Förfarande : 2017/0086(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0054/2018

Ingivna texter :

A8-0054/2018

Debatter :

PV 12/09/2018 - 17
CRE 12/09/2018 - 17

Omröstningar :

PV 13/09/2018 - 10.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0349

BETÄNKANDE     ***I
PDF 986kWORD 183k
8.3.2018
PE 612.231v03-00 A8-0054/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012

(COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Föredragande: Marlene Mizzi

ERRATA/ADDENDA
ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012

(COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0256),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 21.2, 48 och 114.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0141/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 18 oktober 2017(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0054/2018), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  I meddelandet om den inre digitala marknaden17 konstateras hur internet och digital teknik förändrar de liv vi lever och sättet vi arbetar på genom att öppna för oerhörda möjligheter till innovation, tillväxt och jobb. Vidare erkänns att de behov privatpersoner och företag har i både sina egna och andra länder skulle kunna tillgodoses bättre om befintliga europeiska portaler, nätverk, tjänster och system byggdes ut, integrerades med varandra och kopplades till en gemensam digital ingång. I EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016–202018 anges den gemensamma digitala ingången som en av unionens åtgärder 2017. I rapporten om EU-medborgarskap19 nämns den gemensamma digitala ingången som en prioritering när det gäller EU-medborgarnas rättigheter.

(2)  I meddelandet om den inre digitala marknaden17 konstateras hur internet och digital teknik förändrar de liv vi lever och det sätt på vilket privatpersoner, företag och deras anställda kommunicerar, får tillgång till information och kunskap, konsumerar, deltar och arbetar genom att öppna för möjligheter till innovation, tillväxt och jobb. Vidare erkänns i meddelandet och i flera resolutioner som antagits av Europaparlamentet att de behov privatpersoner och företag har i både sina egna och andra länder skulle kunna tillgodoses bättre om befintliga europeiska och nationella portaler, webbplatser, nätverk, tjänster och system byggdes ut, integrerades med varandra och kopplades samman, varvid en gemensam europeisk kontaktpunkt eller en gemensam digital ingång skulle skapas. I EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016–202018 anges den gemensamma digitala ingången som en av unionens åtgärder 2017. I rapporten om EU-medborgarskap19 nämns den gemensamma digitala ingången som en prioritering när det gäller EU-medborgarnas rättigheter.

__________________

__________________

17 En strategi för en inre digital marknad i Europa. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, COM(2015) 192 final, 6.5.2015.

17 En strategi för en inre digital marknad i Europa. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, COM(2015) 192 final, 6.5.2015.

18 EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016–2020. Snabbare digital omvandling av förvaltningar. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, COM(2016)0179 final, 19.4.2016.

18 EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016–2020. Snabbare digital omvandling av förvaltningar. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, COM(2016)0179 final, 19.4.2016.

19 Rapport om EU-medborgarskapet 2017: Stärka medborgarnas rättigheter i en union av demokratisk förändring, COM(2017)30 final/2, 24.1.2017.

19 Rapport om EU-medborgarskapet 2017: Stärka medborgarnas rättigheter i en union av demokratisk förändring, COM(2017)30 final/2, 24.1.2017.

Motivering

Bättre återspegling av vikten av digital teknik vad gäller förändring av de liv vi lever och sättet på vilket privatpersoner, företag och deras anställda kommunicerar, får tillgång till information och kunskap, uppfinner, konsumerar, deltar och arbetar. Dessutom betonas vikten av integrering av alla europeiska och nationella portaler i en gemensam kontaktpunkt.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Europaparlamentet och rådet har upprepade gånger efterlyst ett mer omfattande och användarvänligt informations- och hjälppaket för att göra det lättare för företag att hitta rätt på den inre marknaden och för att förstärka och effektivisera verktygen på den inre marknaden så att behoven hos privatpersoner och företag som utför ärenden eller bedriver verksamhet över gränserna bättre kan tillgodoses.

(3)  Europaparlamentet och rådet har upprepade gånger efterlyst ett mer omfattande och användarvänligt informations- och hjälppaket för att göra det lättare för privatpersoner och företag att hitta rätt på den inre marknaden och för att förstärka och effektivisera verktygen på den inre marknaden så att behoven hos privatpersoner och företag som utför ärenden eller bedriver verksamhet över gränserna bättre kan tillgodoses.

Motivering

Europaparlamentet har flera gånger efterlyst mer information och hjälp för att göra det lättare för både privatpersoner och företag.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Denna förordning utgör ett svar på dessa önskemål, eftersom den kommer att ge privatpersoner och företag enkel tillgång till den information, de förfaranden samt de hjälp- och problemlösningstjänster som de behöver för att kunna utöva sina rättigheter på den inre marknaden. Genom denna förordning inrättas en gemensam digital ingång, och kommissionen och behöriga myndigheter kommer att spela en viktig roll för att målen ska uppnås.

(4)  Denna förordning utgör ett svar på dessa önskemål, eftersom den kommer att ge privatpersoner och företag tillgång till den information, de onlineförfaranden samt de hjälp- och problemlösningstjänster som de behöver för att kunna utöva sina rättigheter på den inre marknaden. Den gemensamma digitala ingången skulle kunna bidra till ökad insyn i regler och bestämmelser inom områden som t.ex. resa inom unionen, arbeta och gå i pension i unionen, bosätta sig i andra medlemsstater än sin ursprungsmedlemsstat, tillgång till utbildning i andra medlemsstater, tillgång till hälso- och sjukvård, utövande av familjerättigheter, rätt till bosättning, medborgerliga rättigheter och konsumenträttigheter. Den skulle dessutom kunna bidra till att öka konsumenternas förtroende, hantera fragmentering inom konsumentskydd och reglerna för den inre marknaden och minska företagens kostnader för att följa reglerna. Genom denna förordning inrättas en användarvänlig och interaktiv gemensam digital ingång, som på grundval av användarnas behov bör vägleda dem till de lämpligaste tjänsterna. I detta sammanhang kommer kommissionen, medlemsstaterna och behöriga myndigheter att spela en viktig roll för att målen ska uppnås.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Den gemensamma digitala ingången bör främja interaktion mellan privatpersoner och företag, å ena sidan, och offentliga förvaltningar och behöriga myndigheter, å andra sidan, genom att tillhandahålla tillgång onlineportaler, webbsidor och webbplatser som förvaltas på unionsnivå eller nationell, regional eller lokal nivå, och därigenom främja den dagliga verksamheten för privatpersoner och företag samt minimera hinder som uppstår på den inre marknaden. En gemensam digital ingång som ger tillgång till korrekt och aktuell information, onlinetillgång till förfaranden och hjälp- och problemlösningstjänster skulle kunna förbättra användarnas medvetenhet om de olika onlinetjänster som finns och ge en tids- och kostnadsbesparing för användarna vad gäller fastställande av vilken onlinetjänst som lämpar sig bäst för deras krav.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  I förordningen anges de informationsområden som är relevanta för privatpersoner och företag som utövar sina rättigheter på den inre marknaden, och medlemsstaterna och kommissionen bör genom förordningen bli skyldiga att säkerställa att det finns utförlig information inom dessa områden på nationella och EU-omfattande webbplatser och portaler. Vidare bör informationen inte bara bestå av förklaringar av regler och skyldigheter för privatpersoner och företag, utan även de förfaranden som de behöver utföra för att efterleva dessa regler och skyldigheter bör förklaras. Informationen bör dessutom omfatta en beskrivning av de hjälp- och problemlösningstjänster som privatpersoner och företag kan använda om de har problem med att förstå information, tillämpa den på sin egen specifika situation eller utföra ett förfarande. Initiativets syfte är trefaldigt:

(5)  I förordningen anges de informationsområden som är relevanta för privatpersoner och företag som utövar sina rättigheter på den inre marknaden, och medlemsstaterna och kommissionen bör genom förordningen bli skyldiga att säkerställa att det finns utförlig information som är korrekt, av hög kvalitet och aktuell inom dessa områden på nationell nivå och EU-nivå, inbegripet på regional och lokal nivå, genom vilken de tillämpliga reglerna och skyldigheterna samt de förfaranden som privatpersoner och företag behöver utföra för att efterleva dessa regler och skyldigheter förklaras. Denna information bör grupperas i ämnesområden, såsom ”arbetsförhållanden”, ”hälsa” och ”pensioner”, och olika kompletterande tjänster bör sammanlänkas så att användarna enkelt kan vägledas mellan olika tjänster genom den gemensamma digitala ingången. I syfte att säkerställa klarheten för den gemensamma digitala ingången bör den information som tillhandahålls genom denna ingång vara tydlig, korrekt och aktuell. Användningen av komplex terminologi bör minimeras, och användningen av akronymer bör begränsas till förenklade och lättbegripliga begrepp som inte kräver förkunskaper om frågan eller lagområdet. Vidare bör denna information dessutom omfatta en beskrivning av de hjälp- och problemlösningstjänster som privatpersoner och företag kan använda om de har problem med att förstå information, tillämpa den på sin egen specifika situation eller utföra ett förfarande.

Motivering

För att den gemensamma digitala ingången ska kunna tillgodose användarnas behov bör standarder fastställas för informationens kvalitet. Enligt studien European Single Point of Contact, som genomförts för Europaparlamentets utredningsavdelning A (2013), anser medborgare och företag att tydlig, korrekt och aktuell information är bland de viktigaste egenskaperna hos gemensamma kontaktpunkter. I linje med författarnas rekommendationer bör det säkerställas att informationen är enkel att förstå så att ett så många användare som möjligt kan dra nytta av den information och de tjänster som föreskrivs i denna förordning.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Initiativets syfte är trefaldigt: att minska den administrativa bördan för privatpersoner och företag som bedriver eller vill bedriva verksamhet i andra medlemsstater i full överensstämmelse med nationella regler och förfaranden, att få bort diskriminering och att säkerställa att den inre marknaden fungerar när det gäller tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster. Eftersom fri rörlighet för personer och social trygghet ingår i initiativet, vilket inte kan ses som en tillfällighet, bör initiativet baseras på artiklarna 21.2, 48 och 114.1 i EUF-fördraget.

(6)  Eftersom denna förordning syftar till att minska de administrativa bördorna för privatpersoner och företag, oavsett om de bedriver eller vill bedriva verksamhet i andra medlemsstater eller i den medlemsstat där de är etablerade eller bosatta i full överensstämmelse med nationella regler och förfaranden, att få bort diskriminering och att säkerställa att den inre marknaden fungerar när det gäller tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster, och eftersom fri rörlighet för personer och social trygghet ingår i förordningen, vilket inte kan ses som en tillfällighet, bör denna förordning baseras på artiklarna 21.2, 48 och 114.1 i EUF-fördraget.

Motivering

Den gemensamma digitala ingången kommer inte bara att ge fördelar för gränsöverskridande användare, utan även för användare som utnyttjar ingången i sin ursprungsmedlemsstat eller i den medlemsstat där de bor/har sin hemvist, genom att styra nationell förvaltning mot målen om att uppnå e-förvaltning och att tillhandahålla digitala lösningar för daglig verksamhet i människors liv.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  För att privatpersoner och företag i EU ska kunna utöva sin rätt till fri rörlighet på den inre marknaden bör unionen anta specifika åtgärder som ger dem enkel tillgång till utförlig och tillförlitlig information om de rättigheter som unionslagstiftningen ger dem och till information om tillämpliga nationella regler och förfaranden som de måste följa när de flyttar till, bor i, studerar i eller etablerar eller bedriver verksamhet i en annan medlemsstat än sin egen. Den information som ska tillhandahållas på nationell nivå bör inte bara avse nationella regler som genomför unionslagstiftningen, utan även eventuella andra nationella regler som gäller för både privatpersoner och företag från andra medlemsstater.

(7)  För att privatpersoner och företag i EU ska kunna utöva sin rätt till fri rörlighet på den inre marknaden bör unionen anta specifika icke-diskriminerande åtgärder som ger privatpersoner, dvs. alla fysiska personer som är bosatta i en medlemsstat, och företag enkel tillgång till utförlig och tillförlitlig information om de rättigheter som unionslagstiftningen ger dem och till information om tillämpliga nationella regler och förfaranden som de måste följa när de flyttar till, bor i, studerar i eller etablerar eller bedriver verksamhet i en annan medlemsstat än sin egen. Den information som ska tillhandahållas på nationell nivå bör inte bara avse nationella regler som genomför unionslagstiftningen, utan även eventuella andra nationella regler som gäller för både privatpersoner och företag från andra medlemsstater.

Motivering

Detta är ett allmänt uttalande om att unionen och medlemsstaterna bör anta icke-diskriminerande åtgärder för företag och privatpersoner.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Genom den här förordningen bör det skapas en enda kontaktpunkt genom vilken privatpersoner och företag kan få information om vilka regler och krav som gäller för dem i enlighet med unionslagstiftningen och/eller nationell lagstiftning. Detta bör förenkla och effektivisera privatpersonernas och företagens kontakt med hjälp- och problemlösningstjänsterna på EU-nivå eller nationell nivå. Ingången bör också göra det enklare att få tillgång till och utföra förfaranden. Därför bör medlemsstaterna genom denna förordning bli skyldiga att göra det möjligt för användare att utföra vissa förfaranden som är viktiga för de flesta privatpersoner och företag som flyttar över landsgränser helt och hållet online, utan att det på något sätt påverkar de befintliga materiella krav som följer av unionslagstiftning och/eller nationell lagstiftning inom de politikområdena. Förordningen bör i detta sammanhang stödja användningen av ”engångsprincipen” för utbyte av bevis mellan behöriga myndigheter i olika medlemsstater.

(11)  Genom den här förordningen bör det skapas en enda kontaktpunkt genom vilken privatpersoner och företag kan få information om vilka regler och krav som gäller för dem i enlighet med unionslagstiftningen och/eller nationell lagstiftning. Detta bör förenkla och effektivisera privatpersonernas och företagens kontakt med hjälp- och problemlösningstjänsterna på EU-nivå eller nationell nivå. Ingången bör också göra det enklare att få onlinetillgång till förfaranden. Därför bör medlemsstaterna genom denna förordning bli skyldiga att göra det möjligt för användare att, i tillämpliga fall, helt och hållet online utföra de förfaranden som är förtecknade i bilaga II som är viktiga för de flesta privatpersoner och företag eller utföra andra förfaranden som är tillgängliga för användare i en medlemsstat online och som har inrättats på nationell nivå av centrala statliga organ eller gjorts tillgängliga för alla myndigheter på regional och lokal nivå. Denna förordning bör inte på något sätt påverka de befintliga rättigheterna och skyldigheterna enligt unionslagstiftning och/eller nationell lagstiftning inom de politikområdena. I samband med de förfaranden som förtecknas i bilaga II till denna förordning och de förfaranden som föreskrivs i direktiven 2005/36/EG, 2006/123/EG, 2014/24/EU och 2014/25/EU, bör denna förordning stödja användningen av ”engångsprincipen”, och fullt ut respektera den grundläggande rätten till skydd av personuppgifter, för utbyte av bevis mellan behöriga myndigheter i olika medlemsstater.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Ingången bör vara användarcentrerad och användarvänlig och möjliggöra för privatpersoner och företag att kommunicera med administratörer på nationell nivå och unionsnivå genom att ge dem möjlighet att lämna synpunkter både på de tjänster som erbjuds genom ingången och på hur de upplever att den inre marknaden fungerar. Med hjälp av verktyget för återkoppling bör användarna kunna påpeka upplevda problem, brister och behov, så att tjänsternas kvalitet hela tiden kan förbättras.

(12)  Den gemensamma digitala ingången och den information, de onlineförfaranden samt de hjälp- och problemlösningstjänster som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde på unionsnivå eller nationell nivå bör presenteras på ett användarcentrerat och användarvänligt sätt. Ingången bör syfta till att undvika överlappningar och tillhandahålla länkar mellan befintliga tjänster. Den bör göra det möjligt för privatpersoner och företag att kommunicera med administratörer på nationell nivå och unionsnivå genom att ge dem möjlighet att lämna synpunkter både på de tjänster som erbjuds genom ingången och på hur de upplever att den inre marknaden fungerar. Med hjälp av verktyget för återkoppling bör användarna kunna påpeka upplevda problem, brister och behov, så att tjänsternas kvalitet hela tiden kan förbättras på grundval av anonyma uppgifter för att skydda användarnas personuppgifter.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Hur framgångsrik ingången blir beror på kommissionens och medlemsstaternas gemensamma insats. Ingången bör ha ett gemensamt användargränssnitt som integreras i den befintliga portalen Ditt Europa som kommer att förvaltas av kommissionen. Det gemensamma användargränssnittet bör ha länkar till information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster som finns på portaler som förvaltas av medlemsstaternas behöriga myndigheter och av kommissionen. För att ingången ska bli mer användarvänlig bör gränssnittet finnas på alla officiella EU-språk. Ingångens funktion bör stödjas av tekniska verktyg som kommissionen utvecklar i samarbete med medlemsstaterna.

(13)  Hur framgångsrik ingången blir beror på kommissionens och medlemsstaternas gemensamma insats. Ingången bör ha ett gemensamt användargränssnitt som integreras i den befintliga portalen Ditt Europa som kommer att förvaltas av kommissionen. Det gemensamma användargränssnittet bör ha länkar till information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster som finns på portaler som förvaltas av medlemsstaternas behöriga myndigheter och av kommissionen. För att ingången ska bli mer användarvänlig bör gränssnittet vara synligt på alla EU-omfattande och nationella webbplatser som utgör en del av och länkas till ingången samt finnas på alla officiella EU-språk. Ingångens funktion bör stödjas av tekniska verktyg som kommissionen utvecklar i samarbete med medlemsstaterna.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Denna förordning bör förbättra inremarknadsdimensionen i onlineförfaranden genom att den allmänna principen om icke-diskriminering upprätthålls även när det gäller privatpersoners eller företags tillgång till sådana onlineförfaranden som redan inrättats på nationell nivå utifrån nationell lagstiftning eller unionslagstiftning. Användare som inte är bosatta eller etablerade i en viss medlemsstat bör ha tillgång till och kunna utföra förfaranden online utan att hindras av att exempelvis blanketter bara godtar nationella telefon- eller postnummer, att avgifter bara kan betalas via system som inte tillåter gränsöverskridande betalningar, att det saknas detaljerade förklaringar på andra språk än det eller de nationella språken, att det inte går att skicka in elektroniska bevis från myndigheter i andra medlemsstater eller att medel för elektronisk identifiering som utfärdats i andra medlemsstater inte godtas.

(15)  Denna förordning bör förbättra inremarknadsdimensionen i onlineförfaranden och därigenom bidra till digitaliseringen av den inre marknaden genom att den allmänna principen om icke-diskriminering upprätthålls när det gäller privatpersoners eller företags tillgång till sådana onlineförfaranden som redan inrättats på nationell nivå utifrån nationell lagstiftning eller unionslagstiftning. Användare som inte är bosatta eller etablerade i en viss medlemsstat bör ha tillgång till och kunna utföra förfaranden online utan att hindras av att exempelvis blanketter bara godtar nationella telefonnummer, nationella prefix för telefonnummer eller nationella postnummer, att avgifter bara kan betalas via system som inte tillåter gränsöverskridande betalningar, att det saknas detaljerade förklaringar på andra språk än det eller de nationella eller officiella språken i en medlemsstat, att det inte går att skicka in elektroniska bevis från myndigheter i andra medlemsstater eller att medel för elektronisk identifiering som utfärdats i andra medlemsstater inte godtas. Om en användare, i en situation som är strikt begränsad till en enskild medlemsstat, kan få tillgång till och utföra ett förfarande online i den medlemsstaten inom ett område som täcks av denna förordning bör en användare i ett annat land också kunna få tillgång till och slutföra samma förfarande online utan några diskriminerande hinder, genom att använda antingen samma tekniska lösning eller en anpassad lösning. I detta syfte bör medlemsstaterna ha möjlighet att fastställa liknande icke-diskriminerande förfaranden för användare som kommer från andra medlemsstater, eller som bor där, förutsatt att de säkerställer att villkoren för tillgång till information och tjänster för gränsöverskridande användare är desamma som dem för de användare som är etablerade i den medlemsstaten.

Motivering

Ingången är ett digitalt instrument som kommer att bidra till att informera människor om deras rättigheter i EU-lagstiftningen och nationell lagstiftning, göra det möjligt för dem att använda sig av och få tillgång till förfaranden online samt verktyg för tjänster och problemlösning. Förordningen kommer inte att påverka eller hindra medlemsstater från att fortsätta organisera sina nationella tjänster och förfaranden på ett sätt som tillgodoser deras nationella behov. De kommer dock att behöva säkerställa att förfarandena är icke-diskriminerande för gränsöverskridande användare.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Denna förordning bör bygga på förordningen om elektronisk identifiering26 som fastställer på vilka villkor som medlemsstaterna erkänner vissa medel för elektronisk identifiering för fysiska och juridiska personer som omfattas av en annan medlemsstats anmälda system för elektronisk identifiering. Från den dag då den förordningen börjar tillämpas bör det vara möjligt för användare att använda sina medel för elektronisk identifiering och autentisering för att verka över landsgränserna och kommunicera elektroniskt med behöriga myndigheter.

(16)  Denna förordning bör bygga på förordningen om elektronisk identifiering26 som fastställer på vilka villkor som medlemsstaterna erkänner vissa medel för elektronisk identifiering för fysiska och juridiska personer som omfattas av en annan medlemsstats anmälda system för elektronisk identifiering. Från den dag då den förordningen börjar tillämpas bör det vara möjligt för användare att använda sina medel för elektronisk identifiering och autentisering för att verka över landsgränserna och kommunicera elektroniskt med behöriga myndigheter. Det bör också vara möjligt för användare att använda sina medel för elektronisk identifiering och autentisering när de verkar och kommunicerar elektroniskt med förvaltningen för unionens institutioner, organ eller byråer. Denna förordning bör respektera teknikneutraliteten i fråga om system för elektronisk identifiering och autentisering.

__________________

__________________

26 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).

26 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).

Motivering

Användare bör kunna använda nationella medel för elektronisk identifiering och autentisering på europeisk nivå.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  För att privatpersoner och företag direkt ska kunna dra nytta av den inre marknaden utan onödiga ytterligare administrativa bördor bör denna förordning innehålla krav på fullständig digitalisering av användargränssnittet för vissa viktiga förfaranden för användare i andra länder. Dessa förfaranden förtecknas i bilaga II till denna förordning och omfattar kriterier för när ett förfarande ska definieras som helt online. Ett av dessa förfaranden som är särskilt viktigt för företag är ”registrering av affärsverksamhet”. De förfaranden som leder till bildande av bolag som juridiska personer bör emellertid inte omfattas, eftersom sådana förfaranden kräver en omfattande strategi med syfte att främja digitala lösningar under ett företags hela livscykel. När företag etablerar sig i en annan medlemsstat måste de registrera sig i ett socialförsäkringssystem och ett försäkringssystem, så att de kan anmäla sina anställda till dessa och betala avgifter till båda systemen. Dessa förfaranden måste utföras av alla företag som bedriver verksamhet i någon ekonomisk sektor, och det är därför lämpligt att kräva att båda registreringsförfarandena görs tillgängliga online.

(18)  För att privatpersoner och företag direkt ska kunna dra nytta av den inre marknaden utan onödiga ytterligare administrativa bördor bör denna förordning innehålla krav på fullständig digitalisering av användargränssnittet för vissa viktiga förfaranden för användare i andra länder. Dessa förfaranden förtecknas i bilaga II till denna förordning och omfattar kriterier för när ett förfarande ska definieras som helt online. Ett sådant krav på fullständig digitalisering bör inte gälla om ett förfarande inte finns i en medlemsstat. Ett av dessa förfaranden som är särskilt viktigt för företag är ”anmälan av affärsverksamhet”. De förfaranden som leder till bildande av bolag som juridiska personer, inbegripet registrering som enmansföretagare, partnerskap eller någon annan form som inte är en separat juridisk person eller registrering av en affärsverksamhet i företagsregistret, bör emellertid inte omfattas av denna förordning, eftersom sådana förfaranden kräver en omfattande strategi med syfte att främja digitala lösningar under ett företags hela livscykel. När företag etablerar sig i en annan medlemsstat måste de registrera sig i ett socialförsäkringssystem och ett försäkringssystem, så att de kan anmäla sina anställda till dessa och betala avgifter till båda systemen. Dessa förfaranden måste utföras av alla företag som bedriver verksamhet i någon ekonomisk sektor, och det är därför lämpligt att kräva att båda registreringsförfarandena görs tillgängliga online. Det är också lämpligt att förfaranden som rör skattefrågor görs tillgängliga online eftersom dessa förfaranden brukar utgöra ett av de främsta hindren för den gränsöverskridande driften av små och medelstora företag i unionen.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  Ett förfarande bör anses vara helt online om användaren kan ta alla steg från tillgång till förfarandet till dess slutförande genom interaktion med den behöriga myndigheten (”front office”) elektroniskt, på distans och genom en onlinetjänst. Denna tjänst bör ge vägledning åt användaren genom en omfattande förteckning över alla krav som ska uppfyllas och alla bevis som ska tillhandahållas. Den bör även göra det möjligt för användaren att tillhandahålla information och bevis för efterlevnad av alla sådana krav och bör förse användaren med ett automatiskt mottagningsbevis. Resultatet av förfarandet enligt denna förordning bör om möjligt också tillhandahållas elektroniskt eller, när det krävs enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning, genom fysisk leverans. Detta bör inte påverka medlemsstaternas befogenheter att upprätta direkt kontakt och kommunikation med privatpersoner och företag genom att använda förfarandena för att få ytterligare förtydliganden som nödvändiga och inte kräver en direkt fysisk närvaro.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  I vissa fall kan det på grund av den rådande tekniska utvecklingsnivån fortfarande krävas att användare måste inställa sig personligen hos en behörig myndighet som ett led i onlineförfarandet, särskilt när de ansöker om eller förnyar ett pass eller id-kort som innehåller biometriska uppgifter. Alla sådana undantag bör begränsas till situationer där syftet med förfarandet inte kan uppnås med befintlig digital teknik.

(19)  I vissa fall kan användaren behöva lämna in bevis på fakta som inte kan fastställas online, såsom läkarintyg eller trafiksäkerhetsintyg för motorfordon. Så länge bevisen för sådana fakta kan lämnas in i elektroniskt format bör detta inte utgöra ett undantag från principen om att ett förfarande bör vara tillgängligt helt online. I andra fall kan det på grund av den rådande tekniska utvecklingsnivån fortfarande krävas att användare av ett onlineförfarande måste inställa sig personligen hos en behörig myndighet som ett led i onlineförfarandet, till exempel när de ansöker om eller förnyar ett pass eller id-kort som innehåller biometriska uppgifter. Alla sådana undantag bör vara icke-diskriminerande och begränsas till situationer där det är absolut nödvändigt för medlemsstaterna att vidta absolut nödvändiga, objektivt motiverade och proportionella åtgärder av skäl som rör allmän säkerhet, folkhälsa och bedrägeribekämpning. Om det finns teknik som kan ersätta en personlig närvaro hos myndigheten, till exempel säker onlinekommunikation såsom en livechatt eller videokonferenser, bör denna användas om den inte strider mot formella lagstiftningskrav i den medlemsstat där förfarandet genomförs. Alla sådana undantag bör tillsammans med en motivering anmälas till kommissionen och samordningsgruppen för ingången och bör diskuteras och ses över regelbundet i samordningsgruppen för ingången tillsammans med god nationell praxis och teknisk utveckling som skulle främja ytterligare digitalisering av förfaranden.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Denna förordning bör inte inverka på de nationella myndigheternas befogenheter i olika skeden av något förfarande, vilket inbegriper arbetsflödena inom och mellan behöriga myndigheter, oberoende av om dessa är digitaliserade eller inte.

(20)  Denna förordning bör inte påverka de befintliga rättigheterna och skyldigheterna enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning inom de politikområden som denna förordning omfattar och bör inte hindra medlemsstaterna från att fortsätta organisera sina nationella tjänster och förfaranden på ett sätt som tillgodoser deras nationella behov och stämmer överens med gemensamma former av organisation och kommunikation som används på nationell, regional och lokal nivå. Denna förordning bör inte inverka på medlemsstaternas befogenheter när det gäller inrättande av ett förfarande och tilldelning av befogenheter till nationella myndigheter, eller på de nationella myndigheternas befogenheter i olika skeden av något förfarande, vilket inbegriper arbetsflödena inom och mellan behöriga myndigheter, oberoende av om dessa är digitaliserade eller inte. Denna förordning bör utgöra ett komplement till medlemsstaternas befogenheter att upprätthålla eller inrätta icke-digitaliserade eller befintliga onlineförfaranden utöver de onlineförfaranden som förtecknas i bilaga II.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Flera nätverk och tjänster har inrättats både på nationell nivå och på unionsnivå för att hjälpa privatpersoner och företag med gränsöverskridande ärenden och verksamhet. Det är viktigt att dessa tjänster, som inbegriper de europeiska konsumentcentrumen, rådgivningstjänsten Ditt Europa, Solvit, helpdesken för immateriella rättigheter, Europa direkt och Enterprise Europe Network, ingår i den gemensamma digitala ingången så att det säkerställs att alla potentiella användare kan hitta dem. De tjänster som förtecknas i bilaga III till denna förordning har inrättats genom bindande unionsakter, medan andra fungerar på frivillig grund. Tjänsterna av det förra slaget bör vara bundna av de kvalitetskrav som anges i denna förordning, medan de som tillhandahåller tjänster av det senare slaget bör välja att uppfylla kvalitetskraven om de vill att deras tjänster ska vara tillgängliga via den digitala ingången.

(22)  Flera nätverk och tjänster har inrättats både på nationell nivå och på unionsnivå för att hjälpa privatpersoner och företag med gränsöverskridande ärenden och verksamhet. Det är viktigt att dessa tjänster, som inbegriper alla befintliga hjälp- och problemlösningstjänster som inrättats på unionsnivå, såsom de europeiska konsumentcentrumen, rådgivningstjänsten Ditt Europa, Solvit, helpdesken för immateriella rättigheter, Europa direkt och Enterprise Europe Network, ingår i den gemensamma digitala ingången så att det säkerställs att alla potentiella användare kan hitta dem. De tjänster som förtecknas i bilaga III till denna förordning har inrättats genom bindande unionsakter, medan andra tjänster fungerar på frivillig grund. Båda kategorierna av tjänster bör vara bundna av de kvalitetskrav som anges i denna förordning och vara tillgängliga via den digitala ingången. Tjänsternas omfattning, deras styrformer och den frivilliga grund på vilken de fungerar bör inte ändras genom denna förordning.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Vidare får medlemsstaterna och kommissionen besluta att lägga till andra nationella hjälp- och problemlösningstjänster som tillhandahålls av behöriga myndigheter eller av privata eller halvprivata enheter, på de villkor som anges i denna förordning. Behöriga myndigheter bör i princip ha ansvaret för att hjälpa privatpersoner och företag med deras eventuella frågor om tillämpliga regler och förfaranden som inte kan utföras helt med hjälp av onlinetjänster. På mycket specialiserade områden, och om de tjänster som tillhandahålls av privata eller halvprivata organ uppfyller användarnas behov, får medlemsstaterna emellertid föreslå för kommissionen att den inkluderar dessa tjänster i ingången, förutsatt att de uppfyller samtliga villkor i förordningen och inte är identiska med hjälp- och problemlösningstjänster som redan finns i ingången.

(23)  Vidare får medlemsstaterna och kommissionen besluta att lägga till andra nationella hjälp- och problemlösningstjänster som tillhandahålls av behöriga myndigheter eller av privata eller halvprivata enheter, eller offentliga organ, såsom handelskammare eller icke-statliga hjälptjänster för privatpersoner, på de villkor som anges i denna förordning. Behöriga myndigheter bör i princip ha ansvaret för att hjälpa privatpersoner och företag med deras eventuella frågor om tillämpliga regler och förfaranden som inte kan utföras helt med hjälp av onlinetjänster. På mycket specialiserade områden, och om de tjänster som tillhandahålls av privata eller halvprivata organ uppfyller användarnas behov, får medlemsstaterna emellertid föreslå för kommissionen att den inkluderar dessa tjänster i ingången, förutsatt att de uppfyller samtliga villkor i förordningen och inte är identiska med hjälp- och problemlösningstjänster som redan finns i ingången.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  För att användarna ska få hjälp att hitta rätt tjänst bör förordningen omfatta ett verktyg som automatiskt vägleder dem till den.

(24)  För att användarna ska få hjälp att hitta rätt tjänst bör förordningen omfatta en sökfunktion och ett verktyg för sökning av tjänst som automatiskt vägleder dem till den.

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att säkerställa textens inre logik och samstämmighet.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  För att den gemensamma digitala ingången ska bli framgångsrik är det viktigt att en minimiförteckning med kvalitetskrav uppfylls så att det säkerställs att tillhandahållandet av information och tjänster är tillförlitligt, eftersom hela ingångens trovärdighet annars skulle urholkas. Användarnas tillgång till information över gränserna kan förbättras avsevärt genom att informationen görs tillgänglig inte bara på en medlemsstats nationella språk utan också på minst ett ytterligare officiellt EU-språk. Översättningen från det eller de nationella språken till detta andra officiella EU-språk ska korrekt återge innehållet i informationen på det eller de nationella språken.

(25)  För att den gemensamma digitala ingången ska bli framgångsrik är det viktigt att en minimiförteckning med kvalitetskrav uppfylls så att det säkerställs att tillhandahållandet av information och tjänster är tillförlitligt, eftersom hela ingångens trovärdighet annars skulle urholkas. Användarnas tillgång till information över gränserna kan förbättras avsevärt genom att informationen görs tillgänglig inte bara på en medlemsstats officiella eller nationella språk (ett eller flera) utan också på minst ett ytterligare officiellt EU-språk som förstås av största möjliga antal användare inom ramen för gränsöverskridande verksamhet. Översättningen från en medlemsstats officiella eller nationella språk (ett eller flera) till detta andra officiella EU-språk ska korrekt återge innehållet i informationen på medlemsstatens nationella eller officiella språk (ett eller flera). Samordningsgruppen bör även förse medlemsstaterna med en rekommendation om det eller de ytterligare språk som förstås av största möjliga antal användare inom ramen för gränsöverskridande verksamhet. Gränsöverskridande verksamhet bör definieras som verksamhet där användarna inte helt och hållet är begränsade till en enskild medlemsstat. När medlemsstaterna tillhandahåller information på minst ett EU-språk utöver det nationella eller officiella språket, eller i förekommande fall de nationella eller officiella språken, bör de även ta hänsyn till att viss information kan vara mer efterfrågad av grupper som talar ett visst språk, till exempel användare i grannländer eller gränsregioner.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a)  I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/21021a (”direktivet om webbplatsers tillgänglighet”) ska medlemsstaterna säkerställa att deras webbplatser är tillgängliga i enlighet med principerna om möjlighet att uppfatta, hanterbarhet, begriplighet och robust karaktär och att de uppfyller kraven i det direktivet. Direktivet om webbplatsers tillgänglighet gäller inte webbplatser och mobila applikationer tillhörande unionens institutioner, organ och byråer, men kommissionen bör, när det gäller det gemensamma användargränssnittet, hjälp- och problemlösningstjänster, återkopplingsmekanismer för användare och alla webbsidor för den gemensamma digitala ingången som unionens institutioner, organ och byråer ansvarar för, säkerställa att dessa webbsidor är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning på ett sätt som är likvärdigt med kraven i det direktivet. Kommissionen uppmanas särskilt att följa de relevanta europeiska harmoniserade standarder som föreskriver uppfyllande av kraven på möjlighet att uppfatta, begriplighet, hanterbarhet och robust karaktär. Kommissionen och medlemsstaterna bör säkerställa efterlevnad av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, särskilt artiklarna 9 och 21, och för att främja tillgång till information för personer med intellektuell funktionsnedsättning bör alternativ på ett lättläst språk tillhandahållas i största möjliga utsträckning och proportionellt.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (EUT L 327, 2.12.2016, s. 1).

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Onlinetjänster som tillhandahålls av behöriga myndigheter är mycket viktiga för att höja kvaliteten på de tjänster som erbjuds privatpersoner och företag. Om medlemsstaternas offentliga förvaltningar i allt högre utsträckning inte längre kräver att privatpersoner och företag lämnar samma information flera gånger utan i stället strävar efter att återanvända data bör samma förenkling gälla även för användare som ska utföra förfaranden i andra medlemsstater, så att den administrativa bördan minskar.

(27)  Onlinetjänster som tillhandahålls av behöriga myndigheter är mycket viktiga för att höja kvaliteten på och säkerheten avseende de tjänster som erbjuds privatpersoner och företag. Om medlemsstaternas offentliga förvaltningar i allt högre utsträckning inte längre kräver att privatpersoner och företag lämnar samma information flera gånger utan i stället strävar efter att återanvända data bör samma förenkling gälla även för användare som ska utföra förfaranden i andra medlemsstater, så att den administrativa bördan minskar.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27a)  I syfte att möjliggöra lagligt gränsöverskridande utbyte av bevis och information genom EU-omfattande tillämpning av engångsprincipen, bör denna förordning och engångsprincipen tillämpas i enlighet med tillämpliga regler för uppgiftsskydd, inbegripet principerna om uppgiftsminimering, korrekthet, lagringsminimering, integritet och sekretess, nödvändighet, proportionalitet och ändamålsbegränsning, liksom principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Den bör också genomföras i full överensstämmelse med principerna om inbyggt integritetsskydd och inbyggd säkerhet och respekten för enskilda personers grundläggande rättigheter, inbegripet rättvisa, och öppenhet.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 27b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27b)  Medlemsstaterna och kommissionen bör säkerställa att användarna av det tekniska system för utbyte av bevis som inrättas i enlighet med förordningen (nedan kallat det tekniska systemet) ges tydlig information om hur personuppgifter som rör dem kommer att behandlas i enlighet med artiklarna 13 och 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6791a och artiklarna 11 och 12 i förordning (EG) nr 45/2001. Användarna bör också ha rätt att i enlighet med artikel 21.1 i förordning (EU) 2016/679 invända mot behandlingen av deras personuppgifter i det tekniska systemet.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  För att underlätta användningen av onlineförfaranden ytterligare bör denna förordning, i linje med engångsprincipen, ligga till grund för det direkta utbytet av bevis mellan behöriga myndigheter i olika medlemsstater, på begäran av privatpersoner och företag. Engångsprincipen innebär att privatpersoner och företag inte bör behöva lämna samma information till myndigheter mer än en gång för gränsöverskridande utbyte av bevis.

(28)  För att underlätta användningen av onlineförfaranden ytterligare bör denna förordning, i linje med engångsprincipen och med det allmänna intresset i enlighet med artikel 6.1 e i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, ligga till grund för inrättandet av ett fullt fungerande, tryggt och säkert tekniskt system för ett automatiserat utbyte av bevis på uttrycklig förfrågan och efter uttryckligt medgivande från privatpersoner och företag. Denna förordning bör inte ligga till grund för utbytet av bevis eller för användning av det tekniska systemet för utbyte av bevis i andra syften än de som föreskrivs i direktiven 2005/36/EG, 2006/123/EG, 2014/24/EU och 2014/25/EU och i den tillämpliga unionslagstiftning eller nationella lagstiftning som reglerar de onlineförfaranden som förtecknas i bilaga II.

 

 

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a)  Eftersom medborgare och företag i de flesta fall inte är medvetna om att gränsöverskridande utbyte av bevis kan möjliggöras på förfrågan, bör användaren få lämplig information om detta när han eller hon använder de onlineförfaranden som föreskrivs i direktiven 2005/36/EG, 2006/123/EG, 2014/24/EU och 2014/25/EU och de förfaranden som förtecknas i bilaga II. Användaren bör ha full kontroll över utbytet av bevis, på grundval av en uttrycklig förfrågan som användaren personligen gör till den behöriga myndigheten för utbytet av bevis. Förfrågan bör anses vara uttrycklig om den innehåller en frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring från den enskilda personen om utbyte av den relevanta informationen, antingen genom ett uttalande eller genom en tydlig bekräftande handling. För en uttrycklig förfrågan om utbyte av bevis bör det inte bara räcka med en förfrågan om att utföra ett visst förfarande (t.ex. att registrera ett motorfordon) eller en allmän förfrågan från användaren, såsom en förfrågan om att erhålla alla nödvändiga handlingar från alla relevanta myndigheter för ett visst förfarande.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 28b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28b)  Användningen av det tekniska systemet bör vara frivillig, och användaren bör också kunna skicka in bevis på annat sätt än genom det tekniska system som inrättas genom denna förordning. Användaren bör ha möjlighet att förhandsgranska beviset och rätt att övervaka eller dra tillbaka den uttryckliga förfrågan om utbyte av bevis när som helst under förfarandet. Ett sådant tillbakadragande kan typiskt ske i fall där användaren, efter att ha granskat det bevis som ska utbytas, upptäcker att informationen är felaktig, inaktuell eller omfattar mer än vad som är nödvändigt för det aktuella förfarandet. Användaren bör också kunna bestrida missbruk och förhindra sekundär användning av uppgifter för ändamål som inte uppfyller hans eller hennes berättigade förväntningar.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Ett sådant system bör finnas tillgängligt utöver andra system som omfattar mekanismer för samarbete mellan myndigheter, t.ex. IMI eller [e-tjänstekortet], och bör inte påverka andra system, som det system som föreskrivs i artikel 4 i förordning (EG) nr 987/2009, det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2014/2433, sammankopplingen av nationella register, sammankopplingen av centrala register, handelsregister och företagsregister enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG34 och av insolvensregister enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/84835.

(30)  Det säkra tekniska system som bör inrättas för att möjliggöra utbyte av bevis enligt denna förordning bör också ge de begärande behöriga myndigheterna visshet från de utfärdande myndigheternas sida om att de handlingar som tillhandahålls är äkta och lagenliga. Den utfärdande myndigheten bör säkerställa att personuppgifter uppdateras vid behov och att felaktiga eller inaktuella uppgifter inte längre behandlas. Det tekniska systemet bör finnas tillgängligt utöver andra system som omfattar mekanismer för samarbete mellan myndigheter, t.ex. IMI eller [e-tjänstekortet], och bör inte påverka andra system, som det system som föreskrivs i artikel 4 i förordning (EG) nr 987/2009, det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2014/2433, det elektroniska utbytet av socialförsäkringsuppgifter, sammankopplingen av nationella register, sammankopplingen av centrala register, handelsregister och företagsregister enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG34 och av insolvensregister enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/84835.

__________________

__________________

33 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).

33 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG av den 16 september 2009 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen (EUT L 258, 1.10.2009, s. 11).

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG av den 16 september 2009 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen (EUT L 258, 1.10.2009, s. 11).

35 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden (EUT L 141, 5.6.2015, s. 19).

35 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden (EUT L 141, 5.6.2015, s. 19).

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av ett tekniskt system som möjliggör utbyte av bevis bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter att i detalj ange specifika tekniska specifikationer för ett system för behandling av en användares begäran om utbyte av bevis, överföring av sådant bevis och nödvändiga åtgärder för att säkerställa överföringens integritet och konfidentialitet. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201136.

(31)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av ett tekniskt system som möjliggör utbyte av bevis bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter att i detalj ange specifika tekniska, organisatoriska och operativa specifikationer för ett system för behandling av en användares begäran om utbyte av bevis, överföring av sådant bevis och nödvändiga åtgärder för att säkerställa överföringens integritet och konfidentialitet, inbegripet nödvändiga åtgärder för att säkerställa användarens interaktion med det tekniska systemet och interaktion mellan behöriga myndigheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201136.

__________________

__________________

36 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

36 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(31a)  I syfte att säkerställa en hög säkerhetsnivå för det tekniska systemet för gränsöverskridande tillämpning av engångsprincipen bör kommissionen, när den antar genomförandeakter om specifikationerna för ett sådant tekniskt system, ta vederbörlig hänsyn till de standarder och tekniska specifikationer som utarbetats av europeiska och internationella standardiseringsorganisationer och -organ, i synnerhet Europeiska standardiseringskommittén (CEN), Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (Etsi), Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) och Internationella teleunionen (ITU), i enlighet med artikel 32 i förordning (EU) 2016/679 och artikel 22 i förordning (EG) nr 45/2001.

Motivering

Uttryckligt omnämnande av förordning 2016/679 och förordning 45/2001 när det gäller de tekniska specifikationerna om säkerhet.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  De behöriga myndigheterna och kommissionen bör ha ansvaret för att kvalitetskriterierna efterlevs när det gäller den information och de förfaranden och tjänster som de är ansvariga för. De nationella samordnarna och kommissionen bör övervaka att kvalitetskriterierna efterlevs på nationell nivå respektive unionsnivå, och ta itu med eventuella problem som uppstår. Denna förordning bör ge kommissionen en rad olika medel för att ta itu med eventuella försämringar av kvaliteten på de tjänster som erbjuds genom ingången, beroende på hur allvarliga och bestående försämringarna är, vilket inbegriper att involvera samordningsgruppen för ingången. Detta bör inte föregripa kommissionens övergripande ansvar vad gäller övervakningen av att denna förordning efterlevs.

(32)  De behöriga myndigheterna och kommissionen bör ha ansvaret för att kvalitetskriterierna efterlevs när det gäller den information och de förfaranden och tjänster som de är ansvariga för. De nationella samordnarna och kommissionen bör regelbundet övervaka att kvalitets- och säkerhetskriterierna efterlevs på nationell nivå respektive unionsnivå, och ta itu med eventuella problem som uppstår. De nationella samordnarna bör dessutom utöva tillsyn över och övervaka funktionen hos det tekniska system som möjliggör ett gränsöverskridande utbyte av bevis. Denna förordning bör ge kommissionen en rad olika medel för att ta itu med eventuella försämringar av kvaliteten på de tjänster som erbjuds genom ingången, beroende på hur allvarliga och bestående försämringarna är, vilket inbegriper att involvera samordningsgruppen för ingången. Detta bör inte föregripa kommissionens övergripande ansvar vad gäller övervakningen av att denna förordning efterlevs.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33a)  Denna förordning bör också specificera ett antal kvalitetskrav för det gemensamma användargränssnittet. Kommissionen bör se till att det gemensamma användargränssnittet uppfyller dessa krav, och det bör särskilt vara tillgängligt och åtkomligt online via olika kanaler, vara lätt att navigera i och använda tydlig information. För att se till att användarna är medvetna om gemensamma användargränssnittet bör det vara lätt att känna igen på webbplatser och webbsidor på både nationell nivå och unionsnivå.

Motivering

Genom detta ändringsförslag föreslås en teknisk lösning för optimering av den gemensamma digitala ingångens sökmotoralternativ.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 33b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33b) Det bör vara möjligt att i det gemensamma användargränssnittet använda vanliga frågor som grundar sig på viktiga användarproblem som stöds av intelligenta sökverktyg och onlineverktyg såsom elektroniska formulär som kan bidra till att minska sökningsbördan för användare och vidarebefordra deras frågor till den mest lämpliga tjänsten. Metoden med vanliga frågor minskar även antalet frågor som faller utanför en specifik tjänsts ansvarsområde och har varit särskilt framgångsrik vad gäller ledning av frågor mellan befintliga unionsportaler.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 33c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33c)  Kommissionen bör säkerställa att förfarandena för offentlig upphandling för utveckling av de it-applikationer och webbsidor för it-applikationer som stöder ingången tar vederbörlig hänsyn till innovationskriterierna och behovet av öppna standarder för att underlätta återanvändning och interoperabilitet hos dessa it-lösningar.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(34a)  Det namn som ingången ska bli känd under och marknadsföras med för allmänheten bör vara den engelskspråkiga beteckningen ”Your Europe”, som är samma namn som på den befintliga portalen. Den gemensamma digitala ingången bör kunna hittas på ett väl synligt och enkelt sätt, i synnerhet via olika webbsökningar samt nationella och EU-omfattande webbplatser och webbsidor. Ingångens logotyp på unionsnivå bör finnas på såväl alla webbplatser på unionsnivå som webbplatser på nationell nivå som är länkade till ingången. Om det finns sökverktyg på nationella webbsidor eller webbplatser, bör ingången vara tillgänglig via sökalternativen på de nationella webbsidorna eller webbplatserna. De behöriga myndigheterna bör säkerställa att användarna leds vidare till den gemensamma digitala ingången från de webbplatser som är länkade till ingången. Information och tillgång till de relevanta organisationerna på nationell nivå bör även tillhandahållas på webbplatserna eller webbsidorna för de individuella tjänster som förvaltas på unionsnivå.

Motivering

Sökbarhet och synlighet är viktiga faktorer för att den gemensamma digitala ingången ska bli framgångsrik.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  Kvaliteten på den information, de förfaranden samt de hjälp- och problemlösningstjänster som finns att tillgå genom ingången bör övervakas främst med hjälp av ett återkopplingsverktyg för användare, genom vilket användarna uppmanas att bedöma omfattning och kvalitet på de uppgifter, förfaranden eller hjälp- och problemlösningstjänster som de har använt. Deras synpunkter kommer att samlas i ett gemensamt verktyg som kommissionen, behöriga myndigheter och nationella samordnare har tillgång till. I syfte att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning vad gäller återkopplingsverktygets funktionalitet och metoderna för insamling och utbyte av användarnas återkoppling bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

(37)  Den gemensamma digitala ingångens kvalitet beror på kvaliteten på de unionstjänster och nationella tjänster som tillhandahålls via ingången. Dåliga erfarenheter av information och tjänster online som tillhandahålls på unionsnivå och nationell nivå kan leda till en negativ syn på ingången. Kvaliteten på den information, de förfaranden samt de hjälp- och problemlösningstjänster som finns att tillgå genom ingången bör därför övervakas regelbundet främst med hjälp av ett återkopplingsverktyg för användare kombinerat med en möjlighet till fritextsvar, genom vilket användarna uppmanas att bedöma omfattning och kvalitet på de uppgifter, förfaranden eller hjälp- och problemlösningstjänster som de har använt. Deras synpunkter kommer att samlas i ett gemensamt verktyg som kommissionen, behöriga myndigheter och nationella samordnare har tillgång till. För att öka förtroendet och säkerställa insyn för användarna bör återkopplingen samlas och göras tillgänglig för allmänheten på ett anonymiserat sätt i form av öppna data på både kommissionens webbplats och själva ingången i form av sammanfattande rapporter. För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning vad gäller återkopplingsverktygets funktionalitet och metoderna för insamling, utbyte och offentliggörande av användarnas återkoppling bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  I de fall de åtgärder som föreskrivs in denna förordning inbegriper behandling av personuppgifter bör de utföras i enlighet med unionslagstiftningen om skydd av personuppgifter, i synnerhet Europaparlamentets och rådets [direktiv 95/46/EG38] [Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67939] och [ny förordning som ersätter (EG) nr 45/2001].

(40)  I de fall de åtgärder som föreskrivs in denna förordning inbegriper behandling av personuppgifter bör denna behandling utföras i enlighet med unionslagstiftningen om skydd av personuppgifter. I synnerhet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/200138, förordning (EU) 2016/67939 och Europaparlamentet och rådets direktiv (EU) 2016/68039a bör tillämpas i samband med denna förordning.

__________________

__________________

38 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

38 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EUT L 8, 12.1.2001, s. 1).

39 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

39 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

39a Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(40a)  Det system som inrättas bör garantera skydd för användarnas personuppgifter mot hackande och it-angrepp.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  Målet för denna förordning är att säkerställa att användare som verkar i andra medlemsstater har tillgång online till utförlig, tillförlitlig och begriplig EU-omfattande och nationell information om rättigheter, regler och skyldigheter, till onlineförfaranden som kan utföras helt från ett annat land samt till hjälp- och problemlösningstjänster. Eftersom detta inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(41)  Målet för denna förordning är att säkerställa att användare som verkar i andra medlemsstater har tillgång online till utförlig, tillförlitlig, tillgänglig och begriplig EU-omfattande och nationell information om rättigheter, regler och skyldigheter, till onlineförfaranden som kan utföras helt från ett annat land samt till hjälp- och problemlösningstjänster. Eftersom detta inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Motivering

Bättre återspegling av hur personer med funktionsnedsättning för närvarande kommunicerar.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  För att medlemsstaterna och kommissionen ska kunna utveckla och börja använda de verktyg som krävs för genomförande av denna förordning bör vissa av bestämmelserna i den börja tillämpas två år efter det att den har trätt i kraft.

(42)  För att medlemsstaterna och kommissionen ska kunna utveckla och börja använda de verktyg som krävs för genomförande av denna förordning bör vissa av bestämmelserna i den börja tillämpas två år efter det att den har trätt i kraft. Andra bestämmelser som kan utarbetas lättare bör tillämpas från och med ... [18 månader efter den dag då denna förordning träder i kraft].

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  fastställer bestämmelser för inrättande och drift av en gemensam digital ingång som gör att privatpersoner och företag på ett enkelt sätt får tillgång till utförlig information av hög kvalitet, ändamålsenliga hjälp- och problemlösningstjänster samt effektiva förfaranden i fråga om unionsregler och nationella regler som gäller för privatpersoner och företag som utövar eller har för avsikt att utöva sina rättigheter enligt unionslagstiftningen inom den inre marknaden, i den mening som avses i artikel 26.2 i EUF-fördraget,

(a)  fastställer bestämmelser för inrättande och drift av en gemensam digital ingång som gör att privatpersoner och företag på ett enkelt sätt får tillgång till utförlig information av hög kvalitet som är korrekt, aktuell och lättbegriplig, ändamålsenliga hjälp- och problemlösningstjänster samt effektiva förfaranden i fråga om unionsregler och nationella regler som gäller för privatpersoner och företag som utövar eller har för avsikt att utöva sina rättigheter enligt unionslagstiftningen inom den inre marknaden, i den mening som avses i artikel 26.2 i EUF-fördraget,

Motivering

För att den gemensamma digitala ingången ska kunna tillgodose användarnas behov bör standarder fastställas för informationens kvalitet. Enligt studien European Single Point of Contact, som genomförts för Europaparlamentets utredningsavdelning A (2013), anser medborgare och företag att korrekt och aktuell information är bland de viktigaste egenskaperna hos gemensamma kontaktpunkter. I linje med författarnas rekommendationer bör det säkerställas att informationen är enkel att förstå så att ett så många användare som möjligt kan dra nytta av den information och de tjänster som föreskrivs i denna förordning.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  gör det enklare för användare från andra medlemsstater att använda förfaranden och stöder genomförandet av engångsprincipen,

(b)  gör det enklare, även för användare från andra medlemsstater, att använda onlineförfaranden och underlättar utbyte av bevis för de förfaranden som förtecknas i bilaga II till denna förordning och de förfaranden som föreskrivs i direktiven 2005/36/EG, 2006/123/EG, 2014/24/EU och 2014/25/EU, genom genomförandet av engångsprincipen,

Motivering

Det bör klargöras att denna förordning inte utgör en rättslig grund för engångsprincipen eftersom detta bör ske i ett separat förslag om fastställande av en tydlig rättslig grund som kan användas för att utvidga engångsprincipen inom sektorer som inte ingår i detta förslag. Ett separat rättsligt instrument är också nödvändigt för att hantera eventuella frågor rörande uppgiftsskydd och ansvar som uppkommer i samband med principen. Förordningen kommer däremot att underlätta utbytet av bevis för vissa onlineförfaranden genom ett särskilt instrument i artikel 12 och därför underlätta genomförandet av engångsprincipen.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Om bestämmelserna i denna förordning strider mot en bestämmelse i en annan unionsakt som reglerar specifika aspekter av syftet med denna förordning, ska bestämmelsen i denna andra unionsakt ges företräde.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Denna förordning får inte påverka innehållet i eller de rättigheter som beviljas genom något förfarande som fastställs på unionsnivå eller nationell nivå på något av de områden som omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 (SV: punkt 2)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En gemensam digital ingång (nedan kallad ingången) ska inrättas av kommissionen och de behöriga myndigheterna i enlighet med denna förordning. Ingången ska bestå av ett gemensamt användargränssnitt som integrerats i en gemensam portal vilken förvaltas av kommissionen och ska ha länkar till relevanta nationella och EU-omfattande webbplatser.

1.  En gemensam digital ingång (nedan kallad ingången) ska inrättas av kommissionen och medlemsstaterna i enlighet med denna förordning. Ingången ska bestå av ett gemensamt användargränssnitt som integrerats i den gemensamma portalen ”Ditt Europa” vilken förvaltas av kommissionen. Ingången ska ge tillgång och länkar till relevanta nationella och EU-omfattande webbplatser och webbsidor.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led b (SV: punkt 3 – led d)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Information om och länkar till förfaranden som inrättats på unionsnivå eller nationell nivå för att användarna ska kunna utöva rättigheterna och efterleva skyldigheterna och reglerna i fråga.

(b)  Information om och länkar till förfaranden som inrättats på unionsnivå eller nationell nivå för att användarna ska kunna utöva sina rättigheter och efterleva skyldigheterna och reglerna inom den inre marknaden.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34 med avseende på att ändra bilaga I genom att uppdatera informationen inom de befintliga informationsområdena och att ändra bilaga III genom att lägga till ytterligare hjälp- och problemlösningstjänster för att ta hänsyn till ny utveckling när det gäller tillgång till rättigheter, skyldigheter och regler som anges i unionslagstiftning och nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 3 (SV: led 4)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  behörig myndighet: organ eller myndighet i en medlemsstat som inrättats på nationell, regional eller lokal nivå och som har specifikt ansvar när det gäller den information, de förfaranden samt de hjälp- och problemlösningstjänster som omfattas av denna förordning.

(3)  behörig myndighet: organ eller myndighet i en medlemsstat som inrättats på nationell, regional eller lokal nivå och som har specifikt ansvar när det gäller den information, de förfaranden samt de hjälp- och problemlösningstjänster som omfattas av denna förordning, eller alla övriga personer eller organ till vilka medlemsstaten har överlåtit sådan behörighet.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 4 (SV: led 5)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  bevis: handling eller data, inbegripet text eller ljud, bildinspelningar eller audiovisuella inspelningar, oavsett vilket medium som använts, som utfärdats av en behörig myndighet för att bevisa fakta eller överensstämmelse med krav för förfaranden som avses i artikel 2.2 b.

(4)  bevis: handling eller data, inbegripet text eller ljud, bildinspelningar eller audiovisuella inspelningar, oavsett vilket medium som använts, som krävs av en behörig myndighet för att bevisa fakta eller överensstämmelse med krav för förfaranden som avses i artikel 2.2 b.

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att säkerställa textens inre logik och samstämmighet.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – inledningen (SV: punkt 5)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Medlemsstaterna ska säkerställa att användarna har enkel tillgång online till följande på sina nationella webbsidor:

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att användarna har enkel tillgång online till följande på sina webbsidor och webbplatser:

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Dessutom ska dessa webbsidor och webbplatser innehålla en länk till det gemensamma användargränssnitt som avses i artikel 2.1.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska säkerställa att användarna har tillgång online till den information som avses i artikel 4.1 och 4.2 via det gemensamma användargränssnittet och de integrerade sökmotorresurserna.

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att säkerställa att kommissionen kommer att vara ansvarig för tillhandahållande av den tillgång till information, de förfaranden samt de hjälp- och problemlösningstjänster som hänvisas till i artikel 4.1 och 4.2 via den gemensamma digitala ingången.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Kommissionen och medlemsstaterna får tillhandahålla ytterligare information utöver den som anges bilagorna I och II.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillgång till förfaranden

Tillgång till förfaranden online:

Motivering

Artikel 5 täcker endast förfaranden som medlemsstaterna är skyldiga att tillhandahålla helt online.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 (SV: punkt 7)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Medlemsstaterna ska säkerställa att om ett förfarande som avses i artikel 2.2 b, som inrättats på nationell nivå, kan användas och utföras online av användare från en viss medlemsstat ska det även kunna användas och utföras av användare från andra medlemsstater på ett icke-diskriminerande sätt.

utgår

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 (SV: punkt 8)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Medlemsstaterna ska säkerställa att användare kan utföra de förfaranden som förtecknas i bilaga II helt online.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att användare fullt ut kan få tillgång till och utföra de förfaranden online som förtecknas i bilaga II, med undantag för om sådana förfaranden inte finns i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 (SV: punkt 9)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  De förfaranden som avses i punkt 2 ska anses vara helt online om identifiering, tillhandahållande av information, tillhandahållande av bevis, undertecknande och slutlig inlämning kan ske elektroniskt på distans och via en enda kommunikationskanal samt om resultatet av förfarandet också tillhandahålls elektroniskt.

3.  De förfaranden som avses i punkt 2 ska anses vara helt online om identifiering, tillhandahållande av information och bevis, undertecknande och slutlig inlämning kan ske elektroniskt på distans och via en kommunikationskanal, som gör det möjligt för användarna att uppfylla de krav som hör till förfarandet på ett strukturerat sätt och om resultatet av förfarandet också tillhandahålls elektroniskt eller genom fysisk leverans, när det krävs enligt unionslagstiftningen eller nationell lagstiftning och när användarna får ett elektroniskt meddelande om att förfarandet har utförts, utan att det påverkar medlemsstaternas behörighet att upprätta direkt kontakt med privatpersoner och företag.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4 (SV: punkt 10)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  Om målet med ett visst förfarande, som avses i punkt 2, inte kan uppnås utan att användaren måste inställa sig personligen hos den behöriga myndigheten i något skede av förfarandet, ska medlemsstaterna begränsa denna fysiska närvaro till enbart det som är absolut nödvändigt och objektivt motiverat samt säkerställa att övriga steg i förfarandet kan utföras helt online. De ska underrätta kommissionen om sådana undantag.

4.  Om målet med ett visst förfarande, i motiverade undantagsfall som rör allmän säkerhet, folkhälsa och bedrägeribekämpning, inte kan uppnås helt online, får medlemsstaterna kräva att användaren måste inställa sig personligen hos den behöriga myndigheten som ett steg i förfarandet. I dessa undantagsfall ska medlemsstaterna begränsa denna fysiska närvaro till enbart det som är absolut nödvändigt och objektivt motiverat samt säkerställa att övriga steg i förfarandet kan utföras helt online. Medlemsstaterna ska också se till att kraven på fysisk närvaro inte leder till diskriminering av användare över gränserna. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och samordningsgruppen för den gemensamma digitala ingången om sådana undantag och motivera dem.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 5 (SV: punkt 11)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11.  Denna förordning får inte påverka varken innehållet i eller de rättigheter som beviljas genom något förfarande som fastställs på unionsnivå eller nationell nivå på något av de områden som regleras av denna förordning.

5.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna har befogenhet att kontrollera att alla handlingar som skickas in som bevis är äkta och lagenliga. De bevis som utbyts via det tekniska system som avses i artikel 12 ska, för den mottagande myndighetens ändamål, anses vara kontrollerade.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 6 (SV: punkt 12)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

12.  Inget i denna artikel får hindra medlemsstaterna från att erbjuda användare möjligheten att även få tillgång till och utföra förfaranden enligt artikel 2.2 b på andra sätt än online.

6.  Inget i denna artikel får hindra medlemsstaterna från att erbjuda användare möjligheten att få tillgång till och utföra förfaranden enligt artikel 2.2 b på andra sätt än online.

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att säkerställa textens inre logik och samstämmighet.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 (SV: punkt 13)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

13.  Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa att användarna har enkel tillgång online till de hjälp- och problemlösningstjänster som avses i artikel 2.2 c.

1.  Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa att användarna har enkel, icke-diskriminerande tillgång online till de hjälp- och problemlösningstjänster som avses i artikel 2.2 c.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3 – led b (SV: punkt 15 – led h)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Tjänsten erbjuds kostnadsfritt eller till ett pris som är överkomligt för mikroföretag och privatpersoner.

(b)  Tjänsten erbjuds kostnadsfritt eller till ett pris som är överkomligt för de avsedda mottagarna, som till exempel mikroföretag, små- och medelstora företag, ideella organisationer och privatpersoner.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3 – led c (SV: punkt 15 – led i)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  Tjänsten uppfyller kraven i artiklarna 9 och 13.

(c)  Tjänsten uppfyller kvalitetskraven i artiklarna 6a, 9 och 13.

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att säkerställa textens inre logik och samstämmighet.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4 (SV: punkt 16)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

16.  Om den nationella samordnaren har föreslagit att en länk inkluderas i enlighet med punkt 3, och tillhandahåller en sådan länk i enlighet med artikel 16.3, ska kommissionen bedöma huruvida villkoren i den punkten är uppfyllda, och om så är fallet aktivera länken.

4.  Om den nationella samordnaren har föreslagit att en länk inkluderas i enlighet med punkt 3, och tillhandahåller en sådan länk i enlighet med artikel 16.3, ska kommissionen genom en genomförandeakt bedöma huruvida villkoren i den punkten är uppfyllda, och om så är fallet aktivera länken.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

Kvalitetskrav avseende webbtillgänglighet

 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa överensstämmelse med direktiv 2016/2102 när det gäller de webbplatser och webbsidor genom vilka de ger tillgång till

 

(a) den information som avses i artikel 4.1,

 

(b) de förfaranden som avses i artikel 5, eller

 

(c) de hjälp- och problemlösningstjänster som avses i artikel 6.

 

2. Kommissionen ska göra de webbplatser och webbsidor genom vilka den ger tillgång till den information som avses i artikel 4.2 och till de hjälp- och problemlösningstjänster som avses i artikel 6 mer tillgängliga enligt artikel 4 i direktiv 2016/2102.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – inledningen (SV: punkt 17)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

17.  De berörda myndigheterna och kommissionen ska, när de i enlighet med artikel 4 ansvarar för att säkerställa tillgång till information enligt artikel 2.2 a, säkerställa att informationen uppfyller följande krav:

1.  Medlemsstaterna och kommissionen ska, när de i enlighet med artikel 4 ansvarar för att säkerställa tillgång till den information som avses i artikel 2.2 a, säkerställa att informationen uppfyller följande krav:

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led -a (nytt) (SV: punkt 17)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  Den är användarcentrerad i den meningen att informationen lämnas med hänsyn till de effektiva, enkla och användarvänliga sätt på vilka användarna kan hitta all den relevanta informationen.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led c (SV: punkt 17 – led l)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(l)  Den innehåller namnet på den enhet som är ansvarig för informationsinnehållet.

(c)  Den innehåller namnet på den myndighet eller enhet som är ansvarig för informationsinnehållet.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led ca (nytt) (SV: punkt 17)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Den innehåller namnet på den myndighet eller enhet som är ansvarig för förfarandena och deras utförande.

Motivering

Också information om den myndighet eller enhet som är ansvarig för förfaranden ska lämnas.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led d (SV: punkt 17 – led m)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(m)  Den innehåller kontaktuppgifter och länkar till eventuella relevanta hjälp- och problemlösningstjänster.

(d)  Den innehåller kontaktuppgifter, inbegripet minst ett telefonnummer, en e-postadress och stöds eventuellt av andra elektroniska kommunikationsmedel, och länkar till eventuella relevanta hjälp- och problemlösningstjänster.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 (SV: punkt 18)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

18.  De behöriga myndigheterna ska tillhandahålla informationen på minst ett ytterligare officiellt EU-språk förutom det nationella språket eller, i förekommande fall, de nationella språken.

2.  Medlemsstaterna ska tillhandahålla informationen på minst ett ytterligare officiellt EU-språk som i huvudsak förstås av största möjliga antal användare förutom det nationella eller officiella språket eller, i förekommande fall, de nationella eller officiella språken i den egna medlemsstaten. Det ska inte påverka medlemsstaternas lagstiftning om användningen av språk.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – inledningen (SV: punkt 19)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

19.  De behöriga myndigheterna och kommissionen ska, i syfte att uppfylla bestämmelserna i artikel 4, säkerställa att användarna har tillgång till en tydlig och användarvänlig förklaring av följande punkter i de förfaranden som avses i artikel 2.2 b innan de påbörjar förfarandet och behöver identifiera sig:

1.  Medlemsstaterna och kommissionen ska, i syfte att uppfylla bestämmelserna i artikel 4, säkerställa att användarna har tillgång till en tydlig, koncis, exakt, tillgänglig och användarvänlig förklaring av nedanstående punkter i de förfaranden som avses i artikel 2.2 b. Sådan tillgång ska vid behov ges innan användaren påbörjar förfarandet och behöver autentisera och identifiera sig:

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led a (SV: punkt 19 – led r)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(r)  De olika stegen i förfarandet.

(a)  De olika steg och faser som krävs för att ta sig igenom hela förfarandet.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led aa (nytt) (SV: punkt 19)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  De behöriga myndigheter som det berör och organisationen med huvudansvaret för förfarandet, inbegripet dess kontaktuppgifter i händelse av klagomål.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led f (SV: punkt 19 – led w)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(w)  Beräknad tid för slutförande av förfarandet samt alla tidsfrister.

(f)  Alla tidsfrister som användaren måste följa och den tid som den behöriga myndigheten beräknas behöva för att slutföra förfarandet.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led fa (nytt) (SV: punkt 19)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  Om den behöriga myndigheten inte svarar, alla regler eller konsekvenserna av detta för användarna.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led g (SV: punkt 19 – led x)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(x)  Det eller de språk som förfarandet kan utföras på.

(g)  Eventuella ytterligare språk som förfarandet kan utföras på.

Motivering

En redaktionell ändring för att göra texten tydligare eftersom de förfaranden som hänvisas till här ändå kommer att tillhandahållas på minst ett språk.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led ga (nytt) (SV: punkt 19)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ga)  Alla undantag från medlemsstaternas skyldighet att göra förfarandena enligt artikel 5 tillgängliga helt online, varvid varje undantag ska kompletteras med en rimlig förklaring till hur dessa begränsningar uppfyller kriterierna om att vara absolut nödvändiga och objektivt motiverade.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 (SV: punkt 20)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

20.  Om den förklaring som avses i punkt 1 redan finns tillgänglig för nationella användare kan den återanvändas i enlighet med denna förordning, förutsatt att den i tillämpliga fall innehåller information avseende situationen för icke-nationella användare.

2.  Om den förklaring som avses i punkt 1 redan finns tillgänglig för användare i en medlemsstat kan den återanvändas i enlighet med denna förordning, förutsatt att den i tillämpliga fall innehåller information avseende situationen för användare i andra länder.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 (SV: punkt 21)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

21.  De behöriga myndigheterna ska tillhandahålla den förklaring som avses i punkt 1 på minst ett ytterligare officiellt EU-språk förutom det nationella språket eller, i förekommande fall, de nationella språken.

3.  Medlemsstaterna ska tillhandahålla den förklaring som avses i punkt 1 på minst ett ytterligare officiellt EU-språk som i huvudsak förstås av största möjliga antal användare förutom det nationella eller officiella språket eller, i förekommande fall, de nationella eller officiella språken i den egna medlemsstaten. Detta ska inte påverka medlemsstaternas lagstiftning om användningen av språk.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – inledningen (SV: punkt 22)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

22.  De behöriga myndigheterna och kommissionen ska, i syfte att uppfylla bestämmelserna i artikel 4, säkerställa att användarna har tillgång till en tydlig och användarvänlig förklaring av följande innan de lämnar in en begäran om en tjänst enligt artikel 2.2 c:

1.  Medlemsstaterna och kommissionen ska, i syfte att uppfylla bestämmelserna i artikel 4, säkerställa att användarna har tillgång till en tydlig och användarvänlig förklaring av följande innan de lämnar in en begäran om en tjänst enligt artikel 2.2 c:

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led b (SV: punkt 22 – led z)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(z)  Namn på och kontaktuppgifter till de enheter som ansvarar för tjänsten.

(b)  Namn på och kontaktuppgifter till de enheter som ansvarar för tjänsten, inbegripet minst ett telefonnummer och en e-postadress som eventuellt stöds av andra kommunikationsmedel.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led d (SV: punkt 22 – led ä)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ä)  Beräknad tid för tillhandahållande av tjänsten eller genomsnittlig svarstid.

(d)  Alla tidsfrister som användaren eller de enheter som ansvarar för tjänsten ska följa och den tid som de berörda ansvariga enheterna beräknas behöva för att slutföra förfarandet.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led e (SV: punkt 22 – led ö)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ö)  Det eller de språk som begäran kan lämnas in på och som kan användas vid efterföljande kontakter.

(e)  Eventuella ytterligare språk som begäran kan lämnas in på och som kan användas vid efterföljande kontakter.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 (SV: punkt 23)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

23.  De behöriga myndigheterna ska tillhandahålla den förklaring som avses i punkt 1 på minst ett ytterligare officiellt EU-språk förutom det nationella språket eller, i förekommande fall, de nationella språken.

2.  Medlemsstaterna ska tillhandahålla den förklaring som avses i punkt 1 på minst ett ytterligare officiellt EU-språk som i huvudsak förstås av största möjliga antal användare förutom det nationella eller officiella språket eller, i förekommande fall, de nationella eller officiella språken i den egna medlemsstaten. Detta ska inte påverka medlemsstaternas lagstiftning om användningen av språk.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 10 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska säkerställa att följande krav uppfylls i samband med de förfaranden som avses i artikel 5.1 som de är ansvariga för:

Medlemsstaterna ska säkerställa att följande krav uppfylls i samband med de förfaranden som avses i artiklarna 5 och 11 som de är ansvariga för:

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 10 – led b (SV: led bb)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(bb)  Om gällande tidsfrister inte hålls underrättas användarna i förväg om orsakerna till detta och en ny tidsfrist anges.

(b)  Vid en försening eller om gällande tidsfrister inte hålls underrättas användarna i förväg om orsakerna till detta och om vilka konsekvenser detta kan få för uppfyllandet av gällande tidsfrister, inbegripet ett åtagande om en ny tidsfrist om den nuvarande tidsfristen inte kommer att hållas.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Gränsöverskridande tillgång till onlineförfaranden

Gränsöverskridande onlinetillgång till förfaranden

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att om ett förfarande som avses i artikel 2.2 b, som inrättats på nationell nivå eller av centrala statliga organ eller som enhetligt gjorts tillgängligt för alla regionala och lokala myndigheter, kan användas och utföras online av användare från en viss medlemsstat ska det även kunna användas och utföras online av användare från andra medlemsstater på ett icke-diskriminerande sätt.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – inledningen (SV: punkt 24)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

24.  De behöriga myndigheterna ska säkerställa att minst följande krav uppfylls om de förfaranden som avses i artikel 5.1 erbjuds online:

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att minst följande krav uppfylls om de förfaranden som avses i punkt -1 i denna artikel erbjuds online:

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – led a (SV: punkt 24 – led cc)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(cc)  Användarna kan få tillgång till och motta anvisningar om genomförande av förfarandet på minst ett annat officiellt EU-språk förutom det nationella språket eller, i förekommande fall, de nationella språken.

(a)  Användarna kan få tillgång till och motta anvisningar om genomförande av förfarandet i enlighet med artikel 8.2 och 8.3 på minst ett annat officiellt EU-språk som i huvudsak förstås av största möjliga antal användare förutom det nationella eller officiella språket eller, i förekommande fall, de nationella eller officiella språken i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – led c (SV: punkt 24 – led ee)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ee)  Användarna kan identifiera sig, underteckna och autentisera handlingar med hjälp av elektroniska medel för identifiering och autentisering, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014, där identifiering och underskrift krävs.

(c)  Användarna kan identifiera och autentisera sig, underteckna och autentisera handlingar med hjälp av elektroniska medel för identifiering och autentisering, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014, där identifiering, autentisering och underskrift krävs och där detta också är möjligt för nationella användare som är etablerade i den medlemsstaten.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – led d (SV: punkt 24 – led ff)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ff)  Användarna kan tillhandahålla bevis på efterlevnad av gällande krav i elektroniskt format.

(d)  Användarna kan motta och tillhandahålla bevis på efterlevnad av gällande krav i elektroniskt format i alla fall där detta också är möjligt för nationella användare och i enlighet med de nationella förfarandena och kraven.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – led e (SV: punkt 24 – led gg)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(gg)  Om förfarandet omfattar en betalning kan användarna betala alla avgifter online med hjälp av gränsöverskridande betalningstjänster, som minst omfattar betalningar eller autogireringar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/201240.

(e)  Om förfarandet omfattar en betalning kan användarna betala alla avgifter online med hjälp av gränsöverskridande betalningstjänster, som minst omfattar betalningar eller autogireringar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/201240 och i enlighet med förordning (EU) nr xxx om åtgärder mot omotiverad geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden.

_________________

_________________

40 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/2012 av den 14 mars 2012 om antagande av tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro och om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 (EUT L 94, 30.3.2012, s. 22).

40 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/2012 av den 14 mars 2012 om antagande av tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro och om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 (EUT L 94, 30.3.2012, s. 22).

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 (SV: punkt 25)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

25.  Om behöriga myndigheter godtar digitaliserade kopior av icke-elektroniska identitetsbevis som id-kort eller pass för nationella användare, ska de godta digitaliserade kopior av sådana även för användare från andra medlemsstater.

2.  Om förfarandet inte kräver den elektroniska identifiering eller autentisering som avses i punkt 1 c och om behöriga myndigheter godtar digitaliserade kopior av icke-elektroniska identitetsbevis som id-kort eller pass för nationella användare, ska de godta digitaliserade kopior av sådana även för användare från andra medlemsstater.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3 (SV: punkt 26)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

26.  Behöriga myndigheter ska samarbeta genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI), som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012, när det behövs för att kontrollera äktheten hos bevis som användaren skickat till dem i elektroniskt format för att utföra ett onlineförfarande.

3.  Behöriga myndigheter ska samarbeta genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI), som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012, när det behövs för att kontrollera äktheten hos bevis som användaren skickat till dem i elektroniskt format för att utföra ett onlineförfarande som avses i denna artikel.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Gränsöverskridande utbyte av bevis mellan behöriga myndigheter

Tekniskt system för gränsöverskridande elektroniskt utbyte av bevis mellan behöriga myndigheter

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 (SV: punkt 27)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

27.  När det gäller utbyte av bevis för onlineförfaranden som förtecknas i bilaga II och förfaranden som anges i direktiven 2005/36/EG, 2006/123/EG, 2014/24/EU och 2014/25/EU ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna inrätta ett tekniskt system för elektroniskt utbyte av bevis mellan behöriga myndigheter i olika medlemsstater (nedan kallat det tekniska systemet).

1.  Endast när det gäller elektroniskt utbyte av bevis för onlineförfaranden som förtecknas i bilaga II och förfaranden som anges i direktiven 2005/36/EG, 2006/123/EG, 2014/24/EU och 2014/25/EU ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna inrätta ett fullt fungerande, tryggt och säkert tekniskt system (nedan kallat det tekniska systemet) för elektroniskt utbyte av bevis mellan behöriga myndigheter i olika medlemsstater.

Motivering

Nytt skäl som föreslagits av Verts/ALE tillsammans med föredragandens ändringsförslag 10: Denna förordning och engångsprincipen ska tillämpas i enlighet med alla relevanta regler för uppgiftsskydd, inbegripet principerna om rättvisa, öppenhet, uppgiftsminimering, korrekthet, lagringsbegränsning, integritet och sekretess, nödvändighet, proportionalitet och ändamålsbegränsning samt om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – led -a (nytt) (SV: punkt 28)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  Det ska enbart tillåta behandling efter den uttryckliga förfrågan från användaren som avses i punkt 4.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – led e (SV: punkt 28 – led ll)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ll)  Det ska säkerställa att användaren har möjlighet att förhandsgranska det bevis som ska utbytas.

(e)  Det ska ge användaren möjlighet att förhandsgranska det bevis som ska utbytas innan det görs tillgängligt för de behöriga myndigheter som begär beviset, utan att det påverkar den information som ska tillhandahållas i enlighet med artiklarna 13 och 14 i förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – led ea (nytt) (SV: punkt 28)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Det ska göra det möjligt för användaren att övervaka utbytet av bevis i de olika faserna av den behandlade överföringen.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – led eb (nytt) (SV: punkt 28)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(eb)  Det ska säkerställa en hög nivå av interoperabilitet med olika nationella system och med andra relevanta system.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – led ec (nytt) (SV: punkt 28)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ec)  Det får inte lagra eller behandla några uppgifter om det bevis som utbyts utöver uppgifter som är absolut nödvändiga i tekniskt hänseende för att utbyta beviset, och detta får endast ske under den tidsperiod som är nödvändig för detta syfte.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4 ( (SV: punkt 30)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

30.  De behöriga myndigheter som ansvarar för de onlineförfaranden som avses i punkt 1 ska, på uttrycklig förfrågan från användaren, genom det tekniska systemet begära bevis direkt från behöriga myndigheter som utfärdar bevis i andra medlemsstater. De utfärdande myndigheterna ska, med förbehåll för punkt 2 d, göra sådant bevis tillgängligt genom samma system.

4.  De behöriga myndigheter som ansvarar för de onlineförfaranden som avses i punkt 1 ska, på uttrycklig, frivillig, specifik, informerad och otvetydig förfrågan från användaren i fråga, genom det tekniska systemet begära bevis direkt från behöriga myndigheter som utfärdar bevis i andra medlemsstater. De utfärdande myndigheterna ska, med förbehåll för punkt 2, göra sådant bevis tillgängligt genom samma system efter det att användaren har fått möjlighet att förhandsgranska det bevis som ska utbytas och om förfrågan inte har dragits tillbaka.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  De behöriga myndigheter som ansvarar för de onlineförfaranden som avses i punkt 1 ska säkerställa att användarna har möjlighet att göra eller dra tillbaka en uttrycklig förfrågan eller lämna eller ta tillbaka bevis på andra sätt än via det tekniska systemet. Användarna ska ha möjlighet att när som helst under förfarandet dra tillbaka sin förfrågan, och villkoren för ett sådant tillbakadragande får inte vara strängare än villkoren för att göra en sådan förfrågan. Användning av det tekniska systemet ska inte vara obligatorisk, och användarna ska också kunna göra sina förfrågningar direkt på andra sätt än via det tekniska systemet. Användarna ska även kunna lämna in beviset utanför det tekniska systemet direkt till den berörda behöriga myndigheten.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Automatiskt utbyte av bevis ska vara möjligt utan den uttryckliga förfrågan från användaren som avses i punkt 4 om sådant automatiskt gränsöverskridande utbyte tillåts enligt unionslagstiftningen eller den nationella lagstiftningen och utbytet inte omfattar personuppgifter.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 6 (SV: punkt 32)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

32.  Bevis som gjorts tillgängligt av en behörig myndighet ska strikt begränsas till det som har begärts och den mottagande myndigheten får endast använda beviset för det förfarande som det utbytts för.

6.  Bevis som gjorts tillgängligt av en behörig myndighet ska strikt begränsas till det som har begärts och den mottagande myndigheten får endast använda beviset för att utföra det förfarande som det utbytts för.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 7 (SV: punkt 33)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

33.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa de specifikationer hos det tekniska systemet som behövs för genomförandet av denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 34.2.

7.  Kommissionen ska [senast ett år efter den dag då denna förordning träder i kraft] anta de första genomförandeakterna för att fastställa de tekniska, organisatoriska och operativa specifikationer hos det tekniska systemet som behövs för genomförandet av denna artikel, särskilt för användarens interaktion med systemet och med de behöriga myndigheterna och för interaktion mellan de behöriga myndigheterna via det tekniska systemet. Vid antagandet av dessa genomförandeakter ska kommissionen ta hänsyn till användarnas grundläggande rättigheter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 35.2.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a.  Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna ansvara för utveckling, tillgänglighet, underhåll och säkerhetshantering av det tekniska systemet. Det tekniska systemet ska övervakas och kontrolleras av kommissionen, vid behov i samråd med Europeiska dataskyddsstyrelsen.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 13 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  Hjälp- och problemlösningstjänsterna genomförs inom en rimlig tidsram med hänsyn till begärans komplexitet.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 13 – led a (SV: led d)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Alla tidsfrister som gäller för behöriga myndigheter under tillhandahållandet av tjänsten respekteras.

(a)  Alla tidsfrister som gäller för behöriga myndigheter under tillhandahållandet av tjänsten respekteras.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 13 – led b (SV: led e)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Om gällande tidsfrister inte hålls underrättas användarna i förväg om orsakerna till detta och en ny tidsfrist anges.

(b)  Om gällande tidsfrister försenas eller inte hålls underrättas användarna omedelbart om orsakerna till detta och en ny slutlig tidsfrist anges.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 13 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Hjälp- och problemlösningstjänsterna är tillgängliga via olika lämpliga kanaler.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 13 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  Organisationen bakom hjälp- och problemlösningstjänsten, inbegripet organisationens ägarskap, juridiska identitet och kontaktuppgifter, identifieras tydligt.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 (SV: punkt 35)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

35.  De nationella samordnarna och kommissionen ska övervaka att information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster som finns tillgängliga genom ingången och som de ansvarar för uppfyller kvalitetskraven i artiklarna 7–11 och 13. Övervakningen ska ske med utgångspunkt i de data som samlas in i enlighet med artikel 22.

1.  De nationella samordnarna och kommissionen ska regelbundet övervaka att information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster som finns tillgängliga genom ingången och som de ansvarar för uppfyller kvalitetskraven i artiklarna 7–11 och 13. Dessutom ska de övervaka att de webbplatser och webbsidor som de använder för att ge tillgång till information, förfaranden och hjälp- och problemlösningstjänster uppfyller tillgänglighetskraven i artikel 6a. Övervakningen ska ske med utgångspunkt i de data som samlas in i enlighet med artikel 22.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – inledningen (SV: punkt 36)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

36.  Om kvaliteten försämras på de tjänster som avses i punkt 1, som tillhandahålls av de behöriga myndigheterna, får kommissionen vidta någon av följande åtgärder med beaktande av hur allvarliga och bestående försämringarna är:

2.  Om kvaliteten försämras på de tjänster som avses i punkt 1, som tillhandahålls av de behöriga myndigheterna, ska kommissionen vidta en eller flera av följande åtgärder med beaktande av hur allvarliga och bestående försämringarna är:

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led d (SV: punkt 36)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Tillfälligt koppla från informationen, förfarandet eller hjälp- och problemlösningstjänsten från ingången.

(d)  Genom genomförandeakter besluta att tillfälligt koppla från informationen, förfarandet eller hjälp- och problemlösningstjänsten från ingången.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3 (SV: punkt 37)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

37.  Om en hjälp- eller problemlösningstjänst som det finns länkar till i enlighet med artikel 6.2 konsekvent misslyckas med att efterleva de krav som fastställs i artikel 13, eller inte längre uppfyller användarnas behov enligt de data som samlas in i enlighet med artikel 22, får kommissionen koppla bort den från ingången.

3.  Om en hjälp- eller problemlösningstjänst som det finns länkar till i enlighet med artikel 6.1 och 6.2 konsekvent misslyckas med att efterleva de krav som fastställs i artiklarna 6a, 9 och 13, eller inte längre uppfyller användarnas behov enligt de data som samlas in i enlighet med artikel 22, får kommissionen koppla bort den från ingången efter samråd med den nationella samordnaren för den eller de berörda medlemsstaterna och vid behov med samordningsgruppen för ingången. Kommissionen och den eller de berörda nationella samordnarna ska anta en gemensam handlingsplan med åtgärder för att förbättra tjänsten och koppla tillbaka den till ingången. Vid behov kan dessa åtgärder komma att diskuteras i samordningsgruppen för ingången.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Information om resultaten av övervakningen enligt punkt 1 och de åtgärder som har vidtagits enligt punkterna 2 och 3 ska offentliggöras regelbundet i form av sammanfattande rapporter på kommissionens webbplats samt via själva ingången.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 (SV: punkt 38)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

38.  Kommissionen ska tillhandahålla ett gemensamt användargränssnitt för att säkerställa att ingången fungerar korrekt.

1.  Kommissionen ska tillhandahålla ett gemensamt användargränssnitt för att säkerställa att ingången fungerar korrekt. Det gemensamma användargränssnittet ska integreras i den befintliga portalen ”Ditt Europa”.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 (SV: punkt 39)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

39.  Det gemensamma användargränssnittet ska ge tillgång till information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster genom länkar till relevanta webbplatser på nationell nivå och unionsnivå, som finns i det centrallager som avses i artikel 16.

2.  Det gemensamma användargränssnittet ska ge tillgång till information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster genom länkar till relevanta webbplatser eller webbsidor på nationell nivå och unionsnivå som ingår i det centrallager som avses i artikel 16.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3 (SV: punkt 40)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

40.  Medlemsstaterna och kommissionen ska, i överensstämmelse med sina respektive roller och ansvarsområden enligt artikel 4, säkerställa att information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster organiseras, struktureras och märks ut på ett sätt som gör dem enklare att hitta via användargränssnittet.

3.  Medlemsstaterna och kommissionen ska, i överensstämmelse med sina respektive roller och ansvarsområden enligt artikel 4, säkerställa att information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster organiseras, struktureras och märks ut på ett sätt som gör dem enklare att hitta via användargränssnittet, särskilt genom länkar mellan befintliga och kompletterande webbplatser eller webbsidor, rationalisering och gruppering av webbplatser eller webbsidor och genom länkar till onlinetjänster och information på unionsnivå och nationell nivå.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 4 (SV: punkt 41)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

41.  Kommissionen får anta genomförandeakter om fastställande av den detaljerade organisationen, strukturen och märkningen för all information, alla förfaranden samt alla hjälp- och problemlösningstjänster, så att det gemensamma användargränssnittet kan fungera korrekt. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 35.2.

4.  Kommissionen får, efter samråd med samordningsgruppen, anta genomförandeakter om fastställande av den detaljerade organisationen, strukturen och märkningen för all information, alla förfaranden samt alla hjälp- och problemlösningstjänster, så att det gemensamma användargränssnittet kan fungera korrekt. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 35.2.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 15a

 

Kvalitetskrav avseende det gemensamma användargränssnittet

 

Kommissionen ska säkerställa att det gemensamma användargränssnittet uppfyller följande kvalitetskrav:

 

(a)   Det ska vara tillgängligt och åtkomligt online via olika elektroniska kanaler.

 

(b)   Det ska vara lätt att navigera i och ge tydlig och användarvänlig information utan jargong.

 

(c)   Det ska vara lätt att känna igen genom sin logotyp och länk för onlinetjänster på unionsnivå, som ska göras både synlig och tillgänglig på webbplatser och webbsidor på nationell nivå och unionsnivå.

 

(d)   Den ska vara kompatibel med en mängd tekniska hjälpmedel som finns tillgängliga på unionsnivå och internationell nivå och med olika tilläggstjänster.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 (SV: punkt 42)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

42.  Kommissionen ska inrätta och underhålla ett elektroniskt centrallager för länkar till den information, de förfaranden samt de hjälp- och problemlösningstjänster som avses i artikel 2.2 varigenom anslutning mellan dessa tjänster och ingångens gemensamma användargränssnitt möjliggörs.

1.  Kommissionen ska inrätta och underhålla ett elektroniskt centrallager för länkar till den information, de förfaranden samt de hjälp- och problemlösningstjänster som avses i artikel 2.2 varigenom anslutning och länkning mellan dessa tjänster och ingångens gemensamma användargränssnitt möjliggörs.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2 (SV: punkt 43)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

43.  Kommissionen ska till centrallagret för länkar tillhandahålla länkarna till den information, de förfaranden samt de hjälp- och problemlösningstjänster som finns tillgängliga på de webbsidor som förvaltas på unionsnivå, och alla efterföljande uppdateringar av dem.

2.  Kommissionen ska till centrallagret för länkar tillhandahålla länkarna till all den information, alla de förfaranden samt alla de hjälp- och problemlösningstjänster som finns tillgängliga på de webbsidor som förvaltas på unionsnivå, och alla efterföljande uppdateringar av dem.

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1 (SV: punkt 44)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De nationella samordnarna ska till centrallagret för länkar tillhandahålla länkarna till den information, de förfaranden samt de hjälp- och problemlösningstjänster som finns tillgängliga på de webbsidor som förvaltas av berörda myndigheter eller privata eller halvprivata enheter enligt artikel 6.3, och alla efterföljande uppdateringar av dem.

De nationella samordnarna ska till centrallagret för länkar tillhandahålla länkarna till all den information, alla de förfaranden samt alla de hjälp- och problemlösningstjänster som finns tillgängliga på de webbsidor som förvaltas av berörda myndigheter eller privata eller halvprivata enheter enligt artikel 6.3, och alla efterföljande uppdateringar av dem.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 5 (SV: punkt 46)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

46.  Kommissionen och de nationella samordnarna ska säkerställa att information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster som tillhandahålls genom ingången inte helt eller delvis innehåller några onödiga dubbletter som kan förvilla användarna.

5.  Kommissionen och de nationella samordnarna ska säkerställa att information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster som tillhandahålls genom ingången inte helt eller delvis innehåller några onödiga dubbletter eller överlappningar som kan förvilla användarna.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Kommissionen och de nationella samordnarna ska säkerställa att defekta, felaktiga och felande länkar, webbplatser och webbsidor korrigeras eller ersätts av korrekta, aktuella länkar, webbplatser och webbsidor så snart de har anmälts.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Kommissionen och medlemsstaterna får tillhandahålla länkar till information som inte förtecknas i bilaga I, ett förfarande som inte förtecknas i bilaga II eller en hjälp- och problemlösningstjänst som inte förtecknas i bilaga III om informationen, förfarandet eller hjälp- och problemlösningstjänsten uppfyller kvalitetskraven i denna förordning.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – inledningen (SV: punkt 51)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

51.  Kommissionen ska ansvara för utveckling, tillgänglighet, underhåll, säkerhet och värdskap i fråga om följande it-program och webbsidor:

1.  Kommissionen ska ansvara för utveckling, tillgänglighet, regelbunden övervakning, regelbunden uppdatering, underhåll, säkerhet och värdskap i fråga om följande it-program och webbsidor:

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led ea (nytt) (SV: punkt 51)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  De sammanfattande kvalitetsrapporter som avses i artiklarna 14.3a och 22.5a.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 (SV: punkt 52)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

52.  Behöriga myndigheter ska ansvara för utveckling, tillgänglighet, underhåll och säkerhet för it-program i samband med de webbsidor som de förvaltar och som är kopplade till det gemensamma användargränssnittet.

2.  Medlemsstaterna ska ansvara för utveckling, tillgänglighet, regelbunden övervakning och uppdatering, underhåll och säkerhet för it-program i samband med de nationella webbplatser och webbsidor som de förvaltar och som är kopplade till det gemensamma användargränssnittet.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen och medlemsstaterna ska göra information om version och datum för den senaste uppdateringen av de it-program som de ansvarar för tillgänglig för allmänheten.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1 (SV: punkt 53)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

53.  Det namn och den logotyp som ingången ska bli känd under och marknadsföras med för allmänheten kommer att beslutas av kommissionen i nära samarbete med samordningsgruppen för ingången, senast den dag då denna förordning börjar tillämpas.

1.  Det namn som ingången ska bli känd under och marknadsföras med för allmänheten ska vara den engelskspråkiga beteckningen ”Your Europe”, som är samma namn som på den befintliga portalen. Den logotyp som ingången ska bli känd under och marknadsföras med för allmänheten ska beslutas av kommissionen i nära samarbete med samordningsgruppen för ingången, senast ... [sex månader efter den dag då denna förordning träder i kraft]. Logotypen för onlinetjänster på unionsnivå för ingången och länken ska göras tillgänglig på webbplatser och webbsidor på nationell nivå och unionsnivå som är länkade till ingången.

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2 (SV: punkt 54)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

54.  Ingångens namn fungerar även som ett kvalitetsmärke som endast får användas som ett sådant av de informationswebbplatser och hjälp- och problemlösningstjänster som finns med i det centrallager som avses i artikel 16 som bevis på efterlevnad av de kvalitetskrav som avses i kapitel III.

2.  Ingångens namn fungerar även som ett kvalitetsmärke som endast får användas som ett sådant av de informationswebbplatser och hjälp- och problemlösningstjänster som finns med i det centrallager som avses i artikel 16 om de uppfyller de kvalitetskrav som avses i kapitel III.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 (SV: punkt 55)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

55.  De behöriga myndigheterna och kommissionen ska främja medvetenheten om och användningen av ingången bland privatpersoner och företag och säkerställa att ingången och dess tjänster är tillgängliga och synliga via offentliga sökmotorer.

1.  Medlemsstaterna, kommissionen och Europaparlamentet ska främja medvetenheten om och användningen av ingången bland privatpersoner och företag och säkerställa att ingången, dess tjänster och den information som därigenom ställs till förfogande är tillgängliga och synliga.

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att logotypen och länken till den gemensamma digitala ingången är lätta att hitta på de nationella webbsidorna och webbplatserna och att logotypen och länken finns tillgängliga via de nationella webbsidornas och webbplatsernas interna sökmotorer.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 (SV: punkt 56)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

56.  De berörda myndigheterna och kommissionen ska samordna sina marknadsföringsaktiviteter som avses i punkt 1 och hänvisa till ingången genom att använda dess logotyp och en hänvisning till den i sådana aktiviteter, tillsammans med eventuella andra varumärkesnamn vid behov.

2.  Medlemsstaterna och kommissionen ska samordna sina marknadsföringsaktiviteter som avses i punkt 1 och hänvisa till ingången genom att använda dess logotyp och en hänvisning till den i sådana aktiviteter, tillsammans med eventuella andra varumärkesnamn vid behov.

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 3 (SV: punkt 57)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

57.  De behöriga myndigheterna och kommissionen ska säkerställa att ingången är lätt att hitta genom de relaterade portaler som de ansvarar för, och att det finns tydliga länkar till ingången på alla relevanta webbplatser.

3.  Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa att ingången är lätt att hitta genom de relaterade portaler som de ansvarar för, och att det finns tydliga länkar till ingången via sökverktyg som är tillgängliga för allmänheten och på alla relevanta webbplatser och webbsidor på unionsnivå och nationell nivå.

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1 (SV: punkt 59)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

59.  I syfte att förbättra ingångens funktionalitet ska de behöriga myndigheterna och kommissionen säkerställa att det samlas in statistik om användarnas besök på ingången och på de webbsidor som ingången har länkar till.

1.  I syfte att förbättra ingångens funktionalitet ska de behöriga myndigheterna och kommissionen säkerställa att det samlas in statistik om användarnas besök på ingången och på de webbsidor och webbplatser som ingången har länkar till i ett standardiserat, sammanställt och anonymt format och att den görs tillgänglig för allmänheten som öppna data.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2 (SV: punkt 60)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

60.  De behöriga myndigheterna och kommissionen ska registrera och i sammanställd form utbyta uppgifter om antal, ursprung och föremål för begäranden om hjälp- och problemlösningstjänster samt om deras svarstider.

2.  De behöriga myndigheterna och kommissionen ska registrera och i sammanställd form utbyta uppgifter om antal, ursprung och föremål för begäranden om hjälp- och problemlösningstjänster samt om deras svarstider, och göra denna information tillgänglig för allmänheten som öppna data.

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3 (SV: punkt 61)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

61.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34 med avseende på de detaljerade kategorier av data som ska registreras i enlighet med punkt 2, som rör den information, de förfaranden samt de hjälp- och problemlösningstjänster som ingången har länkar till.

3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34 med avseende på de detaljerade kategorier av data som ska registreras i enlighet med punkterna 1 och 2, som rör den information, de förfaranden samt de hjälp- och problemlösningstjänster som ingången har länkar till och avseende det standardiserade formatet för insamling av uppgifter i enlighet med punkt 1.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1 (SV: punkt 63)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

63.  I syfte att samla in information direkt från användarna om hur nöjda de är med de tjänster som tillhandahålls genom ingången ska kommissionen via ingången förse användarna med ett användarvänligt verktyg som de kan använda för att, så snart de har använt någon av de tjänster som avses i artikel 2.2, anonymt lämna kommentarer om kvaliteten och tillgängligheten på de tjänster som tillhandahålls genom ingången och om det gemensamma användargränssnittet.

1.  I syfte att samla in information direkt från användarna om hur nöjda de är med de tjänster som tillhandahålls genom ingången och den information som därigenom ställs till förfogande ska kommissionen via ingången förse användarna med ett användarvänligt verktyg med möjlighet till fritextsvar som de kan använda för att, så snart de har använt någon av de tjänster som avses i artikel 2.2, anonymt lämna kommentarer om kvaliteten och tillgängligheten på de tjänster som tillhandahålls genom ingången och den information som därigenom ställs till förfogande och om det gemensamma användargränssnittet.

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2 (SV: punkt 64)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

64.  De behöriga myndigheterna och kommissionen ska inkludera en länk till detta verktyg på alla webbsidor som ingår i ingången. De behöriga myndigheterna ska samarbeta med kommissionen och integrera ett sådant verktyg på de webbsidor som de ansvarar för.

2.  De behöriga myndigheterna och kommissionen ska ge användare tillgång till detta verktyg på alla webbsidor som ingår i ingången. De behöriga myndigheterna ska samarbeta med kommissionen och integrera ett sådant verktyg på de webbsidor som de ansvarar för.

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 4 (SV: punkt 66)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

66.  Med avvikelse från vad som sägs i punkt 2 behöver de behöriga myndigheterna inte integrera det verktyg för användaråterkoppling som avses i punkt 1 på sina webbsidor som har länkar till ingången om det på dessa webbsidor, i syfte att övervaka tjänstekvaliteten, finns en mekanism för användaråterkoppling med funktioner som liknar dem i det verktyg som avses i punkt 1. De behöriga myndigheterna ska samla in den användaråterkoppling som mottagits genom återkopplingsverktyget och dela den med kommissionen och med de nationella samordnarna i de andra medlemsstaterna.

4.  Med avvikelse från vad som sägs i punkt 2 behöver de behöriga myndigheterna inte integrera det verktyg för användaråterkoppling som avses i punkt 1 på sina webbsidor som har länkar till ingången om det på dessa webbsidor, i syfte att övervaka tjänstekvaliteten, finns en mekanism för användaråterkoppling med funktioner som liknar dem i det verktyg som avses i punkt 1. I ett sådant fall ska de behöriga myndigheterna samla in sin egen användaråterkoppling som mottagits genom återkopplingsverktyget och dela den med kommissionen och med de nationella samordnarna i de andra medlemsstaterna.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Kommissionen ska genom ingången tillhandahålla sammanfattad information om kvaliteten på den information och de tjänster som finns tillgängliga genom ingången enligt artikel 14, och på grundval av den användarstatistik som avses i artikel 21.1 och 21.2 och den användaråterkoppling som avses i punkt 1 i denna artikel.

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1 – led a (SV: punkt 68 – led j)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  förse ingångens användare med ett användarvänligt verktyg för anonym signalering av hinder som de har stött på under utövandet av sina rättigheter på den inre marknaden,

(a)  förse ingångens användare med ett användarvänligt verktyg för anonym signalering av hinder som de har stött på under utövandet av sina rättigheter på den inre marknaden; det användarvänliga verktyget ska även innehålla en ruta för fri text där användarna kan beskriva vilka hinder de har stött på,

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 3 (SV: punkt 70)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

70.  Medlemsstaterna och kommissionen ska analysera och undersöka de problem som tas upp och när så är möjligt åtgärda dem med lämpliga medel.

3.  Medlemsstaterna, kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ska analysera och undersöka de problem som tas upp och när så är möjligt åtgärda dem med lämpliga medel.

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1 – led da (nytt) (SV: punkt 71)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Utöva tillsyn över och övervaka det tekniska system som avses i artikel 12.

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En samordningsgrupp (nedan kallad samordningsgruppen för ingången) ska inrättas. Den ska bestå av de nationella samordnarna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande. Den ska anta sin egen arbetsordning. Kommissionen ska tillhandahålla sekretariatet.

En samordningsgrupp (nedan kallad samordningsgruppen för ingången) ska inrättas. Den ska bestå av de nationella samordnarna och en företrädare för Europaparlamentet och ha en företrädare för kommissionen som ordförande. Den ska anta sin egen arbetsordning. Kommissionen ska tillhandahålla sekretariatet.

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – inledningen (SV: punkt 73)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

73.  Samordningsgruppen för ingången ska stödja genomförandet av ingången. Den ska i synnerhet

1.  Samordningsgruppen för ingången ska stödja genomförandet denna förordning. Den ska i synnerhet

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led aa (nytt) (SV: punkt 73)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  främja antagandet av förfaranden helt online och metoder för autentisering, identifiering och underskrift online, särskilt såsom föreskrivs i förordning (EU) nr 910/2014,

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led b (SV: punkt 73 – led q)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(q)  diskutera förbättringar av presentationen av information på de områden som förtecknas i bilaga I,

(b)  diskutera förbättringar av den användarcentrerade presentationen av information på de områden som förtecknas i bilaga I, särskilt på grundval av statistik som samlas in i enlighet med artikel 21,

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led ca (nytt) (SV: punkt 73)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  diskutera fall av allvarlig och ihållande försämring av kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av medlemsstaterna och, om inga korrigerande åtgärder har vidtagits, lämna yttranden eller rekommendationer för att förbättra medlemsstaternas efterlevnad av denna förordning,

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led e (SV: punkt 73 – led t)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(t)  bistå kommissionen i övervakningen av efterlevnaden av de krav som anges i artiklarna 7–11 och 13,

(e)  bistå kommissionen i övervakningen av efterlevnaden av de krav som anges i artiklarna 7–13,

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led ha (nytt) (SV: punkt 73)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha)  lämna yttranden om förfaranden eller organisatoriska åtgärder för att underlätta tillämpningen av principerna om inbyggd säkerhet och inbyggd sekretess,

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led hb (nytt) (SV: punkt 73)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(hb)  lämna yttranden och utbyta bästa praxis om den detaljerade organisationen, strukturen och märkningen för den information, de förfaranden samt de hjälp- och problemlösningstjänster som tillhandahålls genom ingången, så att det gemensamma användargränssnitt som avses i artikel 15.3 kan fungera korrekt,

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led hc (nytt) (SV: punkt 73)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(hc)  diskutera frågor med anknytning till den insamling av användaråterkoppling och statistik som avses i artiklarna 21, 22 och 23, så att de tjänster som erbjuds på unionsnivå och nationell nivå förbättras kontinuerligt,

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led ia (nytt) (SV: punkt 73)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ia)  notera de sammanfattande rapporter som avses i artikel 14.3a,

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led la (nytt) (SV: punkt 73)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(la)  arbeta för en sammanslagning av unionens befintliga informations- och problemlösningsportaler.

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led lb (nytt) (SV: punkt 73)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(lb)  tillhandahålla riktlinjer om ytterligare officiella unionsspråk (ett eller flera) som ska användas av nationella myndigheter utöver det eller de officiella eller nationella språken i enlighet med artiklarna 7.2, 8.3, 9.2 och 11.1 a; yttrandet från samordningsgruppen ska ta hänsyn till vilket eller vilka språk som förstås av så många privatpersoner och företag som möjligt vid gränsöverskridande verksamhet.

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1 – inledningen (SV: punkt 75)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

75.  Kommissionen ska anta det årliga arbetsprogrammet där särskilt följande ska anges:

1.  Kommissionen ska, efter samråd med samordningsgruppen för ingången, anta det årliga arbetsprogrammet där särskilt följande ska anges:

Motivering

En bättre återspegling av textens inre logik.

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – led a (SV: punkt 77 – led cc)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(cc)  utveckling och underhåll av de it-verktyg som stöder genomförandet av denna förordning på unionsnivå,

(a)  utveckling och underhåll av de it-verktyg som stöder genomförandet av denna förordning på unionsnivå, inbegripet utveckling och underhåll av det tekniska system för gränsöverskridande utbyte av bevis som avses i artikel 12,

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – led c (SV: punkt 77 – led ee)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ee)  översättning till ett av unionens officiella språk, som inte är det nationella språket, av en största volym per medlemsstat av den information som avses i artikel 2.2 a och de anvisningar för förfaranden som avses i artikel 11.1 a.

(c)  översättning till ett av unionens officiella språk, som inte är det nationella eller officiella språket eller, i förekommande fall, de nationella eller officiella språken, av en största volym per medlemsstat av den information, de förklaringar och de anvisningar som avses i artiklarna 7, 8.1, 9 och 11.1 a. Om medlemsstaterna med egna budgetmedel inte betalar kostnaderna för översättning till ett officiellt unionsspråk som i huvudsak förstås av största möjliga antal användare, får de begära översättningar från kommissionen till det språket. Dessa översättningar ska i första hand omfatta den grundläggande informationen inom alla de områden som förtecknas i bilaga I och, om tillräckliga budgetmedel finns tillgängliga, ytterligare information, förklaringar och anvisningar som avses i artiklarna 7, 8.1, 9 och 11.1 a. Medlemsstaterna ska tillhandahålla länkarna till den översatta informationen till centrallagret för länkar.

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Artikel 36 – led 8a (nytt)

Förordning (EU) nr 1024/2012

Bilaga – led 12a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a)  I bilagan ska följande punkt läggas till:

 

”12a.  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)...”

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Artikel 37 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 2, artiklarna 4–11, artikel 12.1–12.6 och 12.8, artikel 13, artikel 14, artikel 15.1–15.3, artikel 16, artikel 17, artikel 21.1 och 21.2, artikel 22.1–22.4 och artikel 23 ska tillämpas från och med [två år efter det att denna förordning har trätt i kraft].

Artikel 2, artikel 4, artikel 6, artikel 7, artikel 9, artikel 12.7, artikel 13, artikel 14, artikel 15.1–15.3, artikel 16, artikel 17, artikel 21.1 och 21.2, artikel 22.1–22.4 och artikel 23 ska tillämpas från och med [18 månader efter det att denna förordning har trätt i kraft]. Artikel 5, artikel 8, artikel 10, artikel 11 och artikel 12.1–12.6 och 12.8 ska tillämpas från och med [två år det efter att denna förordning har trätt i kraft].

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Bilaga I – Informationsområden som rör privatpersoner – tabellen

Område

INFORMATION OM RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH REGLER

Resor inom unionen

•  handlingar som unionsmedborgare, deras familjemedlemmar som inte är unionsmedborgare, barn som reser ensamma och personer som inte är unionsmedborgare behöver ha när de reser över landsgränser inom unionen (id-kort, visum, pass)

 

•  rättigheter och skyldigheter för personer som reser med flyg, tåg, fartyg eller buss inom och från unionen, och för resenärer som köper paketresor eller sammanlänkade researrangemang

 

•  hjälp till personer med nedsatt rörlighet som reser inom och från unionen

 

•  transport av djur, växter, alkohol, tobak, cigaretter och andra varor vid resor inom unionen

 

•  röstsamtal och sändning och mottagning av elektroniska meddelanden och elektroniska data inom unionen

Arbete och pension inom unionen

•  söka arbete i en annan medlemsstat

 

•  påbörja en anställning i en annan medlemsstat

 

•  erkännande av kvalifikationer med avsikt på anställning i en annan medlemsstat

 

•  beskattning i en annan medlemsstat

 

•  anställningsvillkor (inklusive arbetstider, betald ledighet, semesterrätt, rättigheter och skyldigheter när det gäller övertidsarbete, hälsokontroller, uppsägning av kontrakt, avskedande och friställning)

 

•  likabehandling (regler mot diskriminering på arbetsplatsen, lika lön för kvinnor och män, lika lön för anställda med tidsbegränsad anställning och anställda med tillsvidareanställning)

 

•  hälso- och säkerhetskrav i samband med olika typer av verksamhet

 

•  rättigheter och skyldigheter när det gäller socialförsäkring i unionen, inklusive erhållande av pension.

Fordon i unionen

•  ta ett motorfordon till en annan medlemsstat tillfälligt eller permanent

 

•  erhålla och förnya ett körkort

 

•  teckna en obligatorisk motorfordonsförsäkring

 

•  köpa och sälja ett motorfordon i en annan medlemsstat

 

•  hyra ett motorfordon

 

•  nationella trafikregler och krav för förare

Bosättning i en annan medlemsstat

•  tillfällig eller permanent flytt till en annan medlemsstat

 

•  deltagande i kommunala val och val till Europaparlamentet

 

•  krav på uppehållskort för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar, inklusive familjemedlemmar som inte är unionsmedborgare

Utbildning eller praktik i en annan medlemsstat

•  skolgång i en annan medlemsstat

 

•  universitetsstudier i en annan medlemsstat

 

•  volontärarbete i en annan medlemsstat

 

•  praktik i en annan medlemsstat

 

•  bedrivande av forskning i en annan medlemsstat som en del av ett utbildningsprogram

Hälso- och sjukvård

•  få läkarvård i en annan medlemsstat

 

•  köpa receptbelagda läkemedel i en annan medlemsstat än den medlemsstat där receptet utfärdades, online eller personligen

Gränsöverskridande rättigheter, skyldigheter och regler för familjer

•   födsel, vårdnad av minderåriga barn, föräldraansvar, underhållsskyldigheter för barn i en gränsöverskridande familjesituation

 

•  sammanlevande par av olika nationaliteter (giftermål, separation, skilsmässa, makars egendomsrättigheter, sambors rättigheter)

 

•  rättigheter i samband med arv i en annan medlemsstat

Konsumenter i gränsöver-skridande situationer

•  köp av varor och tjänster (inbegripet finansiella sådana) från en annan medlemsstat, online eller personligen

 

•  innehav av ett bankkonto i en annan medlemsstat

 

•  anslutning till allmännyttiga tjänster som gas, el, vatten, telefoni och internet

 

•  betalningar, inbegripet gireringar, förseningar av gränsöverskridande betalningar

 

•  konsumenternas rättigheter och garantier i samband med köp av varor och tjänster

 

Parlamentets ändringsförslag

Område

INFORMATION OM RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH REGLER

Resor inom unionen

•  handlingar som unionsmedborgare, deras familjemedlemmar som inte är unionsmedborgare, barn som reser ensamma och personer som inte är unionsmedborgare behöver ha när de reser över landsgränser inom unionen (id-kort, visum, pass)

 

•  rättigheter och skyldigheter för personer som reser med flyg, tåg, fartyg eller buss inom och från unionen, och för resenärer som köper paketresor eller sammanlänkade researrangemang

 

•  hjälp till personer med nedsatt rörlighet som reser inom och från unionen

 

•  transport av djur, växter, alkohol, tobak, cigaretter och andra varor vid resor inom unionen

 

•  röstsamtal och sändning och mottagning av elektroniska meddelanden och elektroniska data inom unionen

Arbete och pension inom unionen

•  söka arbete i en annan medlemsstat

 

•  påbörja en anställning i en annan medlemsstat

 

•  erkännande av kvalifikationer med avsikt på anställning i en annan medlemsstat

 

•  beskattning i en annan medlemsstat

 

•  regler om obligatorisk ansvarsskyldighet och försäkring i en annan medlemsstat

 

•  anställningsvillkor (inklusive arbetstider, betald ledighet, semesterrätt, rättigheter och skyldigheter när det gäller övertidsarbete, hälsokontroller, uppsägning av kontrakt, avskedande och friställning)

 

•  utstationerade arbetstagares sociala rättigheter och arbetsvillkor

 

•  likabehandling (regler mot diskriminering på arbetsplatsen, lika lön för kvinnor och män, lika lön för anställda med tidsbegränsad anställning och anställda med tillsvidareanställning)

 

•  hälso- och säkerhetskrav i samband med olika typer av verksamhet

 

•  rättigheter och skyldigheter när det gäller socialförsäkring i unionen, inklusive erhållande av pension.

Fordon i unionen

•  ta ett motorfordon till en annan medlemsstat tillfälligt eller permanent

 

•  erhålla och förnya ett körkort

 

•  teckna en obligatorisk motorfordonsförsäkring

 

•  köpa och sälja ett motorfordon i en annan medlemsstat

 

•  hyra ett motorfordon

 

•  nationella trafikregler och krav för förare, inbegripet klistermärken för vägavgifter eller utsläpp för tillfällig eller permanent vistelse i en annan medlemsstat

Bosättning i en annan medlemsstat

•  tillfällig eller permanent flytt till en annan medlemsstat

 

  inköp, försäljning och beskattning av en fastighet i en annan medlemsstat, inklusive rättigheter och skyldigheter som är förknippade med ägande och nyttjande av en fastighet

 

•  deltagande i kommunala val och val till Europaparlamentet

 

•  krav på uppehållskort för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar, inklusive familjemedlemmar som inte är unionsmedborgare

 

  krav på naturalisering för personer som är bosatta i en annan medlemsstat

 

•  skyldigheter vid dödsfall och hemtransport av avliden

Utbildning eller praktik i en annan medlemsstat

•  barnomsorg och skolgång i en annan medlemsstat

 

•  universitetsstudier i en annan medlemsstat

 

•  deltagande i vuxenutbildning i en annan medlemsstat

 

•  erkännande av yrkesutbildning

 

•  volontärarbete i en annan medlemsstat

 

•  praktik i en annan medlemsstat

 

•  bedrivande av forskning i en annan medlemsstat som en del av ett utbildningsprogram

 

 

Hälso- och sjukvård

•  få läkarvård i en annan medlemsstat

 

•  köpa receptbelagda läkemedel i en annan medlemsstat än den medlemsstat där receptet utfärdades, online eller personligen

 

•  sjukförsäkringsskydd i en annan medlemsstat, inbegripet möjligheten att beställa ett europeiskt sjukförsäkringskort

 

•  allmänna förebyggande hälso- och sjukvårdsprogram

 

•  larmnummer

 

•  flytt till ett äldreboende

Gränsöverskridande rättigheter, skyldigheter och regler för familjer

•   födsel, vårdnad av minderåriga barn, föräldraansvar, surrogatmoderskap och adoption, inbegripet närståendeadoption, underhållsskyldigheter för barn i en gränsöverskridande familjesituation

 

•  sammanlevande par av olika nationaliteter utan diskriminering på grund av sexuell läggning (giftermål, registrerat partnerskap, separation, skilsmässa, makars egendomsrättigheter, sambors rättigheter)

 

•  rättigheter och skyldigheter i samband med arv i en annan medlemsstat, inbegripet skatteregler

 

•  rättsliga konsekvenser och rättigheter i samband med att barn förs bort vid internationella vårdnadstvister

Konsument-rättigheter

•  köp eller hyra av varor, digitalt innehåll, egendom eller tjänster (inbegripet finansiella sådana) från en annan medlemsstat, online eller personligen

 

•  innehav av ett bankkonto i en annan medlemsstat

 

•  anslutning till allmännyttiga tjänster som gas, el, vatten, bortskaffande av avfall, telefoni och internet

 

•  betalningar, inbegripet gireringar, förseningar av gränsöverskridande betalningar

 

•  konsumenternas rättigheter och garantier i samband med köp av varor och tjänster

 

  konsumenters tillgång till rättslig prövning, gottgörelse och rättsligt förfarande

 

  produktsäkerhet

 

 

Medborgares och invånares rättigheter

  ingivande av administrativa och rättsliga framställningar på nationell nivå och unionsnivå

 

  erkännande av könstillhörighet

Skydd av person-uppgifter

  utövande av registrerades rättigheter enligt förordning (EU) 2016/679, särskilt rättigheterna i avsnitten 2–4 om information och tillgång till personuppgifter, rättelse och radering, och invändningar.

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Bilaga I – Informationsområden som rör företag – tabellen

Område

INFORMATION OM RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH REGLER

Starta, driva och avveckla ett företag

•  registrera ett företag (registreringsförfaranden och juridiska former för affärsverksamhet)

 

•  immateriella rättigheter (ansöka om patent, registrera ett varumärke, en ritning eller en konstruktion, erhålla en licens för återgivning)

 

•  rättvisa och öppenhet i affärsmetoder, inklusive konsumenternas rättigheter och garantier i samband med köp av varor och tjänster

 

•  tillhandahållande av onlinefunktioner för gränsöverskridande betalningar vid försäljning av varor och tjänster online

 

•  rättigheter och skyldigheter enligt avtalsrätten, inklusive dröjsmålsränta

 

•  insolvensförfaranden och likvidation av företag

 

•  kreditförsäkring

 

•  företagsfusioner eller försäljning av företag

Personal

•  anställningsvillkor (inklusive arbetstider, betald ledighet, semesterrätt, rättigheter och skyldigheter när det gäller övertidsarbete, hälsokontroller, uppsägning av kontrakt, avskedande och friställning)

 

•  rättigheter och skyldigheter när det gäller socialförsäkring i unionen (registrera sig som arbetsgivare, registrera anställda, meddela uppsägning av en anställds kontrakt, betala sociala avgifter, rättigheter och skyldigheter i samband med pensioner)

 

•  anställning av arbetstagare i andra medlemsstater (utstationering av arbetstagare, regler om frihet att tillhandahålla tjänster, krav på bosättning för arbetstagare)

 

•  likabehandling (regler mot diskriminering på arbetsplatsen, lika lön för kvinnor och män, lika lön för anställda med tidsbegränsad anställning och anställda med tillsvidareanställning)

 

•  regler om personalrepresentation

Skatter

•  moms: information om allmänna regler, momssatser och momsbefrielser, momsregistrering och momsbetalning, återbetalning av moms

 

•  punktskatter: information om allmänna regler, skattesatser och undantag

 

•  övriga skatter: betalning, skattesatser

Varor

•  erhållande av CE-märkning

 

•  identifiering av tillämpliga standarder, tekniska specifikationer och certifiering av produkter

 

•  ömsesidigt erkännande av produkter som inte omfattas av unionens specifikationer

 

•  krav avseende klassificering, märkning och förpackning för farliga kemikalier

 

•  distansförsäljning/försäljning utanför fasta affärslokaler: förhandsinformation som ska lämnas till kunderna, skriftlig bekräftelse av avtal, frånträdande av avtal, varuleverans, andra specifika skyldigheter

 

•  defekta produkter: konsumenternas rättigheter och garantier, ansvar efter försäljningen, rättsmedel för en skadelidande part

 

•  certifiering, märkning (Emas, energimärkningar, ekodesign, EU-miljömärket)

 

•  återvinning och avfallshantering

Tjänster

•  erhålla licenser, godkännande eller tillstånd för att starta ett företag

 

•  underrätta myndigheterna om gränsöverskridande verksamhet

 

•  erkännande av yrkeskvalifikationer

Finansiera ett företag

•  få tillgång till finansiering på unionsnivå, inklusive unionens finansieringsprogram och företagsstöd

 

•  få tillgång till finansiering på nationell nivå

 

•  initiativ som riktar sig till företagare (utbyten som anordnas för nya företagare, mentorprogram osv.)

Offentlig upphandling

•  deltagande i offentliga upphandlingar: regler och förfaranden

 

•  lämna anbud online i ett offentligt anbudsförfarande

 

•  rapportera oriktigheter i samband med anbudsförfarandet

Arbetsmiljö

•  arbetsmiljökrav i samband med olika typer av verksamhet, inklusive riskförebyggande, information och utbildning

 

Parlamentets ändringsförslag

Område

INFORMATION OM RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH REGLER

Starta, driva och avveckla ett företag

•  registrera, förändra eller avveckla ett företag (registreringsförfaranden och juridiska former för affärsverksamhet)

 

•  omlokalisering av ett företag till en annan medlemsstat

 

•  immateriella rättigheter (ansöka om patent, registrera ett varumärke, en ritning eller en konstruktion, erhålla en licens för återgivning, tillämpliga undantag)

 

•  rättvisa och öppenhet i affärsmetoder, inklusive konsumenternas rättigheter och garantier i samband med köp av varor och tjänster

 

•  tillhandahållande av onlinefunktioner för gränsöverskridande betalningar vid försäljning av varor och tjänster online

 

•  rättigheter och skyldigheter enligt avtalsrätten, inklusive dröjsmålsränta

 

•  insolvensförfaranden och likvidation av företag

 

•  kreditförsäkring

 

•  företagsfusioner eller försäljning av företag

 

•  ledningens ansvarsskyldighet

Personal

•  anställningsvillkor (inklusive arbetstider, betald ledighet, semesterrätt, rättigheter och skyldigheter när det gäller övertidsarbete, hälsokontroller, uppsägning av kontrakt, avskedande och friställning)

 

•  rättigheter och skyldigheter när det gäller socialförsäkring i unionen (registrera sig som arbetsgivare, registrera anställda, meddela uppsägning av en anställds kontrakt, betala sociala avgifter, rättigheter och skyldigheter i samband med pensioner)

 

•  anställning av arbetstagare i andra medlemsstater (utstationering av arbetstagare, regler om frihet att tillhandahålla tjänster, krav på bosättning för arbetstagare)

 

•  likabehandling (regler mot diskriminering på arbetsplatsen, lika lön för kvinnor och män, lika lön för anställda med tidsbegränsad anställning och anställda med tillsvidareanställning)

 

•  regler om personalrepresentation

Skatter

•  moms: information om allmänna regler, momssatser och momsbefrielser, momsregistrering och momsbetalning, återbetalning av moms

 

•  punktskatter: information om allmänna regler, skattesatser och undantag

 

•  tull och andra skatter och avgifter som tas ut på import, tullförfaranden vid import, tullförfaranden vid export

 

•  övriga skatter: betalning, skattesatser, självdeklarationer

Varor

•  erhållande av CE-märkning och produktkrav

 

•  identifiering av tillämpliga standarder, tekniska specifikationer och certifiering av produkter

 

•  ömsesidigt erkännande av produkter som inte omfattas av unionens specifikationer

 

•  krav avseende klassificering, märkning och förpackning för farliga kemikalier

 

•  distansförsäljning/försäljning utanför fasta affärslokaler: förhandsinformation som ska lämnas till kunderna, skriftlig bekräftelse av avtal, frånträdande av avtal, varuleverans, andra specifika skyldigheter

 

•  defekta produkter: konsumenternas rättigheter och garantier, ansvar efter försäljningen, rättsmedel för en skadelidande part

 

•  certifiering, märkning (Emas, energimärkningar, ekodesign, EU-miljömärket)

 

•  återvinning och avfallshantering

Tjänster

•  erhålla licenser, godkännande eller tillstånd för att starta ett företag

 

•  underrätta myndigheterna om gränsöverskridande verksamhet

 

•  erkännande av yrkeskvalifikationer och yrkesutbildning

Finansiera ett företag

•  få tillgång till finansiering på unionsnivå, inklusive unionens finansieringsprogram och företagsstöd

 

•  få tillgång till finansiering på nationell nivå

 

•  initiativ som riktar sig till företagare (utbyten som anordnas för nya företagare, mentorprogram osv.)

Offentlig upphandling

•  deltagande i offentliga upphandlingar: regler och förfaranden

 

•  lämna anbud online i ett offentligt anbudsförfarande

 

•  rapportera oriktigheter i samband med anbudsförfarandet

Arbetsmiljö

•  arbetsmiljökrav i samband med olika typer av verksamhet, inklusive riskförebyggande, information och utbildning

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Bilaga II – tabellen

 

Kommissionens förslag

Livshändelser

Förfaranden

Förväntat resultat

Födelse

Beställa personbevis

Personbevis

Studera

Ansöka om studiemedel från en offentlig institution

Beslut om ansökan om studiemedel

Arbeta

Registrera sig för sociala förmåner

Mottagningsbevis

 

Ansöka om erkännande av examensbevis

Beslut om ansökan om erkännande

Flytta

Anmäla adressändring

Bekräftelse på adressändringen

 

Beställa eller förnya id-kort eller pass

Utfärdande eller förnyelse av id-kort eller pass

 

Registrera ett motorfordon

Registreringsbevis

Gå i pension

Ansöka om pension och förmåner vid förtida pensionering från offentliga eller halvoffentliga system

Beslut om ansökan om pension eller förmåner vid förtida pensionering

Starta företag

Allmän registrering av affärsverksamhet, undantaget förfaranden för bildande av bolag i den mening som avses i artikel 54 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Bekräftelse av att alla steg som krävs för att börja bedriva affärsverksamhet har utförts

 

Registrera en arbetsgivare (en fysisk person) i ett offentligt eller halvoffentligt pensions- och försäkringssystem

Socialförsäkringsnummer

 

Registrera anställda i ett offentligt eller halvoffentligt pensions- och försäkringssystem

Socialförsäkringsnummer

Bedriva affärsverksamhet

Meddela socialförsäkringssystemet när en anställds kontrakt avslutas

Bekräftelse på mottagning av meddelandet

 

Betala sociala avgifter för anställda

Kvitto eller annan form av bekräftelse på betalningen av sociala avgifter för anställda

 

Parlamentets ändringsförslag

Livshändelser

Förfaranden

Förväntat resultat

Födelse

Beställa personbevis

Personbevis eller bevis om registrering av födelse

Hemvist

Beställa hemvistintyg eller ansöka om och förnya uppehållskort

Bevis på registrering och hemvist eller utfärdande eller förnyelse av uppehållskort

Studera

Ansöka om studiemedel från ett offentligt organ eller en offentlig institution

Beslut om ansökan om studiemedel

 

Skriva in sig vid en offentlig institution för högre utbildning

Beslut om inskrivning

 

Begära examensbevis och utbildningsbevis från ett offentligt organ eller en offentlig institution

Kopia av examensbevis eller utbildningsbevis

Arbeta

Registrera sig för sociala förmåner

Mottagningsbevis

 

Ansöka om erkännande av yrkeskvalifikationer

Beslut om ansökan om erkännande

 

Ansöka om erkännande av examensbevis

Beslut om ansökan om erkännande

 

Deklarera inkomstskatt

Mottagningsbevis för deklaration

Flytta

Anmäla adressändring

Bekräftelse på adressändringen och avregistreringen av den tidigare adressen

 

Beställa eller förnya id-kort eller pass

Utfärdande eller förnyelse av id-kort eller pass

 

Registrera ett motorfordon

Registreringsbevis

 

Erhålla klistermärken för motorvägsavgifter eller utsläpp som utfärdas av ett offentligt organ eller en offentlig institution

Mottagande av klistermärken för vägavgifter eller utsläpp

Gå i pension

Ansöka om pension och förmåner vid förtida pensionering från offentliga eller halvoffentliga system

Beslut om ansökan om pension eller förmåner vid förtida pensionering

 

Begära ut uppgifter om saldot på pensionskontot från offentliga eller halvoffentliga system

Redovisning av saldot på pensionskontot

Starta företag

Anmälning av affärsverksamhet, tillstånd för affärsverksamhet, förändringar av affärsverksamhet och avslutande av affärsverksamhet utan insolvens- eller likvidationsförfaranden, undantaget förfaranden för bildande av bolag i den mening som avses i artikel 54 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och registrering av en affärsverksamhet i företagsregistret

Bekräftelse av registreringen av förändringar av affärsverksamheten

 

Registrera moms

Momsregistreringsnummer

 

Registrera sig för inkomstskatt

Skatteregistreringsnummer

 

Registrera en arbetsgivare (en fysisk person) i ett offentligt eller halvoffentligt pensions- och försäkringssystem

Socialförsäkringsnummer (eller annan bekräftelse på registreringen)

 

Registrera anställda i ett offentligt eller halvoffentligt pensions- och försäkringssystem

Socialförsäkringsnummer (eller annan bekräftelse på registreringen)

 

Momsdeklarationer

Mottagningsbevis för momsdeklarationen

 

Deklarera företags-/bolagsskatt

Mottagningsbevis för deklarationen

Bedriva affärsverksamhet

Meddela socialförsäkringssystemet när en anställds kontrakt avslutas

Bekräftelse på mottagning av meddelandet

 

Betala sociala avgifter för anställda

Kvitto eller annan form av bekräftelse på betalningen av sociala avgifter för anställda

 

Anmäla att en verksamhet som omfattas av moms har upphört

Bekräftelse på mottagning av meddelandet

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Bilaga III – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Tillsynsmyndigheter för dataskydd

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Bilaga III – led 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b)  Frivilliga hjälp- och problemlösningstjänster som erbjuds av behöriga myndigheter, kommissionen eller unionens organ och byråer eller av privata eller halvprivata enheter, förutsatt att sådana tjänster uppfyller de kvalitetskriterier som fastställts i denna förordning.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

I. Inledning

Som svar på målet att uppnå en fördjupad och rättvisare inre marknad för privatpersoner och företag, som en av Junckerkommissionens tio centrala prioriteringar, tillsammans med utvecklingen av den digitala inre marknaden, innebär detta initiativ en central åtgärd, vars syfte är att hjälpa privatpersoner och företag att helt ut utnyttja de fördelar som erbjuds genom nya digitala verktyg och strategier för e-förvaltning när de reser, arbetar och studerar eller gör affärer i någon EU-medlemsstat.

Tyvärr finns det dock fortfarande betydande hinder för både privatpersoner och företag som är intresserade av att flytta till, eller av att studera, bo, sälja produkter eller tillhandahålla tjänster i en annan EU-medlemsstat. Att hitta relevant, korrekt och begriplig information online om sina dagliga aktiviteter såväl som att kunna få tillgång till och utföra nationella administrativa förfaranden online förblir ofta komplicerat, tidskrävande och dyrt, om det överhuvudtaget är möjligt. Även personer som är medborgare i en medlemsstat och som bor i en annan och försöker få tillgång till förfaranden i sin ursprungliga medlemsstat kan ställas inför sådana problem. Europa och medlemsstaterna behöver starkare incitament för att anta ambitiösa gränsöverskridande och nationella strategier för e-förvaltning, så att privatpersoner och företag i EU kan dra full nytta av de tekniska framsteg som finns tillgängliga.

I den föreslagna förordningen läggs detta nya initiativ fram som syftar till att tillgodose Europas växande behov av en öppen, effektiv och inkluderande offentlig förvaltning som är inriktad på ambitiösa strategier för e-förvaltning och som tillhandahåller gränslösa, individanpassade, användarvänliga och obrutna digitala offentliga tjänster. I förordningen föreslås en centraliserad gemensam kontaktpunkt, en ”gemensam digital ingång” som kommer att tillhandahålla tillgång för privatpersoner och företag i EU till all information som krävs när de åtnjuter sina rättigheter till fri rörlighet i EU. Den säkerställer också full tillgång till onlineförfaranden på ett icke-diskriminerande sätt (vilket innebär att om ett förfarande finns tillgängligt för en medborgare i en viss medlemsstat bör det också finnas tillgängligt för användare från andra medlemsstater) samt till problemlösnings- och hjälptjänster. Den inför också en skyldighet för medlemsstaterna att skapa tillgång helt online till de viktigaste och mest använda förfarandena av privatpersoner och företag.

II. Utarbetandet av förslaget

Förslaget har tagits fram på grundval av omfattande samråd med berörda aktörer samt en konsekvensbedömning. Samrådet omfattade en särskild workshop för de berörda parterna, ett offentligt samråd online, möten med företrädare för de berörda parterna samt kontakter med medlemsstaterna. De viktigaste slutsatserna av samrådet är att man behöver ta itu med kvantitet och kvalitet avseende information, e-förvaltning och tillgängliga hjälptjänster med anknytning till den inre marknaden. Det finns ett brett stöd för initiativets mål och stort intresse från de berörda parterna att se det genomfört på ett framgångsrikt sätt.

En konsekvensbedömning ligger till grund för förslaget. Denna visade att det bästa alternativet är att ombesörja en EU-samordnad strategi som gör att information, förfaranden och hjälptjänster kan hittas med en EU-omfattande sökfunktion. Medlemsstater kommer att vara de som hanterar innehållet och de väsentliga kraven enligt nationella regler och skyldigheter. Detta kompletteras med tydliga och genomförbara kvalitetskriterier och genom att ha centrala förfaranden tillgängliga online.

III. Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden stöder i stort sett de övergripande målen i kommissionens förslag, vilka syftar till att inrätta en gemensam digital kontaktpunkt som tillhandahåller högkvalitativ information och tillgång online till administrativa förfaranden och hjälptjänster till privatpersoner och företag.

Internet och digital teknik håller på att omvandla sättet på vilket människor och företag lever, arbetar, studerar, gör affärer och reser. Därför stöder föredraganden idén om att styra EU och medlemsstaterna mot en digitalisering av deras förvaltningar, genom att de tillhandahåller vissa av de administrativa förfaranden, den information och de rättsmedel vilka är viktigast till privatpersoner i ett onlineformat på minst ett ytterligare främmande språk utöver deras nationella eller officiella språk. Att ha denna information och dessa förfaranden tillgängliga online på ett icke-diskriminerande sätt är också viktigt för att privatpersoner ska kunna utnyttja sina rättigheter på den inre marknaden.

Samtidigt har föredraganden emellertid identifierat ett antal frågor som behöver diskuteras eller klargöras ytterligare. För det första kommer föredraganden att behandla yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen vari kommentarer och rekommendationer ges om hur rätten till integritet och skyddet av personuppgifter bättre kan skyddas i den föreslagna förordningen. För det andra föreslår föredraganden ett antal förbättringar vads gäller kvalitetskrav avseende information, onlineförfaranden och hjälp- och problemlösningstjänster. För det tredje föreslår föredraganden ytterligare bestämmelser för att klargöra kraven på tillgång till onlineförfaranden. Slutligen stöder föredraganden de ändringar som införs i IMI-förordningen.

1. Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen – engångsprincipen

Yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) avges på specifik begäran från både kommissionen och parlamentet i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001. I yttrandet ges rekommendationer om genomförandet av engångsprincipen, som syftar till att säkerställa att privatpersoner och företag endast erfordras att lämna in samma information en gång till en offentlig förvaltning, som sedan kan återanvändas.

Föredraganden stöder de rekommendationer som tagits upp i EDPS yttrande och betonar att man – för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av den EU-omfattande engångsprincipen och göra det möjligt att utbyta data gränsöverskridande på ett lagenligt sätt – måste tillämpa engångsprincipen i enlighet med relevanta dataskyddsprinciper. Föredraganden stöder också de ansträngningar som gjorts för att säkerställa att man som privatperson behåller kontrollen över sina personuppgifter, inbegripet genom att kräva ”en uttrycklig förfrågan från användaren” innan någon överföring av bevis kan ske mellan behöriga myndigheter, och genom att erbjuda möjligheten för användaren att ”förhandsgranska” de bevis som ska utbytas.

Föredraganden anser dock att det fortfarande finns några frågor som behöver klargöras ytterligare. I syfte att hantera dessa frågor ger föredraganden rekommendationer i en lång rad frågor, med fokus på den rättsliga grunden för det gränsöverskridande utbytet av bevis, ändamålsbegränsningen och omfattningen av engångsprincipen, såväl som på praktiska frågor kring användarkontroll. Föredragandens centrala rekommendationer inbegriper förtydligande av att förslaget inte utgör en rättslig grund för att använda det tekniska systemet för utbyte av information i andra syften än de som preciseras i de fyra angivna direktiven eller de som på annat sätt föreskrivs i tillämplig EU-lagstiftning eller nationell lagstiftning, Förslaget syftar inte till att begränsa principen om ändamålsbegränsning i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen.

2. Kvalitetskrav avseende information, onlineförfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster

Angående kvalitetskrav stöder föredraganden kommissionens övergripande metod. Hon betonar att den gemensamma digitala ingångens kvalitet beror på kvaliteten på de europeiska och nationella tjänster som tillhandahålls via ingången. För att den gemensamma digitala ingången ska kunna tillgodose användarnas behov bör höga kvalitetsstandarder fastställas för information, onlineförfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster. Dåliga erfarenheter från information och tjänster online som tillhandahålls på europeisk och nationell nivå kommer att leda till en negativ syn på den gemensamma digitala ingången.

Därför inför hon ett antal förbättringar av det föreliggande utkastet, för att stärka kvalitetskraven. I linje med föredragandens rekommendationer bör det säkerställas att informationen är enkel att begripa så att ett maximalt antal användare kan dra nytta av den information och de tjänster som föreskrivs i denna förordning. I detta avseende föreslår föredraganden en uppsättning ändringar för att säkerställa att webbplatser på både nationell nivå och unionsnivå inom ramen för förslagets tillämpningsområde säkert också är tillgängliga för användare med funktionsnedsättning. Föredraganden föreslår även att en uppsättning kvalitetskrav behöver införas för det gemensamma användargränssnitt som stöds av kommissionen. Kommissionen och nationella samordnare bör övervaka efterlevnaden av kvalitetskriterierna genom samordningsgruppen, och bör, om allvarliga och ihållande försämringar föreligger, tillfälligt kunna koppla bort tjänsten eller, som en sista utväg, överväga påföljder eller gemensamma åtgärder med medlemsstaterna för att förbättra eller åtgärda tjänsterna.

3. Tillgång till onlineförfaranden

Föredraganden flyttar artikel 5.1 till artikel 11. Denna ändring krävs för att klargöra skillnaden mellan de onlineförfaranden som fastställs i artikel 5 och i artikel 11. De onlineförfaranden som förtecknas i bilaga II i samband med artikel 5 kommer att bli obligatoriska för medlemsstaterna. Som en följd av detta behöver medlemsstaterna säkerställa att förfarandena i artikel 5 är helt online och tillgängliga för alla användare. Dessutom klargör föredraganden vad helt online innebär och vilka förfaranden som behöver täckas i bilaga II. Det är viktigt för föredraganden att betona att denna förordning inte kommer att påverka de väsentliga bestämmelserna i befintliga bestämmelser i unionslagstiftning och/eller nationell lagstiftning och att medlemsstater kommer att fortsätta att organisera sina nationella tjänster och förfaranden på ett sätt som tillgodoser deras nationella behov.

I artikel 11 säkerställs å andra sidan att om medlemsstater tillhandahåller vissa förfaranden till sina nationella medborgare bör de även tillhandahålla dessa förfaranden på ett icke-diskriminerande sätt till gränsöverskridande användare så att de kan utöva sina rättigheter på den inre marknaden som följer av unionsrätten och uppfylla dessa skyldigheter och regler. Föredraganden stöder detta mål, men betonar ytterligare att tekniska krav som används för gränsöverskridande användare 'ven bör vara möjliga för nationella användare i enlighet med nationella förfaranden och krav.

4. Översyn av IMI-förordningen

Föredraganden samtycker till de föreslagna ändringarna av IMI-förordningen, genom vilka det sker en bekräftelse och uppdatering av bestämmelserna om mekanismen för samordnad övervakning som föreskrivs för IMI och som även skulle kunna möjliggöra för Europeiska dataskyddsstyrelsen att dra nytta av de tekniska möjligheter som erbjuds genom IMI för informationsutbyte i sammanhanget av den allmänna dataskyddsförordningen. När det gäller ändringarna av IMI-förordningen rekommenderar EDPS att lägga till den allmänna dataskyddsförordningen i IMI-förordningens bilaga för att göra det möjligt att använda IMI för dataskyddsändamål.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster

Referensnummer

COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)

Framläggande för parlamentet

2.5.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

12.6.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

12.6.2017

LIBE

12.6.2017

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

30.5.2017

LIBE

5.2.2018

 

 

Föredragande

       Utnämning

Marlene Mizzi

30.5.2017

 

 

 

Behandling i utskott

11.10.2017

21.11.2017

22.1.2018

21.2.2018

Antagande

22.2.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Gabriel Mato, Flavio Zanonato, Jaromír Štětina

Ingivande

8.3.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

33

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

 

S&D

 

Verts/ALE

Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Ulrike Trebesius

Marco Zullo

Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, Andreas Schwab, Jaromir Stetina, Adam Szejnfeld, Róza Gräfin von Thun und Hoheinstein, Mihai Turcanu, Lambert van Nistelrooij

Lucy Anderson, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Soltes

3

-

EFDD

ENF

John Stuart Agnew, Robert Jaroslaw Iwaszkiewicz

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 21 mars 2018Rättsligt meddelande