronickom formáte;

d)  používatelia majú možnosť poskytovať a získavať dôkazy o súlade s uplatniteľnými požiadavkami v elektronickom formáte vo všetkých prípadoch, v ktorých ich môžu poskytovať vnútroštátni používatelia a v súlade s vnútroštátnymi postupmi a požiadavkami;

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  pokiaľ sa na uskutočnenie postupu vyžaduje platba, používatelia majú možnosť uhradiť všetky poplatky online prostredníctvom cezhraničných platobných služieb, a to aspoň prostredníctvom úhrady alebo inkasa uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/201240.

e)  pokiaľ sa na uskutočnenie postupu vyžaduje platba, používatelia majú možnosť uhradiť všetky poplatky online prostredníctvom cezhraničných platobných služieb, a to aspoň prostredníctvom úhrady alebo inkasa uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/201240 a v súlade s nariadením (EÚ) č. xxx o riešení neoprávneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu.

_________________

_________________

40 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012, s. 22 – 37).

40 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012, s. 22 – 37).

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak príslušné orgány akceptujú digitalizované kópie neelektronických dôkazov totožnosti vnútroštátnych používateľov, ako napr. preukazy totožnosti alebo cestovné pasy, musia akceptovať takéto digitalizované kópie aj v prípade používateľov z iných členských štátov.

2.  Ak postup nevyžaduje elektronickú identifikáciu alebo autentifikáciu uvedenú v odseku 1 písm. c) a ak príslušné orgány akceptujú digitalizované kópie neelektronických dôkazov totožnosti vnútroštátnych používateľov, ako napr. preukazy totožnosti alebo cestovné pasy, musia akceptovať takéto digitalizované kópie aj v prípade používateľov z iných členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Príslušné orgány v prípade potreby overiť pravosť dôkazov, ktoré im používatelia predložili v elektronickom formáte na účely online postupu, spolupracujú prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (IMI) zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012.

3.  Ak príslušné orgány potrebujú overiť pravosť dôkazov, ktoré im používatelia predložili v elektronickom formáte na účely online postupu uvedeného v tomto článku, spolupracujú prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (IMI) zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 12 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Cezhraničná výmena dôkazov medzi príslušnými orgánmi

Technický systém na cezhraničnú elektronickú výmenu dôkazov medzi príslušnými orgánmi

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia v spolupráci s členskými štátmi vytvorí technický systém na elektronickú výmenu dôkazov medzi príslušnými orgánmi v rôznych členských štátoch (ďalej len „technický systém“) na účel výmeny dôkazov pre online postupy uvedené v prílohe II a postupy stanovené v smerniciach 2005/36/ES, 2006/123/ES, 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ.

1.  Komisia v spolupráci s členskými štátmi vytvorí plne funkčný a bezpečný technický systém (ďalej len „technický systém“) výhradne na elektronickú výmenu dôkazov medzi príslušnými orgánmi v rôznych členských štátoch na účel výmeny dôkazov pre online postupy uvedené v prílohe II a postupy stanovené v smerniciach 2005/36/ES, 2006/123/ES, 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ.

Odôvodnenie

Nové odôvodnenie, ktoré navrhla skupina Verts/ALE v kombinácii s spravodajcovým PN 10: Uplatňovanie tohto nariadenia a zásady „iba raz“ musí byť v súlade so všetkými uplatniteľnými pravidlami v oblasti ochrany údajov vrátane zásad spravodlivosti, transparentnosti, minimalizácie údajov, presnosti, obmedzenia uchovávania, integrity a dôvernosti, nevyhnutnosti a primeranosti a obmedzenia účelu, ako aj ochrany údajov v štádiu návrhu a štandardnej ochrany údajov.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  umožňuje iba spracovanie na výslovnú žiadosť používateľa uvedeného v odseku 4;

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  zabezpečuje, aby si používateľ mohol vopred zobraziť dôkazy, ktoré sú predmetom výmeny.

e)  poskytuje používateľovi možnosť vopred zobraziť dôkazy, ktoré sa majú vymieňať, pred tým, než sa sprístupnia príslušným orgánom žiadajúcim o ne, bez toho, aby boli dotknuté informácie, ktoré sa majú poskytnúť v súlade s článkami 13 a 14 nariadenia (EÚ) 2016/679;

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  umožňuje používateľovi monitorovať výmenu dôkazov v rôznych fázach postupu prenosu.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

eb)  zabezpečuje vysokú úroveň interoperability s rôznymi národnými systémami a s ostatnými príslušnými systémami;

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – písmeno e c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ec)  neukladá ani nespracúva údaje o dôkazoch vymieňaných nad rámec toho, čo je technicky nevyhnutné na dosiahnutie výmeny dôkazov, a to len v trvaní potrebnom na tento účel.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Príslušné orgány zodpovedné za online postupy uvedené v odseku 1 na výslovnú žiadosť používateľa požiadajú prostredníctvom technického systému o dôkazy priamo príslušné orgány, ktoré vydávajú dôkazy v iných členských štátoch. Vydávajúce orgány sprístupňujú takéto dôkazy za predpokladu splnenia ustanovení odseku 2 písm. d) prostredníctvom toho istého systému.

4.  Príslušné orgány zodpovedné za online postupy uvedené v odseku 1 na výslovnú, slobodnú, konkrétnu, informovanú a jednoznačnú žiadosť dotknutého používateľa požiadajú prostredníctvom technického systému o dôkazy priamo príslušné orgány, ktoré vydávajú dôkazy v iných členských štátoch. Vydávajúce orgány sprístupňujú takéto dôkazy za predpokladu splnenia ustanovení odseku 2 prostredníctvom toho istého systému potom, ako mal používateľ možnosť vopred zobraziť dôkazy, ktoré sa majú vymieňať, a ak žiadosť nebola stiahnutá.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Príslušné orgány zodpovedné za online postupy uvedené v odseku 1 zabezpečujú, aby používatelia mali možnosť podať alebo stiahnuť výslovnú žiadosť, alebo predložiť alebo stiahnuť dôkazy inými spôsobmi ako prostredníctvom technického systému. Používatelia musia mať možnosť stiahnuť žiadosť kedykoľvek počas postupu a podmienky takéhoto odstúpenia nesmú byť prísnejšie než podmienky na podanie takejto žiadosti. Používanie technického systému nesmie byť povinné a používatelia musia mať možnosť podať svoju žiadosť priamo iným spôsobom mimo technického systému. Používatelia musia mať aj možnosť predložiť dôkazy mimo technického systému priamo dotknutému príslušnému orgánu.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Automatická cezhraničná výmena údajov musí byť možná bez užívateľovej výslovnej žiadosti uvedenej v odseku 4, ak je automatizovaná cezhraničná výmena informácií povolená podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva a ak nejde o osobné údaje v systéme výmeny.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Dôkazy, ktoré príslušný orgán sprístupnil, sa prísne obmedzujú na to, čo bolo predmetom žiadosti, a prijímajúci orgán ich využije výlučne na účely postupu, v rámci ktorého došlo k ich výmene.

6.  Dôkazy, ktoré príslušný orgán sprístupnil, sa prísne obmedzujú na to, čo bolo predmetom žiadosti, a prijímajúci orgán ich využije výlučne na ukončenie postupu, v rámci ktorého došlo k ich výmene.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia špecifikácie technického systému potrebného na vykonanie tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 34 ods. 2.

7.  Do ... [jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia prijme prvé vykonávacie akty, ktorými sa stanovia technické, organizačné a prevádzkové špecifikácie technického systému potrebného na vykonávanie tohto článku, najmä na interakciu používateľa so systémom a s príslušnými orgánmi, ako aj na interakciu medzi príslušnými orgánmi prostredníctvom technického systému. Pri prijímaní uvedených vykonávacích aktov Komisia zohľadní základné práva používateľov. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 35 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a.  Komisia je v spolupráci s členskými štátmi zodpovedná za vývoj, dostupnosť, údržbu a riadenie bezpečnosti technického systému. Komisia monitoruje a vykonáva dohľad nad technickým systémom, ak je to potrebné, po konzultácii s Európskym výborom pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  služby pomoci a riešenia problémov sa vykonávajú v rozumnej lehote a zohľadňuje sa pritom zložitosť žiadosti; a

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  dodržanie všetkých lehôt, ktoré sa počas poskytovania služby uplatňujú na príslušné orgány;

a)  dodržanie všetkých lehôt, ktoré sa počas poskytovania služby uplatňujú na príslušné orgány; a

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  v prípade nedodržania uplatniteľných lehôt sú používatelia vopred informovaní o dôvodoch nedodržania a stanoví sa nová lehota;

b)  v prípade oneskorenia alebo nedodržania uplatniteľných lehôt sú používatelia ihneď informovaní o dôvodoch nedodržania a stanoví sa nová konečná lehota.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  služby pomoci a riešenia problémov sú dostupné prostredníctvom rôznych primeraných kanálov;

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  organizácia, ktorá stojí za službami pomoci a riešenia problémov vrátane jej vlastníctva, právnej identity a kontaktných údajov, je jasne identifikovateľná.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vnútroštátni koordinátori a Komisia monitorujú dodržiavanie požiadaviek na kvalitu stanovených v článkoch 7 až 11 a v článku 13, pokiaľ ide o informácie, postupy a služby pomoci a riešenia problémov dostupné prostredníctvom brány, za ktoré zodpovedajú. Monitorovanie sa uskutočňuje na základe údajov zhromaždených v súlade s článkom 22.

1.  Vnútroštátni koordinátori a Komisia pravidelne monitorujú dodržiavanie požiadaviek na kvalitu stanovených v článkoch 7 až 11 a v článku 13, pokiaľ ide o informácie, postupy a služby pomoci a riešenia problémov dostupné prostredníctvom brány, za ktoré zodpovedajú. Okrem toho monitorujú súlad webových sídel a webových stránok, pomocou ktorých poskytujú prístup k takýmto informáciám, postupom a službám pomoci a riešenia problémov, s požiadavkami dostupnosti ustanovenými v článku 6a. Monitorovanie sa uskutočňuje na základe údajov zhromaždených v súlade s článkom 22.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípade zhoršenia kvality služieb uvedených v odseku 1, ktoré sú poskytované zo strany príslušných orgánov, Komisia môže s ohľadom na závažnosť a trvanie zhoršenia prijať ktorékoľvek z týchto opatrení:

2.  V prípade zhoršenia kvality služieb uvedených v odseku 1, ktoré sú poskytované zo strany príslušných orgánov, Komisia prijme s ohľadom na závažnosť a trvanie zhoršenia jedno alebo viaceré z týchto opatrení:

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  dočasne vylúčiť informáciu, postup, službu pomoci alebo riešenia problémov z brány.

d)  prostredníctvom vykonávacích aktov dočasne vylúčiť informáciu, postup, službu pomoci alebo riešenia problémov z brány.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak služba pomoci alebo služba riešenia problémov, na ktorú sa poskytuje odkaz v súlade s článkom 6 ods. 2, opakovane nespĺňa požiadavky stanovené v článku 13, alebo ak takáto služba na základe údajov zhromaždených v súlade s článkom 22 viac nezodpovedá potrebám používateľov, Komisia môže jej spojenie s bránou zrušiť.

3.  Ak služba pomoci alebo služba riešenia problémov, na ktorú sa poskytuje odkaz v súlade s článkom 6 ods. 1 a ods. 2, opakovane nespĺňa požiadavky stanovené v článkoch 6a, 9 a 13, alebo ak takáto služba na základe údajov zhromaždených v súlade s článkom 22 viac nezodpovedá potrebám používateľov, Komisia môže jej spojenie s bránou zrušiť po konzultáciách s národným koordinátorom príslušného členského štátu alebo príslušných členských štátov a v prípade potreby s koordinačnou skupinou pre jednotnú bránu. Komisia a príslušný národný koordinátor alebo príslušní národní koordinátori prijme alebo prijmú spoločný akčný plán, v ktorom sa navrhujú opatrenia na zlepšenie služby a jej prepojenie späť na bránu. Tieto opatrenia môže v prípade potreby prerokovať koordinačná skupina pre jednotnú bránu.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Informácie o výsledkoch monitorovania podľa odseku 1 a o prijatých opatreniach podľa odsekov 2 a 3 sa pravidelne sprístupňujú verejnosti vo forme súhrnných správ na webovom sídle Komisie, ako aj prostredníctvom samotnej brány.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia poskytuje spoločné používateľské rozhranie, aby zabezpečila riadne fungovanie brány.

1.  Komisia poskytuje spoločné používateľské rozhranie, aby zabezpečila riadne fungovanie brány. Spoločné používateľské rozhranie je začlenené do existujúceho portálu Vaša Európa.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Spoločné používateľské rozhranie poskytuje prístup k informáciám, postupom a službám pomoci alebo riešenia problémov prostredníctvom odkazov na príslušné webové sídla na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie poskytnuté v zozname uvedenom v článku 16.

2.  Spoločné používateľské rozhranie poskytuje prístup k informáciám, postupom a službám pomoci alebo riešenia problémov prostredníctvom odkazov na príslušné webové sídla alebo webové stránky na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie zahrnuté v zozname uvedenom v článku 16.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty a Komisia, konajúc v súlade s ich príslušnými úlohami a povinnosťami stanovenými podľa článku 4, zabezpečujú, aby boli informácie, postupy a služby pomoci a riešenia problémov usporiadané, štruktúrované a označené spôsobom, ktorý zvyšuje možnosť ich vyhľadania prostredníctvom používateľského rozhrania.

3.  Členské štáty a Komisia, konajúc v súlade s ich príslušnými úlohami a povinnosťami stanovenými podľa článku 4, zabezpečujú, aby boli informácie, postupy a služby pomoci a riešenia problémov usporiadané, štruktúrované a označené spôsobom, ktorý zvyšuje možnosť ich vyhľadania prostredníctvom používateľského rozhrania, a najmä pomocou odkazov medzi existujúcimi a doplnkovými webovými sídlami alebo webovými stránkami, zjednodušenia a zoskupovania webových sídel alebo webových stránok a odkazov na online služby a informácie na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia môže prijímať vykonávacie akty, ktorými sa stanovuje podrobné usporiadanie, štruktúra a označovanie každej z informácií, postupov a služieb pomoci alebo riešenia problémov s cieľom umožniť riadne fungovanie spoločného používateľského rozhrania. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 35 ods. 2.

4.  Komisia môže po konzultácii s koordinačnou skupinou prijímať vykonávacie akty, ktorými sa stanovuje podrobné usporiadanie, štruktúra a označovanie každej z informácií, postupov a služieb pomoci alebo riešenia problémov s cieľom umožniť riadne fungovanie spoločného používateľského rozhrania. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 35 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 15 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 15a

 

Požiadavky na kvalitu týkajúce sa spoločného používateľského rozhrania

 

Komisia zabezpečí, aby spoločné používateľské rozhranie spĺňalo tieto požiadavky na kvalitu:

 

a)   musí byť k dispozícii a dostupné online prostredníctvom elektronických kanálov;

 

b)   musí mať jednoduchú navigáciu a využívať jasné, ľahko zrozumiteľné informácie;

 

c)   musí byť ľahko rozpoznateľné prostredníctvom loga online služieb na úrovni Únie a odkazu, ktoré musia byť viditeľné a dostupné na webových sídlach alebo webových stránkach na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie;

 

d)   musí byť interoperabilné s rôznymi asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a na medzinárodnej úrovni a s rozličnými doplnkovými službami.

 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia zriaďuje a spravuje elektronický zoznam odkazov na informácie, postupy a služby pomoci a riešenia problémov uvedené v článku 2 ods. 2, pričom umožňuje prepojenie medzi takýmito službami a spoločným používateľským rozhraním brány.

1.  Komisia zriaďuje a spravuje elektronický zoznam odkazov na informácie, postupy a služby pomoci a riešenia problémov uvedené v článku 2 ods. 2, pričom umožňuje spojenie a odkazy medzi takýmito službami a spoločným používateľským rozhraním brány.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia vkladá do zoznamu odkazov odkazy na informácie, postupy a služby pomoci a riešenia problémov dostupné na webových sídlach spravovaných na úrovni Únie a zabezpečuje všetky ich nasledujúce aktualizácie.

2.  Komisia vkladá do zoznamu odkazov odkazy na všetky informácie, postupy a služby pomoci a riešenia problémov dostupné na webových sídlach spravovaných na úrovni Únie a zabezpečuje všetky ich nasledujúce aktualizácie.

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vnútroštátni koordinátori vkladajú do zoznamu odkazov odkazy na informácie, postupy a služby pomoci a riešenia problémov dostupné na webových sídlach spravovaných príslušnými orgánmi alebo súkromnými alebo polosúkromnými subjektmi uvedenými v článku 6 ods. 3 a zabezpečujú všetky ich nasledujúce aktualizácie.

Vnútroštátni koordinátori vkladajú do zoznamu odkazov odkazy na všetky informácie, postupy a služby pomoci a riešenia problémov dostupné na webových sídlach spravovaných príslušnými orgánmi alebo súkromnými alebo polosúkromnými subjektmi uvedenými v článku 6 ods. 3 a zabezpečujú všetky ich nasledujúce aktualizácie.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia a vnútroštátni koordinátori zabezpečujú, že informácie, postupy a služby pomoci a riešenia problémov ponúkané prostredníctvom brány nie sú v plnej ani čiastočnej miere duplicitné, aby nemiatli používateľov.

5.  Komisia a vnútroštátni koordinátori zabezpečujú, aby informácie, postupy a služby pomoci a riešenia problémov ponúkané prostredníctvom brány neboli v plnej ani čiastočnej miere duplicitné ani sa neprekrývali, aby nemiatli používateľov.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Komisia a vnútroštátni koordinátori zabezpečujú, aby chybné, pokazené a chýbajúce odkazy, webové stránky a webové sídla boli opravené alebo nahradené presnými, aktuálnymi odkazmi, webovými stránkami a webovými sídlami ihneď po tom, ako boli oznámené.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Komisia a členské štáty môžu poskytovať odkazy na informácie, ktoré nie sú uvedené v prílohe I, postup, ktorý nie je uvedený v prílohe II alebo službu pomoci alebo riešenia problémov, ktorá nie je uvedená v prílohe III, ak informácie, postupy alebo služby pomoci alebo riešenia problémov spĺňajú požiadavky na kvalitu stanovené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia je zodpovedná za vývoj, dostupnosť, údržbu, bezpečnosť a hosting týchto IT aplikácií a webových sídel:

1.  Komisia je zodpovedná za vývoj, dostupnosť, pravidelné monitorovanie, pravidelnú aktualizáciu, údržbu, bezpečnosť a hosting týchto IT aplikácií a webových sídel:

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  súhrnné správy o kvalite uvedené v článku 14 ods. 3a a článku 22 ods. 5a.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Príslušné orgány sú zodpovedné za vývoj, dostupnosť, údržbu a bezpečnosť IT aplikácií v súvislosti webovými sídlami, ktoré spravujú a ktoré sú prepojené so spoločným používateľským rozhraním.

2.  Členské štáty sú zodpovedné za vývoj, dostupnosť, pravidelné monitorovanie a aktualizáciu, údržbu a bezpečnosť IT aplikácií v súvislosti so svojimi národnými webovými sídlami a webovými stránkami, ktoré spravujú a ktoré sú prepojené so spoločným používateľským rozhraním.

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia a členské štáty sprístupňujú verejnosti informácie týkajúce sa verzie a dátumu poslednej aktualizácie IT aplikácií, za ktoré sú zodpovedné.

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  O názve a logu, pod ktorými bude brána známa a propagovaná pred širokou verejnosťou, rozhodne najneskôr do dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia Komisia v úzkej spolupráci s koordinačnou skupinou pre bránu.

1.  Názov, pod ktorým má byť brána známa a propagovaná pred širokou verejnosťou, je rovnaký ako názov už existujúceho portálu a je v anglickom jazyku – Your Europe (Vaša Európa). O logu, pod ktorým bude brána známa a propagovaná pred širokou verejnosťou, rozhodne Komisia v úzkej spolupráci s koordinačnou skupinou pre bránu najneskôr do ... [šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Logo brány online služieb na úrovni Únie a odkaz sa sprístupňujú na vnútroštátnych webových sídlach a stránkach a webových sídlach a stránkach Únie, ako aj na webových sídlach a stránkach prepojených s bránou.

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Názov brány slúži takisto ako značka kvality, ktorú môžu v tomto zmysle používať len informačné webové sídla a služby pomoci a riešenia problémov, ktoré sú zahrnuté v zozname odkazov uvedenom v článku 16, ako dôkaz dodržiavania požiadaviek na kvalitu uvedených v kapitole III.

2.  Názov brány slúži takisto ako značka kvality, ktorú môžu v tomto zmysle používať len informačné webové sídla a služby pomoci a riešenia problémov, ktoré sú zahrnuté v zozname odkazov uvedenom v článku 16, ak spĺňajú požiadavky na kvalitu uvedené v kapitole III.

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príslušné orgány a Komisia podporujú medzi občanmi a podnikmi informovanosť o bráne a jej využívanie a zabezpečujú dostupnosť a viditeľnosť brány jej služieb prostredníctvom vyhľadávačov dostupných verejnosti.

1.  Členské štáty, Komisia a Európsky parlament podporujú medzi občanmi a podnikmi informovanosť o bráne a jej využívanie a zabezpečujú dostupnosť a viditeľnosť brány, jej služieb a informácií, ktoré sprístupňuje.

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty zabezpečia, aby bolo možné logo a odkaz na jednotnú digitálnu bránu ľahko nájsť na národných webových stránkach a webových sídlach a aby toto logo a odkaz boli dostupné prostredníctvom interných vyhľadávačov národných webových stránok a webových sídel.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Príslušné orgány a Komisia koordinujú svoju propagačnú činnosť uvedenú v odseku 1 a v rámci takejto činnosti odkazujú na bránu použitím jej loga a odkazu spolu s názvami prípadných ďalších značiek.

2.  Členské štáty a Komisia koordinujú svoju propagačnú činnosť uvedenú v odseku 1 a v rámci takejto činnosti odkazujú na bránu použitím jej loga a odkazu spolu s názvami prípadných ďalších značiek.

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Príslušné orgány a Komisia zabezpečujú, že bránu je možné ľahko nájsť prostredníctvom príbuzných portálov, za ktoré sú zodpovedné, a že na všetkých príslušných webových sídlach sú zahrnuté jasné odkazy na bránu.

3.  Členské štáty a Komisia zabezpečujú, že bránu je možné ľahko nájsť prostredníctvom príbuzných portálov, za ktoré sú zodpovedné, a že na všetkých príslušných webových sídlach a webových stránkach na úrovni Únie a na národnej úrovni sú zahrnuté jasné odkazy na bránu prostredníctvom vyhľadávačov dostupných verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príslušné orgány a Komisia zabezpečujú, že v záujme zlepšovania funkčnosti brány sa zhromažďujú štatistické údaje o jej návštevnosti používateľmi, ako aj o návštevnosti webových sídel s ňou prepojených.

1.  Príslušné orgány a Komisia zabezpečujú, že v záujme zlepšovania funkčnosti brány sa zhromažďujú štatistické údaje o jej návštevnosti používateľmi, ako aj o návštevnosti webových sídel a webových stránok s ňou prepojených v štandardizovanom, súhrnnom a anonymnom formáte a sprístupnia sa verejnosti ako otvorené údaje.

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Príslušné orgány a Komisia zaznamenávajú a v súhrnnej podobe si vzájomne vymieňajú údaje o počte, pôvode a predmete žiadostí o služby pomoci a riešenia problémov, ako aj o príslušnom čase potrebnom na vypracovanie odpovede.

2.  Príslušné orgány a Komisia zaznamenávajú a v súhrnnej podobe si vzájomne vymieňajú údaje o počte, pôvode a predmete žiadostí o služby pomoci a riešenia problémov, ako aj o príslušnom čase potrebnom na vypracovanie odpovede, a tieto informácie sa sprístupnia verejnosti ako otvorené údaje.

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 34, pokiaľ ide o podrobné kategórie údajov, ktoré sa majú zaznamenávať v súlade s odsekom 2, v súvislosti s informáciami, postupmi a službami pomoci a riešenia problémov, s ktorými je brána prepojená.

3.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 34, pokiaľ ide o podrobné kategórie údajov, ktoré sa majú zaznamenávať v súlade s odsekmi 1 a 2, v súvislosti s informáciami, postupmi a službami pomoci a riešenia problémov, s ktorými je brána prepojená, a pokiaľ ide o štandardizovaný formát týkajúci sa zberu údajov v súlade s odsekom 1.

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  S cieľom zhromaždiť priame informácie od používateľov o ich spokojnosti so službami poskytovanými v rámci brány Komisia poskytuje používateľom prostredníctvom brány používateľsky ústretový nástroj, ktorý im umožňuje, aby sa anonymne vyjadrili ku kvalite a k dostupnosti služieb poskytovaných prostredníctvom brány a spoločného používateľského rozhrania hneď po využití ktorejkoľvek zo služieb uvedených v článku 2 ods. 2.

1.  S cieľom zhromaždiť priame informácie od používateľov o ich spokojnosti so službami a informáciami poskytovanými v rámci brány Komisia poskytuje používateľom prostredníctvom brány používateľsky ústretový nástroj spojený s príležitosťou odpovedať voľným textom, ktorý im umožňuje, aby sa hneď po využití ktorejkoľvek zo služieb a informácií uvedených v článku 2 ods. 2 anonymne vyjadrili ku kvalite a k dostupnosti služieb a informácií poskytovaných prostredníctvom brány a spoločného používateľského rozhrania.

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Príslušné orgány a Komisia zahrnú vhodný odkaz na tento nástroj na všetky webové sídla, ktoré tvoria súčasť brány. Príslušné orgány spolupracujú s Komisiou a integrujú takýto nástroj do webových sídiel, za ktoré sú zodpovedné.

2.  Príslušné orgány a Komisia poskytnú používateľom prístup k tomuto nástroju na všetky webové sídla, ktoré tvoria súčasť brány. Príslušné orgány spolupracujú s Komisiou a integrujú takýto nástroj do webových sídiel, za ktoré sú zodpovedné.

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Odchylne od odseku 2 sa od príslušných orgánov nepožaduje, aby integrovali nástroj spätnej väzby používateľov uvedený v odseku 1 do svojich webových sídiel, ktoré sú prepojené s bránou, ak je na uvedených webových sídlach na účely monitorovania kvality služby k dispozícii mechanizmus spätnej väzby používateľov s podobnou funkciou. Príslušné orgány zhromažďujú získanú spätnú väzbu od používateľov a oboznamujú s ňou Komisiu a vnútroštátnych koordinátorov ostatných členských štátov.

4.  Odchylne od odseku 2 sa od príslušných orgánov nepožaduje, aby integrovali nástroj spätnej väzby používateľov uvedený v odseku 1 do svojich webových sídiel, ktoré sú prepojené s bránou, ak je na uvedených webových sídlach na účely monitorovania kvality služby k dispozícii mechanizmus spätnej väzby používateľov s podobnou funkciou. Príslušné orgány v takýchto prípadoch zhromažďujú vlastnú spätnú väzbu získanú od používateľov a oboznamujú s ňou Komisiu a vnútroštátnych koordinátorov ostatných členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Komisia poskytne prostredníctvom brány súhrnné informácie o kvalite informácií a služieb dostupných prostredníctvom brány podľa článku 14 na základe štatistiky uvedenej v článku 21 ods. 1 a 2 a spätnej väzby používateľov uvedenej v odseku 1 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  poskytuje používateľom brány používateľsky ústretový nástroj, prostredníctvom ktorého majú možnosť na anonymnom základe signalizovať prekážky, s ktorými sa stretli pri uplatňovaní svojich práv v oblasti vnútorného trhu;

a)  poskytuje používateľom brány používateľsky ústretový nástroj, prostredníctvom ktorého majú možnosť na anonymnom základe signalizovať prekážky, s ktorými sa stretli pri uplatňovaní svojich práv v oblasti vnútorného trhu; tento používateľsky ústretový nástroj musí obsahovať aj voľné textové pole, do ktorého môžu používatelia opísať prekážku, s ktorou sa stretli;

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty Komisia analyzujú a prešetrujú nastolené problémy a, pokiaľ je to možné, vhodnými prostriedkami ich riešia.

3.  Členské štáty, Komisia, Európsky parlament a Európsky hospodársky a sociálny výbor analyzujú a prešetrujú nastolené problémy a, pokiaľ je to možné, vhodnými prostriedkami ich riešia.

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  dohľad a monitorovanie technického systému uvedeného v článku 12.

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zriadi sa koordinačná skupina (ďalej len „koordinačná skupina pre bránu“). Pozostáva z vnútroštátnych koordinátorov a predsedá jej zástupca Komisie. Prijme svoj rokovací poriadok. Sekretariát zabezpečuje Komisia.

Zriadi sa koordinačná skupina (ďalej len „koordinačná skupina pre bránu“). Pozostáva z vnútroštátnych koordinátorov a zástupcu Európskeho parlamentu a predsedá jej zástupca Komisie. Prijme svoj rokovací poriadok. Sekretariát zabezpečuje Komisia.

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Koordinačná skupina pre bránu podporuje zavedenie brány. Koordinačná skupina pre bránu najmä:

1.  Koordinačná skupina pre bránu podporuje zavedenie tohto nariadenia. Koordinačná skupina pre bránu najmä:

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  podporuje zavádzanie postupov plne vykonávaných online a online prostriedkov autentifikácie, identifikácie a podpisov, ako je uvedené v nariadení (EÚ) 910/2014;

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  rokuje o zlepšeniach pri predkladaní informácií v rámci oblastí uvedených v prílohe I;

b)  rokuje o zlepšeniach pri predkladaní informácií zameranom na používateľa v rámci oblastí uvedených v prílohe I, najmä na základe štatistických údajov zhromaždených v súlade s článkom 21;

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  diskutuje o prípadoch závažného a nepretržitého zhoršovania kvality služieb poskytovaných členskými štátmi a ak sa neprijalo žiadne nápravné opatrenie, poskytuje stanoviská alebo odporúčania na zlepšenie dodržiavania tohto nariadenia členskými štátmi;

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  pomáha Komisii pri monitorovaní súladu s požiadavkami stanovenými v článkoch 7 až 11 a v článku 13;

e)  pomáha Komisii pri monitorovaní súladu s požiadavkami stanovenými v článkoch 7 až 13;

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  poskytuje stanoviská k postupom alebo organizačným opatreniam na zjednodušenie uplatňovania zásad bezpečnosti v štádiu návrhu a ochrany súkromia v štádiu návrhu;

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno h b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

hb)  poskytuje stanoviská a uskutočňuje výmenu najlepších postupov o podrobnom usporiadaní, štruktúre a označovaní informácií, postupov a služieb pomoci alebo riešenia problémov poskytovaných prostredníctvom brány s cieľom umožniť riadne fungovanie spoločného používateľského rozhrania uvedeného v článku 15 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno h c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

hc)  rokuje o otázkach týkajúcich sa zhromažďovania spätnej väzby od používateľov a štatistík uvedených v článkoch 21, 22 a 23, aby sa služby ponúkané na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni neustále zlepšovali;

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia)  zohľadňuje súhrnné správy uvedené v článku 14 ods. 3a;

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno l a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

la)  usiluje o zlúčenie už existujúcich informačných portálov Únie a jej portálov na riešenie problémov;

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno l b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

lb)  poskytuje usmernenia v súvislosti s ďalším úradným jazykom alebo úradnými jazykmi Únie, ktoré majú vnútroštátne orgány používať popri národnom alebo úradnom jazyku alebo národných alebo úradných jazykoch, ktoré sa používajú v súlade s článkom 7 ods. 2, článkom 8 ods. 3, článkom 9 ods. 2 a článkom 11 ods. 1 písm. a); v stanovisku koordinačnej skupiny sa berie do úvahy jazyk alebo jazyky, ktorým občania a podniky pri cezhraničných činnostiach najviac rozumejú.

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia prijíma ročný pracovný program, v ktorom sa predovšetkým uvedú:

1.  Komisia po konzultácii s koordinačnou skupinou pre jednotnú bránu prijíma ročný pracovný program, v ktorom sa predovšetkým uvedú:

Odôvodnenie

Lepšie zohľadnenie vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vývoj a údržbu IT nástrojov na podporu vykonávania tohto nariadenia na úrovni Únie;

a)  vývoj a údržbu IT nástrojov na podporu vykonávania tohto nariadenia na úrovni Únie vrátane vývoja a údržby technických nástrojov na podporu cezhraničnej výmeny dôkazov uvedenej v článku 12;

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  preklad maximálneho objemu informácií za každý členský štát uvedených v článku 2 ods. 2 písm. a) a pokynov týkajúcich sa uskutočnenia postupov uvedených v článku 11 ods. 1 písm. a) do úradného jazyka Únie odlišného od úradného jazyka daného členského štátu.

c)  preklad maximálneho objemu informácií, vysvetlení a pokynov za každý členský štát ako sa uvádza v článku 7, článku 8 ods. 1 a v článku 9 a v článku 11 ods. 1 písm. a) do úradného jazyka Únie odlišného od národného alebo úradného jazyka alebo prípadne národných alebo úradných jazykov. Ak členské štáty neplatia z vlastného rozpočtu náklady na preklady do jedného z úradných jazykov Únie, ktorému vo všeobecnosti rozumie čo najväčší možný počet používateľov, môžu o preklad do tohto jazyka požiadať Komisiu. Tieto preklady majú primárne zahŕňať základné informácie vo všetkých oblastiach uvedených v prílohe I a v prípade dostupnosti dostatočného rozpočtu aj všetky ďalšie informácie, vysvetlenia a pokyny, ako je uvedené v článku 7, článku 8 ods. 1 a v článku 9 a článku 11 ods. 1 písm. a). Členské štáty poskytujú odkazy na preložené informácie v zozname odkazov.

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1 – bod 8 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1024/2012

Príloha – bod 12 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a.  V prílohe sa dopĺňa tento bod:

 

„12a.  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)...“

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 2, články 4 až 11, článok 12 ods. 1 až 6 a ods. 8, článok 13, článok 14, článok 15 ods. 1 až 3, článok 16, článok 17, článok 21 ods. 1 a 2, článok 22 ods. 1 až 4 a článok 23 sa uplatňujú od [dva roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Článok 2, článok 4, 6, 7, 9, článok 12 ods. 7, články 13, 14, článok 15 ods. 1 až 3, články 16, 17, článok 21 ods. 1 a 2, článok 22 ods. 1 až 4 a článok 23 sa uplatňujú od [18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Články 5, 8, 10, 11, článok 12 ods. 1 až 6 a ods. 8 sa uplatňujú od [dva roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Príloha I – Oblasť informácií týkajúcich sa občanov – tabuľka

Oblasť

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA PRÁV, POVINNOSTÍ A PRAVIDIEL

Cestovanie v rámci Únie

•  dokumenty vyžadované od občanov Európskej únie, ich rodinných príslušníkov, ktorí nie sú občanmi Európskej únie, maloletých osôb, ktoré cestujú bez sprievodu, a osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie, pri cestovaní cez hranice v rámci Únie (preukaz totožnosti, vízum, cestovný pas)

 

•  práva a povinnosti osôb, ktoré cestujú do Únie a z Únie lietadlom, vlakom, loďou alebo autobusom, a osôb, ktoré si zakúpili balík cestovných služieb alebo spojené cestovné služby

 

•  pomoc v prípade obmedzenej mobility pri cestovaní do Únie a z Únie

 

•  preprava zvierat, rastlín, alkoholu, tabaku, cigariet a iného tovaru pri cestovaní v rámci Únie

 

•  hlasové volania a odosielanie a prijímanie elektronických správ a elektronických údajov v rámci Únie

Práca a odchod do dôchodku v Únii

•  hľadanie zamestnania v inom členskom štáte

 

•  nástup do zamestnania v inom členskom štáte

 

•  uznávanie kvalifikácií s cieľom získania zamestnania v inom členskom štáte

 

•  zdanenie v inom členskom štáte

 

•  podmienky zamestnania (vrátane pracovného času, platenej dovolenky, nároku na dovolenku, práv a povinností týkajúcich sa nadčasov, zdravotných prehliadok, vypovedania zmlúv, výpovede a prepustenia)

 

•  rovnaké zaobchádzanie (pravidlá na ochranu proti diskriminácii na pracovisku, rovnaká odmena pre ženy a mužov, rovnaká odmena pre zamestnancov na dobu určitú a neurčitú)

 

•  povinnosti v oblasti zdravia a bezpečnosti vo vzťahu k rôznym druhom činností

 

•  práva a povinnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia v Únii vrátane tých, ktoré sa týkajú poberania dôchodkov

Vozidlá v Únii

•  dočasné alebo trvalé prevezenie motorového vozidla do iného členského štátu

 

•  získanie a obnovenie vodičského preukazu

 

•  uzavretie povinného poistenia motorového vozidla

 

•  nákup a predaj motorového vozidla v inom členskom štáte

 

•  prenájom motorového vozidla

 

•  vnútroštátne pravidlá cestnej premávky a požiadavky na vodičov

Pobyt v inom členskom štáte

•  dočasné alebo trvalé presťahovanie sa do iného členského štátu

 

•  účasť vo voľbách do orgánov územnej samosprávy a vo voľbách do Európskeho parlamentu

 

•  požiadavky na pobytové preukazy pre občanov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov vrátane rodinných príslušníkov, ktorí nie sú občanmi Európskej únie

Vzdelávanie alebo stáž v inom členskom štáte

•  školská dochádzka v inom členskom štáte

 

•  štúdium na univerzite v inom členskom štáte

 

•  dobrovoľníctvo v inom členskom štáte

 

•  stáž v inom členskom štáte

 

•  vykonávanie výskumu v inom členskom štáte v rámci vzdelávacieho programu

Zdravotná starostlivosť

•  lekárske ošetrenie v inom členskom štáte

 

•  nákup predpísaných farmaceutických výrobkov v inom členskom štáte ako v štáte, v ktorom boli predpísané, online alebo osobne

Cezhraničné rodinné práva, povinnosti a pravidlá

•  narodenie, osobná starostlivosť o maloleté deti, rodičovské práva a povinnosti, vyživovacia povinnosť vo vzťahu k deťom v cezhraničnej rodinnej situácii

 

•  život v páre s rôznou štátnou príslušnosťou (manželstvo, rozluka, rozvod, práva v rámci bezpodielového spoluvlastníctva manželov, práva druhov)

 

•  práva vo vzťahu k dedeniu v inom členskom štáte

Spotrebitelia v cezhraničných situáciách

•  nákup tovaru a služieb (vrátane finančných) z iného členského štátu, online alebo osobne

 

•  vlastníctvo bankového účtu v inom členskom štáte

 

•  napojenie na verejné siete, ako sú plyn, elektrina, voda, telekomunikačné služby a internet

 

•  platby vrátane prevodných príkazov, oneskorenia v cezhraničných platbách

 

•  práva spotrebiteľa a záruky týkajúce sa nákupu tovaru a služieb

 

Pozmeňujúci návrh

Oblasť

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA PRÁV, POVINNOSTÍ A PRAVIDIEL

Cestovanie v rámci Únie

•  dokumenty vyžadované od občanov Európskej únie, ich rodinných príslušníkov, ktorí nie sú občanmi Európskej únie, maloletých osôb, ktoré cestujú bez sprievodu, a osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie, pri cestovaní cez hranice v rámci Únie (preukaz totožnosti, vízum, cestovný pas)

 

•  práva a povinnosti osôb, ktoré cestujú do Únie a z Únie lietadlom, vlakom, loďou alebo autobusom, a osôb, ktoré si zakúpili balík cestovných služieb alebo spojené cestovné služby

 

•  pomoc v prípade obmedzenej mobility pri cestovaní do Únie a z Únie

 

•  preprava zvierat, rastlín, alkoholu, tabaku, cigariet a iného tovaru pri cestovaní v rámci Únie

 

•  hlasové volania a odosielanie a prijímanie elektronických správ a elektronických údajov v rámci Únie

Práca a odchod do dôchodku v Únii

•  hľadanie zamestnania v inom členskom štáte

 

•  nástup do zamestnania v inom členskom štáte

 

•  uznávanie kvalifikácií s cieľom získania zamestnania v inom členskom štáte

 

•  zdanenie v inom členskom štáte

 

•  záväzné pravidlá týkajúce sa zodpovednosti a poistenia v inom členskom štáte

 

•  podmienky zamestnania (vrátane pracovného času, platenej dovolenky, nároku na dovolenku, práv a povinností týkajúcich sa nadčasov, zdravotných prehliadok, vypovedania zmlúv, výpovede a prepustenia)

 

•  podmienky zamestnania a sociálne práva vyslaných pracovníkov

 

•  rovnaké zaobchádzanie (pravidlá na ochranu proti diskriminácii na pracovisku, rovnaká odmena pre ženy a mužov, rovnaká odmena pre zamestnancov na dobu určitú a neurčitú)

 

•  povinnosti v oblasti zdravia a bezpečnosti vo vzťahu k rôznym druhom činností

 

•  práva a povinnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia v Únii vrátane tých, ktoré sa týkajú poberania dôchodkov

Vozidlá v Únii

•  dočasné alebo trvalé prevezenie motorového vozidla do iného členského štátu

 

•  získanie a obnovenie vodičského preukazu

 

•  uzavretie povinného poistenia motorového vozidla

 

•  nákup a predaj motorového vozidla v inom členskom štáte

 

•  prenájom motorového vozidla

 

•  vnútroštátne pravidlá cestnej premávky a požiadavky na vodičov vrátane mýta a emisných známok pri dočasnom alebo trvalom pobyte v inom členskom štáte

Pobyt v inom členskom štáte

•  dočasné alebo trvalé presťahovanie sa do iného členského štátu

 

•  nákup, predaj a zdanenie nehnuteľnosti v inom členskom štáte vrátane práv a povinností súvisiacich s vlastníctvom a užívaním nehnuteľnosti

 

•  účasť vo voľbách do orgánov územnej samosprávy a vo voľbách do Európskeho parlamentu

 

•  požiadavky na pobytové preukazy pre občanov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov vrátane rodinných príslušníkov, ktorí nie sú občanmi Európskej únie

 

•  požiadavky na naturalizáciu a rezidenčný pobyt v inom členskom štáte

 

•  povinnosti v prípade úmrtia a repatriácia telesných pozostatkov

Vzdelávanie alebo stáž v inom členskom štáte

•  dochádzka do jaslí, škôlky a školy v inom členskom štáte

 

•  štúdium na univerzite v inom členskom štáte

 

•  štúdium vo vzdelávacom centre pre dospelých v inom členskom štáte

 

•  uznávanie odborného vzdelávania a prípravy

 

•  dobrovoľníctvo v inom členskom štáte

 

•  stáž v inom členskom štáte

 

•  vykonávanie výskumu v inom členskom štáte v rámci vzdelávacieho programu

 

 

Zdravotná starostlivosť

•  lekárske ošetrenie v inom členskom štáte

 

•  nákup predpísaných farmaceutických výrobkov v inom členskom štáte ako v štáte, v ktorom boli predpísané, online alebo osobne

 

•  krytie zdravotného poistenia v inom členskom štáte vrátane možnosti vybaviť si európsky preukaz zdravotného poistenia

 

•  programy preventívnej zdravotnej starostlivosti

 

•  tiesňové linky

 

•  odchod do domova dôchodcov

Cezhraničné rodinné práva, povinnosti a pravidlá

•  narodenie, osobná starostlivosť o maloleté deti, rodičovské práva a povinnosti, donosenie dieťaťa náhradnou matkou a osvojenie vrátane osvojenia druhým rodičom, vyživovacia povinnosť vo vzťahu k deťom v cezhraničnej rodinnej situácii

 

•  život v páre s rôznou štátnou príslušnosťou bez diskriminácie na základe sexuálnej orientácie (manželstvo, občianske/registrované partnerstvo, rozluka, rozvod, práva v rámci bezpodielového spoluvlastníctva manželov, práva druhov)

 

•  práva a povinnosti vo vzťahu k dedeniu v inom členskom štáte vrátane daňových predpisov

 

•  právne dôsledky a práva v súvislosti s medzinárodnými únosmi detí rodičmi

Práva spotrebiteľov

•  nákup alebo prenájom tovaru, digitálneho obsahu, majetku alebo služieb (vrátane finančných) z iného členského štátu, online alebo osobne

 

•  vlastníctvo bankového účtu v inom členskom štáte

 

•  napojenie na verejné siete, ako sú plyn, elektrina, voda, zneškodňovanie odpadu, telekomunikačné služby a internet

 

•  platby vrátane prevodných príkazov, oneskorenia v cezhraničných platbách

 

•  práva spotrebiteľa a záruky týkajúce sa nákupu tovaru a služieb

 

•  uplatňovanie nárokov a náhrad spotrebiteľov a súdne konanie

 

•  bezpečnosť a ochrana výrobkov

 

 

Práva občanov a osôb s pobytom

•  vyplnenie správnych a súdnych petícií na vnútroštátnej úrovni a úrovni Únie

 

  uznávanie rodu

Ochrana osobných údajov

  výkon práv dotknutých osôb podľa nariadenia (EÚ) 2016/679, najmä tých, ktoré sú uvedené v oddieloch 2 až 4 o informáciách a prístupe k osobným údajom, oprave a výmazu, a námietok.

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Príloha I – Oblasť informácií týkajúcich sa podnikov – tabuľka

Oblasť

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA PRÁV, POVINNOSTÍ A PRAVIDIEL

Začatie, vedenie a ukončenie podnikania

•  registrácia podniku (postupy pri registrácii a právne formy podnikania)

 

•  práva duševného vlastníctva (prihlásenie patentu, registrácia ochrannej známky, obrazového náčrtu alebo návrhu, získanie licencie na reprodukciu)

 

•  spravodlivosť a transparentnosť obchodných praktík vrátane práv spotrebiteľov a záruk týkajúcich sa predaja tovaru a služieb

 

•  ponuka elektronických nástrojov na cezhraničné platby pri predaji tovaru a služieb online

 

•  práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného práva vrátane úrokov z omeškania

 

•  insolvenčné konanie a likvidácia spoločností

 

•  poistenie úveru

 

•  fúzie spoločností alebo predaj podniku

Personál

•  podmienky zamestnania (vrátane pracovného času, platenej dovolenky, nároku na dovolenku, práv a povinností týkajúcich sa nadčasov, zdravotných prehliadok, vypovedania zmlúv, výpovede a prepustenia)

 

•  práva a povinnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia v Únii (registrácia ako zamestnávateľ, registrácia zamestnancov, oznámenie ukončenia zmluvy zamestnanca, platenie sociálnych príspevkov, práva a povinnosti týkajúce sa dôchodkov)

 

•  zamestnávanie pracovníkov v iných členských štátoch (vysielanie pracovníkov, pravidlá týkajúce sa slobody poskytovať služby, požiadavky na pobyt pracovníkov)

 

•  rovnaké zaobchádzanie (pravidlá na ochranu proti diskriminácii na pracovisku, rovnaká odmena pre ženy a mužov, rovnaká odmena pre zamestnancov na dobu určitú a neurčitú)

 

•  pravidlá zastupovania zamestnancov

Dane

•  DPH: informácie o všeobecných pravidlách, sadzbách a oslobodení od dane, registrácia za platiteľa a platba DPH, vrátenie dane

 

•  spotrebné dane: informácie o všeobecných pravidlách, sadzbách a oslobodení od dane

 

•  iné dane: platba, sadzby

Tovar

•  získanie označenia CE

 

•  identifikácia platných noriem, technických špecifikácií a získanie osvedčenia pre výrobky

 

•  vzájomné uznávanie výrobkov, na ktoré sa nevzťahujú špecifikácie Únie

 

•  požiadavky týkajúce sa klasifikácie, označovania a balenia nebezpečných chemických látok

 

•  predaj na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov: informácie, ktoré sa majú poskytnúť zákazníkom vopred, písomné potvrdenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy, dodanie tovaru, iné osobitné povinnosti

 

•  chybné výrobky: práva spotrebiteľov a záruky, zodpovednosť po predaji, prostriedky nápravy pre poškodenú stranu

 

•  osvedčenia, označenia (EMAS, energetické štítky, ekodizajn, environmentálna značka EÚ)

 

•  recyklácia a odpadové hospodárstvo

Služby

•  získanie licencií, oprávnení alebo povolení týkajúcich sa začatia podnikania

 

•  oznámenie cezhraničných činností orgánom

 

•  uznávanie odborných kvalifikácií

Financovanie podnikania

•  získanie prístupu k finančným prostriedkom na úrovni Únie vrátane financovania z programov Únie a grantov pre podniky

 

•  získanie prístupu k finančným prostriedkom na vnútroštátnej úrovni

 

•  iniciatívy adresované podnikateľom (výmeny organizované pre nových podnikateľov, mentorské programy atď.)

Verejné zákazky

•  účasť na verejných súťažiach: pravidlá a postupy

 

•  predloženie ponuky online v rámci verejnej výzvy na predloženie ponuky

 

•  nahlasovanie nezrovnalostí vo vzťahu k procesu predkladania ponúk

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

•  povinnosti v oblasti zdravia a bezpečnosti vo vzťahu k rôznym druhom činností vrátane predchádzania rizikám, informácií a odbornej prípravy

 

Pozmeňujúci návrh

Oblasť

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA PRÁV, POVINNOSTÍ A PRAVIDIEL

Začatie, vedenie a ukončenie podnikania

•  registrácia podniku, zmena alebo ukončenie podnikania (postupy pri registrácii a právne formy podnikania)

 

•  premiestnenie podniku do iného členského štátu

 

•  práva duševného vlastníctva (prihlásenie patentu, registrácia ochrannej známky, obrazového náčrtu alebo návrhu, získanie licencie na reprodukciu, uplatniteľné výnimky)

 

•  spravodlivosť a transparentnosť obchodných praktík vrátane práv spotrebiteľov a záruk týkajúcich sa predaja tovaru a služieb

 

•  ponuka elektronických nástrojov na cezhraničné platby pri predaji tovaru a služieb online

 

•  práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného práva vrátane úrokov z omeškania

 

•  insolvenčné konanie a likvidácia spoločností

 

•  poistenie úveru

 

•  fúzie spoločností alebo predaj podniku

 

•  zodpovednosť vedenia

Personál

•  podmienky zamestnania (vrátane pracovného času, platenej dovolenky, nároku na dovolenku, práv a povinností týkajúcich sa nadčasov, zdravotných prehliadok, vypovedania zmlúv, výpovede a prepustenia)

 

•  práva a povinnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia v Únii (registrácia ako zamestnávateľ, registrácia zamestnancov, oznámenie ukončenia zmluvy zamestnanca, platenie sociálnych príspevkov, práva a povinnosti týkajúce sa dôchodkov)

 

•  zamestnávanie pracovníkov v iných členských štátoch (vysielanie pracovníkov, pravidlá týkajúce sa slobody poskytovať služby, požiadavky na pobyt pracovníkov)

 

•  rovnaké zaobchádzanie (pravidlá na ochranu proti diskriminácii na pracovisku, rovnaká odmena pre ženy a mužov, rovnaká odmena pre zamestnancov na dobu určitú a neurčitú)

 

•  pravidlá zastupovania zamestnancov

Dane

•  DPH: informácie o všeobecných pravidlách, sadzbách a oslobodení od dane, registrácia za platiteľa a platba DPH, vrátenie dane

 

•  spotrebné dane: informácie o všeobecných pravidlách, sadzbách a oslobodení od dane

 

•  clo a ďalšie dane a poplatky vyberané pri dovoze, colné postupy pri dovoze, colné postupy pri vývoze

 

•  iné dane: platba, sadzby, daňové priznania

Tovar

•  získanie označenia CE a požiadavky na produkty

 

•  identifikácia platných noriem, technických špecifikácií a získanie osvedčenia pre výrobky

 

•  vzájomné uznávanie výrobkov, na ktoré sa nevzťahujú špecifikácie Únie

 

•  požiadavky týkajúce sa klasifikácie, označovania a balenia nebezpečných chemických látok

 

•  predaj na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov: informácie, ktoré sa majú poskytnúť zákazníkom vopred, písomné potvrdenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy, dodanie tovaru, iné osobitné povinnosti

 

•  chybné výrobky: práva spotrebiteľov a záruky, zodpovednosť po predaji, prostriedky nápravy pre poškodenú stranu

 

•  osvedčenia, označenia (EMAS, energetické štítky, ekodizajn, environmentálna značka EÚ)

 

•  recyklácia a odpadové hospodárstvo

Služby

•  získanie licencií, oprávnení alebo povolení týkajúcich sa začatia podnikania

 

•  oznámenie cezhraničných činností orgánom

 

•  uznávanie odborných kvalifikácií, odborného vzdelávania a prípravy

Financovanie podnikania

•  získanie prístupu k finančným prostriedkom na úrovni Únie vrátane financovania z programov Únie a grantov pre podniky

 

•  získanie prístupu k finančným prostriedkom na vnútroštátnej úrovni

 

•  iniciatívy adresované podnikateľom (výmeny organizované pre nových podnikateľov, mentorské programy atď.)

Verejné zákazky

•  účasť na verejných súťažiach: pravidlá a postupy

 

•  predloženie ponuky online v rámci verejnej výzvy na predloženie ponuky

 

•  nahlasovanie nezrovnalostí vo vzťahu k procesu predkladania ponúk

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

•  povinnosti v oblasti zdravia a bezpečnosti vo vzťahu k rôznym druhom činností vrátane predchádzania rizikám, informácií a odbornej prípravy

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

PRÍLOHA II – tabuľka

 

Text predložený Komisiou

Životné udalosti

Postupy

Očakávaný výstup

Narodenie

žiadosť o rodný list

rodný list

Štúdium

žiadosť o štipendium od verejnej inštitúcie

rozhodnutie o žiadosti o štipendium

Práca

žiadosť o dávky sociálneho zabezpečenia

potvrdenie o prijatí

 

žiadosť o uznanie diplomu

rozhodnutie o žiadosti o uznanie

Presťahovanie sa

registrácia zmeny adresy

potvrdenie o registrácii novej adresy

 

žiadosť o vydanie alebo obnovenie preukazu totožnosti alebo cestovného pasu

vydanie alebo obnovenie preukazu totožnosti alebo cestovného pasu

 

registrácia motorového vozidla

potvrdenie o registrácii

Odchod do dôchodku

uplatnenie nároku na dôchodkové a preddôchodkové dávky z verejného alebo poloverejného dôchodkového systému

rozhodnutie o nároku na dôchodkové alebo preddôchodkové dávky

Začatie podnikania

všeobecná registrácia ekonomickej činnosti okrem postupov týkajúcich sa založenia spoločností alebo firiem v zmysle článku 54 ods. 2 ZFEÚ

potvrdenie o vykonaní všetkých krokov potrebných na začatie fungovania ako podnik

 

registrácia zamestnávateľa (fyzickej osoby) vo verejnom alebo poloverejnom dôchodkovom systéme alebo systémoch poistenia

registračné číslo sociálneho zabezpečenia

 

registrácia zamestnancov vo verejnom alebo poloverejnom dôchodkovom systéme alebo systémoch poistenia

registračné číslo sociálneho zabezpečenia

Podnikanie

oznámenie v rámci systémov sociálneho zabezpečenia o ukončení zmluvy so zamestnancom

potvrdenie o prijatí oznámenia

 

úhrada sociálnych príspevkov za zamestnancov

príjmový doklad alebo iná forma potvrdenia o uhradení sociálnych príspevkov za zamestnancov

 

Pozmeňujúci návrh

Životné udalosti

Postupy

Očakávaný výstup

Narodenie

žiadosť o rodný list

rodný list alebo dôkaz o zápise narodenia

Pobyt

žiadosť o povolenie na pobyt alebo o pobytový preukaz a jeho obnovenie

dôkaz o registrácii a pobyt alebo o vydaní alebo obnovení pobytového preukazu

Štúdium

žiadosť o štipendium od verejného orgánu alebo inštitúcie

rozhodnutie o žiadosti o štipendium

 

Zápis do verejnej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania

rozhodnutie o zápise

 

žiadosť o osvedčenie diplomu a osvedčenie o kvalifikácii od verejného orgánu alebo inštitúcie

Kópia diplomu alebo osvedčenia o kvalifikácii

Práca

žiadosť o dávky sociálneho zabezpečenia

potvrdenie o prijatí

 

Žiadosť o uznanie odborných kvalifikácií

rozhodnutie o žiadosti o uznanie

 

žiadosť o uznanie diplomu

rozhodnutie o žiadosti o uznanie

 

priznávanie daní z príjmu

potvrdenie o prijatí daňového priznania

Presťahovanie sa

registrácia zmeny adresy

potvrdenie o registrácii novej adresy a odhlásení predchádzajúcej adresy

 

žiadosť o vydanie alebo obnovenie preukazu totožnosti alebo cestovného pasu

vydanie alebo obnovenie preukazu totožnosti alebo cestovného pasu

 

registrácia motorového vozidla

potvrdenie o registrácii

 

získanie nálepiek o zaplatení diaľničného poplatku alebo emisných nálepiek, ktoré vydal verejný orgán alebo inštitúcia

potvrdenie o mýtnej alebo emisnej známke

Odchod do dôchodku

uplatnenie nároku na dôchodkové a preddôchodkové dávky z verejného alebo poloverejného dôchodkového systému

rozhodnutie o nároku na dôchodkové alebo preddôchodkové dávky

 

žiadosti o informácie týkajúce sa rovnováhy dôchodkového účtu z verejného alebo poloverejného dôchodkového systému

výkaz o rovnováhe dôchodkového účtu

Začatie podnikania

oznámenie o ekonomickej činnosti, povolenia na ekonomickú činnosť, zmeny ekonomickej činnosti a jej ukončenie bez insolvenčného či likvidačného konania, okrem postupov týkajúcich sa založenia spoločností alebo firiem v zmysle článku 54 ods. 2 ZFEÚ a registrácia ekonomickej činnosti v obchodnom registri.

potvrdenie o registrácii zmien ekonomickej činnosti

 

registrácia DPH

registračné číslo DPH

 

registrácia dane z príjmu

daňové registračné číslo

 

registrácia zamestnávateľa (fyzickej osoby) vo verejnom alebo poloverejnom dôchodkovom systéme alebo systémoch poistenia

registračné číslo sociálneho zabezpečenia (alebo iné potvrdenie registrácie)

 

registrácia zamestnancov vo verejnom alebo poloverejnom dôchodkovom systéme alebo systémoch poistenia

registračné číslo sociálneho zabezpečenia (alebo iné potvrdenie registrácie)

 

daňové priznania k DPH

prijatie daňového priznania k DPH

 

daňové priznania právnických osôb

potvrdenie o prijatí daňového priznania

Podnikanie

oznámenie v rámci systémov sociálneho zabezpečenia o ukončení zmluvy so zamestnancom

potvrdenie o prijatí oznámenia

 

úhrada sociálnych príspevkov za zamestnancov

príjmový doklad alebo iná forma potvrdenia o uhradení sociálnych príspevkov za zamestnancov

 

oznámenie o ukončení činnosti podliehajúcej DPH

potvrdenie o prijatí oznámenia

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Dozorné orgány na ochranu osobných údajov

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 7 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7b.  Služby dobrovoľnej pomoci a riešenia problémov, ktoré poskytujú príslušné orgány, Komisia alebo orgány, úrady a agentúry Únie alebo súkromné či polosúkromné subjekty, za predpokladu, že takéto služby spĺňajú kritériá kvality stanovené v tomto nariadení

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Úvod

V reakcii na dosiahnutie hlbšieho a spravodlivejšieho vnútorného trhu pre občanov a podniky ako jednej z 10 kľúčových priorít Junckerovej Komisie spolu s rozvojom jednotného digitálneho trhu táto iniciatíva prináša kľúčové opatrenie, ktoré má pomôcť občanom a podnikom plne využívať výhody ponúkané novými digitálnymi nástrojmi a stratégiami elektronickej verejnej správy, keď cestujú, pracujú alebo študujú či podnikajú v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ.

Žiaľ, občania aj podniky, ktoré sa chcú presťahovať do iného členského štátu EÚ alebo v ňom študovať, žiť, predávať výrobky či poskytovať služby, ešte stále čelia výrazným prekážkam. Vyhľadanie relevantných, presných a pochopiteľných informácií poskytovaných online o ich každodenných činnostiach, ako aj schopnosť získať prístup k administratívnym postupom a vykonávať ich online sú často naďalej komplikované, časovo náročné a nákladné, ak sú vôbec možné. Takýmto problémom môžu čeliť aj štátni príslušníci jedného členského štátu, ktorí žijú v inom členskom štáte a snažia sa získať prístup k postupom vo svojom členskom štáte pôvodu. Európa a členské štáty potrebujú silnejšie stimuly na prijatie ambicióznejších cezhraničných a vnútroštátnych stratégií elektronickej verejnej správy tak, aby mohli občania Únie a podniky plne využívať výhody dostupného technologického vývoja.

V navrhovanom nariadení sa predkladá táto nová iniciatíva, ktorá si kladie za cieľ vyhovieť rastúcej potrebe Európy týkajúcej sa otvorenej, efektívnej a inkluzívnej verejnej správy orientovanej na ambiciózne prístupy elektronickej verejnej správy, ktorá poskytuje bezhraničné, personalizované, ľahko použiteľné, koncové digitálne verejné služby. V nariadení sa navrhuje zriadiť centralizované jednotné kontaktné miesto, tzv. jednotnú digitálnu bránu, ktorá bude občanom a podnikom EÚ poskytovať prístup k všetkým informáciám potrebným na to, aby mohli požívať svoje práva slobodného pohybu v EÚ. Zabezpečuje taktiež úplný a nediskriminačný prístup k postupom online (ak je postup dostupný pre štátneho príslušníka určitého členského štátu, mal by byť taktiež prístupný pre používateľov z iných členských štátov) a k službám riešenia problémov a pomoci. Zároveň tiež ukladá členským štátom povinnosť vytvoriť úplný online prístup k najdôležitejším postupom, ktoré občania a podniky používajú najčastejšie.

II. Príprava návrhu

Návrh vychádza z rozsiahlych konzultácií so zainteresovanými stranami a z posúdenia vplyvu. Konzultácia zahŕňa seminár pre vyhradené zainteresované strany, verejnú konzultáciu online, rokovania so zástupcami zainteresovaných strán, ako aj výmeny informácií medzi členskými štátmi. Medzi hlavné body, ktoré vyplynuli z konzultácie, patrí potreba venovať pozornosť množstvu a kvalite informácií týkajúcich sa jednotného trhu, elektronickým postupom a dostupným službám pomoci. Ciele iniciatívy majú širokú podporu a zainteresované strany majú značný záujem na jej úspešnom vykonávaní.

Návrh podporilo posúdenie vplyvu, ktoré ukázalo, že najlepším riešením je poskytnúť prístup koordinovaný na úrovni EÚ, keď by bolo možné vyhľadať informácie, postupy a služby pomoci prostredníctvom nástroja na vyhľadávanie na úrovni EÚ. Členské štáty budú spravovať obsah a podstatné požiadavky vnútroštátnych pravidiel a povinností. Doplňujúcou súčasťou budú jasné a vykonateľné kritériá kvality a kľúčové postupy, ktoré budú dostupné online.

III. Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa vo všeobecnosti podporuje celkové ciele uvedené v návrhu Komisie, ktorého zámerom je vytvoriť jednotné kontaktné miesto poskytujúce občanom a podnikom vysokokvalitné informácie a prístup k správnym postupom a službám pomoci online.

Internet a digitálne technológie menia spôsob, akým ľudia a podniky žijú, pracujú, študujú, podnikajú a cestujú. Spravodajkyňa preto podporuje myšlienku posunutia EÚ a členských štátov smerom k digitalizácii ich verejnej správy, pričom sa niektoré nevyhnutné správne postupy, informácie a prostriedky nápravy poskytnú občanom v online podobe a v ešte aspoň jednom ďalšom cudzom jazyku okrem ich vnútroštátnych alebo úradných jazykov. Pre občanov je tiež dôležité mať tieto informácie a postupy k dispozícii online nediskriminačným spôsobom, aby mohli uplatňovať svoje práva na vnútornom trhu.

Zároveň však spravodajkyňa identifikovala viaceré prvky, ktoré si vyžadujú ďalšiu diskusiu alebo objasnenie. Po prvé, bude sa zaoberať stanoviskom európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, v ktorom sa uvádzajú pripomienky a odporúčania v súvislosti s tým, ako v navrhovanom nariadení lepšie zaručiť právo na súkromie a ochranu osobných údajov. Po druhé, spravodajkyňa predkladá niekoľko zlepšení vzhľadom na kvalitu požiadaviek týkajúcich sa informácií, online postupov a služieb pomoci a riešenia problémov. Po tretie, navrhuje dodatočné ustanovenia s cieľom objasniť požiadavky týkajúce sa prístupu k online postupom. Nakoniec podporuje zmeny uvedené v nariadení o IMI.

1. Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov – zásada „jedenkrát a dosť“

Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) sa vydáva na základe osobitnej žiadosti Komisie a Parlamentu v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia č. 45/2001. V stanovisku sa uvádzajú odporúčania týkajúce sa uplatňovania zásady „len raz“, čím sa zabezpečí, aby sa od občanov a podnikov požadovalo, aby poskytovali tie isté informácie orgánom verejnej správy, ktoré môžu potom opätovne používať, len raz.

Spravodajkyňa podporuje odporúčania uvedené v stanovisku EDPS a zdôrazňuje, že na zabezpečenie úspešného uplatňovania zásady „len raz“ v celej EÚ a na umožnenie zákonnej cezhraničnej výmeny údajov sa musí táto zásada uplatňovať v súlade s príslušnými zásadami ochrany údajov. Spravodajkyňa tiež podporuje snahu zabezpečiť, aby mali jednotlivci naďalej kontrolu nad svojimi osobnými údajmi, a to aj tým, že sa pred každým prenosom dôkazov medzi príslušnými orgánmi vyžaduje predloženie „výslovnej žiadosti používateľa“, a tým, že sa používateľovi ponúka možnosť „vopred si zobraziť“ dôkazy, ktoré sú predmetom výmeny.

Spravodajkyňa sa však domnieva, že niektoré prvky si ešte stále vyžadujú objasnenie. Rieši ich tak, že v stanovisku uvádza odporúčania týkajúce sa širokej škály otázok, ktoré sa zameriavajú na právny základ cezhraničnej výmeny dôkazov, obmedzenie účelu a rozsah pôsobnosti zásady „len raz“, ako aj praktických obáv týkajúcich sa používateľskej kontroly. Kľúčové odporúčania spravodajkyne zahŕňajú objasnenie, že návrh neposkytuje právny základ na používanie technického systému na výmenu informácií na iné účely ako sú tie, ktoré sa stanovujú v štyroch uvedených smerniciach alebo ktoré sa inak predpokladajú podľa platných právnych predpisov EÚ alebo vnútroštátnych právnych predpisov. Návrh si nekladie za cieľ stanoviť obmedzenie týkajúce sa zásady obmedzenia účelu podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

2. Požiadavky na kvalitu informácií, postupov online a služieb pomoci a riešenia problémov

Čo sa týka požiadaviek na kvalitu, spravodajkyňa podporuje celkový prístup Komisie. Zdôrazňuje, že kvalita jednotnej digitálnej brány závisí od kvality európskych a vnútroštátnych služieb poskytovaných prostredníctvom tejto brány. Na to, aby mohla jednotná digitálna brána uspokojovať potreby používateľov, je potrebné stanoviť normy vysokej kvality, čo sa týka informácií, postupov online a služieb pomoci a riešenia problémov. Nedostatočné skúsenosti s informáciami a službami poskytovanými online na európskej a vnútroštátnej úrovni budú mať za následok negatívne vnímanie jednotnej digitálnej brány.

Spravodajkyňa preto dopĺňa súčasný návrh niekoľkými zlepšeniami s cieľom posilniť požiadavky na kvalitu. V súlade s odporúčaniami spravodajkyne by sa malo zabezpečiť, aby boli informácie ľahko pochopiteľné, vďaka čomu môže mať maximálne množstvo používateľov prospech z informácií a služieb uvedených v tomto nariadení. V tomto smere spravodajkyňa predkladá súbor pozmeňujúcich návrhov, ktorými chce zabezpečiť, aby boli tak vnútroštátne webové stránky, ako aj webové stránky Únie patriace do rozsahu pôsobnosti návrhu dostupné aj pre používateľov so zdravotným postihnutím. Navrhuje tiež, že je potrebné zaviesť súbor požiadaviek na kvalitu do spoločného používateľského rozhrania podporovaného Komisiou. Komisia a vnútroštátni koordinátori by mali prostredníctvom koordinačnej skupiny monitorovať dodržiavanie požiadaviek na kvalitu, a ak dochádza k závažnému a pretrvávajúcemu zhoršovaniu kvality, mali by byť schopní službu dočasne odpojiť alebo – ako posledné riešenie – zvážiť s členskými štátmi uloženie pokút alebo prijatie spoločných opatrení s cieľom zlepšiť alebo opraviť službu.

3. Prístup k postupom online

Spravodajkyňa presúva článok 5 ods. 1 do článku 11. Zmena je potrebná na objasnenie rozdielu medzi postupmi online stanovenými v článku 5 a v článku 11. Postupy online uvedené v prílohe II súvisiace s článkom 5 budú pre členské štáty povinné. V dôsledku toho musia členské štáty zabezpečiť, aby postupy uvedené v článku 5 boli úplne dostupné online pre všetkých používateľov. Spravodajkyňa navyše objasňuje, čo spojenie „úplne online“ znamená a ktoré postupy treba zahrnúť do prílohy II. Pre spravodajkyňu je dôležité zdôrazniť, že toto nariadenie nebude mať vplyv na zásadné ustanovenia právnych predpisov Únie a/alebo vnútroštátnych právnych predpisov a že členské štáty budú aj naďalej organizovať svoje vnútroštátne služby a postupy spôsobom, ktorý uspokojuje ich vnútroštátne potreby.

Článkom 11 sa na druhej strane zabezpečuje, aby členské štáty v prípade, že budú poskytovať určité postupy svojim štátnym príslušníkom, poskytovali tieto postupy nediskriminačným spôsobom aj cezhraničným používateľom, aby mohli uplatňovať svoje práva, ktoré im ponúka vnútorný trh a ktoré vyplývajú z právnych predpisov Únie, a dodržiavali tak stanovené povinnosti a pravidlá. Spravodajkyňa podporuje tento cieľ, ale ďalej zdôrazňuje, že technické požiadavky uplatňované v prípade cezhraničných používateľov by malo byť možné uplatňovať aj pri vnútroštátnych používateľoch v súlade s vnútroštátnymi postupmi a požiadavkami.

4. Revízia nariadenia o IMI

Spravodajkyňa súhlasí s navrhnutými zmenami nariadenia o IMI, ktorými sa potvrdzujú a aktualizujú ustanovenia o koordinovanom mechanizme dohľadu ustanovenom pre systém IMI a ktorými by sa Európskemu výboru pre ochranu údajov umožnilo využívať technické možnosti, ktoré systém IMI ponúka na výmenu informácií v súvislosti so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR). Pokiaľ ide o zmeny nariadenia o IMI, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov odporúča, aby sa do prílohy k nariadeniu o IMI doplnilo všeobecné nariadenie o ochrane údajov s cieľom umožniť potenciálne využitie systému IMI na účely ochrany údajov.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zriadenie jednotnej digitálnej brány na poskytovanie informácií a pre postupy a služby pomoci a riešenia problémov

Referenčné čísla

COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)

Dátum predloženia EP

2.5.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

12.6.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

12.6.2017

LIBE

12.6.2017

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

30.5.2017

LIBE

5.2.2018

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Marlene Mizzi

30.5.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.10.2017

21.11.2017

22.1.2018

21.2.2018

Dátum prijatia

22.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriel Mato, Flavio Zanonato, Jaromír Štětina

Dátum predloženia

8.3.2018

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

33

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

 

S&D

 

Verts/ALE

Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Ulrike Trebesius

Marco Zullo

Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, Andreas Schwab, Jaromir Stetina, Adam Szejnfeld, Róza Gräfin von Thun und Hoheinstein, Mihai Turcanu, Lambert van Nistelrooij

Lucy Anderson, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Soltes

3

-

EFDD

ENF

John Stuart Agnew, Robert Jaroslaw Iwaszkiewicz

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Posledná úprava: 21. marca 2018Právne oznámenie