Procedure : 2017/0102(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0060/2018

Ingediende teksten :

A8-0060/2018

Debatten :

PV 10/09/2018 - 19
CRE 10/09/2018 - 19

Stemmingen :

PV 11/09/2018 - 6.11
CRE 11/09/2018 - 6.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0328

VERSLAG     ***I
PDF 1955kWORD 324k
7.3.2018
PE 610.547v02-00 A8-0060/2018

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit nr. 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Commissie cultuur en onderwijs

Rapporteur: Helga Trüpel

Rapporteurs voor advies (*):

Brando Benifei, Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Eleonora Forenza, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

* Medeverantwoordelijke commissies – artikel 54 van het Reglement

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 ADVIES van de Begrotingscommissie
 ADVIES van de Commissie regionale ontwikkeling
 ADVIES van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit nr. 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0262),

–  gezien artikel 294, lid 2, artikel 165, lid 4, en artikel 166, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0162/2017),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien zijn resolutie over het Europees Solidariteitskorps van 6 april 2017 (2017/2585(RSP))(1),

–  gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn uitgebracht door de Tsjechische senaat, het Spaanse parlement en het Portugese parlement, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 19 oktober 2017(2),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van...(3),

–  gezien de Beleidsagenda voor vrijwilligerswerk in Europa (PAVE) in het kader van het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk 2011 (EYV2011) en de bijbehorende vijfjaarlijkse evaluatie van het EYV2011 van 2015, getiteld "Helping Hands",

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs en de adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Begrotingscommissie, de Commissie regionale ontwikkeling en de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8‑0060/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorstel voor een

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit nr. 1313/2013/EU

tot vaststelling van het rechtskader van het Europees solidariteits- en vrijwilligerswerk en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit nr. 1313/2013/EU

 

(Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst, met uitzondering van de overwegingen 2, 3, 38 bis en 38 ter. Bij aanneming van dit amendement moet deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  De Europese Unie is gebouwd op solidariteit tussen burgers en tussen lidstaten. Deze gemeenschappelijke waarde geeft richting aan haar handelingen en zorgt voor de eenheid die nodig is om het hoofd te bieden aan de huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Jonge Europeanen willen daarbij helpen door hun solidariteit in de praktijk te brengen.

(1)  Solidariteit, zowel tussen de burgers van de Unie als tussen de EU-lidstaten, behoort tot de universele waarden waarop de Europese Unie is gebouwd. Deze gemeenschappelijke waarde geeft richting aan haar handelingen en zorgt voor de eenheid die nodig is om het hoofd te bieden aan de huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Jonge Europeanen willen daarbij helpen door hun solidariteit in de praktijk te brengen. Ook wordt hierdoor de belangstelling van jongeren gewekt voor het gemeenschappelijke Europese project. Het solidariteitsbeginsel is verankerd in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en in de preambule van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  In de toespraak over de Staat van de Unie van 14 september 2016 werd benadrukt dat Europa moet investeren in jongeren en werd de oprichting van een Europees Solidariteitskorps aangekondigd. Het moet mogelijkheden scheppen voor jongeren in de hele Unie om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de samenleving, solidariteit te tonen en hun vaardigheden te ontwikkelen, waardoor zij niet alleen werk vinden, maar ook uiterst waardevolle persoonlijke ervaring opdoen.

(2)  In de toespraak over de Staat van de Unie van 14 september 2016 werd benadrukt dat Europa moet investeren in jongeren en werd de oprichting van een Europees Solidariteitskorps aangekondigd. Het moet mogelijkheden scheppen voor jongeren in de hele Unie om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de samenleving, solidariteit te tonen en hun vaardigheden, competenties en kennis te ontwikkelen, waardoor zij uiterst waardevolle persoonlijke ervaring opdoen, hetgeen tevens belangrijk is voor het ontstaan van een actief en betrokken burgerschap van de Unie.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  Het Europees solidariteits- en vrijwilligerswerk (ESVS) is bedoeld om nieuwe stappen te zetten in de richting van een uitgebreide beleidsagenda voor vrijwilligerswerk in de Unie op basis van de inzichten van het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk 2011.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 ter)  De Unie en de lidstaten moeten zich er uit beginsel toe verbinden regelingen uit te werken om deelname aan het Europees solidariteits- en vrijwilligerswerk (ESVS) zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  In haar mededeling "Een Europees Solidariteitskorps" van 7 december 201618 benadrukte de Commissie dat het nodig is de basis voor solidair werk in heel Europa te versterken, jongeren meer en betere mogelijkheden te bieden voor solidariteitsactiviteiten op een groot aantal gebieden, en nationale en lokale actoren te ondersteunen bij het aanpakken van verscheidene uitdagingen en crises. Met de mededeling nam een eerste fase van het Europees Solidariteitskorps een aanvang. Daarbij werden verschillende Unie-programma's ingeschakeld om jongeren in de hele EU mogelijkheden te bieden voor vrijwilligerswerk, stages of banen. Voor die activiteiten moeten, ongeacht of zij voor of na de datum van inwerkingtreding van deze verordening worden uitgevoerd, de regels en voorwaarden van de EU-programma's die de activiteiten tijdens de eerste fase van het Europees Solidariteitskorps hebben gefinancierd, blijven gelden.

(3)  In haar mededeling "Een Europees Solidariteitskorps" van 7 december 201618 benadrukte de Commissie dat het nodig is de basis voor solidair werk in heel Europa te versterken, jongeren meer en betere mogelijkheden te bieden voor kwaliteitsvolle solidariteitsactiviteiten op een groot aantal gebieden, en nationale, regionale en lokale actoren te ondersteunen bij het aanpakken van verscheidene uitdagingen en crises. Met de mededeling nam een eerste fase van wat toen het Europees Solidariteitskorps werd genoemd een aanvang. Daarbij werden verschillende Unie-programma's ingeschakeld om jongeren in de hele Unie mogelijkheden te bieden voor vrijwilligerswerk, stages of banen. Voor die activiteiten moeten, ongeacht of zij voor of na de datum van inwerkingtreding van deze verordening worden uitgevoerd, de regels en voorwaarden van de EU-programma's die de activiteiten tijdens de eerste fase van wat toen het Europees Solidariteitskorps werd genoemd, hebben gefinancierd, blijven gelden.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis)  Solidariteit is een gevoel van verantwoordelijkheid dat iedereen heeft jegens alle anderen om zichzelf in te zetten voor het algemeen belang, en wordt geuit door concrete daden te stellen zonder hiervoor een tegenprestatie te verlangen.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Jongeren moeten laagdrempelige kansen krijgen om deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten. Die kunnen hen de mogelijkheid bieden hun betrokkenheid bij de gemeenschappen uit te drukken en tegelijkertijd nuttige ervaring op te doen en vaardigheden en competenties te verwerven voor hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en hun ontwikkeling als burger, waardoor hun inzetbaarheid verbetert. Die activiteiten zullen ook de mobiliteit van jonge vrijwilligers, stagiairs en werknemers ondersteunen.

(4)  Jongeren moeten laagdrempelige kansen krijgen om deel te nemen aan kwaliteitsvolle solidariteitsactiviteiten. Die hebben een positieve uitwerking op de samenleving en kunnen jongeren tevens de mogelijkheid bieden hun betrokkenheid solidair met en ten bate van lokale gemeenschappen uit te drukken en zo de sociale cohesie te versterken, en tegelijkertijd nuttige ervaring en kennis op te doen en vaardigheden en competenties te verwerven, in de eerste plaats voor hun persoonlijke ontwikkeling – om hun gevoel van eigenwaarde, autonomie en leergierigheid een impuls te geven – maar ook om hun educatieve, sociale, artistieke, taalkundige, culturele en professionele ontwikkeling en hun ontwikkeling als burger te stimuleren. Die activiteiten zullen ook de mobiliteit van jonge vrijwilligers, stagiairs of werknemers ondersteunen overeenkomstig de nationale wetgeving op het gebied van arbeidsmobiliteit.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4 bis)  Bijzondere aandacht moet worden besteed aan meertaligheid, aangezien een aantal van de solidariteitsplaatsen grensoverschrijdend van aard zal zijn.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  De aan jongeren aangeboden solidariteitsactiviteiten moeten van hoge kwaliteit zijn: zij moeten tegemoetkomen aan onvervulde behoeften van de samenleving, bijdragen tot de versterking van gemeenschappen, jongeren de mogelijkheid bieden waardevolle kennis en competenties te verwerven, financieel toegankelijk zijn voor jongeren en worden uitgevoerd in veilige en gezonde omstandigheden.

(5)   De aan jongeren aangeboden solidariteitsactiviteiten moeten van hoge kwaliteit zijn: zij moeten belangrijke en duidelijk omschreven maatschappelijke problemen helpen oplossen en tegemoetkomen aan belangrijke en duidelijk omschreven behoeften, alsook bijdragen tot de versterking van lokale of nationale gemeenschappen en sociale cohesie en tot de bevordering van actief burgerschap. Daarnaast moeten solidariteitsactiviteiten tegemoetkomen aan persoonlijke behoeften en bijdragen tot de professionele ontwikkeling van deelnemers, jongeren de mogelijkheid bieden waardevolle kennis, vaardigheden en competenties te verwerven, financieel houdbaar en daadwerkelijk toegankelijk zijn voor jongeren en worden uitgevoerd in veilige en gezonde omstandigheden. Solidariteitsactiviteiten moeten een geografisch evenwicht waarborgen en daadwerkelijk openstaan voor deelname van met name kansarme jongeren. Solidariteitsactiviteiten mogen nooit de plaats innemen van beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen of negatieve gevolgen hebben voor bestaande banen of stages.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis)  Het ESVS moet jongeren de mogelijkheid bieden onschatbare ervaring op te doen, hun vaardigheden te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de samenleving, waarbij meer en betere kansen worden geboden die een brede waaier van activiteiten bestrijken en er tegelijkertijd ook toegang wordt verschaft tot passende opleiding, gevolgd door een formele erkenning van de verworven vaardigheden en opgedane ervaring.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)   Het Europees Solidariteitskorps biedt één contactpunt voor solidariteitsactiviteiten in de hele Unie. Er moet worden gezorgd voor consistentie en complementariteit van dat kader met andere relevante beleidsgebieden en programma's. Het Europees Solidariteitskorps moet voortbouwen op de sterke punten en synergieën van bestaande programma's, met name het Europees vrijwilligerswerk. Het moet ook een aanvulling vormen op de inspanningen van de lidstaten om jongeren te ondersteunen en de overgang van school naar werk te vergemakkelijken in het kader van de jongerengarantie19 door hen extra kansen te bieden om op de arbeidsmarkt te komen in de vorm van een stage of een baan op solidariteitsgerelateerde gebieden in hun eigen of een andere lidstaat. Er moet eveneens worden gezorgd voor complementariteit met bestaande EU-netwerken die betrekking hebben op de activiteiten in het kader van het Europees Solidariteitskorps, zoals het Europees netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening, Eures en het Eurodesk-netwerk. Bovendien moet worden gezorgd voor complementariteit tussen bestaande regelingen (in het bijzonder nationale solidariteitsregelingen en mobiliteitsprogramma's voor jongeren) en het Europees Solidariteitskorps door in voorkomend geval voort te bouwen op goede praktijken.

(6)  Het ESVS biedt een centraal contactpunt voor solidariteitsactiviteiten in de hele Unie. Er moet worden gezorgd voor consistentie en complementariteit van dat kader met andere relevante beleidsgebieden en programma's en dit mag de financiering van bestaande relevante programma's op het gebied van solidariteit niet in gevaar brengen. Het ESVS moet voortbouwen op de sterke punten en synergieën van bestaande programma's, met name het Europees vrijwilligerswerk en Jeugd in actie. Bovendien moet worden gezorgd voor complementariteit tussen bestaande regelingen en het ESVS (in het bijzonder solidariteitswerk, vrijwilligerswerk, civiele dienst en mobiliteitsprogramma's voor jongeren) die op nationaal, regionaal of lokaal niveau operationeel zijn. Er moet worden gewaarborgd dat het ESVS te allen tijde vrij is van discriminatie op grond van gender of sociale of economische overwegingen, en in voorkomend geval voortbouwt op goede praktijken. Het ESVS mag niet in de plaats komen van nationale regelingen. Passende rechtskaders en nationale middelen moeten waarborgen dat nationale solidariteitsactiviteiten in alle lidstaten toegankelijk zijn voor alle jongeren. Er moeten partnerschappen tot stand worden gebracht met Europese netwerken die gespecialiseerd zijn in bepaalde prangende maatschappelijke problemen die onvoldoende worden aangepakt door de lidstaten, zoals extreme armoede, dak- en thuisloosheid, armoede bij minderheden zoals Romagemeenschappen en de uitsluiting van asielzoekers.

__________________

 

19 Aanbeveling van de Raad van 22 april 2013 tot invoering van een jongerengarantie (PB C 120 van 26.4.2013, blz. 1).

 

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6 bis)  Solidariteitsplaatsen, projecten en netwerkactiviteiten op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling bieden jongeren een unieke kans om beste praktijken uit te wisselen.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Om het grootst mogelijke effect uit het Europees Solidariteitskorps te halen, moeten regelingen worden getroffen die andere programma's van de Unie (zoals het Fonds voor asiel, migratie en integratie, het programma "Europa voor de burger", het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het gezondheidsprogramma) toelaten bij te dragen aan de doelstellingen van het Europees Solidariteitskorps door activiteiten te ondersteunen in het kader van het Korps. Die bijdrage moet worden gefinancierd in overeenstemming met de respectieve basisbesluiten van de betrokken programma's. Zodra zij een geldig kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps hebben gekregen, moeten de begunstigden toegang krijgen tot de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps en de kwaliteits- en ondersteuningsmaatregelen waarin wordt voorzien naargelang van het soort activiteit dat wordt aangeboden.

(7)  Om het grootst mogelijke effect uit het ESVS te halen, moeten regelingen worden getroffen die andere programma's van de Unie (zoals het Fonds voor asiel, migratie en integratie, het programma "Europa voor de burger", het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het gezondheidsprogramma) toelaten bij te dragen aan de doelstellingen van het ESVS door activiteiten te ondersteunen in het kader daarvan. Die bijdrage moet worden gefinancierd in overeenstemming met de respectieve basisbesluiten van de betrokken programma's, teneinde te zorgen voor een grotere betrokkenheid van jongeren, het maatschappelijk middenveld en de bestaande regelingen voor vrijwilligerswerk in de lidstaten. Zodra zij een geldig kwaliteitskeurmerk van het ESVS hebben gekregen, moeten de deelnemende organisaties toegang krijgen tot de portaalsite van het ESVS en de kwaliteits- en ondersteuningsmaatregelen waarin wordt voorzien naargelang van het soort activiteit dat wordt aangeboden.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Het Europees Solidariteitskorps moet jongeren nieuwe mogelijkheden bieden om deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten, stages of banen in solidariteitsgerelateerde gebieden en om op eigen initiatief solidariteitsprojecten te bedenken en te ontwikkelen. Die mogelijkheden moeten bijdragen aan hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en aan hun ontwikkeling als burger. Het Europees Solidariteitskorps moet ook netwerkactiviteiten voor personen en organisaties die deelnemen aan het Europees Solidariteitskorps ondersteunen, naast maatregelen om de kwaliteit van de ondersteunde activiteiten te waarborgen en de validatie van de leerresultaten te verbeteren.

(8)  Het ESVS moet jongeren nieuwe mogelijkheden bieden om deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten, stages of banen in solidariteitsgerelateerde gebieden en om op eigen initiatief solidariteitsprojecten te bedenken en te ontwikkelen. Die mogelijkheden moeten helpen tegemoet te komen aan onvervulde behoeften van de samenleving en bijdragen aan de versterking van gemeenschappen, en moeten bijdragen aan de persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling van jongeren en aan hun ontwikkeling als burger. Het ESVS moet ook netwerkactiviteiten voor personen en organisaties die deelnemen aan het ESVS ondersteunen, naast maatregelen om de kwaliteit van de ondersteunde activiteiten te waarborgen en de validatie van de leerresultaten te verbeteren. Het moet ook bijdragen aan de ondersteuning en versterking van bestaande organisaties die solidariteitsactiviteiten uitvoeren.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Vrijwilligersactiviteiten vormen een rijke ervaring in een niet-formele en informele leercontext die bijdragen tot de persoonlijke, sociale, educatieve en professionele ontwikkeling, het actief burgerschap en de inzetbaarheid van jongeren. Vrijwilligersactiviteiten mogen geen negatieve gevolgen hebben voor potentiële of bestaande banen of als vervanging daarvan worden beschouwd. Om te zorgen voor continuïteit met betrekking tot de vrijwilligersactiviteiten die op het niveau van de Unie worden ondersteund, moeten de vrijwilligersactiviteiten in het kader van het Europees vrijwilligerswerk die binnen het geografische toepassingsgebied van het Europees Solidariteitskorps vallen, worden ondersteund door het laatstgenoemde in de vorm van grensoverschrijdend vrijwilligerswerk. De andere vrijwilligersactiviteiten in het kader van het Europees vrijwilligerswerk die niet binnen het geografisch toepassingsgebied van het Europees Solidariteitskorps vallen, moeten blijven worden ondersteund via het programma dat is ingesteld bij Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van "Erasmus +": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport20. Wat de uitlegging van gerelateerde wetgeving op het niveau van de Unie betreft, moeten zowel grensoverschrijdend vrijwilligerswerk in het kader van het Europees Solidariteitskorps als de vrijwilligersactiviteiten die nog steeds worden ondersteund in het kader van Verordening (EU) nr. 1288/2013 worden beschouwd als gelijkwaardig met de activiteiten die in het kader van het Europees vrijwilligerswerk worden uitgevoerd.

(9)  Vrijwilligersactiviteiten vormen een rijke ervaring in een formele en niet-formele leercontext die bijdragen tot de persoonlijke, sociale, educatieve ontwikkeling en het actief burgerschap van jongeren. Gezien de sectoroverschrijdende aard van solidariteitsgerelateerde activiteiten, de verschillende statussen van entiteiten en organisaties die potentieel betrokken zijn bij deze activiteiten, alsook het sociaal-economische belang van de solidariteitssector in de Unie, moeten er echter wel bepalingen in deze verordening worden opgenomen die waarborgen dat vrijwilligersactiviteiten geen negatieve gevolgen hebben voor potentiële of bestaande banen en dat solidariteitsactiviteiten niet als vervanging daarvan worden beschouwd of de facto als zodanig worden gebruikt. Daarom mogen solidariteitsplaatsen in de vorm van vrijwilligerswerk uitsluitend worden aangeboden door deelnemende organisaties die actief zijn in de non-profitsector, stichtingen en sociale ondernemingen.

_____________

 

20 Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van "Erasmus+": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en tot intrekking van Besluiten nr. 1719/2006/EG, nr. 1720/2006/EG en nr. 1298/2008/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 50).

 

Amendement17

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Stages en banen op solidariteitsgerelateerde gebieden kunnen jongeren extra kansen bieden om op de arbeidsmarkt te komen terwijl zij helpen maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Dergelijke ervaringen kunnen de inzetbaarheid en de productiviteit van jongeren helpen bevorderen en hun overgang van school naar werk vergemakkelijken, wat essentieel is om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De stageplaatsen die in het kader van het Europees Solidariteitskorps worden aangeboden, moeten worden vergoed door de deelnemende organisatie en moeten voldoen aan de kwaliteitsbeginselen van de Aanbeveling van de Raad inzake een kwaliteitskader voor stages van 10 maart 201421. De stages en banen die worden aangeboden, moeten een springplank zijn voor jongeren om op de arbeidsmarkt te komen en moeten daarom gepaard gaan met adequate ondersteuning na plaatsing. De stages en banen moeten worden gefaciliteerd door relevante arbeidsmarktactoren, met name openbare en particuliere diensten voor arbeidsvoorziening, sociale partners en kamers van koophandel. Als deelnemende organisaties moeten zij financiering kunnen aanvragen via de bevoegde uitvoeringsstructuur van het Europees Solidariteitskorps voor de bemiddeling tussen de deelnemende jongeren en de werkgevers die stages en banen in solidariteitsgerelateerde sectoren aanbieden.

(10)  Het ESVS moet ook een kader bieden voor stages en banen op solidariteitsgerelateerde gebieden om sociale, economische en burgerlijke cohesie tot stand te helpen brengen. Stages en banen moeten zowel vanuit financieel als organisatorisch oogpunt duidelijk worden onderscheiden van vrijwilligersactiviteiten, aangezien zij jongeren andere en extra kansen kunnen bieden om op de arbeidsmarkt te komen, alsook hun kansen op werk en hun loopbaanperspectieven kunnen vergroten, terwijl zij helpen maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Stages en banen mogen nooit in de plaats komen van werkgelegenheid. Betaalde stages en banen kunnen echter een stimulans vormen voor kwetsbare en kansarme jongeren om deel te nemen aan solidariteitsgerelateerde activiteiten waartoe zij anders wellicht geen toegang zouden hebben. Stageplaatsen kunnen voor jongeren de overgang van school naar werk vergemakkelijken, wat essentieel is om hun duurzame integratie op de arbeidsmarkt te verwezenlijken. De stageplaatsen die in het kader van het ESVS worden aangeboden, moeten steeds worden vergoed door de deelnemende organisatie en moeten voldoen aan de kwaliteitsbeginselen van de Aanbeveling van de Raad inzake een kwaliteitskader voor stages van 10 maart 201421. Bovendien moeten stageplaatsen worden onderscheiden van vrijwilligerswerk en moet er aan het begin van de stage een schriftelijke overeenkomst worden gesloten tussen de stagiair en de deelnemende organisatie. In deze schriftelijke overeenkomst moeten de onderwijs- en opleidingsdoelstellingen, de arbeidsvoorwaarden en de duur van de stage worden vermeld, alsook de vergoeding die de stagiair ontvangt en de rechten en plichten van alle partijen krachtens het toepasselijke nationale recht en/of de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten van het land waar de stage plaatsvindt. De stageplaatsen die worden aangeboden, moeten een springplank zijn voor jongeren om op de arbeidsmarkt te komen en mogen niet in de plaats komen van werkgelegenheid. Stageplaatsen moeten tijdelijk zijn en de duur ervan moet redelijk zijn, volgens de definitie van deze verordening. Banen moeten gebaseerd zijn op een schriftelijke overeenkomst en moeten voldoen aan alle arbeidsvoorwaarden als gedefinieerd in het nationale recht en/of de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten van het land waar de arbeid wordt verricht. Financiële steun aan deelnemende organisaties die een baan aanbieden, mag niet langer dan twaalf maanden worden geboden. Stages en banen moeten vanuit financieel en inhoudelijk oogpunt duidelijk worden onderscheiden van vrijwilligersactiviteiten en moeten daarom gepaard gaan met adequate voorbereiding, opleiding op de werkplek en ondersteuning na plaatsing in functie van de deelname van een deelnemer aan het ESVS. De stages en banen moeten worden gefaciliteerd door relevante arbeidsmarktactoren, met name openbare en particuliere diensten voor arbeidsvoorziening, sociale partners en kamers van koophandel. Als deelnemende organisaties moeten zij financiering kunnen aanvragen via de bevoegde uitvoeringsstructuur van het ESVS voor de bemiddeling tussen de deelnemende jongeren en de werkgevers die stages en banen in solidariteitsgerelateerde sectoren aanbieden.

__________________

__________________

21 Aanbeveling van de Raad van 10 maart 2014 inzake een kwaliteitskader voor stages (PB C 88 van 27.3.2014, blz. 1).

21 Aanbeveling van de Raad van 10 maart 2014 inzake een kwaliteitskader voor stages (PB C 88 van 27.3.2014, blz. 1).

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  De zin voor initiatief van jongeren is een belangrijke troef voor de maatschappij en de arbeidsmarkt. Het Europees Solidariteitskorps moet dit aspect helpen bevorderen door jongeren de kans te bieden hun eigen projecten voor het aanpakken van specifieke uitdagingen ten bate van hun lokale gemeenschappen te ontwerpen en uit te voeren. Die projecten moeten een gelegenheid zijn om ideeën uit te proberen en moeten jongeren ondersteunen om zelf de drijvende kracht achter solidariteitsactiviteiten te zijn. Zij kunnen ook dienen als springplank naar verdere betrokkenheid bij solidariteitsactiviteiten en kunnen een eerste stap zijn in het stimuleren van deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps om als zelfstandige aan de slag te gaan of verenigingen, ngo's of andere organisaties op te zetten die actief zijn in solidariteitsgerelateerde, non-profit- en jeugdsectoren.

(11)  De zin voor initiatief van jongeren is een belangrijke troef voor de maatschappij. Het ESVS moet dit aspect helpen bevorderen door jongeren de kans te bieden hun eigen projecten voor het aanpakken van specifieke uitdagingen solidair met en ten bate van lokale gemeenschappen, met name gemeenschappen in plattelandsgebieden, geïsoleerde of gemarginaliseerde gebieden, te ontwerpen en uit te voeren. Die projecten moeten een gelegenheid zijn voor jongeren om innovatieve oplossingen te bedenken en op duurzame wijze ideeën uit te proberen, en te ervaren hoe het voelt om de drijvende kracht achter solidariteitsactiviteiten te zijn. Zij kunnen ook dienen als springplank naar verdere betrokkenheid bij solidariteitsactiviteiten en kunnen een eerste stap zijn in het stimuleren van deelnemers aan het ESVS om de stap te zetten naar sociaal ondernemerschap of een rol als vrijwilliger in verenigingen, ngo's, jeugdorganisaties of andere organisaties die actief zijn in solidariteitsgerelateerde, non-profit- en jeugdsectoren, en hun eigen verenigingen op te zetten. Jongeren en jeugd- en studentenorganisaties moeten de nodige steun krijgen om te waarborgen dat zij de solidariteitsactiviteiten op doeltreffende wijze kunnen ontwikkelen. Ondersteuning na plaatsing kan onder meer inhouden dat deelnemers die interesse tonen in het opzetten en leiden van verenigingen, coöperaties, sociale ondernemingen, jeugdorganisaties en gemeenschapscentra ondersteuning en advies wordt geboden.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Jongeren en organisaties die deelnemen aan het Europees Solidariteitskorps moeten voelen dat zij deel uitmaken van een gemeenschap van personen en entiteiten die zich inzetten voor meer solidariteit in heel Europa. Tegelijkertijd hebben de deelnemende organisaties behoefte aan ondersteuning om hun capaciteit te versterken zodat zij hoogwaardige plaatsen kunnen bieden aan een toenemend aantal deelnemers. Het Europees Solidariteitskorps moet netwerkactiviteiten ondersteunen om de betrokkenheid van de jongeren en de deelnemende organisaties bij die gemeenschap te verstevigen, om een Europees Solidariteitskorpsgevoel te versterken en de uitwisseling van nuttige ervaringen en praktijken aan te moedigen. Die activiteiten moeten ook bijdragen tot een grotere bekendheid van het Europees Solidariteitskorps bij openbare en particuliere actoren en tot het verzamelen van feedback over de uitvoering van het Europees Solidariteitskorps bij de deelnemers en de deelnemende organisaties.

(12)  Jongeren en organisaties die deelnemen aan het ESVS moeten voelen dat zij deel uitmaken van een gemeenschap van personen en entiteiten die zich inzetten voor meer solidariteit in heel Europa en daarbuiten. Tegelijkertijd hebben deelnemende non-profitorganisaties van algemeen belang of met maatschappelijk oogmerk behoefte aan ondersteuning om hun capaciteit te versterken zodat zij hoogwaardige plaatsen kunnen bieden aan een toenemend aantal deelnemers. Het ESVS moet netwerkactiviteiten ondersteunen om de capaciteit van de betrokkenheid van jongeren en deelnemende non-profitorganisaties bij die gemeenschap te verstevigen, om de uitwisseling van nuttige ervaringen en praktijken op het gebied van solidariteit aan te moedigen. Die activiteiten moeten ook bijdragen tot een grotere bekendheid van solidariteitsacties bij openbare en particuliere actoren, zoals non-profitorganisaties met maatschappelijk oogmerk, en tot het verzamelen van feedback over de uitvoering van het ESVS bij de deelnemers en de deelnemende organisaties.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Er moet vooral aandacht worden besteed aan de kwaliteit van de plaatsen en andere mogelijkheden die worden aangeboden in het kader van het Europees Solidariteitskorps. Dat kan met name door te voorzien in opleiding, taalondersteuning, verzekering, administratieve ondersteuning en ondersteuning na plaatsing en in de validatie van de kennis, vaardigheden en competenties die de deelnemers hebben verworven door hun ervaring bij het Europees Solidariteitskorps.

(13)  Er moet vooral aandacht worden besteed aan de kwaliteit van de plaatsen en andere mogelijkheden die worden aangeboden in het kader van het ESVS. Dat kan met name door te voorzien in online en offline opleiding, taalondersteuning, verzekering, vereenvoudigde administratieve procedures en ondersteuning voor en na plaatsing, alsook in de validatie van de kennis, vaardigheden en competenties die de deelnemers hebben verworven door hun ervaring bij het ESVS. Deze ondersteuning moet worden opgezet in samenwerking met jeugdorganisaties en andere non-profit- en maatschappelijke organisaties, zodat gebruik kan worden gemaakt van hun deskundigheid in het veld. Indien deelnemers activiteiten moeten verrichten in gevaarlijke omstandigheden, bijvoorbeeld in een rampgebied, moet er worden gezorgd voor preventieve veiligheidscursussen. Bij de ondersteuning na plaatsing dient tevens prioriteit te worden gegeven aan de verdere maatschappelijke betrokkenheid van de deelnemers in hun gemeenschap, waarbij ze worden toegeleid naar lokale organisaties of projecten waarin zij na afloop van hun plaatsing actief kunnen blijven.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Om ervoor te zorgen dat de activiteiten in het kader van het Europees Solidariteitskorps effectief een impact hebben op de persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling van de deelnemers en op hun ontwikkeling als burger, moeten de kennis, vaardigheden en competenties die het leerresultaat van de activiteit zijn, duidelijk in kaart gebracht en gedocumenteerd worden. Daarbij moet rekening worden gehouden met de nationale omstandigheden en bijzonderheden zoals aanbevolen in de Aanbeveling van de Raad van 20 december 2012 betreffende de validatie van niet-formeel en informeel leren22.

(14)  Om ervoor te zorgen dat de activiteiten in het kader van het ESVS effectief een impact hebben op de persoonlijke, educatieve, artistieke, sociale en professionele ontwikkeling van de deelnemers en op hun ontwikkeling als burger, moeten de kennis, vaardigheden en competenties die het leerresultaat zijn van de gerichte opleiding die voorafgaand aan de solidariteitsplaatsing wordt gevolgd, duidelijk in kaart gebracht, gedocumenteerd, beoordeeld, gecertificeerd en erkend worden. Daarbij moet rekening worden gehouden met Europese richtsnoeren en nationale omstandigheden en bijzonderheden zoals aanbevolen in de Aanbeveling van de Raad van 20 december 2012 betreffende de validatie van niet-formeel en informeel leren22. Voor de erkenning moet gebruik worden gemaakt van een Youthpass-certificaat om de niet-formele en informele leerresultaten die tijdens de ESVS-ervaring zijn verworven te omschrijven en te valideren. Het Youthpass-certificaat zal zorgen voor een betere erkenning van de leerresultaten van jongeren.

__________________

__________________

22 Aanbeveling van de Raad van 20 december 2012 betreffende de validatie van niet-formeel en informeel leren (PB C 398 van 22.12.2012, blz. 1).

22 Aanbeveling van de Raad van 20 december 2012 betreffende de validatie van niet-formeel en informeel leren (PB C 398 van 22.12.2012, blz. 1).

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14 bis)   Om solidariteitsacties onder jongeren te kunnen bevorderen, moeten deelnemende organisaties het karakter hebben van uitzendende en ontvangende organisaties zonder winstoogmerk, zoals onder meer niet-gouvernementele organisaties of organisaties uit het maatschappelijk middenveld, jeugdorganisaties, kerken en religieuze verenigingen of gemeenschappen.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Er moet een kwaliteitskeurmerk worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat de deelnemende organisaties voldoen aan de beginselen en vereisten van het handvest van het Europees Solidariteitskorps, wat hun rechten en verantwoordelijkheden gedurende alle fasen van de solidariteitservaring betreft. Het behalen van het kwaliteitskeurmerk moet een voorwaarde zijn voor deelname, maar mag niet automatisch leiden tot financiering uit hoofde van het Europees Solidariteitskorps.

(15)  Er moeten in samenwerking met de belanghebbende partijen afzonderlijke kwaliteitskeurmerken en aparte controleregelingen voor vrijwilligerswerk en voor stages en banen worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat de deelnemende organisaties daadwerkelijk en voortdurend voldoen aan de beginselen en vereisten van het handvest van het ESVS, wat hun rechten en verantwoordelijkheden gedurende alle fasen van de solidariteitservaring betreft. Om te voorkomen dat er verschillende kwaliteitsnormen ontstaan, moet er in het ESVS-handvest rekening worden gehouden met het handvest van het Europees vrijwilligerswerk van het programma Erasmus+. Het behalen van het kwaliteitskeurmerk moet een voorwaarde zijn voor deelname, maar mag niet automatisch leiden tot financiering uit hoofde van het ESVS. De kwaliteitskeurmerken moeten waarborgen dat ESVS-activiteiten niet in de plaats komen van bestaande banen of stageplaatsen. Als gevolg van de procedure voor de toekenning van een kwaliteitskeurmerk mag geen bijkomende bureaucratie ontstaan die organisaties ervan kan weerhouden om bij te dragen aan het ESVS. Een kwaliteitskeurmerk moet tevens waarborgen dat de deelnemende organisaties voldoen aan de ex-antevoorwaarden inzake sociale inclusie en met name aan de investeringsprioriteit inzake de overgang van institutionele naar gemeenschapsgerichte gezondheidszorg en sociale dienstverlening als beschreven in Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad1 bis, om te voorkomen dat Uniemiddelen kunnen worden ingezet om een scheiding tussen de infrastructuur voor gezondheidszorg en sociale diensten te ondersteunen, ook al gebeurt dit op indirecte wijze.

 

_____________________

 

1 bis Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Een kenniscentrum van het Europees Solidariteitskorps moet de uitvoerende organen en de deelnemende organisaties en jongeren bijstaan om de kwaliteit van de uitvoering en van de activiteiten van het Europees Solidariteitskorps te verbeteren, alsook de identificatie en de validatie van de vaardigheden die via die activiteiten zijn verworven.

(16)  Een kenniscentrum van het ESVS moet de uitvoerende organen en de aan het ESVS deelnemende organisaties en jongeren bijstaan om de kwaliteit van de uitvoering en van de activiteiten van het ESVS te verbeteren, alsook de identificatie, validatie en certificering van de kennis, vaardigheden en competenties die via die activiteiten zijn verworven.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Er moet voortdurend worden gewerkt aan een portaalsite van het Europees Solidaiteitskorps zodat het Europees Solidariteitskorps eenvoudig toegankelijk is en zodat een enig contactpunt wordt geboden, zowel voor geïnteresseerde personen als organisaties, onder meer in verband met inschrijving, identificatie en afstemming van de profielen en de mogelijkheden, netwerkvorming en virtuele uitwisselingen, online opleiding, taalondersteuning en ondersteuning na plaatsing en met andere nuttige functionaliteiten die in de toekomst kunnen ontstaan.

(17)  Er moet voortdurend worden gewerkt aan een portaalsite van het ESVS, beschikbaar in alle officiële talen van de deelnemende landen en toegankelijk voor personen met een handicap, en deze portaalsite moet voortdurend worden bijgewerkt, als manier om het ESVS eenvoudig toegankelijk te helpen maken en een interactief, meertalig platform te bieden voor zowel geïnteresseerde personen als non-profitorganisaties, onder meer in verband met inschrijving, identificatie en afstemming van de profielen en de mogelijkheden, netwerkvorming en virtuele uitwisselingen, informatie over bestaande solidariteitsplaatsen of ‑projecten en over deelnemende organisaties, relevante EU- en nationale contactpunten, online opleiding, taalondersteuning en ondersteuning voor en na plaatsing, en mechanismen voor rechtstreekse feedback en evaluatie, alsook met andere nuttige functionaliteiten die in de toekomst kunnen ontstaan. In de programmagids moet het ESVS-portaal en het gebruik ervan gedetailleerd worden toegelicht. Interoperabiliteit met de Europese Jongerensite moet worden gewaarborgd.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(17 bis)  Er moet een kwaliteitskader met kwaliteitsnormen voor in het kader van het ESVS aangeboden plaatsen worden ontwikkeld. Als grondslag voor dit kwaliteitskader moet de bestaande wetgeving ter bescherming van de rechten van werknemers, stagiairs en vrijwilligers op Unie- en nationaal niveau worden gebruikt voor wat betreft sociale bescherming, minimuminkomen, stabiliteit, arbeidsbescherming, arbeidsrechten en geestelijke en lichamelijke gezondheid. De normen moeten worden vastgesteld aan de hand van een inclusief proces waarin sociale partners, jeugdorganisaties en vrijwilligersorganisaties volledige inspraak krijgen.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(17 ter)  Het is van essentieel belang voor de goede werking van het ESVS en de tijdige uitvoering van de desbetreffende acties dat er in het kader van de werkprogramma's van het ESVS mechanismen worden ingesteld die ervoor zorgen dat er binnen een redelijk en betrekkelijk voorspelbaar tijdsbestek plaatsen worden aangeboden aan ingeschreven jongeren. Daarom moeten ingeschreven jongeren op regelmatige basis informatie en updates toegestuurd krijgen over beschikbare plaatsen en deelnemende organisaties die actief betrokken zijn bij het ESVS, zodat de betrokkenheid van de jongeren ten aanzien van het ESVS na hun inschrijving wordt gestimuleerd en ze tegelijk de kans krijgen om rechtstreeks contact op te nemen met de actoren die op nationaal en Europees niveau actief zijn op solidariteitsgerelateerde gebieden.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  In deze verordening worden voor de periode 2018-2020 de financiële middelen vastgelegd die voor het Europees Parlement en de Raad gedurende de jaarlijkse begrotingsprocedure het voornaamste referentiebedrag vormen in de zin van punt 17 van het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer23. Het voornaamste referentiebedrag bestaat uit herschikkingen van het Erasmus+-programma (197,7 miljoen EUR) en van het Programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (10 miljoen EUR) voor de financiële jaren 2018, 2019 en 2020. Het wordt aangevuld met bijdragen uit verschillende Unie-programma's onder verschillende rubrieken, zoals het Europees Sociaal Fonds, het Uniemechanisme voor civiele bescherming, het LIFE-programma en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.

(18)  In deze verordening worden voor de periode 2018-2020 de financiële middelen vastgelegd (341,5 miljoen EUR in lopende prijzen) die voor het Europees Parlement en de Raad gedurende de jaarlijkse begrotingsprocedure het voornaamste referentiebedrag vormen in de zin van punt 17 van het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer23. In dit totaalbedrag moet het bedrag van 197,7 miljoen EUR worden inbegrepen dat oorspronkelijk bestemd was voor de financiering van de activiteiten in het kader van het Europees vrijwilligerswerk in de Unie binnen het Erasmus+-programma voor de begrotingsjaren 2018, 2019 en 2020, aangezien deze activiteiten zullen worden overgedragen naar het ESVS-programma. Om negatieve gevolgen voor de financiering van bestaande meerjarenprogramma's te vermijden, moet het resterende bedrag voor de financiering van het ESVS uitsluitend afkomstig zijn van niet-toegewezen marges binnen de maxima van het meerjarig financieel kader en moeten er in toekomstige begrotingsjaren nieuwe middelen worden gebruikt.

______________ ____

__________________

23 Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1).

23 Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1).

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 bis)  Investeringen in het ESVS mogen niet ten koste gaan van andere Unieprogramma's die nu reeds erg waardevolle kansen bieden aan jongeren, met name het programma Erasmus+ en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief. Investeringen in het ESVS moeten gepaard gaan met meer investeringen in andere complementaire Unieprogramma's, met name in het geval van Erasmus+.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)   Om te zorgen voor continuïteit tussen de activiteiten die door de bijdragende programma's worden ondersteund, moet voor de financiële steun aan solidariteitsplaatsen en -projecten indicatief een 80 %-20 %-verdeling worden gevolgd tussen vrijwilligersplaatsen en solidariteitsprojecten enerzijds en stages en banen anderzijds.

(19)   Om te zorgen voor continuïteit tussen de activiteiten die door de aan het ESVS bijdragende programma's worden ondersteund, moet de financiële steun aan solidariteitsplaatsen en -projecten indicatief 95 % bedragen voor vrijwilligersplaatsen en solidariteitsprojecten en 5 % voor stages en banen.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  Om het grootst mogelijke effect uit het Europees Solidariteitskorps te halen, moeten regelingen worden getroffen om het voor de deelnemende landen mogelijk te maken aanvullende nationale financiering ter beschikking te stellen overeenkomstig de regels van het Europees Solidariteitskorps.

(20)  Om het grootst mogelijke effect uit het ESVS te halen, moeten de deelnemende landen de mogelijkheid krijgen aanvullende nationale, regionale of lokale financiering ter beschikking te stellen overeenkomstig de regels van het ESVS.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 bis)  Civiele bescherming en humanitaire hulp mogen niet afhankelijk zijn van jongeren via het ESVS. De Commissie en de lidstaten moeten blijvende investeringen in gestructureerde civiele bescherming en humanitaire hulp waarborgen.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 bis)  In de regel worden de subsidieaanvragen van deelnemers aan het nationaal agentschap bezorgd van het land waar de organisatie is gevestigd. Subsidieaanvragen voor plaatsen die worden aangeboden door organisaties die in heel Europa of internationaal actief zijn, worden bezorgd aan het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur van de Europese Commissie.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 ter)  De Commissie moet het initiatief nemen om een Unie-agenda voor vrijwilligerswerk op te stellen die in overeenstemming is met de Beleidsagenda voor vrijwilligerswerk in Europa (PAVE) en gericht is op het waarborgen van de erkenning en de eerbiediging van de rechten van vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken en de beperking van administratieve en juridische belemmeringen voor vrijwilligerswerk en organisaties die met vrijwilligers werken in heel Europa, en die daarnaast ook gericht is op de stimulering, bevordering en ondersteuning van een bredere cultuur van solidariteit en vrijwilligerswerk in Europa.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Het Europees Solidariteitskorps moet niet alleen openstaan voor de lidstaten, maar ook voor deelname van andere landen, op basis van bilaterale overeenkomsten. Deze deelname wordt in voorkomend geval gefinancierd uit aanvullende kredieten volgens met de betrokken landen nader overeen te komen procedures.

(22)  Net als het Europees vrijwilligerswerk moet het ESVS vanaf het prille begin niet alleen openstaan voor de lidstaten, maar ook voor landen die deelnemen aan de programma's Erasmus+ en Jeugd in actie en partnerlanden, met bijzondere aandacht voor de buurlanden van de Unie, om gelijke kansen tussen jongeren uit de lidstaten en uit derde landen te bevorderen. Deze deelname wordt gefinancierd uit aanvullende kredieten volgens met de betrokken landen nader overeen te komen procedures.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  Het Europees Solidariteitskorps moet gericht zijn op jongeren van 18 tot 30 jaar. Om te kunnen deelnemen aan de door het Europees Solidariteitskorps aangeboden activiteiten moeten zij zich eerst inschrijven op de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps.

(23)  Het ESVS moet gericht zijn op jongeren van 18 tot 30 jaar. Deelname aan de door het ESVS aangeboden activiteiten moet worden beheerd middels inschrijving vooraf op de ESVS-portaalsite of middels een officiële aanvraag of wervingsprocedure die wordt beheerd door de deelnemende organisatie. Indien nodig moet er ook in andere aanvullende inschrijvingsinstrumenten worden voorzien om te bevorderen dat deelname openstaat voor alle jongeren, met name jongeren in de meest kwetsbare situaties en jongeren die niet digitaal geletterd zijn. Hiervoor kan worden gebruikgemaakt van bestaande aanvraagprocedures van coördinerende en uitzendende organisaties.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(23 bis)  De doelgroep van jongeren moet zo breed en inclusief mogelijk zijn, zodat jongeren met verschillende achtergronden, opleidingsniveaus, vaardigheden, competenties, kennis en ervaring deelnemen aan het ESVS.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Overweging 23 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(23 ter)  Het is noodzakelijk een bredere beleidsstrategie te stimuleren met het oog op het creëren van een gunstig klimaat voor vrijwilligerswerk in Europa, zonder overlappingen met andere lopende programma's, maar juist ter versterking van bestaande succesvolle initiatieven, zoals het Europees vrijwilligerswerk.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  In het bijzonder moet erop worden gelet dat de door het Europees Solidariteitskorps ondersteunde activiteiten toegankelijk zijn voor alle jongeren en vooral voor de meest kansarme. Daarom moeten bijzondere maatregelen worden getroffen om de sociale inclusie en de deelname van kansarme jongeren te bevorderen en rekening te houden met de problemen in verband met de grote afstand van de ultraperifere gebieden van de Unie en de overzeese landen en gebiedsdelen24. De deelnemende landen moeten er ook naar streven alle nodige maatregelen te treffen om wettelijke en administratieve belemmeringen voor de goede werking van het Europees Solidariteitskorps weg te nemen. Dat houdt in dat, waar mogelijk en onverminderd het Schengenacquis en het Unierecht inzake de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen, administratieve kwesties die problemen veroorzaken bij het verkrijgen van visa en verblijfsvergunningen moeten worden opgelost.

(24)  In het bijzonder moet erop worden gelet dat de door het ESVS ondersteunde activiteiten in de praktijk toegankelijk zijn voor alle jongeren en vooral voor kansarme jongeren, bijvoorbeeld jongeren met specifieke behoeften. Daarom moet worden voorzien in bijzondere maatregelen en gepersonaliseerde ondersteuning, om alle categorieën van kansarme jongeren te bereiken, sociale inclusie te bevorderen en rekening te houden met de problemen in verband met de grote afstand van de ultraperifere gebieden van de Unie en de overzeese landen en gebiedsdelen24. De deelnemende landen moeten er ook naar streven alle nodige maatregelen te treffen om wettelijke en administratieve belemmeringen voor de goede werking van het ESVS weg te nemen. Dat houdt in dat, waar mogelijk en onverminderd het Schengenacquis en het Unierecht inzake de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen, administratieve kwesties die problemen veroorzaken bij het verkrijgen van visa en verblijfsvergunningen moeten worden opgelost.

______________________

______________________

24 Personen uit een land of gebied overzee (LGO) en bevoegde publieke en/of private organen en instellingen van een LGO kunnen aan de programma's deelnemen overeenkomstig Besluit 2001/822/EG van de Raad van 27 november 2001 betreffende de associatie van de LGO met de Europese Economische Gemeenschap (PB L 314 van 30.11.2001, blz. 1).

24 Personen uit een land of gebied overzee (LGO) en bevoegde publieke en/of private organen en instellingen van een LGO kunnen aan de programma's deelnemen overeenkomstig Besluit 2001/822/EG van de Raad van 27 november 2001 betreffende de associatie van de LGO met de Europese Economische Gemeenschap (PB L 314 van 30.11.2001, blz. 1).

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  Elke entiteit die wenst deel te nemen aan het Europees Solidariteitskorps, ongeacht of zij gefinancierd wordt uit de begroting van het Europees Solidariteitskorps, door een ander programma van de Unie of door een andere financieringsbron, moet een kwaliteitskeurmerk ontvangen als de voorwaarden daarvoor zijn vervuld. De uitvoerende instanties van het Europees Solidariteitskorps moeten voortdurend toezien op het proces dat leidt tot de toekenning van een kwaliteitskeurmerk. Het toegekende kwaliteitskeurmerk moet op gezette tijden opnieuw worden beoordeeld en kan worden ingetrokken als bij een controle wordt vastgesteld dat niet langer wordt voldaan aan de toekenningsvoorwaarden.

(25)  Elke entiteit die wenst deel te nemen aan het ESVS, ongeacht of zij gefinancierd wordt uit de begroting van het ESVS, door een ander programma van de Unie of door een andere financieringsbron, moet eerst een kwaliteitskeurmerk ontvangen als de voorwaarden daarvoor zijn vervuld en als de activiteit in kwestie niet in de lijst met uitgesloten activiteiten is opgenomen. De uitvoerende instanties van het ESVS moeten voortdurend en op openbare en transparante wijze toezien op het proces dat leidt tot de toekenning van een kwaliteitskeurmerk. In dit proces moeten onnodige administratieve lasten worden vermeden. Het toegekende kwaliteitskeurmerk moet op gezette tijden opnieuw worden beoordeeld en kan worden ingetrokken als bij een controle wordt vastgesteld dat niet langer wordt voldaan aan de toekenningsvoorwaarden.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26)  Voor een entiteit een financieringsaanvraag kan doen voor het aanbieden van plaatsen in het kader van het Europees Solidariteitskorps, moet zij eerst het kwaliteitskeurmerk hebben gekregen. Die voorwaarde mag niet gelden voor natuurlijke personen die financiële steun aanvragen ten behoeve van de solidariteitsprojecten van een informele groep deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps.

(26)  Voor een non-profitentiteit een financieringsaanvraag kan doen voor het aanbieden van plaatsen in het kader van het ESVS, moet zij eerst het kwaliteitskeurmerk hebben gekregen. De toekenning van het kwaliteitskeurmerk mag niet gelden voor natuurlijke personen die financiële steun aanvragen ten behoeve van de programma's en solidariteitsprojecten van een informele groep deelnemers aan het ESVS. De bevoegde uitvoerende instanties moeten gelijkwaardige kwaliteitscontroles verrichten om te verifiëren of deze natuurlijke personen voldoen aan de vereisten van het ESVS.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(26 bis)  Voor de beoordeling van de kwaliteit van projecten moeten de behoeften en verwachtingen van lokale gemeenschappen een belangrijk criterium vormen. Daarom moeten er passende indicatoren worden opgesteld die jaarlijks opnieuw worden beoordeeld.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27)  Met het oog op een doeltreffend prestatiebeheer, dat onder meer monitoring en evaluaties omvat, moeten specifieke, meetbare en realistische indicatoren worden ontwikkeld die gedurende langere tijd kunnen worden gemeten en rekening houden met de specifieke opzet van de maatregel.

(27)  Met het oog op een doeltreffend prestatiebeheer, dat onder meer monitoring en evaluaties omvat, moeten specifieke, meetbare en realistische kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren worden ontwikkeld die gedurende langere tijd kunnen worden gemeten en rekening houden met de specifieke opzet van de maatregel.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28)  Op Europees, nationaal en lokaal niveau moet worden gezorgd voor passende voorlichting, publiciteit en verspreiding van de mogelijkheden en resultaten van de door het Europees Solidariteitskorps ondersteunde activiteiten. De voorlichtings-, publiciteits- en verspreidingsactiviteiten moeten worden gedragen door alle uitvoeringsorganen van het Europees Solidariteitskorps, in voorkomend geval met de steun van andere belangrijke belanghebbenden.

(28)  Op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau moet worden gezorgd voor passende voorlichting, publiciteit en verspreiding van de mogelijkheden en resultaten van de door het ESVS ondersteunde activiteiten. De voorlichtings-, publiciteits- en verspreidingsactiviteiten moeten worden gedragen door alle uitvoeringsorganen van het ESVS, door de websites van de Commissie en door Unieprogramma's die reeds verband houden met het ESVS, zonder bijkomende bureaucratie te veroorzaken.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(28 bis)  Om de doelstellingen van het ESVS beter te kunnen verwezenlijken, moeten de Commissie, de lidstaten en de nationale agentschappen nauw samenwerken met ngo's, jeugdorganisaties en lokale belanghebbende partijen die over deskundigheid beschikken met betrekking tot solidariteitsacties.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Door de Commissie voorgestelde tekst

(29)  Om te zorgen voor een efficiëntere communicatie met het brede publiek en een sterkere synergie tussen de op initiatief van de Commissie ondernomen communicatieactiviteiten, moeten de bij deze verordening voor communicatie toegewezen middelen ook worden gebruikt voor institutionele communicatie betreffende de politieke prioriteiten van de Unie, voor zover deze verband houden met de algemene doelstellingen van deze verordening.

(29)  Om te zorgen voor een efficiëntere communicatie met het brede publiek en een sterkere synergie tussen de op initiatief van de Commissie ondernomen communicatieactiviteiten, moeten de bij deze verordening voor communicatie toegewezen middelen ook worden gebruikt voor institutionele communicatie betreffende de politieke prioriteiten van de Unie, zoals sociale integratie, cohesie, milieubescherming en beperking van de klimaatverandering, die verband houden met de algemene doelstellingen van deze verordening en stroken met de doelstellingen van de financieringsbronnen van het ESVS.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(30)  Om te zorgen voor een efficiënte en effectieve uitvoering van deze verordening zal het Europees Solidariteitskorps maximaal gebruikmaken van de bestaande beheersregelingen. Daarom moet de uitvoering van het Europees Solidariteitskorps worden toevertrouwd aan bestaande structuren, namelijk de Commissie, het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur en de nationale agentschappen voor het beheer van de in Hoofdstuk III van Verordening (EU) nr. 1288/2013 bedoelde acties.

(30)  Om te zorgen voor een efficiënte en effectieve uitvoering van deze verordening zal het ESVS maximaal gebruikmaken van de bestaande beheersregelingen. Daarom moet de uitvoering van het ESVS worden toevertrouwd aan bestaande structuren, namelijk de Commissie, het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur en de nationale agentschappen voor het beheer van de in Hoofdstuk III van Verordening (EU) nr. 1288/2013 bedoelde acties. Er moet een adviesorgaan worden opgericht waarvan Europese netwerken van ngo's op het gebied van solidariteit en vrijwilligerswerk deel uitmaken.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(35)  In overeenstemming met Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie26 moet de Commissie werkprogramma's vaststellen en het Europees Parlement en de Raad daarvan op de hoogte brengen. Het werkprogramma moet de nodige maatregelen bevatten voor de uitvoering ervan in overeenstemming met de algemene en specifieke doelstellingen van het Europees Solidariteitskorps, de selectie- en gunningscriteria voor subsidies en alle andere noodzakelijke elementen. De werkprogramma's en de wijzigingen daarvan moeten door middel van uitvoeringshandelingen overeenkomstig de onderzoeksprocedure worden vastgesteld.

(35)  In overeenstemming met Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie26 moet de Commissie werkprogramma's vaststellen en het Europees Parlement en de Raad daarvan op de hoogte brengen. Het werkprogramma moet de nodige maatregelen bevatten voor de uitvoering ervan in overeenstemming met de algemene en specifieke doelstellingen van het ESVS, de selectie- en gunningscriteria voor subsidies en alle andere noodzakelijke elementen. De werkprogramma's en de wijzigingen daarvan moeten door middel van gedelegeerde handelingen worden vastgesteld en moeten worden gebaseerd op de behoeften en eisen van de begunstigden.

__________________

__________________

26 Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).

26 Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37)  Om redenen van efficiëntie en effectiviteit moet het op grond van Verordening (EU) nr. 1288/2013 ingestelde comité de Commissie ook bijstaan bij de uitvoering van deze verordening. Met betrekking tot het Europees Solidariteitskorps moet dat comité in een specifieke samenstelling bijeenkomen en het mandaat van het comité moet worden aangepast om deze nieuwe rol te vervullen. Het is aan de deelnemende landen relevante vertegenwoordigers voor deze vergaderingen aan te wijzen, rekening houdend met de vrijwillige en werkgerelateerde dimensies van het Europees Solidariteitskorps.

(37)  Om redenen van efficiëntie en effectiviteit moet een specifiek subcomité van het op grond van Verordening (EU) nr. 1288/2013 ingestelde comité de Commissie ook bijstaan bij de uitvoering van deze verordening. Met betrekking tot het programma moet dat comité in een specifieke samenstelling bijeenkomen. Het is aan de deelnemende landen relevante vertegenwoordigers voor deze vergaderingen aan te wijzen, rekening houdend met de vrijwillige en werkgerelateerde dimensies van het ESVS. Het Europees Jeugdforum, het Europees vrijwilligerscentrum (CEV) en andere relevante organisaties uit het maatschappelijk middenveld, met inbegrip van netwerken die werkgevers en vakbonden vertegenwoordigen, moeten als permanente waarnemers zonder stemrecht deel uitmaken van een programmacomité en hun aanwezigheid moet worden vastgelegd in het reglement van dat comité.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Overweging 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(38 bis)  In zijn resolutie van 2 februari 2017 over de tenuitvoerlegging van de Erasmus+-verordening1 bis spoorde het Europees Parlement de Commissie en de lidstaten ertoe aan een budgettaire inspanning ten behoeve van dit nieuwe initiatief van het Europees Solidariteitskorps te leveren, zonder te korten op andere lopende en prioritaire programma's.

 

___________________

 

1 bis Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0018.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Overweging 38 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(38 ter)  In zijn resolutie van 5 juli 2017 over het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 20181 bis merkte het Europees Parlement met bezorgdheid op dat in het op 30 mei 2017 vastgestelde wetgevingsvoorstel ondanks de waarschuwingen van het Parlement wordt overwogen om drie vierde van de begroting van het Europees Solidariteitskorps te financieren met middelen uit bestaande programma's, voornamelijk Erasmus+ (197,7 miljoen EUR), en herhaalde het Parlement dat eventuele nieuwe politieke toezeggingen gefinancierd moeten worden met nieuwe kredieten en niet door middel van de herschikking van bestaande programma's.

 

_____________________

 

1 bis Aangenomen teksten, P8_TA-PROV(2017)0302.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Overweging 38 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(38 quater)  Voor het ESVS moeten aparte middelen en begrotingstoewijzingen worden gewaarborgd, en dit mag niet leiden tot een beperking van de begroting voor ander beleid ter bevordering van jeugd, onderwijs, opleiding, werkgelegenheid of solidariteit. Er moet voor een optimaal en transparant gebruik van financiële middelen worden gezorgd.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(39)  De financiële middelen van het Europees Solidariteitskorps onder rubriek 1a van het meerjarig financieel kader bouwen ook voort op overgehevelde middelen van het Erasmus+-programma. Deze middelen moeten voornamelijk komen van kredieten voor de financiering van de activiteiten van het Europees vrijwilligerswerk die zouden vallen onder het toepassingsgebied van het vrijwilligerswerk dat in het kader van deze verordening wordt ondersteund. Bepaalde kredieten van de garantiefaciliteit voor studentenleningen, die waarschijnlijk niet zullen worden opgenomen in het kader van Erasmus+, moeten worden overgeheveld om te voorzien in adequate medefinanciering van de werkingskosten van de nationale agentschappen en moeten meer in overeenstemming worden gebracht met de absorptiecapaciteit van deze actie.

(39)  De financiële middelen van het ESVS onder rubriek 1a van het meerjarig financieel kader bouwen ook voort op overgehevelde middelen van het Erasmus+-programma. Deze middelen moeten uitsluitend komen van kredieten voor de financiering van de activiteiten van het Europees vrijwilligerswerk die zouden vallen onder het toepassingsgebied van het vrijwilligerswerk dat in het kader van deze verordening wordt ondersteund.

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Overweging 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(40 bis)  Gezien de therapeutische waarde van de omgang met dieren moet er bijzondere aandacht worden besteed aan het bieden van mogelijkheden aan jongeren met mentale en fysieke beperkingen om op zorgboerderijen te werken.

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(41)  Deze verordening moet van toepassing zijn met ingang van 1 januari 2018. Om ervoor te zorgen dat de in deze verordening opgenomen maatregelen meteen kunnen worden toegepast, moet deze verordening in werking treden op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

(41)  Om ervoor te zorgen dat de in deze verordening opgenomen maatregelen meteen kunnen worden toegepast, moet deze verordening in werking treden op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1)   "solidariteitsactiviteit": een activiteit die gericht is op het aanpakken van onvervulde behoeften van de samenleving ten bate van een gemeenschap en tegelijkertijd bijdraagt aan de persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling van een jongere en aan zijn ontwikkeling als burger; de activiteit kan de vorm aannemen van plaatsen, projecten of netwerkactiviteiten die zijn ontwikkeld met betrekking tot verschillende gebieden zoals onderwijs en opleiding, werkgelegenheid, gendergelijkheid, ondernemerschap (in het bijzonder sociaal ondernemerschap), burgerschap en democratische participatie, milieu en natuurbescherming, klimaatactie, rampenpreventie, paraatheid en hersteloperaties, landbouw en plattelandsontwikkeling, het verstrekken van voedsel en non-foodartikelen, gezondheid en welzijn, creativiteit en cultuur, lichamelijke opvoeding en sport, sociale bijstand en welzijn, de ontvangst en integratie van onderdanen van derde landen, territoriale samenwerking en cohesie;

 

1)   "solidariteitsactiviteit": een activiteit van algemeen belang die gericht is op het aanpakken van belangrijke maatschappelijke uitdagingen ten bate van een gemeenschap en de samenleving als geheel en tegelijkertijd bijdraagt aan de persoonlijke, educatieve, artistieke, sociale en professionele ontwikkeling van een jongere en aan zijn ontwikkeling als burger; de solidariteitsactiviteit vindt plaats in de vorm van plaatsen, projecten of netwerkactiviteiten die zijn ontwikkeld met betrekking tot verschillende gebieden zoals onderwijs en opleiding van formele, niet-formele en informele aard, jeugdwerk, werkgelegenheid, gendergelijkheid, sociaal ondernemerschap, burgerschap en democratische participatie, interculturele dialoog, sociale inclusie, de inclusie van personen met een beperking, milieu en natuurbescherming, klimaatactie, rampenpreventie, paraatheid en hersteloperaties, sociale landbouw en plattelandsontwikkeling, territoriale samenwerking en cohesie, het verstrekken van voedsel en non-foodartikelen, gezondheid en welzijn, creativiteit en cultuur, lichamelijke opvoeding en sport, sociale bijstand en welzijn, en de ontvangst en integratie van onderdanen van derde landen zoals asielzoekers en vluchtelingen;

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis)  "solidariteit": de bereidheid zich in te zetten voor het algemeen belang in het kader van specifieke activiteiten, zonder hiervoor een tegenprestatie te verwachten;

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2)  "deelnemer": een jongere die is ingeschreven op de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps en deelneemt aan een solidariteitsactiviteit die in het kader van het Europees Solidariteitskorps door een deelnemende organisatie wordt aangeboden;

2)  "deelnemer": een jongere die deelneemt aan een solidariteitsactiviteit die in het kader van het ESVS door een deelnemende organisatie wordt aangeboden of is ontwikkeld door een groep jongeren die zijn geregistreerd op de ESVS-portaalsite;

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3)  "kansarme jongeren": personen die aanvullende ondersteuning nodig hebben wegens een handicap, leerproblemen, economische belemmeringen, culturele verschillen, gezondheidsproblemen, sociale problemen of geografische belemmeringen;

3)   "kansarme jongere": een persoon tussen 17 en 30 jaar oud die aanvullende, gerichte ondersteuning nodig heeft, omdat hij of zij benadeeld is als gevolg van een of meerdere uitsluitingsfactoren of belemmeringen zoals een handicap, leerproblemen, sociale en economische belemmeringen, culturele verschillen, gezondheidsproblemen, institutionele of geografische belemmeringen of discriminatie op basis van een van de in artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie vastgestelde gronden;

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4)  "deelnemende organisatie": een publieke of private entiteit die het kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps heeft gekregen en die een plaats biedt aan een deelnemer aan het Europees Solidariteitskorps of andere activiteiten uitvoert in het kader van het Europees Solidariteitskorps;

4)  "deelnemende organisatie": een publieke of private non-profitentiteit die een activiteit van algemeen belang of met sociaal oogmerk uitvoert, die een fundamentele rol speelt bij het stimuleren, bevorderen en faciliteren van toegang tot en samenwerking met de sector van vrijwilligerswerk en die het kwaliteitskeurmerk van het ESVS heeft gekregen; een dergelijke entiteit biedt een deelnemer van het ESVS een solidariteitsplaats aan of verricht en ondersteunt andere activiteiten in het kader van het ESVS, waaraan de entiteit deelneemt in de hoedanigheid van uitzendende of van ontvangende organisatie; "uitzendende organisatie": een organisatie die belast is met de voorbereiding en ondersteuning van deelnemers voor, tijdens en na de solidariteitsplaats; "ontvangende organisatie": een organisatie die een deelnemer een plaats aanbiedt;

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5)  "solidariteitsplaats": een vrijwilligersactiviteit, stage of baan in een solidariteitsgerelateerd gebied, die wordt georganiseerd door een deelnemende organisatie en die erop is gericht belangrijke maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en tegelijkertijd bijdraagt aan de persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling van de deelnemer aan het Europees Solidariteitskorps, aan zijn ontwikkeling als burger en aan zijn inzetbaarheid; de deelnemer voert de activiteit uit in zijn land van verblijf (binnenlands) of in een ander land (grensoverschrijdend);

5)  "solidariteitsplaats": een vrijwilligersactiviteit, stage of baan in een solidariteitsgerelateerd gebied, die een Europese toegevoegde waarde heeft en geen vervanging vormt noch in de plaats komt van nationale regelingen voor vrijwilligerswerk, die wordt georganiseerd door een deelnemende organisatie, en die erop is gericht duidelijk omschreven belangrijke maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en tegelijkertijd bijdraagt aan de persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling van de deelnemer aan het ESVS en aan zijn ontwikkeling als burger; de deelnemer voert de activiteit – indien nodig – uit in zijn land van verblijf (binnenlands) of – bij voorkeur – in een ander land (grensoverschrijdend);

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6)  "vrijwilligerswerk": voltijds onbetaald vrijwilligerswerk voor een periode van maximaal twaalf maanden, dat jongeren de kans biedt bij te dragen aan de dagelijkse werkzaamheden van organisaties die actief zijn in solidariteitsgerelateerde gebieden, ten bate van de gemeenschappen waarin de activiteiten worden verricht, en die de jonge vrijwilligers een solide leer- en opleidingsbasis verschaffen om vaardigheden en competenties te verwerven die nuttig zijn voor hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en ook zullen bijdragen tot het verbeteren van hun inzetbaarheid;

6)  "vrijwilligerswerk": een onbetaalde vrijwillige plaatsing bij een deelnemende organisatie in de non-profitsector voor een periode van maximaal twaalf maanden, voltijds dan wel op een flexibele basis van ten minste tien uur per week, die jongeren de kans biedt bij te dragen aan de dagelijkse werkzaamheden van non-profitorganisaties die actief zijn in solidariteitsgerelateerde gebieden, ten bate van de gemeenschappen waarin de activiteiten worden verricht en met name van al wie hulpbehoevend is binnen deze gemeenschappen, en die de jonge vrijwilligers een solide leer- en opleidingsbasis verschaffen om vaardigheden en competenties te verwerven, te valideren en te certificeren die nuttig zijn voor hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en ook zullen bijdragen tot het verbeteren van hun inzetbaarheid. Deze activiteit wordt gekenmerkt door een vastomlijnde termijn, duidelijke doelstellingen, inhoud, taken en structuur, passende vergoeding en juridische en sociale bescherming, en kan niet worden ingezet ter vervanging van of in de plaats van banen;

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7)  "werk in een vrijwilligersteam": werk waarbij teams van deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps uit verschillende deelnemende landen gedurende twee weken tot twee maanden als vrijwilliger voor een gezamenlijk doel samen handenarbeid of intellectuele taken kunnen verrichten in het kader van een waardevol project voor gemeenschapsdienst;

7)  "werk in een vrijwilligersteam": werk waarbij teams van deelnemers aan het ESVS uit verschillende deelnemende landen gedurende twee weken tot twee maanden als vrijwilliger voor een gezamenlijk doel samen handenarbeid of intellectuele taken kunnen verrichten in het kader van een waardevol project voor gemeenschapsdienst, in samenwerking met openbare autoriteiten, non-profitorganisaties, stichtingen en sociale ondernemingen;

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8)  "stage": een periode van twee tot twaalf maanden werkervaring die wordt vergoed door de organisatie die de deelnemer aan het Europees Solidariteitskorps onvangt en is gebaseerd op een schriftelijke stageovereenkomst, die een leer- en opleidingscomponent omvat en wordt doorlopen om praktische en beroepservaring op te doen om de inzetbaarheid te verhogen en de overgang naar een reguliere baan te vergemakkelijken;

8)  "stage": een periode van drie tot zes maanden werkervaring, eenmaal verlengbaar en met een maximale duur van twaalf maanden binnen eenzelfde deelnemende organisatie, die wordt vergoed door de organisatie die de deelnemer aan het ESVS ontvangt, die een leer- en opleidingscomponent omvat en wordt doorlopen om praktische en professionele ervaring op te doen met het oog op de ontwikkeling van competenties die nuttig zijn voor de persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling van de deelnemer en diens ontwikkeling als burger, die is gebaseerd op een schriftelijke overeenkomst die aan het begin van de stage wordt gesloten tussen de deelnemer en de deelnemende organisatie en waarin de onderwijsdoelstellingen, de arbeidsvoorwaarden en de duur van de stage worden vermeld, alsook de vergoeding die de deelnemer ontvangt en de rechten en plichten van alle partijen krachtens het nationale recht en/of de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten van het land waar de stage plaatsvindt, en die niet in de plaats komt van werkgelegenheid;

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 9

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9)  "baan": een periode van twee tot twaalf maanden werk, dat wordt vergoed door de organisatie die de deelnemer aan het Europees Solidariteitskorps in dienst neemt en wordt verricht in een deelnemend land, en is gebaseerd op een arbeidsovereenkomst die voldoet aan het nationale regelgevingskader van het deelnemende land;

9)  "baan": een periode van ten minste zes maanden werk, die gebaseerd is op een schriftelijke arbeidsovereenkomst en voldoet aan alle arbeidsvoorwaarden als gedefinieerd in het nationale recht en/of de toepasselijke collectieve overeenkomsten van het land waar de arbeid wordt verricht, en die wordt vergoed door de deelnemende organisatie die de deelnemer aan het ESVS in dienst neemt;

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10)  "solidariteitsproject": een lokaal initiatief voor een periode van twee tot twaalf maanden dat is opgezet en wordt uitgevoerd door groepjes van ten minste vijf deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps en dat erop gericht is belangrijke uitdagingen in hun lokale gemeenschap aan te pakken en in een ruimer Europees perspectief te brengen;

10)  "solidariteitsproject": een lokaal initiatief voor een periode van twee tot twaalf maanden dat is opgezet en wordt uitgevoerd door groepjes van ten minste vijf deelnemers aan het ESVS en dat erop gericht is belangrijke uitdagingen in hun lokale gemeenschap aan te pakken, in een ruimer Europees perspectief te brengen en te koppelen aan bestaande lokale solidariteitsinitiatieven. Voordat een solidariteitsactie kan plaatsvinden, moeten een deelnemende organisatie of de lokale autoriteiten voorzien in begeleiding en ondersteuning voor en na plaatsing om de duurzaamheid van het project en de kwaliteit van de verleende diensten te waarborgen;

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10 bis)  "sociale landbouw": het gebruik van agrarische hulpbronnen ter verbetering van het sociale, fysieke en mentale welzijn van personen, waarbij psychisch of sociaal kwetsbare mensen de mogelijkheid krijgen mee te werken in een landbouwbedrijf;

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 11

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

11)  "kwaliteitskeurmerk": de certificering die aan een publieke of private entiteit of een internationale organisatie die in het kader van het Europees Solidariteitskorps plaatsen wil aanbieden, wordt toegekend na een procedure die erop gericht is te waarborgen dat de beginselen en voorschriften van het handvest van het Europees Solidariteitskorps worden nageleefd;

11)  "kwaliteitskeurmerk": de certificering die wordt toegekend aan een publieke of private entiteit of een internationale organisatie die een deelnemende organisatie wenst te worden en die in het kader van het ESVS plaatsen wil aanbieden, na een procedure die erop gericht is te waarborgen dat de beginselen en voorschriften van het ESVS worden nageleefd en de kwaliteit van de door de deelnemende organisaties verleende diensten is verzekerd;

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

12)  "Handvest van het Europees Solidariteitskorps": het document waarin de respectieve rechten en verantwoordelijkheden zijn vastgesteld en waarmee alle entiteiten die willen deelnemen aan het Europees Solidariteitskorps zich akkoord moeten verklaren;

12)  "Handvest van het Europees solidariteits- en vrijwilligerswerk": het document waarin de respectieve rechten en verantwoordelijkheden zijn vastgesteld en waarmee alle entiteiten die willen deelnemen aan het ESVS zich akkoord moeten verklaren;

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

13)  "Kenniscentrum van het Europees Solidariteitskorps": de aanvullende functies die worden uitgeoefend door een aangewezen nationaal agentschap ter ondersteuning van de ontwikkeling en de uitvoering van activiteiten in het kader van het Europees Solidariteitskorps, alsook de identificatie van de door de deelnemers via hun stages en projecten verworven competenties;

13)  "Kenniscentrum van het Europees solidariteits- en vrijwilligerswerk": de aanvullende functies die worden uitgeoefend door een aangewezen nationaal agentschap ter ondersteuning van de ontwikkeling en de uitvoering van activiteiten in het kader van het ESVS, alsook de identificatie van de door de deelnemers via de gerichte opleiding als voorbereiding op de solidariteitsplaats verworven competenties. De respectieve nationale agentschappen moeten worden betrokken bij de omschrijving van de taken die door het Kenniscentrum van het Europees solidariteits- en vrijwilligerswerk moeten worden verricht;

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

14)  "Portaalsite van het Europees Solidariteitskorps": een webinstrument dat relevante onlinediensten biedt voor de deelnemers en deelnemende organisaties aan het Europees Solidariteitskorps, waaronder informatie over het Europees Solidariteitskorps, de inschrijving van deelnemers, het zoeken naar plaatsen door de deelnemers, het adverteren van en zoeken naar plaatsen, het zoeken naar mogelijke projectpartners, het beheren van contacten en het aanbod van stages en projecten, opleiding, communicatie en netwerkactiviteiten, informatie over en aankondiging van mogelijkheden alsook andere relevante ontwikkelingen met betrekking tot het Europees Solidariteitskorps.

14)  "ESVS-portaalsite": een meertalig, interactief webinstrument, beschikbaar in alle officiële talen van de deelnemende landen en toegankelijk voor personen met een handicap, dat aanvullende onlinediensten biedt voor de deelnemers en deelnemende organisaties aan het ESVS. Deze diensten vormen een aanvulling op de activiteiten van deelnemende organisaties en bieden onder meer informatie over het ESVS, de inschrijving van deelnemers, het zoeken naar plaatsen door de deelnemers, het adverteren van en zoeken naar plaatsen, het zoeken naar mogelijke projectpartners, het beheren van contacten en het aanbod van plaatsen en projecten, opleiding, communicatie en netwerkactiviteiten, informatie over en aankondiging van mogelijkheden, en bieden tevens een mechanisme voor feedback over de kwaliteit van de plaatsen, alsook informatie over andere relevante ontwikkelingen met betrekking tot het ESVS.

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

14 bis)  Om jongeren ertoe aan te sporen deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten die volledig onbetaald zijn, en vanuit de overweging dat de werkweek in een professionele omgeving niet langer dan 40 uur mag duren, is het niet toegestaan dat jongeren meer dan 25 uur per week vrijwilligerswerk verrichten.

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het doel van het Europees Solidariteitskorps is de inzet van jongeren en organisaties in toegankelijke en kwalitatieve solidariteitsactiviteiten te vergroten om bij te dragen aan de versterking van de cohesie en de solidariteit in Europa, de gemeenschappen te ondersteunen en te reageren op maatschappelijke uitdagingen.

 

Het doel van het ESVS is om in Europa en daarbuiten solidariteit naar voren te schuiven als een waarde en vrijwilligerswerk te bevorderen met het oog op het creëren van een inclusieve samenleving, door de inzet van jongeren en non-profitorganisaties in toegankelijke en kwalitatieve solidariteitsactiviteiten te vergroten om bij te dragen aan de versterking van cohesie en burgerschap. Het ESVS is bedoeld als aanvulling op bestaande acties en structuren van organisaties die lokale gemeenschappen ondersteunen, met name de meest kwetsbare gemeenschappen, en om snel te kunnen reageren op maatschappelijke uitdagingen, de bescherming van het milieu, de beperking van de klimaatverandering en een betere sociale integratie.

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-a)  ervoor zorgen dat de solidariteitsactiviteiten die aan de deelnemers worden aangeboden, bijdragen aan het aanpakken van belangrijke maatschappelijke uitdagingen en het versterken van gemeenschappen, van hoge kwaliteit zijn en naar behoren worden gevalideerd;

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  met de steun van de deelnemende organisaties, jongeren gemakkelijk toegankelijke mogelijkheden bieden om mee te doen aan solidariteitsactiviteiten en tegelijkertijd hun vaardigheden en competenties te vergroten om hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en hun ontwikkeling als burger te bevorderen, hun inzetbaarheid te vergroten en hun overgang naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, onder meer ook door de mobiliteit van jonge vrijwilligers, stagiairs en werknemers te ondersteunen;

a)  met de steun van de deelnemende organisaties, jongeren gemakkelijk toegankelijke mogelijkheden bieden om mee te doen aan solidariteits- en vrijwilligersactiviteiten en tegelijkertijd hun vaardigheden, competenties en kennis te vergroten om hun persoonlijke, educatieve, sociale, culturele en professionele ontwikkeling en hun ontwikkeling als burger te bevorderen, onder meer ook door de mobiliteit van jonge vrijwilligers te ondersteunen, hetgeen tevens tot een betere inzetbaarheid kan leiden, waarbij wordt gewaarborgd dat onbetaalde arbeid niet in de plaats komt van werkgelegenheid;

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  ervoor zorgen dat er meer kansarme jongeren deelnemen aan het ESVS door aangepaste formats te creëren en door speciale begeleiding en ondersteuningsmaatregelen te bevorderen;

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  ervoor zorgen dat de solidariteitsactiviteiten die aan de deelnemers van het Europees Solidariteitskorps worden aangeboden, bijdragen tot het aanpakken van concrete, onvervulde maatschappelijke behoeften en het versterken van gemeenschappen, van hoge kwaliteit zijn en naar behoren worden gevalideerd.

b)  ervoor zorgen dat de solidariteits- en vrijwilligersactiviteiten die aan de deelnemers van het ESVS worden aangeboden, bijdragen tot het overwinnen van belangrijke maatschappelijke uitdagingen en het beantwoorden van behoeften van algemeen belang ten bate van de gemeenschap, tot het aanpakken van concrete, duidelijk omschreven, onvervulde maatschappelijke behoeften en het versterken van gemeenschappen, van hoge kwaliteit zijn en naar behoren worden gevalideerd en uitgevoerd, en voldoen aan de beginselen en voorschriften van het handvest van het ESVS.

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  de ontwikkeling, ondersteuning en instandhouding van een EU-agenda voor vrijwilligerswerk bevorderen, gericht op het waarborgen van de erkenning en de eerbiediging van de rechten van vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken en de beperking van administratieve en juridische belemmeringen voor vrijwilligerswerk en organisaties die met vrijwilligers werken in de hele Unie, en die daarnaast ook gericht is op de stimulering, bevordering en ondersteuning van een bredere cultuur van solidariteit en vrijwilligerswerk in de Unie.

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b ter)  de totstandbrenging van een sterkere gemeenschappelijke Europese visie bevorderen bij de burgers van de Unie, door hen te betrekken bij solidariteitsactiviteiten;

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter b quater (nieuw

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b quater)  ervoor zorgen dat de persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling van de deelnemers en hun ontwikkeling als burger, alsook de kennis, vaardigheden en competenties die de leerresultaten van de plaatsing vormen, duidelijk worden benoemd, gedocumenteerd, beoordeeld en gecertificeerd;

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter b quinquies (nieuw

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b quinquies)  ervoor zorgen dat er meer kansarme jongeren deelnemen aan het ESVS door aangepaste formats te creëren en door gepersonaliseerde en op maat gesneden begeleiding en ondersteuningsmaatregelen te bevorderen met een specifiek daarvoor bestemde begroting;

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter b sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b sexies)  voorkomen dat organisaties maatregelen inzake sociale verantwoordelijkheid omvormen tot maatregelen in het kader van het ESVS waardoor er sprake is van oneigenlijk gebruik van financiële middelen.

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De acties van het Europees Solidariteitskorps zijn consistent en complementair met de relevante beleidslijnen en programma's op de in artikel 2, lid 1, genoemde gebieden en met de bestaande netwerken op het niveau van de Unie die betrekking hebben tot de activiteiten van het Europees Solidariteitskorps.

1.  De acties van het ESVS zijn consistent en complementair met de relevante beleidslijnen en programma's van de Unie op de in artikel 2, lid 1, genoemde gebieden en met de bestaande netwerken op het niveau van de Unie die betrekking hebben op de activiteiten van het ESVS.

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie en de deelnemende landen werken samen om efficiëntie en effectiviteit te bereiken, door samenhang te waarborgen tussen nationale programma's en regelingen in verband met solidariteit, onderwijs, beroepsopleiding en jeugd enerzijds en acties in het kader van het Europees Solidariteitskorps anderzijds. Die acties bouwen voort op relevante goede praktijken en bestaande programma's.

2.  De Commissie en de deelnemende landen werken samen om efficiëntie en effectiviteit te bereiken, door samenhang te waarborgen tussen nationale programma's en regelingen in verband met solidariteit, onderwijs en jeugd enerzijds en acties in het kader van het ESVS anderzijds. Die acties bouwen voort op relevante goede praktijken en bestaande programma's.

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De Commissie neemt het initiatief om een EU-agenda voor vrijwilligerswerk te ontwikkelen, gericht op het waarborgen van de erkenning en de eerbiediging van de rechten van vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken en de beperking van administratieve en juridische belemmeringen voor vrijwilligerswerk en organisaties die met vrijwilligers werken in de hele Unie, en die daarnaast ook gericht is op de stimulering, bevordering en ondersteuning van een bredere cultuur van solidariteit en vrijwilligerswerk in de Unie.

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter.  De Commissie en de lidstaten werken samen om convergentie en complementariteit tot stand te brengen met betrekking tot beleid inzake vrijwilligerswerk in de verschillende nationale wetgeving via de open coördinatiemethode.

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  solidariteitsplaatsen, projecten en netwerkactiviteiten;

a)  solidariteitsplaatsen in de vorm van:

 

i)   vrijwilligerswerk,

 

ii)   stages of banen,

 

iii)   projecten en netwerkactiviteiten;

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  Er wordt een Europees kader ontwikkeld voor vrijwillige solidariteitsplaatsen, solidariteitsprojecten en netwerkactiviteiten. Via het Europees kader worden de rechten en verantwoordelijkheden vastgesteld en worden mobiliteit en de erkenning van vaardigheden bevorderd in de vorm van een handvest.

Amendement    89

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  maatregelen die erop gericht zijn de kwaliteit van solidariteitsplaatsen, met inbegrip van opleiding, taalondersteuning, administratieve ondersteuning voor deelnemers en deelnemende organisaties, verzekering en ondersteuning na plaatsing te verbeteren en een certificaat te ontwikkelen dat de tijdens de plaatsing verworven kennis, vaardigheden en competenties valideert;

a)  maatregelen die erop gericht zijn de kwaliteit en de toegankelijkheid van solidariteitsplaatsen, met inbegrip van offline en online opleiding als voorbereiding op de solidariteitsplaats en begeleiding tijdens het verloop ervan, taalondersteuning, financiële en administratieve ondersteuning voor deelnemers en deelnemende organisaties, verzekering en ondersteuning voor en na plaatsing te waarborgen en de functie van de Youthpass uit te breiden tot een document dat de tijdens de plaatsing verworven kennis, vaardigheden en competenties in kaart brengt en documenteert, en dat het totale aantal als vrijwilliger gewerkte uren en de duur van de vrijwilligersplaats vermeldt, waarbij jeugdorganisaties kunnen worden geraadpleegd als deskundigen;

Amendement    90

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  netwerkactiviteiten voor personen en organisaties die deelnemen aan het Europees Solidariteitskorps.

c)  netwerkactiviteiten voor personen en organisaties die deelnemen of bereid zijn deel te nemen aan het ESVS, waarbij wordt gewaakt over volledige consistentie en complementariteit met ervaringen die in de praktijk hun nut hebben bewezen, met name naast goede praktijken op het gebied van vrijwilligerswerk en civiele bescherming.

Amendement    91

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 ter.   Deelname aan solidariteitsplaatsen wordt geregeld aan de hand van een ESVS-handvest waarin de rechten en plichten van deelnemende organisaties en deelnemers worden aangegeven, alsook de gronden op basis waarvan het certificeringsproces voor het toekennen van het "kwaliteitskeurmerk" aan deelnemende organisaties plaatsvindt. Het ESVS-handvest waarborgt de kwaliteit van de te leveren diensten, zoals het garanderen van fatsoenlijke leefomstandigheden voor deelnemers en het verstrekken van adequate voeding, huisvesting en een minimale vergoeding voor vrijwilligers. Er wordt voorzien in een afzonderlijk kwaliteitskeurmerk voor vrijwilligersplaatsen en voor stages en banen. Het ESVS-handvest is in overeenstemming met artikel 7 bis en vermeldt een reeks activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor deelnemers en de samenleving of die niet geschikt zijn voor deelnemers, zoals vrijwilligerswerk in woonvoorzieningen voor kinderen, en die bijgevolg niet mogen worden verricht in het kader van solidariteitsplaatsen. Bij de opstelling van het ESVS-handvest houdt de Commissie rekening met het handvest van het Europees vrijwilligerswerk.

Amendement    92

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 quater.   De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel XX gedelegeerde handelingen vast te stellen om deze verordening aan te vullen met het ESVS-handvest en wijzigingen daarvan.

Amendement    93

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  activiteiten en maatregelen van organisaties en entiteiten uit het maatschappelijk middenveld die jongeren ondersteunen bij het verkrijgen van toegang tot solidariteitsplaatsen en ‑projecten of het ontwikkelen van dergelijke plaatsen en projecten;

Amendement    94

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a ter)  activiteiten en maatregelen die erop gericht zijn de kwaliteit te waarborgen van solidariteitsplaatsen die worden aangeboden door deelnemende organisaties die jongeren ondersteunen bij het verkrijgen van toegang tot vrijwilligerswerk en het ontwikkelen van hun eigen solidariteitsprojecten, alsook, in voorkomend geval, van de ondersteuning na plaatsing die wordt geboden aan deelnemers die verenigingen, coöperaties, sociale ondernemingen, jeugdorganisaties en gemeenschapscentra willen oprichten en leiden;

Amendement    95

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter a quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a quater)  de totstandbrenging van een Europees kader voor vrijwilligersactiviteiten om rechten en verantwoordelijkheden vast te stellen en om mobiliteit en de erkenning van vaardigheden te faciliteren;

Motivering

In de resolutie van het Europees Parlement van 27 oktober 2016 over de Europese vrijwilligersdienst en de bevordering van vrijwilligerswerk in Europa (2016/2872(RSP)) wordt een Europees wettelijk kader voor vrijwilligerswerk gevraagd.

Amendement    96

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter a quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a quinquies)  de totstandbrenging van een duidelijke en gedetailleerde procedure voor deelnemers en organisaties waarin de verschillende stappen en het tijdschema voor alle fasen van de plaatsen worden aangegeven;

Amendement    97

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter a sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a sexies)  activiteiten en maatregelen van deelnemende organisaties die jongeren ondersteunen bij het verkrijgen van toegang tot solidariteitsplaatsen en ‑projecten of het ontwikkelen van dergelijke plaatsen en projecten;

Amendement    98

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter a septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a septies)  maatregelen om sociale ondernemingen ertoe aan te sporen ESVS-activiteiten te ondersteunen of werknemers toe te staan zich in te zetten voor vrijwilligersactiviteiten in het kader van het ESVS;

Amendement    99

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het ontwikkelen en onderhouden van een kwaliteitskeurmerk voor entiteiten die plaatsen voor het Europees Solidariteitskorps willen aanbieden om ervoor te zorgen dat de beginselen en vereisten van het handvest van het Europees Solidariteitskorps worden nageleefd;

b)  het ontwikkelen en onderhouden van kwaliteitskeurmerken voor entiteiten die respectievelijk vrijwilligersplaatsen of stages en banen voor het ESVS willen aanbieden om ervoor te zorgen dat de beginselen en vereisten van het ESVS-handvest worden nageleefd; de invoering van een afzonderlijke erkenningsprocedure voor entiteiten die vrijwilligersplaatsen willen aanbieden en entiteiten die banen en stages willen aanbieden, met verschillende beoordelingscriteria, waarbij de toegang tot het programma wordt beperkt tot de acties waarvoor zij erkend zijn;

Amendement    100

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  het gebruik van de Youthpass, een Unie-instrument voor de erkenning van leerresultaten;

Amendement    101

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Door de Commissie voorgestelde tekst

d)  het opzetten, onderhouden en bijwerken van de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps en andere relevante onlinediensten, alsook de nodige ondersteunende computersystemen en webinstrumenten.

d)  het opzetten, onderhouden en bijwerken van de ESVS-portaalsite, met onder meer verslagen van de deelnemers over hun ervaringen, en andere relevante onlinediensten, beschikbaar in alle officiële talen van de Unie, in de eerste plaats om de doelstellingen van deze verordening en de toegankelijkheid ervan bekend te maken, alsook de nodige ondersteunende computersystemen en webinstrumenten.

Amendement    102

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  de totstandbrenging van een kwaliteitskader met kwaliteitsnormen voor in het kader van het ESVS aangeboden plaatsen;

Amendement    103

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Voor deze actie is het noodzakelijk de digitale kloof te dichten, zodat de solidariteitsacties die worden voorgesteld in het kader van het Europees Solidariteitskorps toegankelijk zijn voor alle Europese jongeren, met name voor jongeren uit plattelandsgebieden.

Amendement    104

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 8 bis

 

Het ESVS biedt alle jongeren in de Unie gelijke kansen, ongeacht de beschikbare nationale mogelijkheden. Daarnaast kent het solidariteitsacties en vrijwilligerswerk een centrale plaats toe in het Europese project en geeft het een impuls aan het belang van solidariteit over de Europese grenzen heen.

Amendement    105

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het in lid 1 genoemde bedrag omvat een bedrag van 294 200 000 EUR33 in lopende prijzen, dat wordt aangevuld met bijdragen van:

2.  Het in lid 1 genoemde bedrag omvat een bedrag van 294 200 000 EUR33 in lopende prijzen, dat wordt verhoogd met niet-toegewezen marges en met nieuwe middelen in toekomstige begrotingsjaren.

__________________

__________________

33 Deze financiële middelen vormen het voornaamste referentiebedrag in de zin van punt 17 van het Interinstitutioneel Akkoord (2013/C 373/01) tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer.

33 Deze financiële middelen vormen het voornaamste referentiebedrag in de zin van punt 17 van het Interinstitutioneel Akkoord (2013/C 373/01) tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer.

Motivering

Het Europees Solidariteitskorps mag niet ten koste gaan van de werking van andere EU-programma's en de nadruk ervan moet in de eerste plaats liggen op jongeren en vrijwilligers binnen het programma Erasmus+. De financiering moet hoofdzakelijk afkomstig zijn van de aan het Europees vrijwilligerswerk toegewezen middelen en niet van andere onderdelen van Erasmus+ of EU-programma's (opmerking: als gevolg van dit amendement moeten de artikelen 27 t/m 31 worden geschrapt).

Amendement    106

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  het Europees Sociaal Fonds, dat 35 000 000 EUR in lopende prijzen bijdraagt;

Schrappen

Amendement    107

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het Uniemechanisme voor civiele bescherming, dat 6 000 000 EUR in lopende prijzen bijdraagt;

Schrappen

Amendement    108

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  het LIFE-programma, dat 4 500 000 EUR in lopende prijzen bijdraagt;

Schrappen

Amendement    109

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, dat 1 800 000 EUR in lopende prijzen bijdraagt.

Schrappen

Amendement    110

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Het resterende bedrag wordt gefinancierd door middel van alle beschikbare financiële middelen in het kader van de huidige MFK-verordening.

Amendement    111

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De jaarlijkse kredieten worden door het Europees Parlement en de Raad goedgekeurd binnen de grenzen van het meerjarig financieel kader.

Amendement    112

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De financiële ondersteuning van de in artikel 7, lid 1, onder a) en b), bedoelde solidariteitsplaatsen en -projecten bedraagt indicatief 80 % voor vrijwilligersplaatsen en solidariteitsprojecten en 20 % voor stages en banen.

3.  De financiële ondersteuning van de in artikel 7, lid 1, onder a) en b), bedoelde solidariteitsplaatsen en -projecten bedraagt indicatief 95 % voor vrijwilligersplaatsen en solidariteitsprojecten en 5 % voor stages en banen.

Amendement    113

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De financiële toewijzing kan ook de uitgaven dekken voor voorbereidende, monitoring-, controle-, audit- en evaluatieactiviteiten die nodig zijn voor het beheer van het Europees Solidariteitskorps en de verwezenlijking van de doelstellingen ervan, met name studies, bijeenkomsten van deskundigen en voorlichtings- en communicatieacties, uitgaven die verband houden met het opzetten, onderhouden en bijwerken van de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps en de nodige ondersteunende computersystemen, en alle andere kosten voor technische en administratieve bijstand die door de Commissie voor het beheer van het Europees Solidariteitskorps zijn gedaan.

4.  De financiële toewijzing kan ook de uitgaven dekken voor voorbereidende, monitoring-, controle-, audit- en evaluatieactiviteiten die nodig zijn voor het beheer van het ESVS en de verwezenlijking van de doelstellingen ervan, met name gepersonaliseerde en op maat gesneden ondersteuning voor deelnemende kansarme jongeren, studies, bijeenkomsten van deskundigen en voorlichtings- en communicatieacties, uitgaven die verband houden met het opzetten, onderhouden en bijwerken van de portaalsite van het ESVS en de nodige ondersteunende computersystemen, en alle andere kosten voor technische en administratieve bijstand die door de Commissie voor het beheer van het ESVS zijn gedaan.

Amendement    114

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4 bis.  De Commissie en de lidstaten blijven financiering verstrekken voor civiele bescherming en humanitaire hulp, zodat het ESVS niet wordt gebruikt om besparingen in de overheidsuitgaven te compenseren met het inzetten van jonge vrijwilligers in sociale sectoren waar banen zijn geschrapt.

Amendement    115

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Indien nodig kunnen in de begroting voor de jaren na 2020 kredieten worden opgenomen om vergelijkbare uitgaven te dekken, zodat maatregelen die per 31 december 2020 nog niet zijn voltooid verder kunnen worden beheerd.

5.  Indien nodig kunnen in de begroting voor de jaren na 2020 betalingskredieten worden opgenomen om vergelijkbare uitgaven te dekken, zodat maatregelen die per 31 december 2020 nog niet zijn voltooid verder kunnen worden beheerd.

Amendement    116

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Een deelnemend land kan aan begunstigden nationale middelen ter beschikking stellen die volgens de voorschriften van het Europees Solidariteitskorps beheerd worden, en daartoe gebruikmaken van de gedecentraliseerde structuren van het Europees Solidariteitskorps, voor zover dit land naar evenredigheid deelneemt aan de financiering van die structuren.

6.  Een deelnemend land, regionale of lokale entiteit stelt, rekening houdend met zijn middelen, aan begunstigden bijkomende nationale middelen ter beschikking die volgens de voorschriften van het ESVS beheerd worden, en maakt daartoe gebruik van de gedecentraliseerde structuren van het ESVS, voor zover dit land naar evenredigheid deelneemt aan de financiering van die structuren. De lidstaten kunnen nieuwe bijkomende middelen beschikbaar maken.

Amendement    117

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Om de vereisten waaraan de begunstigden moeten voldoen te vereenvoudigen, moet zo veel mogelijk worden gebruikgemaakt van forfaitaire bedragen, op kosten per eenheid gebaseerde subsidies en vaste subsidiebedragen.

Amendement    118

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten nemen deel aan het Europees Solidariteitskorps.

1.  Het ESVS is actief in de Unie en in derde landen.

Amendement    119

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het Europees Solidariteitskorps staat niet alleen open voor de lidstaten, maar ook voor deelname van andere landen, op basis van bilaterale overeenkomsten. Deze samenwerking wordt in voorkomend geval gefinancierd uit aanvullende kredieten volgens met de betrokken landen nader overeen te komen procedures.

2.  Tegen 2020 staat het ESVS open voor alle andere landen die deelnemen aan het Europees vrijwilligerswerk en staat het tevens open voor andere landen op basis van bilaterale en multilaterale overeenkomsten. Deze samenwerking, met bijzondere aandacht voor buurlanden en laag- en middeninkomenslanden, wordt in voorkomend geval gefinancierd uit aanvullende kredieten volgens met de betrokken landen nader overeen te komen procedures.

Amendement    120

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Jongeren tussen 17 en 30 jaar die willen deelnemen aan het Europees Solidariteitskorps schrijven zich in op de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps. Op het moment waarop de plaatsing of het project begint, moet de ingeschreven jongere echter de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en mag hij niet ouder zijn dan 30 jaar.

1.  Jongeren tussen 17 en 30 jaar kunnen deelnemen aan het ESVS. Jongeren vanaf 17 jaar die willen deelnemen aan het ESVS kunnen zich inschrijven op de ESVS-portaalsite of zich kandidaat stellen voor een solidariteitsplaats via de sollicitatieprocedure waarin wordt voorzien door een deelnemende organisatie die houder is van het kwaliteitskeurmerk. Op het moment waarop de plaatsing of het project begint, moet de ingeschreven jongere echter de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en mag hij niet ouder zijn dan 30 jaar. De Commissie streeft ernaar alle in aanmerking komende kandidaten een plaats aan te bieden.

Amendement    121

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Bij de uitvoering van deze verordening zorgen de Commissie en de deelnemende landen ervoor dat bijzondere voorzieningen worden getroffen om sociale inclusie en met name deelname van kansarme jongeren te bevorderen.

2.  Bij de uitvoering van deze verordening zorgen de Commissie, de lidstaten en andere deelnemende landen ervoor dat er specifieke en doeltreffende maatregelen worden genomen om sociale inclusie en gelijke toegangsvoorwaarden te bevorderen, met name met het oog op deelname van kansarme jongeren, met inbegrip van personen met een handicap, personen die zichzelf als LGBTI beschouwen en personen uit gemarginaliseerde gemeenschappen. Mogelijke maatregelen zijn onder meer aangepaste, op maat gesneden ondersteuningsregelingen en begeleiding, specifieke contactpersonen tijdens de opdracht en speciale formats zoals plaatsen van korte duur. Eventuele bijkomende kosten in verband met de deelname van personen met speciale behoeften worden voor 100 % gedekt.

Amendement    122

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Het Europees Solidariteitskorps staat open voor deelname van publieke en private entiteiten of internationale organisaties, op voorwaarde dat zij een kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps hebben gekregen.

1.  Het ESVS staat open voor deelname van publieke en private non-profitentiteiten, internationale organisaties zoals ngo's en organisaties uit het maatschappelijk middenveld, op voorwaarde dat hun activiteiten in overeenstemming zijn met de definitie van solidariteitsactiviteit in de zin van deze verordening, dat zij een kwaliteitskeurmerk hebben gekregen en dat de activiteit die zij aanbieden niet is opgenomen in de lijst van uitgesloten activiteiten.

Amendement    123

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Een aanvraag voor deelname aan het Europees Solidariteitskorps van een in aanmerking komende entiteit wordt beoordeeld door de bevoegde uitvoerende instantie van het Europees Solidariteitskorps om na te gaan of haar activiteiten voldoen aan de vereisten van het Europees Solidariteitskorps.

2.  Een aanvraag voor deelname aan het ESVS van een in aanmerking komende entiteit wordt beoordeeld door de bevoegde uitvoerende instantie van het ESVS om na te gaan of haar activiteiten voldoen aan de beginselen en vereisten die zijn vastgelegd in het handvest van het ESVS. Een entiteit die haar activiteiten substantieel wijzigt, stelt de bevoegde uitvoerende instantie daarvan in kennis met het oog op een nieuwe beoordeling. De aanvraag- en inschrijvingsprocedure is gebruikersvriendelijk. Administratieve lasten worden vermeden. De procedure voor de totstandbrenging van de component vrijwilligerswerk wordt onderscheiden van de procedure voor de toekenning van een kwaliteitskeurmerk voor de professionele component, rekening houdend met de specifieke kenmerken van elke component.

Amendement    124

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Op grond van die beoordeling kan het kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps aan de entiteit worden toegekend. Het toegekende kwaliteitskeurmerk wordt op gezette tijden opnieuw beoordeeld en kan worden ingetrokken.

3.  Op grond van die beoordeling kan het ESVS-kwaliteitskeurmerk aan de entiteit worden toegekend. Het toegekende kwaliteitskeurmerk wordt regelmatig en ten minste om de twee jaar opnieuw beoordeeld, zonder al te grote administratieve lasten te veroorzaken, en kan worden ingetrokken zodra de activiteiten van die entiteit niet langer voldoen aan de beginselen en vereisten die zijn vastgelegd in het handvest van het ESVS. Na een verdere beoordeling kan het echter opnieuw worden toegekend. De resultaten van de herbeoordelingen van entiteiten maken deel uit van de in artikel 15 van deze verordening bedoelde controle en evaluatie, en met name van het in 2020 door de Commissie te publiceren voortgangsverslag.

Amendement    125

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Elke entiteit die het kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps heeft gekregen, krijgt toegang tot de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps en mag solidariteitsactiviteiten aanbieden aan ingeschreven jongeren.

4.  Elke entiteit die het ESVS-kwaliteitskeurmerk heeft gekregen, krijgt toegang tot de ESVS-portaalsite en mag solidariteitsactiviteiten aanbieden aan ingeschreven jongeren. De Commissie voert een afzonderlijke erkenningsprocedure in voor entiteiten die vrijwilligersplaatsen willen aanbieden en entiteiten die banen en stages willen aanbieden, met verschillende beoordelingscriteria, waarbij de toegang tot het programma wordt beperkt tot de acties waarvoor zij erkend zijn.

Amendement    126

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis.  De administratieve lasten moeten in alle stadia van de aanvraag- en erkenningsprocedure zo beperkt mogelijk blijven ter voorkoming van frustraties, extra kosten of een gebrek aan stimulansen bij de deelnemende organisatie om plaatsen aan te bieden.

Amendement    127

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 ter.  Deelnemende organisaties die voor hun solidariteitsopdracht financiering ontvangen in het kader van vrijwilligersactiviteiten mogen onafhankelijk voorzien in de opleiding die door het programma wordt voorgeschreven met het oog op voorbereiding, ondersteuning tijdens de solidariteitsopdracht en follow-up, voor zover zij er niet voor opteren de verantwoordelijkheid voor deze opleiding toe te vertrouwen aan het bevoegde nationale agentschap. De deelnemende organisaties ontvangen financiële steun voor hun eigen opleidingsregelingen.

Amendement    128

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Publieke of private entiteiten die zijn gevestigd in een deelnemend land en internationale organisaties die solidariteitsactiviteiten verrichten in de deelnemende landen kunnen een aanvraag indienen voor financiering door het Europees Solidariteitskorps. In het geval van activiteiten als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder a), moet de deelnemende organisatie eerst het kwaliteitskeurmerk behalen voor zij financiering door het Europees Solidariteitskorps kan verkrijgen. In het geval van solidariteitsprojecten als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder b), kunnen ook natuurlijke personen een aanvraag voor financiering doen namens informele groepen van deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps.

Publieke of private non-profitentiteiten die zijn gevestigd in een lidstaat of ander deelnemend land en internationale organisaties die solidariteitsactiviteiten verrichten in de deelnemende landen kunnen een aanvraag indienen voor financiering door het ESVS. In het geval van activiteiten als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder a), moet de deelnemende organisatie eerst het kwaliteitskeurmerk behalen voor zij financiering door het ESVS kan verkrijgen. In het geval van solidariteitsprojecten als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder b), kunnen ook natuurlijke personen een aanvraag voor financiering doen namens informele groepen van ESVS-deelnemers, op voorwaarde dat er gelijkwaardige kwaliteitscontroles worden verricht door de bevoegde uitvoerende instanties.

Amendement    129

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie controleert, in samenwerking met de deelnemende landen, regelmatig de prestaties van het Europees Solidariteitskorps met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen.

1.   De Commissie controleert in samenwerking met de lidstaten en de deelnemende landen, de uitvoerende instanties en deelnemende en uitzendende organisaties, alsook Unie- en nationale belanghebbenden zoals jeugdorganisaties – regelmatig en effectief de prestaties van het ESVS wat de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma betreft. Hiertoe wordt een speciaal comité voor toezicht op het programma opgericht. Het comité voor toezicht op het programma bestaat uit vertegenwoordigers van de Commissie, de lidstaten, de andere deelnemende landen, de uitvoerende instanties, deelnemende organisaties en Unie- en nationale belanghebbenden.

Amendement    130

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.   De voortgang in verband met de specifieke doelstellingen wordt gemeten aan de hand van indicatoren, zoals:

2.   De voortgang in verband met de specifieke doelstellingen wordt gemeten aan de hand van een reeks kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren, zoals:

Amendement    131

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)   het aantal deelnemers aan vrijwilligerswerk (in eigen land of in het buitenland);

a)   het aantal deelnemers aan kwaliteitsvol vrijwilligerswerk en het profiel van deze deelnemers, uitgesplitst naar land, leeftijd en gender (in eigen land of in het buitenland);

Amendement    132

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  het aantal deelnemers dat verklaart zijn kennis, vaardigheden en competenties te hebben verbeterd;

Amendement    133

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a ter)  de mate waarin de projectdoelstellingen zijn bereikt in termen van vastgestelde behoeften van de gemeenschap;

Amendement    134

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)   het aantal deelnemers aan solidariteitsprojecten;

d)  het aantal deelnemers aan kwaliteitsvolle solidariteitsprojecten en het profiel van deze deelnemers, uitgesplitst naar land, leeftijd en gender;

Amendement    135

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  het aantal deelnemers dat verklaart vaardigheden, competenties en kennis te hebben verworven die hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling, alsook hun ontwikkeling als burger – met inbegrip van het Europees burgerschap – ten goede komen, uitgesplitst naar leeftijd, land en gender;

Amendement    136

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d ter)  het aantal deelnemers met bijzondere behoeften of het aantal kansarme jongeren;

Amendement    137

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e bis)  het aantal deelnemers dat voor deelname aan het ESVS een certificaat zoals de Youthpass of een andere soort formele erkenning heeft ontvangen;

Amendement    138

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e ter)   het percentage jongeren dat na deelname een baan heeft gevonden;

Amendement    139

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – letter e quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e quater)   het percentage deelnemers dat verklaart voornemens te zijn te blijven deelnemen aan solidariteitsactiviteiten, uitgesplitst naar land, leeftijd en gender; e...) het aantal solidariteitsprojecten;

Amendement    140

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – letter e quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e quinquies)   het aantal organisaties dat houder is van het kwaliteitskeurmerk en voor zijn solidariteitsactiviteiten financiering heeft ontvangen in het kader van het ESVS, uitgesplitst naar land;

Amendement    141

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – letter e sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e sexies)  de kwaliteit en de doeltreffendheid van de volledige procedure, meer bepaald de hoogte van de administratieve lasten voor de deelnemers en de deelnemende organisaties;

Amendement    142

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – letter e septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e septies)  de algemene tevredenheid bij deelnemers en deelnemende organisaties met betrekking tot de kwaliteit van de ESVS-plaatsen, opleiding, taalondersteuning, administratieve ondersteuning, verzekering en ondersteuning na de plaatsing;

Amendement    143

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – letter e octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e octies)  efficiëntie en doeltreffendheid van de procedures en criteria die worden gehanteerd voor de toekenning van het kwaliteitskeurmerk en de verdere herbeoordeling in verband met de toekenning van een kwaliteitskeurmerk;

Amendement    144

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – letter e nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e nonies)  de kwaliteit van de plaats, met name wat begeleiding en follow-up van de deelnemers betreft;

Amendement    145

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – letter e decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e decies)  de kwaliteit van de resultaten en effecten van de solidariteitsactiviteiten;

Amendement    146

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – letter e undecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e undecies)  de doeltreffendheid van de specifieke maatregelen die zijn vastgesteld om sociale inclusie en gelijke kansen te bevorderen en te waarborgen voor deelnemers, met name met het oog op de deelname van kansarme jongeren;

Amendement    147

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening stelt de Commissie een gedetailleerd programma op voor de monitoring van de outputs, resultaten en effecten van deze verordening.

Uiterlijk op ...* stelt de Commissie een gedetailleerd programma op voor de monitoring van de outputs, resultaten en effecten van deze verordening.

 

_______________

 

* Datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Amendement    148

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  In 2020 publiceert de Commissie een verslag waarin zij de balans opmaakt van de voortgang die is gemaakt met het oog op de verwezenlijking van de resultaten, waaronder de doelstelling om tegen 2020 100 000 jongeren kansen te bieden om deel te nemen aan het Europees Solidariteitskorps (hiermee worden alle plaatsingen en projecten als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder a) en b).

3.  In 2019 publiceert de Commissie een verslag over de verkregen resultaten en de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de tenuitvoerlegging van het programma, waarin zij de balans opmaakt van de voortgang die is gemaakt met het oog op de verwezenlijking van de resultaten, waaronder de doelstelling om tegen 2020 100 000 jongeren kansen te bieden om deel te nemen aan het ESVS (hieronder vallen alle plaatsingen en projecten als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder a) en b)), alsook van de kostenefficiëntie van het programma, en legt zij dit voor aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité, en het Comité van de Regio's.

Amendement    149

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De kwaliteit van de plaatsen wordt geëvalueerd aan de hand van gemeenschappelijke controlenormen in alle deelnemende landen, zodat een gemeenschappelijk kwaliteitsniveau van de uitvoering kan worden bereikt. Deelnemende organisaties helpen bij de ontwikkeling van een reeks kwaliteitsnormen.

Amendement    150

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Vier jaar na de inwerkingtreding van deze verordening voert de Commissie een onafhankelijke beoordeling van deze verordening uit en legt zij een verslag met de belangrijkste bevindingen voor aan het Europees Parlement, de Raad, het Comité van de Regio's en het Europees Economisch en Sociaal Comité.

4.  De Commissie voert ex post een onafhankelijke beoordeling van deze verordening uit om de efficiëntie, de doeltreffendheid en de effecten van het programma ten opzichte van de programmadoelstellingen te beoordelen, en legt uiterlijk op 30 juni 2021 een verslag met de belangrijkste bevindingen, inclusief aanbevelingen voor de toekomst van het programma, voor aan het Europees Parlement, de Raad, het Comité van de Regio's en het Europees Economisch en Sociaal Comité. In het kader van deze beoordeling zorgt de Commissie voor regelmatig overleg met alle relevante belanghebbende partijen, met inbegrip van de deelnemers, de deelnemende organisaties en de betrokken plaatselijke gemeenschappen. Bij toekomstige voorstellen voor de opzet van het programma en de toewijzing van middelen wordt rekening gehouden met de resultaten van de beoordeling.

Amendement    151

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie zorgt in samenwerking met de deelnemende landen voor de verspreiding van informatie en publiciteitsmateriaal en van informatie over follow-upmaatregelen in verband met alle acties die door het Europees Solidariteitskorps worden ondersteund.

1.  De Commissie zorgt, in samenwerking met de deelnemende landen en netwerken op Unieniveau die relevant zijn voor de activiteiten van het ESVS, voor de verspreiding van informatie en publiciteitsmateriaal en van informatie over follow-upmaatregelen in verband met alle acties die door het ESVS worden ondersteund, met name met behulp van ICT-oplossingen zoals een portaalsite die in alle officiële talen van de Unie beschikbaar is, met bijzondere aandacht voor gelijke kansen en toegankelijkheid.

Amendement    152

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 20 bedoelde nationale agentschappen ontwikkelen een consistent beleid met betrekking tot doeltreffende voorlichting en de verspreiding en benutting van de resultaten van activiteiten die worden ondersteund in verband met de door hen beheerde acties, staan de Commissie bij in de uitvoering van de algemene taak van voorlichting over het Europees Solidariteitskorps, met inbegrip van informatie over de op nationaal en Unieniveau beheerde acties, en de resultaten ervan, en informeren relevante doelgroepen over de initiatieven die in hun land zijn ondernomen.

2.  De in artikel 20 bedoelde nationale agentschappen ontwikkelen een consistent beleid met betrekking tot doeltreffende voorlichting, die tevens gericht is op afgelegen gebieden, en de verspreiding en benutting van de resultaten van activiteiten die worden ondersteund in verband met de door hen beheerde acties, staan de Commissie bij in de uitvoering van de algemene taak van voorlichting over het ESVS, met inbegrip van informatie over de op nationaal en Unieniveau beheerde acties, en de resultaten ervan, en informeren relevante doelgroepen over de initiatieven die in hun land zijn ondernomen.

Amendement    153

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  In het kader van communicatieactiviteiten wordt tevens de institutionele communicatie betreffende de beleidsprioriteiten van de Unie ondersteund, op voorwaarde dat zij betrekking hebben op de algemene doelstellingen van deze verordening.

3.  In het kader van communicatieactiviteiten wordt tevens de institutionele communicatie betreffende de beleidsprioriteiten van de Unie ondersteund, op voorwaarde dat zij betrekking hebben op de algemene doelstellingen van deze verordening en voor de Unie een meerwaarde en een grotere zichtbaarheid opleveren.

Amendement    154

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Nationale agentschappen werken samen met gespecialiseerde informatiediensten voor jongeren die deze doelgroep informeren, benaderen, begeleiden en ondersteunen, met name jongeren met een kansarme achtergrond, teneinde een samenhangende en diverse verspreiding en voorlichting te waarborgen.

Amendement    155

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) op het niveau van de Unie;

Amendement    156

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De nationale autoriteit wijst een onafhankelijk auditorgaan aan. Het onafhankelijke auditorgaan geeft een auditverklaring af over de in artikel 60, lid 5, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 bedoelde jaarlijkse beheersverklaring.

1.  De nationale autoriteit wijst overeenkomstig het transparantiebeginsel een onafhankelijk auditorgaan aan. Het onafhankelijke auditorgaan geeft een auditverklaring af over de in artikel 60, lid 5, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 bedoelde jaarlijkse beheersverklaring.

Amendement    157

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 19 bis

 

Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur

 

1.   Op het niveau van de Unie is het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) verantwoordelijk voor het beheer in alle stadia van de subsidies voor projecten en acties van het ESVS als bedoeld in artikel 7 van deze verordening die door Uniebrede of internationale organisaties worden ingediend.

 

2.   Het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) is tevens verantwoordelijk voor het erkennen en controleren van Uniebrede of internationale organisaties.

Amendement    158

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In elk land dat deelneemt aan het Europees Solidariteitskorps treden de nationale agentschappen die zijn aangewezen voor het beheer van de acties als bedoeld in hoofdstuk III van Verordening (EU) nr. 1288/2013 in hun respectieve landen ook op als nationale agentschappen in het kader van het Europees Solidariteitskorps.

In elk land dat deelneemt aan het ESVS treden de nationale agentschappen die zijn aangewezen voor het beheer van de acties als bedoeld in hoofdstuk III van Verordening (EU) nr. 1288/20131 in hun respectieve landen ook op als nationale agentschappen in het kader van het ESVS. Organisaties van het Eures-netwerk zoals bedoeld in artikel 7 van Verordening (EU) 2016/589 ondersteunen deze nationale agentschappen bij het beheer van de solidariteitsacties in de vorm van stageplaatsen en banen en bij de desbetreffende kwaliteits- en steunmaatregelen in het kader van het ESVS.

 

_______________

 

1 Verordening (EU) 2016/589 van het Europees Parlement en de Raad van 13 april 2016 inzake een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening (Eures), de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 492/2011 en (EU) nr. 1296/2013 (PB L 107 van 22.4.2016, blz. 1).

Amendement    159

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Onverminderd artikel 28, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1288/2013 is het nationale agentschap ook verantwoordelijk voor alle fasen van de projectcyclus van de acties in het kader van het Europees Solidariteitskorps die zijn opgenomen in de in artikel 24 bedoelde uitvoeringshandelingen overeenkomstig artikel 58, lid 1, onder c), punten v) en vi), van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 en artikel 44 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie34.

2.  Onverminderd artikel 28, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1288/2013 is het nationale agentschap ook verantwoordelijk voor alle fasen van de projectcyclus van de acties in het kader van het ESVS die zijn opgenomen in de in artikel 24 bedoelde uitvoeringshandelingen overeenkomstig artikel 58, lid 1, onder c), punten v) en vi), van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 en artikel 44 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie34. De Commissie biedt de nationale agentschappen concrete opleiding en richtsnoeren om hen in staat te stellen alle fasen van de projectcyclus naar behoren uit te voeren en alle belemmeringen waarmee personen en organisaties kunnen worden geconfronteerd aan te pakken.

__________________

__________________

34 Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie van 29 oktober 2012 houdende uitvoeringsvoorschriften voor Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (PB L 362 van 31.12.2012, blz. 1).

34 Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie van 29 oktober 2012 houdende uitvoeringsvoorschriften voor Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (PB L 362 van 31.12.2012, blz. 1).

Amendement    160

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  nadere bepalingen inzake de interne controlenormen voor nationale agentschappen en de voorschriften voor het beheer van middelen van de Unie voor het verlenen van subsidies door nationale agentschappen;

a)  nadere bepalingen inzake de interne controlenormen voor nationale agentschappen en de voorschriften voor het beheer van middelen van de Unie voor het verlenen van subsidies door nationale agentschappen, met inachtneming van de voorschriften inzake vereenvoudiging en dus zonder bijkomende lasten te creëren voor deelnemende organisaties;

Amendement    161

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  specificatie van de jaarlijkse prioriteiten;

Amendement    162

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a ter)  overleg met nationale agentschapen in verband met de totstandbrenging van procedures, instrumenten en hulpmiddelen, waarbij wordt gezorgd voor passende middelen voor beheersprovisies;

Amendement    163

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  De Commissie organiseert regelmatig bijeenkomsten met het netwerk van nationale agentschappen om zorg te dragen voor een coherente uitvoering van het Europees Solidariteitskorps in alle deelnemende landen.

7.  De Commissie organiseert regelmatig bijeenkomsten met het netwerk van nationale agentschappen, met de deelnemende en uitzendende organisaties en met andere belanghebbenden uit het maatschappelijk middenveld die betrokken zijn bij de activiteiten van het ESVS, zoals jeugdorganisaties, om zorg te dragen voor een coherente uitvoering van het ESVS in alle deelnemende landen. De Commissie nodigt op deze bijeenkomsten ook bestaande netwerken op Unieniveau uit die relevant zijn voor de activiteiten in het kader van het ESVS, zoals het Europees netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening, Eures en het Eurodesk-netwerk, het Europees vrijwilligerscentrum (CEV) en het Europees Jeugdforum, en andere relevante organisaties uit het maatschappelijk middenveld, waaronder netwerken die de werkgevers en de vakbonden vertegenwoordigen.

Amendement    164

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het nationale agentschap is verantwoordelijk voor de primaire controle van de begunstigden van subsidies voor de acties van het Europees Solidariteitskorps die aan hen worden toevertrouwd. Die controles bieden een redelijke zekerheid dat de verleende subsidies worden besteed voor de doeleinden waarvoor zij bestemd zijn en in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften van de Unie.

3.  Het nationale agentschap en het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) zijn verantwoordelijk voor de primaire controle van de begunstigden van subsidies voor de acties van het ESVS die aan hen worden toevertrouwd. Die controles zijn evenredig en passend en bieden een redelijke zekerheid dat de verleende subsidies worden besteed voor de doeleinden waarvoor zij bestemd zijn en in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften van de Unie, met inachtneming van de voorschriften inzake vereenvoudiging en dus zonder bijkomende lasten te creëren voor deelnemende organisaties. Om de vereisten waaraan de begunstigden moeten voldoen te vereenvoudigen, wordt bovendien zoveel mogelijk gebruikgemaakt van forfaitaire bedragen, op kosten per eenheid gebaseerde subsidies of vaste subsidiebedragen.

Amendement    165

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Om deze verordening uit te voeren stelt de Commissie werkprogramma's vast door middel van uitvoeringshandelingen. Elk werkprogramma zorgt ervoor dat de algemene en specifieke doelstellingen als neergelegd in de artikelen 3 en 4 op consistente wijze ten uitvoer worden gelegd en vermeldt de verwachte resultaten, de tenuitvoerleggingsmethode en het totale bedrag ervan. Het werkprogramma omvat ook een omschrijving van de te financieren acties, een indicatie van het voor elke actie toegewezen bedrag, alsmede een indicatie van de verdeling van middelen tussen de deelnemende landen voor de door de nationale agentschappen te beheren acties, en een indicatief tijdschema voor de uitvoering.

1.  De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 25 bis met betrekking tot de vaststelling van werkprogramma's gedelegeerde handelingen vast te stellen. Elk werkprogramma zorgt ervoor dat de algemene en specifieke doelstellingen als neergelegd in de artikelen 3 en 4 op consistente wijze ten uitvoer worden gelegd en vermeldt de verwachte resultaten, de tenuitvoerleggingsmethode en het totale bedrag ervan. Het werkprogramma omvat ook een omschrijving van de te financieren acties, met inbegrip van gezamenlijke acties op grensoverschrijdend niveau, een indicatie van het voor elke actie toegewezen bedrag, alsmede een indicatie van de verdeling van middelen tussen de deelnemende landen voor de door de nationale agentschappen te beheren acties, en een indicatief tijdschema voor de uitvoering.

Motivering

Het Parlement en de Raad moeten worden geraadpleegd over de uitvoeringsmaatregelen van deze verordening.

Amendement    166

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Twee jaar na het begin van de tenuitvoerlegging van deze verordening door de Commissie aan de hand van werkprogramma's worden de resultaatindicatoren van het ESVS met het oog op nadere toetsing ingediend bij de Raad en het Parlement, zodat kan worden beoordeeld op welke wijze de beoogde doelstellingen en activiteiten het best kunnen worden opgenomen in een formeel kader inzake jeugdbeleid dat na 2020 moet worden ingevoerd.

Amendement    167

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Amendement    168

Voorstel voor een verordening

Artikel 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 25

Schrappen

Comitéprocedure

 

1.  De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 36 van Verordening (EU) nr. 1288/2013 opgerichte comité. Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

 

2.  Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

 

Motivering

Het Parlement en de Raad moeten worden geraadpleegd over de uitvoeringsmaatregelen van deze verordening.

Amendement    169

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 25 bis

 

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

 

1.   De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

 

2.   De in artikel 24 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze verordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

 

3.   Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 24 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

 

4.   Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016.

 

5.   Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

 

6.   Een overeenkomstig artikel 24 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

Amendement    170

Voorstel voor een verordening

Artikel 27

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 27

Schrappen

Wijziging van Verordening (EU) nr. 1293/2013

 

Aan artikel 4 van Verordening (EU) nr. 1293/2013 wordt het volgende lid toegevoegd:

 

"3.  Maximaal 3 000 000 miljoen EUR in lopende prijzen van het subprogramma Milieu, dat overeenkomt met het prioritaire gebied Milieubeleid en -bestuur en informatie, en maximaal 1 500 000 EUR in lopende prijzen van het subprogramma Klimaatactie, dat overeenkomt met het prioritaire gebied Klimaatgovernance en -informatie, wordt toegewezen voor de financiering van projecten in de zin van artikel 17, lid 4, uitgevoerd door het Europees Solidariteitskorps overeenkomstig Verordening (EU) nr. 2017/XXX, die bijdragen tot een of meer van de prioritaire gebieden in de zin van de artikelen 9 en 13. Deze toewijzing wordt uitsluitend toegepast overeenkomstig Verordening (EU) 2017/XXX, met uitsluiting van de specifieke eisen van Verordening (EU) nr. 1293/2013. "

 

Amendement    171

Voorstel voor een verordening

Artikel 28

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 28

Schrappen

Wijzigingen van Verordening (EU) nr. 1303/2013

 

Verordening (EU) nr. 1303/2013 wordt als volgt gewijzigd:

 

1.  Artikel 58, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:

 

a)  de eerste alinea wordt vervangen door:

 

"Op initiatief van de Commissie kunnen de ESI-fondsen steun verlenen voor maatregelen op het gebied van voorbereiding, toezicht, administratieve en technische bijstand, evaluatie, audit en controle die voor de uitvoering van deze verordening nodig zijn, alsmede steun verlenen voor acties uit hoofde van Verordening (EU) 2017/XXX als bedoeld in de derde alinea, voor zover deze acties erop gericht zijn de doelstelling inzake economische, sociale en territoriale cohesie te bereiken. "

 

b)  aan de derde alinea wordt het volgende punt m) toegevoegd:

 

"m)  uit hoofde van Verordening (EU) 2017/XXX betreffende het Europees Solidariteitskorps gefinancierde acties die erop zijn gericht de persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling van jongeren en hun ontwikkeling als burger te stimuleren, hun inzetbaarheid te vergroten en de overgang naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. "

 

2.  Aan artikel 91, lid 3, wordt de volgende alinea toegevoegd:

 

"35 000 000 EUR in lopende prijzen van het bedrag dat is toegewezen aan technische bijstand op initiatief van de Commissie wordt toegewezen voor het Europees Solidariteitskorps ter ondersteuning van zijn acties, overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder a), van Verordening (EU) 2017/XXX. Deze toewijzing wordt uitsluitend toegepast overeenkomstig Verordening (EU) 2017/XXX, met uitsluiting van de specifieke eisen van fondsspecifieke verordeningen. "

 

Amendement    172

Voorstel voor een verordening

Artikel 29

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 29

Schrappen

Wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013

 

Aan artikel 51, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1305/2013 wordt na de eerste alinea de volgende alinea toegevoegd:

 

"Het Elfpo mag eveneens acties financieren die worden uitgevoerd door het Europees Solidariteitskorps voor een bedrag van 1 800 000 EUR in lopende prijzen overeenkomstig Verordening (EU) 2017/XXX die bijdragen tot een of meer prioriteiten van de Unie voor plattelandsontwikkeling. De toewijzing wordt uitsluitend toegepast overeenkomstig Verordening (EU) 2017/XXX, met uitsluiting van de specifieke eisen van Verordening (EU) nr. 1305/2013. "

 

Motivering

Het Europees Solidariteitskorps mag niet ten koste gaan van de werking van andere EU-programma's en de nadruk ervan moet in de eerste plaats liggen op jongeren en vrijwilligers binnen het programma Erasmus+ (opmerking: als gevolg van dit amendement moeten de artikelen 27 t/m 31 worden geschrapt).

Amendement    173

Voorstel voor een verordening

Artikel 30

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 30

Schrappen

Wijziging van Verordening (EU) nr. 1306/2013

 

Aan artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1306/2013 wordt het volgende punt j) toegevoegd:

 

"j)  de door het Europees Solidariteitskorps overeenkomstig Verordening (EU) 2017/XXX uitgevoerde acties die bijdragen tot een of meer prioriteiten van de Unie op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling, en met name de acties als bedoeld in artikel 51, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1305/2013. Deze toewijzing wordt uitsluitend toegepast overeenkomstig Verordening (EU) 2017/XXX, met uitsluiting van de specifieke eisen van fondsspecifieke verordeningen. "

 

Amendement    174

Voorstel voor een verordening

Artikel 31

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 31

Schrappen

Wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU

 

Aan artikel 19, lid 1, van Besluit nr. 1313/2013/EU wordt na de tweede alinea de volgende alinea toegevoegd:

 

"Het bedrag van 6 000 000 EUR in lopende prijzen van de financiële middelen afkomstig van rubriek 3 ("Veiligheid en burgerschap") wordt toegewezen voor de financiering van door het Europees Solidariteitskorps overeenkomstig Verordening (EU) 2017/XXX uitgevoerde acties die bijdragen tot een of meer prioriteiten van de Unie op het gebied van civiele bescherming. De toewijzing wordt uitsluitend toegepast overeenkomstig Verordening (EU) 2017/XXX, met uitsluiting van de specifieke eisen van Besluit nr. 1313/2013/EU. "

 

(1)

(2)

(3)


TOELICHTING

Het Europees Solidariteitskorps (ESK) is een waardevol initiatief van de Europese Commissie om de solidariteit binnen Europa te versterken. De behoefte hieraan is groter dan ooit tevoren: de aanhoudende jeugdwerkloosheid, de monetaire crisis en de toenemende euroscepsis vragen om meer engagement en solidariteit op Europees niveau. Om deze uitdagingen op duurzame wijze aan te kunnen pakken en om zo vroeg mogelijk een solidaire opstelling te bevorderen, is het ESK gericht op de toekomst van Europa: de jeugd. Het programmavoorstel van de Commissie biedt naast een uitgebreid "Europees vrijwilligerswerk" (EVS) bepalingen op het gebied van werkgelegenheid die betrekking hebben op banen en stages in de solidariteitssector.

Als rapporteur zet ik mij in voor het schrappen van de bepalingen inzake werkgelegenheid uit het programma, om het succes van het ESK te waarborgen, te voorkomen dat de kwaliteit van banen achteruitgaat en de waarde van vrijwilligerswerk in zijn geheel te versterken. Aangezien de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) exclusief bevoegd is voor de wijziging van de paragrafen die betrekking hebben op werkgelegenheid, hoop ik dat hierbij op constructieve wijze kan worden samengewerkt met de collega's van EMPL.

Het voorstel van de Commissie blijft op vele punten onduidelijk, wat gezien de vaststelling van de doelstelling en het afbakenen van de twee onderwerpen risico's met zich meebrengt voor zowel de individuele deelnemer(s) als voor de kwaliteit van het programma in zijn geheel.

Ik heb ervoor gekozen om meer de nadruk te leggen op de solidariteitsgedachte van het programma. Het ESK dient geen programma te zijn dat er primair op gericht is de werkgelegenheid te bevorderen en moet al helemaal niet het antwoord zijn op het probleem van jeugdwerkloosheid. Hiervoor bestaan reeds initiatieven, zoals de jongerengarantie en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, die speciaal met deze doelstelling in het leven werden geroepen. Deze initiatieven moeten worden uitgebreid en niet door een aanvullend programma minder waard worden gemaakt.

Afgezien daarvan rijst de algemene vraag of werk in een onderneming met winstoogmerk verenigbaar is met de solidariteitsgedachte. De bepalingen met betrekking tot de kwaliteitscontrole en begeleiding zijn in het Commissievoorstel erg vaag gehouden, wat leidt tot gevaarlijke lacunes op het gebied van werkgelegenheid, ten nadele van de deelnemer(s). De EU heeft niet nog een programma nodig in het kader waarvan jongeren goedkope werknemers vervangen of zelfs een tekort aan vakkrachten moeten opvangen (waarvan in de sociale sector in veel lidstaten sprake is).

Mijn verslag is erop gericht de solidariteit onder de jeugd zo succesvol mogelijk te bevorderen. Om dat te kunnen doen, moet de inclusie van jongeren uit kansarme milieus een primair doel zijn. Deze doelgroep wordt niet bereikt via onlineportalen, maar door rechtstreekse contactpersonen. Dit vereist de actieve betrokkenheid van de organen en organisaties die het vrijwilligerswerk organiseren. Slechts door middel van het opbouwen van een persoonlijke relatie kan deze doelgroep worden bereikt. Daarom pleit ik voor de gerichte bevordering van structuren voor begeleiding en flexibele diensten die het voor jongeren uit kansarme milieus mogelijk maken ervaring op te doen met vrijwilligerswerk. In het kader hiervan zet ik mij ook in voor het flexibeler maken van het vrijwilligerswerk, zodat ook alternatieve levenswijzen verenigbaar zijn met het ESK en daarmee nieuwe doelgroepen kunnen worden bereikt voor het programma.

Het schrappen van de bepalingen inzake werkgelegenheid leidt tot slot tot meer duidelijkheid bij de uitvoering. Aangezien het jeugdbeleid een andere logica volgt dan het werkgelegenheidsbeleid, mogen de nationale structuren voor de uitvoering hier ook niet worden vermengd. De nationale agentschappen voor jeugdzaken zijn momenteel niet toegerust om kwesties ten aanzien van het werkgelegenheidsbeleid op te lossen.

Een ander risico dat de opname van werkgelegenheid en vrijwilligerswerk onder één programma met zich meebrengt, is de daaruit voortvloeiende vermindering van de waarde van vrijwilligerswerk. Een betrokken jongere zal hoogstwaarschijnlijk de voorkeur geven aan een betaald aanbod boven een onbetaald aanbod. Vrijwilligerswerk zou daarmee automatisch een tweederangsactiviteit worden, terwijl het de kern vormt van de solidariteitssector. De kwaliteit van het Europees vrijwilligerswerk mag in geen geval in gevaar worden gebracht.

Door de bepalingen inzake werkgelegenheid te schrappen, wordt plaats vrijgemaakt voor een uitgebreider en diepgaander vrijwilligersprogramma op Europees niveau, dat de solidariteit in Europa echt kan bevorderen door middel van een sterkere nadruk op inclusie. Om dit doel op de lange termijn te bereiken, moeten in het volgende meerjarig financieel kader meer financiële middelen beschikbaar worden gesteld. Dit programma kan zich alleen met passende nieuwe financiële middelen verder ontwikkelen ten opzichte van het voorgaande programma en het uithangbord worden van het Europese jeugdbeleid.

In verband hiermee stel ik een naamsverandering voor, waarbij "solidariteit" de kern van het programma blijft, maar de misverstanden en de negatieve associatie met het leger die het woord "korps" oproept, wegneemt: Het "Europees solidariteitsinitiatief" (Engels: "European Solidarity Initiative").


ADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (12.1.2018)

aan de Commissie cultuur en onderwijs

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit nr. 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Rapporteur voor advies: Brando Benifei

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 54 van het Reglement

BEKNOPTE MOTIVERING

De Europese Commissie heeft in december 2016, naar aanleiding van de toespraak over de Staat van de Unie door voorzitter Juncker, het initiatief inzake het Europees Solidariteitskorps bekendgemaakt. Het overkoepelende doel is om enerzijds een saamhorigheidsgevoel ten aanzien van het Europese project te stimuleren door een van de kernwaarden daarvan, solidariteit, te bevorderen en anderzijds jonge Europeanen te helpen hun vooruitzichten op een baan te verbeteren, gelet op de aanhoudend hoge niveaus van werkloosheid onder jongeren en de discrepantie tussen de vraag naar en het aanbod van vaardigheden binnen de Unie. Nadat het initiatief in zijn eerste opzet was gelanceerd, achtte de Commissie de tijd rijp een ad-hocrechtskader voor te stellen: op 30 mei 2017 werd een voorstel voor een verordening gepubliceerd, dat momenteel tegen het licht wordt gehouden in het Parlement en de Raad. De verordening voorziet in een rechtsgrond voor het Solidariteitskorps: de begrotings- en tenuitvoerleggingsregelingen met betrekking tot het initiatief worden gedefinieerd, de specifieke doelstellingen worden geformuleerd en de belangrijkste voorwaarden worden vastgesteld.

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken heeft opdracht gekregen een advies op te stellen over de aspecten van het voorstel die specifiek betrekking hebben op het zogeheten beroepsgerelateerde onderdeel, met name op de in de tekst opgenomen definities van "stage" en "baan". Op grond van artikel 54 van het reglement van orde van het Europees Parlement heeft de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken exclusieve bevoegdheid over deze onderdelen van het Commissievoorstel.

De rapporteur van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken is in grote lijnen ingenomen met het voorstel van de Commissie, maar signaleert wel duidelijk een aantal knelpunten in het ontwerp ervan. Deze komen aan bod in de amendementen. Het primaire doel is ervoor te zorgen dat het Europees Solidariteitskorps niet de weg vrijmaakt voor een mogelijke verstoring, waarbij vrijwilligers worden gebruikt om taken te verrichten die moeten worden verricht in het kader van regulier betaald werk. In dat opzicht moet elk risico op substitutie in de wetgeving worden uitgebannen. Om deze reden acht hij het noodzakelijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen vrijwilligerswerk enerzijds en stages en banen anderzijds, ook met betrekking tot de financiering die aan beide onderdelen wordt toegewezen. De verwijzingen naar arbeidswaarborgen in de tekst moeten worden aangescherpt, en banen en stages dienen volledig te voldoen aan de geldende nationale wetgeving, moeten verplicht worden betaald en dienen tevens aan de hoogste kwaliteitsvereisten te voldoen om expliciet te worden genoemd.

Ook gelooft de rapporteur dat het absoluut noodzakelijk is dat de toegang tot vrijwilligerswerk wordt beperkt tot enkel overheidsinstellingen of de deelnemende organisaties in de non-profitsector teneinde misbruik op dit vlak te voorkomen. Dit zou bijvoorbeeld voor grote ondernemingen en concerns de mogelijkheid, zoals momenteel nog voorzien in het Europees vrijwilligerswerk (EVW), uitsluiten om door de EU gefinancierde vrijwilligers aan te nemen. Dit laatste lijkt niet alleen dubieus vanuit ethisch en financieel oogpunt, maar kan ook nog eens verworden tot een onacceptabele vorm van bedrijfsreclame. Om potentiële verstorende effecten op de arbeidsmarkt te vermijden, moeten regelgevers de solidariteitssector met de nodige aandacht behandelen, zeker ook gezien de sectoroverschrijdende aard en het sociaal-economische belang van de sector.

Het moet ondernemingen met winstoogmerk daarentegen alleen zijn toegestaan deel te nemen aan het Europees Solidariteitskorps indien zij jongeren een betaalde baan of stage bieden. Een mogelijke alternatieve variant op deze benadering, die nog altijd moet worden onderzocht, kan zijn dat als ondernemingen of sociale ondernemingen betrokken willen worden bij het Europees Solidariteitskorps, zij partnerschappen moeten ontwikkelen en plaatsing bij non-profitorganisaties moeten financieren, die deskundig zijn op het desbetreffende gebied van solidariteit.

Het Europees Solidariteitskorps biedt, middels de voorgestelde aanpassingen, jongeren in Europa de kans deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten en belangrijke praktijkervaring op te doen.

De rapporteur zou de leden van het Commissie werkgelegenheid en sociale zaken vriendelijk willen verzoeken hun werk te richten op onderdelen van de tekst die duidelijk van belang zijn voor de activiteiten van de commissie. Dit zou ertoe bijdragen een snelle goedkeuring van het standpunt van de commissie te bevorderen en zou tevens een teken vormen van positieve en loyale samenwerking met de Commissie cultuur en onderwijs en het werk van haar rapporteur.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Commissie cultuur en onderwijs onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  De Europese Unie is gebouwd op solidariteit tussen burgers en tussen lidstaten. Deze gemeenschappelijke waarde geeft richting aan haar handelingen en zorgt voor de eenheid die nodig is om het hoofd te bieden aan de huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Jonge Europeanen willen daarbij helpen door hun solidariteit in de praktijk te brengen.

(1)  De Europese Unie is gebouwd op solidariteit tussen burgers en tussen lidstaten. Deze gemeenschappelijke waarde geeft richting aan haar handelingen en zorgt voor de eenheid die nodig is om het hoofd te bieden aan de huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Jonge Europeanen willen daarbij helpen door hun solidariteit in de praktijk te brengen. Het solidariteitsbeginsel zit vervat in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en in de preambule van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  In de toespraak over de Staat van de Unie van 14 september 201617 werd benadrukt dat Europa moet investeren in jongeren en werd de oprichting van een Europees Solidariteitskorps aangekondigd. Het moet mogelijkheden scheppen voor jongeren in de hele Unie om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de samenleving, solidariteit te tonen en hun vaardigheden te ontwikkelen, waardoor zij niet alleen werk vinden, maar ook uiterst waardevolle persoonlijke ervaring opdoen.

(2)  In de toespraak over de Staat van de Unie van 14 september 201617 werd benadrukt dat Europa moet investeren in jongeren en werd de oprichting van een Europees Solidariteitskorps aangekondigd. Het moet mogelijkheden scheppen voor jongeren in de hele Unie en hen in staat stellen om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de samenleving, solidariteit te tonen en tegelijkertijd ook hun informele en niet-formele vaardigheden te ontwikkelen, waardoor zij niet alleen praktische ervaring opdoen in het kader van gemeenschapsgerichte activiteiten, maar ook uiterst waardevolle persoonlijke ervaring opdoen.

__________________

__________________

17 Staat van de Unie 2016: Naar een beter Europa — een Europa dat ons beschermt, sterker maakt en verdedigt, IP/16/3042 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3042_en.htm).

17 Staat van de Unie 2016: Naar een beter Europa — een Europa dat ons beschermt, sterker maakt en verdedigt, IP/16/3042 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3042_en.htm).

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  De Europese Unie en de lidstaten moeten zich er principieel toe verbinden regelingen uit te werken om deelname aan het Europees Solidariteitskorps zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  In haar mededeling "Een Europees Solidariteitskorps" van 7 december 201618 benadrukte de Commissie dat het nodig is de basis voor solidair werk in heel Europa te versterken, jongeren meer en betere mogelijkheden te bieden voor solidariteitsactiviteiten op een groot aantal gebieden, en nationale en lokale actoren te ondersteunen bij het aanpakken van verscheidene uitdagingen en crises. Met de mededeling nam een eerste fase van het Europees Solidariteitskorps een aanvang. Daarbij werden verschillende Unie-programma's ingeschakeld om jongeren in de hele EU mogelijkheden te bieden voor vrijwilligerswerk, stages of banen. Voor die activiteiten moeten, ongeacht of zij voor of na de datum van inwerkingtreding van deze verordening worden uitgevoerd, de regels en voorwaarden van de EU-programma's die de activiteiten tijdens de eerste fase van het Europees Solidariteitskorps hebben gefinancierd, blijven gelden.

(3)  In haar mededeling "Een Europees Solidariteitskorps" van 7 december 201618 benadrukte de Commissie dat het nodig is de basis voor solidair werk in heel Europa te versterken, jongeren meer en betere mogelijkheden te bieden voor solidariteitsactiviteiten op een groot aantal gebieden, en nationale, regionale en lokale gouvernementele en niet-gouvernementele actoren te ondersteunen bij het aanpakken van verscheidene uitdagingen en crises. Met de mededeling nam een eerste fase van het Europees Solidariteitskorps een aanvang. Daarbij werden verschillende Unie-programma's ingeschakeld om jongeren in de hele EU mogelijkheden te bieden voor vrijwilligerswerk, stages of banen. Voor die activiteiten moeten, ongeacht of zij voor of na de datum van inwerkingtreding van deze verordening worden uitgevoerd, de regels en voorwaarden van de EU-programma's die de activiteiten tijdens de eerste fase van het Europees Solidariteitskorps hebben gefinancierd, blijven gelden.

__________________

__________________

18 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Een Europees Solidariteitskorps (COM(2016) 942 final van 7.12.2016).

18 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Een Europees Solidariteitskorps (COM(2016) 942 final van 7.12.2016).

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Jongeren moeten laagdrempelige kansen krijgen om deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten. Die kunnen hen de mogelijkheid bieden hun betrokkenheid bij de gemeenschappen uit te drukken en tegelijkertijd nuttige ervaring op te doen en vaardigheden en competenties te verwerven voor hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en hun ontwikkeling als burger, waardoor hun inzetbaarheid verbetert. Die activiteiten zullen ook de mobiliteit van jonge vrijwilligers, stagiairs en werknemers ondersteunen.

(4)  Jongeren moeten laagdrempelige kansen krijgen om deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten. Die zullen positieve effecten hebben op de samenleving en zullen jongeren in de eerste plaats de mogelijkheid bieden hun betrokkenheid bij de gemeenschappen uit te drukken en tegelijkertijd nuttige ervaring op te doen en vaardigheden en competenties te verwerven voor hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en hun ontwikkeling als burger, waardoor zij hun vaardigheden verbeteren en sterker worden in een vak, hetgeen ze vervolgens in een werksituatie kunnen toepassen. Die activiteiten zullen ook de mobiliteit van jonge vrijwilligers, stagiairs en werknemers ondersteunen.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  De aan jongeren aangeboden solidariteitsactiviteiten moeten van hoge kwaliteit zijn: zij moeten tegemoetkomen aan onvervulde behoeften van de samenleving, bijdragen tot de versterking van gemeenschappen, jongeren de mogelijkheid bieden waardevolle kennis en competenties te verwerven, financieel toegankelijk zijn voor jongeren en worden uitgevoerd in veilige en gezonde omstandigheden.

(5)  De aan jongeren aangeboden solidariteitsactiviteiten moeten helpen tegemoetkomen aan onvervulde behoeften van de samenleving en bijdragen tot de versterking van gemeenschappen en burgerschap, en moeten beantwoorden aan behoeften van de deelnemers op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling. De solidariteitsactiviteiten moeten van hoge kwaliteit zijn en ook daadwerkelijk toegankelijk zijn voor alle jongeren, door hun de mogelijkheid te bieden waardevolle kennis en competenties te verwerven en erkenning te krijgen voor hun inspanningen, en moeten worden uitgevoerd in veilige en gezonde omstandigheden. Het moet met name het streven zijn te zorgen voor de daadwerkelijke inclusiviteit en toegankelijkheid van de geboden solidariteitsactiviteiten, meer bepaald met betrekking tot kansarme jongeren, in het bijzonder jongeren met een beperking. Solidariteitsactiviteiten mogen nooit de plaats innemen van beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en mogen geen negatieve gevolgen hebben voor bestaande banen of stages.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Het Europees Solidariteitskorps biedt één contactpunt voor solidariteitsactiviteiten in de hele Unie. Er moet worden gezorgd voor consistentie en complementariteit van dat kader met andere relevante beleidsgebieden en programma's. Het Europees Solidariteitskorps moet voortbouwen op de sterke punten en synergieën van bestaande programma's, met name het Europees vrijwilligerswerk. Het moet ook een aanvulling vormen op de inspanningen van de lidstaten om jongeren te ondersteunen en de overgang van school naar werk te vergemakkelijken in het kader van de jongerengarantie19 door hen extra kansen te bieden om op de arbeidsmarkt te komen in de vorm van een stage of een baan op solidariteitsgerelateerde gebieden in hun eigen of een andere lidstaat. Er moet eveneens worden gezorgd voor complementariteit met bestaande EU-netwerken die betrekking hebben op de activiteiten in het kader van het Europees Solidariteitskorps, zoals het Europees netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening, Eures en het Eurodesk-netwerk. Bovendien moet worden gezorgd voor complementariteit tussen bestaande regelingen (in het bijzonder nationale solidariteitsregelingen en mobiliteitsprogramma's voor jongeren) en het Europees Solidariteitskorps door in voorkomend geval voort te bouwen op goede praktijken.

(6)  Het Europees Solidariteitskorps biedt een centraal contactpunt voor solidariteitsactiviteiten die door jongeren worden uitgevoerd in de hele Unie. Er moet worden gezorgd voor consistentie en complementariteit van dat kader met andere relevante beleidsgebieden en programma's. Het Europees Solidariteitskorps moet voortbouwen op de sterke punten en synergieën van bestaande programma's, met name het Europees vrijwilligerswerk, en mag de financiering van de reeds bestaande relevante programma's op het gebied van solidariteit niet in gevaar brengen. Het moet ook een aanvulling vormen op de inspanningen van de lidstaten om jongeren te ondersteunen om toegang te krijgen tot mogelijkheden voor vrijwilligerswerk en mogelijkheden die bedoeld zijn om de overgang van school naar werk te vergemakkelijken door hen extra kansen te bieden om op de arbeidsmarkt te komen in de vorm van een stage of een baan op solidariteitsgerelateerde gebieden in hun eigen of een andere lidstaat. Er moet eveneens worden gezorgd voor complementariteit met bestaande EU-netwerken die betrekking hebben op de activiteiten in het kader van het Europees Solidariteitskorps, zoals het Europees netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening, Eures en het Eurodesk-netwerk, het Europees Jeugdforum, het Europees vrijwilligerscentrum (CEV) en andere relevante maatschappelijke organisaties, waaronder de sociale partners. Er moeten partnerschappen tot stand worden gebracht met Europese netwerken die gespecialiseerd zijn in bepaalde dringende maatschappelijke problemen die onvoldoende worden aangepakt door de lidstaten, zoals extreme armoede, dak- en thuisloosheid, armoede in Romagemeenschappen, uitsluiting van asielzoekers. Bovendien moet worden gezorgd voor complementariteit tussen bestaande regelingen (in het bijzonder nationale solidariteitsregelingen en mobiliteitsprogramma's voor jongeren) en het Europees Solidariteitskorps door in voorkomend geval voort te bouwen op goede praktijken.

__________________

 

19 Aanbeveling van de Raad van 22 april 2013 tot invoering van een jongerengarantie (PB C 120 van 26.4.2013, blz. 1).

 

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Om het grootst mogelijke effect uit het Europees Solidariteitskorps te halen, moeten regelingen worden getroffen die andere programma's van de Unie (zoals het Fonds voor asiel, migratie en integratie, het programma "Europa voor de burger", het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het gezondheidsprogramma) toelaten bij te dragen aan de doelstellingen van het Europees Solidariteitskorps door activiteiten te ondersteunen in het kader van het Korps. Die bijdrage moet worden gefinancierd in overeenstemming met de respectieve basisbesluiten van de betrokken programma's. Zodra zij een geldig kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps hebben gekregen, moeten de begunstigden toegang krijgen tot de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps en de kwaliteits- en ondersteuningsmaatregelen waarin wordt voorzien naargelang van het soort activiteit dat wordt aangeboden.

(7)  Om het grootst mogelijke effect uit het Europees Solidariteitskorps te halen, moeten regelingen worden getroffen die andere programma's van de Unie (zoals het Fonds voor asiel, migratie en integratie, het programma "Europa voor de burger", het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het gezondheidsprogramma) toelaten bij te dragen aan de doelstellingen van het Europees Solidariteitskorps door activiteiten te ondersteunen in het kader van het Korps. Die bijdrage moet worden gefinancierd in overeenstemming met de respectieve basisbesluiten van de betrokken programma's. Zodra zij een geldig kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps hebben gekregen, moeten de deelnemende organisaties toegang krijgen tot de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps en de kwaliteits- en ondersteuningsmaatregelen waarin wordt voorzien naargelang van het soort activiteit dat wordt aangeboden.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Het Europees Solidariteitskorps moet jongeren nieuwe mogelijkheden bieden om deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten, stages of banen in solidariteitsgerelateerde gebieden en om op eigen initiatief solidariteitsprojecten te bedenken en te ontwikkelen. Die mogelijkheden moeten bijdragen aan hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en aan hun ontwikkeling als burger. Het Europees Solidariteitskorps moet ook netwerkactiviteiten voor personen en organisaties die deelnemen aan het Europees Solidariteitskorps ondersteunen, naast maatregelen om de kwaliteit van de ondersteunde activiteiten te waarborgen en de validatie van de leerresultaten te verbeteren.

(8)  Het Europees Solidariteitskorps moet jongeren nieuwe mogelijkheden bieden om deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten, stages of banen in solidariteitsgerelateerde gebieden en om op eigen initiatief solidariteitsprojecten te bedenken en te ontwikkelen. Die mogelijkheden moeten helpen tegemoet te komen aan onvervulde behoeften van de samenleving en bijdragen aan de versterking van gemeenschappen, en moeten bijdragen aan de persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling van jongeren en aan hun ontwikkeling als burger. Het Europees Solidariteitskorps moet ook netwerkactiviteiten voor personen en organisaties die deelnemen aan het Europees Solidariteitskorps ondersteunen, naast maatregelen om de kwaliteit van de ondersteunde activiteiten te waarborgen en de validatie van de leerresultaten te verbeteren. Het moet ook bijdragen aan de ondersteuning en versterking van bestaande organisaties die solidariteitsactiviteiten uitvoeren.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis)  Deelname aan het Europees Solidariteitskorps vormt een pluspunt op een cv en zou dus moeten helpen om Europese jongeren sneller en gemakkelijker op de arbeidsmarkt te integreren.

Amendement11

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Vrijwilligersactiviteiten vormen een rijke ervaring in een niet-formele en informele leercontext die bijdragen tot de persoonlijke, sociale, educatieve en professionele ontwikkeling, het actief burgerschap en de inzetbaarheid van jongeren. Vrijwilligersactiviteiten mogen geen negatieve gevolgen hebben voor potentiële of bestaande banen of als vervanging daarvan worden beschouwd. Om te zorgen voor continuïteit met betrekking tot de vrijwilligersactiviteiten die op het niveau van de Unie worden ondersteund, moeten de vrijwilligersactiviteiten in het kader van het Europees vrijwilligerswerk die binnen het geografische toepassingsgebied van het Europees Solidariteitskorps vallen, worden ondersteund door het laatstgenoemde in de vorm van grensoverschrijdend vrijwilligerswerk. De andere vrijwilligersactiviteiten in het kader van het Europees vrijwilligerswerk die niet binnen het geografisch toepassingsgebied van het Europees Solidariteitskorps vallen, moeten blijven worden ondersteund via het programma dat is ingesteld bij Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van "Erasmus +": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport 20. Wat de uitlegging van gerelateerde wetgeving op het niveau van de Unie betreft, moeten zowel grensoverschrijdend vrijwilligerswerk in het kader van het Europees Solidariteitskorps als de vrijwilligersactiviteiten die nog steeds worden ondersteund in het kader van Verordening (EU) nr. 1288/2013 worden beschouwd als gelijkwaardig met de activiteiten die in het kader van het Europees vrijwilligerswerk worden uitgevoerd.

(9)  Vrijwilligersactiviteiten vormen een rijke ervaring in een niet-formele en informele leercontext die bijdragen tot de persoonlijke, sociale, educatieve en professionele ontwikkeling, het actief burgerschap en de inzetbaarheid van jongeren. Gezien de sectoroverschrijdende aard van solidariteitsgerelateerde activiteiten, de verschillende status van entiteiten en organisaties die mogelijk kunnen worden betrokken bij deze activiteiten, alsook het sociaal-economische belang van de solidariteitssector in de EU, moeten er echter wel bepalingen in deze verordening worden opgenomen die waarborgen dat vrijwilligersactiviteiten geen negatieve gevolgen hebben voor potentiële of bestaande banen of als vervanging daarvan worden beschouwd of de facto als zodanig worden gebruikt. Om die reden moeten solidariteitsplaatsen in de vorm van vrijwilligerswerk op grond van deze verordening uitsluitend worden geboden door en worden beperkt tot overheidsinstellingen of deelnemende organisaties in de non-profitsector. Om te zorgen voor continuïteit met betrekking tot de vrijwilligersactiviteiten die op het niveau van de Unie worden ondersteund, moeten de vrijwilligersactiviteiten in het kader van het Europees vrijwilligerswerk die binnen het geografische toepassingsgebied van het Europees Solidariteitskorps vallen, worden ondersteund door het laatstgenoemde in de vorm van grensoverschrijdend vrijwilligerswerk. De andere vrijwilligersactiviteiten in het kader van het Europees vrijwilligerswerk die niet binnen het geografisch toepassingsgebied van het Europees Solidariteitskorps vallen, moeten blijven worden ondersteund via het programma dat is ingesteld bij Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van "Erasmus +": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport 20. Wat de uitlegging van gerelateerde wetgeving op het niveau van de Unie betreft, moeten zowel grensoverschrijdend vrijwilligerswerk in het kader van het Europees Solidariteitskorps als de vrijwilligersactiviteiten die nog steeds worden ondersteund in het kader van Verordening (EU) nr. 1288/2013 worden beschouwd als gelijkwaardig met de activiteiten die in het kader van het Europees vrijwilligerswerk worden uitgevoerd.

__________________

__________________

20 Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van "Erasmus+": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en tot intrekking van Besluiten nr. 1719/2006/EG, nr. 1720/2006/EG en nr. 1298/2008/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 50).

20 Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van "Erasmus+": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en tot intrekking van Besluiten nr. 1719/2006/EG, nr. 1720/2006/EG en nr. 1298/2008/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 50).

Amendement12

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Stages en banen op solidariteitsgerelateerde gebieden kunnen jongeren extra kansen bieden om op de arbeidsmarkt te komen terwijl zij helpen maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Dergelijke ervaringen kunnen de inzetbaarheid en de productiviteit van jongeren helpen bevorderen en hun overgang van school naar werk vergemakkelijken, wat essentieel is om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De stageplaatsen die in het kader van het Europees Solidariteitskorps worden aangeboden, moeten worden vergoed door de deelnemende organisatie en moeten voldoen aan de kwaliteitsbeginselen van de Aanbeveling van de Raad inzake een kwaliteitskader voor stages van 10 maart 201421. De stages en banen die worden aangeboden, moeten een springplank zijn voor jongeren om op de arbeidsmarkt te komen en moeten daarom gepaard gaan met adequate ondersteuning na plaatsing. De stages en banen moeten worden gefaciliteerd door relevante arbeidsmarktactoren, met name openbare en particuliere diensten voor arbeidsvoorziening, sociale partners en kamers van koophandel. Als deelnemende organisaties moeten zij financiering kunnen aanvragen via de bevoegde uitvoeringsstructuur van het Europees Solidariteitskorps voor de bemiddeling tussen de deelnemende jongeren en de werkgevers die stages en banen in solidariteitsgerelateerde sectoren aanbieden.

(10)  Het Europees Solidariteitskorps moet ook een kader bieden voor stages en banen op solidariteitsgerelateerde gebieden om sociale, economische en burgerlijke samenhang tot stand te helpen brengen. Stages en banen moeten zowel vanuit financieel als organisatorisch oogpunt duidelijk worden onderscheiden van vrijwilligersactiviteiten, aangezien zij jongeren andere en extra kansen kunnen bieden om op de arbeidsmarkt te komen, alsook hun kansen op werk en hun loopbaanperspectieven kunnen vergroten, terwijl zij helpen maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Stages en banen mogen nooit in de plaats komen van werkgelegenheid. Betaalde stages en banen kunnen echter een stimulans vormen voor kwetsbare en kansarme jongeren om deel te nemen aan solidariteitsgerelateerde activiteiten waartoe zij anders wellicht geen toegang zouden hebben. Stageplaatsen kunnen voor jongeren de overgang van school naar werk vergemakkelijken, wat essentieel is om hun duurzame integratie op de arbeidsmarkt te verwezenlijken. De stageplaatsen die in het kader van het Europees Solidariteitskorps worden aangeboden, moeten te allen tijde worden vergoed door de deelnemende organisatie en moeten voldoen aan de kwaliteitsbeginselen van de Aanbeveling van de Raad inzake een kwaliteitskader voor stages van 10 maart 201421. Bovendien moeten de stageplaatsen worden onderscheiden van vrijwilligerswerk en moet er aan het begin van de stage een schriftelijke overeenkomst worden gesloten tussen de stagiair en de deelnemende organisatie. In deze schriftelijke overeenkomst moeten de onderwijs- en opleidingsdoelstellingen, de arbeidsvoorwaarden en de duur van de stage worden vermeld, alsook de vergoeding die de stagiair ontvangt en de rechten en plichten van alle partijen krachtens het toepasselijke nationale recht en/of de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten van het land waar de stage plaatsvindt. De stageplaatsen die worden aangeboden, moeten een springplank zijn voor jongeren om op de arbeidsmarkt te komen en mogen niet in de plaats komen van werkgelegenheid. Stageplaatsen moeten tijdelijk zijn en de duur ervan moet redelijk zijn, volgens de definitie van deze verordening. Banen moeten gebaseerd zijn op een schriftelijke overeenkomst en moeten voldoen aan alle arbeidsvoorwaarden als gedefinieerd in het nationale recht en/of de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten van het land waar de arbeid wordt verricht. Financiële steun aan deelnemende organisaties die een baan aanbieden, mag niet langer dan twaalf maanden worden geboden. Stages en banen moeten vanuit financieel en inhoudelijk oogpunt duidelijk worden onderscheiden van vrijwilligersactiviteiten, en moeten daarom gepaard gaan met adequate voorbereiding, opleiding op de werkplek en ondersteuning na plaatsing in functie van de deelname van een deelnemer aan het Europees Solidariteitskorps. De stages en banen moeten worden gefaciliteerd door relevante arbeidsmarktactoren, met name openbare en particuliere diensten voor arbeidsvoorziening, sociale partners en kamers van koophandel. Als deelnemende organisaties moeten zij financiering kunnen aanvragen via de bevoegde uitvoeringsstructuur van het Europees Solidariteitskorps voor de bemiddeling tussen de deelnemende jongeren en de werkgevers die stages en banen in solidariteitsgerelateerde sectoren aanbieden.

__________________

__________________

21 Aanbeveling van de Raad van 10 maart 2014 inzake een kwaliteitskader voor stages (PB C 88 van 27.3.2014, blz. 1).

21 Aanbeveling van de Raad van 10 maart 2014 inzake een kwaliteitskader voor stages (PB C 88 van 27.3.2014, blz. 1).

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  De zin voor initiatief van jongeren is een belangrijke troef voor de maatschappij en de arbeidsmarkt. Het Europees Solidariteitskorps moet dit aspect helpen bevorderen door jongeren de kans te bieden hun eigen projecten voor het aanpakken van specifieke uitdagingen ten bate van hun lokale gemeenschappen te ontwerpen en uit te voeren. Die projecten moeten een gelegenheid zijn om ideeën uit te proberen en moeten jongeren ondersteunen om zelf de drijvende kracht achter solidariteitsactiviteiten te zijn. Zij kunnen ook dienen als springplank naar verdere betrokkenheid bij solidariteitsactiviteiten en kunnen een eerste stap zijn in het stimuleren van deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps om als zelfstandige aan de slag te gaan of verenigingen, ngo's of andere organisaties op te zetten die actief zijn in solidariteitsgerelateerde, non-profit- en jeugdsectoren.

(11)  De zin voor initiatief van jongeren is een belangrijke troef voor de maatschappij en de arbeidsmarkt. Het Europees Solidariteitskorps moet dit aspect helpen bevorderen door jongeren de kans te bieden hun eigen projecten voor het aanpakken van specifieke uitdagingen ten bate van de lokale gemeenschappen te ontwerpen en uit te voeren. Die projecten moeten een gelegenheid zijn om op duurzame wijze innovatieve oplossingen uit te werken en moeten jongeren ondersteunen om zelf de drijvende kracht achter solidariteitsactiviteiten te zijn. Zij kunnen ook dienen als springplank naar verdere betrokkenheid bij solidariteitsactiviteiten in vele vormen en kunnen een eerste stap zijn in het stimuleren van deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps om de stap te zetten naar ondernemerschap en sociaal ondernemerschap of verenigingen, ngo's of andere organisaties op te zetten die actief zijn in solidariteitsgerelateerde, non-profit- en jeugdsectoren, en om steeds actiever te worden in het verenigingsleven. Jongeren en jeugd- en studentenorganisaties moeten de nodige steun krijgen om de initiatieven op doeltreffende wijze te kunnen ontwikkelen. Ondersteuning na plaatsing kan onder meer inhouden dat deelnemers die interesse tonen in het opzetten en leiden van verenigingen, coöperaties, sociale ondernemingen, jongerenorganisaties en gemeenschapscentra ondersteuning en advies wordt geboden. Deze ondersteuning kan onder meer worden geboden in de vorm van een haalbaarheidsstudie, de keuze van de rechtsvorm, het opstellen van een ondernemingsplan, financieel en budgettair advies, risicobeoordeling, communicatieadvies, publiciteit en marketing.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Jongeren en organisaties die deelnemen aan het Europees Solidariteitskorps moeten voelen dat zij deel uitmaken van een gemeenschap van personen en entiteiten die zich inzetten voor meer solidariteit in heel Europa. Tegelijkertijd hebben de deelnemende organisaties behoefte aan ondersteuning om hun capaciteit te versterken zodat zij hoogwaardige plaatsen kunnen bieden aan een toenemend aantal deelnemers. Het Europees Solidariteitskorps moet netwerkactiviteiten ondersteunen om de betrokkenheid van de jongeren en de deelnemende organisaties bij die gemeenschap te verstevigen, om een Europees Solidariteitskorpsgevoel te versterken en de uitwisseling van nuttige ervaringen en praktijken aan te moedigen. Die activiteiten moeten ook bijdragen tot een grotere bekendheid van het Europees Solidariteitskorps bij openbare en particuliere actoren en tot het verzamelen van feedback over de uitvoering van het Europees Solidariteitskorps bij de deelnemers en de deelnemende organisaties. Er moet vooral aandacht worden besteed aan de kwaliteit van de plaatsen en andere mogelijkheden die worden aangeboden in het kader van het Europees Solidariteitskorps.

(12)  Jongeren en organisaties die deelnemen aan het Europees Solidariteitskorps moeten voelen dat zij deel uitmaken van een gemeenschap van personen en entiteiten die zich inzetten voor meer solidariteit in heel Europa. Tegelijkertijd hebben de deelnemende organisaties behoefte aan ondersteuning om hun capaciteit te versterken zodat zij hoogwaardige plaatsen kunnen bieden aan een toenemend aantal deelnemers. Het Europees Solidariteitskorps moet netwerkactiviteiten ondersteunen om de capaciteit van de betrokkenheid van jongeren en deelnemende organisaties bij die gemeenschap te verstevigen, om een Europees Solidariteitskorpsgevoel te versterken en de uitwisseling van nuttige ervaringen en praktijken aan te moedigen. Die activiteiten moeten ook bijdragen tot een grotere bekendheid van het Europees Solidariteitskorps bij openbare en particuliere actoren en tot het verzamelen van feedback over de uitvoering van het Europees Solidariteitskorps bij de deelnemers en de deelnemende organisaties. Er moet vooral aandacht worden besteed aan de kwaliteit van de plaatsen en andere mogelijkheden die worden aangeboden in het kader van het Europees Solidariteitskorps.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Er moet vooral aandacht worden besteed aan de kwaliteit van de plaatsen en andere mogelijkheden die worden aangeboden in het kader van het Europees Solidariteitskorps. Dat kan met name door te voorzien in opleiding, taalondersteuning, verzekering, administratieve ondersteuning en ondersteuning na plaatsing en in de validatie van de kennis, vaardigheden en competenties die de deelnemers hebben verworven door hun ervaring bij het Europees Solidariteitskorps.

(13)  Er moet vooral aandacht worden besteed aan de kwaliteit van de plaatsen en andere mogelijkheden die worden aangeboden in het kader van het Europees Solidariteitskorps. Dat kan met name door te voorzien in passende online en offline opleiding, taalondersteuning, verzekering, administratieve ondersteuning en ondersteuning voor en na plaatsing. Deze ondersteuning moet worden opgezet in samenwerking met jongerenorganisaties en andere maatschappelijke organisaties, zodat gebruik kan worden gemaakt van hun ervaring in het veld. Bij de ondersteuning na plaatsing dient tevens prioriteit te worden gegeven aan de verdere maatschappelijke betrokkenheid van de deelnemers in hun gemeenschap, waarbij ze worden toegeleid naar lokale organisaties of projecten waarin zij na hun plaatsing actief kunnen blijven.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Om ervoor te zorgen dat de activiteiten in het kader van het Europees Solidariteitskorps effectief een impact hebben op de persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling van de deelnemers en op hun ontwikkeling als burger, moeten de kennis, vaardigheden en competenties die het leerresultaat van de activiteit zijn, duidelijk in kaart gebracht en gedocumenteerd worden. Daarbij moet rekening worden gehouden met de nationale omstandigheden en bijzonderheden zoals aanbevolen in de Aanbeveling van de Raad van 20 december 2012 betreffende de validatie van niet-formeel en informeel leren22.

(14)  Om ervoor te zorgen dat de activiteiten in het kader van het Europees Solidariteitskorps effectief een impact hebben op de persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling van de deelnemers en op hun ontwikkeling als burger, moeten de kennis, vaardigheden en competenties die het leerresultaat van de activiteit zijn, duidelijk in kaart gebracht, gedocumenteerd, beoordeeld en gecertificeerd worden. Daarbij moet rekening worden gehouden met de nationale omstandigheden en bijzonderheden zoals aanbevolen in de Aanbeveling van de Raad van 20 december 2012 betreffende de validatie van niet-formeel en informeel leren22. Dit proces moet worden ondersteund door de Europese Commissie die daartoe Europese richtsnoeren voor de validatie van niet-formeel en informeel leren en een Europese inventaris inzake validatie heeft gepubliceerd.

__________________

__________________

22 Aanbeveling van de Raad van 20 december 2012 betreffende de validatie van niet-formeel en informeel leren (PB C 398 van 22.12.2012, blz. 1).

22 Aanbeveling van de Raad van 20 december 2012 betreffende de validatie van niet-formeel en informeel leren (PB C 398 van 22.12.2012, blz. 1).

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Er moet een kwaliteitskeurmerk worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat de deelnemende organisaties voldoen aan de beginselen en vereisten van het handvest van het Europees Solidariteitskorps, wat hun rechten en verantwoordelijkheden gedurende alle fasen van de solidariteitservaring betreft. Het behalen van het kwaliteitskeurmerk moet een voorwaarde zijn voor deelname, maar mag niet automatisch leiden tot financiering uit hoofde van het Europees Solidariteitskorps.

(15)  Er moet in samenwerking met de belanghebbende partijen een kwaliteitskeurmerk en monitoringkader worden ingevoerd, respectievelijk voor vrijwilligerswerk en voor stages en banen, om ervoor te zorgen dat de deelnemende organisaties voldoen aan de beginselen en vereisten van het handvest van het Europees Solidariteitskorps, wat hun rechten en verantwoordelijkheden gedurende alle fasen van de solidariteitservaring betreft. Het behalen van het kwaliteitskeurmerk moet een voorwaarde zijn voor deelname, maar mag niet automatisch leiden tot financiering uit hoofde van het Europees Solidariteitskorps. Het kwaliteitskeurmerk moet waarborgen dat activiteiten in het kader van het Europees Solidariteitskorps niet in de plaats komen van bestaande banen of stageplaatsen. Als gevolg van de procedure voor de toekenning van een kwaliteitskeurmerk mag geen bijkomende bureaucratie ontstaan die organisaties, en met name particuliere ondernemingen in de beroepscomponent, ervan zou weerhouden om bij te dragen aan het Europees Solidariteitskorps. Een kwaliteitskeurmerk moet tevens waarborgen dat de deelnemende organisaties voldoen aan de ex-antevoorwaarden inzake sociale inclusie en met name aan de investeringsprioriteit inzake de overgang van institutionele naar gemeenschapsgerichte gezondheidszorg en sociale dienstverlening als beschreven in de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen voor de Europese structuur- en investeringsfondsen, om te voorkomen dat EU-middelen kunnen worden ingezet om een scheiding tussen de infrastructuur voor gezondheidszorg en sociale diensten te ondersteunen, ook al gebeurt dit op indirecte wijze.

Motivering

Sinds 2013 heeft de Europese Unie gestaag toegewerkt naar de de-institutionalisering van de gezondheidszorg, d.w.z. dat psychiatrische ziekenhuizen voor langdurig verblijf worden vervangen door minder geïsoleerde, gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg, waarbij ex-antevoorwaarden zijn opgenomen in de Europese structuur- en investeringsfondsen uit hoofde waarvan geen middelen mogen worden toegewezen aan institutionele gezondheidszorg. Ook voor het Europees Solidariteitskorps moeten er bepalingen in die zin worden opgenomen.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Er moet voortdurend worden gewerkt aan een portaalsite van het Europees Solidaiteitskorps zodat het Europees Solidariteitskorps eenvoudig toegankelijk is en zodat een enig contactpunt wordt geboden, zowel voor geïnteresseerde personen als organisaties, onder meer in verband met inschrijving, identificatie en afstemming van de profielen en de mogelijkheden, netwerkvorming en virtuele uitwisselingen, online opleiding, taalondersteuning en ondersteuning na plaatsing en met andere nuttige functionaliteiten die in de toekomst kunnen ontstaan.

(17)  Er moet voortdurend worden gewerkt aan een portaalsite van het Europees Solidariteitskorps in alle officiële EU-talen, zodat het Europees Solidariteitskorps eenvoudig toegankelijk is en zodat een enig contactpunt wordt geboden, zowel voor geïnteresseerde personen als organisaties, onder meer in verband met inschrijving, identificatie en afstemming van de profielen en de mogelijkheden, netwerkvorming en virtuele uitwisselingen, informatie over bestaande solidariteitsplaatsen of ‑projecten en over deelnemende organisaties, sociale partners, relevante EU- en nationale contactpunten, online opleiding, taalondersteuning en ondersteuning voor en na plaatsing, peerreviews over de plaatsen en mechanismen voor directe feedback, en met andere nuttige functionaliteiten die in de toekomst kunnen ontstaan. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar het volledig toegankelijk maken van de portaalsite voor alle jongeren, ongeacht hun vaardigheden.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(17 bis)  Het is van essentieel belang voor de goede werking van het programma en de tijdige uitvoering van de acties dat er in het kader van de werkprogramma's van het Europees Solidariteitskorps mechanismen worden ingesteld die ervoor zorgen dat er binnen een redelijk en betrekkelijk voorspelbaar tijdsbestek plaatsen worden aangeboden aan ingeschreven jongeren. Daarom moeten ingeschreven jongeren op regelmatige basis informatie en updates toegestuurd krijgen over beschikbare plaatsen en actief betrokken deelnemende organisaties, zodat hun betrokkenheid bij het Europees Solidariteitskorps na hun inschrijving wordt gestimuleerd en ze tegelijk de kans krijgen om rechtstreeks contact op te nemen met de actoren die op nationaal en Europees niveau actief zijn op solidariteitsgerelateerde gebieden.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(17 ter)  Er moet een kwaliteitskader met kwaliteitsnormen voor aangeboden plaatsen in het kader van het Europees Solidariteitskorps worden ontwikkeld. Als grondslag daarvoor moet de bestaande wetgeving ter bescherming van de rechten van werknemers, stagiairs en vrijwilligers op EU- en nationaal niveau worden gebruikt voor wat betreft sociale bescherming, minimuminkomen, stabiliteit, arbeidsrechten en geestelijke en lichamelijke gezondheid. De normen moeten worden vastgesteld aan de hand van een inclusief proces waarin sociale partners, jongerenorganisaties en vrijwilligersorganisaties volledige inspraak krijgen.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  In deze verordening worden voor de periode 2018-2020 de financiële middelen vastgelegd die voor het Europees Parlement en de Raad gedurende de jaarlijkse begrotingsprocedure het voornaamste referentiebedrag vormen in de zin van punt 17 van het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer23. Het voornaamste referentiebedrag bestaat uit herschikkingen van het Erasmus+-programma (197,7 miljoen EUR) en van het Programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (10 miljoen EUR) voor de financiële jaren 2018, 2019 en 2020. Het wordt aangevuld met bijdragen uit verschillende Unie-programma's onder verschillende rubrieken, zoals het Europees Sociaal Fonds, het Uniemechanisme voor civiele bescherming, het LIFE-programma en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.

(18)  In deze verordening worden voor de periode 2018-2020 de financiële middelen vastgelegd die voor het Europees Parlement en de Raad gedurende de jaarlijkse begrotingsprocedure het voornaamste referentiebedrag vormen in de zin van punt 17 van het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer23. Het voornaamste referentiebedrag bestaat uit herschikkingen van het Erasmus+-programma (197,7 miljoen EUR), hetgeen de financiering van reeds toegewezen mobiliteitsprojecten in het kader van het Erasmus+-programma in geen geval in gevaar mag brengen, en van het Programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (10 miljoen EUR) voor de financiële jaren 2018, 2019 en 2020. Het wordt aangevuld met bijdragen uit verschillende Unie-programma's onder verschillende rubrieken, zoals het Uniemechanisme voor civiele bescherming en het LIFE-programma.

__________________

__________________

23 Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1).

23 Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1).

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 bis)  Bij de aanstaande besprekingen in verband met de volgende programmeringsperiode mag de financiering van het Europees Solidariteitskorps in geen geval afbreuk doen aan de financiering van het mobiliteitsprogramma Erasmus+ en andere fundamentele programma's zoals het ESF of het Elfpo.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(23 bis)  De doelgroep van jongeren moet zo breed en inclusief mogelijk zijn, zodat jongeren met verschillende achtergronden, opleidingsniveaus, vaardigheden, competenties, kennis en ervaring deelnemen aan het Europees Solidariteitskorps.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  Elke entiteit die wenst deel te nemen aan het Europees Solidariteitskorps, ongeacht of zij gefinancierd wordt uit de begroting van het Europees Solidariteitskorps, door een ander programma van de Unie of door een andere financieringsbron, moet een kwaliteitskeurmerk ontvangen als de voorwaarden daarvoor zijn vervuld. De uitvoerende instanties van het Europees Solidariteitskorps moeten voortdurend toezien op het proces dat leidt tot de toekenning van een kwaliteitskeurmerk. Het toegekende kwaliteitskeurmerk moet op gezette tijden opnieuw worden beoordeeld en kan worden ingetrokken als bij een controle wordt vastgesteld dat niet langer wordt voldaan aan de toekenningsvoorwaarden.

(25)  Elke entiteit die wenst deel te nemen aan het Europees Solidariteitskorps, ongeacht of zij gefinancierd wordt uit de begroting van het Europees Solidariteitskorps, door een ander programma van de Unie of door een andere financieringsbron, moet eerst een kwaliteitskeurmerk ontvangen als de voorwaarden daarvoor zijn vervuld. De uitvoerende instanties van het Europees Solidariteitskorps moeten voortdurend toezien op het proces dat leidt tot de toekenning van een kwaliteitskeurmerk. In dit proces moeten onnodige administratieve lasten worden vermeden. Het toegekende kwaliteitskeurmerk moet op gezette tijden opnieuw worden beoordeeld en kan worden ingetrokken als bij een controle wordt vastgesteld dat niet langer wordt voldaan aan de toekenningsvoorwaarden.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Overweging 40

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(40)  De financiële middelen van het Europees Solidariteitskorps onder rubriek 1a van het meerjarig financieel kader moeten worden aangevuld met financiële bijdragen van andere programma's en rubrieken. Daarvoor moeten de Verordeningen (EU) nr. 1293/201327, (EU) nr. 1303/201328, (EU) nr. 1305/201329, (EU) nr. 1306/201330 en Besluit nr. 1313/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad31 worden gewijzigd.

(40)  De financiële middelen van het Europees Solidariteitskorps onder rubriek 1a van het meerjarig financieel kader moeten worden aangevuld met financiële bijdragen van andere programma's en rubrieken. Daarvoor moeten de Verordeningen (EU) nr. 1293/201327, (EU) nr. 1303/201328, (EU) nr. 1305/201329, (EU) nr. 1306/201330 en Besluit nr. 1313/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad31 worden gewijzigd. Deze financiële middelen moeten worden aangevuld zonder negatieve effecten te veroorzaken op bestaande financieringsbepalingen inzake vrijwilligerswerk, sociale inclusie en werkgelegenheid – maar ook inzake mobiliteit – waarin reeds is voorzien in bestaande programma's, met name via het programma Erasmus+. De begroting moet bovendien worden verhoogd door gebruik te maken van alle middelen die beschikbaar zijn in het kader van de huidige MFK-verordening, zodat het succes en de doeltreffendheid van het initiatief wordt gewaarborgd en met name kansarme jongeren worden ondersteund. Investeringen in het Europees Solidariteitskorps moeten gepaard gaan met meer investeringen in andere complementaire EU-programma's zoals Erasmus+ en het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief.

__________________

__________________

27 Verordening (EU) nr. 1293/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake de vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 614/2007 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 185).

27 Verordening (EU) nr. 1293/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake de vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 614/2007 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 185).

28 Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).

28 Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).

29 Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 487).

29 Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 487).

30 Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549).

30 Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549).

31 Besluit nr. 1313/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 924).

31 Besluit nr. 1313/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 924).

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(41)  Deze verordening moet van toepassing zijn met ingang van 1 januari 2018. Om ervoor te zorgen dat de in deze verordening opgenomen maatregelen meteen kunnen worden toegepast, moet deze verordening in werking treden op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

(41)  Deze verordening moet van toepassing zijn met ingang van 1 maart 2018. Om ervoor te zorgen dat de in deze verordening opgenomen maatregelen meteen kunnen worden toegepast, moet deze verordening in werking treden op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1)  "solidariteitsactiviteit": een activiteit die gericht is op het aanpakken van onvervulde behoeften van de samenleving ten bate van een gemeenschap en tegelijkertijd bijdraagt aan de persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling van een jongere en aan zijn ontwikkeling als burger; de activiteit kan de vorm aannemen van plaatsen, projecten of netwerkactiviteiten die zijn ontwikkeld met betrekking tot verschillende gebieden zoals onderwijs en opleiding, werkgelegenheid, gendergelijkheid, ondernemerschap (in het bijzonder sociaal ondernemerschap), burgerschap en democratische participatie, milieu en natuurbescherming, klimaatactie, rampenpreventie, paraatheid en hersteloperaties, landbouw en plattelandsontwikkeling, het verstrekken van voedsel en non-foodartikelen, gezondheid en welzijn, creativiteit en cultuur, lichamelijke opvoeding en sport, sociale bijstand en welzijn, de ontvangst en integratie van onderdanen van derde landen, territoriale samenwerking en cohesie;

1)  "solidariteitsactiviteit": een activiteit die gericht is op het aanpakken van onvervulde behoeften van de samenleving ten bate van een gemeenschap en de samenleving als geheel, en tegelijkertijd bijdraagt aan de persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling van een jongere en aan zijn ontwikkeling als burger; de activiteit kan de vorm aannemen van plaatsen, projecten of netwerkactiviteiten die een Europese en internationale meerwaarde en een transnationale dimensie hebben en die zijn ontwikkeld met betrekking tot verschillende gebieden zoals formele en niet-formele onderwijs- en opleidingsactiviteiten, jeugdwerk, werkgelegenheid, sociale inclusie, gelijkheid en de bestrijding van discriminatie, gendergelijkheid, sociaal ondernemerschap, burgerschap en democratische participatie, milieu en natuurbescherming, klimaatactie, rampenpreventie, paraatheid en hersteloperaties, burgerlandbouw en plattelandsontwikkeling, het verstrekken van voedsel en non-foodartikelen, gezondheid en welzijn, creativiteit en cultuur, lichamelijke opvoeding en sport, sociale bijstand en welzijn, jeugdzorg, handicaps, solidariteit tussen de generaties, de ontvangst en integratie van onderdanen van derde landen (waaronder asielzoekers en vluchtelingen), territoriale samenwerking en cohesie;

Amendement28

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3)  "kansarme jongeren": personen die aanvullende ondersteuning nodig hebben wegens een handicap, leerproblemen, economische belemmeringen, culturele verschillen, gezondheidsproblemen, sociale problemen of geografische belemmeringen;

3) "kansarme jongeren": personen die aanvullende ondersteuning nodig hebben wegens nadelen die zij in vergelijking met hun leeftijdsgenoten ondervinden ten gevolge van een of meer uitsluitingsfactoren of belemmeringen zoals een handicap, leerproblemen, economische belemmeringen, sociale problemen, culturele verschillen, problemen met de lichamelijke of geestelijke gezondheid of geografische belemmeringen;

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4)  "deelnemende organisatie": een publieke of private entiteit die het kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps heeft gekregen en die een plaats biedt aan een deelnemer aan het Europees Solidariteitskorps of andere activiteiten uitvoert in het kader van het Europees Solidariteitskorps;

4)  "deelnemende organisatie": een publieke of private entiteit die reeds het kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps heeft gekregen en die een vrijwilligersplaats, stageplaats of baan biedt aan een deelnemer aan het Europees Solidariteitskorps of andere activiteiten uitvoert in het kader van het Europees Solidariteitskorps;

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5)  "solidariteitsplaats": een vrijwilligersactiviteit, stage of baan in een solidariteitsgerelateerd gebied, die wordt georganiseerd door een deelnemende organisatie en die erop is gericht belangrijke maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en tegelijkertijd bijdraagt aan de persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling van de deelnemer aan het Europees Solidariteitskorps, aan zijn ontwikkeling als burger en aan zijn inzetbaarheid; de deelnemer voert de activiteit uit in zijn land van verblijf (binnenlands) of in een ander land (grensoverschrijdend);

5)  "solidariteitsplaats": een vrijwilligersactiviteit, stage of baan in een solidariteitsgerelateerd gebied, die wordt georganiseerd door een deelnemende organisatie en die erop is gericht belangrijke maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en tegelijkertijd bijdraagt aan de persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling van de deelnemer aan het Europees Solidariteitskorps, aan zijn ontwikkeling als burger en aan zijn inzetbaarheid; de deelnemer voert de activiteit uit in zijn land van verblijf (binnenlands) indien het een kansarme jongere betreft, of in een ander land (grensoverschrijdend);

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6)  "vrijwilligerswerk": voltijds32 onbetaald vrijwilligerswerk voor een periode van maximaal twaalf maanden, dat jongeren de kans biedt bij te dragen aan de dagelijkse werkzaamheden van organisaties die actief zijn in solidariteitsgerelateerde gebieden, ten bate van de gemeenschappen waarin de activiteiten worden verricht, en die de jonge vrijwilligers een solide leer- en opleidingsbasis verschaffen om vaardigheden en competenties te verwerven die nuttig zijn voor hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en ook zullen bijdragen tot het verbeteren van hun inzetbaarheid;

6)  "vrijwilligerswerk": een onbetaalde vrijwilligersplaats bij een overheidsinstelling of een deelnemende organisatie in de non-profitsector (voltijds32 dan wel deeltijds) voor een periode van maximaal twaalf maanden, die jongeren de kans biedt bij te dragen aan de dagelijkse werkzaamheden van organisaties die actief zijn in solidariteitsgerelateerde gebieden, ten bate van de gemeenschappen waarin de activiteiten worden verricht, en die de jonge vrijwilligers een solide leer- en opleidingsbasis verschaffen om vaardigheden en competenties te verwerven en te laten valideren en certificeren die nuttig zijn voor hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en ook zullen bijdragen tot het verbeteren van hun inzetbaarheid;

__________________

__________________

32 algemeen genomen een activiteit die aaneensluitend wordt verricht gedurende 5 dagen per week en 7 uur per dag.

32 algemeen genomen een activiteit die aaneensluitend wordt verricht gedurende 5 dagen per week en 7 uur per dag.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8)  "stage": een periode van twee tot twaalf maanden werkervaring die wordt vergoed door de organisatie die de deelnemer aan het Europees Solidariteitskorps onvangt en is gebaseerd op een schriftelijke stageovereenkomst, die een leer- en opleidingscomponent omvat en wordt doorlopen om praktische en beroepservaring op te doen om de inzetbaarheid te verhogen en de overgang naar een reguliere baan te vergemakkelijken;

8)  "stage": een periode van drie tot zes maanden werkervaring, eenmaal verlengbaar en met een maximale duur van twaalf maanden binnen eenzelfde deelnemende organisatie, die wordt vergoed door de organisatie die de deelnemer aan het Europees Solidariteitskorps ontvangt, die een leer- en opleidingscomponent omvat en wordt doorlopen om praktische en beroepservaring op te doen met het oog op de ontwikkeling van vaardigheden die nuttig zijn voor de persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling van de deelnemer en diens ontwikkeling als burger, die is gebaseerd op een schriftelijke overeenkomst die aan het begin van de stage wordt gesloten tussen de deelnemer en de deelnemende organisatie en waarin de onderwijsdoelstellingen, de arbeidsvoorwaarden en de duur van de stage worden vermeld, alsook de vergoeding die de deelnemer ontvangt en de rechten en plichten van alle partijen krachtens het nationale recht en/of de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten van het land waar de stage plaatsvindt, en die niet in de plaats komt van werkgelegenheid;

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 9

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9)  "baan": een periode van twee tot twaalf maanden werk, dat wordt vergoed door de organisatie die de deelnemer aan het Europees Solidariteitskorps in dienst neemt en wordt verricht in een deelnemend land, en is gebaseerd op een arbeidsovereenkomst die voldoet aan het nationale regelgevingskader van het deelnemende land;

9)  "baan": een periode van ten minste zes maanden werk, die gebaseerd is op een schriftelijke arbeidsovereenkomst en voldoet aan alle arbeidsvoorwaarden als gedefinieerd in het nationale recht en/of de toepasselijke collectieve overeenkomsten van het land waar de arbeid wordt verricht, en die wordt vergoed door de deelnemende organisatie die de deelnemer aan het Europees Solidariteitskorps in dienst neemt;

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10)  "solidariteitsproject": een lokaal initiatief voor een periode van twee tot twaalf maanden dat is opgezet en wordt uitgevoerd door groepjes van ten minste vijf deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps en dat erop gericht is belangrijke uitdagingen in hun lokale gemeenschap aan te pakken en in een ruimer Europees perspectief te brengen;

10)  "solidariteitsproject": een lokaal initiatief voor een periode van twee tot twaalf maanden dat is opgezet en wordt uitgevoerd door groepjes van ten minste vijf deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps en dat erop gericht is belangrijke uitdagingen in hun lokale gemeenschap aan te pakken en in een ruimer Europees perspectief te brengen. Voordat een solidariteitsactie kan plaatsvinden, moeten bemiddelende instanties of lokale autoriteiten voorzien in begeleiding en ondersteuning voor en na plaatsing om de duurzaamheid van het project en de kwaliteit van de verleende diensten te waarborgen;

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 11

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

11)  "kwaliteitskeurmerk": de certificering die aan een publieke of private entiteit of een internationale organisatie die in het kader van het Europees Solidariteitskorps plaatsen wil aanbieden, wordt toegekend na een procedure die erop gericht is te waarborgen dat de beginselen en voorschriften van het handvest van het Europees Solidariteitskorps worden nageleefd;

11)  "kwaliteitskeurmerk": de certificering die wordt toegekend aan een publieke of private entiteit of een internationale organisatie die een deelnemende organisatie wenst te worden en die in het kader van het Europees Solidariteitskorps plaatsen wil aanbieden, na een procedure die erop gericht is te waarborgen dat de beginselen en voorschriften van het handvest van het Europees Solidariteitskorps worden nageleefd en toe te zien op de kwaliteit van de door de deelnemende organisaties verleende diensten; in samenwerking met de desbetreffende belanghebbende partijen wordt er voorzien in een afzonderlijk kwaliteitskeurmerk voor vrijwilligersplaatsen en voor stages en banen;

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

12)  "Handvest van het Europees Solidariteitskorps": het document waarin de respectieve rechten en verantwoordelijkheden zijn vastgesteld en waarmee alle entiteiten die willen deelnemen aan het Europees Solidariteitskorps zich akkoord moeten verklaren;

12)  "Handvest van het Europees Solidariteitskorps": het document waarin de respectieve rechten en verantwoordelijkheden zijn vastgesteld, waarmee alle entiteiten die willen deelnemen aan het Europees Solidariteitskorps zich voorafgaand akkoord moeten verklaren en dat zij te allen tijde moeten naleven om het kwaliteitskeurmerk te verkrijgen en te behouden;

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 13

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

13)  "Kenniscentrum van het Europees Solidariteitskorps": de aanvullende functies die worden uitgeoefend door een aangewezen nationaal agentschap ter ondersteuning van de ontwikkeling en de uitvoering van activiteiten in het kader van het Europees Solidariteitskorps, alsook de identificatie van de door de deelnemers via hun stages en projecten verworven competenties;

13)  "Kenniscentrum van het Europees Solidariteitskorps": de aanvullende functies die worden uitgeoefend door een entiteit die daartoe is geselecteerd in het kader van een aanbestedingsprocedure ter ondersteuning van de ontwikkeling, de uitvoering en de kwaliteit van activiteiten in het kader van het Europees Solidariteitskorps, alsook de identificatie van de door de deelnemers via hun stages en projecten verworven competenties;

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Het doel van het Europees Solidariteitskorps is de inzet van jongeren en organisaties in toegankelijke en kwalitatieve solidariteitsactiviteiten te vergroten om bij te dragen aan de versterking van de cohesie en de solidariteit in Europa, de gemeenschappen te ondersteunen en te reageren op maatschappelijke uitdagingen.

1.  Het doel van het Europees Solidariteitskorps is bij te dragen aan de versterking van de cohesie en solidariteit te bevorderen in Europa, gemeenschappen te ondersteunen en snel en doeltreffend te reageren op maatschappelijke uitdagingen door de inzet van jongeren en organisaties in toegankelijke en kwalitatieve solidariteitsactiviteiten te vergroten.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  ervoor zorgen dat de solidariteitsactiviteiten die aan de deelnemers van het Europees Solidariteitskorps worden aangeboden, bijdragen tot het aanpakken van concrete, onvervulde maatschappelijke behoeften en het versterken van gemeenschappen, van hoge kwaliteit zijn en naar behoren worden gevalideerd.

b)  ervoor zorgen dat de solidariteitsactiviteiten die aan de deelnemers van het Europees Solidariteitskorps worden aangeboden, bijdragen tot het aanpakken van concrete maatschappelijke behoeften en het versterken van gemeenschappen, van hoge kwaliteit zijn en naar behoren worden gevalideerd.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  ervoor zorgen dat de persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling van de deelnemers en hun ontwikkeling als burger, alsook de kennis, vaardigheden en competenties die de leerresultaten van de plaatsing vormen, duidelijk worden benoemd, gedocumenteerd, beoordeeld en gecertificeerd;

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter b ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b ter)  de inclusie van kansarme jongeren in het Europees Solidariteitskorps versterken door aangepaste formats tot stand te brengen en door maatregelen te bevorderen voor gepersonaliseerde begeleiding en ondersteuning op maat met een specifieke begroting;

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter b quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b quater)  voorkomen dat organisaties maatregelen inzake sociale verantwoordelijkheid omvormen tot maatregelen in het kader van het Europees Solidariteitskorps waardoor er sprake is van oneigenlijk gebruik van financiële middelen.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  solidariteitsplaatsen, projecten en netwerkactiviteiten;

a)  solidariteitsplaatsen in de vorm van:

 

i)   vrijwilligerswerk,

 

ii)   stages of banen,

 

iii)   projecten en netwerkactiviteiten;

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 4 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  solidariteitsplaatsen in de vorm van vrijwilligerswerk, stages of banen, waaronder zowel individuele grensoverschrijdende en binnenlandse plaatsingen als werk in een vrijwilligersteam;

a)  solidariteitsplaatsen in de vorm van vrijwilligerswerk, stages of banen, waaronder zowel individuele grensoverschrijdende plaatsingen – en in het geval van kansarme jongeren binnenlandse plaatsingen als werk in een vrijwilligersteam;

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  netwerkactiviteiten voor personen en organisaties die deelnemen aan het Europees Solidariteitskorps.

c)  netwerkactiviteiten voor personen en organisaties die deelnemen of bereid zijn deel te nemen aan het Europees Solidariteitskorps.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  maatregelen die erop gericht zijn de kwaliteit van solidariteitsplaatsen, met inbegrip van opleiding, taalondersteuning, administratieve ondersteuning voor deelnemers en deelnemende organisaties, verzekering en ondersteuning na plaatsing te verbeteren en een certificaat te ontwikkelen dat de tijdens de plaatsing verworven kennis, vaardigheden en competenties valideert;

a)  maatregelen die erop gericht zijn de kwaliteit en toegankelijkheid van solidariteitsplaatsen, met inbegrip van uitgebreide online en offline opleiding, taalondersteuning, administratieve ondersteuning voor deelnemers en deelnemende organisaties, verzekering en ondersteuning voor en na plaatsing te verbeteren en, voortbouwend op de ervaring met de Jongerenpas, een officieel certificaat te ontwikkelen waarmee de tijdens de plaatsing verworven kennis, vaardigheden en competenties worden benoemd, gedocumenteerd, beoordeeld en gecertificeerd; in voorkomend geval ondersteuning na plaatsing voor deelnemers die interesse tonen in het opzetten en leiden van verenigingen, coöperaties, sociale ondernemingen, jongerenorganisaties en gemeenschapscentra;

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het ontwikkelen en onderhouden van een kwaliteitskeurmerk voor entiteiten die plaatsen voor het Europees Solidariteitskorps willen aanbieden om ervoor te zorgen dat de beginselen en vereisten van het handvest van het Europees Solidariteitskorps worden nageleefd;

b)  het ontwikkelen en onderhouden van kwaliteitskeurmerken voor entiteiten die respectievelijk vrijwilligersplaatsen of stages en banen voor het Europees Solidariteitskorps willen aanbieden om ervoor te zorgen dat de beginselen en vereisten van het handvest van het Europees Solidariteitskorps worden nageleefd. Een afzonderlijke erkenningsprocedure voor entiteiten die vrijwilligersplaatsen willen aanbieden en entiteiten die banen en stages willen aanbieden, met verschillende beoordelingscriteria, waarbij de toegang tot het programma wordt beperkt tot de acties waarvoor zij erkend zijn;

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Voor deze actie is het noodzakelijk de digitale kloof te dichten, zodat de solidariteitsacties die worden voorgesteld in het kader van het Europees Solidariteitskorps toegankelijk zijn voor alle Europese jongeren, met name voor jongeren uit plattelandsgebieden.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  het Europees Sociaal Fonds, dat 35 000 000 EUR in lopende prijzen bijdraagt;

Schrappen

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, dat 1 800 000 EUR in lopende prijzen bijdraagt.

Schrappen

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Het resterende bedrag moet worden gefinancierd door middel van alle beschikbare financiële middelen in het kader van de huidige MFK-verordening.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De financiële toewijzing kan ook de uitgaven dekken voor voorbereidende, monitoring-, controle-, audit- en evaluatieactiviteiten die nodig zijn voor het beheer van het Europees Solidariteitskorps en de verwezenlijking van de doelstellingen ervan, met name studies, bijeenkomsten van deskundigen en voorlichtings- en communicatieacties, uitgaven die verband houden met het opzetten, onderhouden en bijwerken van de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps en de nodige ondersteunende computersystemen, en alle andere kosten voor technische en administratieve bijstand die door de Commissie voor het beheer van het Europees Solidariteitskorps zijn gedaan.

4.  De financiële toewijzing kan ook de uitgaven dekken voor voorbereidende, monitoring-, controle-, audit- en evaluatieactiviteiten die nodig zijn voor het beheer van het Europees Solidariteitskorps en de verwezenlijking van de doelstellingen ervan, met name gepersonaliseerde ondersteuning op maat voor deelnemende kansarme jongeren, studies, bijeenkomsten van deskundigen en voorlichtings- en communicatieacties, uitgaven die verband houden met het opzetten, onderhouden en bijwerken van de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps en de nodige ondersteunende computersystemen, en alle andere kosten voor technische en administratieve bijstand die door de Commissie voor het beheer van het Europees Solidariteitskorps zijn gedaan.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Een aanvraag voor deelname aan het Europees Solidariteitskorps van een in aanmerking komende entiteit wordt beoordeeld door de bevoegde uitvoerende instantie van het Europees Solidariteitskorps om na te gaan of haar activiteiten voldoen aan de vereisten van het Europees Solidariteitskorps.

2.  Een aanvraag voor deelname aan het Europees Solidariteitskorps van een in aanmerking komende entiteit wordt beoordeeld door de bevoegde uitvoerende instantie van het Europees Solidariteitskorps om na te gaan of haar activiteiten voldoen aan de vereisten van het Europees Solidariteitskorps. Een entiteit die haar activiteiten aanzienlijk verandert, stelt de bevoegde uitvoerende instantie daarvan in kennis met het oog op een nieuwe beoordeling. De aanvraag- en inschrijvingsprocedure is gebruikersvriendelijk. Administratieve lasten worden vermeden. De procedure voor de totstandbrenging van de component vrijwilligerswerk wordt onderscheiden van de procedure voor de toekenning van een kwaliteitskeurmerk voor de component vrijwilligerswerk, rekening houdend met de specifieke kenmerken van elke component.

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie controleert, in samenwerking met de deelnemende landen, regelmatig de prestaties van het Europees Solidariteitskorps met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen.

1.  De Commissie brengt prioritair en in samenwerking met de deelnemende landen een controle- en evaluatiekader tot stand en gebruikt dit kader om de prestaties van het Europees Solidariteitskorps met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen te controleren.

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e bis)  het aantal organisaties die het kwaliteitskeurmerk hebben en die voor hun solidariteitsactiviteiten financiering hebben ontvangen in het kader van het Europees Solidariteitskorps.

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In elk land dat deelneemt aan het Europees Solidariteitskorps treden de nationale agentschappen die zijn aangewezen voor het beheer van de acties als bedoeld in hoofdstuk III van Verordening (EU) nr. 1288/2013 in hun respectieve landen ook op als nationale agentschappen in het kader van het Europees Solidariteitskorps.

In elk land dat deelneemt aan het Europees Solidariteitskorps treden de nationale agentschappen die zijn aangewezen voor het beheer van de acties als bedoeld in hoofdstuk III van Verordening (EU) nr. 1288/2013 in hun respectieve landen ook op als nationale agentschappen in het kader van het Europees Solidariteitskorps. Organisaties van het Eures-netwerk zoals gedefinieerd in artikel 7 van Verordening (EU) nr. 2016/589 ondersteunen deze nationale agentschappen bij het beheer van de solidariteitsacties in de vorm van stageplaatsen en banen en bij de desbetreffende kwaliteits- en steunmaatregelen in het kader van het Europees Solidariteitskorps.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Europees Solidariteitskorps

Document‑ en procedurenummers

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

CULT

12.6.2017

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

EMPL

12.6.2017

Medeverantwoordelijke commissies - datum bekendmaking

5.10.2017

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Brando Benifei

18.9.2017

Behandeling in de commissie

10.10.2017

4.12.2017

 

 

Datum goedkeuring

11.1.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

35

4

5

Bij de eindstemming aanwezige leden

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Maria Arena, Georges Bach, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Ivari Padar, Evelyn Regner, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Daniele Viotti

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE ADVISERENDE COMMISSIE

35

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic, Yana Toom

Georges Bach, David Casa, Deirdre Clune, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc

Maria Arena, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Ivari Padar, Emilian Pavel, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Daniele Viotti, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

4

-

ENF

GUE/NGL

NI

Joëlle Mélin

Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

5

0

ECR

EFDD

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

Laura Agea

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (30.11.2017)

aan de Commissie cultuur en onderwijs

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit nr. 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Rapporteur voor advies: Eleonora Forenza

BEKNOPTE MOTIVERING

Het Commissievoorstel heeft betrekking op de vaststelling van een rechtskader voor het Europees Solidariteitskorps, met wijziging van Verordening (EU) nr. 1288/2013, Verordening (EU) nr. 1293/2013, Verordening (EU) nr. 1303/2013, Verordening (EU) nr. 1305/2013, Verordening (EU) nr. 1306/2013 en Besluit nr. 1313/2013/EU, om een solidariteitskorps op te richten dat ook de reeds bestaande Europese vrijwilligersdienst (European Voluntary Service, EVS) zal omvatten. Het is belangrijk te onderstrepen dat het Europees Solidariteitskorps en de Europese vrijwilligersdienst niet gericht zijn op dezelfde activiteiten, aangezien de EVS ook vrijwilligersprogramma's heeft opgestart in derde landen; de rapporteur beveelt dus aan erop toe te zien dat de activiteiten van het oude programma bij deze fusie niet in het gedrang komen.

Het programma van het Europees Solidariteitskorps heeft als doel tegen 2020 100 000 jongeren tussen 18 en 30 jaar te laten deelnemen aan projecten op het gebied van milieubehoud en -bescherming en sociale cohesie. Het voorstel is gebaseerd op de inhoud van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie(1). Toegang tot het programma hebben de EU-lidstaten en eventueel andere landen, op basis van bilaterale akkoorden, maar er moet rekening worden gehouden met het feit dat momenteel ook personen het grondgebied van de Europese Unie doorkruisen die geen paspoort bezitten van een lidstaat van de Unie. Daarom zij eraan herinnerd dat het programma ook geschikt moet zijn voor jongeren die geen identiteitskaart hebben van een lidstaat van de Unie, door de verkrijging van visa en verblijfsvergunningen te vergemakkelijken.

Solidariteit is een van de principes waarop de Europese Unie gebaseerd is, definieert het Europese project en garandeert de eenheid die nodig is om het hoofd te bieden aan de huidige en toekomstige noodsituaties en crisissen. Ter gelegenheid van de 60e verjaardag van het Verdrag van Rome hebben de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Europese Commissie herhaald zich te engageren voor een versterking van de solidariteit, die gericht is op de ontwikkeling van alle aspecten van de mens(2).

De rapporteur voor advies acht het van fundamenteel belang om met betrekking tot jongeren, die het ergst getroffen zijn door de economische crisis en die het kwetsbaarst zijn, alle acties te bevorderen en te ondersteunen die bedoeld zijn om de systemen en het beleid op het gebied van solidariteit te verbeteren, omdat solidariteit bijdraagt tot een versterking van de mensenrechtencultuur waarop de Europese Unie gebaseerd is.

Het is belangrijk te herhalen dat de rechten van vrouwen en LGBTQI-personen en van migranten mensenrechten zijn en dat het nodig is, omdat de betrokkenen bijzonder kwetsbaar zijn, om te zorgen voor een genderperspectief en een perspectief inzake migratieprocessen binnen de richtsnoeren van het programma.

Gunstig is het feit dat de Commissie achtergestelde jongeren privilegieert bij de toegang tot het programma inzake vrijwilligersopleiding, dat geenszins de plaats mag innemen van betaald werk of propedeutische stages voor arbeidscontracten overeenkomstig de op een gegeven plaats geldende wet. Bijgevolg wordt de Commissie en de lidstaten verzocht erop toe te zien dat dit soort situaties zich niet voordoet.

De rapporteur spreekt haar bezorgdheid uit over de overheveling van middelen die al bestemd of vastgelegd waren voor onderwijs en cultuur, zoals ERASMUS+, naar het nieuwe programma van het Europees Solidariteitskorps, omdat ERASMUS+ een van de belangrijkste factoren is gebleken voor de totstandkoming van een Europees bewustzijn. Zij beschouwt de culturele en opleidingsmogelijkheid die wordt geboden door een ervaring met ERASMUS+, ook als een positief element voor het garanderen van een kwalitatief hoogstaande opleidingsstage binnen het programma van het Europees Solidariteitskorps.

Voorts onderstreept de rapporteur dat het belangrijk is de sociale partners en alle actoren van het maatschappelijk middenveld te betrekken bij het proces van de ex-antebeoordeling, de activering, het toezicht en de controle van het programma, met volledige eerbiediging van de netwerken van verenigingen op het gebied van civiele bescherming, die op het gebied van milieubescherming en door hun betrokkenheid bij de wederopbouwprocessen na natuurrampen hebben bijgedragen tot en meegewerkt aan de interventieprogramma's van de Commissie inzake natuurrampen en milieubescherming.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde Commissie cultuur en onderwijs onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Jongeren moeten laagdrempelige kansen krijgen om deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten. Die kunnen hen de mogelijkheid bieden hun betrokkenheid bij de gemeenschappen uit te drukken en tegelijkertijd nuttige ervaring op te doen en vaardigheden en competenties te verwerven voor hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en hun ontwikkeling als burger, waardoor hun inzetbaarheid verbetert. Die activiteiten zullen ook de mobiliteit van jonge vrijwilligers, stagiairs en werknemers ondersteunen.

(4)  Jongeren moeten laagdrempelige kansen krijgen om deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten. Die kunnen hen de mogelijkheid bieden hun betrokkenheid bij de gemeenschappen uit te drukken en tegelijkertijd nuttige ervaring op te doen en vaardigheden en competenties te verwerven voor hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en hun ontwikkeling als burger, waardoor hun inzetbaarheid verbetert. Die activiteiten zullen ook de mobiliteit van jonge vrijwilligers, stagiairs en werknemers ondersteunen en moeten in overeenstemming zijn met de diverse nationale wetten op het gebied van mobiliteit van werknemers.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  De aan jongeren aangeboden solidariteitsactiviteiten moeten van hoge kwaliteit zijn: zij moeten tegemoetkomen aan onvervulde behoeften van de samenleving, bijdragen tot de versterking van gemeenschappen, jongeren de mogelijkheid bieden waardevolle kennis en competenties te verwerven, financieel toegankelijk zijn voor jongeren en worden uitgevoerd in veilige en gezonde omstandigheden.

(5)  De aan jongeren aangeboden solidariteitsactiviteiten moeten van hoge kwaliteit zijn: zij moeten tegemoetkomen aan onvervulde behoeften van de samenleving, bijdragen tot de versterking van lokale gemeenschappen en van de sociale cohesie, jongeren de mogelijkheid bieden waardevolle kennis en competenties te verwerven, financieel toegankelijk zijn voor jongeren en worden uitgevoerd in veilige en gezonde omstandigheden.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Het Europees Solidariteitskorps biedt één contactpunt voor solidariteitsactiviteiten in de hele Unie. Er moet worden gezorgd voor consistentie en complementariteit van dat kader met andere relevante beleidsgebieden en programma’s. Het Europees Solidariteitskorps moet voortbouwen op de sterke punten en synergieën van bestaande programma's, met name het Europees vrijwilligerswerk. Het moet ook een aanvulling vormen op de inspanningen van de lidstaten om jongeren te ondersteunen en de overgang van school naar werk te vergemakkelijken in het kader van de jongerengarantie door hen extra kansen te bieden om op de arbeidsmarkt te komen in de vorm van een stage of een baan op solidariteitsgerelateerde gebieden in hun eigen of een andere lidstaat. Er moet eveneens worden gezorgd voor complementariteit met bestaande EU-netwerken die betrekking hebben op de activiteiten in het kader van het Europees Solidariteitskorps, zoals het Europees netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening, Eures en het Eurodesk-netwerk. Bovendien moet worden gezorgd voor complementariteit tussen bestaande regelingen (in het bijzonder nationale solidariteitsregelingen en mobiliteitsprogramma’s voor jongeren) en het Europees Solidariteitskorps door in voorkomend geval voort te bouwen op goede praktijken.

(6)  Het Europees Solidariteitskorps biedt één contactpunt voor solidariteitsactiviteiten in de hele Unie, dat geen onderscheid maakt op basis van gender of sociale klasse. Er moet worden gezorgd voor consistentie en complementariteit van dat kader met andere relevante beleidsgebieden en programma’s. Het Europees Solidariteitskorps moet voortbouwen op de sterke punten en synergieën van bestaande programma's, met name het Europees vrijwilligerswerk. Het moet ook een aanvulling vormen op de inspanningen van de lidstaten om jongeren te ondersteunen en de overgang van school naar werk te vergemakkelijken in het kader van de jongerengarantie door hen extra kansen te bieden om op de arbeidsmarkt te komen in de vorm van een stage of een baan op solidariteitsgerelateerde gebieden in hun eigen of een andere lidstaat. Er moet eveneens worden gezorgd voor complementariteit met bestaande EU-netwerken die betrekking hebben op de activiteiten in het kader van het Europees Solidariteitskorps, zoals het Europees netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening, Eures en het Eurodesk-netwerk. Bovendien moet worden gezorgd voor complementariteit tussen bestaande regelingen (in het bijzonder nationale solidariteitsregelingen en mobiliteitsprogramma’s voor jongeren, ook op regionaal en lokaal niveau) en het Europees Solidariteitskorps door in voorkomend geval voort te bouwen op goede praktijken.

_________________

_________________

19 Aanbeveling van de Raad van 22 april 2013 tot invoering van een jongerengarantie (PB C 120 van 26.4.2013, blz. 1).

19 Aanbeveling van de Raad van 22 april 2013 tot invoering van een jongerengarantie (PB C 120 van 26.4.2013, blz. 1).

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Om het grootst mogelijke effect uit het Europees Solidariteitskorps te halen, moeten regelingen worden getroffen die andere programma’s van de Unie (zoals het Fonds voor asiel, migratie en integratie, het programma "Europa voor de burger", het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het gezondheidsprogramma) toelaten bij te dragen aan de doelstellingen van het Europees Solidariteitskorps door activiteiten te ondersteunen in het kader van het Korps. Die bijdrage moet worden gefinancierd in overeenstemming met de respectieve basisbesluiten van de betrokken programma's. Zodra zij een geldig kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps hebben gekregen, moeten de begunstigden toegang krijgen tot de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps en de kwaliteits- en ondersteuningsmaatregelen waarin wordt voorzien naargelang van het soort activiteit dat wordt aangeboden.

(7)  Om het grootst mogelijke effect uit het Europees Solidariteitskorps te halen, moeten regelingen worden getroffen die andere programma’s van de Unie (zoals het Fonds voor asiel, migratie en integratie, het programma "Europa voor de burger", het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het gezondheidsprogramma) toelaten bij te dragen aan de doelstellingen van het Europees Solidariteitskorps door activiteiten te ondersteunen in het kader van het Korps. Die bijdrage moet worden gefinancierd in overeenstemming met de respectieve basisbesluiten van de betrokken programma's, om te zorgen voor een grotere betrokkenheid van jongeren, het maatschappelijk middenveld en de bestaande regelingen voor vrijwilligerswerk in de lidstaten. Zodra zij een geldig kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps hebben gekregen, moeten de begunstigden toegang krijgen tot de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps en de kwaliteits- en ondersteuningsmaatregelen waarin wordt voorzien naargelang van het soort activiteit dat wordt aangeboden.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  In deze verordening worden voor de periode 2018-2020 de financiële middelen vastgelegd die voor het Europees Parlement en de Raad gedurende de jaarlijkse begrotingsprocedure het voornaamste referentiebedrag vormen in de zin van punt 17 van het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer. Het voornaamste referentiebedrag bestaat uit herschikkingen van het Erasmus+-programma (197,7 miljoen EUR) en van het Programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (10 miljoen EUR) voor de financiële jaren 2018, 2019 en 2020. Het wordt aangevuld met bijdragen uit verschillende Unie-programma’s onder verschillende rubrieken, zoals het Europees Sociaal Fonds, het Uniemechanisme voor civiele bescherming, het LIFE-programma en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.

(18)  In deze verordening worden voor de periode 2018-2020 de financiële middelen vastgelegd die voor het Europees Parlement en de Raad gedurende de jaarlijkse begrotingsprocedure het voornaamste referentiebedrag vormen in de zin van punt 17 van het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer. Met uitzondering van herschikkingen moet het voornaamste referentiebedrag gefinancierd worden door het gebruik van alle financiële middelen die op grond van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad beschikbaar zijn.

_________________

_________________

23 Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1).

23 Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1).

 

23 bis Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 bis)  Als de acties van het Europees Solidariteitskorps niet direct gerelateerd zijn aan financiële middelen die beschikbaar zijn op grond van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013, moet de Commissie ervoor zorgen dat nieuwe, aanvullende middelen beschikbaar zijn.

Motivering

De acties die worden ondernomen door het Europees Solidariteitskorps, moeten gerelateerd zijn aan de fondsen en programma's waarmee zij worden gefinancierd; voor de acties waarvoor dit niet geval is, moet de Commissie ervoor zorgen dat er aanvullende bronnen van financiering zijn om ze uit te voeren.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  Om het grootst mogelijke effect uit het Europees Solidariteitskorps te halen, moeten regelingen worden getroffen om het voor de deelnemende landen mogelijk te maken aanvullende nationale financiering ter beschikking te stellen overeenkomstig de regels van het Europees Solidariteitskorps.

(20)  Om het grootst mogelijke effect uit het Europees Solidariteitskorps te halen, moeten de lidstaten en, indien van toepassing, de bevoegde subnationale autoriteiten met exclusieve eigen wetgevingsbevoegdheden, alsmede de deelnemende landen regelingen treffen om aanvullende nationale, regionale en lokale financiering ter beschikking te stellen overeenkomstig de regels van het Europees Solidariteitskorps.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  In het bijzonder moet erop worden gelet dat de door het Europees Solidariteitskorps ondersteunde activiteiten toegankelijk zijn voor alle jongeren en vooral voor de meest kansarme. Daarom moeten bijzondere maatregelen worden getroffen om de sociale inclusie en de deelname van kansarme jongeren te bevorderen en rekening te houden met de problemen in verband met de grote afstand van de ultraperifere gebieden van de Unie en de overzeese landen en gebiedsdelen. De deelnemende landen moeten er ook naar streven alle nodige maatregelen te treffen om wettelijke en administratieve belemmeringen voor de goede werking van het Europees Solidariteitskorps weg te nemen. Dat houdt in dat, waar mogelijk en onverminderd het Schengenacquis en het Unierecht inzake de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen, administratieve kwesties die problemen veroorzaken bij het verkrijgen van visa en verblijfsvergunningen moeten worden opgelost.

(24)  In het bijzonder moet erop worden gelet dat de door het Europees Solidariteitskorps ondersteunde activiteiten toegankelijk zijn voor alle jongeren en vooral voor de meest kansarme. Daarom moeten bijzondere maatregelen worden getroffen om de sociale inclusie en de deelname van kansarme jongeren te bevorderen en rekening te houden met de problemen in verband met de grote afstand van de ultraperifere gebieden van de Unie en de overzeese landen en gebiedsdelen. De lidstaten en de deelnemende landen moeten er ook naar streven alle nodige maatregelen te treffen om wettelijke en administratieve belemmeringen voor de goede werking van het Europees Solidariteitskorps weg te nemen. Dat houdt in dat, waar mogelijk en onverminderd het Schengenacquis en het Unierecht inzake de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen, administratieve kwesties die problemen veroorzaken bij het verkrijgen van visa en verblijfsvergunningen moeten worden opgelost.

_________________

_________________

24 Personen uit een land of gebied overzee (LGO) en bevoegde publieke en/of private organen en instellingen van een LGO kunnen aan de programma's deelnemen overeenkomstig Besluit 2001/822/EG van de Raad van 27 november 2001 betreffende de associatie van de LGO met de Europese Economische Gemeenschap (PB L 314 van 30.11.2001, blz. 1).

24 Personen uit een land of gebied overzee (LGO) en bevoegde publieke en/of private organen en instellingen van een LGO kunnen aan de programma's deelnemen overeenkomstig Besluit 2001/822/EG van de Raad van 27 november 2001 betreffende de associatie van de LGO met de Europese Economische Gemeenschap (PB L 314 van 30.11.2001, blz. 1).

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  Elke entiteit die wenst deel te nemen aan het Europees Solidariteitskorps, ongeacht of zij gefinancierd wordt uit de begroting van het Europees Solidariteitskorps, door een ander programma van de Unie of door een andere financieringsbron, moet een kwaliteitskeurmerk ontvangen als de voorwaarden daarvoor zijn vervuld. De uitvoerende instanties van het Europees Solidariteitskorps moeten voortdurend toezien op het proces dat leidt tot de toekenning van een kwaliteitskeurmerk. Het toegekende kwaliteitskeurmerk moet op gezette tijden opnieuw worden beoordeeld en kan worden ingetrokken als bij een controle wordt vastgesteld dat niet langer wordt voldaan aan de toekenningsvoorwaarden.

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)   

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Door de Commissie voorgestelde tekst

(28)  Op Europees, nationaal en lokaal niveau moet worden gezorgd voor passende voorlichting, publiciteit en verspreiding van de mogelijkheden en resultaten van de door het Europees Solidariteitskorps ondersteunde activiteiten. De voorlichtings-, publiciteits- en verspreidingsactiviteiten moeten worden gedragen door alle uitvoeringsorganen van het Europees Solidariteitskorps, in voorkomend geval met de steun van andere belangrijke belanghebbenden.

(28)  Op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau moet door middel van internetportalen worden gezorgd voor passende voorlichting, publiciteit en verspreiding van de mogelijkheden en resultaten van de door het Europees Solidariteitskorps ondersteunde activiteiten. De voorlichtings-, publiciteits- en verspreidingsactiviteiten moeten worden gedragen door alle uitvoeringsorganen van het Europees Solidariteitskorps en door programma's van de Unie die al aan het Europees Solidariteitskorps gerelateerd zijn.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Door de Commissie voorgestelde tekst

(29)  Om te zorgen voor een efficiëntere communicatie met het brede publiek en een sterkere synergie tussen de op initiatief van de Commissie ondernomen communicatieactiviteiten, moeten de bij deze verordening voor communicatie toegewezen middelen ook worden gebruikt voor institutionele communicatie betreffende de politieke prioriteiten van de Unie, voor zover deze verband houden met de algemene doelstellingen van deze verordening.

(29)  Om te zorgen voor een efficiëntere communicatie met het brede publiek en een sterkere synergie tussen de op initiatief van de Commissie ondernomen communicatieactiviteiten, moeten de bij deze verordening voor communicatie toegewezen middelen ook worden gebruikt voor institutionele communicatie betreffende de politieke prioriteiten van de Unie, zoals sociale integratie, cohesie, milieubescherming en mitigatie van de klimaatverandering, dieverband houden met de algemene doelstellingen van deze verordening, en stroken met de doelstellingen van de financieringsbronnen van het Europees Solidariteitskorps.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37)  Om redenen van efficiëntie en effectiviteit moet het op grond van Verordening (EU) nr. 1288/2013 ingestelde comité de Commissie ook bijstaan bij de uitvoering van deze verordening. Met betrekking tot het Europees Solidariteitskorps moet dat comité in een specifieke samenstelling bijeenkomen en het mandaat van het comité moet worden aangepast om deze nieuwe rol te vervullen. Het is aan de deelnemende landen relevante vertegenwoordigers voor deze vergaderingen aan te wijzen, rekening houdend met de vrijwillige en werkgerelateerde dimensies van het Europees Solidariteitskorps.

(37)  Om redenen van efficiëntie en effectiviteit moet het op grond van Verordening (EU) nr. 1288/2013 ingestelde comité de Commissie ook bijstaan bij de uitvoering van deze verordening. Met betrekking tot het Europees Solidariteitskorps moet dat comité in een specifieke samenstelling bijeenkomen en het mandaat van het comité moet worden aangepast om deze nieuwe rol te vervullen. Het is aan de lidstaten en de andere deelnemende landen relevante vertegenwoordigers voor deze vergaderingen aan te wijzen, rekening houdend met de vrijwillige en werkgerelateerde dimensies van het Europees Solidariteitskorps.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(40)  De financiële middelen van het Europees Solidariteitskorps onder rubriek 1a van het meerjarig financieel kader moeten worden aangevuld met financiële bijdragen van andere programma's en rubrieken. Daarvoor moeten de Verordeningen (EU) nr. 1293/201327 , (EU) nr. 1303/201328 , (EU) nr. 1305/201329 , (EU) nr. 1306/201330 en Besluit nr. 1313/2013/EU31 van het Europees Parlement en de Raad worden gewijzigd.

Schrappen

_________________

 

27 Verordening (EU) nr. 1293/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake de vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 614/2007 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 185).

 

28 Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).

 

29 Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 487).

 

30 Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549).

 

31 Besluit nr. 1313/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 924).

 

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1)  "solidariteitsactiviteit": een activiteit die gericht is op het aanpakken van onvervulde behoeften van de samenleving ten bate van een gemeenschap en tegelijkertijd bijdraagt aan de persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling van een jongere en aan zijn ontwikkeling als burger; de activiteit kan de vorm aannemen van plaatsen, projecten of netwerkactiviteiten die zijn ontwikkeld met betrekking tot verschillende gebieden zoals onderwijs en opleiding, werkgelegenheid, gendergelijkheid, ondernemerschap (in het bijzonder sociaal ondernemerschap), burgerschap en democratische participatie, milieu en natuurbescherming, klimaatactie, rampenpreventie, paraatheid en hersteloperaties, landbouw en plattelandsontwikkeling, het verstrekken van voedsel en non-foodartikelen, gezondheid en welzijn, creativiteit en cultuur, lichamelijke opvoeding en sport, sociale bijstand en welzijn, de ontvangst en integratie van onderdanen van derde landen, territoriale samenwerking en cohesie;

1)  "solidariteitsactiviteit": een activiteit die gericht is op het aanpakken van onvervulde behoeften van de samenleving ten bate van een gemeenschap en tegelijkertijd bijdraagt aan de persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling van een jongere en aan zijn ontwikkeling als burger; de activiteit kan de vorm aannemen van plaatsen, projecten of netwerkactiviteiten die zijn ontwikkeld met betrekking tot verschillende gebieden zoals onderwijs en opleiding, werkgelegenheid, gendergelijkheid, ondernemerschap (in het bijzonder sociaal ondernemerschap), burgerschap en democratische participatie, milieu en natuurbescherming, klimaatactie, rampenpreventie, paraatheid en hersteloperaties, landbouw en plattelandsontwikkeling, het verstrekken van voedsel en non-foodartikelen, gezondheid en welzijn, creativiteit en cultuur, lichamelijke opvoeding en sport, sociale bijstand en welzijn, invaliditeit, de ontvangst en integratie van onderdanen van derde landen, territoriale samenwerking en cohesie;

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3)  "kansarme jongeren": personen die aanvullende ondersteuning nodig hebben wegens een handicap, leerproblemen, economische belemmeringen, culturele verschillen, gezondheidsproblemen, sociale problemen of geografische belemmeringen;

3)  "kansarme jongeren": personen die aanvullende ondersteuning nodig hebben wegens een handicap, leer- of integratieproblemen, economische belemmeringen, culturele verschillen, gezondheidsproblemen, sociale problemen of geografische belemmeringen;

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6)  "vrijwilligerswerk": voltijds onbetaald vrijwilligerswerk voor een periode van maximaal twaalf maanden, dat jongeren de kans biedt bij te dragen aan de dagelijkse werkzaamheden van organisaties die actief zijn in solidariteitsgerelateerde gebieden, ten bate van de gemeenschappen waarin de activiteiten worden verricht, en die de jonge vrijwilligers een solide leer- en opleidingsbasis verschaffen om vaardigheden en competenties te verwerven die nuttig zijn voor hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en ook zullen bijdragen tot het verbeteren van hun inzetbaarheid;

6)  "vrijwilligerswerk": voltijds onbetaald vrijwilligerswerk voor een periode van maximaal twaalf maanden, dat jongeren de kans biedt bij te dragen aan de dagelijkse werkzaamheden van organisaties die actief zijn in solidariteitsgerelateerde gebieden, ten bate van de gemeenschappen waarin de activiteiten worden verricht, en die de jonge vrijwilligers een solide leer- en opleidingsbasis verschaffen om vaardigheden en competenties te verwerven die nuttig zijn voor hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en zo ook hun potentiële inzetbaarheid zullen verbeteren;

_________________

_________________

32 algemeen genomen een activiteit die aaneensluitend wordt verricht gedurende 5 dagen per week en 7 uur per dag.

32. algemeen genomen een activiteit die aaneensluitend wordt verricht gedurende 5 dagen per week en 7 uur per dag.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7)  "werk in een vrijwilligersteam": werk waarbij teams van deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps uit verschillende deelnemende landen gedurende twee weken tot twee maanden als vrijwilliger voor een gezamenlijk doel samen handenarbeid of intellectuele taken kunnen verrichten in het kader van een waardevol project voor gemeenschapsdienst;

7)  "werk in een vrijwilligersteam": werk waarbij teams van deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps uit verschillende lidstaten en andere deelnemende landen gedurende twee weken tot twee maanden als vrijwilliger voor een gezamenlijk doel samen handenarbeid of intellectuele taken kunnen verrichten in het kader van een waardevol project voor gemeenschapsdienst;

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

14)  "Portaalsite van het Europees Solidariteitskorps": een webinstrument dat relevante onlinediensten biedt voor de deelnemers en deelnemende organisaties aan het Europees Solidariteitskorps, waaronder informatie over het Europees Solidariteitskorps, de inschrijving van deelnemers, het zoeken naar plaatsen door de deelnemers, het adverteren van en zoeken naar plaatsen, het zoeken naar mogelijke projectpartners, het beheren van contacten en het aanbod van stages en projecten, opleiding, communicatie en netwerkactiviteiten, informatie over en aankondiging van mogelijkheden alsook andere relevante ontwikkelingen met betrekking tot het Europees Solidariteitskorps.

14)  "Portaalsite van het Europees Solidariteitskorps": een webinstrument dat relevante onlinediensten biedt voor de deelnemers en deelnemende organisaties aan het Europees Solidariteitskorps, waaronder informatie over het Europees Solidariteitskorps, de inschrijving van deelnemers, het beheren van de kwaliteitskeurmerken, het zoeken naar plaatsen door de deelnemers, het adverteren van en zoeken naar plaatsen, het zoeken naar mogelijke projectpartners, het beheren van contacten en het aanbod van stages en projecten, opleiding, communicatie en netwerkactiviteiten, informatie over en aankondiging van mogelijkheden en verspreiding van de resultaten van solidariteitsacties, alsook andere relevante ontwikkelingen met betrekking tot het Europees Solidariteitskorps.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het doel van het Europees Solidariteitskorps is de inzet van jongeren en organisaties in toegankelijke en kwalitatieve solidariteitsactiviteiten te vergroten om bij te dragen aan de versterking van de cohesie en de solidariteit in Europa, de gemeenschappen te ondersteunen en te reageren op maatschappelijke uitdagingen.

Het doel van het Europees Solidariteitskorps is de inzet van jongeren en organisaties in toegankelijke en kwalitatieve solidariteitsactiviteiten te vergroten om bij te dragen aan de versterking van de cohesie en de solidariteit in Europa, de gemeenschappen te ondersteunen en te reageren op de uitdagingen van deze tijd, met name de uitdagingen in verband met een grotere maatschappelijke integratie, onderwijs en werkgelegenheid, milieubescherming en mitigatie van de klimaatverandering.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie en de deelnemende landen werken samen om efficiëntie en effectiviteit te bereiken, door samenhang te waarborgen tussen nationale programma’s en regelingen in verband met solidariteit, onderwijs, beroepsopleiding en jeugd enerzijds en acties in het kader van het Europees Solidariteitskorps anderzijds. Die acties bouwen voort op relevante goede praktijken en bestaande programma’s.

2.  De Commissie, de lidstaten en andere deelnemende landen werken samen om efficiëntie en effectiviteit te bereiken, door samenhang te waarborgen tussen nationale programma’s en regelingen in verband met solidariteit, onderwijs, beroepsopleiding en jeugd enerzijds, met inachtneming van de wetgevende bevoegdheden van subnationale autoriteiten, en acties in het kader van het Europees Solidariteitskorps anderzijds. Die acties bouwen voort op relevante goede praktijken en bestaande programma’s.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het Europees Solidariteitskorps streeft zijn doelstellingen na door middel van de volgende soorten acties:

Het Europees Solidariteitskorps streeft zijn doelstellingen na door middel van de volgende soorten acties in het kader van de doelstellingen van de financieringsbronnen:

Motivering

Aangezien het Europees Solidariteitskorps wordt gefinancierd met middelen uit Erasmus+, EaSI, het Uniemechanisme voor civiele bescherming, LIFE, ESF en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo), moeten de doelstellingen van het korps verband houden met de doelstellingen van deze fondsen.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  solidariteitsplaatsen, projecten en netwerkactiviteiten;

a)  solidariteitsplaatsen, projecten en netwerkactiviteiten met betrekking tot het maatschappelijk middenveld;

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  netwerkactiviteiten voor personen en organisaties die deelnemen aan het Europees Solidariteitskorps.

c)  netwerkactiviteiten voor personen en organisaties die deelnemen aan het Europees Solidariteitskorps die volledig in overeenstemming zijn met en een aanvulling vormen op gedegen ervaring op het terrein die is opgedaan op lokaal en regionaal niveau, met name goede praktijken op het gebied van vrijwilligerswerk en civiele bescherming.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  maatregelen die erop gericht zijn de kwaliteit van solidariteitsplaatsen, met inbegrip van opleiding, taalondersteuning, administratieve ondersteuning voor deelnemers en deelnemende organisaties, verzekering en ondersteuning na plaatsing te verbeteren en een certificaat te ontwikkelen dat de tijdens de plaatsing verworven kennis, vaardigheden en competenties valideert;

a)  maatregelen die erop gericht zijn de hoge kwaliteit van solidariteitsplaatsen, met inbegrip van een uitgebreid opleidingsprogramma, taalondersteuning, administratieve ondersteuning voor deelnemers en deelnemende organisaties, verzekering en ondersteuning na plaatsing te verbeteren en een certificaat te ontwikkelen dat de tijdens de plaatsing verworven kennis, vaardigheden en competenties valideert;

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Door de Commissie voorgestelde tekst

d)  het opzetten, onderhouden en bijwerken van de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps en andere relevante onlinediensten, alsook de nodige ondersteunende computersystemen en webinstrumenten.

d)  het opzetten, onderhouden en bijwerken van de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps, met onder meer verslagen van de deelnemers over hun ervaringen, en andere relevante onlinediensten, in de eerste plaats bekendmaking van de doelstellingen van deze verordening en van de manier om er gebruik van te maken, alsook de nodige ondersteunende computersystemen en webinstrumenten.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het in lid 1 genoemde bedrag omvat een bedrag van 294 200 000 EUR in lopende prijzen, dat wordt aangevuld met bijdragen van:

Schrappen

a) het Europees Sociaal Fonds, dat 35 000 000 EUR in lopende prijzen bijdraagt;

 

b) het Uniemechanisme voor civiele bescherming, dat 6 000 000 EUR in lopende prijzen bijdraagt;

 

c) het LIFE-programma, dat 4 500 000 EUR in lopende prijzen bijdraagt;

 

d) het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, dat 1 800 000 EUR in lopende prijzen bijdraagt.

 

_________________

 

33 Deze financiële middelen vormen het voornaamste referentiebedrag in de zin van punt 17 van het Interinstitutioneel Akkoord (2013/C 373/01) tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer.

 

Motivering

Wij zijn van mening dat nieuwe initiatieven niet mogen worden gefinancierd door het verschuiven van middelen van bestaande programma’s en fondsen; zij moeten daarentegen gefinancierd worden met alle andere middelen die uit hoofde van het bestaande MFK beschikbaar zijn.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Een deelnemend land kan aan begunstigden nationale middelen ter beschikking stellen die volgens de voorschriften van het Europees Solidariteitskorps beheerd worden, en daartoe gebruikmaken van de gedecentraliseerde structuren van het Europees Solidariteitskorps, voor zover dit land naar evenredigheid deelneemt aan de financiering van die structuren.

6.  Een deelnemend land stelt, rekening houdend met zijn middelen, aan begunstigden nationale middelen ter beschikking die volgens de voorschriften van het Europees Solidariteitskorps beheerd worden, en maakt daartoe gebruik van de gedecentraliseerde structuren van het Europees Solidariteitskorps, voor zover dit land naar evenredigheid deelneemt aan de financiering van die structuren. De lidstaten kunnen nieuwe, aanvullende middelen ter beschikking stellen.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten nemen deel aan het Europees Solidariteitskorps.

1.  De lidstaten nemen deel aan het Europees Solidariteitskorps. In lidstaten waar de bevoegdheden in verband met de activiteiten van het Europees Solidariteitskorps zijn overgedragen aan subnationale autoriteiten, worden via de nationale agentschappen die als uitvoeringsorgaan optreden, mechanismen ontwikkeld om directe deelname van deze autoriteiten mogelijk te maken.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Bij de uitvoering van deze verordening zorgen de Commissie en de deelnemende landen ervoor dat bijzondere voorzieningen worden getroffen om sociale inclusie en met name deelname van kansarme jongeren te bevorderen.

2.  Bij de uitvoering van deze verordening zorgen de lidstaten en andere deelnemende landen ervoor dat bijzondere voorzieningen worden getroffen om sociale inclusie en met name deelname van kansarme en kwetsbaardere jongeren te bevorderen en zij hanteren hierbij een perspectief met aandacht voor gender.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Het Europees Solidariteitskorps staat open voor deelname van publieke en private entiteiten of internationale organisaties, op voorwaarde dat zij een kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps hebben gekregen.

1.  Het Europees Solidariteitskorps staat open voor deelname van publieke en private entiteiten of internationale organisaties, op voorwaarde dat zij een kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps hebben gekregen, overeenkomstig de doelstellingen van deze verordening.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Een aanvraag voor deelname aan het Europees Solidariteitskorps van een in aanmerking komende entiteit wordt beoordeeld door de bevoegde uitvoerende instantie van het Europees Solidariteitskorps om na te gaan of haar activiteiten voldoen aan de vereisten van het Europees Solidariteitskorps.

2.  Een aanvraag voor deelname aan het Europees Solidariteitskorps van een in aanmerking komende entiteit wordt beoordeeld door de bevoegde uitvoerende instantie van het Europees Solidariteitskorps om na te gaan of haar activiteiten voldoen aan de vereisten en doelstellingen van het Europees Solidariteitskorps.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Op grond van die beoordeling kan het kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps aan de entiteit worden toegekend. Het toegekende kwaliteitskeurmerk wordt op gezette tijden opnieuw beoordeeld en kan worden ingetrokken.

3.  Op grond van die beoordeling kan het kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps aan de entiteit worden toegekend. Het toegekende kwaliteitskeurmerk wordt minstens om de twee jaar opnieuw beoordeeld, zonder extra administratieve lasten te creëren, en kan worden ingetrokken.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Het kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps leidt niet automatisch tot financiering uit hoofde van het Europees Solidariteitskorps.

5.  Het kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps leidt niet automatisch tot financiering uit hoofde van het Europees Solidariteitskorps, maar is wel een voorwaarde voor deze financiering waaraan in elk geval moet worden voldaan.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Publieke of private entiteiten die zijn gevestigd in een deelnemend land en internationale organisaties die solidariteitsactiviteiten verrichten in de deelnemende landen kunnen een aanvraag indienen voor financiering door het Europees Solidariteitskorps. In het geval van activiteiten als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder a), moet de deelnemende organisatie eerst het kwaliteitskeurmerk behalen voor zij financiering door het Europees Solidariteitskorps kan verkrijgen. In het geval van solidariteitsprojecten als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder b), kunnen ook natuurlijke personen een aanvraag voor financiering doen namens informele groepen van deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps.

Publieke of private entiteiten die zijn gevestigd in een lidstaat of ander deelnemend land en internationale organisaties die solidariteitsactiviteiten verrichten in een lidstaat of andere deelnemende landen kunnen een aanvraag indienen voor financiering door het Europees Solidariteitskorps. In het geval van activiteiten als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder a), moet de deelnemende organisatie eerst het kwaliteitskeurmerk behalen voor zij financiering door het Europees Solidariteitskorps kan verkrijgen. In het geval van solidariteitsprojecten als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder b), kunnen ook natuurlijke personen een aanvraag voor financiering doen namens informele groepen van deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie controleert, in samenwerking met de deelnemende landen, regelmatig de prestaties van het Europees Solidariteitskorps met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen.

1.  De Commissie controleert, in samenwerking met de lidstaten en de andere deelnemende landen, regelmatig de prestaties van het Europees Solidariteitskorps met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  het aantal deelnemers aan vrijwilligerswerk (in eigen land of in het buitenland);

a)  het aantal deelnemers aan vrijwilligerswerk (in eigen land of in het buitenland), inclusief achtergestelde jongeren;

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het aantal deelnemers aan stages (in eigen land of in het buitenland);

b)  het aantal deelnemers aan stages (in eigen land of in het buitenland), inclusief achtergestelde jongeren;

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  het aantal deelnemers aan banen (in eigen land of in het buitenland);

c)  het aantal deelnemers aan banen (in eigen land of in het buitenland), inclusief achtergestelde jongeren;

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  het aantal deelnemers aan solidariteitsprojecten;

d)  het aantal deelnemers aan solidariteitsprojecten, inclusief achtergestelde jongeren;

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  het aantal solidariteitsprojecten;

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie zorgt in samenwerking met de deelnemende landen voor de verspreiding van informatie en publiciteitsmateriaal en van informatie over follow-upmaatregelen in verband met alle acties die door het Europees Solidariteitskorps worden ondersteund.

1.  De Commissie zorgt in samenwerking met de lidstaten en de andere deelnemende landen voor de verspreiding van informatie en publiciteitsmateriaal en van informatie over follow-upmaatregelen in verband met alle acties die door het Europees Solidariteitskorps worden ondersteund, alsook voor alles wat betrekking heeft op de inschrijving en op de toegang tot de procedures.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 20 bedoelde nationale agentschappen ontwikkelen een consistent beleid met betrekking tot doeltreffende voorlichting en de verspreiding en benutting van de resultaten van activiteiten die worden ondersteund in verband met de door hen beheerde acties, staan de Commissie bij in de uitvoering van de algemene taak van voorlichting over het Europees Solidariteitskorps, met inbegrip van informatie over de op nationaal en Unieniveau beheerde acties, en de resultaten ervan, en informeren relevante doelgroepen over de initiatieven die in hun land zijn ondernomen.

2.  De in artikel 20 bedoelde nationale agentschappen ontwikkelen een consistent beleid en een adequate strategie met betrekking tot doeltreffende voorlichting en de verspreiding en benutting van de resultaten van activiteiten die worden ondersteund in verband met de door hen beheerde acties, staan de Commissie bij in de uitvoering van de algemene taak van voorlichting over het Europees Solidariteitskorps, met inbegrip van informatie over de op nationaal en Unieniveau beheerde acties, en de resultaten ervan, en informeren relevante doelgroepen over de initiatieven die in hun land zijn ondernomen.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de nationale agentschappen op nationaal niveau in de deelnemende landen.

b)  de aangewezen nationale agentschappen in de lidstaten en de andere deelnemende landen.

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met het feit dat in sommige lidstaten bepaalde bevoegdheden ressorteren onder subnationale autoriteiten met een eigen wetgevende bevoegdheid.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In elk land dat deelneemt aan het Europees Solidariteitskorps treden de nationale autoriteiten die zijn aangewezen voor het beheer van de acties als bedoeld in hoofdstuk III van Verordening (EU) nr. 1288/2013 ook op als nationale autoriteiten in het kader van het Europees Solidariteitskorps. Artikel 27, leden 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 en 16, van die verordening is naar analogie van toepassing op het Europees Solidariteitskorps. Voor de landen zoals bedoeld in artikel 11, lid 2, van deze verordening, waarvoor geen nationale autoriteit is aangeduid, wordt deze aangewezen overeenkomstig artikel 27, leden 2 tot en met 6 en leden 8 tot en met 15, van Verordening (EU) nr. 1288/2013.

In elk land dat deelneemt aan het Europees Solidariteitskorps treden de nationale autoriteiten die zijn aangewezen voor het beheer van de acties als bedoeld in hoofdstuk III van Verordening (EU) nr. 1288/2013 ook op als nationale autoriteiten in het kader van het Europees Solidariteitskorps. In lidstaten waar de bevoegdheden in verband met dit hoofdstuk zijn overgedragen aan subnationale autoriteiten met een exclusieve eigen wetgevingsbevoegdheid, worden via de nationale agentschappen die als uitvoeringsorgaan optreden, mechanismen ontwikkeld om de directe deelname van deze autoriteiten mogelijk te maken. Artikel 27, leden 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 en 16, van die verordening is naar analogie van toepassing op het Europees Solidariteitskorps. Voor de landen zoals bedoeld in artikel 11, lid 2, van deze verordening, waarvoor geen nationale autoriteit is aangeduid, wordt deze aangewezen overeenkomstig artikel 27, leden 2 tot en met 6 en leden 8 tot en met 15, van Verordening (EU) nr. 1288/2013.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In elk land dat deelneemt aan het Europees Solidariteitskorps treden de nationale agentschappen die zijn aangewezen voor het beheer van de acties als bedoeld in hoofdstuk III van Verordening (EU) nr. 1288/2013 in hun respectieve landen ook op als nationale agentschappen in het kader van het Europees Solidariteitskorps.

In elke lidstaat of ander land dat deelneemt aan het Europees Solidariteitskorps treden de nationale agentschappen die zijn aangewezen voor het beheer van de acties als bedoeld in hoofdstuk III van Verordening (EU) nr. 1288/2013 in hun respectieve landen ook op als nationale agentschappen in het kader van het Europees Solidariteitskorps. In lidstaten waar de bevoegdheden die verband houden met dit hoofdstuk zijn overgedragen aan subnationale autoriteiten met een eigen en exclusieve wetgevende bevoegdheden, worden via de nationale agentschappen die als uitvoeringsorgaan optreden mechanismen ontwikkeld voor de directe deelname van deze autoriteiten.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Om deze verordening uit te voeren stelt de Commissie werkprogramma’s vast door middel van uitvoeringshandelingen. Elk werkprogramma zorgt ervoor dat de algemene en specifieke doelstellingen als neergelegd in de artikelen 3 en 4 op consistente wijze ten uitvoer worden gelegd en vermeldt de verwachte resultaten, de tenuitvoerleggingsmethode en het totale bedrag ervan. Het werkprogramma omvat ook een omschrijving van de te financieren acties, een indicatie van het voor elke actie toegewezen bedrag, alsmede een indicatie van de verdeling van middelen tussen de deelnemende landen voor de door de nationale agentschappen te beheren acties, en een indicatief tijdschema voor de uitvoering.

1.  De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 25 bis met betrekking tot de vaststelling van werkprogramma's gedelegeerde handelingen vast te stellen. Elk werkprogramma zorgt ervoor dat de algemene en specifieke doelstellingen als neergelegd in de artikelen 3 en 4 op consistente wijze ten uitvoer worden gelegd en vermeldt de verwachte resultaten, de tenuitvoerleggingsmethode en het totale bedrag ervan. Het werkprogramma omvat ook een omschrijving van de te financieren acties, een indicatie van het voor elke actie toegewezen bedrag, alsmede een indicatie van de verdeling van middelen tussen de deelnemende landen voor de door de nationale agentschappen te beheren acties, en een indicatief tijdschema voor de uitvoering.

Motivering

Het is wenselijk dat het Parlement en de Raad over de uitvoeringsmaatregelen van deze verordening worden geraadpleegd.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Motivering

Het is wenselijk dat het Parlement en de Raad over de uitvoeringsmaatregelen van deze verordening worden geraadpleegd.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 25

Schrappen

Comitéprocedure

 

1.  De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 36 van Verordening (EU) nr. 1288/2013 opgerichte comité. Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

 

2.  Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

 

Motivering

Het is wenselijk dat het Parlement en de Raad over de uitvoeringsmaatregelen van deze verordening worden geraadpleegd.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 25 bis

 

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

 

1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel bepaalde voorwaarden.

 

2.  De in artikel 24 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze verordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van twee jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

 

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 24 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Een besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

 

4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016.

 

5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

 

6.  Een overeenkomstig artikel 24 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

Motivering

Het is wenselijk dat het Parlement en de Raad over de uitvoeringsmaatregelen van deze verordening worden geraadpleegd.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 26

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 27

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 27

Schrappen

Wijziging van Verordening (EU) nr. 1293/2013

 

Aan artikel 4 van Verordening (EU) nr. 1293/2013 wordt het volgende lid toegevoegd:

 

"3. Maximaal 3 000 000 miljoen EUR in lopende prijzen van het subprogramma Milieu, dat overeenkomt met het prioritaire gebied Milieubeleid en -bestuur en informatie, en maximaal 1 500 000 EUR in lopende prijzen van het subprogramma Klimaatactie, dat overeenkomt met het prioritaire gebied Klimaatgovernance en -informatie, wordt toegewezen voor de financiering van projecten in de zin van artikel 17, lid 4, uitgevoerd door het Europees Solidariteitskorps overeenkomstig Verordening (EU) nr. 2017/XXX, die bijdragen tot een of meer van de prioritaire gebieden in de zin van de artikelen 9 en 13. Deze toewijzing wordt uitsluitend toegepast overeenkomstig Verordening (EU) 2017/XXX, met uitsluiting van de specifieke eisen van Verordening (EU) nr. 1293/2013.

 

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 28

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 28

Schrappen

Wijzigingen van Verordening (EU) nr. 1303/2013

 

Verordening (EU) nr. 1303/2013 wordt als volgt gewijzigd:

 

1. Artikel 58, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:

 

a) de eerste alinea wordt vervangen door:

 

"Op initiatief van de Commissie kunnen de ESI-fondsen steun verlenen voor maatregelen op het gebied van voorbereiding, toezicht, administratieve en technische bijstand, evaluatie, audit en controle die voor de uitvoering van deze verordening nodig zijn, alsmede steun verlenen voor acties uit hoofde van Verordening (EU) 2017/XXX als bedoeld in de derde alinea, voor zover deze acties erop gericht zijn de doelstelling inzake economische, sociale en territoriale cohesie te bereiken.";

 

"m) uit hoofde van Verordening (EU) 2017/XXX betreffende het Europees Solidariteitskorps gefinancierde acties die erop zijn gericht de persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling van jongeren en hun ontwikkeling als burger te stimuleren, hun inzetbaarheid te vergroten en de overgang naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.".

 

"35 000 000 EUR in lopende prijzen van het bedrag dat is toegewezen aan technische bijstand op initiatief van de Commissie wordt toegewezen voor het Europees Solidariteitskorps ter ondersteuning van zijn acties, overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder a), van Verordening (EU) 2017/XXX. Deze toewijzing wordt uitsluitend toegepast overeenkomstig Verordening (EU) 2017/XXX, met uitsluiting van de specifieke eisen van fondsspecifieke verordeningen.".

 

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 29

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 29

Schrappen

Wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013

 

Aan artikel 51, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1305/2013 wordt na de eerste alinea de volgende alinea toegevoegd:

 

"Het Elfpo mag eveneens acties financieren die worden uitgevoerd door het Europees Solidariteitskorps voor een bedrag van 1 800 000 EUR in lopende prijzen overeenkomstig Verordening (EU) 2017/XXX die bijdragen tot een of meer prioriteiten van de Unie voor plattelandsontwikkeling. De toewijzing wordt uitsluitend toegepast overeenkomstig Verordening (EU) 2017/XXX, met uitsluiting van de specifieke eisen van Verordening (EU) nr. 1305/2013.".

 

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 30

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 30

Schrappen

Wijziging van Verordening (EU) nr. 1306/2013

 

Aan artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1306/2013 wordt het volgende punt j) toegevoegd:

 

"j) de door het Europees Solidariteitskorps overeenkomstig Verordening (EU) 2017/XXX uitgevoerde acties die bijdragen tot een of meer prioriteiten van de Unie op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling, en met name de acties als bedoeld in artikel 51, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1305/2013. Deze toewijzing wordt uitsluitend toegepast overeenkomstig Verordening (EU) 2017/XXX, met uitsluiting van de specifieke eisen van fondsspecifieke verordeningen.".

 

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 31

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 31

Schrappen

Wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU

 

Aan artikel 19, lid 1, van Besluit nr. 1313/2013/EU wordt na de tweede alinea de volgende alinea toegevoegd:

 

"Het bedrag van 6 000 000 EUR in lopende prijzen van de financiële middelen afkomstig van rubriek 3 ("Veiligheid en burgerschap") wordt toegewezen voor de financiering van door het Europees Solidariteitskorps overeenkomstig Verordening (EU) 2017/XXX uitgevoerde acties die bijdragen tot een of meer prioriteiten van de Unie op het gebied van civiele bescherming. De toewijzing wordt uitsluitend toegepast overeenkomstig Verordening (EU) 2017/XXX, met uitsluiting van de specifieke eisen van Besluit nr. 1313/2013/EU.".

 

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Europees Solidariteitskorps

Document- en procedurenummers

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

CULT

12.6.2017

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

ENVI

12.6.2017

Medeverantwoordelijke commissies - datum bekendmaking

5.10.2017

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Eleonora Forenza

28.6.2017

Behandeling in de commissie

7.9.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

28.11.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

55

6

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Jan Huitema, Peter Jahr, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Richard Ashworth, Pál Csáky, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE ADVISERENDE COMMISSIE

55

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Bolesław G. Piecha

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Pál Csáky, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Peter Jahr, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Richard Ashworth, Mark Demesmaeker, Julie Girling, John Procter

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn

1

0

ALDE

Jan Huitema

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

(1)

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm (2012/C 326/02) (PB C 326 van 26.10.2012, blz. 391).

(2)

http://www.consilium.euroap.eu/en/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration/#


ADVIES van de Begrotingscommissie (5.12.2017)

aan de Commissie cultuur en onderwijs

inzake het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit nr. 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Rapporteur voor advies: Tiemo Wölken

BEKNOPTE MOTIVERING

Rapporteur verwelkomt het voorstel voor de oprichting van een Europees Solidariteitskorps zoals door de Commissie voorgelegd op 30 mei 2017. De Europese Unie is gebouwd op solidariteit: solidariteit tussen haar burgers, solidariteit over de grenzen heen tussen haar lidstaten, en solidariteit bij acties binnen en buiten de Unie. Solidariteit is een gedeelde waarde die in de EU sterk voelbaar is. Het maakt deel uit van de bouwstenen van de Europese droom, die generatie na generatie inspireert en in de hele Unie gedeelde waarden tot ontwikkeling brengt.

Het onderhavige voorstel voor een Europees Solidariteitskorps biedt een rechtsgrond voor een initiatief dat jonge mensen in de hele EU in de gelegenheid stelt invulling te geven aan hun aspiraties voor een betere Unie en het Europese project een stap dichter bij voltooiing te brengen, én tegelijkertijd hun vaardigheden te ontwikkelen.

Rapporteur hamert overigens wel op het belang van een eigen budget voor het Korps. De Commissie stelt voor het Korps in de periode 2018-2020 voor driekwart te financieren middels een herschikking van middelen van lopende programma's binnen hun huidige financiële enveloppe: 197,7 miljoen EUR van Erasmus+ en 10 miljoen EUR van het Programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI), alsook 47,3 miljoen EUR van programma's in andere rubrieken (te weten 35 miljoen EUR van het Europees Sociaal Fonds (ESF), 6 miljoen EUR van het Uniemechanisme voor civiele bescherming, 4,5 miljoen EUR van het LIFE-programma, en 1,8 miljoen EUR van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling). Slechts 25% van alle middelen voor het Europees Solidariteitskorps bestaan uit 'verse' financiering.

Rapporteur is er fel tegen gekant dat het Korps wordt gefinancierd met middelen die eerst voor kernactiviteiten van andere belangrijke EU-programma's waren gereserveerd, met hun eigen waardevolle taken, doelstellingen en bijbehorende gelden, zoals gebudgetteerd vanaf het begin van het huidige MFK. Wat in een eerste proeffase van het Europees Solidariteitskorps aanvaardbaar was om snel met de activiteiten te kunnen beginnen, kan op de middellange en lange termijn geen oplossing zijn voor de financiering van een belangrijk programma, dat niet alleen zijn eigen rechtsgrond verdient, maar ook een ambitieus budget met 'vers' geld.

Nieuwe politieke prioriteiten gedurende de looptijd van het huidige MFK behoeven nieuwe middelen - middels de mobilisatie van de flexibiliteitsbepalingen en de speciale instrumenten waarin de MFK-verordening voorziet, ná benutting van de beschikbare marges. Als het Europees Solidariteitskorps inderdaad een nieuw prioritair initiatief is (zoals aangegeven in de gezamenlijke verklaring omtrent de wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2017), is het niet meer dan logisch dat er nieuwe financiële middelen voor worden gecreëerd zodat het zijn doelstellingen kan verwezenlijken zonder dat daarvoor moet worden getornd aan de budgetten van lopende, met middelen van de EU gefinancierde programma's en projecten.

Rapporteur is van mening dat de flexibiliteitsinstrumenten van het huidige MFK, zoals het Flexibiliteitsinstrument en de Overkoepelende Marge voor vastleggingen (die in het kader van de tussentijdse toetsing nog zijn uitgebreid), moeten worden gebruikt om het Korps in de periode 2018-2020 te financieren, en dat niet voor een herschikking moet worden gekozen. Met het schrappen van de bijdragen van de programma's in kwestie aan het Europees Solidariteitskorps en het teruggeven van de desbetreffende bedragen aan de begrotingsposten waarvan ze waren afgenomen, in overeenstemming met de oorspronkelijke financiële planning, geeft rapporteur een duidelijk signaal af, dat strookt met de door de Begrotingscommissie aangenomen amendementen betreffende de begroting voor 2018.

Als het belangrijkste programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport brengt Erasmus+ formeel, niet-formeel en informeel leren bijeen in één programma, resulterend in synergie-effecten in de hele EU. Erasmus+ biedt studenten en academisch personeel mogelijkheden om - in alle lidstaten van de EU - te studeren, onderwijs te volgen, werkervaring op te doen en zich met vrijwilligerswerk bezig te houden. Dit belangrijkste EU-programma voor jonge mensen draagt nu reeds meer dan 30 jaar bij tot het ontstaan van een Europese identiteit en Europese cohesie, en heeft de EU dichterbij haar burgers gebracht.  Het Europees Solidariteitskorps moet een aanvulling op Erasmus+ zijn, en niet een deel van de financiering ervan 'opslokken'.

LIFE, dat milieu- en klimaatuitdagingen beoogt aan te pakken, heeft het milieu in de EU op meerdere punten in aanzienlijke mate verbeterd. Teneinde de strijd tegen klimaatveranderingen te kunnen voortzetten en invulling te blijven geven aan de COP21-Overeenkomst van Parijs moet de financiering van LIFE niet voor andere doeleinden worden ingezet.

Het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het ESF, die onderdeel van de structuur- en investeringsfondsen (ESIF) van de EU uitmaken, dragen bij tot versterking van de economische, sociale en territoriale samenhang van de Unie. Het doel van de ESIF is het verkleinen van de verschillen in de ontwikkelingsniveaus van de diverse regio's. Het Europees Solidariteitskorps moet niet worden gefinancierd met gebruikmaking van middelen die voor het cohesiebeleid zijn gereserveerd.

De Unie en de lidstaten gebruiken het Uniemechanisme voor civiele bescherming voor het coördineren van hun systemen op het gebied van de preventie, de paraatheid en de respons ten aanzien van door de mens of de natuur veroorzaakte rampen. Gezien de flinke toename van het aantal, de ernst en de complexiteit van de door de mens of de natuur veroorzaakte rampen de laatste jaren, waaronder als gevolg van klimaatverandering, is een gezamenlijke en geïntegreerde aanpak van rampenbeheersing steeds belangrijker. Rapporteur vindt het tegen deze achtergrond onaanvaardbaar om geld van civiele bescherming over te hevelen naar het Europees Solidariteitskorps.

Rapporteur stelt daarnaast voor de bepalingen met betrekking tot het toezicht op en de evaluatie van het Korps te versterken.

Tot slot spoort rapporteur de Commissie met klem aan om, zoals beloofd, een helder en ambitieus voorstel voor te leggen voor de implementatie en de financiering van het Europees Solidariteitskorps vanaf 2021.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Recital 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  In deze verordening worden voor de periode 2018-2020 de financiële middelen vastgelegd die voor het Europees Parlement en de Raad gedurende de jaarlijkse begrotingsprocedure het voornaamste referentiebedrag vormen in de zin van punt 17 van het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer23. Het voornaamste referentiebedrag bestaat uit herschikkingen van het Erasmus+-programma (197,7 miljoen EUR) en van het Programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (10 miljoen EUR) voor de financiële jaren 2018, 2019 en 2020. Het wordt aangevuld met bijdragen uit verschillende Unie-programma’s onder verschillende rubrieken, zoals het Europees Sociaal Fonds, het Uniemechanisme voor civiele bescherming, het LIFE-programma en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.

(18)  In deze verordening worden voor de periode 2018-2020 financiële middelen vastgelegd ten belope van 341,5 miljoen EUR in lopende prijzen die voor het Europees Parlement en de Raad gedurende de jaarlijkse begrotingsprocedure het voornaamste referentiebedrag vormen in de zin van punt 17 van het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer23. De financiële middelen moeten het bedrag van 197,7 miljoen EUR bevatten dat oorspronkelijk bestemd was voor de financiering van de activiteiten in het kader van de Europese vrijwilligersdienst in de Unie binnen het Erasmus+-programma voor de financiële jaren 2018, 2019 en 2020, aangezien deze activiteiten zullen worden overgedragen aan het Europees Solidariteitskorps. Om negatieve gevolgen voor de financiering van bestaande meerjarenprogramma's te vermijden, moet het resterende bedrag voor de financiering van het Europees Solidariteitskorps uitsluitend afkomstig zijn van niet-toegewezen marges onder de maxima van het meerjarig financieel kader.

_________________

_________________

23Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1).

23Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1).

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(38 bis)  In zijn resolutie van 2 februari 2017 over de tenuitvoerlegging van de Erasmus+-verordening1bis vroeg het Europees Parlement de Commissie en de lidstaten een begrotingsinspanning te leveren voor het nieuwe initiatief van het Europees Solidariteitskorps zonder te tornen aan de financiering van andere bestaande en prioritaire programma's.

 

___________________

 

1bis Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0018.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 38 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(38 ter)  In zijn resolutie van 5 juli 2017 over het mandaat voor de trialoog met betrekking tot de ontwerpbegroting 20181bis uitte het Europees Parlement er zijn bezorgdheid over dat het op 30 mei 2017 vastgestelde wetgevingsvoorstel, ondanks zijn waarschuwingen, erin voorziet dat driekwart van het budget van het Europees Solidariteitskorps wordt gefinancierd met financiële middelen van bestaande programma's en met name met geld van Erasmus+ (197,7 miljoen EUR), en gaf het eens te meer aan dat alle nieuwe politieke initiatieven moeten worden gefinancierd met nieuwe kredieten en niet middels de overheveling van gelden van bestaande programma's.

 

_____________________

 

1bis Aangenomen teksten, P8_TA-PROV(2017)0302.

Amendement    4.

Voorstel voor een verordening

Overweging 38 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(38 quater)  Voor het Europees Solidariteitskorps moet aparte financiering en moeten aparte begrotingsmiddelen worden gewaarborgd, en mag niet worden getornd aan de budgetten voor ander beleid ter bevordering van jeugd, onderwijs, opleiding, werkgelegenheid of solidariteit. Er moet voor een optimaal en transparant gebruik van de financiële middelen worden gezorgd.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(39)  De financiële middelen van het Europees Solidariteitskorps onder rubriek 1a van het meerjarig financieel kader bouwen ook voort op overgehevelde middelen van het Erasmus+-programma. Deze middelen moeten voornamelijk komen van kredieten voor de financiering van de activiteiten van het Europees vrijwilligerswerk die zouden vallen onder het toepassingsgebied van het vrijwilligerswerk dat in het kader van deze verordening wordt ondersteund. Bepaalde kredieten van de garantiefaciliteit voor studentenleningen, die waarschijnlijk niet zullen worden opgenomen in het kader van Erasmus+, moeten worden overgeheveld om te voorzien in adequate medefinanciering van de werkingskosten van de nationale agentschappen en moeten meer in overeenstemming worden gebracht met de absorptiecapaciteit van deze actie.

(39)  De financiële middelen van het Europees Solidariteitskorps onder rubriek 1a van het meerjarig financieel kader bouwen voort op overgehevelde middelen van het Erasmus+-programma. Deze middelen moeten uitsluitend komen van kredieten voor de financiering van de activiteiten van de Europese vrijwilligersdienst die zouden vallen onder het toepassingsgebied van het vrijwilligerswerk dat in het kader van deze verordening wordt ondersteund.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(40)  De financiële middelen van het Europees Solidariteitskorps onder rubriek 1a van het meerjarig financieel kader moeten worden aangevuld met financiële bijdragen van andere programma's en rubrieken. Daarvoor moeten de Verordeningen (EU) nr. 1293/201327, (EU) nr. 1303/201328, (EU) nr. 1305/201329, (EU) nr. 1306/201330 en Besluit nr. 1313/2013/EU31 van het Europees Parlement en de Raad worden gewijzigd.

Schrappen

__________________

 

27Verordening (EU) nr. 1293/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake de vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 614/2007 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 185).

 

28Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).

 

29Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 487).

 

30Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549).

 

31Besluit nr. 1313/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 924).

 

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6)  "vrijwilligerswerk": voltijds32 onbetaald vrijwilligerswerk voor een periode van maximaal twaalf maanden, dat jongeren de kans biedt bij te dragen aan de dagelijkse werkzaamheden van organisaties die actief zijn in solidariteitsgerelateerde gebieden, ten bate van de gemeenschappen waarin de activiteiten worden verricht, en die de jonge vrijwilligers een solide leer- en opleidingsbasis verschaffen om vaardigheden en competenties te verwerven die nuttig zijn voor hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en ook zullen bijdragen tot het verbeteren van hun inzetbaarheid;

6)  "vrijwilligerswerk": voltijds32 onbetaald vrijwilligerswerk voor een periode van maximaal twaalf maanden, dat jongeren de kans biedt bij te dragen aan de dagelijkse werkzaamheden van organisaties zonder winstoogmerk die actief zijn in solidariteitsgerelateerde gebieden, ten bate van de gemeenschappen waarin de activiteiten worden verricht, en die de jonge vrijwilligers een solide leer- en opleidingsbasis verschaffen om vaardigheden en competenties te verwerven die nuttig zijn voor hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en ook zullen bijdragen tot het verbeteren van hun inzetbaarheid;

_________________

_________________

32algemeen genomen een activiteit die aaneensluitend wordt verricht gedurende 5 dagen per week en 7 uur per dag.

32algemeen genomen een activiteit die aaneensluitend wordt verricht gedurende 5 dagen per week en 7 uur per dag.

Motivering

Elke vorm van vrijwilligerswerk buiten non-profitorganisaties moet uitdrukkelijk worden uitgesloten. Elke andere benadering zou in strijd zijn met de nationale wetgeving van bepaalde lidstaten, bijvoorbeeld België en Frankrijk, op het gebied van vrijwilligerswerk.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  met de steun van de deelnemende organisaties, jongeren gemakkelijk toegankelijke mogelijkheden bieden om mee te doen aan solidariteitsactiviteiten en tegelijkertijd hun vaardigheden en competenties te vergroten om hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en hun ontwikkeling als burger te bevorderen, hun inzetbaarheid te vergroten en hun overgang naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, onder meer ook door de mobiliteit van jonge vrijwilligers, stagiairs en werknemers te ondersteunen;

a)  met de steun van de deelnemende organisaties, jongeren gemakkelijk toegankelijke mogelijkheden bieden om mee te doen aan solidariteitsactiviteiten en tegelijkertijd hun kennis, vaardigheden en competenties te vergroten om hun persoonlijke, educatieve, sociale, culturele en professionele ontwikkeling en hun ontwikkeling als burger te bevorderen, hun inzetbaarheid te vergroten en hun overgang naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, onder meer ook door de mobiliteit van jonge vrijwilligers, stagiairs en werknemers te ondersteunen;

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  het opzetten van voorlichtingscampagnes om bekendheid te geven aan de acties van het Europees Solidariteitskorps.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het in lid 1 genoemde bedrag omvat een bedrag van 294 200 000 EUR33 in lopende prijzen, dat wordt aangevuld met bijdragen van:

2.  Het in lid 1 genoemde bedrag omvat een bedrag van 197 700 000 EUR in lopende prijzen, dat overeenkomt met het bedrag dat oorspronkelijk bestemd was voor de financiering van de activiteiten in het kader van de Europese vrijwilligersdienst in de Unie binnen het Erasmus+-programma. Het resterende bedrag van 143 800 000 EUR voor de financiering van het Europees Solidariteitskorps is uitsluitend afkomstig van niet-toegewezen marges onder de maxima van het meerjarig financieel kader.

_________________

 

33Deze financiële middelen vormen het voornaamste referentiebedrag in de zin van punt 17 van het Interinstitutioneel Akkoord (2013/C 373/01) tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer.

 

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  het Europees Sociaal Fonds, dat 35 000 000 EUR in lopende prijzen bijdraagt;

Schrappen

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het Uniemechanisme voor civiele bescherming, dat 6 000 000 EUR in lopende prijzen bijdraagt;

Schrappen

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  het LIFE-programma, dat 4 500 000 EUR in lopende prijzen bijdraagt;

Schrappen

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, dat 1 800 000 EUR in lopende prijzen bijdraagt.

Schrappen

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De jaarlijkse kredieten worden door het Europees Parlement en de Raad toegestaan binnen de grenzen van het meerjarig financieel kader.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Indien nodig kunnen in de begroting voor de jaren na 2020 kredieten worden opgenomen om vergelijkbare uitgaven te dekken, zodat maatregelen die per 31 december 2020 nog niet zijn voltooid verder kunnen worden beheerd.

5.  Indien nodig kunnen in de begroting voor de jaren na 2020 betalingskredieten worden opgenomen om vergelijkbare uitgaven te dekken, zodat maatregelen die per 31 december 2020 nog niet zijn voltooid verder kunnen worden beheerd.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Een aanvraag voor deelname aan het Europees Solidariteitskorps van een in aanmerking komende entiteit wordt beoordeeld door de bevoegde uitvoerende instantie van het Europees Solidariteitskorps om na te gaan of haar activiteiten voldoen aan de vereisten van het Europees Solidariteitskorps.

2.  Een aanvraag voor deelname aan het Europees Solidariteitskorps van een in aanmerking komende entiteit wordt beoordeeld door de bevoegde uitvoerende instantie van het Europees Solidariteitskorps om na te gaan of haar activiteiten voldoen aan de beginselen en vereisten die zijn vastgelegd in het handvest van het Europees Solidariteitskorps.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Op grond van die beoordeling kan het kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps aan de entiteit worden toegekend. Het toegekende kwaliteitskeurmerk wordt op gezette tijden opnieuw beoordeeld en kan worden ingetrokken.

3.  Op grond van die beoordeling kan het kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps aan de entiteit worden toegekend. Het toegekende kwaliteitskeurmerk wordt regelmatig en ten minste om de twee jaar opnieuw beoordeeld en kan worden ingetrokken indien de activiteiten van deze entiteit niet langer voldoen aan de beginselen en vereisten die zijn vastgelegd in het handvest van het Europees Solidariteitskorps.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Elke entiteit die het kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps heeft gekregen, wordt opgenomen in de databank van deelnemende organisaties op de Europese Jongerensite, die door alle jonge Europeanen kan worden geraadpleegd.

Motivering

Momenteel zijn de voor de Europese vrijwilligersdienst (EVS) geaccrediteerde structuren opgenomen in de Europese databank van EVS-organisaties op de Europese Jongerensite. Hierdoor kunnen jongeren meer te weten komen over deze entiteiten. Daarom is het belangrijk hetzelfde te doen voor het Europees Solidariteitskorps (ESC).

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie controleert, in samenwerking met de deelnemende landen, regelmatig de prestaties van het Europees Solidariteitskorps met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen.

1.  De Commissie controleert, in samenwerking met de deelnemende landen, regelmatig de prestaties en resultaten van het Europees Solidariteitskorps, alsook de toegewijdheid aan zijn doelstellingen, met name zijn bijdrage aan het versterken van cohesie en solidariteit in Europa, en brengt daarvan verslag uit.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  het aantal deelnemers aan vrijwilligerswerk (in eigen land of in het buitenland);

a)  het aantal deelnemers aan vrijwilligerswerk (in eigen land of in het buitenland) en hun profiel;

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het aantal deelnemers aan stages (in eigen land of in het buitenland);

b)  het aantal deelnemers aan stages (in eigen land of in het buitenland) en hun profiel;

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  het aantal deelnemers aan banen (in eigen land of in het buitenland);

c)  het aantal deelnemers aan banen (in eigen land of in het buitenland) en hun profiel;

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  het aantal deelnemers aan solidariteitsprojecten;

d)  het aantal deelnemers aan solidariteitsprojecten en hun profiel;

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e bis)  de mate van tevredenheid van de deelnemers en de deelnemende organisaties met betrekking tot de kwaliteit van de plaatsingen, opleiding, taalondersteuning, administratieve ondersteuning, verzekering en ondersteuning na afloop van een plaatsing.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e ter)  het percentage jongeren dat na deelname een baan heeft gevonden.

Motivering

We mogen niet vergeten dat het Europees Solidariteitskorps onder meer tot doel heeft de inzetbaarheid van jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten en hun toegang tot de arbeidsmarkt te bevorderen.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  In 2020 publiceert de Commissie een verslag waarin zij de balans opmaakt van de voortgang die is gemaakt met het oog op de verwezenlijking van de resultaten, waaronder de doelstelling om tegen 2020 100 000 jongeren kansen te bieden om deel te nemen aan het Europees Solidariteitskorps (hiermee worden alle plaatsingen en projecten als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder a) en b).

3.  In 2019 publiceert de Commissie een verslag over de verkregen resultaten en de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de tenuitvoerlegging van het programma, waarin zij de balans opmaakt van de voortgang die is gemaakt met het oog op de verwezenlijking van de resultaten, waaronder de doelstelling om tegen 2020 100 000 jongeren kansen te bieden om deel te nemen aan het Europees Solidariteitskorps (hiermee worden alle plaatsingen en projecten als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder a) en b), alsook over de kostenefficiëntie van het programma, en legt dit voor aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité, en het Comité van de Regio's.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Vier jaar na de inwerkingtreding van deze verordening voert de Commissie een onafhankelijke beoordeling van deze verordening uit en legt zij een verslag met de belangrijkste bevindingen voor aan het Europees Parlement, de Raad, het Comité van de Regio’s en het Europees Economisch en Sociaal Comité.

4.  De Commissie voert ex post een onafhankelijke beoordeling van deze verordening uit om de efficiëntie, doeltreffendheid en impact van het programma, afgezet tegen de doelstellingen ervan, te beoordelen, en legt ten laatste op 30 juni 2021 een verslag met de belangrijkste bevindingen, inclusief aanbevelingen voor de toekomst van het programma, voor aan het Europees Parlement, de Raad, het Comité van de Regio’s en het Europees Economisch en Sociaal Comité. In het kader van deze beoordeling pleegt de Commissie regelmatig overleg met alle relevante belanghebbende partijen, inclusief de deelnemers, de deelnemende organisaties en de betrokken plaatselijke gemeenschappen. Bij de voorstellen voor de opzet van het programma en de toewijzing van middelen wordt rekening gehouden met de resultaten van de evaluatie.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – alinea 1 – punt 2

Verordening (EU) nr. 1288/2013

Artikel 18 – lid 2 – letter c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  maximaal 1,5 % aan de garantiefaciliteit voor studentenleningen;

c)  3,5 % aan de garantiefaciliteit voor studentenleningen;

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 27

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 27

Schrappen

Wijziging van Verordening (EU) nr. 1293/2013

 

Aan artikel 4 van Verordening (EU) nr. 1293/2013 wordt het volgende lid toegevoegd:

 

"3.  Maximaal 3 000 000 miljoen EUR in lopende prijzen van het subprogramma Milieu, dat overeenkomt met het prioritaire gebied Milieubeleid en -bestuur en informatie, en maximaal 1 500 000 EUR in lopende prijzen van het subprogramma Klimaatactie, dat overeenkomt met het prioritaire gebied Klimaatgovernance en -informatie, wordt toegewezen voor de financiering van projecten in de zin van artikel 17, lid 4, uitgevoerd door het Europees Solidariteitskorps overeenkomstig Verordening (EU) nr. 2017/XXX, die bijdragen tot een of meer van de prioritaire gebieden in de zin van de artikelen 9 en 13. Deze toewijzing wordt uitsluitend toegepast overeenkomstig Verordening (EU) 2017/XXX, met uitsluiting van de specifieke eisen van Verordening (EU) nr. 1293/2013. "

 

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 28

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 28

Schrappen

Wijzigingen van Verordening (EU) nr. 1303/2013

 

Verordening (EU) nr. 1303/2013 wordt als volgt gewijzigd:

 

1.  Artikel 58, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:

 

a)  de eerste alinea wordt vervangen door:

 

"Op initiatief van de Commissie kunnen de ESI-fondsen steun verlenen voor maatregelen op het gebied van voorbereiding, toezicht, administratieve en technische bijstand, evaluatie, audit en controle die voor de uitvoering van deze verordening nodig zijn, alsmede steun verlenen voor acties uit hoofde van Verordening (EU) 2017/XXX als bedoeld in de derde alinea, voor zover deze acties erop gericht zijn de doelstelling inzake economische, sociale en territoriale cohesie te bereiken.";

 

b)  aan de derde alinea wordt het volgende punt m) toegevoegd:

 

"m)  uit hoofde van Verordening (EU) 2017/XXX betreffende het Europees Solidariteitskorps gefinancierde acties die erop zijn gericht de persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling van jongeren en hun ontwikkeling als burger te stimuleren, hun inzetbaarheid te vergroten en de overgang naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.".

 

2.  Aan artikel 91, lid 3, wordt de volgende alinea toegevoegd:

 

"35 000 000 EUR in lopende prijzen van het bedrag dat is toegewezen aan technische bijstand op initiatief van de Commissie wordt toegewezen voor het Europees Solidariteitskorps ter ondersteuning van zijn acties, overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder a), van Verordening (EU) 2017/XXX. Deze toewijzing wordt uitsluitend toegepast overeenkomstig Verordening (EU) 2017/XXX, met uitsluiting van de specifieke eisen van fondsspecifieke verordeningen.". "

 

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 29

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 29

Schrappen

Wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013

 

Aan artikel 51, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1305/2013 wordt na de eerste alinea de volgende alinea toegevoegd:

 

"Het Elfpo mag eveneens acties financieren die worden uitgevoerd door het Europees Solidariteitskorps voor een bedrag van 1 800 000 EUR in lopende prijzen overeenkomstig Verordening (EU) 2017/XXX die bijdragen tot een of meer prioriteiten van de Unie voor plattelandsontwikkeling. De toewijzing wordt uitsluitend toegepast overeenkomstig Verordening (EU) 2017/XXX, met uitsluiting van de specifieke eisen van Verordening (EU) nr. 1305/2013.".

 

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 30

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 30

Schrappen

Wijziging van Verordening (EU) nr. 1306/2013

 

Aan artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1306/2013 wordt het volgende punt j) toegevoegd:

 

"j)  de door het Europees Solidariteitskorps overeenkomstig Verordening (EU) 2017/XXX uitgevoerde acties die bijdragen tot een of meer prioriteiten van de Unie op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling, en met name de acties als bedoeld in artikel 51, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1305/2013. Deze toewijzing wordt uitsluitend toegepast overeenkomstig Verordening (EU) 2017/XXX, met uitsluiting van de specifieke eisen van fondsspecifieke verordeningen.".

 

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 31

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 31

Schrappen

Wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU

 

Aan artikel 19, lid 1, van Besluit nr. 1313/2013/EU wordt na de tweede alinea de volgende alinea toegevoegd:

 

"Het bedrag van 6 000 000 EUR in lopende prijzen van de financiële middelen afkomstig van rubriek 3 ("Veiligheid en burgerschap") wordt toegewezen voor de financiering van door het Europees Solidariteitskorps overeenkomstig Verordening (EU) 2017/XXX uitgevoerde acties die bijdragen tot een of meer prioriteiten van de Unie op het gebied van civiele bescherming. De toewijzing wordt uitsluitend toegepast overeenkomstig Verordening (EU) 2017/XXX, met uitsluiting van de specifieke eisen van Besluit nr. 1313/2013/EU.". "

 

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Europees Solidariteitskorps

Document- en procedurenummers

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

CULT

12.6.2017

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

BUDG

12.6.2017

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Tiemo Wölken

29.6.2017

Datum goedkeuring

4.12.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

21

5

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

John Howarth, Joachim Zeller

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE ADVISERENDE COMMISSIE

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Joachim Zeller

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


ADVIES van de Commissie regionale ontwikkeling (29.11.2017)

aan de Commissie cultuur en onderwijs

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit nr. 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Rapporteur voor advies: Krzysztof Hetman

BEKNOPTE MOTIVERING

Solidariteit ligt aan de basis van de Europese Unie en vormt ook een van de kernwaarden van de Europeanen. Zonder overdrijven kan worden gesteld dat het succesverhaal van de Europese Unie berust op solidariteit. Dit concept beschikt over een enorm potentieel om empathie, zorg voor elkaar en positieve uitwisselingen tussen landen en personen tot stand te brengen. Daarom moeten we ervoor zorgen dat dit idee nadrukkelijk en versterkt aanwezig blijft in de hoofden van de Europeanen.

De rapporteur is van mening dat het Europees Solidariteitskorps een fantastisch instrument is om dit doel te bereiken en was om die reden bijzonder verheugd over de aankondiging van het idee in de State of the Union van 14 september 2016, gevolgd door de mededeling van de Commissie getiteld "Een Europees solidariteitskorps" van 7 december 2016 en een wetgevingsvoorstel van 1 juni 2017. Door jongeren uit alle Europese landen meer te betrekken bij solidariteitsacties kunnen solidariteit en samenhang in heel Europa worden versterkt, kan een steentje worden bijgedragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen en kan worden ingespeeld op onvervulde behoeften in de deelnemende landen en regio's. Bovendien vormt het een ondersteuning voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van jongeren door de verwerving van waardevolle vaardigheden.

De rapporteur is voorstander van de oprichting van een Europees Solidariteitskorps dat zich toespitst op twee soorten acties: solidariteitsprojecten en vrijwilligerswerk enerzijds, en stages en banen anderzijds. Terwijl de eerste actie zonder enige twijfel een van de fundamenten van het toekomstige Europees Solidariteitskorps moet zijn, vormt de tweede actie een uitgelezen kans voor jongeren om toe te treden tot de arbeidsmarkt en elke gelegenheid te baat te nemen om een kwaliteitsvolle baan te vinden. Daarom stelt de rapporteur voor om de indicatieve verhoudingen in de begrotingsverdeling tussen beide soorten acties licht te wijzigen en de financiële ondersteuning van mogelijkheden voor stages en banen op te trekken tot 30 %.

Met het totaalbedrag van 341 500 000 EUR dat ter beschikking wordt gesteld voor de uitvoering van het Europees Solidariteitskorps tot en met 31 december 2020 kunnen 100 000 jongeren worden ingezet bij solidariteitsacties. De rapporteur steunt het voorstel van de Commissie om dit bedrag te verzamelen door middelen uit verschillende bestaande EU-programma's vrij te maken, met onder meer 35 000 000 EUR uit het Europees Sociaal Fonds. Niettemin meent hij dat de grootste bijdrage moet komen van kredieten in het kader van het Erasmus+-programma voor de financiering van activiteiten van het Europees vrijwilligerswerk (EVS) die nu zouden vallen onder het toepassingsgebied van acties die uit hoofde van deze verordening worden ondersteund.

De rapporteur hoopt dat de ervaring en beste praktijken die in het kader van het EVS zijn opgebouwd zullen worden meegenomen in dit voorstel en dat er synergieën en complementariteit tot stand worden gebracht met andere EU-fondsen en -programma's, zodat het potentieel ervan tot het uiterste kan worden benut.

De Commissie regionale ontwikkeling is van mening dat het voor een grotere doeltreffendheid en verhoogde efficiëntie van de projecten uiterst belangrijk is vereenvoudigingsmaatregelen door te voeren, ondersteund door de EU-begroting. Daarom stelt de rapporteur een aantal wijzigingen voor die beantwoorden aan dit beginsel en ervoor zorgen dat begunstigden niet met onnodige verplichtingen en formaliteiten worden opgezadeld.

Ten slotte is de rapporteur ervan overtuigd dat het Europees Solidariteitskorps niet alleen een positief effect zal hebben op jongeren die bij dit initiatief worden betrokken, maar ook op regionale en lokale gemeenschappen, en daarom heeft hij aanpassingen aangebracht om de regionale dimensie van deze verordening te versterken.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie cultuur en onderwijs onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  De Europese Unie is gebouwd op solidariteit tussen burgers en tussen lidstaten. Deze gemeenschappelijke waarde geeft richting aan haar handelingen en zorgt voor de eenheid die nodig is om het hoofd te bieden aan de huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Jonge Europeanen willen daarbij helpen door hun solidariteit in de praktijk te brengen.

(1)  De Europese Unie is gebouwd op solidariteit tussen burgers en tussen lidstaten. Deze gemeenschappelijke waarde geeft richting aan haar handelingen en zorgt voor de eenheid die nodig is om het hoofd te bieden aan de huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Jonge Europeanen willen daarbij helpen door hun solidariteit in de praktijk te brengen. Bovendien wordt via solidariteit de belangstelling van jongeren gewekt voor het gemeenschappelijke Europese project.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  In haar mededeling "Een Europees Solidariteitskorps" van 7 december 201618 benadrukte de Commissie dat het nodig is de basis voor solidair werk in heel Europa te versterken, jongeren meer en betere mogelijkheden te bieden voor solidariteitsactiviteiten op een groot aantal gebieden, en nationale en lokale actoren te ondersteunen bij het aanpakken van verscheidene uitdagingen en crises. Met de mededeling nam een eerste fase van het Europees Solidariteitskorps een aanvang. Daarbij werden verschillende Unie-programma's ingeschakeld om jongeren in de hele EU mogelijkheden te bieden voor vrijwilligerswerk, stages of banen. Voor die activiteiten moeten, ongeacht of zij voor of na de datum van inwerkingtreding van deze verordening worden uitgevoerd, de regels en voorwaarden van de EU-programma's die de activiteiten tijdens de eerste fase van het Europees Solidariteitskorps hebben gefinancierd, blijven gelden.

(3)  In haar mededeling "Een Europees Solidariteitskorps" van 7 december 201618 benadrukte de Commissie dat het nodig is de basis voor solidair werk in heel Europa te versterken, jongeren meer en betere mogelijkheden te bieden voor solidariteitsactiviteiten op een groot aantal gebieden, en nationale, regionale en lokale actoren te ondersteunen bij het aanpakken van verscheidene uitdagingen en crises. Met de mededeling nam een eerste fase van het Europees Solidariteitskorps een aanvang. Daarbij werden verschillende Unie-programma's ingeschakeld om jongeren in de hele EU mogelijkheden te bieden voor vrijwilligerswerk, stages, manieren om zich op persoonlijk vlak te ontplooien of banen. Voor die activiteiten moeten, ongeacht of zij voor of na de datum van inwerkingtreding van deze verordening worden uitgevoerd, de regels en voorwaarden van de EU-programma's die de activiteiten tijdens de eerste fase van het Europees Solidariteitskorps hebben gefinancierd, blijven gelden.

_________________

_________________

18 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Een Europees Solidariteitskorps (COM(2016) 942 final van 7.12.2016).

18 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's – Een Europees Solidariteitskorps (COM(2016) 942 final van 7.12.2016).

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Jongeren moeten laagdrempelige kansen krijgen om deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten. Die kunnen hen de mogelijkheid bieden hun betrokkenheid bij de gemeenschappen uit te drukken en tegelijkertijd nuttige ervaring op te doen en vaardigheden en competenties te verwerven voor hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en hun ontwikkeling als burger, waardoor hun inzetbaarheid verbetert. Die activiteiten zullen ook de mobiliteit van jonge vrijwilligers, stagiairs en werknemers ondersteunen.

(4)  Jongeren moeten laagdrempelige kansen krijgen om deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten. Die kunnen hen de mogelijkheid bieden hun betrokkenheid bij de gemeenschappen van de lidstaten uit te drukken en tegelijkertijd nuttige ervaring op te doen en kennis, vaardigheden en competenties te verwerven voor hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en hun ontwikkeling als burger, waardoor hun inzetbaarheid verbetert. Die activiteiten zullen ook de mobiliteit van jonge vrijwilligers, stagiairs en werknemers ondersteunen.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  De aan jongeren aangeboden solidariteitsactiviteiten moeten van hoge kwaliteit zijn: zij moeten tegemoetkomen aan onvervulde behoeften van de samenleving, bijdragen tot de versterking van gemeenschappen, jongeren de mogelijkheid bieden waardevolle kennis en competenties te verwerven, financieel toegankelijk zijn voor jongeren en worden uitgevoerd in veilige en gezonde omstandigheden.

(5)  De aan jongeren aangeboden solidariteitsactiviteiten moeten van hoge kwaliteit zijn, rekening houden met hun vaardigheden en nauw verband houden met de ontwikkeling van de samenleving: zij moeten tegemoetkomen aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen, bijdragen tot de versterking van lokale gemeenschappen en sociale cohesie, jongeren de mogelijkheid bieden waardevolle kennis, vaardigheden en competenties te verwerven, financieel toegankelijk zijn voor jongeren en worden uitgevoerd in veilige en gezonde omstandigheden.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Het Europees Solidariteitskorps biedt één contactpunt voor solidariteitsactiviteiten in de hele Unie. Er moet worden gezorgd voor consistentie en complementariteit van dat kader met andere relevante beleidsgebieden en programma's. Het Europees Solidariteitskorps moet voortbouwen op de sterke punten en synergieën van bestaande programma's, met name het Europees vrijwilligerswerk. Het moet ook een aanvulling vormen op de inspanningen van de lidstaten om jongeren te ondersteunen en de overgang van school naar werk te vergemakkelijken in het kader van de jongerengarantie19 door hen extra kansen te bieden om op de arbeidsmarkt te komen in de vorm van een stage of een baan op solidariteitsgerelateerde gebieden in hun eigen of een andere lidstaat. Er moet eveneens worden gezorgd voor complementariteit met bestaande EU-netwerken die betrekking hebben op de activiteiten in het kader van het Europees Solidariteitskorps, zoals het Europees netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening, Eures en het Eurodesk-netwerk. Bovendien moet worden gezorgd voor complementariteit tussen bestaande regelingen (in het bijzonder nationale solidariteitsregelingen en mobiliteitsprogramma's voor jongeren) en het Europees Solidariteitskorps door in voorkomend geval voort te bouwen op goede praktijken.

(6)  Het Europees Solidariteitskorps biedt een centraal contactpunt, vrij van alle vormen van discriminatie op basis van iemands achtergrond, voor solidariteitsactiviteiten in de hele Unie. Er moet worden gezorgd voor consistentie en complementariteit van dat kader met andere relevante beleidsgebieden en programma's. Het Europees Solidariteitskorps moet voortbouwen op de sterke punten en synergieën van bestaande programma's, met name het Europees vrijwilligerswerk. Het moet ook een aanvulling vormen op de inspanningen van de lidstaten, regio's, steden en lokale gemeenschappen om jongeren te ondersteunen en de overgang van school naar werk te vergemakkelijken in het kader van de jongerengarantie19 door hen extra kansen te bieden om op de arbeidsmarkt te komen in de vorm van een stage of een baan op solidariteitsgerelateerde gebieden in hun eigen of een andere lidstaat. Er moet eveneens worden gezorgd voor complementariteit met bestaande EU-netwerken die betrekking hebben op de activiteiten in het kader van het Europees Solidariteitskorps, zoals het Europees netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening, Eures, het Eurodesk-netwerk en het programma Jeugd in beweging. Bovendien moet worden gezorgd voor complementariteit tussen bestaande regelingen (in het bijzonder nationale solidariteitsregelingen en mobiliteitsprogramma's voor jongeren, ook op regionaal en lokaal niveau) en het Europees Solidariteitskorps door in voorkomend geval voort te bouwen op goede praktijken.

_________________

_________________

19 Aanbeveling van de Raad van 22 april 2013 tot invoering van een jongerengarantie (PB C 120 van 26.4.2013, blz. 1).

19 Aanbeveling van de Raad van 22 april 2013 tot invoering van een jongerengarantie (PB C 120 van 26.4.2013, blz. 1).

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Om het grootst mogelijke effect uit het Europees Solidariteitskorps te halen, moeten regelingen worden getroffen die andere programma's van de Unie (zoals het Fonds voor asiel, migratie en integratie, het programma "Europa voor de burger", het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het gezondheidsprogramma) toelaten bij te dragen aan de doelstellingen van het Europees Solidariteitskorps door activiteiten te ondersteunen in het kader van het Korps. Die bijdrage moet worden gefinancierd in overeenstemming met de respectieve basisbesluiten van de betrokken programma's. Zodra zij een geldig kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps hebben gekregen, moeten de begunstigden toegang krijgen tot de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps en de kwaliteits- en ondersteuningsmaatregelen waarin wordt voorzien naargelang van het soort activiteit dat wordt aangeboden.

(7)  Om het grootst mogelijke effect uit het Europees Solidariteitskorps te halen, moeten regelingen worden getroffen die andere programma's van de Unie (zoals het Fonds voor asiel, migratie en integratie, het programma "Europa voor de burger", het Europees Sociaal Fonds, het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het gezondheidsprogramma) toelaten bij te dragen aan de doelstellingen van het Europees Solidariteitskorps door activiteiten te ondersteunen in het kader van het Korps. Die bijdrage moet worden gefinancierd in overeenstemming met de respectieve basisbesluiten van de betrokken programma's en in aanvulling op bestaand Uniebeleid als het cohesiebeleid, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor operationele EU-programma's als zodanig en onder voorbehoud van de beschikbare middelen, gekoppeld aan de mate waarin er gebruik van wordt gemaakt. Zodra zij een geldig kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps hebben gekregen, moeten de begunstigden toegang krijgen tot de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps en de kwaliteits- en ondersteuningsmaatregelen waarin wordt voorzien naargelang van het soort activiteit dat wordt aangeboden.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Het Europees Solidariteitskorps moet jongeren nieuwe mogelijkheden bieden om deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten, stages of banen in solidariteitsgerelateerde gebieden en om op eigen initiatief solidariteitsprojecten te bedenken en te ontwikkelen. Die mogelijkheden moeten bijdragen aan hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en aan hun ontwikkeling als burger. Het Europees Solidariteitskorps moet ook netwerkactiviteiten voor personen en organisaties die deelnemen aan het Europees Solidariteitskorps ondersteunen, naast maatregelen om de kwaliteit van de ondersteunde activiteiten te waarborgen en de validatie van de leerresultaten te verbeteren.

(8)  Het Europees Solidariteitskorps moet jongeren nieuwe mogelijkheden bieden om deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten, stages of banen in solidariteitsgerelateerde gebieden en om op eigen initiatief transnationale en grensoverschrijdende programma's en solidariteitsprojecten te bedenken en te ontwikkelen. Die mogelijkheden moeten bijdragen aan hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling en aan hun ontwikkeling als burger, evenals aan de totstandbrenging van een echt Europees burgerschap en grotere solidariteit tussen jongeren, zodat ze sterker staan om daarna toe te treden tot de arbeidsmarkt. Het Europees Solidariteitskorps moet ook netwerkactiviteiten voor personen en organisaties die deelnemen aan het Europees Solidariteitskorps ondersteunen, om hen in staat te stellen beste praktijken uit te wisselen, en daarnaast maatregelen ondersteunen om de kwaliteit van de ondersteunde activiteiten te waarborgen en de validatie van de leerresultaten te verbeteren.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Stages en banen op solidariteitsgerelateerde gebieden kunnen jongeren extra kansen bieden om op de arbeidsmarkt te komen terwijl zij helpen maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Dergelijke ervaringen kunnen de inzetbaarheid en de productiviteit van jongeren helpen bevorderen en hun overgang van school naar werk vergemakkelijken, wat essentieel is om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De stageplaatsen die in het kader van het Europees Solidariteitskorps worden aangeboden, moeten worden vergoed door de deelnemende organisatie en moeten voldoen aan de kwaliteitsbeginselen van de Aanbeveling van de Raad inzake een kwaliteitskader voor stages van 10 maart 2014. De stages en banen die worden aangeboden, moeten een springplank zijn voor jongeren om op de arbeidsmarkt te komen en moeten daarom gepaard gaan met adequate ondersteuning na plaatsing. De stages en banen moeten worden gefaciliteerd door relevante arbeidsmarktactoren, met name openbare en particuliere diensten voor arbeidsvoorziening, sociale partners en kamers van koophandel. Als deelnemende organisaties moeten zij financiering kunnen aanvragen via de bevoegde uitvoeringsstructuur van het Europees Solidariteitskorps voor de bemiddeling tussen de deelnemende jongeren en de werkgevers die stages en banen in solidariteitsgerelateerde sectoren aanbieden.

(10)  Stages en banen op solidariteitsgerelateerde gebieden kunnen jongeren extra kansen bieden door de nodige basis te leggen om op de arbeidsmarkt te komen terwijl zij helpen maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Dergelijke ervaringen kunnen de inzetbaarheid en de productiviteit van jongeren helpen bevorderen, ook op basis van hun eigen persoonlijke vaardigheden, en hun overgang van school naar werk vergemakkelijken, wat essentieel is om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De stageplaatsen die in het kader van het Europees Solidariteitskorps worden aangeboden, moeten worden vergoed door de deelnemende organisatie en gebaseerd zijn op de kwaliteitsbeginselen van de Aanbeveling van de Raad inzake een kwaliteitskader voor stages van 10 maart 2014. De stages en banen die worden aangeboden, moeten een springplank zijn voor jongeren om op de arbeidsmarkt te komen en moeten daarom gepaard gaan met adequate ondersteuning na plaatsing. De stages en banen moeten worden gefaciliteerd door relevante arbeidsmarktactoren, met name openbare en particuliere diensten voor arbeidsvoorziening, sociale partners en kamers van koophandel. Als deelnemende organisaties moeten zij financiering kunnen aanvragen via de bevoegde uitvoeringsstructuur van het Europees Solidariteitskorps voor de bemiddeling tussen de deelnemende jongeren en de werkgevers die stages en banen in solidariteitsgerelateerde sectoren aanbieden.

_________________

_________________

Aanbeveling van de Raad van 10 maart 2014 inzake een kwaliteitskader voor stages (PB C 88 van 27.3.2014, blz. 1).

Aanbeveling van de Raad van 10 maart 2014 inzake een kwaliteitskader voor stages (PB C 88 van 27.3.2014, blz. 1).

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  De zin voor initiatief van jongeren is een belangrijke troef voor de maatschappij en de arbeidsmarkt. Het Europees Solidariteitskorps moet dit aspect helpen bevorderen door jongeren de kans te bieden hun eigen projecten voor het aanpakken van specifieke uitdagingen ten bate van hun lokale gemeenschappen te ontwerpen en uit te voeren. Die projecten moeten een gelegenheid zijn om ideeën uit te proberen en moeten jongeren ondersteunen om zelf de drijvende kracht achter solidariteitsactiviteiten te zijn. Zij kunnen ook dienen als springplank naar verdere betrokkenheid bij solidariteitsactiviteiten en kunnen een eerste stap zijn in het stimuleren van deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps om als zelfstandige aan de slag te gaan of verenigingen, ngo's of andere organisaties op te zetten die actief zijn in solidariteitsgerelateerde, non-profit- en jeugdsectoren.

(11)  De zin voor initiatief van jongeren is een belangrijke troef voor de maatschappij en de arbeidsmarkt. Het Europees Solidariteitskorps moet dit aspect helpen bevorderen door jongeren de kans te bieden hun eigen projecten voor het aanpakken van specifieke uitdagingen ten bate van hun lokale gemeenschappen, met name gemeenschappen in afgelegen of gemarginaliseerde gebieden, te ontwerpen en uit te voeren. Die projecten moeten een gelegenheid zijn om ideeën uit te proberen en moeten jongeren ondersteunen om zelf de drijvende kracht achter solidariteitsactiviteiten te zijn. Zij kunnen ook dienen als springplank naar verdere betrokkenheid bij solidariteitsactiviteiten en kunnen een eerste stap zijn in het stimuleren van deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps om als zelfstandige aan de slag te gaan of verenigingen, ngo's of andere organisaties op te zetten die actief zijn in solidariteitsgerelateerde, non-profit- en jeugdsectoren.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Er moet vooral aandacht worden besteed aan de kwaliteit van de plaatsen en andere mogelijkheden die worden aangeboden in het kader van het Europees Solidariteitskorps. Dat kan met name door te voorzien in opleiding, taalondersteuning, verzekering, administratieve ondersteuning en ondersteuning na plaatsing en in de validatie van de kennis, vaardigheden en competenties die de deelnemers hebben verworven door hun ervaring bij het Europees Solidariteitskorps.

(13)  Er moet vooral aandacht worden besteed aan de kwaliteit van de plaatsen en andere mogelijkheden die worden aangeboden in het kader van het Europees Solidariteitskorps. Dat kan met name door te voorzien in opleiding, waaronder culturele bewustmaking en taalondersteuning, in verzekering, in administratieve en logistieke ondersteuning en ondersteuning voor en na plaatsing en in de validatie van de kennis, vaardigheden en competenties die de deelnemers hebben verworven door hun ervaring bij het Europees Solidariteitskorps. Indien deelnemers activiteiten moeten verrichten in gevaarlijke omstandigheden, bijvoorbeeld in een omgeving waar een ramp is gebeurd, moet er worden gezorgd voor preventieve veiligheidscursussen.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst