Postup : 2017/0063(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0057/2018

Predkladané texty :

A8-0057/2018

Rozpravy :

PV 13/11/2018 - 13
CRE 13/11/2018 - 13

Hlasovanie :

PV 14/11/2018 - 14.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0452

SPRÁVA     ***I
PDF 999kWORD 126k
6.3.2018
PE 610.704v03-00 A8-0057/2018

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a zabezpečenia riadneho fungovania vnútorného trhu

(COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 2017/0063(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Andreas Schwab

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a zabezpečenia riadneho fungovania vnútorného trhu

(COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 2017/0063(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0142),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 103 a 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0119/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality českým senátom, španielskym parlamentom, portugalským parlamentom a rumunským senátom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0057/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(1)*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

2017/0063 (COD)

Návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a zabezpečenia riadneho fungovania vnútorného trhu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 103 a 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)  články 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sú vecou verejného poriadku a mali by sa účinne uplatňovať v celej Únii s cieľom zabezpečiť, aby hospodárska súťaž na vnútornom trhu nebola narušená. Zabezpečenie účinného presadzovania článkov 101 a 102 ZFEÚ je totiž nevyhnutným predpokladom na vytvorenie otvorenejších a spravodlivejších konkurenčných trhov v Európe, na ktorých podniky medzi sebou súťažia spravodlivo na základe kvality poskytovaných tovarov a služieb a bez vytvárania prekážok vstupu na trh, čo im umožňuje vytvárať blahobyt a pracovné miesta. Zároveň chráni spotrebiteľov a podniky na vnútornom trhu pred obchodnými praktikami, ktoré umelo udržiavajú ceny za tovary a služby na vysokej úrovni, a zaručuje im väčší výber inovatívnych tovarov a služieb.

(2)  Verejné presadzovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ vykonávajú vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch paralelne s Komisiou podľa nariadenia Rady (ES) č. 1/2003((3)). Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže spolu s Komisiou tvoria sieť orgánov verejnej moci, ktoré v úzkej spolupráci uplatňujú pravidlá hospodárskej súťaže EÚ (Európska sieť pre hospodársku súťaž).

(2a)  S cieľom predchádzať zavádzaniu nadbytočných nových postupov v členských štátoch nie je touto smernicou spochybnené súčasné rozdelenie rozhodovacej a vyšetrovacej právomoci medzi príslušné vnútroštátne orgány v členskom štáte, ktoré sa ukázalo ako účinné.

(3)  Článok 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003 ukladá vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže a vnútroštátnym súdom povinnosť uplatňovať článok 101 a 102 ZFEÚ na dohody alebo správanie, ktoré môžu mať vplyv na obchod medzi členskými štátmi. V praxi však väčšina vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže uplatňuje popri článkoch 101 a 102 ZFEÚ aj vnútroštátne právo v oblasti hospodárskej súťaže. Táto smernica, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mali k dispozícii záruky nezávislosti a právomoci v oblasti presadzovania práva a ukladania pokút potrebné na účinné uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ, bude mať z tohto dôvodu nevyhnutne vplyv na ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré tieto vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže paralelne uplatňujú.

(4)  Okrem toho by právomoc vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže získavať v digitálnej forme všetky informácie týkajúce sa podniku, ktorý je predmetom vyšetrovania, a to bez ohľadu na médium, na ktorom sú uložené, mohla tiež mať vplyv na rozsah ich právomocí, keď v počiatočných štádiách konania vykonávajú príslušné vyšetrovacie úkony aj na základe ustanovení vnútroštátneho práva v oblasti hospodárskej súťaže, ktoré uplatňujú paralelne s článkami 101 a 102 ZFEÚ. Udelenie právomoci vykonávať inšpekcie rôzneho rozsahu vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže v závislosti od toho, či budú v konečnom dôsledku uplatňovať len ustanovenia vnútroštátneho práva alebo paralelne aj články 101 a 102 ZFEÚ, by bránilo účinnému presadzovaniu práva v oblasti hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. Z tohto dôvodu by sa mal rozsah pôsobnosti tejto smernice vzťahovať tak na samostatné uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ, ako aj na vnútroštátne právo v oblasti hospodárskej súťaže uplatňované paralelne v tej istej veci. Výnimkou v tomto smere je ochrana vyhlásenia v rámci programu zhovievavosti a podania v rámci konania o urovnaní, ktorá sa vzťahuje aj na samostatné uplatňovanie vnútroštátneho práva v oblasti hospodárskej súťaže.

(5)  Vnútroštátne právo však mnohým vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže neumožňuje, aby mali záruky potrebnej nezávislosti, presadzovania práva a ukladania pokút, potrebné na účinné presadzovanie týchto pravidiel. Toto oslabuje ich schopnosť účinne uplatňovať články 101 a 102 ZFEÚ a prípadne aj ustanovenia vnútroštátneho práva v oblasti hospodárskej súťaže uplatňované paralelne s článkami 101 a 102 ZFEÚ. Mnohé z týchto orgánov podľa vnútroštátneho práva nemajú napríklad k dispozícii účinné nástroje na získanie dôkazov o porušovaní článkov 101 a 102 ZFEÚ, na ukladanie pokút spoločnostiam, ktoré porušujú právo, a nedisponujú ani primeranými ľudskými a finančnými zdrojmi či rozpočtovou nezávislosťou, potrebnými na účinné uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ. To im môže brániť v prijímaní akýchkoľvek opatrení alebo vyústiť do obmedzenia ich činnosti v oblasti presadzovania práva. Skutočnosť, že mnohé vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže majú nedostatok operatívnych nástrojov a záruk na účinné uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ znamená, že z konaní o porušení pravidiel môžu pre podniky zapojené do protisúťažného konania vzísť veľmi odlišné závery podľa toho, v ktorom členskom štáte svoju činnosť vykonávajú: v ich prípade nemusí teda nastať žiadne presadzovanie pravidiel podľa článkov 101 alebo 102 ZFEÚ alebo presadzovanie môže byť neúčinné. V niektorých členských štátoch sa napríklad podniky môžu vyhnúť zodpovednosti za uhradenie pokuty tým, že jednoducho pristúpia k reštrukturalizácii. Nejednotné presadzovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ a ustanovení vnútroštátneho práva v oblasti hospodárskej súťaže uplatňovaných paralelne s článkami 101 a 102 ZFEÚ znamená nevyužité príležitostí pri odstraňovaní prekážok vstupu na trh či na vytvorenie spravodlivejších konkurenčných trhov v rámci ▌Únie, na ktorých podniky medzi sebou súťažia spravodlivo na základe kvality svojich tovarov a služieb. Podniky a spotrebitelia sú v horšej situácii predovšetkým v tých členských štátoch, v ktorých vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže nemajú dostatočné vybavenie na účinné presadzovanie práva. Podniky nemôžu medzi sebou súťažiť na základe svojich kvalít v podmienkach, ktoré poskytujú spoľahlivé útočisko protisúťažnému konaniu, a to napríklad z dôvodu, že nie je možné získať dôkazy o protisúťažnom konaní alebo preto, že podniky môžu uniknúť povinnosti uhradiť pokutu. Uvedené skutočnosti ich nemotivujú, aby na takéto trhy vstupovali a aby si na nich uplatnili právo usadiť sa a poskytovali tam tovary a služby. Spotrebitelia v členských štátoch s nižšou mierou presadzovania práva nemôžu profitovať z výsledkov účinného presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže. V dôsledku nejednotného presadzovania článkov 101 a 102 ZFEÚ a ustanovení vnútroštátneho práva v oblasti hospodárskej súťaže uplatňovaných paralelne s článkami 101 a 102 ZFEÚ v rámci Únie tak dochádza k narušovaniu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu a k ohrozeniu jeho riadneho fungovania.

(6)  Nedostatky a obmedzenia nástrojov a záruk vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže oslabujú systém paralelných právomocí na presadzovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ, ktorý bol navrhnutý ako súdržný celok založený na úzkej spolupráci v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž. Základným predpokladom fungovania tohto systému je možnosť orgánov vzájomne sa na seba spoľahnúť pri získavaní relevantných informácií s cieľom podporiť spoluprácu medzi členskými štátmi a ich vzájomnú pomoc. Tento systém však nemôže dobre fungovať, ak niektoré vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže ešte stále nemajú k dispozícii primerané nástroje na získavanie relevantných informácií. V ďalších kľúčových oblastiach nie sú vnútroštátne orgány schopné poskytovať si vzájomnú pomoc. Napríklad podniky, ktoré vykonávajú cezhraničnú činnosť, sú vo väčšine členských štátov schopné vyhnúť sa úhrade pokuty jednoducho preto, že na území niektorých členských štátov, v ktorých pôsobia, nie sú zaregistrované. To znižuje ich motiváciu dodržiavať články 101 a 102 ZFEÚ. Výsledkom je neúčinné presadzovanie práva, ktoré narušuje hospodársku súťaž pre podniky dodržiavajúce právne predpisy a ktoré zároveň znižuje dôveru spotrebiteľov vo vnútorný trh, a to najmä v digitálnom prostredí.

(7)  V záujme vytvorenia skutočného spoločného priestoru presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže v Európe, ktorý bude zaručovať vyrovnanejšie podmienky pre podniky pôsobiace na vnútornom trhu a obmedzovať rozdielne podmienky pre spotrebiteľov, je nevyhnutné, aby v prípade uplatňovania článkov 101 a 102 ZFEÚ a ustanovení vnútroštátneho práva v oblasti hospodárskej súťaže uplatňovaných paralelne s článkami 101 a 102 ZFEÚ boli do praxe zavedené minimálne záruky nezávislosti, primerané finančné, ľudské a technologické zdroje, ako aj právomoci v oblasti presadzovania práva a ukladania pokút, aby sa tak zaistila plná účinnosť vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže pri vykonávaní ich činnosti.

(8)  Túto smernicu je vhodné založiť na dvojakom právnom základe, a to na článku 103 a článku 114 ZFEÚ. Dôvodom je skutočnosť, že táto smernica sa vzťahuje nielen na uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ, ale aj na uplatňovanie ustanovení vnútroštátneho práva v oblasti hospodárskej súťaže uplatňovaných paralelne s uvedenými článkami, ako aj to, že nedostatky a obmedzenia nástrojov a záruk, ktorými vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže disponujú pri uplatňovaní článkov 101 a 102 ZFEÚ, majú nepriaznivý vplyv tak na hospodársku súťaž, ako aj na riadne fungovanie vnútorného trhu.

(9)  Zavedením minimálnych záruk na zabezpečenie jednotného a účinného uplatňovania článkov 101 a 102 ZFEÚ vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže nie je dotknutá možnosť členských štátov ponechať alebo rozšíriť týmto vnútroštátnym orgánom súčasné záruky nezávislosti a zdroje, ako aj možnosť uplatniť podrobnejšie pravidlá upravujúce právomoci týchto orgánov v oblasti presadzovania práva a ukladania pokút. Členské štáty môžu vnútroštátnym orgánom udeliť predovšetkým dodatočné právomoci presahujúce rámec stanovený v tejto smernici, a tak prispieť k ďalšiemu posilňovaniu ich účinnosti.

(10)  V prípade tajných kartelov sa však vyžadujú podrobné pravidlá upravujúce podmienky uplatnenia programu zhovievavosti. Spoločnosti budú poskytovať informácie a dôkazy o tajných karteloch, ktorých sú samy účastníkmi iba vtedy, ak budú mať dostatočnú právnu istotu, že budú oslobodené od pokuty. Značné rozdiely v uplatňovaní programu zhovievavosti v členských štátoch znamenajú pre potenciálnych žiadateľov o zhovievavosť právnu neistotu, ktorá môže oslabiť ich motiváciu žiadať o jeho uplatnenie. Tieto rozdiely môžu viesť aj tomu, že viacerí členovia tajného kartelu sa budú usilovať využiť program zhovievavosti v rôznych členských štátoch. Ak by členské štáty mali možnosť zaviesť alebo uplatňovať jednoznačnejšie harmonizované pravidlá programu zhovievavosti v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, bolo by to nielen v súlade s cieľom ďalšej stimulácie žiadateľov k spolupráci a čo najúčinnejšieho presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže v Únii, ale zároveň by boli zaručené rovnaké podmienky pre podniky na vnútornom trhu. Uvedené skutočnosti však nebránia členským štátom, aby uplatňovali programy zhovievavosti, ktoré sa nevzťahujú len na tajné kartely, ale aj na ďalšie formy porušovania článkov 101 a 102 ZFEÚ a zodpovedajúcich vnútroštátnych ustanovení.

(11)  Táto smernica sa neuplatňuje na vnútroštátne právo, pokiaľ toto umožňuje ukladať trestnoprávne sankcie fyzickým osobám, pričom výnimkou sú pravidlá súčinnosti programov zhovievavosti a ukladania sankcií fyzickým osobám.

(12)  Výkon právomocí prenesených na vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže by mal byť sprevádzaný primeranými ochrannými opatreniami, ktoré dosahujú aspoň úroveň všeobecných zásad práva Európskej únie a Charty základných práv Európskej únie v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, najmä v súvislosti s konaniami, ktoré by mohli viesť k uloženiu sankcií. Medzi tieto ochranné opatrenia patrí právo na dobrú správu vecí verejných a dodržiavanie práva podnikov na obhajobu, ktorého nevyhnutnou súčasťou je právo na vypočutie. Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže by mali predovšetkým informovať strany, ktoré sú predmetom vyšetrovania, o predbežných námietkach, ktoré boli proti nim vznesené podľa článku 101 alebo článku 102 ZFEÚ, a to ešte pred vydaním rozhodnutia s nepriaznivým vplyvom na ich záujmy, a uvedené strany by mali pred samotným vydaním takéhoto rozhodnutia mať možnosť vyjadriť sa k uvedeným námietkam. Preto je nevyhnutné, aby stranám, ktoré sú predmetom vyšetrovania, bolo doručené aspoň oznámenie o námietkach s uvedením všetkých námietok, z ktorých mieni vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže vychádzať vo svojom konečnom rozhodnutí o porušení predpisov s nepriaznivým vplyvom na záujmy dotknutého podniku. Strany, ktorým boli oznámené predbežné námietky o údajnom porušení článku 101 alebo článku 102 ZFEÚ, by mali mať právo nahliadnuť do príslušného spisu vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže, aby si tak zabezpečili účinný výkon práva na obhajobu. V tejto súvislosti je však potrebné dbať na legitímne záujmy podnikov pri ochrane obchodného tajomstva a zároveň vyňať z práva na zverejnenie dôverné informácie a interné dokumenty vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže a Komisie, ako aj korešpondenciu medzi nimi. Okrem toho adresáti ▌rozhodnutí vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže, v ktorých sa konštatuje porušenie článku 101 alebo článku 102 ZFEÚ, ktorými sa ukladajú nápravné opatrenia alebo pokuty, alebo ktorými sa záväzky vyhlasujú za záväzné, by mali mať právo na účinný prostriedok nápravy na súde v súlade s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie a článkom 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Takéto konečné rozhodnutia vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže by mali byť podložené náležitými argumentmi, čo by ich adresátom umožnilo oboznámiť sa s dôvodmi, ktoré viedli k prijatiu tohto rozhodnutia, a následne zabezpečiť výkon práva na účinný prostriedok nápravy. Navyše v súlade s právom na dobrú správu vecí verejných členské štáty zabezpečia, aby sa konania vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže vo veci uplatňovania článkov 101 a 102 ZFEÚ uskutočnili v primeranej lehote. Uvedené ochranné opatrenia by mali byť navrhnuté tak, aby sa dosiahla rovnováha medzi dodržiavaním základných práv podnikov na jednej strane a povinnosťou zabezpečiť účinné presadzovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ na strane druhej.

(13)  Posilnenie právomocí vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže, aby mohli uplatňovať články 101 a 102 ZFEÚ nestranne a v spoločnom záujme účinného presadzovania európskych pravidiel hospodárskej súťaže, je základným predpokladom účinného a jednotného uplatňovania týchto pravidiel.

(14)  V záujme účinného a jednotného uplatňovania článkov 101 a 102 ZFEÚ by sa mala posilniť nezávislosť vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže. Na tento účel by sa do vnútroštátneho práva mali zaviesť explicitné ustanovenia, ktoré by zabezpečili, že pri uplatňovaní článkov 101 a 102 ZFEÚ budú vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže chránené pred všetkými vonkajšími zásahmi či politickými tlakmi, ktoré by mohli ohroziť ich nezávislosť pri posudzovaní predložených podnetov. Na tento účel by sa mali vopred stanoviť jednoznačné transparentné pravidlá a postupy vymenovania a dôvody odvolávania členov rozhodovacieho orgánu v rámci vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže, ▌aby sa tak rozptýlili akékoľvek dôvodné pochybnosti o nestrannosti uvedeného orgánu a jeho odolnosti voči vonkajším faktorom. Taktiež s cieľom podporiť ich nestrannosť by sa pokuty uložené vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže nemali používať na ich priame financovanie.

(15)  Na zabezpečenie nezávislosti vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže by malo ich vedenie, členovia rozhodovacieho orgánu a zamestnanci konať bezúhonne a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré je nezlučiteľné s výkonnom ich služobných povinností. Na tento účel by sa počas výkonu zamestnania alebo mandátu a primeranú dobu aj po ich ukončení mali zdržať akejkoľvek činnosti, ktorá by v konkrétnom prípade mohla viesť k stretu záujmov. Navyše by počas výkonu svojho zamestnania alebo mandátu nemali mať ani osobný záujem v žiadnom podniku alebo organizácii, proti ktorým sa vedie konanie smerujúce k uplatneniu článkov 101 a 102 ZFEÚ, ktorého sú účastníkmi, ak by to mohlo ohroziť ich nezávislosť pri riešení príslušného prípadu. Zamestnanci a členovia rozhodovacieho orgánu by mali deklarovať všetky osobné záujmy a majetok, ktoré by pri výkone ich služobných povinností mohli viesť k stretu záujmov. V prípade, že sú pri výkonne svojich služobných povinností vyzvaní, aby rozhodli vo veci, na ktorej majú osobný záujem, čo by následne mohlo obmedziť ich nestrannosť, malo by sa od nich vyžadovať, aby o tejto skutočnosti upovedomili rozhodujúci orgán, ostatných členov tohto orgánu alebo menovací orgán v prípade, že rozhodovaciu právomoc v rámci vnútroštátneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže má len jedna osoba.

(15a)  Každý vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže by mal uverejniť etický kódex bez toho, aby ním bolo dotknuté uplatňovanie prísnejších vnútroštátnych pravidiel, prinajmenšom pravidlá na zabránenie stretu záujmov, vrátane ustanovení o prechodných obdobiach a prijímaní ponúk, ako aj pravidlá o činnostiach vykonávaných v pozícii súkromnej osoby.

(16)  Nezávislosť vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže nevylučuje, aby sa v súlade s právnym poriadkom členských štátov uplatnilo súdne preskúmanie alebo parlamentný dohľad. Dôveryhodnosť a legitimita činností vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže sú zabezpečené aj vďaka ich povinnosti zodpovedať sa pred príslušným orgánom. Primeranou povinnosťou v tomto zmysle je predkladanie pravidelných správ o činnosti vláde alebo parlamentu. Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže môžu zároveň podliehať kontrole alebo dohľadu v súvislosti s finančnými výdavkami, a to za predpokladu, že to nebude mať vplyv na ich nezávislosť.

(17)  Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže by mali mať v prípade konaní zameraných na presadzovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ možnosť stanoviť si priority, a tak efektívne využívať svoje zdroje, pričom tento krok by im mal umožniť zamerať sa na prevenciu protisúťažného konania, ktoré narúša hospodársku súťaž na vnútornom trhu, a na ukončenie takéhoto konania. V záujme toho by mali mať možnosť zamietnuť sťažnosť z dôvodu, že nepatrí medzi ich priority, okrem sťažností, ktoré pochádzajú od príslušných vnútroštátnych orgánov verejnej správy, pokiaľ to nemá vplyv na zdroje vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže. Nemala by tým však byť dotknutá ich právomoc zamietnuť sťažnosť z iných dôvodov, akým je napr. nedostatok právomocí, alebo rozhodnúť, že neexistuje dôvod na zásah z ich strany. V prípade zamietnutia by žiadatelia by mali byť v primeranom čase informovaní, spolu s odôvodnením. Taktiež v prípade oficiálnej sťažnosti by takéto zamietnutie malo podliehať účinným opravným prostriedkom. Právomoc vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže stanoviť si priority v prípade konaní zameraných na presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže nemá vplyv na právo vlády členského štátu vydať pre tieto vnútroštátne orgány všeobecné usmernenia alebo usmernenia pre výber priorít, ktoré sa nevzťahujú na osobitné konania na presadzovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ.

(18)  Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže by mali mať k dispozícii dostatočné zdroje, či už ide o kvalifikované ľudské zdroje, právnu a ekonomickú odbornosť, finančné prostriedky a technické vybavenie a technológie, aby mohli zabezpečiť účinné vykonávanie svojich úloh pri uplatňovaní článkov 101 a 102 ZFEÚ. Aj v prípade, že sa na základe vnútroštátneho práva rozšíri okruh ich povinností a právomocí, mali by mať k dispozícii dostatočné zdroje potrebné na vykonávanie uvedených úloh. Nezávislosť vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže by sa mala posilniť tak, že sa im umožní nezávisle rozhodovať o rozpočtových prostriedkoch pridelených na účely plnenia ich úloh bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne rozpočtové pravidlá a postupy.

(18a)   S cieľom zabezpečiť účinné monitorovanie vykonávania tejto smernice by členské štáty mali zabezpečiť, aby vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže predkladali verejne dostupné pravidelné správy o svojej činnosti a zdrojoch vláde alebo parlamentu. Tieto správy by mali obsahovať informácie o menovaní a odvolaní členov rozhodovacieho orgánu, o výške zdrojov pridelených v príslušnom roku, ako aj o akýchkoľvek zmenách tejto sumy v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Takéto správy by sa mali predkladať na úrovni Únie.

(19)  Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže by mali mať k dispozícii minimálny súbor spoločných vyšetrovacích a rozhodovacích právomocí, aby boli schopné účinne presadzovať články 101 a 102 ZFEÚ.

(20)  Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže by mali byť oprávnené účinne uplatňovať vyšetrovacie právomoci na odhaľovanie akýchkoľvek dohôd, rozhodnutí alebo zosúladených postupov zakázaných podľa článku 101 ZFEÚ alebo akéhokoľvek zneužívania dominantného postavenia zakázaného podľa článku 102 ZFEÚ, a to v akomkoľvek štádiu konania uvedených orgánov.

(21)  Vnútroštátnym správnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže by mali byť v primeranom rozsahu zverené vyšetrovacie právomoci, aby boli schopné reagovať na výzvy v oblasti presadzovania práva v digitálnom prostredí a získavať všetky informácie v digitálnej forme, vrátane forenzne získavaných údajov týkajúcich sa podniku alebo združenia podnikov, ktoré sú predmetom vyšetrovania, a to bez ohľadu na médium, na ktorom sú uložené, ako napr. laptopy, mobilné telefóny, iné mobilné zariadenia a cloudové úložiská.

(22)  Vnútroštátne správne orgány na ochranu hospodárskej súťaže by mali byť oprávnené vykonávať inšpekcie v priestoroch podnikov a združení podnikov, ktoré sú predmetom konania vo veci uplatňovania článkov 101 a 102 ZFEÚ, ako aj ďalších účastníkov trhu, ktorí môžu disponovať informáciami relevantnými pre takéto konanie. Vnútroštátne správne orgány na ochranu hospodárskej súťaže by mali mať možnosť vykonať takúto inšpekciu vtedy, ak existujú aspoň primerané dôvody domnievať sa, že bol porušený článok 101 alebo článok 102 ZFEÚ. Táto smernica nebráni členským štátom v tom, aby si na vykonávanie takýchto inšpekcií vyžiadali predchádzajúce povolenie súdneho orgánu.

(23)  V záujme zabezpečenia účinnosti by mali vnútroštátne správne orgány na ochranu hospodárskej súťaže na základe svojej právomoci vykonávať inšpekcie mať možnosť prístupu k informáciám, ku ktorým má prístup podnik alebo združenie podnikov či osoba, ktoré sú predmetom inšpekcie, a ktoré súvisia s podnikom, ktorý je predmetom vyšetrovania.

(24)  S cieľom minimalizovať zbytočné predlžovanie inšpekcií by vnútroštátne správne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mali zároveň mať právomoc pokračovať v prehľadávaní kópií alebo výpisov z účtovných kníh a záznamov týkajúcich sa obchodnej činnosti podniku alebo združenia podnikov, ktoré sú predmetom kontroly v priestoroch vnútroštátneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže alebo v iných na to určených priestoroch.

(25)  Skúsenosti ukazujú, že obchodné záznamy môžu byť uchovávané v súkromných obydliach riaditeľov alebo iných osôb pracujúcich pre podnik, a to najmä v dôsledku čoraz intenzívnejšieho využívania pružných foriem organizácie práce. Z dôvodu zabezpečenia účinnosti vykonávanej inšpekcie by mali preto vnútroštátne správne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mať právomoc vstupovať do akýchkoľvek priestorov vrátane súkromných obydlí, ak je dôvodné podozrenie, že sa tam uchovávajú obchodné záznamy, ktoré môžu byť relevantné z hľadiska preukázania ▌vážneho porušenia článku 101 alebo článku 102 ZFEÚ. Výkonu tejto právomoci by malo predchádzať udelenie povolenia zo strany súdneho orgánu. To však nebráni členským štátom v mimoriadne naliehavých prípadoch plnením úloh vnútroštátneho súdneho orgánu poveriť vnútroštátny správny orgán hospodárskej súťaže, ktorý bude konať ako súdny orgán.

(26)  Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže by mali mať právomoc vyžadovať informácie potrebné na odhaľovanie akýchkoľvek dohôd, rozhodnutí alebo zosúladených postupov zakázaných na základe článku 101 ZFEÚ alebo akéhokoľvek zneužívania dominantného postavenia zakázaného na základe článku 102 ZFEÚ. V tejto súvislosti by mali mať právo vyžadovať informácie uložené v akejkoľvek digitálnej forme vrátane e-mailov a rýchlych správ systémov IM bez ohľadu na miesto ich uloženia, a to aj v cloude alebo na serveri, ak má k nim adresát žiadosti o informácie prístup. Toto právo by nemalo viesť k povinnosti podniku neúmernej voči potrebám vyšetrovania, napríklad nemá vyvolať neprimerané náklady alebo úsilie na strane podniku. Zatiaľ čo právo na informácie má zásadný význam pre odhaľovanie porušení právnych predpisov, takéto žiadosti by mali byť z hľadiska svojho rozsahu primerané. Takéto žiadosti by nemali ukladať podniku povinnosť pripustiť, že sa dopustil priestupku, pretože to má preukázať vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže. Skúsenosti ukazujú, že informácie, ktoré dobrovoľne prekladajú tretie strany, ako napríklad konkurencia, zákazníci a spotrebitelia na trhu, môžu byť tiež cenným zdrojom poznatkov z hľadiska zabezpečenia dôsledného a dôkazmi podloženého presadzovania práva a vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže by preto mali takéto konanie tretích strán odporúčať.

(27)  Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže by mali mať k dispozícii účinné prostriedky na obnovenie hospodárskej súťaže na trhu uložením primeraných štrukturálnych a behaviorálnych nápravných opatrení, primeraných danému porušeniu a nevyhnutných na jeho ukončenie.

(27a)  Predbežné opatrenia môžu byť dôležitým nástrojom na zabezpečenie toho, aby v rámci prebiehajúceho vyšetrovania vyšetrované porušenie vážne a nenapraviteľne nepoškodilo hospodársku súťaž, čo by spôsobilo taký vývoj na trhu, ktorý by bol veľmi ťažké zvrátiť akýmkoľvek rozhodnutím vnútroštátneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže prijatým na konci konania. S cieľom zabrániť takémuto nenapraviteľnému narušeniu hospodárskej súťaže by vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mali mať možnosť uložiť dočasné opatrenie. Táto smernica nebráni vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže uložiť predbežné opatrenie v iných vhodných prípadoch. Rozhodnutie, ktorým sa nariaďuje prechodné opatrenie, by malo byť platné iba na určité obdobie, a to až do ukončenia konania zo strany vnútroštátneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže alebo na stanovené obdobie, ktoré možno obnoviť, pokiaľ je to potrebné a vhodné. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa vhodnosť takýchto opatrení mohla revidovať v zrýchlenom odvolacom konaní. S cieľom zabezpečiť, aby vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mohli riešiť situácie na rýchlo sa meniacich trhoch, by Komisia mala preskúmať dostupné možnosti, ako urýchliť konania, ktoré vedú orgány na ochranu hospodárskej súťaže vo veci uplatňovania článkov 101 a 102, alebo ako zjednodušiť prijímanie predbežných opatrení. Mala by vypracovať štúdiu a jej výsledky predložiť Európskemu parlamentu a Rade do konca roku 2020 a prípadne predložiť príslušný legislatívny návrh. Okrem toho by členské štáty mali vytvoriť podmienky potrebné na zabezpečenie toho, aby vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mohli využívať predbežné opatrenia v praxi.

(28)  Ak v priebehu konania, ktoré môže vyústiť do zákazu dohody obmedzujúcej súťaž alebo do zákazu protisúťažného konania, podniky alebo združenia podnikov predložia vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže záväzky, ktorými by mali odstrániť ich obavy, uvedené vnútroštátne orgány by mali mať možnosť vydať rozhodnutie, ktorým sa tieto záväzky stanú pre príslušné podniky záväznými a voči nim vynútiteľnými. Takéto rozhodnutia o uložení povinnosti plniť záväzky v zásade nie sú vhodné v prípade tajných kartelov, vo vzťahu ku ktorým by vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mali uložiť pokutu. V rozhodnutí o uložení povinnosti plniť záväzky by malo byť uvedené, že už neexistujú dôvody na to, aby vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže v danej veci konali, a to bez toho, aby sa v ňom uviedlo, či nastalo porušenie článku 101 alebo článku 102 ZFEÚ. Rozhodnutie o uložení povinnosti nemá vplyv na právomoc vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže a súdov členských štátov skonštatovať porušenie právnych predpisov a v predmetnej veci rozhodnúť. Okrem toho účinné prostriedky na monitorovanie dodržiavania záväzkov zo strany podnikov a na ukladanie sankcií v prípadoch nedodržiavania predpisov sa orgánom na ochranu hospodárskej súťaže osvedčili ako účinné nástroje. V prípade, že nastane podstatná zmena niektorej zo skutočností, o ktoré sa opiera rozhodnutie o záväzkoch, ak podnik koná v rozpore so svojimi záväzkami, alebo ak je rozhodnutie založené na neúplných, nesprávnych alebo zavádzajúcich informáciách poskytnutých zúčastnenými stranami, vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže by mali mať účinné prostriedky konanie obnoviť.

(29)  V záujme zabezpečenia účinného a jednotného presadzovania článkov 101 a 102 ZFEÚ by mali mať vnútroštátne správne orgány na ochranu hospodárskej súťaže právomoc ukladať za porušenie článkov 101 alebo 102 ZFEÚ podnikom a združeniam podnikov účinné, primerané a odrádzajúce pokuty, a to buď samy v správnom konaní alebo o ich uloženie požiadať súd v inom ako trestnom konaní. Tým však nie je dotknuté vnútroštátne právo členských štátov, v ktorom sa za porušenie článkov 101 a 102 ZFEÚ stanovuje ukladanie sankcií súdmi v trestnom konaní.

(30)  S cieľom zabezpečiť, aby podniky a združenia podnikov rešpektovali vyšetrovacie a rozhodovacie právomoci vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže, musia mať vnútroštátne správne orgány na ochranu hospodárskej súťaže možnosť ukladať účinné pokuty v prípade nerešpektovania týchto právomocí, ako aj pravidelné penále v záujme vynútenia si rešpektovania týchto právomocí, a to buď samy v správnom konaní alebo o ich uloženie požiadať súd v inom ako trestnom konaní. Tým však nie je dotknuté vnútroštátne právo členských štátov, v ktorom sa stanovuje ukladanie týchto pokút súdmi v trestnom konaní. Okrem toho nemá táto smernica vplyv ani na vnútroštátne pravidlá upravujúce dôkaznú silu, ani na povinnosť vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže zisťovať skutkový stav v predmetnej veci, a to za predpokladu, že tieto pravidlá a povinnosti sú v súlade so všeobecnými princípmi práva Únie. Výška pokút a pravidelného penále by sa mala stanoviť úmerne k celkovému obratu príslušných podnikov a združení podnikov.

(31)  V záujme zabezpečenia účinného a jednotného uplatňovania článkov 101 a 102 ZFEÚ by sa mal pojem podnik, ako je uvedený v článkoch 101 a 102 ZFEÚ, uplatňovať v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, teda mal by označovať hospodársku jednotku, a to aj v prípade, že pozostáva z viacerých právnických alebo fyzických osôb. Z tohto dôvodu by vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mali mať možnosť uplatniť pojem podnik na zistenie zodpovednej materskej spoločnosti a uložiť jej pokutu za správanie sa jednej z jej dcérskych spoločností, a to za predpokladu, že táto materská spoločnosť a jej dcérska spoločnosť tvoria jednu hospodársku jednotku. Aby sa podniky nemohli vyhnúť zodpovednosti za uhradenie pokuty v prípade porušenia článkov 101 a 102 ZFEÚ zmenou právnej formy alebo organizačnej štruktúry, vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže by mali mať možnosť určiť právneho alebo hospodárskeho nástupcu zodpovedného podniku a v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie mu uložiť pokutu za porušenie článkov 101 a 102 ZFEÚ.

(32)  Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže by mali pri ukladaní pokút za porušenie článkov 101 a 102 ZFEÚ prihliadať na závažnosť tohto porušenia, aby sa zaistilo, že budú odrážať hospodársky význam tohto protiprávneho konania. Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže by zároveň mali mať možnosť ukladať pokuty primerané aj z hľadiska trvania porušovania právnych predpisov. Uvedené faktory by sa mali posudzovať v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie. Súdny dvor Európskej únie v tejto súvislosti stanovil, že pri posudzovaní závažnosti porušenia právnych predpisov je potrebné zohľadniť najmä okolnosti predmetnej veci, súvislosti, za ktorých k porušeniu došlo, ako aj odrádzajúci účinok pokút. Faktormi, ktoré možno v tomto smere zohľadniť, sú obrat z predaja tovarov a služieb, v súvislosti s ktorými došlo k porušeniu právnych predpisov, a veľkosť a ekonomická sila podniku, ako aj to, či ide o malý alebo stredný podnik s obmedzeným sortimentom produktov, keďže poukazujú na vplyv, ktorý podnik mohol uplatňovať na trhu. Okrem toho opakované porušovanie tým istým páchateľom svedčí o jeho sklone dopúšťať sa porušovania právnych predpisov, a je preto významným ukazovateľom závažnosti predmetného správania, ako aj potreby uložiť vyšší peňažný trest v záujme dosiahnutia skutočne odrádzajúceho účinku. Pri určovaní výšky pokuty by vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mali brať do úvahy hodnotu tržieb podniku za tovary a služby, ktorých sa porušenie právnych predpisov priamo alebo nepriamo týka. Okrem toho by mali mať vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže právo uložiť vyššiu pokutu podniku alebo združeniu podnikov, ktoré pokračujú v rovnakom porušovaní alebo ktoré sa dopustili podobného porušenia potom, ako Komisia alebo vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže vydali rozhodnutie, v ktorom sa konštatuje, že tento podnik alebo toto združenie podnikov porušili články 101 alebo 102 ZFEÚ. Okrem toho by vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mali mať možnosť zohľadniť ekonomickú životaschopnosť dotknutého podniku a akúkoľvek náhradu, ktorá bolo vyplatená v dôsledku konsenzuálneho urovnania v súlade s článkom 18 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/104/EÚ(4).

(33)  Skúsenosti ukazujú, že združenia podnikov pravidelne zohrávajú úlohu pri porušovaní pravidiel hospodárskej súťaže a vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže by preto mali mať možnosť uložiť týmto združeniam pokutu účinným spôsobom. Pri posudzovaní závažnosti porušenia právnych predpisov a následnom určovaní výšky pokuty v konaniach proti združeniu podnikov, ak sa porušenie týka činnosti jeho členov, by sa mal zohľadňovať súčet tržieb podnikov, ktoré sú členmi združenia, z predaja tovarov a služieb, s ktorými porušenie právnych predpisov priamo alebo nepriamo súvisí. V záujme zabezpečenia účinného vymáhania pokút, ktoré boli uložené združeniu podnikov za porušenie právnych predpisov, je nevyhnutné stanoviť podmienky, na základe ktorých môžu vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže vyžadovať úhradu pokuty od členov združenia, ak je združenie v platobnej neschopnosti. Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže by mali pritom zohľadniť relatívnu veľkosť podnikov patriacich do združenia, a najmä situáciu malých a stredných podnikov. Uhradením pokuty jedným alebo viacerými členmi združenia podnikov nie sú dotknuté pravidlá vnútroštátneho práva, ktoré stanovujú vymáhanie súm hradených inými členmi združenia.

(34)  Odrádzajúci účinok pokút sa v Európe do značnej miere líši a v niektorých členských štátoch je maximálna výška pokuty, ktorú možno udeliť, stanovená na veľmi nízkej úrovni. Aby sa zaistilo, že vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže môžu ukladať pokuty s odrádzajúcim účinkom, mala by maximálna výška týchto pokút byť stanovená na úrovni minimálne 10 % z celkového celosvetového obratu príslušného podniku. To však nebráni členským štátom, aby si ponechali alebo zaviedli vyššiu maximálnu hranicu ukladaných pokút.

(35)  Program zhovievavosti je významným nástrojom pri odhaľovaní tajných kartelov. Prispieva k účinnému stíhaniu najzávažnejších prípadov porušovania právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže a k ukladaniu príslušných sankcií. V súčasnosti sú však v uplatňovaní programov zhovievavosti medzi členskými štátmi významné rozdiely. V dôsledku týchto rozdielov sú podniky porušujúce právne predpisy vystavené právnej neistote, pokiaľ ide o podmienky, za ktorých môžu žiadať o uplatnenie zhovievavosti, ako aj o imunitu, ktorá im môže byť na základe príslušného programu poskytnutá. Táto neistota môže oslabiť motiváciu potenciálnych žiadateľov o zhovievavosť zúčastniť sa na programe. To môže následne vyústiť do odhalenia menšieho počtu tajných kartelov, a teda do menej účinného presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže v Únii.

(36)  Rozdiely v programoch zhovievavosti uplatňovaných na úrovni členských štátov zároveň ohrozujú zaručenie rovnakých podmienok pre podniky na vnútornom trhu. Preto je vhodné pristúpiť k zvýšeniu právnej istoty zmiernením uvedených rozdielov, čím sa zabezpečí, aby vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mohli od pokút oslobodiť alebo ich znížiť a prijímať súhrnné žiadosti za rovnakých podmienok. S cieľom poskytnúť podnikom na vnútornom trhu ešte väčšiu právnu istotu a zvýšiť príťažlivosť programov zhovievavosti v rámci Únie je potrebné, aby členské štáty vynaložili ďalšie úsilie o zosúladenie svojich podmienok zhovievavosti.

(37)  Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže by v prípade splnenia určitých podmienok mali od pokuty podniky oslobodiť alebo ju znížiť. V tejto súvislosti sa vychádza z predpokladu, že podniky predložili vnútroštátnemu orgánu na ochranu hospodárskej súťaže dôkazy o tajnom karteli, ktoré umožnia preukázať porušenie článku 101 ZFEÚ, ak tento vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže nemal k dispozícii dostatočné dôkazy na preukázanie porušenia článku 101 ZFEÚ v súvislosti s daným kartelom v čase, keď podnik takéto dôkazy predložil.

(38)  Žiadatelia by mali mať možnosť požiadať o zhovievavosť písomne, prípadne inými prostriedkami, ktoré nepovedú k predkladaniu dokumentov, informácií ani iných materiálov v držbe, úschove alebo pod kontrolou žiadateľa. Z tohto dôvodu by mali vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mať zavedený systém, ktorý by umožňoval prijímať vyhlásenia v rámci programu zhovievavosti ústne alebo inými prostriedkami, vrátane digitálnej formy. Okrem toho s cieľom znížiť administratívnu a inú značnú časovú záťaž týkajúcu sa viacerých žiadostí, by malo byť možné, aby žiadatelia predkladali žiadosti o zhovievavosť nielen v úradnom jazyku príslušného vnútroštátneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže, ale aj v ďalších pracovných jazykoch Únie.

(39)  Vzhľadom na spoločné právomoci Komisie a vnútroštátnych orgánov pre hospodársku súťaž pri presadzovaní článkov 101 a 102 ZFEÚ je dôležité, aby bol zavedený systém súhrnných žiadostí, ktorý bude plynulo fungovať. Žiadatelia, ktorí v súvislosti s údajným tajným kartelom požiadali o zhovievavosť Európsku komisiu, by mali v súvislosti s týmto kartelom mať možnosť predložiť súhrnnú žiadosť vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže, ktoré na tento účel považujú za príslušné. Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže by mali prijímať súhrnné žiadosti, ktoré obsahujú minimálny súbor informácií o údajnom karteli, pričom by nemali požadovať predloženie doplňujúcich informácií nad tento minimálny rozsah skôr, ako budú mať v úmysle v predmetnej veci konať. Ak sa však rozsah žiadosti o zhovievavosť predložený Komisii zmení, je povinnosťou žiadateľov informovať o tejto skutočnosti vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže, ktorému súhrnnú žiadosť predložili. Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže by mali žiadateľom vystaviť potvrdenie o doručení s uvedením dátumu a času doručenia a zároveň ich informovať o skutočnosti, či im v súvislosti s tým istým kartelom už bola skôr doručená súhrnná žiadosť alebo žiadosť o zhovievavosť, okrem prípadov, keď by to malo nepriaznivý vplyv na integritu vyšetrovania. Ak sa Komisia rozhodne v predmetnej veci úplne alebo čiastočne nekonať, žiadatelia by mali mať možnosť predložiť úplnú žiadosť o zhovievavosť tomu vnútroštátnemu orgánu na ochranu hospodárskej súťaže, ktorému súhrnnú žiadosť predložili.

(40)  Právna neistota v otázke, či sú zamestnanci podnikov chránení pred individuálnymi sankciami, môže potenciálnym žiadateľom brániť požiadať o zhovievavosť. Súčasní a bývalí zamestnanci a riaditelia podnikov, ktoré žiadajú orgány na ochranu hospodárskej súťaže o oslobodenie od pokuty, by teda mali byť chránení pred akýmikoľvek sankciami ukladanými orgánmi verejnej moci za ich účasť na tajnom karteli, na ktorý sa žiadosť vzťahuje. Takáto ochrana by mala byť podmienená účinnou spoluprácou ▌uvedených zamestnancov a riaditeľov s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže, ako aj podaním žiadosti o oslobodenie od pokuty pred začatím trestného konania.

(41)  Systém paralelných právomocí pri uplatňovaní článkov 101 a 102 ZFEÚ si vyžaduje úzku spoluprácu vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže, ako aj medzi nimi a Komisiou. V prípade, že vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže vykonáva inšpekciu v mene iného vnútroštátneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže podľa článku 22 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003, mala by sa umožniť prítomnosť a pomoc úradníkov žiadajúceho orgánu, ktorí poskytnú dodatočné zdroje, poznatky a technickú odbornosť, čo prispeje k vyššej účinnosti vykonávanej inšpekcie.

(42)  Podobne by sa mali zaviesť aj mechanizmy, ktoré vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže umožnia požadovať vzájomnú pomoc v prípade oznamovania predbežných námietok a rozhodnutí, ako aj v prípade výkonu rozhodnutí o uložení pokuty alebo pravidelného penále, ak príslušný podnik nie je na ich území zaregistrovaný. Uvedené kroky by mali zabezpečiť účinné presadzovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ, a tak prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu. Aby sa zabezpečilo, že vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže pred požiadaním o vzájomnú pomoc vyvinú primerané úsilie o výkon rozhodnutia, ktorým sa ukladajú pokuty alebo pravidelné penále, dožiadaný orgán by mal byť povinný vykonať takéto rozhodnutia iba vtedy, ak dotknutý podnik nie je registrovaný alebo zjavne nemá dostatočný majetok v členskom štáte, ktorého príslušný vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže požaduje vzájomnú pomoc. S cieľom zabezpečiť, aby vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže vyčlenili na žiadosti o vzájomnú pomoc dostatok prostriedkov, dožiadané orgány by mali mať možnosť náhrady nákladov súvisiacich so vzájomnou pomocou.

(43)  V záujme zabezpečenia účinného presadzovania článkov 101 a 102 ZFEÚ vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže je nevyhnutné zaviesť fungujúce pravidlá upravujúce pozastavenie premlčacej lehoty. V systéme paralelných právomocí by malo byť teda plynutie vnútroštátnej premlčacej lehoty pozastavené počas celého konania, ktoré vedú vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Komisia. To však nebráni členským štátom, aby si zachovali alebo zaviedli absolútne premlčacie lehoty, a to za predpokladu, že v dôsledku takejto absolútnej lehoty nebude prakticky nemožné alebo mimoriadne náročné zabezpečiť účinné presadzovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ.

(44)  V členských štátoch, v ktorých majú vnútroštátne správne orgány na ochranu hospodárskej súťaže právomoc viesť vyšetrovanie na účely zistenia porušenia článkov 101 alebo 102 ZFEÚ a vnútroštátne súdne orgány príslušné vo veciach hospodárskej súťaže majú právomoc prijať rozhodnutie, v ktorom sa konštatuje toto porušenie alebo sa ukladajú pokuty, vnútroštátne správne orgány na ochranu hospodárskej súťaže by mali mať možnosť predložiť vec priamo vnútroštátnemu súdnemu orgánu príslušnému vo veciach hospodárskej súťaže, čím by sa malo zabezpečiť, aby v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž prebiehali v predmetných veciach účinné a efektívne konania. Ak vnútroštátne súdy pôsobia ako odvolacie súdy v konaniach vo veci rozhodnutí vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže pri uplatňovaní článkov 101 alebo 102 ZFEÚ, vnútroštátne správne orgány na ochranu hospodárskej súťaže by mali byť navyše oprávnené samostatne sa zúčastňovať týchto konaní v úlohe navrhovateľa, odporcu alebo protistrany, pričom by mali mať rovnaké procesné práva ako uvedené strany uvedeného konania.

(45)  Riziko zverejnenia sebausvedčujúcich materiálov mimo kontextu vyšetrovania, na účely ktorého boli predložené, môže oslabiť motiváciu potenciálnych žiadateľov o zhovievavosť spolupracovať s orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže. Z tohto dôvodu by sa informácie uvedené vo vyhlásení v rámci programu zhovievavosti, a to bez ohľadu na formu, v akej bolo predložené, ktoré boli získané na základe prístupu k spisu, mali použiť len vtedy, ak je to nevyhnutné na výkon práva na obhajobu v rámci konania pred súdmi členských štátov, a to len v určitých veľmi obmedzených prípadoch, ktoré priamo súvisia s vecou, v rámci ktorej bol udelený prístup k spisu. Táto skutočnosť by však nemala brániť orgánom na ochranu hospodárskej súťaže, aby svoje rozhodnutia uverejňovali v súlade s uplatniteľným právom Únie alebo vnútroštátnym právom.

(46)  Dôležitú úlohu pri presadzovaní článkov 101 a 102 ZFEÚ zohrávajú dôkazy. Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže by mali mať možnosť zohľadniť relevantné dôkazy bez ohľadu na skutočnosť, či boli predložené v písomnej alebo ústnej forme alebo vo forme záznamu, vrátane záznamu vyhotoveného utajovaným spôsobom právnickou alebo fyzickou osobou, a to za predpokladu, že nejde o jediný dôkazový materiál. Touto možnosťou nie je dotknuté právo na vypočutie.

(47)  V záujme podpory úzkej spolupráce v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž by mala Komisia zabezpečovať údržbu, vývoj, hosting, prevádzku a podporu centrálneho informačného systému (systém Európskej siete pre hospodársku súťaž), a to v súlade s príslušnými normami v oblasti zachovávania dôvernosti, ochrany a bezpečnosti údajov. Predpokladom účinného a efektívneho fungovania Európskej siete pre hospodársku súťaž je jej interoperabilita. Náklady na údržbu, vývoj, hosting, užívateľskú podporu a prevádzku centrálneho informačného systému sa hradia zo všeobecného rozpočtu Únie, z ktorého sú hradené aj ďalšie administratívne náklady súvisiace s fungovaním Európskej siete pre hospodársku súťaž, najmä náklady na organizáciu zasadnutí. Počíta sa s tým, že náklady na systém Európskej siete pre hospodársku súťaž by mali byť až do roku 2020 hradené z programu pre riešenia interoperability a spoločné rámce pre verejnú správu, podniky a občanov v Európe (program ISA2), ak sú v rámci tohto programu k dispozícii zdroje a ak sú uvedené náklady oprávnené a prioritné.

(48)  Keďže ciele tejto smernice, a to zabezpečiť, aby vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mali k dispozícii záruky nezávislosti a zdroje, ako aj právomoci v oblasti presadzovania práva a ukladania pokút, potrebné na účinné uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ a vnútroštátneho práva v oblasti hospodárskej súťaže uplatňovaného paralelne s článkami 101 a 102 ZFEÚ, a zaistiť účinné fungovanie vnútorného trhu a Európskej siete pre hospodársku súťaž nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov potreby zabezpečenia účinného a jednotného uplatňovania článkov 101 a 102 ZFEÚ ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, najmä vzhľadom na územnú pôsobnosť, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa.

(49)  V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 o vysvetľujúcich dokumentoch sa(5) členské štáty zaviazali, že v odôvodnených prípadoch k svojim oznámeniam o transpozičných opatreniach pripoja jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov. V súvislosti s touto smernicou sa zákonodarca domnieva, že zasielanie takýchto dokumentov je odôvodnené.

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  V tejto smernici sa stanovujú určité pravidlá, ktoré majú zabezpečiť, aby vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mali k dispozícii záruky nezávislosti a zdroje, ako aj právomoci v oblasti presadzovania práva a ukladania pokút, potrebné na účinné uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ, aby hospodárska súťaž na vnútornom trhu nebola narušená a aby spotrebitelia a podniky, najmä malé a stredné podniky, neboli znevýhodňovaní v dôsledku vnútroštátneho práva a pravidiel, ktoré bránia vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže v zabezpečovaní účinného presadzovania práva. Rozsah pôsobnosti tejto smernice sa vzťahuje na uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ a ustanovení vnútroštátneho práva v oblasti hospodárskej súťaže uplatňovaných paralelne s článkami 101 a 102 ZFEÚ v tej istej veci, s výnimkou článku 29 ods. 2, ktorý sa vzťahuje aj na výlučné uplatňovanie vnútroštátneho práva v oblasti hospodárskej súťaže.

2.  V tejto smernici sa stanovujú určité pravidlá vzájomnej pomoci, ktorých cieľom je zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu, ako aj systému úzkej spolupráce v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

(1)   „vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže“ je orgán určený členským štátom podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 1/2003 ako orgán zodpovedný za uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ. Členské štáty môžu na výkon tejto funkcie určiť jeden alebo viac správnych orgánov (vnútroštátny správny orgán na ochranu hospodárskej súťaže), ako aj súdnych orgánov (vnútroštátny súdny orgány príslušný vo veciach hospodárskej súťaže);

(2)   „orgán na ochranu hospodárskej súťaže“ je vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže alebo Komisia, prípadne v závislosti od kontextu obidvoje;

(3)   „Európska sieť pre hospodársku súťaž“ je sieť orgánov verejnej moci, ktorá pozostáva z vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže a Komisie a ktorá poskytuje fórum na diskusiu a spoluprácu pri uplatňovaní a presadzovaní článkov 101 a 102 ZFEÚ;

(4)  „ustanovenia vnútroštátneho práva v oblasti hospodárskej súťaže“ sú ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré v prevažnej miere sledujú rovnaký cieľ ako články 101 a 102 ZFEÚ a ktoré sa podľa článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003 uplatňujú v rovnakej veci a paralelne s protimonopolnými právnymi predpismi Únie, s výnimkou používania informácií získaných z vyhlásení v rámci programu zhovievavosti a z podaní v rámci konaní o urovnaní, ako sa uvádza v článku 29 ods. 2 a okrem ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré umožňujú ukladanie trestnoprávnych sankcií fyzickým osobám;

(5)   „vnútroštátny súd“ je vnútroštátny súdny orgán v zmysle článku 267 ZFEÚ;

(6)   „odvolací súd“ je vnútroštátny súd, ktorý je na základe riadnych opravných prostriedkov oprávnený preskúmavať rozhodnutia vnútroštátneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže alebo rozsudky vo veci týchto rozhodnutí, a to bez ohľadu na to, či má samotný súd právomoc konštatovať porušenie právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže;

(7)   „konanie“ je konanie pred vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže vo veci uplatňovania článku 101 alebo článku 102 ZFEÚ, až kým uvedený orgán neukončí toto konanie vydaním rozhodnutia uvedeného v článku 9 alebo v článku 11, alebo kým nedospeje k záveru, že už nie sú dôvody na zásah z jeho strany, alebo v prípade Komisie na ňou vedené konanie vedené vo veci uplatňovania článku 101 alebo článku 102 ZFEÚ, až kým Komisia neukončí toto konanie prijatím rozhodnutia podľa článkov 7, 9 alebo 10 nariadenia (ES) č. 1/2003, alebo kým nedospeje k záveru, že dôvody na zásah z jej strany už neexistujú;

(8)   „podnik“, ako je uvedený v článkoch 101 a 102 ZFEÚ, je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť, a to bez ohľadu na jeho právne postavenie a spôsob financovania v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie;

(9)   „tajný kartel“ je dohoda a/alebo zosúladený postup medzi dvoma alebo viacerými konkurentmi, ktorých cieľom je skoordinovať svoje konkurenčné správanie sa na trhu a/alebo ovplyvniť dôležité parametre hospodárskej súťaže prostredníctvom takých praktík, ako je určovanie nákupných alebo predajných cien alebo iných obchodných podmienok, prideľovanie výrobných alebo predajných kvót, vzájomné rozdelenie trhu vrátane kolúzie vo verejnom obstarávaní (tzv. bid-rigging), obmedzenie dovozu alebo vývozu a/alebo protisúťažné konanie namierené proti ostatným konkurentom, ktoré sú úplne alebo čiastočne známe len účastníkom;

(10)   „oslobodenie od pokuty“ je neudelenie pokuty podniku za jeho účasť na tajnom karteli, a to vďaka jeho spolupráci s orgánom na ochranu hospodárskej súťaže v rámci programu zhovievavosti;

(11)   „zníženie pokuty“ je udelenie nižšej pokuty v porovnaní s pokutou, ktorá by bola podniku inak udelená za jeho účasť na tajnom karteli, a to vďaka jeho spolupráci s orgánom na ochranu hospodárskej súťaže v rámci programu zhovievavosti;

(12)   „zhovievavosť“ je oslobodenie od pokuty, ako aj zníženie pokuty;

(13)   „program zhovievavosti“ je program, ktorý sa týka uplatňovania článku 101 ZFEÚ alebo vnútroštátneho práva v oblasti hospodárskej súťaže, na základe ktorého účastník tajného kartelu, konajúc nezávisle od ďalších účastníkov tohto kartelu, spolupracuje s orgánom na ochranu hospodárskej súťaže počas vyšetrovania, a to tak, že dobrovoľne predloží svoje poznatky o existencii kartelu a o svojej úlohe v ňom, za čo tento účastník na základe rozhodnutia alebo zastavenia konania získa zníženie pokuty uloženej za jeho účasť na karteli alebo je od tejto pokuty oslobodený;

(14)   „vyhlásenie v rámci programu zhovievavosti“ je ústne alebo písomné vyhlásenie dobrovoľne poskytnuté orgánu na ochranu hospodárskej súťaže podnikom alebo fyzickou osobou, prípadne v ich mene, alebo záznam tohto vyhlásenia, v ktorom sa opisujú poznatky uvedeného podniku alebo fyzickej osoby o tajnom karteli a úloha tohto podniku alebo fyzickej osoby v ňom, pričom toto vyhlásenie je vypracované osobitne na účely jeho predloženia orgánu na ochranu hospodárskej súťaže s cieľom dosiahnuť oslobodenie od pokuty alebo zníženie pokuty v rámci programu zhovievavosti; nezahŕňa už existujúce informácie;

(15)   „už existujúce informácie“ sú dôkazy, ktoré existujú bez ohľadu na konanie vedené orgánom na ochranu hospodárskej súťaže, bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v spise orgánu na ochranu hospodárskej súťaže;

(16)   „podanie v rámci konania o urovnaní“ je vyhlásenie, ktoré bolo podnikom alebo v jeho mene dobrovoľne poskytnuté orgánu na ochranu hospodárskej súťaže, v ktorom tento podnik priznáva alebo prestáva popierať svoju účasť na porušení článku 101 ZFEÚ alebo vnútroštátneho práva v oblasti hospodárskej súťaže a v ktorom preberá svoju zodpovednosť za uvedené porušenie, pričom toto vyhlásenie je vypracované výslovne s cieľom umožniť orgánu na ochranu hospodárskej súťaže, aby uplatnil zjednodušené alebo skrátené konanie;

(17)   „žiadateľ“ je podnik, ktorý žiada o oslobodenie od pokuty alebo o zníženie pokuty v rámci programu zhovievavosti;

(18)   „žiadajúci orgán“ je vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže, ktorý predkladá žiadosť o vzájomnú pomoc podľa článkov 23, 24 alebo 25;

(19)   „požiadaný orgán“ je vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže, ktorému bola doručená žiadosť o vzájomnú pomoc a v prípade žiadosti o pomoc uvedenej v článkoch 24 a 25 môže ísť o príslušný verejný úrad, orgán alebo útvar, ktoré nesú hlavnú zodpovednosť za výkon týchto rozhodnutí podľa vnútroštátneho práva, právnych predpisov a administratívnych postupov.

Všetky odkazy na uplatňovanie a porušenie článkov 101 a 102 ZFEÚ sa považujú aj za odkazy na ustanovenia vnútroštátneho práva v oblasti hospodárskej súťaže uplatňované paralelne v tej istej veci.

KAPITOLA II

ZÁKLADNÉ PRÁVA

Článok 3

Ochranné opatrenia

1.  Výkon právomocí uvedených v tejto smernici vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže musí ▌byť v súlade so všeobecnými princípmi práva Európskej únie a Chartou základných práv Európskej únie.

2.  Členské štáty zabezpečia najmä to, aby výkon týchto právomocí podliehal primeraným ochranným opatreniam týkajúcim sa práv podnikov na obhajobu, vrátane práva na vypočutie a práva na účinný prostriedok nápravy pred súdom.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa konania vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže vo veci uplatňovania článkov 101 a 102 ZFEÚ uskutočnili v primeranej lehote. Členské štáty zabezpečia, aby pred prijatím rozhodnutia podľa článku 9 tejto smernice, vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže prijali oznámenie o námietkach.

KAPITOLA III

NEZÁVISLOSŤ A ZDROJE

Článok 4

Nezávislosť

1.  V záujme zaručenia nezávislosti vnútroštátnych správnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže pri uplatňovaní článkov 101 a 102 ZFEÚ členské štáty zabezpečia, aby tieto orgány vykonávali svoje povinnosti a právomoci nestranne a v záujme zabezpečenia účinného a jednotného presadzovania týchto ustanovení, a to na základe primeraných požiadaviek, pokiaľ ide o ich povinnosť zodpovedať sa pred príslušným orgánom, a bez toho, aby bola dotknutá úzka spolupráca medzi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž.

2.  Členské štáty zabezpečia najmä, aby:

a)   zamestnanci a členovia rozhodovacieho orgánu v rámci vnútroštátneho správneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže mohli vykonávať svoje služobné povinnosti a právomoci v súvislosti s uplatňovaním článkov 101 a 102 ZFEÚ nezávisle od politických a iných vonkajších vplyvov;

b)   zamestnanci a členovia rozhodovacieho orgánu v rámci vnútroštátneho správneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže pri výkone svojich služobných povinností a právomocí v súvislosti s uplatňovaním článkov 101 a 102 ZFEÚ nepožadovali ani neprijímali pokyny od žiadnej vlády alebo iného verejného alebo súkromného subjektu;

c)   sa zamestnanci a členovia rozhodovacieho orgánu v rámci vnútroštátneho správneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže zdržali akéhokoľvek konania, ktoré je nezlučiteľné s výkonom ich služobných povinností a právomocí v súvislosti s uplatňovaním článkov 101 a 102 ZFEÚ. Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže musia mať zavedené postupy na zabezpečenie toho, že počas primeraného obdobia po odchode z funkcie sa ich zamestnanci a členovia rozhodovacieho orgánu zdržia činností, ktoré by mohli viesť k stretu záujmov vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu, v ktorom sa angažovali počas svojho pôsobenia vo vnútroštátnom orgáne na ochranu hospodárskej súťaže;

d)   členovia rozhodovacieho orgánu v rámci vnútroštátneho správneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže môžu byť odvolaní len v prípade, že už nespĺňajú podmienky požadované pri výkone ich povinností alebo že sa podľa vnútroštátneho práva dopustili závažného pochybenia. Dôvody odvolania by mali byť vopred ustanovené vo vnútroštátnom práve. Členovia rozhodovacieho orgánu nemôžu byť odvolaní z dôvodov týkajúcich sa riadneho výkonu ich povinností a právomocí pri uplatňovaní článkov 101 a 102 ZFEÚ, ako sa vymedzujú v článku 5 ods. 2;

e)   pri výkone svojich úloh v súvislosti s uplatňovaním článkov 101 a 102 ZFEÚ, ako sú vymedzené v článku 5 ods. 2, mali vnútroštátne správne orgány na ochranu hospodárskej súťaže právomoc stanoviť si priority. Ak sú tieto vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže povinné posudzovať sťažnosti, ktoré im boli formálne predložené, majú právomoc zamietnuť tieto sťažnosti z dôvodu, že ich nepovažujú za priority, okrem prípadov sťažností zo strany príslušných vnútroštátnych verejných orgánov, ako to vyplýva z vnútroštátnych právnych predpisov. Tým nie je dotknutá ich právomoc zamietnuť sťažnosti z iných dôvodov, ktoré sú vymedzené vo vnútroštátnom práve. Zamietnutie formálne podanej sťažnosti podlieha účinným opravným prostriedkom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;

ea)   členovia rozhodovacích orgánov vnútroštátnych správnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže boli vyberaní a menovaní na základe vopred stanovených jasných a transparentných pravidiel a postupov;

Článok 5

Zdroje

1.  Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mali k dispozícii dostatočný počet kvalifikovaných pracovníkov a dostatočné finančné, technické a technologické zdroje potrebné na efektívne plnenie úloh a výkon právomocí pri uplatňovaní článkov 101 a 102 ZFEÚ, ako sú vymedzené v odseku 2 tohto článku.

2.  Uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže zahŕňa: vyšetrovanie v súvislosti s uplatňovaním článkov 101 a 102 ZFEÚ; rozhodovanie pri uplatňovaní týchto ustanovení na základe článku 5 nariadenia 1/2003; poskytovanie poradenstva; a úzka spolupráca v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž v záujme zabezpečenia účinného a jednotného uplatňovania článkov 101 a 102 ZFEÚ.

2a.   Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne rozpočtové pravidlá a postupy, členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mali nezávislosť pri uplatňovaní vyčleneného rozpočtu na účely plnenia svojich úloh, ako sa uvádza v odseku 2.

2b.  Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne správne orgány na ochranu hospodárskej súťaže predkladali verejne dostupné pravidelné správy o svojej činnosti a zdrojoch vláde alebo parlamentu. Členské štáty zabezpečia, aby takéto správy obsahovali informácie o menovaní a odvolaní členov rozhodovacieho orgánu, výšku zdrojov vyčlenených v príslušnom roku, ako aj akékoľvek zmeny tejto sumy v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, a boli predložené na úrovni Únie.

KAPITOLA IV

PRÁVOMOCI

Článok 6

Právomoc vykonávať inšpekcie v priestoroch podnikov

1.  Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne správne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mohli bez ohlásenia vykonávať všetky inšpekcie podnikov a združení podnikov, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska uplatňovania článkov 101 a 102 ZFEÚ. Táto smernica nebráni členským štátom v tom, aby na výkon takýchto inšpekcií vyžadovali predchádzajúce povolenie súdneho orgánu. Členské štáty zabezpečia, aby úradníci a iné sprevádzajúce osoby, ktoré sú vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže poverené vykonať inšpekciu, boli oprávnení aspoň:

a)   vstupovať do všetkých priestorov, na pozemky a do dopravných prostriedkov podnikov a združení podnikov;

b)   preverovať účtovné knihy a záznamy týkajúce sa obchodnej činnosti bez ohľadu na médium, na ktorom sú uložené, ako aj byť oprávnení na prístup k informáciám prístupným subjektu, ktorý je predmetom inšpekcie;

c)   v akejkoľvek forme vyhotovovať alebo získavať kópie alebo výpisy týchto účtovných kníh alebo záznamov a v prípade potreby pokračovať v prehľadávaní týchto kópií alebo výpisov vo vlastných priestoroch alebo v iných na to určených priestoroch;

d)   zapečatiť akékoľvek priestory podniku a účtovné knihy alebo záznamy na také obdobie a v takom rozsahu, ako je potrebné na výkon inšpekcie;

e)   vyžadovať od všetkých zástupcov podnikov alebo združení podnikov alebo od ich zamestnancov vysvetlenia k skutočnostiam alebo dokumentom, ktoré súvisia s predmetom a účelom inšpekcie a zaznamenávať ich odpovede.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby boli podniky alebo združenia podnikov povinné podrobiť sa inšpekciám vnútroštátnych správnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže. Ak sa podnik alebo združenie podnikov bránia výkonu inšpekcie, ktorá bola nariadená vnútroštátnym správnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže alebo povolená vnútroštátnym súdnym orgánom, vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže si môže na pomoc privolať príslušníkov policajného zboru alebo rovnocenného orgánu presadzovania práva, aby mu výkon inšpekcie umožnili. K privolaniu takejto pomoci môže dôjsť aj z preventívnych dôvodov.

Článok 7

Právomoc vykonávať inšpekcie v iných priestoroch

1.  Ak existuje dôvodné podozrenie, že účtovné knihy alebo iné záznamy týkajúce sa podnikateľskej činnosti a predmetu inšpekcie, ktoré môžu byť relevantné z hľadiska preukázania ▌vážneho porušenia článku 101 alebo článku 102 ZFEÚ, sú uchovávané v priestoroch iných, ako sú priestory uvedené v článku 6, na iných pozemkoch alebo v iných dopravných prostriedkoch, vrátane súkromných obydlí riaditeľov, manažérov a iných zamestnancov podnikov alebo združení podnikov, členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne správne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mohli bez ohlásenia vykonať inšpekcie v týchto priestoroch, na týchto pozemkoch a v týchto dopravných prostriedkoch.

2.  Takéto inšpekcie sa nesmú vykonávať bez predchádzajúceho povolenia vydaného vnútroštátnym súdnym orgánom, ktorý výslovne stanoví dôkazy dôvodného podozrenia uvedeného v odseku 1.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby úradníci a iné sprevádzajúce osoby, ktoré sú vnútroštátnymi súdmi poverené vykonať inšpekciu v súlade s odsekom 1 tohto článku, mali aspoň právomoci stanovené v článku 6 ods. 1 písm. a), b) a c) a v článku 6 ods. 2.

Článok 8

Žiadosť o informácie

Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne správne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mohli vyžadovať, aby podniky a združenia podnikov v primeranej stanovenej lehote predložili všetky informácie, ktoré sú nutné na uplatnenie článkov 101 a 102 ZFEÚ. Takéto žiadosti o informácie musia byť konkrétne a primerané z hľadiska rozsahu a nemajú adresáta žiadosti nútiť k tomu, aby priznal existenciu porušenia článkov 101 a 102 ZFEÚ. Táto povinnosť sa vzťahuje na informácie, ku ktorým podnik alebo združenie podnikov má prístup.

Článok 9

Konštatovanie porušovania právnych predpisov a jeho ukončenie

1.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže skonštatujú ▌porušenie článkov 101 a 102 ZFEÚ, mohli od príslušných podnikov a združení podnikov na základe rozhodnutia vyžadovať ukončenie uvedeného porušovania. Na tento účel môžu uložiť akékoľvek behaviorálne alebo štrukturálne nápravné opatrenia primerané vzhľadom na spáchané porušovanie a nevyhnutné na jeho účinné ukončenie.Ak sú dva opravné prostriedky rovnako účinné, vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže by mali uprednostniť ten, ktorý bude podnik najmenej zaťažovať. Ak majú členské štáty legitímny záujem takto postupovať, môžu tiež skonštatovať, že právne predpisy boli porušované v minulosti.

1a.  Ak vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže rozhodnú, že neexistujú dôvody pokračovať konanie vo veci uplatňovania článkov 101 a 102 ZFEÚ, a preto konanie ukončia, členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže o tom zodpovedajúcim spôsobom informovali Komisiu.

Článok 10

Dočasné opatrenia

1.  Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne správne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mohli z vlastnej iniciatívy na základe záveru, že bol porušený článok 101 alebo článok 102 ZFEÚ prima facie, rozhodnutím nariadiť dočasné opatrenie podnikom, a to aspoň v naliehavých prípadoch rizika vážneho a nenapraviteľného narušenia hospodárskej súťaže. Takéto rozhodnutie musí byť primerané a uplatnené buď počas stanoveného obdobia, ktoré sa môže predĺžiť, ak je potrebné a primerané, alebo až do prijatia konečného rozhodnutia. O týchto opatreniach a ich vykonávaní musí byť informovaná Európska sieť pre hospodársku súťaž.

1a.  Členské štáty sú povinné zabezpečiť, aby sa vhodnosť dočasných opatrení uvedených v odseku 1 mohla revidovať v zrýchlenom odvolacom konaní.

Článok 11

Záväzky

1.  Členské štáty zabezpečia, aby v konaniach, ktoré boli začaté s cieľom vydať rozhodnutie vyžadujúce ukončenie porušovania článku 101 alebo článku 102 ZFEÚ, vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže na základe názorov účastníkov trhu mohli rozhodnutím uložiť podnikom povinnosť splniť záväzky, ktoré tieto navrhli orgánom s cieľom odstrániť obavy, ktoré uvedené orgány vyjadrili. Takéto rozhodnutie sa môže vydať na konkrétne obdobie, pričom sa v ňom uvedie, že prestali existovať dôvody na to, aby príslušný vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže v danej veci konal.

1a.  Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mali k dispozícii účinné právomoci na sledovanie plnenia záväzkov uvedených v odseku 1.

1b.  Ak dotknutý podnik koná v rozpore s rozhodnutím o záväzkoch, môžu vnútroštátne orgány pre ochranu hospodárskej súťaže konanie opätovne otvoriť.

KAPITOLA V

POKUTY A PRAVIDELNÉ PENÁLE

Článok 12

Pokuty podnikom a združeniam podnikov

1.  Bez toho, aby bolo dotknuté vnútroštátne právo členských štátov, v ktorom sankcie stanovujú súdy v trestnom konaní, členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne správne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mohli podnikom alebo združeniam podnikov za úmyselné alebo nedbanlivé porušenie článku 101 alebo článku 102 ZFEÚ ukladať účinné, primerané a odrádzajúce peňažné pokuty, a to buď rozhodnutím v správnom konaní alebo na základe žiadosti o ich uloženie súdom v inom ako trestnom konaní.

2.  Bez toho, aby bolo dotknuté vnútroštátne právo členských štátov, v ktorom sankcie stanovujú súdy v trestnom konaní, členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne správne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mohli podnikom alebo združeniam podnikov ukladať účinné, primerané a odrádzajúce peňažné pokuty, ktorých výška je stanovená úmerne k ich celkovému celosvetovému obratu, a to buď rozhodnutím v správnom konaní alebo na základe žiadosti o ich uloženie súdom v inom ako trestnom konaní, ak podniky alebo združenia podnikov úmyselne alebo z nedbanlivosti:

a)  neposkytli súčinnosť potrebnú na vykonanie inšpekcie uvedenej v článku 6 ods. 2;

b)  porušili pečate, ktoré umiestnili úradníci a iné sprevádzajúce osoby poverené vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže, ako sa uvádza v článku 6 ods. 1 písm. d);

c)  v odpovedi na žiadosť uvedenú v článku 6 ods. 1 písm. e) poskytli neprávne alebo zavádzajúce informácie, neposkytli alebo odmietli poskytnúť úplné informácie, alebo v lehote stanovenej vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže neopravili nesprávne, zavádzajúce alebo neúplné informácie poskytnuté zamestnancom;

d)  v odpovedi na  žiadosť ▌podľa článku 8 predložili nesprávne, neúplné alebo zavádzajúce informácie, alebo nepredložili informácie v stanovenej lehote;

e)  nekonali v súlade s rozhodnutím uvedeným v článkoch 9, 10 a 11.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa na účely ukladania pokút materským spoločnostiam a právnym a hospodárskym nástupcom zodpovedných podnikov používal pojem podnik.

Článok 13

Výpočet pokút

1.  Členské štáty zabezpečia, aby pri určovaní výšky pokuty ukladanej za porušenie článku 101 alebo článku 102 ZFEÚ vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže prihliadali tak na závažnosť, ako aj na trvanie tohto porušovania. To môže zahŕňať faktory ako veľkosť a sila podniku na trhu a či k porušovaniu dochádzalo opakovane .

1a.  Pri určovaní výšky pokuty, ktorá sa má uložiť v dôsledku porušenia článkov 101 alebo 102 ZFEÚ, vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže môžu v súlade s článkom 18 ods. 3 smernice 2014/104/EÚ zohľadniť akékoľvek odškodnenie, ktoré bolo vyplatené na základe konsenzuálneho urovnania.

2.  Ak bola pokuta uložená združeniu podnikov, pričom sa zohľadnil obrat jeho členov, a združenie je v platobnej neschopnosti, členské štáty zabezpečia, aby bolo združenie povinné vyzvať svojich členov, aby prispeli na pokrytie uloženej pokuty.

S cieľom zaistiť úhradu pokuty v plnej výške členské štáty zabezpečia, aby boli vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže oprávnené vyžadovať platbu neuhradenej sumy pokuty od ktoréhokoľvek podniku, ktorého zástupcovia boli členmi rozhodovacieho orgánu združenia. Pokiaľ je to stále nevyhnutné, vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže sú zároveň oprávnené vyžadovať platbu neuhradenej sumy pokuty od ktoréhokoľvek člena združenia, ktorý bol aktívny na trhu, na ktorom došlo k porušeniu právnych predpisov. Platbu podľa tohto odseku však nemožno vyžadovať od tých podnikov, ktoré preukážu, že nevykonávali rozhodnutie združenia vedúce k porušeniu právnych predpisov, a ktoré pred samotným začatím vyšetrovania o tomto porušení nevedeli alebo sa od neho aktívne dištancovali.

Článok 14

Maximálna výška pokuty

1.  Členské štáty zabezpečia, že maximálna výška pokuty, ktorú môžu vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže uložiť podnikom alebo združeniam podnikov za účasť na porušení článkov 101 alebo 102 ZFEÚ, sa stanoví na úrovni minimálne 10 % z ich celkového celosvetového obratu za účtovné obdobie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu.

2.  Ak porušenie právnych predpisov združením podnikov súvisí s činnosťou jeho členov, maximálna výška pokuty sa stanoví na úrovni minimálne 10 % súčtu celkového celosvetového obratu všetkých členov, ktorí boli aktívni na trhu ovplyvnenom uvedeným porušením zo strany združenia. Finančná zodpovednosť z hľadiska uhradenia pokuty však pri žiadnom podniku nepresiahne maximálnu výšku stanovenú v súlade s odsekom 1.

Článok 15

Pravidelné penále

Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne správne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mohli na základe rozhodnutia ukladať podnikom a združeniam podnikov účinné, primerané a odrádzajúce pravidelné penále, ktorého výška sa stanoví úmerne k ich celkovému dennému obratu, pričom účelom tohto kroku je prinútiť podniky a združenia podnikov:

a)  podrobiť sa inšpekcii uvedenej v článku 6 ods. 2;

b)   predkladať správne a úplné informácie, ako sa uvádza v článku 8;

c)   konať v súlade s rozhodnutím uvedeným v článkoch 9, 10 a 11.

KAPITOLA VI

ZHOVIEVAVOSŤ

Článok 16

Oslobodenie od pokuty

1.  Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže zaviedli program zhovievavosti, ktorý im umožní poskytovať tajným kartelom oslobodenie od pokuty.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby toto oslobodenie od pokuty pre tajné kartely mohlo byť podniku poskytnuté len v prípade, že

a)  spĺňa podmienky ustanovené v článku 18;

b)  priznal svoju účasť na tajnom karteli; a

c)  ako prvý predložil dôkaz, ktorý:

i.  vnútroštátnemu orgánu na ochranu hospodárskej súťaže v čase doručenia žiadosti umožnil vykonať cielenú inšpekciu v súvislosti s tajným kartelom, a to za predpokladu, že vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže nemal ešte k dispozícii dôkazy potrebné na vykonanie inšpekcie v súvislosti s tajným kartelom, alebo že takúto inšpekciu ešte nevykonal, alebo

ii.  podľa názoru vnútroštátneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže umožnil dospieť k záveru, že boli porušené právne predpisy v oblasti hospodárskej súťaže, a to za predpokladu, že vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže nemal ešte k dispozícii dôkazy potrebné na to, aby dospel k záveru, že boli porušené právne predpisy a že žiaden iný podnik v súvislosti s tým istým kartelom dovtedy nesplnil podmienky oslobodenia od pokuty v súlade s odsekom 2 písm. c) bodom i).

3.  Členské štáty zabezpečia, aby na oslobodenie od pokuty boli oprávnené všetky podniky, s výnimkou podnikov, ktoré podnikli kroky s cieľom prinútiť iné podniky zúčastniť sa na tajnom karteli.

3a.  Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže písomne informovali žiadateľov o oslobodenie od pokuty o tom, či sú príslušné dôkazné kritériá splnené alebo nie. Žiadateľ o oslobodenie od pokuty môže požiadať, aby bol od vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže informovaný o výsledku svojej žiadosti v písomnej forme. V prípadoch zamietnutia žiadosti môže príslušný žiadateľ požiadať vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže o to, aby posúdila jeho žiadosť o zníženie pokuty.

Článok 17

Zníženie pokuty

1.  Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže zaviedli program zhovievavosti, ktorý im umožní znížiť pokutu tým podnikom, ktoré nespĺňajú podmienky na oslobodenie od pokuty.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby bolo zníženie pokuty priznané len vtedy, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 18 a ak žiadateľ oznámi svoju účasť na tajnom karteli, pričom vnútroštátnemu orgánu na ochranu hospodárskej súťaže predloží dôkazy o údajnom tajnom karteli, ktorý na účely preukázania porušenia článku 101 ZFEÚ alebo zodpovedajúceho ustanovenia v rámci vnútroštátneho práva predstavuje významnú pridanú hodnotu vzhľadom na dôkazy, ktorými vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže v čase predloženia žiadosti už disponoval.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mohli priznať dodatočné zníženie pokuty, ak žiadateľ predloží dôkazy, ktoré vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže bez potreby ďalšieho potvrdenia použije na preukázanie dodatočných skutočností, ktoré povedú k uloženiu pokuty vyššej, než by bola pokuta za účasť na tajnom karteli uložená inak. Zníženie pokuty uloženej žiadateľovi je úmerné takémuto zvýšeniu pokuty.

Článok 18

Všeobecné podmienky účasti na programe zhovievavosti

Členské štáty zabezpečia, aby žiadateľ o účasť na programe zhovievavosti povinne spĺňal zároveň všetky tieto podmienky:

a)  skončil svoju účasť na údajnom tajnom karteli bezprostredne po podaní žiadosti s výnimkou činnosti, ktorá je podľa názoru príslušného vnútroštátneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže nevyhnutná na zachovanie úplnosti jeho vyšetrovania;

b)  poskytuje vnútroštátnemu orgánu na ochranu hospodárskej súťaže riadnu, úplnú, priebežnú a promptnú spoluprácu od chvíle podania žiadosti až do okamihu, keď vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže ukončí konanie proti všetkým stranám, ktoré sú predmetom vyšetrovania, a to vydaním rozhodnutia alebo iným spôsobom. To znamená, že:

i.  vnútroštátnemu orgánu na ochranu hospodárskej súťaže promptne poskytne všetky relevantné informácie a dôkazy súvisiace s údajným tajným kartelom, ktorými disponuje alebo ku ktorým má prístup, najmä:

- názov a adresu právnickej osoby, ktorá žiada o oslobodenie od pokuty;

- názvy všetkých ostatných podnikov, ktoré sa zúčastňujú alebo sa zúčastňovali na údajnom tajnom karteli;

  - podrobný opis údajného kartelu vrátane dotknutých výrobkov, dotknutej geografickej oblasti, trvania a povahy údajného tajného kartelu;

  - dôkazy o údajnom tajnom karteli dostupné žiadateľovi;

  - informácie o všetkých minulých alebo budúcich žiadostiach o zhovievavosť predložených ktorémukoľvek inému vnútroštátnemu orgánu na ochranu hospodárskej súťaže alebo Komisii v súvislosti s údajným tajným kartelom;

ii.  vnútroštátnemu orgánu na ochranu hospodárskej súťaže ostane k dispozícii a reaguje na všetky žiadosti, ktoré by mohli prispieť k zisteniu skutočností;

iii.  zabezpečí, aby boli vnútroštátnemu orgánu na ochranu hospodárskej súťaže k dispozícii súčasní (ak je to možné, aj bývalí) zamestnanci a riaditelia na účely vypočutia;

iv.  neničí, nefalšuje ani nezatajuje relevantné informácie ani dôkazy a

v.  nikoho neinformuje o podaní žiadosti ani o jej obsahu, kým vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže neoznámi v rámci konania svoje námietky, pokiaľ nebolo dohodnuté inak; a

c)  ak mieni požiadať vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže, nesmie:

i.  ničiť, falšovať ani zatajovať dôkazy o údajnom tajnom karteli alebo

ii.  kohokoľvek informovať o zamýšľanom podaní žiadosti alebo jej obsahu, s výnimkou iných orgánov na ochranu hospodárskej súťaže.

Článok 19

Forma podania žiadosti o zhovievavosť

1.  Členské štáty zabezpečia, aby mohli žiadatelia požiadať o zhovievavosť písomne a aby vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mali zavedený systém, ktorý im umožní prijímať vyhlásenia v rámci programu zhovievavosti ústne alebo inými prostriedkami, ktorých dôsledkom nie je vytváranie dokumentov, informácií ani iných materiálov v držbe, úschove alebo pod kontrolou žiadateľa. Na požiadanie žiadateľa musia vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže potvrdiť prijatie žiadosti o zhovievavosť v písomnej forme.

1a.  Členské štáty zabezpečia, aby sa žiadosti o zhovievavosť mohli predkladať v jednom z príslušných úradných jazykov dotknutého vnútroštátneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže alebo v jednom z pracovných jazykov Únie.

Článok 20

Rezervácia poradia v prípade formálnej žiadosti o oslobodenie od pokuty

1.  Členské štáty zabezpečia, aby podnik, ktorý chce požiadať o oslobodenie od pokuty, mohol najskôr požiadať vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže o rezerváciu poradia. Rezervácia poradia zabezpečí žiadateľovi miesto v poradí medzi ostatnými žiadateľmi na obdobie, ktoré vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže, ktorému bola doručená žiadosť o rezerváciu poradia, určí individuálne. Rezervácia poradia umožní žiadateľovi zhromaždiť informácie a dôkazy, ktoré sú nevyhnutné na splnenie príslušných dôkazných kritérií pre oslobodenie od pokuty.

Členské štáty zabezpečia, aby sa žiadosti o rezerváciu poradia mohli predkladať v jednom z príslušných úradných jazykov dotknutého vnútroštátneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže alebo v jednom z pracovných jazykov Únie.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mali diskrečnú právomoc rozhodnúť, či rezerváciu poradia udelia. Poradie sa môže rezervovať iba vtedy, ak podnik poskytne vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže všetky tieto náležitosti:

a) meno/názov a adresa žiadateľa;

b) dôvod žiadosti o zhovievavosť;

c) názvy všetkých ostatných podnikov, ktoré sa zúčastňujú alebo sa zúčastňovali na údajnom tajnom karteli;

d) dotknuté výrobky a územia;

e) trvanie a povaha údajného tajného kartelu;

f) informácie o všetkých minulých alebo možných budúcich žiadostiach o zhovievavosť predložených ktorémukoľvek inému orgánu na ochranu hospodárskej súťaže v súvislosti s údajným tajným kartelom.

3.  Členské štáty zabezpečia, že ak žiadateľ doplní svoju žiadosť v stanovenej lehote, predložené informácie a dôkazy sa budú považovať za predložené v čase, kedy mu bolo poradie rezervované.

3a.  Členské štáty zabezpečia, aby podnik, ktorý chce požiadať o zníženie pokuty, mohol najskôr požiadať vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže o rezerváciu poradia. V súvislosti s takouto rezerváciou poradia sa uplatnia mutatis mutandis odseky 1 až 3.

Článok 21

Súhrnná žiadosť

1.  Členské štáty zabezpečia, aby žiadatelia, ktorí v súvislosti s údajným tajným kartelom požiadali Komisiu o zhovievavosť prostredníctvom žiadosti o rezerváciu poradia alebo predložením úplnej žiadosti, mohli v súvislosti s tým istým kartelom predložiť súhrnnú žiadosť tomu vnútroštátnemu orgánu na ochranu hospodárskej súťaže, ktorý považujú za vhodný na riešenie predmetnej veci.

Členské štáty zabezpečia, aby sa súhrnné žiadosti mohli predkladať v jednom z príslušných úradných jazykov dotknutého vnútroštátneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže alebo v niektorom z pracovných jazykov Únie.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže prijímali súhrnné žiadosti za predpokladu, že boli podané jednou z foriem uvedených v článku 19, že sa vzťahujú na rovnaký tovar, geografickú oblasť a obdobie ako žiadosť o zhovievavosť predložená Komisii a že obsahujú stručný opis informácií uvedených v písmene a) a v písmenách c) až f) článku 20 ods. 2, ako aj informácie o členskom štáte, v ktorom sa dôkazy pravdepodobne nachádzajú, pokiaľ sú žiadateľovi známe v čase predloženia▌.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže nevyžadovali od žiadateľa žiadne informácie ▌skôr, ako si vyžiadajú predloženie úplnej žiadosti podľa odseku 6.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže, ktorým bola doručená súhrnná žiadosť, vystavili žiadateľovi potvrdenie o doručení s uvedením dátumu a času doručenia. Na požiadanie žiadateľa musia vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže potvrdiť prijatie súhrnnej žiadosti v písomnej forme.

5.  Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže, ktorým bola doručená súhrnná žiadosť, v čase doručenia tejto žiadosti overili, či im v súvislosti s tým istým údajným tajným kartelom už boli doručené iné súhrnné žiadosti alebo žiadosti o zhovievavosť, a aby o tejto skutočnosti informovali žiadateľa okrem prípadov, keď by to malo nepriaznivý dosah na integritu vyšetrovania.

6.  Členské štáty zabezpečia, aby žiadatelia mali možnosť príslušným vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže predložiť úplnú žiadosť o zhovievavosť ako doplnenie súhrnnej žiadosti uvedenej v odseku 1, iba po oznámení Komisie týmto vnútroštátnym orgánom, že nemá v úmysle v predmetnej veci úplne ani čiastočne konať. Komisia bude príslušné vnútroštátne orgány pravidelne informovať o vývoji situácie a takéto rozhodnutie prijme bez zbytočného odkladu. Členské štáty zabezpečia, aby mali vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže právomoc určiť primeranú lehotu, v rámci ktorej musí žiadateľ predložiť úplnú žiadosť o zhovievavosť spolu s príslušnými dôkazmi a informáciami.

7.  Ak žiadateľ predloží úplnú žiadosť v súlade s odsekom 6 v lehote určenej vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže, členské štáty zabezpečia, že informácie v nej uvedené sa budú považovať za predložené v deň a v čase predloženia súhrnnej žiadosti. Ak žiadateľ predloží súhrnnú žiadosť najneskôr do 5 pracovných dní od predloženia žiadosti o zhovievavosť Komisii, súhrnná žiadosť sa bude považovať za predloženú v deň a v čase predloženia žiadosti o zhovievavosť Komisii.

Článok 22

Súčinnosť medzi programom zhovievavosti a sankciami ukladanými fyzickým osobám

Členské štáty zabezpečia, aby súčasní a bývalí zamestnanci a riaditelia podnikov, ktoré žiadajú orgány na ochranu hospodárskej súťaže o oslobodenie od pokuty, boli za svoju účasť na tajnom karteli, na ktorý sa vzťahuje žiadosť, v plnom rozsahu a okamžite chránení pred akýmikoľvek trestnoprávnymi a správnymi sankciami a sankciami ukladanými súdmi v inom ako trestnom konaní za ich účasť na tajnom karteli, na ktorý sa žiadosť vzťahuje, vrátane cezhraničných prípadov, a to za jediného predpokladu, že títo zamestnanci a riaditelia aktívne spolupracujú s príslušnými orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže a že žiadosť o oslobodenie od pokuty bola podaná skôr, ako príslušné orgány členského štátu informovali zamestnancov a vedenie o začatí trestného konania.

KAPITOLA VII

VZÁJOMNÁ POMOC

Článok 23

Spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže

Ak vnútroštátne správne orgány na ochranu hospodárskej súťaže vykonávajú inšpekciu v mene a na účet iných vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže podľa článku 22 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003, členské štáty zabezpečia, aby boli úradníci a iné sprevádzajúce osoby poverené žiadajúcim vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže oprávnené zúčastniť sa inšpekcie a na základe svojich právomocí uvedených v článkoch 6 a 7 aktívne spolupracovať s požiadaným vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže

Článok 24

Žiadosť o oznámenie predbežných námietok a rozhodnutí

1.  Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné formy oznamovania, ktoré vykonáva vnútroštátny orgány na ochranu hospodárskej súťaže žiadajúceho členského štátu v súlade s platnými pravidlami uvedeného členského štátu, členské štáty zabezpečia, aby na požiadanie žiadajúceho orgánu a v jeho mene požiadaný orgán oznámil adresátovi predbežné námietky týkajúce sa údajného porušenia článkov 101 alebo 102 ZFEÚ a rozhodnutia uplatňujúce uvedené články, ako aj podklady týkajúce sa výkonu rozhodnutí o uložení pokuty alebo pravidelného penále.

2.  Požiadaný orgán zabezpečí, aby sa oznámenie v požiadanom členskom štáte uskutočnilo v súlade vnútroštátnym právom, právnymi predpismi a administratívnymi postupmi platnými v požiadanom členskom štáte.

Článok 25

Žiadosť o výkon rozhodnutia o uložení pokuty alebo pravidelného penále

1.  Členské štáty zabezpečia, aby na požiadanie žiadajúceho orgánu vykonal požiadaný orgán rozhodnutie o uložení pokuty alebo pravidelného penále, ktoré žiadajúci orgán vydal v súlade s článkami 12 a 15. Toto ustanovenie sa uplatní iba za predpokladu, že:

a)  podnik, od ktorého je pokuta alebo pravidelné penále vymáhateľné, nie je zaregistrovaný v členskom štáte žiadajúceho orgánu alebo

b)   je zrejmé, že podnik, od ktorého je pokuta alebo pravidelné penále vymáhateľné, nemá v členskom štáte žiadajúceho orgánu dostatočný majetok.

2.  Požiadaný orgán zabezpečí, aby sa výkon rozhodnutia v požiadanom členskom štáte uskutočnil v súlade vnútroštátnym právom, právnymi predpismi a správnymi postupmi platnými v požiadanom členskom štáte.

3.  Žiadajúci orgán môže požiadať o výkon rozhodnutia iba v prípade, že rozhodnutie umožňujúce výkon v žiadajúcom členskom štáte je konečné a nemožno sa už voči nemu odvolať na základe riadnych opravných prostriedkov a ak vyvinul primerané úsilie o výkon rozhodnutia na vlastnom území.

4.  Otázky týkajúce sa lehôt premlčania upravujú platné právne predpisy žiadajúceho členského štátu.

5.  Požiadaný orgán vykoná rozhodnutia podľa odseku 1 okrem prípadov, ak žiadajúcemu orgánu preukáže dôvody, pre ktoré by bol takýto výkon v zjavnom rozpore s verejným poriadkom členského štátu, v ktorom bolo o výkon požiadané.

Článok 26

Spory o žiadostiach o oznámenie a o výkon rozhodnutí o uložení pokuty alebo pravidelného penále

1.  Spory o zákonnosť opatrenia, ktoré sa má oznámiť, alebo rozhodnutia o uložení pokuty alebo pravidelného penále v súlade s článkami 12 a 15, ktoré vydal žiadajúci orgán, spadajú do právomocí príslušných orgánov žiadajúceho členského štátu a upravujú ich vnútroštátne právne predpisy uvedeného štátu.

2.  Spory týkajúce sa opatrení zabezpečujúcich výkon rozhodnutí prijatých v požiadanom členskom štáte alebo platnosti oznámenia, ktoré vykonal požiadaný orgán, spadajú do právomocí príslušných orgánov požiadaného členského štátu a upravujú ich právne predpisy uvedeného štátu.

Článok 26a

Rozdelenie nákladov medzi vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže

Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže na požiadanie žiadajúceho orgánu o pomoc:

a)   znášali všetky primerané dodatočné náklady vrátane nákladov na preklad a administratívnych nákladov v súvislosti s opatreniami prijatými podľa článkov 23 a 24;

b)   umožnili náhradu všetkých primeraných administratívnych nákladov požiadaného orgánu z vybraných pokút alebo penále v súvislosti s opatreniami vykonanými podľa článku 25.

KAPITOLA VIII

LEHOTY PREMLČANIA

Článok 27

Pozastavenie plynutia lehoty premlčania pre uloženie sankcií

1.  Členské štáty zabezpečia, aby plynutie lehoty premlčania pre uloženie pokút a pravidelného penále vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže podľa článkov 12 a 15 bolo pozastavené počas celého konania, ktoré vedú vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Komisia vo veci porušenia právnych predpisov vzhľadom na tú istú dohodu, rozhodnutie združenia podnikov alebo zosúladený postup. Pozastavenie plynutia lehoty premlčania začína v okamihu oznámenia prvých formálnych vyšetrovacích úkonov voči podniku, ktorý je predmetom konania. Končí sa dňom, keď príslušný orgán ukončí konanie a informuje o tejto skutočnosti príslušný podnik. Pozastavenie lehoty premlčania nemá vplyv na absolútne lehoty premlčania stanovené vo vnútroštátnom práve.

2.  Lehota premlčania pre uloženie pokuty alebo pravidelného penále sa pozastaví na obdobie, počas ktorého je rozhodnutie orgánu na ochranu hospodárskej súťaže predmetom konania na odvolacom súde.

2a.  Komisiu zabezpečí, aby bolo oznámenie o začatí formálneho vyšetrovania doručené od vnútroštátneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže podľa článku 11 bodu 3 nariadenia (ES) č. 1/2003 sprístupnené vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže iných členských štátov v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž.

KAPITOLA IX

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 28

Úloha vnútroštátnych správnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže pred vnútroštátnymi súdmi

1.  Členské štáty, ktoré určia tak vnútroštátne správne orgány na ochranu hospodárskej súťaže s právomocou vykonávať vyšetrovanie na účel zistenia porušenia článkov 101 alebo 102 ZFEÚ, ako aj vnútroštátne súdne orgány príslušné rozhodnúť o porušení a/alebo uložiť pokutu, zabezpečia, aby bolo možné vec vnútroštátneho súdneho orgánu predložiť priamo vnútroštátnemu správnemu orgánu na ochranu hospodárskej súťaže.

2.  Ak vnútroštátne súdy pôsobia v konaní proti rozhodnutiu vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže uplatňujúceho články 101 alebo 102 ZFEÚ, členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne správne orgány na ochranu hospodárskej súťaže ako také boli plne oprávnené zúčastňovať sa takéhoto konania v úlohe navrhovateľa, odporcu alebo protistrany a aby mali rovnaké procesné práva ako verejné strany tohto konania.

Článok 29

Obmedzenia pri používaní informácií

1.  Informácie získané na základe ustanovení uvedených v tejto smernici by sa mali používať výlučne na účely, na ktoré boli nadobudnuté. Nemali by sa používať ako dôkazy na účely ukladania sankcií fyzickým osobám. Týmto odsekom nie sú dotknuté žiadne záväzky podľa vnútroštátneho trestného práva.

1a.  Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže, ich úradníci, zamestnanci a ostatné osoby pracujúce pod dohľadom týchto orgánov neposkytovali informácie, ktoré získali podľa tejto smernice a na ktoré sa vzťahuje povinnosť zachovávať služobné tajomstvo.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby bol prístup k vyhláseniu v rámci programu zhovievavosti alebo k podaniu v rámci konania o urovnaní poskytnutý len na účely výkonu práva na obhajobu v konaní vnútroštátneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže. Členské štáty zabezpečia, aby informácie získané z tohto vyhlásenia v rámci programu zhovievavosti a podania v rámci konania o urovnaní mohla strana, ktorá získala prístup k spisu, použiť len vtedy, ak je to nevyhnutné na výkon práva na obhajobu v rámci konaní pred súdmi členských štátoch v prípadoch, ktoré priamo súvisia s vecou, v rámci ktorej bol udelený prístup k spisu, a ktoré sa týkajú:

a)  rozdelenia pokuty medzi účastníkov kartelu, ktorú im spoločne a nerozdielne uložil vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže alebo

b)  preskúmania rozhodnutia, v ktorom vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže rozhodol o porušení článku 101 ZFEÚ alebo ustanovení vnútroštátneho práva v oblasti hospodárskej súťaže.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby dovtedy, kým vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže neukončí konanie proti všetkým stranám, ktoré sú predmetom vyšetrovania, a to vydaním rozhodnutia uvedeného v článku 9 alebo v článku 11 alebo iným spôsobom, neboli v konaniach pred vnútroštátnymi súdmi použité nasledujúce kategórie informácií, ktoré boli získané v rámci konania vnútroštátneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže:

a)  informácie, ktoré pripravili iné fyzické alebo právnické osoby výlučne na účely konania vnútroštátneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže a

b)  informácie, ktoré vypracoval vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže a ktoré zaslal stranám v priebehu svojho konania.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby si vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 1/2003 vymieňali vyhlásenia v rámci programu zhovievavosti len v tom prípade, že:

a)  s tým žiadateľ súhlasil, alebo

b)  ak prijímajúcemu orgánu bola od toho istého žiadateľa doručená žiadosť o zhovievavosť týkajúca sa toho istého porušenia ako odosielajúcemu orgánu, a to za predpokladu, že v čase zaslania informácií žiadateľ nemal možnosť vziať späť informácie, ktoré uvedenému prijímajúcemu orgánu predložil, alebo

c)  prijímajúci orgán sa písomne zaviazal, že ani informácie, ktoré mu boli zaslané, ani žiadne iné informácie, ktoré by mohol získať odo dňa a času zaslania informácií uvedeného odosielajúcim orgánom, nepoužije ani on sám a ani žiadny iný orgán, ktorému budú informácie následne zaslané, na účely uloženia sankcií žiadateľovi ani žiadnej inej právnickej alebo fyzickej osobe, na ktorú sa vzťahuje priaznivejšie zaobchádzanie zo strany odosielajúceho orgánu v dôsledku žiadosti, ktorú žiadateľ predložil v rámci programu zhovievavosti, ani žiadnemu zamestnancovi či bývalému zamestnancovi žiadnej z vyššie uvedených osôb;

a za predpokladu, že ochrana pred zverejnením informácií zo strany prijímajúceho vnútroštátneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže zodpovedá ochrane zo strany odosielajúceho vnútroštátneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže.

5.  Ak orgán na ochranu hospodárskej súťaže bez súhlasu žiadateľa zašle informácie, ktoré žiadateľ dobrovoľne predložil v súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 1/2003, členské štáty zabezpečia, aby bol prijímajúci vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže schopný splniť kritériá uvedené v odseku 4 písm. c).

6.  Odseky 2 až 5 sa uplatňujú bez ohľadu na formu vyhlásenia v rámci programu zhovievavosti podľa článku 19.

Článok 30

Prípustnosť dôkazov pred vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže

Členské štáty zabezpečia, aby boli dokumenty, ústne vyhlásenia, záznamy a všetky ostatné predmety obsahujúce informácie, a to bez ohľadu na médium, na ktorom sú uložené, prípustné ako dôkazy pred vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže.

Článok 31

Európska sieť pre hospodársku súťaž

1.  Náklady, ktoré Komisii vzniknú v súvislosti s údržbou a vývojom Európskej siete pre hospodársku súťaž a v súvislosti so spoluprácou v rámci tejto siete, sa hradia zo všeobecného rozpočtu Únie v medziach disponibilných rozpočtových prostriedkov.

2.  Tak často, ako je to potrebné a užitočné, uverejňuje Európska sieť pre hospodársku súťaž odporúčania a osvedčené postupy rôznych vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže, týkajúce sa nezávislosti, zdrojov, právomocí, pokút a vzájomnej pomoci.

KAPITOLA X

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 32

Transpozícia

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do [dvojročné obdobie na transpozíciu]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 32a

Preskúmanie

Do ... [sedem rokov po prijatí tejto smernice], Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o transpozícii a vykonávaní tejto smernice, ku ktorej v prípade potreby priloží príslušný legislatívny návrh.

Článok 33

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po svojom uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 34

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

(1)

* Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(2)

  Ú. v. EÚ C , , s. .

(3)

  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4. 1. 2003, s. 1).

(4)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/104/EÚ z 26. novembra 2014 o určitých pravidlách upravujúcich žaloby podľa vnútroštátneho práva o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie (Ú. v. EÚ L 349, 5.12.2014, s. 1.)

(5)

  Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.


STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (21.11.2017)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a zabezpečenia riadneho fungovania vnútorného trhu

(COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – (2017)0063(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Eva Maydell

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže (VOOHS) hrajú rozhodujúcu úlohu pri presadzovaní práva EÚ v oblasti hospodárskej súťaže (články 101 a 102 ZFEÚ) spolu s Európskou komisiou, a tým výrazne prispievajú k riadne fungujúcemu, konkurencieschopnému a spotrebiteľsky orientovanému vnútornému trhu. Spravodajkyňa uznáva, že na zachovanie a posilnenie týchto funkcií VOOHS je nutné, aby presadzovacie právomoci vytvorené nariadením č. 1/2003 boli zabezpečené potrebnými nástrojmi, prostriedkami a postupmi pre všetky VOOHS. Podobné nástroje a usmerňujúce zásady pre všetky VOOHS zabezpečia jednotnejšie, účinnejšie a konzistentnejšie presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže v celej EÚ. Spravodajkyňa preto uznáva, že návrh Komisie by mohol mať v praxi prínos v boji proti narušeniu hospodárskej súťaže, a je dôležitým krokom k rozvoju plného potenciálu vnútorného trhu EÚ.

Spravodajkyňa by chcela zdôrazniť, že vzhľadom na nedostatok finančných zdrojov v niektorých VOOHS by mohlo byť nepriaznivo ovplyvnené uprednostňovanie konaní a teda presadzovacie schopnosti dotknutých VOOHS. Hoci nie je možné určiť, čo sa považuje za dostatočné zdroje pre VOOHS všetkých členských štátov, tento návrh by sa mohol posilniť, ak by VOOHS poskytol väčšiu rozpočtovú nezávislosť pri plnení im pridelených rozpočtov. Toto ustanovenie umožní VOOHS, aby prioritizovali svoju prácu na prípadoch, umožní im vykonávať viac inšpekcií naraz a zvýši mieru ich nezávislosti. Preto spravodajkyňa navrhuje väčšiu rozpočtovú autonómiu pre vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže pri dodržaní všetkých vnútroštátnych rozpočtových pravidiel.

Spravodajkyňa je presvedčená, že nestrannosť vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže a ich ochrana pred politickým a podnikateľským vplyvom by mali byť kľúčovým prvkom, a to ešte viac v kontexte toho, že dostanú dodatočné nástroje, prostriedky a v niektorých prípadoch aj nové povinnosti. Preto záruky proti konfliktom záujmov a záväzky transparentného výberu a odvolania VOOHS a ich riadenia by mohli posilniť súčasný návrh. Takéto ustanovenia môžu byť prospešné pri zvyšovaní povedomia a zvyšovaní dôvery verejnosti vo VOOHS.

So zreteľom na výšku pokút, ktoré uplatňujú VOOHS, spravodajkyňa uznáva, že v súčasnosti podniky čelia veľmi odlišným pokutám za podobné porušenia právnych predpisov v rôznych členských štátoch. Táto situácia predstavuje ohrozenie jednotného presadzovania práva hospodárskej súťaže. Spravodajkyňa víta úsilie v návrhu na riešenie týchto výziev, a je presvedčená, že spoločné obmedzenie maximálnej výšky pokuty môže poskytnúť správne stimuly na zlepšenie.

Spravodajkyňa okrem toho zastáva názor, že právomoci vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže pri získavaní dôkazov by sa mohli zlepšiť prostredníctvom minimalizácie niektorých administratívnych postupov a lepším prispôsobením ich vyšetrovacích právomocí digitálnej realite dnešných podnikov. Spravodajkyňa preto navrhuje v tejto súvislosti doplnky k návrhu.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Články 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sú vecou verejného poriadku a mali by sa účinne uplatňovať v celej Únii s cieľom zabezpečiť, aby hospodárska súťaž na vnútornom trhu nebola narušená. Zabezpečenie účinného presadzovania článkov 101 a 102 ZFEÚ je totiž nevyhnutným predpokladom na vytvorenie viac otvorených konkurencieschopných trhov v Európe, na ktorých podniky vo väčšej miere medzi sebou súťažia spravodlivo na základe kvality poskytovaných tovarov a služieb a bez toho, aby vytvárali prekážky vstupu na trh, čo im umožňuje vytvárať blahobyt a pracovné miesta. Zároveň chráni spotrebiteľov pred obchodnými praktikami, ktoré umelo udržiavajú ceny za tovary a služby na vysokej úrovni a zaručuje im väčší vyber, pokiaľ ide o inovatívne tovary a služby.

(1)  Články 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sú vecou verejného poriadku a mali by sa účinne uplatňovať v celej Únii s cieľom zabezpečiť, aby hospodárska súťaž na vnútornom trhu nebola narušená. Zabezpečenie účinného presadzovania článkov 101 a 102 ZFEÚ je nevyhnutným predpokladom na vytvorenie otvorenejších a konkurencieschopnejších trhov v Európe, bez prekážok vstupu na trh, čo umožní spoločnostiam súťažiť na základe kvality svojich tovarov a služieb a vytvárať blahobyt a pracovné miesta. Zároveň chráni spotrebiteľov pred obchodnými praktikami, ktoré umelo udržiavajú ceny za tovary a služby na vysokej úrovni a zaručuje im väčší vyber, pokiaľ ide o inovatívne tovary a služby.

Odôvodnenie

Spravodajkyňa chce objasniť a skrátiť text.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Vnútroštátne právo však bráni mnohým vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže, aby zaručovali potrebnú nezávislosť a aby disponovali právomocami v oblasti presadzovania práva a ukladania pokút potrebnými na účinné presadzovanie týchto pravidiel. Táto skutočnosť oslabuje ich schopnosť účinne uplatňovať články 101 a 102 ZFEÚ a prípadne aj ustanovenia vnútroštátneho práva v oblasti hospodárskej súťaže uplatňované paralelne s článkami 101 a 102 ZFEÚ. Mnohé z týchto orgánov nemajú podľa vnútroštátneho práva napríklad k dispozícii účinné nástroje na získavanie dôkazov o porušení článkov 101 a 102 ZFEÚ, či na ukladanie pokút spoločnostiam, ktoré porušujú právo, a nedisponujú ani zdrojmi potrebnými na účinné uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ. To im môže brániť v prijímaní akýchkoľvek opatrení alebo vyústiť do obmedzenia ich činnosti v oblasti presadzovania práva. Skutočnosť, že vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže majú nedostatok operatívnych nástrojov a záruk na účinné uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ znamená, že z konaní o porušení pravidiel môžu pre podniky zapojené do protisúťažného konania vzísť veľmi odlišné závery v závislosti od toho, v ktorom členskom štáte svoju činnosť vykonávajú: v ich prípade nemusí teda dôjsť k žiadnemu presadzovaniu pravidiel podľa článku 101 alebo článku 102 ZFEÚ alebo toto presadzovanie môže byť neúčinné. V niektorých členských štátoch sa napríklad podniky môžu vyhnúť zodpovednosti za uhradenie pokuty tým, že jednoducho pristúpia k reštrukturalizácii. Nejednotné presadzovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ a ustanovení vnútroštátneho práva v oblasti hospodárskej súťaže uplatňovaných paralelne s článkami 101 a 102 ZFEÚ znamená premárnenie príležitostí na odstránenie prekážok vstupu na trh či na vytvorenie viac otvorených konkurencieschopných trhov v rámci Európskej únie, na ktorých podniky medzi sebou súťažia spravodlivo na základe kvality tovarov a služieb, ktoré poskytujú. Podniky a spotrebitelia sú v horšej situácii predovšetkým v tých členských štátoch, v ktorých vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže nemajú dostatočné vybavenie na účinné presadzovanie práva. Podniky nemôžu medzi sebou súťažiť na základe svojich kvalít v podmienkach, ktoré poskytujú spoľahlivé útočisko protisúťažnému konaniu, a to napríklad z dôvodu, že nie je možné získať dôkazy o protisúťažnom konaní alebo preto, že sa podniky môžu vyhnúť zodpovednosti za uhradenie pokuty. Uvedené skutočnosti ich odrádzajú od vstupu na takéto trhy a od toho, aby si na nich uplatnili právo usadiť sa a poskytovali tam tovary a služby. Spotrebitelia v členských štátoch so slabšou mierou presadzovania práva nemôžu mať prospech z prínosov, ktoré so sebou prináša účinné presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže. V dôsledku nejednotného presadzovania článkov 101 a 102 ZFEÚ a ustanovení vnútroštátneho práva v oblasti hospodárskej súťaže uplatňovaných paralelne s článkami 101 a 102 ZFEÚ v rámci Európy tak dochádza k narúšaniu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu a k ohrozeniu jeho riadneho fungovania.

(5)  Vnútroštátne právo bráni mnohým vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže v tom, aby disponovali potrebnými zárukami nezávislosti aprávomocami v oblasti presadzovania práva a ukladania pokút potrebnými na účinné paralelné uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ a vnútroštátnych ustanovení práva hospodárskej súťaže. Mnohé z týchto orgánov nemajú podľa vnútroštátneho práva napríklad k dispozícii účinné nástroje na získavanie dôkazov o porušení článkov 101 a 102 ZFEÚ, či na ukladanie pokút spoločnostiam, ktoré porušujú právo, a nedisponujú ani zdrojmi potrebnými na účinné uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ. To im môže brániť v prijímaní akýchkoľvek opatrení alebo vyústiť do obmedzenia ich činnosti v oblasti presadzovania práva. Skutočnosť, že vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže nemajú dostatok operatívnych nástrojov a záruk na účinné uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ znamená, že z konaní o porušení pravidiel môžu pre podniky zapojené do protisúťažného konania vzísť veľmi odlišné závery v závislosti od toho, v ktorom členskom štáte svoju činnosť vykonávajú alebo v ktorom sú usadené: v ich prípade nemusí teda dôjsť k žiadnemu presadzovaniu pravidiel podľa článku 101 alebo článku 102 ZFEÚ alebo toto presadzovanie môže byť neúčinné. V niektorých členských štátoch sa napríklad podniky môžu vyhnúť zodpovednosti za uhradenie pokuty tým, že jednoducho pristúpia k reštrukturalizácii. Nejednotné presadzovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ a ustanovení vnútroštátneho práva v oblasti hospodárskej súťaže uplatňovaných paralelne s článkami 101 a 102 ZFEÚ znamená premárnenie príležitostí na odstránenie prekážok vstupu na trh či na vytvorenie viac otvorených konkurencieschopných trhov v rámci Európskej únie, na ktorých podniky medzi sebou súťažia spravodlivo na základe kvality tovarov a služieb, ktoré poskytujú. Podniky a spotrebitelia sú v horšej situácii predovšetkým v tých členských štátoch, v ktorých vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže nemajú dostatočné vybavenie na účinné presadzovanie práva. Podniky nemôžu medzi sebou súťažiť na základe svojich kvalít v podmienkach, ktoré poskytujú spoľahlivé útočisko protisúťažnému konaniu, a to napríklad z dôvodu, že nie je možné získať dôkazy o protisúťažnom konaní alebo preto, že sa podniky môžu vyhnúť zodpovednosti za uhradenie pokuty. Uvedené skutočnosti ich odrádzajú od vstupu na takéto trhy a od toho, aby si na nich uplatnili právo usadiť sa a poskytovali tam tovary a služby. Spotrebitelia v členských štátoch so slabšou mierou presadzovania práva nemôžu mať prospech z prínosov, ktoré so sebou prináša účinné presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže. V dôsledku nejednotného presadzovania článkov 101 a 102 ZFEÚ a ustanovení vnútroštátneho práva v oblasti hospodárskej súťaže uplatňovaných paralelne s článkami 101 a 102 ZFEÚ v rámci Európy tak dochádza k narúšaniu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu a k ohrozeniu jeho riadneho fungovania.

Odôvodnenie

Spravodajkyňa chce objasniť a skrátiť text. Podniky môžu pôsobiť vo viac ako jednom členskom štáte EÚ, ale iný výsledok konania môže závisieť aj od miesta ich usadenia, t. j. príslušného VOOHS, ktorý vybavuje prípad.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Nedostatky a obmedzenia v nástrojoch a zárukách vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže oslabujú systém paralelných právomocí pri presadzovaní článkov 101 a 102 ZFEÚ, ktorý bol navrhnutý ako súdržný celok založený na úzkej spolupráci v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž. Základným predpokladom fungovania tohto systému je možnosť orgánov vzájomne sa na seba spoľahnúť pri získavaní relevantných informácií. Tento systém však nebude fungovať dobre, ak niektoré vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže nemajú na tento účel ešte stále k dispozícii primerané nástroje pre získavanie relevantných informácií. V ďalších kľúčových oblastiach nie sú vnútroštátne orgány schopné poskytovať si vzájomnú pomoc. Napríklad podniky, ktoré vykonávajú cezhraničnú činnosť, sú vo väčšine členských štátov schopné vyhnúť sa uhradeniu pokuty na základe skutočnosti, že na území niektorých členských štátov, v ktorých pôsobia, nemajú právnu prítomnosť. To znižuje ich motiváciu dodržiavať články 101 a 102 ZFEÚ. Výsledkom je neúčinné presadzovanie práva, ktoré narúša hospodársku súťaž v prípade podnikov dodržiavajúcich právne predpisy, a ktoré zároveň znižuje dôveru spotrebiteľov vo vnútorný trh, a to najmä v digitálnom prostredí.

(6)  Nedostatky a obmedzenia v nástrojoch a zárukách vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže oslabujú systém paralelných právomocí pri presadzovaní článkov 101 a 102 ZFEÚ, ktorý bol navrhnutý ako súdržný celok založený na úzkej spolupráci v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž. Základným predpokladom fungovania tohto systému je možnosť orgánov vzájomne sa na seba spoľahnúť pri získavaní relevantných informácií na vzájomnú žiadosť. Tento systém však nebude fungovať dobre, ak niektoré vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže nemajú na tento účel ešte stále k dispozícii primerané nástroje pre získavanie relevantných informácií. V ďalších kľúčových oblastiach nie sú vnútroštátne orgány schopné poskytovať si vzájomnú pomoc. Napríklad podniky, ktoré vykonávajú cezhraničnú činnosť, sú vo väčšine členských štátov schopné vyhnúť sa uhradeniu pokuty na základe skutočnosti, že na území niektorých členských štátov, v ktorých pôsobia, nemajú právnu prítomnosť. To znižuje ich motiváciu dodržiavať články 101 a 102 ZFEÚ. Výsledkom je neúčinné presadzovanie práva, ktoré narúša hospodársku súťaž v prípade podnikov dodržiavajúcich právne predpisy, a ktoré zároveň znižuje dôveru spotrebiteľov vo vnútorný trh, a to najmä v digitálnom prostredí.

Odôvodnenie

Spravodajkyňa chce zachovať súlad textu s vymedzeniami pojmov: „žiadajúci orgán“ a „požiadaný orgán“. VOOHS jedného členského štátu môže vykonávať vyšetrovanie na žiadosť VOOHS iného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Zavedením minimálnych záruk na zabezpečenie účinného uplatňovania článkov 101 a 102 ZFEÚ vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže nie je dotknutá možnosť členských štátov ponechať týmto vnútroštátnym orgánom existujúce záruky nezávislosti a zdroje alebo tieto záruky a zdroje zaviesť vo väčšom rozsahu, ako aj možnosť uplatniť podrobnejšie pravidlá upravujúce právomoci týchto orgánov v oblasti presadzovania práva a ukladania pokút. Členské štáty môžu vnútroštátnym orgánom udeliť predovšetkým dodatočné právomoci, ktoré presahujú rámec stanovený v tejto smernici, a prispieť tak k ďalšiemu posilneniu ich účinnosti.

(9)  Zavedením minimálnych záruk na zabezpečenie jednotného a účinného uplatňovania článkov 101 a 102 ZFEÚ vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže nie je dotknutá možnosť členských štátov ponechať alebo rozšíriť týmto vnútroštátnym orgánom existujúce záruky nezávislosti a zdroje, ako aj možnosť uplatniť podrobnejšie pravidlá upravujúce právomoci týchto orgánov v oblasti presadzovania práva a ukladania pokút. Členské štáty môžu vnútroštátnym orgánom udeliť predovšetkým dodatočné právomoci, ktoré presahujú rámec stanovený v tejto smernici, a prispieť tak k ďalšiemu posilneniu ich účinnosti.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  V prípade tajných kartelov sa však vyžadujú podrobné pravidlá upravujúce podmienky uplatnenia programu zhovievavosti. Spoločnosti budú poskytovať informácie a dôkazy o tajných karteloch, na ktorých sa sami zúčastňovali iba vtedy, ak budú mať dostatočnú právnu istotu, že budú oslobodené od pokuty. Značné rozdiely pri uplatňovaní programu zhovievavosti v členských štátoch predstavujú pre potenciálnych žiadateľov o zhovievavosť právnu neistotu, ktorá môže oslabiť ich motiváciu žiadať o uplatnenie tohto programu. Ak by mali členské štáty možnosť zaviesť alebo uplatňovať menej alebo viac obmedzujúce pravidlá týkajúce sa programu zhovievavosti v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, bolo by to nielen v rozpore s cieľom naďalej podnecovať žiadateľov k spolupráci a napomáhať tak čo najúčinnejšie presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže v Únii, ale zároveň by to mohlo ohroziť zaručenie rovnakých podmienok pre podniky pôsobiace na vnútornom trhu. Uvedené skutočnosti však nebránia členským štátom, aby uplatňovali programy zhovievavosti, ktoré sa nevzťahujú len na tajné kartely, ale aj na ďalšie formy porušovania článkov 101 a 102 ZFEÚ a rovnocenných vnútroštátnych ustanovení.

(10)  V prípade odhalenia kartelov sa však vyžadujú podrobné pravidlá upravujúce podmienky uplatnenia programu zhovievavosti. Spoločnosti budú poskytovať informácie a dôkazy o karteloch, na ktorých sa sami zúčastňovali iba vtedy, ak budú mať dostatočnú právnu istotu, že budú oslobodené od pokuty. Značné rozdiely pri uplatňovaní programu zhovievavosti v členských štátoch predstavujú pre potenciálnych žiadateľov o zhovievavosť právnu neistotu, ktorá môže oslabiť ich motiváciu žiadať o uplatnenie tohto programu. Ak by mali členské štáty možnosť zaviesť alebo uplatňovať menej alebo viac obmedzujúce pravidlá týkajúce sa programu zhovievavosti v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, bolo by to nielen v rozpore s cieľom naďalej podnecovať žiadateľov k spolupráci a napomáhať tak čo najúčinnejšie presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže v Únii, ale zároveň by to mohlo ohroziť zaručenie rovnakých podmienok pre podniky pôsobiace na vnútornom trhu. Uvedené skutočnosti však nebránia členským štátom, aby uplatňovali programy zhovievavosti, ktoré sa nevzťahujú len na kartely, ale aj na ďalšie formy porušovania článkov 101 a 102 ZFEÚ a rovnocenných vnútroštátnych ustanovení.

Odôvodnenie

Zhovievavosť sa v praxi priznáva prvému účastníkovi kartelu, ktorý zverejnil informácie o karteli, a nie celému kartelu. Kartely sú tajné svojou povahou, a preto je výraz „tajný kartel“ v celom texte redundantný. Vypustenie slova „tajné“ zosúladí znenie s terminológiou použitou v smernici 2014/104. Pozri tiež pozmeňujúci návrh 10.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  V záujme účinného a jednotného uplatňovania článkov 101 a 102 ZFEÚ by sa mala posilniť nezávislosť vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže. V tejto súvislosti by sa mali do vnútroštátneho práva zaviesť explicitné ustanovenia, ktoré by zabezpečili, že pri uplatňovaní článkov 101 a 102 ZFEÚ sú vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže chránené pred všetkými vonkajšími zásahmi či politickými tlakmi, ktoré by mohli ohroziť ich nezávislosť pri posudzovaní predložených podnetov. Na tento účel by sa mali vopred stanoviť pravidlá upravujúce dôvody odvolávania členov rozhodovacieho orgánu v rámci vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže, aby sa tak rozptýlili akékoľvek opodstatnené pochybnosti, pokiaľ ide o nestrannosť tohto orgánu a jeho odolnosť voči vonkajším faktorom.

(14)  V záujme účinného a jednotného uplatňovania článkov 101 a 102 ZFEÚ by sa mala posilniť nezávislosť vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže. V tejto súvislosti by sa mali do vnútroštátneho práva zaviesť explicitné ustanovenia, ktoré by zabezpečili, že pri uplatňovaní článkov 101 a 102 ZFEÚ sú vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže chránené pred všetkými vonkajšími zásahmi či politickými tlakmi, ktoré by mohli ohroziť ich nezávislosť pri posudzovaní predložených podnetov. Na tento účel by sa mali vopred stanoviť jasné a transparentné pravidlá a postupy vymenovania a dôvody odvolávania členov rozhodovacieho orgánu v rámci vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže, aby sa tak rozptýlili akékoľvek opodstatnené pochybnosti, pokiaľ ide o nestrannosť tohto orgánu a jeho odolnosť voči vonkajším faktorom.

Odôvodnenie

Spravodajkyňa uvažuje, že návrh zvýši právomoci a kompetencie niektorých VOOHS, čo by malo byť sprevádzané zvýšením nezávislosti a odbornosti zamestnancov VOOHS. Vymenovania založené na zásluhách a transparentnosti a objektívne prepúšťania môžu podporiť rozhodovaciu nezávislosť a zvýšiť dôveru verejnosti vo VOOHS.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  V záujme zabezpečenia nezávislosti vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže by mali ich zamestnanci a členovia rozhodovacieho orgánu konať bezúhonne a mali by sa zdržať akéhokoľvek konania, ktoré je nezlučiteľné s výkonnom ich služobných povinností. Potreba zabrániť ohrozeniu nezávislosti zamestnancov členov rozhodovacieho orgánu pri posudzovaní podnetov si zároveň vyžaduje, aby tieto osoby počas svojho pracovného pomeru alebo mandátu a istý čas aj po jeho ukončení nevykonávali žiadnu inú platenú ani neplatenú pracovnú činnosť nezlučiteľnú s výkonom ich služobných povinností. Počas výkonu svojho zamestnania alebo mandátu by nemali mať ani žiaden osobný záujem na žiadnych podnikoch alebo organizáciách, ktoré majú nejakú súvislosť s vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže, ak by to mohlo ohroziť ich nezávislosť. Zamestnanci a členovia rozhodovacieho orgánu by mali preto deklarovať všetky osobné záujmy a majetok, ktoré by pri výkone ich služobných povinností mohli viesť ku konfliktu záujmov. V prípade, že sú pri výkonne svojich služobných povinností vyzvaní k tomu, aby rozhodli vo veci, na ktorej majú osobný záujem, čo by následne mohlo obmedziť ich nestrannosť, malo by sa od nich vyžadovať, aby o tejto skutočnosti upovedomili rozhodujúci orgán, ďalších členov tohto orgánu alebo v prípade, že má rozhodovaciu právomoc v rámci vnútroštátneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže len jedna osoba, menovací orgán.

(15)  V záujme zabezpečenia nezávislosti vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže by mali ich zamestnanci, členovia rozhodovacieho orgánu a ich manažment konať bezúhonne a mali by sa zdržať akéhokoľvek konania, ktoré je nezlučiteľné s výkonnom ich služobných povinností. Potreba zabrániť ohrozeniu nezávislosti zamestnancov, členov rozhodovacieho orgánu a manažmentu vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže pri posudzovaní podnetov si zároveň vyžaduje, aby tieto osoby počas svojho pracovného pomeru alebo mandátu a istý čas aj po jeho ukončení nevykonávali žiadnu inú platenú ani neplatenú pracovnú činnosť, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov alebo byť iným spôsobom nezlučiteľná s výkonom ich služobných povinností. Počas výkonu svojho zamestnania alebo mandátu by nemali mať ani žiaden osobný záujem na žiadnych podnikoch alebo organizáciách, ktoré majú nejakú súvislosť s vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže, ak by to mohlo ohroziť ich nezávislosť. zamestnanci,  členovia rozhodovacieho orgánu a manažment vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže deklarujú všetky osobné záujmy a majetok, ktoré by pri výkone ich služobných povinností mohli viesť ku konfliktu záujmov. Na tento účel by zamestnanci, členovia rozhodovacieho orgánu a manažment vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže každoročne mali predkladať vyhlásenie o záväzku a vyhlásenie o záujmoch, pričom uvedú priame alebo nepriame záujmy, ktoré sa by sa mohli považovať za poškodzujúce ich nezávislosť a ktoré by mohli ovplyvňovať ich prácu. V prípade, že sú pri výkonne svojich služobných povinností vyzvaní k tomu, aby rozhodli vo veci, na ktorej majú osobný záujem, čo by následne mohlo obmedziť ich nestrannosť, malo by sa od nich vyžadovať, aby o tejto skutočnosti upovedomili rozhodujúci orgán, ďalších členov tohto orgánu alebo v prípade, že má rozhodovaciu právomoc v rámci vnútroštátneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže len jedna osoba, menovací orgán.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a)  Nezávislosť vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže sa zvyšuje, ak sú schopné nezávislým spôsobom riadiť rozpočty, ktoré sú im vyčlenené. Takáto sloboda pri riadení pridelených rozpočtov by sa mala vykonávať v rámci vnútroštátnych rozpočtových pravidiel a postupov.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Vnútroštátnym správnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže by mali byť zverené vyšetrovacie právomoci v primeranom rozsahu, aby boli schopné reagovať na výzvy v oblasti presadzovania práva v digitálnom prostredí a získavať všetky informácie v digitálnej forme, vrátane forenzne získavaných údajov, týkajúce sa podniku alebo združenia podnikov, ktoré sú predmetom vyšetrovania, a to bez ohľadu na médium, na ktorom sú uchované, ako napr. laptopy, mobilné telefóny a iné mobilné zariadenia.

(21)  Vnútroštátnym správnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže by mali byť zverené vyšetrovacie právomoci v primeranom rozsahu, aby boli schopné reagovať na výzvy v oblasti presadzovania práva v digitálnom prostredí a získavať všetky informácie v digitálnej forme, vrátane forenzne získavaných údajov, týkajúce sa podniku alebo združenia podnikov, ktoré sú predmetom vyšetrovania, a to bez ohľadu na médium, na ktorom sú uchované, ako napr. laptopy, mobilné telefóny, iné mobilné zariadenia a cloudové úložiská.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  „tajný kartel“ je dohoda a/alebo zosúladený postup medzi dvoma alebo viacerými konkurentmi, ktorých cieľom je skoordinovať svoje konkurenčné správanie na trhu a/alebo ovplyvniť dôležité parametre hospodárskej súťaže prostredníctvom takých praktík, ako je stanovenie nákupných alebo predajných cien alebo iných obchodných podmienok, prideľovanie výrobných alebo predajných kvót, vzájomné rozdelenie trhu vrátane kolúzie vo verejnom obstarávaní („bid-rigging“), obmedzenie dovozu alebo vývozu a/alebo protisúťažné konanie namierené proti ostatným konkurentom, ktoré je úplne alebo čiastočne známe len účastníkom;

(9)  „kartel“ je dohoda alebo zosúladený postup dvoch alebo viacerých konkurentov zameraný na koordináciu ich konkurenčného správania na trhu alebo ovplyvnenie príslušných parametrov hospodárskej súťaže, a to prostredníctvom takých praktík, ako je okrem iného stanovenie alebo koordinácia nákupných alebo predajných cien, alebo iných obchodných podmienok, a to aj pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva, prideľovanie výrobných alebo predajných kvót, rozdeľovanie si trhov a zákazníkov vrátane koordinácie konkurentov pri predkladaní ponúk, obmedzenie dovozu alebo vývozu alebo protisúťažné konanie voči ostatným konkurentom;

(Zmena vymedzeného pojmu by sa musela vykonať v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výkon právomocí uvedených v tejto smernici vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže je predmetom primeraných záruk vrátane dodržiavania práva podnikov na obhajobu a práva na účinný prostriedok nápravy v súlade so všeobecnými princípmi práva Európskej únie a Chartou základných práv Európskej únie.

Výkon právomocí uvedených v tejto smernici vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže je predmetom primeraných záruk vrátane dodržiavania práva podnikov na obhajobu, práva na dobrú správu vecí verejných, práva na spravodlivý súdny proces a práva na účinný prostriedok nápravy v súlade so všeobecnými princípmi práva Európskej únie a Chartou základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zamestnanci a členovia rozhodovacieho orgánu v rámci vnútroštátneho správneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže môžu vykonávať svoje služobné povinnosti a právomoci v súvislosti s uplatňovaním článkov 101 a 102 ZFEÚ nezávisle od politických a iných vonkajších vplyvov;

a)  riaditeľ, zamestnanci a členovia rozhodovacieho orgánu v rámci vnútroštátneho správneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže môžu vykonávať svoje služobné povinnosti a právomoci v súvislosti s uplatňovaním článkov 101 a 102 ZFEÚ nezávisle od politických a iných vonkajších vplyvov;

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zamestnanci a členovia rozhodovacieho orgánu v rámci vnútroštátneho správneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže pri vykonávaní svojich služobných povinností a právomocí v súvislosti s uplatňovaním článkov 101 a 102 ZFEÚ nežiadajú ani neprijímajú pokyny od žiadnej vlády alebo iného verejného alebo súkromného subjektu;

b)  riaditeľ, zamestnanci a členovia rozhodovacieho orgánu v rámci vnútroštátneho správneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže pri vykonávaní svojich služobných povinností a právomocí v súvislosti s uplatňovaním článkov 101 a 102 ZFEÚ nežiadajú ani neprijímajú pokyny od žiadnej vlády alebo iného verejného alebo súkromného subjektu;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  zamestnanci a členovia rozhodovacieho orgánu v rámci vnútroštátneho správneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré je nezlučiteľné s výkonom ich služobných povinností a právomocí v súvislosti s uplatňovaním článkov 101 a 102 ZFEÚ;

c)  riaditeľ, zamestnanci a členovia rozhodovacieho orgánu a manažment vnútroštátneho správneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré je nezlučiteľné s výkonom ich služobných povinností a právomocí v súvislosti s uplatňovaním článkov 101 a 102 ZFEÚ. Táto povinnosť predovšetkým znamená, že počas výkonu svojho zamestnania alebo mandátu nemajú žiaden osobný záujem v súvislosti so žiadnymi podnikmi alebo organizáciami, ktoré majú nejakú súvislosť s vnútroštátnym správnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže, ak by takýto záujem mohol ohroziť ich nezávislosť;

Odôvodnenie

Zámerom spravodajkyne je posilniť nestrannosť zamestnancov a členov VOOHS.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  zamestnanci,  členovia rozhodovacieho orgánu a manažment vnútroštátnych správnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže deklarujú všetky osobné záujmy a majetok, ktoré by pri výkone ich služobných povinností mohli viesť ku konfliktu záujmov. Na tento účel zamestnanci, členovia rozhodovacieho orgánu a manažment vnútroštátnych správnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaž každoročne predkladajú vyhlásenie o záväzku a vyhlásenie o záujmoch, pričom uvedú priame alebo nepriame záujmy, ktoré sa by sa mohli považovať za poškodzujúce nezávislosť a ktoré by mohli ovplyvniť ich prácu.

Odôvodnenie

Zámerom spravodajkyne je posilniť nezávislosť vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže od politických alebo obchodných vplyvov. Podobné ustanovenia už existujú v odvetvových nariadeniach, napr. pre regulačné orgány v odvetví železníc (smernica 2012/34, článok 55).

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  členovia rozhodovacieho orgánu v rámci vnútroštátneho správneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže môžu byť odvolaní len v prípade, že už nespĺňajú podmienky požadované pri výkone ich povinností alebo že sa dopustili závažného pochybenia podľa vnútroštátneho práva. Dôvody tohto odvolania by mali byť vopred ustanovené vo vnútroštátnom práve. Členovia rozhodovacieho orgánu nemôžu byť odvolaní z dôvodov týkajúcich sa riadneho výkonu ich povinností a právomocí pri uplatňovaní článkov 101 a 102 ZFEÚ, ako sa vymedzujú v článku 5 ods. 2;

d)  riaditeľ a členovia rozhodovacieho orgánu v rámci vnútroštátneho správneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže môžu byť odvolaní len v prípade, že už nespĺňajú podmienky požadované pri výkone ich povinností alebo že sa dopustili závažného pochybenia podľa vnútroštátneho práva. Dôvody tohto odvolania by mali byť vopred ustanovené vo vnútroštátnom práve. Členovia rozhodovacieho orgánu nemôžu byť odvolaní z dôvodov týkajúcich sa riadneho výkonu ich povinností a právomocí pri uplatňovaní článkov 101 a 102 ZFEÚ, ako sa vymedzujú v článku 5 ods. 2 tejto smernice;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  členovia rozhodovacích orgánov vnútroštátnych správnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže sú vyberaní a vymenovaní na základe vopred stanovených jasných a transparentných pravidiel a postupov;

Odôvodnenie

Zámerom spravodajkyne je posilniť nezávislosť vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže od politických alebo obchodných vplyvov. Podobné ustanovenia už existujú v odvetvových nariadeniach, napr. pre regulačné orgány v odvetví železníc (smernica 2012/34, článok 55).

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby mali vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže k dispozícii ľudské, finančné a technické zdroje potrebné na vykonávanie svojich povinností a právomocí pri uplatňovaní článkov 101 a 102 ZFEÚ, ako sú vymedzené v odseku 2.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby mali vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže k dispozícii ľudské, finančné a technické zdroje potrebné na účinné a nezávislé vykonávanie svojich povinností a právomocí pri uplatňovaní článkov 101 a 102 ZFEÚ, ako sú vymedzené v odseku 2.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty zabezpečia, aby mali vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže samostatne vyčlenené rozpočtové prostriedky a aby pri dodržiavaní vnútroštátnych rozpočtových pravidiel boli schopné nezávisle spravovať svoj rozpočet, aby v konkrétnych prípadoch dokázali stanovovať priority vyšetrovania.

Odôvodnenie

Poskytnutie práva VOOHS na samostatnú distribúciu finančných zdrojov medzi rôzne prípady umožní flexibilitu a nezávislosť pri výbere prípadov, ktoré si vyžadujú viac pozornosti. V prípade niektorých vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže to možne byť podstatné zlepšenie, pokiaľ ide o nezávislosť.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  preverovať obchodné knihy a záznamy týkajúce sa obchodnej činnosti bez ohľadu na médium, na ktorom sú uchovávané, a aby mali právo na prístup k informáciám, ku ktorými má prístup subjekt, ktorý je predmetom inšpekcie;

b)  preverovať obchodné knihy a záznamy týkajúce sa obchodnej činnosti bez ohľadu na médium, na ktorom sú uchovávané, ako napríklad laptopy, mobilné zariadenia a cloudové úložiská, a aby mali právo na prístup k informáciám, ku ktorými má prístup subjekt, ktorý je predmetom inšpekcie;

Odôvodnenie

Zámerom spravodajkyne je vytvoriť návrh vhodný pre digitálny vek, a umožniť VOOHS, aby mali lepší prístup k relevantným médiám. Informácie o karteloch sú len zriedka zdokumentované v písomnej forme, ale skôr sa nájdu v elektronickej korešpondencii.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne správne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mohli na základe rozhodnutia vyžadovať od podnikov a združení podnikov, aby v stanovenej lehote predložili všetky informácie, ktoré sú potrebné na uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ. Táto povinnosť sa vzťahuje na informácie, ku ktorým má prístup podnik a združenie podnikov.

Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne správne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mohli vyžadovať od podnikov a združení podnikov, aby v stanovenej lehote predložili všetky informácie, ktoré sú potrebné na uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ. Táto povinnosť sa vzťahuje na informácie, ku ktorým má prístup podnik a združenie podnikov.

Odôvodnenie

Zámerom spravodajkyne je uľahčiť VOOHS žiadosti o informácie, poskytnúť im väčšiu pružnosť a zrýchlenie konaní.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  predložia nesprávne, neúplné alebo zavádzajúce informácie vyžadované v rozhodnutí uvedenom v článku 8, alebo nepredložia tieto informácie v stanovenej lehote;

d)  predložia nesprávne, neúplné alebo zavádzajúce informácie v odpovedi na  žiadosť podľa článku 8, alebo nepredložia tieto informácie v stanovenej lehote;

Odôvodnenie

Zámerom spravodajkyne je uľahčiť VOOHS žiadosti o informácie, poskytnúť im väčšiu pružnosť a zrýchlenie konaní.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby maximálna výška pokuty, ktorú môžu vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže uložiť podnikom alebo združeniam podnikov za účasť na porušení článku 101 alebo článku 102 ZFEÚ, bola stanovená na úrovni minimálne 10 % z ich celkového celosvetového obratu za účtovné obdobie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mohli ukladať podnikom alebo združeniam podnikov za účasť na porušení článku 101 alebo článku 102 ZFEÚ maximálnu pokutu najmenej na úrovni 10 % z ich relevantného obratu za účtovné obdobie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu.

Odôvodnenie

Opatrenia stanovujúce maximálne minimálne sankcie sú v právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa spravodlivosti a vnútorných vecí spoločné. Toto znenie odráža znenie článku 5 rámcového rozhodnutia Rady z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak sa porušenie právnych predpisov združením podnikov týka činností jeho členov, maximálna výška pokuty je stanovená na úrovni minimálne 10 % súčtu celkového celosvetového obratu všetkých členov, ktorí boli aktívni na trhu ovplyvnenom uvedeným porušením zo strany združenia. Finančná zodpovednosť z hľadiska uhradenia pokuty však pri žiadnom podniku nepresiahne maximálnu výšku stanovenú v súlade s odsekom 1.

2.  Ak sa porušenie právnych predpisov združením podnikov týka činností jeho členov, maximálna výška pokuty musí byť minimálne na úrovni 10 % súčtu celkového celosvetového obratu všetkých členov, ktorí boli aktívni na trhu ovplyvnenom uvedeným porušením zo strany združenia. Finančná zodpovednosť z hľadiska uhradenia pokuty však pri žiadnom podniku nepresiahne maximálnu výšku stanovenú v súlade s odsekom 1.

Odôvodnenie

Opatrenia stanovujúce maximálne minimálne sankcie sú v právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa spravodlivosti a vnútorných vecí spoločné. Toto znenie odráža znenie článku 5 rámcového rozhodnutia Rady z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby mohli žiadatelia požiadať o zhovievavosť písomne a aby vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mali zavedený systém, ktorý by im umožnil prijať vyhlásenie v rámci programu zhovievavosti ústne alebo inými prostriedkami, ktoré nevedú k tvorbe dokumentov, informácií ani iných materiálov v držbe, úschove alebo pod kontrolou žiadateľa.

Členské štáty zabezpečia, aby mohli žiadatelia požiadať o zhovievavosť písomne a aby vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mali zavedený systém, ktorý by im umožnil prijať vyhlásenie v rámci programu zhovievavosti ústne alebo inými prostriedkami, ktoré nevedú k tvorbe dokumentov, informácií ani iných materiálov v držbe, úschove alebo pod kontrolou žiadateľa. Členské štáty umožnia vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže, aby mohli prijímať úplné žiadosti o zhovievavosť a súhrnné žiadosti v ďalšom úradnom jazyku Únie, popri úradnom jazyku alebo jazykoch členského štátu vnútroštátneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže .

Odôvodnenie

Zámerom spravodajkyne je poskytnúť ďalší stimul, aby podniky žiadali o zhovievavosť, znížením nákladov na prekladanie žiadostí o zhovievavosť, ak je to možné.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby žiadatelia, ktorí v súvislosti s údajným tajným kartelom požiadali Komisiu o zhovievavosť prostredníctvom žiadosti o rezerváciu poradia alebo predložením úplnej žiadosti, mohli v súvislosti s rovnakým kartelom predložiť súhrnnú žiadosť vnútroštátnemu orgánu na ochranu hospodárskej súťaže, ktorý považujú za vhodný na riešenie predmetnej veci.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby žiadatelia, ktorí v súvislosti s údajným kartelom požiadali Komisiu o zhovievavosť prostredníctvom žiadosti o rezerváciu poradia alebo predložením úplnej žiadosti, mohli v súvislosti s rovnakým kartelom predložiť súhrnnú žiadosť vnútroštátnemu orgánu na ochranu hospodárskej súťaže, ktorý považujú za vhodný na riešenie predmetnej veci.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby boli súčasní a bývalí zamestnanci a riaditelia podnikov, ktoré žiadajú orgány na ochranu hospodárskej súťaže o oslobodenie od pokuty, za svoju účasť na tajnom karteli, na ktorý sa vzťahuje žiadosť, chránení pred akýmikoľvek trestnoprávnymi a správnymi sankciami a sankciami ukladanými súdom v inom ako trestnom konaní, a to za predpokladu, že títo zamestnanci a riaditelia aktívne spolupracujú s príslušnými orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže a že žiadosť o oslobodenie od pokuty bola podaná pred začatím trestného konania.

Členské štáty zabezpečia, aby boli súčasní a bývalí zamestnanci a riaditelia podnikov, ktoré žiadajú orgány na ochranu hospodárskej súťaže o oslobodenie od pokuty, za svoju účasť na tajnom karteli, na ktorý sa vzťahuje žiadosť, chránení pred akýmikoľvek trestnoprávnymi a správnymi sankciami a sankciami ukladanými súdom v inom ako trestnom konaní, a to za predpokladu, že títo zamestnanci a riaditelia aktívne spolupracujú s príslušnými orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže a že žiadosť o oslobodenie od pokuty bola podaná pred tým, ako príslušné orgány členského štátu informovali zamestnancov a vedenie o začatí trestného konania.

Odôvodnenie

Ak bude ustanovenie o zhovievavosti v smernici príliš široké, mohlo by zmariť odrádzajúci účinok sankcií.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Požiadaný orgán nie je povinný uskutočniť výkon rozhodnutí podľa odseku 1, ak by to bolo v zjavnom rozpore s verejným poriadkom členského štátu, v ktorom bolo o výkon požiadané.

5.  Požiadaný orgán vykoná rozhodnutia podľa odseku 1 okrem prípadov, ak žiadajúcemu orgánu preukáže dôvody, pre ktoré by bol takýto výkon v zjavnom rozpore s verejným poriadkom členského štátu, v ktorom bolo o výkon požiadané.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 26 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 26a

 

Rozdelenie nákladov medzi vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže

 

Členské štáty zabezpečia, aby na žiadosť požiadaného orgánu žiadajúci orgán:

 

a)  v súvislosti s opatreniami prijatými na základe článkov 23 a 24 znášal všetky dodatočné náklady vrátane nákladov na preklad a administratívnych nákladov;

 

b)  v súvislosti s opatreniami prijatými podľa článku 25 umožnil požiadanému orgánu vymáhať všetky odôvodnené administratívne náklady z vybraných pokút alebo penále.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 27 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisiu zabezpečí, aby bolo oznámenie o začatí prvého formálneho vyšetrovacieho opatrenia prijaté od vnútroštátneho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže podľa článku 11 bodu 3 nariadenia (ES) č. 1/2003 k dispozícii vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže iných členských štátov v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Informácie zhromaždené na základe ustanovení uvedených v tejto smernici by sa mali použiť výlučne na účely, na ktoré boli získané. Nemali by sa použiť ako dôkazy na účely uloženia sankcií fyzickým osobám.

1.  Informácie zhromaždené na základe ustanovení uvedených v tejto smernici by sa mali použiť výlučne na účely, na ktoré boli získané. Nemali by sa použiť ako dôkazy na účely uloženia sankcií fyzickým osobám. Pokiaľ ide o trestnú zodpovednosť jednotlivcov, orgán na ochranu hospodárskej súťaže môžu údaje zo spisu prípadu postúpiť súdu alebo prokuratúre.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a zabezpečenia riadneho fungovania vnútorného trhu

Referenčné čísla

COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 2017/0063(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

26.4.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

26.4.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Eva Maydell

25.4.2017

Prerokovanie vo výbore

4.9.2017

11.10.2017

20.11.2017

 

Dátum prijatia

21.11.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kaja Kallas, Arndt Kohn

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Heidi Hautala, Jaromír Štětina

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

34

+

ALDE

ECR

ENF

GUE/NGL

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Mylène Troszczynski

Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

Heidi Hautala, Igor Šoltes

0

-

 

 

1

0

EFDD

Marco Zullo

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a zabezpečenia riadneho fungovania vnútorného trhu

Referenčné čísla

COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 2017/0063(COD)

Dátum predloženia EP

23.3.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

26.4.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanoviská

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

26.4.2017

IMCO

26.4.2017

JURI

26.4.2017

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

25.4.2017

JURI

12.4.2017

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Andreas Schwab

21.3.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.7.2017

9.10.2017

21.11.2017

 

Dátum prijatia

27.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

48

5

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Tibor Szanyi, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Enrique Calvet Chambon, Jan Keller, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Andreas Schwab, Romana Tomc, Miguel Urbán Crespo, Roberts Zīle

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Zbigniew Kuźmiuk, Edouard Martin

Dátum predloženia

6.3.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

48

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne, Roberts Zīle

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Tibor Szanyi, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

5

-

EFDD

David Coburn

ENF

Bernard Monot

GUE/ NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo

1

0

EFDD

Marco Valli

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 21. marca 2018Právne oznámenie