Postup : 2017/0102(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0060/2018

Predkladané texty :

A8-0060/2018

Rozpravy :

PV 10/09/2018 - 19
CRE 10/09/2018 - 19

Hlasovanie :

PV 11/09/2018 - 6.11
CRE 11/09/2018 - 6.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0328

SPRÁVA     ***I
PDF 2030kWORD 266k
7.3.2018
PE 610.547v02-00 A8-0060/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, (EÚ) č. 1293/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a rozhodnutie č. 1313/2013

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Spravodajkyňa: Helga Trüpel

Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (*):

Brando Benifei, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Eleonora Forenza, Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

* Pridružený výbor – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, (EÚ) č. 1293/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a rozhodnutie č. 1313/2013

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0262),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 165 ods. 4 a článok 166 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0162/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. apríla 2017 o európskom zbore solidarity [2017/2585 (RSP)](1),

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality českým Senátom, španielskym parlamentom a portugalským Republikovým zhromaždením, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. októbra 2017(2),

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ...(3),

–  so zreteľom na dokument o politickom programe dobrovoľníctva v Európe (PAVE), ktorý vypracovala Aliancia pre Európsky rok dobrovoľníckej práce 2011, a súvisiace hodnotenie po piatich rokoch od Európskeho roku dobrovoľníckej práce 2011 s názvom Helping Hands (z roku 2015);

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre rozpočet, Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0060/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, (EÚ) č. 1293/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a rozhodnutie č. 1313/2013

ktorým sa stanovuje právny rámec Európskej služby solidarity a dobrovoľníctva a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, (EÚ) č. 1293/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa vzťahuje na celý text s výnimkou odôvodnení 2,3, 38a a 38b. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Európska únia je založená na solidarite medzi jej občanmi a medzi jej členskými štátmi. Opatrenia, ktoré podniká, sa riadia touto spoločnou hodnotou, ktorá je zdrojom jednoty potrebnej na riešenie súčasných a budúcich spoločenských výziev, ktorým sú mladí Európania odhodlaní čeliť vyjadrením svojej solidarity v prax.

(1)  Solidarita medzi občanmi Únie a medzi členskými štátmi EÚ je jedna z univerzálnych hodnôt, na ktorých je založená Európska únia. Opatrenia, ktoré podniká, sa riadia touto spoločnou hodnotou, ktorá je zdrojom jednoty potrebnej na riešenie súčasných a budúcich spoločenských výziev, ktorým sú mladí Európania odhodlaní čeliť vyjadrením svojej solidarity v praxi, a podnecujú záujem mladých ľudí o spoločný európsky projekt. Zásada solidarity je zakotvená v článku 2 Zmluvy o Európskej únii a v preambule Charty základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  V prejave o stave Únie zo 14. septembra 2016 bola zdôraznená potreba investovať do mladých ľudí a bolo oznámené zriadenie Európskeho zboru solidarity s cieľom vytvoriť príležitosti pre mladých ľudí v celej Únii na to, aby mohli zmysluplným spôsobom prispievať k fungovaniu spoločnosti, prejavovať solidaritu a rozvíjať svoje zručnosti, čím získajú nielen pracovné skúsenosti, ale aj neoceniteľnú životnú skúsenosť.

(2)  V prejave o stave Únie zo 14. septembra 2016 bola zdôraznená potreba investovať do mladých ľudí a bolo oznámené zriadenie Európskeho zboru solidarity s cieľom vytvoriť príležitosti pre mladých ľudí v celej Únii na to, aby mohli zmysluplným spôsobom prispievať k fungovaniu spoločnosti, prejavovať solidaritu a rozvíjať svoje zručnosti, schopnosti a vedomosti, čím získajú neoceniteľnú životnú skúsenosť, ktorá je kľúčová aj pre vznik aktívneho a angažovaného občianstva Únie.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Európska služba solidarity a dobrovoľníctva (ESSD) má byť ďalším krokom smerom ku komplexnému politickému programu dobrovoľníctva v Únii, ktorý je založený na výsledkoch Európskeho roka dobrovoľníckej práce 2011.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b)  Únia a členské štáty by sa v zásade mali zaviazať na vytvorenie takých rámcových podmienok, ktoré budú čo najatraktívnejšie z hľadiska zapájania sa do Európskej služby solidarity a dobrovoľníctva (ESSD).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Komisia vo svojom oznámení s názvom „Európsky zbor solidarity“ zo 7. decembra 201618 zdôraznila potrebu posilniť základ solidárneho úsilia v celej Európe s cieľom poskytnúť mladým ľuďom väčšie a lepšie príležitosti na činnosti v oblasti solidarity v širokej škále oblastí a podporovať národných a miestnych aktérov v ich úsilí o zvládnutie rôznych výziev a kríz. Oznámením sa začala prvá fáza Európskeho zboru solidarity, v rámci ktorej sa mobilizovali rôzne programy Únie s cieľom ponúknuť príležitosti na dobrovoľnícku činnosť či stáž alebo pracovné príležitosti pre mladých ľudí v celej . Pri vykonávaní týchto činností, či už pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia alebo po ňom, by sa mali naďalej uplatňovať pravidlá a podmienky stanovené v príslušných programoch Únie, z ktorých boli tieto činnosti financované v rámci prvej fázy Európskeho zboru solidarity.

(3)  Komisia vo svojom oznámení s názvom „Európsky zbor solidarity“ zo 7. decembra 201618 zdôraznila potrebu posilniť základ solidárneho úsilia v celej Európe s cieľom poskytnúť mladým ľuďom väčšie a lepšie príležitosti na kvalitné činnosti v oblasti solidarity v širokej škále oblastí a podporovať národných, regionálnych a miestnych aktérov v ich úsilí o zvládnutie rôznych výziev a kríz. Oznámením sa začala prvá fáza projektu pôvodne nazvaného Európsky zbor solidarity, v rámci ktorej sa mobilizovali rôzne programy Únie s cieľom ponúknuť príležitosti na dobrovoľnícku činnosť či stáž alebo pracovné príležitosti pre mladých ľudí v celej Únii. Pri vykonávaní týchto činností, či už pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia alebo po ňom, by sa mali naďalej uplatňovať pravidlá a podmienky stanovené v príslušných programoch Únie, z ktorých boli tieto činnosti financované v rámci prvej fázy projektu pôvodne nazvaného Európsky zbor solidarity.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Solidarita znamená pocit zodpovednosti každého jednotlivca za ostatných, ktorý ho vedie zaviazať sa k spoločnému blahu a prejavuje sa v konkrétnych činoch bez očakávania protislužby.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Mladým ľuďom by sa mali poskytnúť ľahko dostupné príležitosti na zapojenie sa do činností v oblasti solidarity, ktoré by im pomohli vyjadriť ich odhodlanie konať v prospech komunít a zároveň získať užitočné skúsenosti, zručnosti a schopnosti potrebné pre ich osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj, čím by sa zlepšila ich zamestnateľnosť. Týmito činnosťami by sa podporila aj mobilita mladých dobrovoľníkov, stážistov a pracovníkov.

(4)  Mladým ľuďom by sa mali poskytnúť ľahko dostupné príležitosti na zapojenie sa do kvalitných činností v oblasti solidarity, ktoré by mali pozitívny vplyv na spoločnosť a súčasne im pomohli vyjadriť ich odhodlanie konať v prospech komunít a zo solidarity s nimi, posilniť sociálnu súdržnosť a zároveň získať užitočné skúsenosti, vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné predovšetkým pre ich osobný rozvoj, čím sa zvýši ich sebavedomie, samostatnosť a motivácia učiť sa a takisto sa stimuluje ich vzdelávací, sociálny, umelecký, jazykový, kultúrny, občiansky a profesijný rozvoj. Týmito činnosťami by sa podporila aj mobilita mladých dobrovoľníkov, stážistov alebo zamestnancov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti mobility pracovnej sily.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4a)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať viacjazyčnosti, pretože niektoré z umiestnení v oblasti solidarity budú mať cezhraničný charakter.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Činnosti v oblasti solidarity ponúkané mladým ľuďom by mali byť kvalitné v tom zmysle, že by mali reagovať na neuspokojené spoločenské potreby, prispievať k posilňovaniu komunít, ponúkať mladým ľuďom príležitosť získať cenné znalosti a schopnosti, mali by byť finančne dostupné pre mladých ľudí a mali by sa vykonávať v bezpečnom a zdravom prostredí.

(5)   Činnosti v oblasti solidarity ponúkané mladým ľuďom by mali byť kvalitné v tom zmysle, že by mali pomôcť prekonávať podstatné, jasne vymedzené spoločenské výzvy, reagovať na podstatné, jasne vymedzené potreby prispievať k posilňovaniu miestnych alebo národných komunít a sociálnej súdržnosti a podporovať aktívne občianstvo. Činnosti v oblasti solidarity by mali reagovať na osobné potreby a prispievať k profesijnému rozvoju účastníkov, ponúkať mladým ľuďom príležitosť získať cenné znalosti, zručnosti a schopnosti, mali by byť finančne udržateľné a prakticky dostupné pre mladých ľudí a mali by sa vykonávať v bezpečnom a zdravom prostredí. Činnosti v oblasti solidarity by mali zaručiť geografickú vyváženosť a účinné začlenenie a prístupnosť, predovšetkým pokiaľ ide o znevýhodnených mladých ľudí. Činnosti v oblasti solidarity by nikdy nemali nahrádzať politiky sociálnej zodpovednosti podnikov ani by nemali mať negatívny vplyv na existujúce pracovné miesta alebo stáže.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  ESSD by mala mladým ľuďom poskytnúť príležitosť získať neoceniteľné skúsenosti, rozvíjať zručnosti a byť prínosom pre spoločnosť, pričom by mala zahŕňať väčšie a lepšie príležitosti pokrývajúce širokú škálu činností a zároveň poskytovať prístup k riadnej odbornej príprave, po ktorej by nasledovalo formálne uznanie získaných zručností a skúseností.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)   Európsky zbor solidarity by mal fungovať ako jediný kontaktný bod pre činnosti v oblasti solidarity v celej Únii. Mal by sa zabezpečiť súlad a komplementárnosť tohto rámca s ďalšími príslušnými politikami a programami Únie. Európsky zbor solidarity by mal stavať na silných stránkach a synergiách existujúcich programov, konkrétne Európskej dobrovoľníckej služby. Mal by tiež dopĺňať úsilie členských štátov zamerané na podporu mladých ľudí a uľahčovať prechod mladých ľudí zo školy do zamestnania v rámci záruky pre mladých ľudí19 tým, že im poskytne ďalšie príležitosti pre vstup na trh práce vo forme stáží alebo pracovných miest v oblastiach súvisiacich so solidaritou v ich domovskom členskom štáte alebo za hranicami. Mala by sa takisto zabezpečiť komplementárnosť s existujúcimi sieťami na úrovni Únie relevantnými pre činnosti Európskeho zboru solidarity, ako je napríklad európska sieť verejných služieb zamestnanosti, EURES a sieť Eurodesk. Okrem toho by sa mala zabezpečiť komplementárnosť medzi existujúcimi súvisiacimi systémami, konkrétne vnútroštátnymi systémami solidarity a programami mobility pre mladých ľudí, a Európskym zborom solidarity, pričom by sa v prípade potreby malo vychádzať z osvedčených postupov.

(6)  ESSD by mala fungovať ako hlavný kontaktný bod pre činnosti v oblasti solidarity v celej Únii. Mal by sa zabezpečiť súlad a komplementárnosť tohto rámca s ďalšími príslušnými politikami a programami Únie, pričom by sa nemalo ohroziť financovanie príslušných existujúcich programov v oblasti solidarity. ESSD by mala stavať na silných stránkach a synergiách existujúcich programov, konkrétne Európskej dobrovoľníckej služby a Mládeže v akcii. Okrem toho by sa mala zabezpečiť komplementárnosť medzi existujúcimi súvisiacimi systémami a ESSD, konkrétne medzi systémami solidarity, dobrovoľníctva, verejnej služby a programami mobility pre mladých ľudí na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni Malo by sa zabezpečiť, aby v rámci ESSD nevládla diskriminácia na základe rodovej príslušnosti, sociálnych alebo ekonomických aspektov, pričom ESSD by v prípade potreby mala vychádzať z osvedčených postupov. ESSD by nemala nahrádzať vnútroštátne programy. Vo všetkých členských štátoch by sa mal všetkým mladým ľuďom zaručiť prístup k činnostiam v oblasti solidarity na vnútroštátnej úrovni prostredníctvom primeraného právneho rámca a vnútroštátnych zdrojov. Mali by sa vytvoriť partnerstvá s európskymi sieťami, ktoré sa špecializujú na určité naliehavé sociálne problémy, ktoré členské štáty riešia nedostatočne, ako je extrémna chudoba, bezdomovectvo, chudoba menšín, napríklad rómskych komunít, a vylúčenie žiadateľov o azyl.

__________________

 

19 Európsky zbor solidarity by mal stavať na silných stránkach a synergiách existujúcich programov.

 

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6a)  Umiestnenia, projekty a aktivity na vytváranie sietí v oblasti solidarity v rámci poľnohospodárstva a rozvoja vidieka ponúkajú mladým ľuďom jedinečnú príležitosť na výmenu najlepších postupov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Na to, aby sa maximalizoval vplyv Európskeho zboru solidarity, by sa mali zaviesť opatrenia, vďaka ktorým budú môcť k dosahovaniu cieľov Európskeho zboru solidarity prispievať aj ďalšie programy Únie, ako je napríklad Fond pre azyl, migráciu a integráciu, program Európa pre občanov, Európsky fond regionálneho rozvoja a program v oblasti zdravia, a to podporou činností patriacich do jeho pôsobnosti. Tento príspevok by mal byť financovaný v súlade s príslušnými základnými aktmi daných programov. Po získaní značky kvality Európskeho zboru solidarity by príjemcovia mali dostať prístup do portálu Európskeho zboru solidarity a mali by mať možnosť využívať opatrenia v oblasti kvality a podporné opatrenia podľa typu ponúkanej činnosti.

(7)  Na to, aby sa maximalizoval vplyv ESSD, by sa mali zaviesť opatrenia, vďaka ktorým budú môcť k dosahovaniu cieľov ESSD prispievať aj ďalšie programy Únie, ako je Fond pre azyl, migráciu a integráciu, program Európa pre občanov, Európsky fond regionálneho rozvoja a program v oblasti zdravia, a to podporou činností patriacich do jej pôsobnosti. Tento príspevok by mal byť financovaný v súlade s príslušnými základnými aktmi daných programov, pričom cieľom je zabezpečiť väčšie zapojenie mladých ľudí, občianskej spoločnosti a existujúcich systémov dobrovoľníctva v členských štátoch. Po získaní značky kvality ESSD by účastnícke organizácie mali dostať prístup do portálu ESSD a mali by mať možnosť využívať opatrenia v oblasti kvality a podporné opatrenia podľa typu ponúkanej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Európsky zbor solidarity by mal priniesť nové príležitosti pre mladých ľudí, aby mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť, absolvovať stáž alebo získať pracovné miesto v oblastiach súvisiacich so solidaritou, ako aj vytvárať a rozvíjať projekty v oblasti solidarity na základe svojej vlastnej iniciatívy. Tieto príležitosti by mali prispievať k posilňovaniu ich osobného, vzdelávacieho, sociálneho, občianskeho a profesijného rozvoja. Európsky zbor solidarity by mal takisto podporovať činnosti v oblasti vytvárania sietí pre účastníkov a organizácie Európskeho zboru solidarity, ako aj opatrenia na zabezpečenie kvality podporovaných činností a na zlepšenie postupu uznávania vzdelávacích výsledkov.

(8)  ESSD by mala priniesť nové príležitosti pre mladých ľudí, aby mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť, absolvovať stáž alebo získať pracovné miesto v oblastiach súvisiacich so solidaritou, ako aj vytvárať a rozvíjať projekty v oblasti solidarity na základe svojej vlastnej iniciatívy. Tieto príležitosti by mali pomôcť reagovať na neuspokojené spoločenské potreby a prispievať k upevňovaniu komunít a k posilňovaniu osobného, vzdelávacieho, sociálneho, občianskeho a profesijného rozvoja mladých ľudí. ESSD by mala takisto podporovať činnosti v oblasti vytvárania sietí pre účastníkov a organizácie ESSD, ako aj opatrenia na zabezpečenie kvality podporovaných činností a na zlepšenie postupu uznávania vzdelávacích výsledkov. Takisto by mala prispievať k podpore a posilňovaniu existujúcich organizácií vykonávajúcich činnosť v oblasti solidarity.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Dobrovoľnícke činnosti sú zdrojom bohatých skúseností v kontexte neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, čo posilňuje osobný, sociálno-vzdelávací a profesijný rozvoj, aktívne občianstvo a zamestnateľnosť mladých ľudí. Dobrovoľnícke činnosti by nemali mať nepriaznivý vplyv na potenciálne alebo už existujúce platené zamestnanie, ani sa nesmú považovať za jeho náhradu. V záujme zabezpečenia kontinuity, pokiaľ ide o dobrovoľnícke činnosti, ktoré sú podporované na úrovni Únie, dobrovoľnícke činnosti v rámci Európskej dobrovoľníckej služby, ktoré patria do geografickej pôsobnosti Európskeho zboru solidarity, by mali byť podporované v rámci Európskeho zboru solidarity vo forme cezhraničných dobrovoľníckych umiestnení. Ostatné dobrovoľnícke činnosti v rámci Európskej dobrovoľníckej služby, ktoré nepatria do geografického rozsahu pôsobnosti Európskeho zboru solidarity, by mali byť naďalej podporované v rámci programu zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus +“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport20. Pokiaľ ide o výklad súvisiacich právnych predpisov na úrovni Únie, cezhraničné dobrovoľnícke umiestnenia v rámci Európskeho zboru solidarity aj dobrovoľnícke činnosti, ktoré budú naďalej podporované podľa nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, by sa mali považovať za rovnocenné s činnosťami vykonávanými v rámci Európskej dobrovoľníckej služby.

(9)  Dobrovoľnícke činnosti sú zdrojom bohatých skúseností v kontexte formálneho a neformálneho vzdelávania, čo posilňuje osobný sociálno-vzdelávací rozvoj aktívne občianstvo mladých ľudí.Vzhľadom na medzisektorovú povahu činností v oblasti solidarity, rozdielny štatút neziskových subjektov a organizácií potenciálne zapojených do týchto činností a sociálno-hospodársky význam sektora solidarity v Únii by však do tohto nariadenia mali byť zahrnuté ustanovenia, ktorými sa zabezpečí, aby dobrovoľnícke činnosti nemali nepriaznivý vplyv na potenciálne alebo už existujúce platené zamestnanie, pričom činnosti v oblasti solidarity by sa nemali považovať za jeho náhradu ani by sa tak nemali prakticky využívať.Umiestnenia v oblasti solidarity vo forme dobrovoľníctva by z tohto dôvodu mali ponúkať výlučne účastnícke organizácie, ktoré pôsobia v neziskovom sektore, nadácie a sociálne podniky.

_____________

 

20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50).

 

Pozmeňujúci návrh17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Stáže a pracovné miesta v oblastiach súvisiacich so solidaritou môžu mladým ľuďom ponúknuť ďalšie príležitosti pre vstup na trh práce a zároveň prispieť k riešeniu kľúčových spoločenských výziev. Môže to pomôcť zvýšiť zamestnateľnosť a produktivitu mladých ľudí a zároveň uľahčiť ich prechod zo vzdelávania do zamestnania, čo je kľúčom k zvýšeniu ich šancí na trhu práce. Stážové umiestnenia ponúkané v rámci Európskeho zboru solidarity by mali byť odmeňované účastníckou organizáciou a mali by sa riadiť zásadami kvality uvedenými v odporúčaní Rady o rámci kvality pre stáže z 10. marca 201421. Ponúkané stáže a pracovné miesta by mali pre mladých ľudí predstavovať odrazový mostík pre vstup na trh práce, a preto by ich mala sprevádzať primeraná podpora po umiestnení. Stážové a pracovné umiestnenia by mali uľahčovať príslušní aktéri na trhu práce, najmä verejné a súkromné služby zamestnanosti, sociálni partneri a obchodné komory. Účastnícke organizácie by mali mať možnosť žiadať o finančné prostriedky prostredníctvom príslušnej vykonávacej štruktúry Európskeho zboru solidarity s cieľom poskytovať sprostredkovacie služby medzi mladými účastníkmi a zamestnávateľmi ponúkajúcimi stážové a pracovné umiestnenia v odvetviach solidarity.

(10)  ESSD by mala zároveň poskytovať rámec pre stáže a pracovné miesta v oblastiach súvisiacich so solidaritou s cieľom pomôcť budovať sociálnu, hospodársku a občiansku súdržnosť. Stáže a pracovné miesta by mali byť jasne oddelené od dobrovoľníckych činností, a to z finančného aj organizačného hľadiska, keďže môžu mladým ľuďom ponúknuť odlišné a dodatočné príležitosti pre ich vstup na trh práce, zvýšiť ich šance na trhu práce a kariérne vyhliadky a zároveň prispieť k riešeniu kľúčových spoločenských výziev. Stáže a pracovné miesta by nikdy nemali viesť k náhrade za riadne zamestnanie. Odmeňované stáže a pracovné miesta však môžu predstavovať podnet pre znevýhodnených mladých ľudí a mladých ľudí s menším počtom príležitostí, aby sa zapojili do činností súvisiacich so solidaritou, ktoré by pre nich inak zostali nedostupné. Stážové umiestnenia môžu uľahčiť prechod mladých ľudí zo vzdelávania do zamestnania, čo je kľúčom k dosiahnutiu ich udržateľnej integrácie do trhu práce. Stážové umiestnenia ponúkané v rámci ESSD by mali byť vždy odmeňované účastníckou organizáciou a mali by sa riadiť zásadami kvality uvedenými v odporúčaní Rady o rámci kvality pre stáže z 10. marca 201421. Stážové umiestnenia by sa mali navyše odlišovať od dobrovoľníckej práce a zakladať by sa mali na písomnej dohode uzavretej na začiatku stáže medzi stážistom a účastníckou organizáciou. V takýchto písomných dohodách by sa mali uviesť ciele vzdelávania a odbornej prípravy, pracovné podmienky a čas trvania stáže, odmena stážistu a práva a povinnosti strán podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov a/alebo uplatniteľných kolektívnych dohôd krajiny, kde sa stáž vykonáva. Ponúkané stážové umiestnenia by mali pre mladých ľudí predstavovať odrazový mostík pre vstup na trh práce a nemali by predstavovať náhradu riadneho zamestnania. Stážové umiestnenia by mali byť dočasné a mali by mať primeranú dĺžku v súlade s týmto nariadením. Pracovné umiestnenia by mali byť založené na písomnej dohode a mali by dodržiavať všetky podmienky zamestnávania v zmysle vnútroštátneho práva a/alebo uplatniteľných kolektívnych dohôd krajiny, v ktorej je práca vykonávaná. Finančná podpora pre účastnícke organizácie ponúkajúce pracovné umiestnenia by nemala presahovať dvanásť mesiacov. Stáže a pracovné miesta by sa mali z hľadiska financovania a podstaty jasne odlišovať od dobrovoľníckych činností, a preto by ich mala sprevádzať primeraná príprava, odborná príprava na pracovisku a podpora po umiestnení v súvislosti s účasťou účastníka na ESSD. Stážové a pracovné umiestnenia by mali uľahčovať príslušní aktéri na trhu práce, najmä verejné a súkromné služby zamestnanosti, sociálni partneri a obchodné komory. Účastnícke organizácie by mali mať možnosť žiadať o finančné prostriedky prostredníctvom príslušnej vykonávacej štruktúry ESSD s cieľom poskytovať sprostredkovacie služby medzi mladými účastníkmi a zamestnávateľmi ponúkajúcimi stážové a pracovné umiestnenia v odvetviach solidarity.

__________________

__________________

21 Odporúčanie Rady z 10. marca 2014 o rámci kvality pre stáže (Ú. v. EÚ C 88, 27.3.2014, s. 1).

21 Odporúčanie Rady z 10. marca 2014 o rámci kvality pre stáže (Ú. v. EÚ C 88, 27.3.2014, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Iniciatívny duch mladých ľudí je dôležitým prínosom pre spoločnosť a trh práce. Európsky zbor solidarity by mal prispievať k posilňovaniu tohto aspektu tak, že mladým ľuďom ponúkne príležitosť, aby navrhli a realizovali svoje vlastné projekty zamerané na riešenie konkrétnych problémov v prospech ich miestnych komunít. Tieto projekty by mali predstavovať príležitosť na realizáciu nápadov a mali by slúžiť na podporu mladých ľudí, aby sa sami stali hybnou silou činností v oblasti solidarity. Zároveň by mohli slúžiť ako odrazový mostík umožňujúci ďalšie zapojenie účastníkov Európskeho zboru solidarity do činností v oblasti solidarity a predstavovať prvý krok smerom k ich podpore, aby vykonávali samostatnú zárobkovú činnosť alebo si založili združenie, mimovládnu organizáciu alebo iný subjekt pôsobiaci v oblasti solidarity, neziskovom či mládežníckom sektore.

(11)  Iniciatívny duch mladých ľudí je dôležitým prínosom pre spoločnosť. ESSD by mala prispievať k posilňovaniu tohto aspektu tak, že mladým ľuďom ponúkne príležitosť, aby navrhli a realizovali svoje vlastné projekty zamerané na riešenie konkrétnych problémov v prospech ich miestnych komunít a zo solidarity s nimi, a to najmä pokiaľ ide o komunity nachádzajúce sa vo vidieckych, v izolovaných alebo marginalizovaných oblastiach. Tieto projekty by mali pre mladých ľudí predstavovať príležitosť na rozvoj inovatívnych riešení a realizáciu nápadov udržateľným spôsobom a mali by im umožniť vyskúšať si, aké je to byť hybnou silou činností v oblasti solidarity. Zároveň by mohli slúžiť ako odrazový mostík umožňujúci ďalšie zapojenie účastníkov ESSD do činností v oblasti solidarity a predstavovať prvý krok smerom k ich podpore, aby sa angažovali v oblasti sociálneho podnikania alebo ako dobrovoľníci v združeniach, mimovládnych organizáciách alebo iných subjektoch pôsobiacich v oblasti solidarity, neziskovom či mládežníckom sektore, a k zakladaniu vlastných združení. Mladým ľuďom a mládežníckym a študentským organizáciám by sa mala poskytnúť potrebná podpora, aby sa tak zabezpečilo, že dokážu účinne rozvíjať činnosti v oblasti solidarity. Podpora po umiestnení by mohla zahŕňať podporu a poradenstvo pre účastníkov so záujmom o zriadenie a riadenie združení, družstiev, sociálnych podnikov, mládežníckych organizácií a komunitných centier.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Mladí ľudia a organizácie zapojené do Európskeho zboru solidarity by mali mať pocit, že patria do spoločenstva jednotlivcov a subjektov odhodlaných zvýšiť solidaritu v celej Európe. Účastnícke organizácie zároveň potrebujú podporu, aby sa posilnila ich schopnosť ponúkať kvalitné umiestnenia čoraz väčšiemu počtu účastníkov. Európsky zbor solidarity by mal podporovať činnosti v oblasti vytvárania sietí zamerané na zvýšenie angažovanosti mladých ľudí a účastníckych organizácií v ich komunite, na posilnenie ducha Európskeho zboru solidarity, ako aj na podporu výmeny užitočných postupov a skúseností. Tieto činnosti by mali tiež prispievať k zvyšovaniu informovanosti o Európskom zbore solidarity medzi verejnými a súkromnými aktérmi, ako aj k získavaniu spätnej väzby od účastníkov a účastníckych organizácií o realizácii Európskeho zboru solidarity.

(12)  Mladí ľudia a organizácie zapojené do ESSD by mali mať pocit, že patria do spoločenstva jednotlivcov a subjektov odhodlaných zvýšiť solidaritu v celej Európe aj za jej hranicami. Účastnícke neziskové organizácie, ktoré majú charakter všeobecného záujmu alebo sociálne zameranie, zároveň potrebujú podporu, aby sa posilnila ich schopnosť ponúkať kvalitné umiestnenia čoraz väčšiemu počtu účastníkov. ESSD by mala podporovať činnosti v oblasti vytvárania sietí zamerané na zvýšenie kapacity mladých ľudí a účastníckych neziskových organizácií angažovať sa vo svojej komunitena podporu výmeny užitočných postupov a skúseností v oblasti solidarity. Tieto činnosti by mali tiež prispievať k zvyšovaniu informovanosti o solidarite medzi verejnými a súkromnými aktérmi, napríklad neziskovými subjektmi so sociálnym zameraním, ako aj k získavaniu spätnej väzby od účastníkov a účastníckych organizácií o realizácii ESSD.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu kvality umiestnení a ďalších príležitostí ponúkaných v rámci Európskeho zboru solidarity, najmä prostredníctvom poskytovania odbornej prípravy, jazykovej podpory, poistenia, administratívnej podpory a podpory účastníkov po umiestnení, ako aj prostredníctvom uznávania znalostí, zručností a schopností získaných prostredníctvom skúsenosti s Európskym zborom solidarity.

(13)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu kvality umiestnení a ďalších príležitostí ponúkaných v rámci ESSD, najmä prostredníctvom poskytovania online a offline odbornej prípravy jazykovej podpory, poistenia, zjednodušených administratívnych postupov a podpory účastníkov pred umiestnením aj po umiestnení, ako aj prostredníctvom uznávania znalostí, zručností a schopností získaných prostredníctvom skúsenosti s ESSD. Táto podpora by sa mala vytvoriť a poskytovať v spolupráci s mládežníckymi organizáciami a inými neziskovými organizáciami a organizáciami občianskej spoločnosti s cieľom využiť ich odborné znalosti v tejto oblasti. V prípade, že činnosti vykonávané účastníkmi treba vykonávať v nebezpečnom prostredí, napríklad v prostredí po katastrofe, mali by sa poskytnúť preventívne bezpečnostné školenia. V rámci podpory po umiestnení by sa takisto malo uprednostňovať nepretržité občianske zapojenie účastníkov v ich komunite a ich nasmerovanie k miestnym organizáciám alebo projektom, s ktorými by mohli spolupracovať po skončení umiestnenia.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  V záujme zaručenia, aby umiestnenia v rámci Európskeho zboru solidarity mali vplyv na osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj účastníkov, by sa znalosti, zručnosti a schopnosti, ktoré sú vzdelávacími výsledkami dosiahnutými počas umiestnenia, mali náležite identifikovať a potvrdiť s prihliadnutím na vnútroštátne okolnosti a špecifiká tak, ako sa odporúča v odporúčaní Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa22.

(14)  V záujme zaručenia, aby umiestnenia v rámci ESSD mali vplyv na osobný, vzdelávací, umelecký, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj účastníkov, by sa znalosti, zručnosti a schopnosti, ktoré sú vzdelávacími výsledkami cielenej odbornej prípravy absolvovanej pred umiestnením v oblasti solidarity, mali náležite identifikovať, dokumentovať, posúdiť, certifikovať a uznať s prihliadnutím na európske usmernenia a vnútroštátne okolnosti a špecifiká tak, ako sa odporúča v odporúčaní Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa22. Ako nástroj na uznávanie by sa malo používať osvedčenie Youthpass s cieľom opísať a uznať výsledky neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa získané prostredníctvom skúseností s ESSD. Osvedčením Youthpass sa zlepší uznávanie výsledkov vzdelávania mladých ľudí.

__________________

__________________

22 Odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa (Ú. v. EÚ C 398, 22.12.2012, s. 1).

22 Odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa (Ú. v. EÚ C 398, 22.12.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14a)   V záujme podpory činností v oblasti solidarity medzi mladými ľuďmi by účastníckymi organizáciami mali byť vysielajúce alebo prijímajúce organizácie, napríklad mimovládne organizácie alebo organizácie občianskej spoločnosti, mládežnícke organizácie, cirkevné a náboženské združenia alebo komunity.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Mala by sa zaviesť značka kvality, aby sa zabezpečilo dodržiavanie zásad a požiadaviek stanovených v Charte Európskeho zboru solidarity účastníckymi organizáciami, pokiaľ ide o ich práva a povinnosti počas všetkých fáz činností v rámci zboru. Získanie značky kvality by malo byť nevyhnutným predpokladom účasti, ale nemalo by automaticky viesť k financovaniu v rámci Európskeho zboru solidarity.

(15)  V rámci partnerstva s príslušnými zainteresovanými stranami by sa mali zaviesť samostatné značky kvality a monitorovacie rámce pre dobrovoľníctvo a pre stáže a pracovné miesta, aby sa zabezpečilo, že účastnícke organizácie budú skutočne a trvalo dodržiavať zásady a požiadavky stanovené v charte ESSD, pokiaľ ide o ich práva a povinnosti počas všetkých fáz činností v oblasti solidarity. S cieľom zabrániť rôznym normám kvality by charta ESSD mala zohľadňovať chartu Európskej dobrovoľníckej služby programu Erasmus+. Získanie značky kvality by malo byť nevyhnutným predpokladom účasti, ale nemalo by automaticky viesť k financovaniu v rámci ESSD. Prostredníctvom značiek kvality by sa malo zabezpečiť, aby činnosti v rámci ESSD nenahrádzali samotné pracovné miesta alebo stáže. Pri postupe, ktorý vedie k udeleniu značky kvality, by nemala vznikať ďalšia byrokratická záťaž, ktorá by odradila organizácie od prispievania k ESSD. Značka kvality by mala tiež zabezpečiť, aby účastnícke organizácie dodržiavali ex ante kondicionality týkajúce sa sociálneho začleňovania, a najmä príslušnú investičnú prioritu súvisiacu s prechodom od inštitucionálnych ku komunitným zdravotníckym a sociálnym službám podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/20131a, a to s cieľom zabrániť tomu, aby sa finančné prostriedky EÚ použili na podporu (aj keď nepriamu) segregovania zdravotnej a sociálnej infraštruktúry.

 

_____________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Centrum zdrojov Európskeho zboru solidarity by malo pomáhať vykonávacím orgánom, účastníckym organizáciám a mladým ľuďom zapojeným do Európskeho zboru solidarity s cieľom zvýšiť kvalitu realizácie a činností Európskeho zboru solidarity, ako aj zlepšiť identifikáciu a uznávanie schopností nadobudnutých prostredníctvom týchto činností.

(16)  Centrum zdrojov ESSD by malo pomáhať vykonávacím orgánom, účastníckym organizáciám a mladým ľuďom zapojeným do ESSD s cieľom zvýšiť kvalitu realizácie a činností ESSD, ako aj zlepšiť identifikáciu, uznávanie a certifikáciu vedomostí, zručností a schopností nadobudnutých prostredníctvom týchto činností.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Portál Európskeho zboru solidarity by sa mal neustále vyvíjať, aby sa zabezpečil ľahký prístup k Európskemu zboru solidarity, pričom by mal byť jednotným kontaktným miestom pre jednotlivcov a organizácie, ktoré majú záujem okrem iného o registráciu, identifikáciu a porovnanie profilov a príležitostí, vytváranie sietí a virtuálne výmeny, online odbornú prípravu, jazykové kurzy a podporu po umiestnení. Zároveň by mal mať ďalšie užitočné funkcie, ktoré sa môžu vyskytnúť v budúcnosti.

(17)  Portál ESSD, dostupný vo všetkých úradných jazykoch účastníckych krajín a prístupný ľuďom so zdravotným postihnutím, by sa mal neustále vyvíjať a aktualizovať, aby sa tak pomohol zabezpečiť ľahký prístup k ESSD a poskytla sa interaktívna viacjazyčná platforma pre jednotlivcov a neziskové organizácie, ktoré majú záujem okrem iného o registráciu, identifikáciu a porovnanie profilov a príležitostí, vytváranie sietí a virtuálne výmeny, informácie o prebiehajúcich umiestneniach alebo projektoch v oblasti solidarity a o účastníckych organizáciách, príslušných európskych a vnútroštátnych kontaktných miestach, online odbornú prípravu, jazykové kurzy, podporu pred umiestnením aj po umiestnení a mechanizmy priamej spätnej väzby a hodnotenia. Zároveň by mal mať ďalšie užitočné funkcie, ktoré sa môžu vyskytnúť v budúcnosti. Portál ESSD a jeho používanie by sa mali podrobne vysvetliť v príručke k programu. Mala by sa takisto zabezpečiť interoperabilita s Európskym portálom pre mládež.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  Mal by sa vytvoriť kvalitatívny rámec s normami kvality pre ponuky umiestnenia v rámci ESSD. Základom tohto kvalitatívneho rámca by mali byť existujúce právne predpisy na ochranu práv pracovníkov, stážistov a dobrovoľníkov na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni, pokiaľ ide o sociálnu ochranu, minimálny príjem, stabilitu, ochranu zamestnanosti, zamestnanecké práva, duševné a fyzické zdravie. Normy by sa mali vymedziť prostredníctvom inkluzívneho procesu s plnou účasťou sociálnych partnerov, mládežníckych organizácií a dobrovoľníckych organizácií.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17b)  Na zabezpečenie dobrého fungovania ESSD a včasného zavedenia príslušných opatrení je nevyhnutné, aby sa v rámci pracovných programov ESSD zaviedli mechanizmy, ktoré zaručia, aby sa registrovaným mladým ľuďom predkladali ponuky v rámci primeraného a pomerne predvídateľného obdobia. Registrovaným osobám by sa preto mali zasielať pravidelné informácie a aktualizácie o dostupných umiestneniach a účastníckych organizáciách aktívne zapojených do ESSD s cieľom stimulovať ich angažovanosť v ESSD po ich registrácii a zároveň im poskytnúť príležitosť priamo kontaktovať aktérov pôsobiacich v oblasti solidarity na vnútroštátnej aj európskej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Týmto nariadením sa stanovuje finančné krytie na roky 2018 – 2020, ktoré má v priebehu ročného rozpočtového postupu pre Európsky parlament a Radu predstavovať hlavnú referenčnú sumu v zmysle bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení23. Hlavná referenčná suma zahŕňa presun z programu Erasmus+ (197,7 milióna EUR) a z programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (10 miliónov EUR) v rozpočtových rokoch 2018, 2019 a 2020 a je doplnená o príspevky z rôznych rozpočtových položiek viacerých programov Únie, ako je napríklad Európsky sociálny fond, mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany, program LIFE a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka.

(18)  Týmto nariadením sa stanovuje finančné krytie na roky 2018 – 2020 vo výške 341,5 milióna EUR v bežných cenách, ktoré má v priebehu ročného rozpočtového postupu pre Európsky parlament a Radu predstavovať hlavnú referenčnú sumu v zmysle bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení23. Toto finančné krytie by malo zahŕňať sumu vo výške 197,7 milióna EUR, ktorá bola pôvodne vyčlenená na financovanie činností Európskej dobrovoľníckej služby v Únii v rámci programu Erasmus + na rozpočtové roky 2018, 2019 a 2020, keďže tieto činnosti sa majú presunúť do programu ESSD. Vzhľadom na potrebu zabrániť akémukoľvek negatívnemu vplyvu na financovanie existujúcich viacročných programov by sa zostávajúca suma na financovanie ESSD mala získať výlučne z nepridelených rezerv v rámci stropov viacročného finančného rámca, pričom v budúcich rozpočtových rokoch by sa mali použiť nové zdroje .

______________ ____

__________________

23 Medziinštitucionálna dohoda z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1).

23 Medziinštitucionálna dohoda z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a)  Investovanie do ESSD by nemalo byť na úkor iných programov Únie, ktoré už mladým ľuďom ponúkajú veľmi hodnotné príležitosti, najmä programu Erasmus+ a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Investície do ESSD by mali sprevádzať zvýšené investície do ďalších doplnkových programov Únie, predovšetkým programov v rámci Erasmus+.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)   V záujme zabezpečenia kontinuity činností podporovaných v rámci programov, ktoré prispievajú k Európskemu zboru solidarity, by finančná podpora umiestneniam a projektom v oblasti solidarity mala byť orientačne rozdelená takto: 80 % na dobrovoľnícke umiestnenia a projekty v oblasti solidarity a 20 % na stážové a pracovné umiestnenia.

(19)   V záujme zabezpečenia kontinuity činností podporovaných v rámci programov, ktoré prispievajú k ESSD, by finančná podpora umiestneniam a projektom v oblasti solidarity mala byť orientačne rozdelená takto: 95 % na dobrovoľnícke umiestnenia a projekty v oblasti solidarity a % na stážové a pracovné umiestnenia.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  S cieľom maximalizovať vplyv Európskeho zboru solidarity by sa mali prijať ustanovenia, ktoré účastníckym krajinám umožnia sprístupniť dodatočné vnútroštátne finančné prostriedky v súlade s pravidlami Európskeho zboru solidarity.

(20)  S cieľom maximalizovať vplyv ESSD by účastnícke krajiny mali mať možnosť sprístupniť dodatočné vnútroštátne, regionálne alebo miestne finančné prostriedky v súlade s pravidlami ESSD.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  Civilná ochrana a humanitárna pomoc nemôžu závisieť od mladých ľudí pôsobiacich v rámci ESSD. Komisia a členské štáty by mali zaručiť trvalé investície do štruktúrovanej civilnej ochrany a humanitárnej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  Vo všeobecnosti platí, že žiadosť o grant predložia účastníci národnej agentúre krajiny, v ktorej má organizácia sídlo. Žiadosti o granty na umiestnenia organizované celoeurópskymi alebo medzinárodnými organizáciami sa budú predkladať Výkonnej agentúre Európskej komisie pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21b)  Komisia by mala prevziať iniciatívu na vypracovanie stratégie Únie pre dobrovoľníctvo, pričom by mala zohľadniť politický program dobrovoľníctva v Európe (PAVE) s cieľom zaručiť uznávanie a rešpektovanie práv dobrovoľníkov a organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi a zníženie administratívnych a právnych prekážok, ktoré stoja v ceste dobrovoľníckej činnosti a organizáciám pracujúcim s dobrovoľníkmi v celej Európe, a to pri podpore, propagovaní a podnecovaní širšej kultúry solidarity a dobrovoľníctva v Európe.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Popri členských štátoch by Európsky zbor solidarity mal byť otvorený aj účasti iných krajín na základe dvojstranných dohôd. Táto spolupráca by sa v prípade potreby mala rozvíjať za pomoci dodatočných rozpočtových prostriedkov, ktoré sa sprístupnia v súlade s postupmi, ktoré sa dohodnú s danými krajinami.

(22)  Podobne ako v prípade Európskej dobrovoľníckej služby by mala byť ESSD už od svojho vzniku otvorená popri členských štátoch aj krajinám zúčastňujúcim sa na programoch Erasmus+ a Mládež v akcii a partnerským krajinám, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať krajinám susediacim s Úniou, aby sa tak podporovala rovnosť príležitostí medzi mladými ľuďmi z členských štátov a tretích krajín. Táto spolupráca by sa mala rozvíjať za pomoci dodatočných rozpočtových prostriedkov, ktoré sa sprístupnia v súlade s postupmi, ktoré sa dohodnú s danými krajinami.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Cieľovou skupinou Európskeho zboru solidarity sú mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov. Účasť na činnostiach ponúkaných Európskym zborom solidarity by mala byť podmienená predchádzajúcou registráciou na portáli Európskeho zboru solidarity.

(23)  Cieľovou skupinou ESSD sú mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov. Účasť na činnostiach ponúkaných ESSD by mala byť riadená buď prostredníctvom predchádzajúcej registrácie na portáli ESSD, alebo prostredníctvom oficiálnej žiadosti či výberového konania riadeného účastníckou organizáciou. V prípade potreby by sa mali na účely registrácie poskytnúť iné doplnkové nástroje s cieľom uľahčiť účasť všetkých mladých ľudí, a to najmä tých, ktorí sa nachádzajú v najzraniteľnejších situáciách, a tých, ktorí nie sú digitálne gramotní. Na tento účel by sa mohli využívať existujúce procesy podávania žiadostí zabezpečované koordinujúcimi a vysielajúcimi organizáciami.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23a)  Cieľová skupina mladých ľudí by mala byť čo najširšia a najinkluzívnejšia, aby sa na činnostiach ESSD zúčastňovali mladí ľudia z rôzneho prostredia, s rôznou úrovňou vzdelania, zručnosťami, schopnosťami, vedomosťami a skúsenosťami.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23b)  Je potrebné podporovať širšiu politickú stratégiu zameranú na vytvorenie priaznivého prostredia pre dobrovoľníctvo v Európe, ktorá sa neprekrýva s inými prebiehajúcimi programami, ale skôr posilňuje úspešné existujúce iniciatívy, ako je Európska dobrovoľnícka služba.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu toho, aby boli činnosti podporované Európskym zborom solidarity prístupné všetkým mladým ľuďom, a najmä tým najviac znevýhodneným. Mali by sa preto zaviesť osobitné opatrenia s cieľom podporovať sociálne začleňovanie a účasť znevýhodnených mladých ľudí, ako aj zohľadňovať obmedzenia vyplývajúce z odľahlosti najvzdialenejších regiónov Únie a zámorských krajín a území24. V rovnakom duchu by sa účastnícke krajiny mali usilovať prijať všetky primerané opatrenia na odstránenie právnych a administratívnych prekážok riadneho fungovania Európskeho zboru solidarity. Podľa možnosti a bez toho, aby boli dotknuté schengenské acquis a právne predpisy Únie týkajúce sa vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, sem patrí vyriešenie administratívnych otázok, v dôsledku ktorých vznikajú ťažkosti pri získavaní víz a povolení na pobyt.

(24)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu toho, aby boli činnosti podporované ESSD v praxi prístupné všetkým mladým ľuďom, najmä najviac znevýhodneným mladým ľuďom, napríklad mladým ľuďom s osobitnými potrebami. Mali by sa preto poskytovať osobitné opatrenia a individualizovaná podpora s cieľom osloviť všetky kategórie mladých ľudí s menším množstvom príležitostí, podporovať sociálne začleňovanie a zohľadňovať obmedzenia vyplývajúce z odľahlosti najvzdialenejších regiónov Únie a zámorských krajín a území24. V rovnakom duchu by sa účastnícke krajiny mali usilovať prijať všetky primerané opatrenia na odstránenie právnych a administratívnych prekážok riadneho fungovania ESSD. Podľa možnosti a bez toho, aby boli dotknuté schengenské acquis a právne predpisy Únie týkajúce sa vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, sem patrí vyriešenie administratívnych otázok, v dôsledku ktorých vznikajú ťažkosti pri získavaní víz a povolení na pobyt.

______________________

______________________

24 Jednotlivci zo zámorských krajín alebo území a príslušné verejné a/alebo súkromné subjekty a inštitúcie zo zámorských krajín alebo území sa môžu na programoch zúčastniť v súlade s rozhodnutím Rady 2001/822/ES z 27. novembra 2001 o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu (Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1).

24 Jednotlivci zo zámorských krajín alebo území a príslušné verejné a/alebo súkromné subjekty a inštitúcie zo zámorských krajín alebo území sa môžu na programoch zúčastniť v súlade s rozhodnutím Rady 2001/822/ES z 27. novembra 2001 o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu (Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Každý subjekt ochotný zapojiť sa do Európskeho zboru solidarity, či už financovaný z rozpočtu Európskeho zboru solidarity, iného programu Únie alebo z iných zdrojov financovania, by mal získať značku kvality za predpokladu, že sú splnené príslušné podmienky. Vykonávacie štruktúry Európskeho zboru solidarity by mali nepretržite realizovať postup vedúci k udeleniu značky kvality. Udelené značky kvality by sa mali pravidelne prehodnocovať, pričom ich možno odňať, ak sa v rámci vykonaných kontrol zistí, že podmienky, ktoré viedli k ich udeleniu, už nie sú splnené.

(25)  Každý subjekt ochotný zapojiť sa do ESSD, či už financovaný z rozpočtu ESSD, iného programu Únie alebo z iných zdrojov financovania, by mal najprv získať značku kvality za predpokladu, že sú splnené príslušné podmienky a že príslušná činnosť nepatrí do zoznamu vylúčených činností. Vykonávacie štruktúry ESSD by mali nepretržite, verejne a transparentne realizovať postup vedúci k udeleniu značky kvality. Pri tomto procese treba predchádzať zbytočnej administratívnej záťaži. Udelené značky kvality by sa mali pravidelne prehodnocovať, pričom ich možno odňať, ak sa v rámci vykonaných kontrol zistí, že podmienky, ktoré viedli k ich udeleniu, už nie sú splnené.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Subjekt, ktorý chce požiadať o finančné prostriedky na to, aby mohol ponúkať umiestnenia v rámci Európskeho zboru solidarity, by mal najprv bezpodmienečne disponovať značkou kvality. Táto požiadavka by sa nemala vzťahovať na fyzické osoby uchádzajúce sa v mene neformálnej skupiny účastníkov Európskeho zboru solidarity o finančnú podporu na projekty v oblasti solidarity.

(26)  Neziskový subjekt, ktorý chce požiadať o finančné prostriedky na to, aby mohol ponúkať umiestnenia v rámci ESSD, by mal najprv bezpodmienečne disponovať značkou kvality. Udelenie značky kvality by sa nemalo vzťahovať na fyzické osoby uchádzajúce sa v mene neformálnej skupiny účastníkov ESSD o finančnú podporu na programy a projekty v oblasti solidarity. Príslušné vykonávacie orgány by mali vykonávať rovnocenné kontroly kvality s cieľom zabezpečiť, aby tieto fyzické osoby dodržiavali požiadavky ESSD.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26a)  Dôležitým kritériom pre hodnotenie kvality projektov by mali byť potreby a očakávania miestnych komunít. V tejto súvislosti by sa mali zaviesť vhodné ukazovatele, ktoré by sa mali každý rok opätovne posúdiť.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Účinné riadenie výkonnosti vrátane monitorovania a hodnotenia si vyžaduje vypracovanie osobitných, merateľných a realistických ukazovateľov, ktoré možno merať v čase a v ktorých sa odzrkadľuje logika intervencie.

(27)  Účinné riadenie výkonnosti vrátane monitorovania a hodnotenia si vyžaduje vypracovanie osobitných, merateľných a realistických kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov, ktoré možno merať v čase a v ktorých sa odzrkadľuje logika intervencie.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Primeraná osveta, propagácia a informovanie o príležitostiach a výsledkoch akcií podporovaných Európskym zborom solidarity by sa mali zabezpečiť na európskej, vnútroštátnej i miestnej úrovni. Na osvetových, propagačných a informačných činnostiach by sa mali podieľať všetky vykonávacie orgány Európskeho zboru solidarity, a to v prípade potreby aj s podporou ďalších kľúčových zainteresovaných strán.

(28)  Primeraná osveta, propagácia a informovanie o príležitostiach a výsledkoch akcií podporovaných ESSD by sa mali zabezpečiť na európskej, vnútroštátnej, regionálnej i miestnej úrovni. Bez toho, aby sa zvýšila administratívna záťaž, by sa mali na osvetových, propagačných a informačných činnostiach podieľať všetky vykonávacie orgány ESSD, webové sídla Komisie a programy Únie, ktoré sú už spojené s ESSD.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28a)  S cieľom lepšie dosiahnuť ciele ESSD by Európska komisia, členské štáty a národné agentúry mali úzko spolupracovať v partnerstve s mimovládnymi organizáciami, mládežníckymi organizáciami a miestnymi zainteresovanými stranami s odbornými znalosťami týkajúcimi sa opatrení v oblasti solidarity.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Text predložený Komisiou

(29)  S cieľom zabezpečiť účinnejšiu komunikáciu so širokou verejnosťou a zvýšiť synergie komunikačných aktivít realizovaných na podnet Komisie by sa zdroje pridelené na komunikáciu podľa tohto nariadenia mali vzťahovať aj na podporu komunikácie s verejnosťou v súvislosti s politickými prioritami Únie za predpokladu, že súvisia so všeobecným cieľom tohto nariadenia.

(29)  S cieľom zabezpečiť účinnejšiu komunikáciu so širokou verejnosťou a zvýšiť synergie komunikačných aktivít realizovaných na podnet Komisie by zdroje pridelené na komunikáciu podľa tohto nariadenia mali prispievať aj k pokrytiu inštitucionálnej komunikácie politických priorít Únie, ako je sociálne začlenenie, súdržnosť, ochrana životného prostredia a zmierňovanie zmeny klímy, ktoré súvisia so všeobecným cieľom tohto nariadenia, a mali by byť v súlade s cieľmi zdrojov financovania ESSD.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  S cieľom zabezpečiť efektívne a účinné vykonávanie tohto nariadenia by mal Európsky zbor solidarity v maximálnej možnej miere využívať už existujúce mechanizmy riadenia. Realizácia Európskeho zboru solidarity by sa preto mala zveriť existujúcim štruktúram, t. j. Komisii, Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru a národným agentúram určeným na riadenie akcií uvedených v kapitole III nariadenia (EÚ) č. 1288/2013.

(30)  S cieľom zabezpečiť efektívne a účinné vykonávanie tohto nariadenia by mala ESSD v maximálnej možnej miere využívať už existujúce mechanizmy riadenia. Realizácia ESSD by sa preto mala zveriť existujúcim štruktúram, t. j. Komisii, Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru a národným agentúram určeným na riadenie akcií uvedených v kapitole III nariadenia (EÚ) č. 1288/2013. Mal by sa zriadiť konzultačný orgán zahŕňajúci siete európskych MVO pôsobiacich v oblasti solidarity a dobrovoľníctva.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie26, by Komisia mala prijímať pracovné programy a informovať o nich Európsky parlament a Radu. Pracovný program by mal stanovovať opatrenia potrebné na jeho vykonávanie v súlade so všeobecnými a osobitnými cieľmi Európskeho zboru solidarity, kritériá výberu a udeľovania grantov, ako aj všetky ostatné požadované prvky. Pracovné programy a akékoľvek ich zmeny by sa mali prijímať prostredníctvom vykonávacích aktov v súlade s postupom preskúmania.

(35)  V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie26, by Komisia mala prijímať pracovné programy a informovať o nich Európsky parlament a Radu. Pracovný program by mal stanovovať opatrenia potrebné na jeho vykonávanie v súlade so všeobecnými a osobitnými cieľmi ESSD, kritériá výberu a udeľovania grantov, ako aj všetky ostatné požadované prvky. Pracovné programy a akékoľvek ich zmeny by sa mali prijímať prostredníctvom delegovaných aktov a na základe potrieb a požiadaviek príjemcov.

__________________

__________________

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  Z dôvodov efektívnosti a účinnosti by mal výbor zriadený podľa nariadenia (EÚ) č. 1288/2013 pomáhať Komisii aj pri vykonávaní tohto nariadenia. Pokiaľ ide o Európsky zbor solidarity, tento výbor by sa mal schádzať v osobitnom zložení a jeho mandát by mal byť náležite prispôsobený tak, aby mohol plniť túto novú úlohu. Určenie príslušných zástupcov, ktorí sa na týchto stretnutiach zúčastnia, by malo prislúchať účastníckym krajinám, ktoré by mali zohľadniť dobrovoľnícky a profesijný rozmer Európskeho zboru solidarity.

(37)  Z dôvodov efektívnosti a účinnosti by mal špecializovaný podvýbor výboru zriadeného podľa nariadenia (EÚ) č. 1288/2013 pomáhať Komisii aj pri vykonávaní tohto nariadenia. Pokiaľ ide o program, tento výbor by sa mal schádzať v osobitnom zložení. Určenie príslušných zástupcov, ktorí sa na týchto stretnutiach zúčastnia, by malo prislúchať účastníckym krajinám, ktoré by mali zohľadniť dobrovoľnícky a profesijný rozmer ESSD. Európske fórum mládeže, Európske dobrovoľnícke centrum a iné príslušné organizácie občianskej spoločnosti vrátane sietí zastupujúcich zamestnávateľov a odborové zväzy by mali byť zaradené do výboru pre program ako stáli pozorovatelia bez hlasovacieho práva a ich prítomnosť by mala byť stanovená v rokovacom poriadku príslušného výboru.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(38a)  Vo svojom uznesení z 2. februára 2017 o vykonávaní nariadenia, ktorým sa zriaďuje Erasmus+1a, Európsky parlament nabádal Komisiu a členské štáty, aby novej iniciatíve v podobe Európskeho zboru solidarity poskytli rozpočtový príspevok bez toho, aby sa tým znížilo financovanie iných súčasných a prioritných programov.

 

___________________

 

1aPrijaté texty, P8_TA(2017)0018.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(38b)  Vo svojom uznesení z 5. júla 2017 o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 20181a Európsky parlament vyjadril svoje znepokojenie nad tým, že napriek jeho varovaniam sa budú podľa legislatívneho návrhu, ktorý bol prijatý 30. mája 2017, tri štvrtiny rozpočtu na Európsky zbor solidarity financovať presunmi z existujúcich programov, a to hlavne z programu Erasmus+ (197,7 milióna EUR), a zopakoval, že všetky nové politické záväzky by sa mali financovať z nových rozpočtových prostriedkov, a nie presunmi z existujúcich programov.

 

_____________________

 

1aPrijaté texty, P8_TA-PROV(2017)0302.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(38c)  Pre ESSD by sa malo zaručiť samostatné financovanie a prideľovanie rozpočtových prostriedkov, pričom by nemalo dôjsť k zníženiu rozpočtu pre ďalšie politiky podporujúce mládež, vzdelávanie, odbornú prípravu, zamestnanosť či solidaritu. Malo by sa zabezpečiť optimálne a transparentné využívanie finančných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  Finančné krytie Európskeho zboru solidarity v rámci okruhu 1a viacročného finančného rámca vychádza aj z finančných prostriedkov presunutých z programu Erasmus+. Tieto prostriedky by mali pochádzať predovšetkým z rozpočtových prostriedkov určených na financovanie činnosti Európskej dobrovoľníckej služby, ktoré by patrili do rozsahu pôsobnosti dobrovoľníckych umiestnení podporovaných v rámci tohto nariadenia. Niektoré rozpočtové prostriedky nástroja záruk za študentské pôžičky, ktoré pravdepodobne nebudú absorbované v rámci programu Erasmus+, by sa mali presunúť s cieľom zabezpečiť primerané spolufinancovanie prevádzkových nákladov národných agentúr a mali by sa viac zosúladiť s absorpčnou kapacitou tejto akcie.

(39)  Finančné krytie ESSD v rámci okruhu 1a viacročného finančného rámca vychádza z finančných prostriedkov presunutých z programu Erasmus+. Tieto prostriedky by mali pochádzať výlučne z rozpočtových prostriedkov určených na financovanie činnosti Európskej dobrovoľníckej služby, ktoré by patrili do rozsahu pôsobnosti dobrovoľníckych umiestnení podporovaných v rámci tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40a)  Vzhľadom na terapeutickú hodnotu práce so zvieratami by sa osobitná pozornosť mala venovať tomu, aby sa mladým ľuďom s mentálnym a telesným postihnutím poskytli možnosti pracovať na farmách zameraných na terapeutické aktivity.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  Toto nariadenie by sa malo uplatňovať od 1. januára 2018, S cieľom umožniť čo najrýchlejšie uplatňovanie opatrení stanovených v tomto nariadení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

(41)  S cieľom umožniť čo najrýchlejšie uplatňovanie opatrení stanovených v tomto nariadení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)   „činnosť v oblasti solidarity“ je činnosť, ktorej cieľom je riešiť neuspokojené spoločenské potreby v prospech komunity a zároveň podporovať osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj jednotlivca a ktorá môže mať podobu umiestnenia, projektov alebo činností v oblasti vytvárania sietí zameraných na rôzne oblasti, ako je vzdelávanie a odborná príprava, zamestnanie, rodová rovnosť, podnikanie, a najmä sociálne podnikanie, občianstvo a demokratická angažovanosť, životné prostredie a ochrana prírody, boj proti zmene klímy, predchádzanie katastrofám, pripravenosť a obnova, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, potravinová a nepotravinová pomoc, zdravie a dobré životné podmienky, tvorivosť a kultúra, telesná výchova a šport, sociálna pomoc a zabezpečenie, prijímanie a integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín, územná spolupráca a súdržnosť;

 

(1)   „činnosť v oblasti solidarity“ je činnosť všeobecného záujmu, ktorej cieľom je riešiť dôležité spoločenské výzvy v prospech komunity a celej spoločnosti a zároveň podporovať osobný, vzdelávací, umelecký, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj jednotlivca . Činnosť v oblasti solidarity má podobu umiestnenia, projektov alebo činností v oblasti vytvárania sietí zameraných na rôzne oblasti, ako je formálne a neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa a odborná príprava, mládežnícka práca, zamestnanie, rodová rovnosť, sociálne podnikanie, občianstvo a demokratická angažovanosť, medzikultúrny dialóg, sociálne začlenenie, začlenenie ľudí so zdravotným postihnutím, životné prostredie a ochrana prírody, boj proti zmene klímy, predchádzanie katastrofám, pripravenosť a obnova, sociálne poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, územná spolupráca a súdržnosť, potravinová a nepotravinová pomoc, zdravie a dobré životné podmienky, tvorivosť a kultúra, telesná výchova a šport, sociálna pomoc a zabezpečenie prijímanie a integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín, napríklad žiadateľov o azyl a utečencov;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  „solidarita“ je pripravenosť vynaložiť úsilie v záujme spoločného blaha v rámci konkrétnych činností bez toho, aby očakávala protislužba;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  „účastník“ je mladý človek, ktorý sa zaregistroval prostredníctvom portálu Európskeho zboru solidarity a ktorý sa zúčastňuje na činnosti v oblasti solidarity v rámci Európskeho zboru solidarity zabezpečovanej účastníckou organizáciou;

(2)  „účastník“ je mladý človek, ktorý sa zúčastňuje na činnosti v oblasti solidarity v rámci ESSD zabezpečovanej účastníckou organizáciou alebo rozvíjanej skupinou mladých ľudí, ktorí sa zaregistrovali na portáli ESSD;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  „znevýhodnení mladí ľudia“ sú osoby, ktoré potrebujú ďalšiu podporu z dôvodu zdravotného postihnutia, vzdelávacích ťažkostí, hospodárskych prekážok, kultúrnych rozdielov, zdravotných problémov, sociálnych či geografických prekážok;

(3)   „mladí ľudia s menším množstvom príležitostí“ sú osoby vo veku 17 až 30 rokov, ktoré potrebujú ďalšiu cielenú podporu z dôvodu, že sú znevýhodnené, keďže čelia jednému alebo viacerým faktorom vylúčenia alebo prekážkam, ako je zdravotné postihnutie, poruchy učenia, sociálne a hospodárske prekážky, kultúrne rozdiely, zdravotné problémy, inštitucionálne alebo geografické prekážky alebo diskriminácia na základe niektorého z dôvodov uvedených v článku 21 Charty základných práv Európskej únie;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  „účastnícka organizácia“ je akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, ktorému bola udelená značka kvality Európskeho zboru solidarity a ktorý účastníkom Európskeho zboru solidarity ponúka umiestnenie alebo vykonáva iné činnosti v rámci Európskeho zboru solidarity;

(4)  „účastnícka organizácia“ je verejný neziskový alebo súkromný neziskový subjekt vykonávajúci činnosť vo všeobecnom záujme alebo so sociálnym zameraním, ktorý zohráva zásadnú úlohu, čo sa týka podpory, propagácie a uľahčovania prístupu k sektoru dobrovoľníctva a partnerstiev v rámci tohto sektora, a ktorému bola udelená značka kvality ESSD; takýto subjekt ponúka účastníkom ESSD umiestnenie v oblasti solidarity alebo vykonáva a podporuje iné činnosti v rámci ESSD, na ktorých sa podieľa buď ako vysielajúca organizácia, alebo ako prijímajúca organizácia; „vysielajúca organizácia“ je organizácia zodpovedná za prípravu a podporu účastníkov pred ich umiestnením v oblasti solidarity, počas neho a po jeho skončení; „prijímajúca organizácia“ je organizácia, ktorá účastníkom ponúka umiestnenie;

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  „umiestnenie v oblasti solidarity“ je dobrovoľnícka činnosť, stáž alebo pracovné miesto v oblasti súvisiacej so solidaritou, ktoré sú organizované účastníckou organizáciou a ktoré prispievajú k riešeniu kľúčových spoločenských výziev a zároveň posilňujú osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj a zamestnateľnosť účastníkov Európskeho zboru solidarity, ktorí ich vykonávajú buď v inej krajine, než je krajina ich trvalého pobytu (cezhranične), alebo v krajine svojho trvalého pobytu (v rámci krajiny);

(5)  „umiestnenie v oblasti solidarity“ je dobrovoľnícka činnosť, stáž alebo pracovné miesto v oblasti súvisiacej so solidaritou, ktoré sa vyznačujú európskou pridanou hodnotou, nezastupujú ani nenahrádzajú vnútroštátne systémy dobrovoľníctva, sú organizované účastníckou organizáciou a prispievajú k riešeniu jasne vymedzených kľúčových spoločenských výziev a zároveň posilňujú osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj účastníkov ESSD, ktorí ich vykonávajú podľa možnosti v inej krajine, než je krajina ich trvalého pobytu (cezhranične), alebo v krajine svojho trvalého pobytu (v rámci krajiny), ak je to potrebné;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  „dobrovoľnícka činnosť“ je neplatená dobrovoľnícka práca vykonávaná na plný pracovný čas v trvaní najviac 12 mesiacov, ktorá mladým ľuďom poskytuje príležitosť prispievať ku každodennej práci organizácií, ktoré pôsobia v oblastiach súvisiacich so solidaritou, a ktorá je v konečnom dôsledku prospešná pre komunity, v ktorých sa dané činnosti vykonávajú, a to vrátane solídneho rozmeru vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom umožniť mladým dobrovoľníkom získať zručnosti a schopnosti, ktoré budú užitočné pre ich osobný, vzdelávací, sociálny a profesijný rozvoj.

(6)  „dobrovoľnícka činnosť“ je neplatené dobrovoľnícke umiestnenie v účastníckej organizácii v neziskovom sektore v trvaní najviac 12 mesiacov buď na plný pracovný čas, alebo na flexibilnej báze najmenej 10 hodín týždenne, ktoré mladým ľuďom poskytuje príležitosť prispievať ku každodennej práci neziskových organizácií pôsobiacich v oblastiach súvisiacich so solidaritou a v konečnom dôsledku je prospešné pre komunity, v ktorých sa dané činnosti vykonávajú, najmä pre núdzne osoby v rámci týchto komunít, a ktoré zahŕňa solídny rozmer vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom umožniť mladým dobrovoľníkom získať, uznať a certifikovať zručnosti a schopnosti, ktoré budú užitočné pre ich osobný, vzdelávací, sociálny a profesijný rozvoj a taktiež prispejú k zlepšeniu ich zamestnateľnosti; túto činnosť charakterizuje pevne stanovené obdobie, jasné ciele, obsah, úlohy, štruktúra a rámec; náležité príspevky a právna a sociálna ochrana, pričom dobrovoľnícka činnosť nemôže zastupovať ani nahrádzať platené zamestnanie.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  „umiestnenie dobrovoľníckych tímov“ je umiestnenie, ktoré tímom účastníkov Európskeho zboru solidarity z rôznych účastníckych krajín umožňuje vykonávať dobrovoľnícku činnosť v záujme spoločného cieľa, a to realizovaním manuálnych alebo duševných úloh v rámci užitočných verejnoprospešných projektov počas obdobia v rozmedzí od dvoch týždňov do dvoch mesiacov;

(7)  „umiestnenie dobrovoľníckych tímov“ je umiestnenie, ktoré tímom účastníkov ESSD z rôznych účastníckych krajín umožňuje vykonávať dobrovoľnícku činnosť v záujme spoločného cieľa, a to realizovaním manuálnych alebo duševných úloh v rámci užitočných verejnoprospešných projektov v spolupráci s verejnými orgánmi, neziskovými organizáciami, nadáciami a sociálnymi podnikmi počas obdobia v rozmedzí od dvoch týždňov do dvoch mesiacov;

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  „stáž“ je obdobie pracovnej praxe v trvaní od dvoch do dvanástich mesiacov, ktorá je odmeňovaná organizáciou v úlohe hostiteľského subjektu vo vzťahu k účastníkovi Európskeho zboru solidarity, pričom táto pracovná prax vychádza z písomnej dohody o vykonávaní stáže obsahujúcej prvok vzdelávania a odbornej prípravy a jej cieľom je získať praktické a odborné skúsenosti v záujme zvýšenia zamestnateľnosti a uľahčenia prechodu do riadneho zamestnania;

(8)  „stáž“ je obdobie pracovnej praxe v trvaní od troch do šiestich mesiacov, ktoré sa dá predĺžiť len raz a na maximálne 12 mesiacov, a to u tej istej účastníckej organizácie, pričom táto prax je odmeňovaná organizáciou v úlohe hostiteľského subjektu vo vzťahu k účastníkovi ESSD a obsahuje prvok vzdelávania a odbornej prípravy, vykonáva sa s cieľom nadobudnúť praktické a odborné skúsenosti v záujme získania schopností užitočných pre osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj účastníka, zakladá sa na písomnej dohode uzavretej na začiatku stáže medzi účastníkom a účastníckou organizáciou, v ktorej sú uvedené ciele vzdelávania, pracovné podmienky a trvanie stáže, odmena účastníka a práva a povinnosti strán podľa platného vnútroštátneho práva a/alebo uplatniteľných kolektívnych dohôd krajiny, kde sa stáž vykonáva, a nepredstavuje náhradu riadneho zamestnania;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  „pracovné miesto“ je obdobie práce v trvaní od dvoch do dvanástich mesiacov, ktorá je odmeňovaná účastníckou organizáciou zamestnávajúcou účastníka Európskeho zboru solidarity a ktorá sa vykonáva v účastníckej krajine na základe pracovnej zmluvy v súlade s vnútroštátnym právnym rámcom danej účastníckej krajiny;

(9)  „pracovné miesto“ je obdobie práce v trvaní najmenej šesť mesiacov, ktorá je založená na písomnej pracovnej zmluve, ktorá dodržiava všetky podmienky zamestnávania v zmysle vnútroštátneho práva a/alebo uplatniteľných kolektívnych dohôd krajiny, v ktorej je práca vykonávaná, a je odmeňovaná účastníckou organizáciou zamestnávajúcou účastníka ESSD;

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  „projekt v oblasti solidarity“ je miestna iniciatíva na obdobie dvoch až dvanástich mesiacov, ktorú pripravili a vykonávajú skupiny minimálne piatich účastníkov Európskeho zboru solidarity s cieľom riešiť kľúčové výzvy v ich miestnych komunitách a zároveň ich prepojiť so širšou európskou perspektívou;

(10)  „projekt v oblasti solidarity“ je miestna iniciatíva na obdobie dvoch až dvanástich mesiacov, ktorú pripravili a vykonávajú skupiny minimálne piatich účastníkov ESSD s cieľom riešiť kľúčové výzvy v ich miestnych komunitách a zároveň ich prepojiť so širšou európskou perspektívou a s existujúcimi miestnymi iniciatívami v oblasti solidarity. V záujme zabezpečenia udržateľnosti projektu a kvality poskytovaných služieb si uskutočnenie činnosti v oblasti solidarity vyžaduje povinnú organizáciu usmernení, ako aj podporu pred umiestnením a po umiestnení zo strany účastníckej organizácie alebo miestnych orgánov;

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10a)  „sociálne poľnohospodárstvo“ je využívanie poľnohospodárskych zdrojov na zlepšenie spoločenskej, fyzickej a duševnej a pohody osôb tým, že sa psychologicky alebo sociálne zraniteľným osobám umožní zapojiť sa do poľnohospodárskych prác;

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  „značka kvality“ je osvedčenie udelené verejnému alebo súkromnému subjektu alebo medzinárodnej organizácii, ktoré sú ochotné poskytnúť umiestnenie v rámci Európskeho zboru solidarity, v súlade s postupom, ktorého cieľom je zaručiť dodržiavanie zásad a požiadaviek uvedených v Charte Európskeho zboru solidarity;

(11)  „značka kvality“ je osvedčenie udelené verejnému alebo súkromnému subjektu alebo medzinárodnej organizácii, ktoré sa chcú stať účastníckou organizáciou a ktoré sú ochotné poskytnúť umiestnenie v rámci ESSD, v súlade s postupom, ktorého cieľom je zaručiť dodržiavanie zásad a požiadaviek ESSD a zabezpečiť kvalitu služieb poskytovaných účastníckymi organizáciami;

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  „Charta Európskeho zboru solidarity“ je dokument, v ktorom sa stanovujú príslušné práva a povinnosti, ku ktorých dodržiavaniu sa musia zaviazať všetky subjekty, ktoré majú záujem zapojiť sa do Európskeho zboru solidarity;

(12)  „Charta Európskej služby solidarity a dobrovoľníctva“ je dokument, v ktorom sa stanovujú príslušné práva a povinnosti, ku ktorých dodržiavaniu sa musia zaviazať všetky subjekty, ktoré majú záujem zapojiť sa do ESSD;

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  „centrum zdrojov Európskeho zboru solidarity“ sú doplnkové funkcie vykonávané určenou národnou agentúrou na podporu rozvoja a vykonávania činností v rámci Európskeho zboru solidarity, ako aj na identifikáciu schopností získaných účastníkmi prostredníctvom ich umiestnenia a projektov;

(13)  „centrum zdrojov Európskej služby solidarity a dobrovoľníctva“ sú doplnkové funkcie vykonávané určenou národnou agentúrou na podporu rozvoja a vykonávania činností v rámci ESSD, ako aj na identifikáciu schopností získaných účastníkmi prostredníctvom cielenej odbornej prípravy realizovanej pred ich umiestnením v oblasti solidarity; príslušné vnútroštátne agentúry by mali byť zapojené do procesu vymedzovania funkcií, ktoré má vykonávať centrum zdrojov Európskej služby solidarity a dobrovoľníctva;

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  „portál Európskeho zboru solidarity“ je internetový nástroj, ktorý poskytuje príslušné online služby účastníkom a účastníckym organizáciám Európskeho zboru solidarity vrátane poskytovania informácií o Európskom zbore solidarity, registrácie účastníkov, vyhľadávania účastníkov na účely umiestnenia, inzercie a vyhľadávania umiestnení, vyhľadávania potenciálnych partnerov pre projekty, riadenia kontaktov a ponúk umiestnení a projektov, odbornej prípravy, činností v oblasti komunikácie a vytvárania sietí, uverejňovania informácií a oznámení o príležitostiach, ako aj o ďalšom relevantnom vývoji v súvislosti s Európskym zborom solidarity.

(14)  „portál ESSD“ je viacjazyčný interaktívny internetový nástroj dostupný vo všetkých úradných jazykoch účastníckych krajín a prístupný ľuďom so zdravotným postihnutím, ktorý poskytuje dodatočné online služby účastníkom a účastníckym organizáciám ESSD; tieto služby sú doplnkom činností účastníckych organizácií a zahŕňajú poskytovanie informácií o ESSD, registrácie účastníkov, vyhľadávanie účastníkov na účely umiestnenia, inzercie a vyhľadávanie možností umiestnenia, vyhľadávanie potenciálnych partnerov pre projekty, riadenie kontaktov a ponúk umiestnení a projektov, odbornej prípravy, činností v oblasti komunikácie a vytvárania sietí, uverejňovanie informácií a oznámenia o príležitostiach, zabezpečenie mechanizmov spätnej väzby v súvislosti s kvalitou umiestnení, ako aj o ďalšom relevantnom vývoji v súvislosti s ESSD;

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 14 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  S cieľom podporiť mladých ľudí, aby sa zapojili do dobrovoľníckych činností, ktoré sú v plnom rozsahu neplatené, a vzhľadom na skutočnosť, že pracovný týždeň v profesijnom prostredí by nemal presiahnuť 40 hodín, nie je povolené, aby mladí ľudia vykonávali dobrovoľnícku činnosť viac než 25 hodín týždenne.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Cieľom Európskeho zboru solidarity je zvýšiť účasť mladých ľudí a organizácií na dostupných a vysokokvalitných činnostiach v oblasti solidarity, a tým prispieť k posilňovaniu súdržnosti a solidarity v Európe, podporovaniu komunít a riešeniu spoločenských výziev.

 

Cieľom ESSD je presadzovať solidaritu ako hodnotu a dobrovoľníctvo v Európe a za jej hranicami s cieľom budovať inkluzívnu spoločnosť zvýšením účasti mladých ľudí a neziskových organizácií na dostupných a vysokokvalitných činnostiach v oblasti solidarity, a tým prispieť k posilňovaniu súdržnosti a občianstva; jej účelom je posilňovanie existujúcich činností a štruktúr organizácii, ktoré podporujú miestne komunity, najmä tie najzraniteľnejšie, a rýchle riešenie spoločenských výziev, ochrany životného prostredia, zmierňovania zmeny klímy a väčšej sociálnej integrácie.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  zaistiť vysokú kvalitu a náležité uznávanie činností v oblasti solidarity, ktoré sa ponúkajú účastníkom, ako aj ich prínos k riešeniu významných spoločenských výziev a posilňovaniu komunít;

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  s podporou účastníckych organizácií poskytovať mladým ľuďom ľahko dostupné príležitosti na zapojenie sa do činností v oblasti solidarity a súčasne zlepšovať ich zručnosti a schopnosti v záujme ich osobného, vzdelávacieho, sociálneho, občianskeho a profesijného rozvoja, ako aj ich zamestnateľnosť a uľahčovať ich prechod na trh práce, a to aj formou podpory mobility mladých dobrovoľníkov, stážistov a pracovníkov;

a)  s podporou účastníckych organizácií poskytovať mladým ľuďom ľahko dostupné príležitosti na zapojenie sa do činností v oblasti solidarity a dobrovoľníckych činností a súčasne zlepšovať ich zručnosti, schopnosti a vedomosti v záujme ich osobného, vzdelávacieho, sociálneho, občianskeho, umeleckého a profesijného rozvoja, a to aj formou podpory mobility mladých dobrovoľníkov, čo môže viesť k zlepšeniu ich zamestnateľnosti, pričom treba zabezpečiť, aby nedochádzalo k nahrádzaniu platenej práce neplatenou prácou;

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  zlepšiť začlenenie mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami do ESSD vytvorením prispôsobených formátov a presadzovaním osobitných usmerňujúcich a podporných opatrení;

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zaistiť vysokú kvalitu a náležité uznávanie činností v oblasti solidarity, ktoré sa ponúkajú účastníkom Európskeho zboru solidarity, ako aj ich prínos k riešeniu konkrétnych neuspokojených spoločenských potrieb a posilňovaniu komunít.

b)  zaistiť vysokú kvalitu, náležité uznávanie a vykonávanie činností v oblasti solidarity a dobrovoľníckych činností, ktoré sa ponúkajú účastníkom ESSD, ako aj ich prínos k prekonávaniu významných spoločenských výziev, napĺňaniu potrieb verejného záujmu v prospech komunity, riešeniu konkrétnych, jasne vymedzených neuspokojených spoločenských potrieb a posilňovaniu komunít, pričom treba zabezpečiť, aby uvedené činnosti spĺňali zásady a požiadavky charty ESSD.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  podporovať rozvoj, presadzovanie a udržiavanie programu EÚ v oblasti dobrovoľníctva s cieľom zaručiť uznávanie a dodržiavanie práv dobrovoľníkov a organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi a znižovanie administratívnych a právnych prekážok pre dobrovoľnícku činnosť a organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi v Únii, a to pri posilňovaní, presadzovaní a podporovaní širšej kultúry solidarity a dobrovoľníctva v Únii.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  presadzovať posilňovanie spoločnej európskej perspektívy medzi občanmi EÚ účasťou na činnostiach v oblasti solidarity;

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bc)  zabezpečiť, aby sa náležite identifikoval, dokumentoval, posúdil a certifikoval osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj účastníkov, ako aj ich vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré sú vzdelávacím výstupom umiestnenia.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b d (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bd)  zvýšiť začleňovanie mladých ľudí s menším množstvom príležitostí do ESSD vytvorením prispôsobených formátov a presadzovaním osobitne koncipovaných a personalizovaných usmernení a podporných opatrení s osobitným rozpočtom;

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

be)  zabrániť tomu, aby organizácie zmenili opatrenia sociálnej zodpovednosti na opatrenia ESSD, a tak zneužívali finančné prostriedky;

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Akcie Európskeho zboru solidarity musia byť konzistentné a komplementárne s príslušnými politikami a programami, ktoré sa týkajú oblastí uvedených v článku 2 ods. 1, ako aj s existujúcimi sieťami na úrovni Únie relevantnými pre činnosti Európskeho zboru solidarity.

1.  Akcie ESSF musia byť konzistentné a komplementárne s príslušnými politikami a programami Únie, ktoré sa týkajú oblastí uvedených v článku 2 ods. 1, ako aj s existujúcimi sieťami na úrovni Únie relevantnými pre činnosti ESSD.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia a účastnícke krajiny spolupracujú s cieľom dosiahnuť efektívnosť a účinnosť tým, že zabezpečujú konzistentnosť a súdržnosť medzi národnými programami a systémami týkajúcimi sa solidarity, vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže na jednej strane a akciami v rámci Európskeho zboru solidarity na strane druhej. Tieto akcie vychádzajú z príslušných osvedčených postupov a existujúcich programov.

2.  Komisia a účastnícke krajiny spolupracujú s cieľom dosiahnuť efektívnosť a účinnosť tým, že zabezpečujú konzistentnosť a súdržnosť medzi národnými programami a systémami týkajúcimi sa solidarity, vzdelávania, mládeže na jednej strane a akciami v rámci ESSD na strane druhej. Tieto akcie vychádzajú z príslušných osvedčených postupov a existujúcich programov.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia prijme iniciatívu na rozvoj programu EÚ v oblasti dobrovoľníctva s cieľom zaručiť uznávanie a dodržiavanie práv dobrovoľníkov a organizácií zahŕňajúcich dobrovoľníkov a znižovanie administratívnych a právnych prekážok pre dobrovoľnícku činnosť a organizácie zahŕňajúce dobrovoľníkov v Únii, a to pri posilňovaní, presadzovaní a podporovaní širšej kultúry solidarity a dobrovoľníctva v Únii.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Komisia a členské štáty spolupracujú na dosiahnutí konvergencie a komplementárnosti vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa politiky v oblasti dobrovoľníctva prostredníctvom otvorenej metódy koordinácie.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  umiestnenia a projekty v oblasti solidarity a činnosti v oblasti vytvárania sietí;

a)  umiestnenia v oblasti solidarity vo forme:

 

i)   dobrovoľníckej činnosti;

 

ii)   stáží alebo pracovných miest;

 

iii)   projektov a činností v oblasti vytvárania sietí;

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Treba vypracovať európsky rámec pre dobrovoľnícke umiestnenia v oblasti solidarity, projekty v oblasti solidarity a činnosti v oblasti vytvárania sietí. Európsky rámec určí práva a povinnosti a umožní mobilitu a uznávanie zručností vo forme charty.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  opatrenia zamerané na zabezpečenie kvality umiestnení v oblasti solidarity vrátane odbornej prípravy, jazykovej podpory, administratívnej podpory pre účastníkov a účastnícke organizácie, poistenia, podpory po umiestnení, ako aj vypracovania osvedčenia, v ktorom sa uvádzajú a potvrdzujú znalosti, zručnosti a schopnosti nadobudnuté počas umiestnenia;

a)  opatrenia zamerané na zabezpečenie kvality a dostupnosti umiestnení v oblasti solidarity vrátane off-line a on-line odbornej prípravy pred umiestnením a usmernení počas umiestnenia, jazykovej podpory, finančnej a administratívnej podpory pre účastníkov a účastnícke organizácie, poistenia, podpory pred umiestnením a po umiestnení, ako aj ďalšieho využitia osvedčenia Youth Pass, v ktorom sa identifikujú a dokumentujú znalosti, zručnosti a schopnosti nadobudnuté počas umiestnenia, celkový počet hodín dobrovoľníckej činnosti a trvanie dobrovoľníckeho umiestnenia, pričom do vypracovania týchto opatrení sa môžu zapojiť mládežnícke organizácie ako odborníci;

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  činnosti v oblasti vytvárania sietí pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa zúčastňujú na Európskom zbore solidarity.

c)  činnosti v oblasti vytvárania sietí pre jednotlivcov a organizácie zúčastňujúce sa alebo ochotné zúčastniť sa na ESSD, ktoré musia byť v plnom súlade s overenými praktickými skúsenosťami, najmä s osvedčenými postupmi v oblasti dobrovoľníckej činnosti a civilnej ochrany, a musia ich aj dopĺňať.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.   Účasť na umiestneniach v oblasti solidarity by mala byť upravená chartou ESSD, v ktorej sa stanovia práva a povinnosti účastníckych organizácií a účastníkov a uvedie sa základ pre certifikačný proces v prípade „značky kvality“ pre účastnícke organizácie. Charta ESSD zaručí kvalitu služieb, ktoré sa majú poskytovať, ako je zabezpečenie dôstojných životných podmienok pre účastníkov a poskytovanie primeranej stravy, ubytovania a minimálneho príspevku pre dobrovoľníkov. Zavedú sa osobitné značky kvality pre dobrovoľnícke umiestnenia a pre stážové a pracovné umiestnenia. Charta ESSD musí byť v súlade s článkom 7a a zahŕňať činnosti, ktoré sú potenciálne škodlivé pre účastníkov a spoločnosť, ako je dobrovoľnícka činnosť v ústavných zariadeniach pre deti, ktorá by sa nemala vykonávať v rámci umiestnení v oblasti solidarity. Pri vypracúvaní charty ESSD Komisia vezme do úvahy Chartu Európskej dobrovoľníckej služby.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom XX prijímať delegované akty, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie prostredníctvom prijatia charty ESVS a jej prípadných zmien.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  činnosti a opatrenia, ktoré vykonávajú organizácie občianskej spoločnosti a subjekty podporujúce mladých ľudí pri prístupe k umiestneniam v oblasti solidarity alebo pri vypracúvaní projektov v oblasti solidarity;

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ab)  činnosti a opatrenia zamerané na zabezpečenie kvality umiestnení v oblasti solidarity, ktoré poskytli účastnícke organizácie podporujúce mladých ľudí pri zapájaní do dobrovoľníckych činností a pri vytváraní vlastných projektov v oblasti solidarity, ako aj v relevantných prípadoch na zabezpečenie podpory po umiestnení poskytovanej účastníkom so záujmom o zriadenie a riadenie združení, družstiev, sociálnych podnikov, mládežníckych organizácií a komunitných centier;

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ac)  vypracovanie európskeho rámca pre dobrovoľníctvo, ktorý vymedzí práva a povinnosti a umožní mobilitu a uznávanie zručností;

Odôvodnenie

Uznesenie Európskeho parlamentu (2016/2872) z 26. októbra 2016 o Európskej dobrovoľníckej službe a podpore dobrovoľníctva v Európe požaduje európsky právny rámec pre dobrovoľníctvo.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ad)  vypracovanie jasného a podrobného postupu určeného pre účastníkov a organizácie, ktorým sa stanovia kroky a časový plán všetkých fáz umiestnenia;

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ae)  činnosti a opatrenia, ktoré vykonávajú účastnícke organizácie, ktoré podporujú mladých ľudí pri účasti na umiestneniach a projektoch v oblasti solidarity a pri ich vytváraní;

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

af)  opatrenia, ktorými sa povzbudia sociálne podniky, aby podporovali činnosti ESSD alebo umožnili zamestnancom zapájať sa do dobrovoľníckych činností v rámci ESSD;

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  rozvoj a udržiavanie značky kvality pre subjekty ochotné poskytovať umiestnenia pre Európsky zbor solidarity s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásad a požiadaviek uvedených v Charte Európskeho zboru solidarity;

b)  rozvoj a udržiavanie značiek kvality pre subjekty ochotné poskytovať dobrovoľnícke umiestnenia alebo stážové a pracovné umiestnenia pre ESSD s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásad a požiadaviek uvedených v Charte ESSD; osobitný postup akreditácie pre subjekty, ktoré chcú poskytnúť dobrovoľnícke umiestnenia, a subjekty, ktoré chcú poskytnúť pracovné a stážové umiestnenia, pričom tento postup zahŕňa rôzne kritéria hodnotenia a prístup k programu obmedzuje na časti, pre ktoré sú tieto subjekty akreditované;

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  používanie osvedčenia Youth Pass, t. j. nástroja Únie na uznávanie vzdelávacích výsledkov;

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Text predložený Komisiou

d)  vytvorenie, udržiavanie a aktualizácia portálu Európskeho zboru solidarity a ďalších príslušných online služieb, ako aj nevyhnutných podporných IT systémov a internetových nástrojov.

d)  vytvorenie, udržiavanie a aktualizácia portálu ESSD vrátane správ účastníkov z praxe a ďalších príslušných online služieb, ktoré sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch Únie, predovšetkým na účely informovania o cieľoch a dostupnosti tohto nariadenia, ako aj nevyhnutných podporných IT systémov a internetových nástrojov.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  vypracovanie rámca kvality s normami kvality pre ponuky umiestnení v rámci ESSD.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Tieto opatrenia si vyžadujú prekonanie digitálnej priepasti, aby sa táto cesta solidarity, ako sa navrhuje v rámci Európskeho zboru solidarity, sprístupnila všetkým mladým Európanom, najmä mladým ľuďom z vidieckych oblastí.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8a

 

ESSD poskytuje rovnaké príležitosti všetkým mladým ľuďom v Únii bez ohľadu na vnútroštátne príležitosti. Do popredia európskeho projektu kladie aj akcie v oblasti solidarity a dobrovoľníctva a zdôrazňuje význam solidarity v celej Európe.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Suma uvedená v odseku 1 zahŕňa finančné krytie vo výške 294 200 000 EUR33 v bežných cenách doplnené príspevkami z týchto fondov a programov:

2.  Suma uvedená v odseku 1 zahŕňa finančné krytie vo výške 294 200 000 EUR33 v bežných cenách zvýšené nevyčlenenými rezervami a využívajúce nové zdroje v budúcich rozpočtových rokoch.

__________________

__________________

33 Uvedené finančné krytie predstavuje „hlavnú referenčnú hodnotu“ v zmysle bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody (2013/C 373/01) medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení.

33 Uvedené finančné krytie predstavuje „hlavnú referenčnú hodnotu“ v zmysle bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody (2013/C 373/01) medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení.

Odôvodnenie

Európsky zbor solidarity by nemal narušiť fungovanie iných programov EÚ, keďže by sa mal primárne zameriavať na mládež a dobrovoľníkov v rámci programu Erasmus+ a mal by byť financovaný najmä z vyčlenených prostriedkov Európskej dobrovoľníckej služby a nie z iných častí programu Erasmus+ alebo programov EÚ (poznámka: tento pozmeňujúci návrh by vyžadoval vymazanie článkov 27 až 31).

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  Európsky sociálny fond prispieva sumou 35 000 000 EUR v bežných cenách;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany prispieva sumou 6 000 000 EUR v bežných cenách;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  program LIFE prispieva sumou 4 500 000 EUR v bežných cenách;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka prispieva sumou 1 800 000 EUR v bežných cenách.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

zostávajúca suma sa bude financovať využívaním všetkých finančných prostriedkov dostupných podľa existujúceho nariadenia o VFR;

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje Európsky parlament a Rada podľa limitov viacročného finančného rámca.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Finančná podpora na umiestnenia a projekty v oblasti solidarity uvedené v článku 7 ods. 1 písm. a) a b) sa orientačne pohybuje na úrovni 80 % v prípade dobrovoľníckych umiestnení a projektov v oblasti solidarity; a na úrovni 20 % v prípade stážových a pracovných umiestnení.

3.  Finančná podpora na umiestnenia a projekty v oblasti solidarity uvedené v článku 7 ods. 1 písm. a) a b) sa orientačne pohybuje na úrovni 95 % v prípade dobrovoľníckych umiestnení a projektov v oblasti solidarity a na úrovni  5 % v prípade stážových umiestení a pracovných umiestnení.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Z pridelených finančných prostriedkov sa môžu hradiť aj výdavky na prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti, ktoré sú nevyhnutné na správu Európskeho zboru solidarity a dosiahnutie jeho cieľov, konkrétne štúdie, stretnutia odborníkov, informačné a komunikačné akcie, výdavky spojené s vytvorením, údržbou a aktualizáciou portálu Európskeho zboru solidarity a potrebných podporných IT systémov, ako aj všetky ďalšie výdavky na technickú a administratívnu pomoc, ktoré Komisii vzniknú pri správe Európskeho zboru solidarity.

4.  Z pridelených finančných prostriedkov sa môžu hradiť aj výdavky na prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti, ktoré sú nevyhnutné na správu ESSD a dosiahnutie jej cieľov, konkrétne prispôsobená a personalizovaná podpora zúčastneným mladým ľuďom s menším množstvom príležitostí, štúdie, stretnutia odborníkov, informačné a komunikačné akcie, výdavky spojené s vytvorením, údržbou a aktualizáciou portálu ESSD a potrebných podporných IT systémov, ako aj všetky ďalšie výdavky na technickú a administratívnu pomoc, ktoré Komisii vzniknú pri správe ESSD.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4a.  Komisia a členské štáty pokračujú vo financovaní civilnej ochrany a humanitárnej pomoci, aby sa ESSD nevyužívala na kompenzovanie znižovania verejných výdavkov angažovaním mladých dobrovoľníkov v tých sociálnych sektoroch, v ktorých boli zrušené pracovné miesta.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  V prípade potreby sa môžu rozpočtové prostriedky zahrnúť do rozpočtu na obdobie po roku 2020 s cieľom uhradiť podobné náklady, aby sa umožnilo riadenie akcií, ktoré sa neukončili do 31. decembra 2020.

5.  V prípade potreby sa môžu platobné rozpočtové prostriedky zahrnúť do rozpočtu na obdobie po roku 2020 s cieľom uhradiť podobné náklady, aby sa umožnilo riadenie akcií, ktoré sa neukončili do 31. decembra 2020.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Účastnícka krajina môže príjemcom sprístupniť vnútroštátne finančné prostriedky, s ktorými majú hospodáriť v súlade s pravidlami Európskeho zboru solidarity, pričom na tento účel môžu využívať decentralizované štruktúry Európskeho zboru solidarity, pokiaľ sa tým zabezpečí pomerné doplnkové financovanie týchto štruktúr.

6.  Účastnícka krajina, regionálny alebo miestny subjekt sprístupnia príjemcom v súlade so svojimi zdrojmi dodatočné finančné prostriedky, s ktorými majú hospodáriť podľa pravidiel ESSD, pričom na tento účel môžu využívať decentralizované štruktúry ESSD, pokiaľ sa tým zabezpečí pomerné doplnkové financovanie týchto štruktúr. Členské štáty môžu uvoľniť nové dodatočné finančné prostriedky.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  S cieľom zjednodušiť požiadavky vzťahujúce sa na príjemcov sa v maximálnej možnej miere využíva financovanie prostredníctvom jednorazových platieb, jednotkových nákladov alebo paušálnych sadzieb.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na fungovaní Európskeho zboru solidarity sa podieľajú členské štáty.

1.  ESSD pôsobí v Únii a tretích krajinách.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Európsky zbor solidarity je otvorený účasti iných krajín na základe dvojstranných dohôd. Spolupráca sa v prípade potreby rozvíja za pomoci dodatočných rozpočtových prostriedkov, ktoré sa sprístupnia v súlade s postupmi, ktoré sa dohodnú s danými krajinami.

2.  Do roku 2020 bude ESSD otvorená pre všetky ostatné krajiny zapojené do Európskej dobrovoľníckej služby a tiež pre iné krajiny na základe dvojstranných a mnohostranných dohôd. Spolupráca, s osobitným prihliadnutím na susedské krajiny, ako aj krajiny s nízkymi a priemernými príjmami, sa v prípade potreby rozvíja za pomoci dodatočných rozpočtových prostriedkov, ktoré sa sprístupnia v súlade s postupmi, ktoré sa dohodnú s danými krajinami.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Mladí ľudia vo veku 17 až 30 rokov, ktorí sa chcú zapojiť do Európskeho zboru solidarity, sa zaregistrujú na portáli Európskeho zboru solidarity. V čase začatia umiestnenia alebo projektu však registrovaný mladý človek musí mať aspoň 18 rokov a nesmie mať viac ako 30 rokov.

1.  Mladí ľudia vo veku 17 až 30 rokov musia mať možnosť zapojiť sa do ESSD. Mladí ľudia vo veku 17 rokov, ktorí sa chcú zapojiť do ESSD, sa môžu zaregistrovať na portáli ESSD alebo prostredníctvom procesu podávania žiadostí požiadať o umiestnenie v oblasti solidarity, ktoré ponúka účastnícka organizácia so značkou kvality. V čase začatia umiestnenia alebo projektu však registrovaný mladý človek musí mať aspoň 18 rokov a nesmie mať viac ako 30 rokov. Komisia sa bude usilovať poskytnúť umiestnenia všetkým oprávneným žiadateľom.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pri vykonávaní tohto nariadenia Komisia a účastnícke krajiny zabezpečia, aby sa vyvinulo osobitné úsilie na podporu sociálneho začlenenia, najmä v prípade účasti znevýhodnených mladých ľudí.

2.  Pri vykonávaní tohto nariadenia Komisia, členské štáte a iné účastnícke krajiny zabezpečia, aby sa prijali osobitné a účinné opatrenia na podporu sociálneho začlenenia a rovnakých podmienok prístupu, najmä v prípade účasti mladých ľudí s menším počtom príležitostí vrátane osôb so zdravotným postihnutím, ľudí, ktoré sa identifikujú ako LGBTI osoby, a ľudí pochádzajúcich z marginalizovaných komunít. Uvedené opatrenia môžu zahŕňať na mieru prispôsobené podporné systémy a usmernenia, špeciálne kontaktné osoby počas umiestnení a špeciálne formáty, ako sú krátkodobé umiestnenia. Akékoľvek dodatočné náklady spojené s účasťou osôb s osobitnými potrebami sa pokrývajú v plnej výške.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Európsky zbor solidarity je otvorený účasti akéhokoľvek verejného či súkromného subjektu alebo medzinárodných organizácií za predpokladu, že disponujú značkou kvality Európskeho zboru solidarity.

1.  ESSD je otvorená účasti akéhokoľvek neziskového verejného či neziskového súkromného subjektu alebo medzinárodných organizácií, ako sú MVO a organizácie občianskej spoločnosti, za predpokladu, že ich činnosti zodpovedajú vymedzeniu činnosti v oblasti solidarity podľa tohto nariadenia, že disponujú značkou kvality a že sa činnosť, ktorú ponúkajú, nenachádza na zozname vylúčených činností.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Žiadosť oprávneného subjektu, aby sa stal účastníckou organizáciou Európskeho zboru solidarity, posudzuje príslušný vykonávací orgán Európskeho zboru solidarity s cieľom potvrdiť, že činnosti tohto subjektu spĺňajú požiadavky Európskeho zboru solidarity.

2.  Žiadosť oprávneného subjektu, aby sa stal účastníckou organizáciou ESSD, posudzuje príslušný vykonávací orgán ESSD s cieľom potvrdiť, že činnosti tohto subjektu sú v súlade so zásadami a s požiadavkami stanovenými v Charte ESSD. Každý subjekt, ktorý významne zmení svoje činnosti, informuje príslušný vykonávací orgán na účely opätovného posúdenia. Postup prihlasovania a registrácie je používateľsky ústretový. Je nevyhnutné vyhýbať sa administratívnej záťaži. Postup vedúci k prvku dobrovoľníctva sa musí oddeľovať od postupu vedúceho k udeleniu značky kvality za prvok zamestnanosti, pričom treba zohľadniť osobitné charakteristiky oboch prvkov.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na základe tohto posúdenia môže byť subjektu udelená značka kvality Európskeho zboru solidarity. Získaná značka kvality sa pravidelne prehodnocuje a možno ju odňať.

3.  Na základe tohto posúdenia môže byť subjektu udelená značka kvality ESSD. Získaná značka sa prehodnocuje pravidelne a aspoň každé dva roky bez vytvárania nadmerného administratívneho zaťaženia a možno ju odňať, pokiaľ činnosť uvedeného subjektu prestane byť v súlade so zásadami a požiadavkami uvedenými v Charte ESSV. Môže byť však opätovne udelená po ďalšom posúdení. Výsledky opätovného posúdenia subjektov tvoria súčasť monitorovania a hodnotenia uvedeného v článku 15 tohto nariadenia a najmä správy o pokroku, ktorú Komisia uverejní v roku 2020.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Každý subjekt, ktorý získal značku kvality Európskeho zboru solidarity, dostane prístup do portálu Európskeho zboru solidarity a bude môcť registrovaným osobám predkladať ponuky činností v oblasti solidarity.

4.  Každý subjekt, ktorý získal značku kvality ESSD, dostane prístup do portálu ESSD a bude môcť registrovaným osobám predkladať ponuky činností v oblasti solidarity. Komisia zavedie osobitné postupy akreditácie pre subjekty, ktoré majú v úmysle poskytnúť dobrovoľnícke umiestnenia, a pre subjekty, ktoré majú v úmysle poskytnúť pracovné a stážové umiestnenia, pričom tieto postupy zahŕňajú rôzne kritéria hodnotenia a prístup k programu obmedzujú na časti, pre ktoré sú tieto subjekty akreditované.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Vo všetkých fázach postupu podávania žiadosti a postupu akreditácie sa administratívne zaťaženie musí udržiavať na čo najnižšej úrovni, aby sa na strane účastníckej organizácie zabránilo frustrácii, dodatočným nákladom alebo nedostatku stimulov pri poskytovaní umiestnení.

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 6 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6b.  Účastnícke organizácie, ktorých umiestnenia v oblasti solidarity získavajú finančné prostriedky v súvislosti s dobrovoľníckymi činnosťami, môžu nezávisle poskytovať odbornú prípravu stanovenú v programe na účely prípravy, podpory počas umiestnení v oblasti solidarity a nadväzujúcich činností, pokiaľ sa nerozhodnú zveriť zodpovednosť za túto odbornú prípravu príslušnej národnej agentúre. Účastnícke organizácie získavajú finančnú podporu na svoje vlastné systémy odbornej prípravy.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

O finančné prostriedky z Európskeho zboru solidarity môže požiadať každý verejný alebo súkromný subjekt so sídlom v účastníckej krajine, ako aj medzinárodné organizácie vykonávajúce činnosti v oblasti solidarity v účastníckych krajinách. V prípade činností uvedených v článku 7 ods. 1 písm. a) je získanie značky kvality účastníckou organizáciou nevyhnutnou podmienkou na získanie finančných prostriedkov z Európskeho zboru solidarity. V prípade projektov v oblasti solidarity uvedených v článku 7 ods. 1 písm. b) môžu fyzické osoby takisto žiadať o finančné prostriedky v mene neformálnych skupín účastníkov Európskeho zboru solidarity.

O finančné prostriedky z ESSD môže požiadať každý neziskový verejný alebo súkromný subjekt so sídlom v členskom štáte alebo inej účastníckej krajine, ako aj medzinárodné organizácie vykonávajúce činnosti v oblasti solidarity v účastníckych krajinách. V prípade činností uvedených v článku 7 ods. 1 písm. a) je získanie značky kvality účastníckou organizáciou nevyhnutnou podmienkou na získanie finančných prostriedkov z ESSD. V prípade projektov v oblasti solidarity uvedených v článku 7 ods. 1 písm. b) môžu fyzické osoby takisto žiadať o finančné prostriedky v mene neformálnych skupín účastníkov ESSD za predpokladu, že rovnocenné kontroly kvality sú vykonávané príslušnými vykonávacími orgánmi.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia v spolupráci s účastníckymi krajinami pravidelne monitoruje výkonnosť Európskeho zboru solidarity v oblasti dosahovania jeho cieľov.

1.   Komisia v spolupráci s členskými štátmi a účastníckymi krajinami, výkonnými agentúrami a účastníckymi a vysielajúcimi organizáciami, ako aj so zainteresovanými stranami na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, ako sú mládežnícke organizácie, pravidelne a účinne monitoruje výkonnosť ESSD v oblasti dosahovania jej cieľov. Na tento účel by mal byť zriadený osobitný výbor pre monitorovanie programu. Výbor pre monitorovanie programu bude pozostávať zo zástupcov Komisie, členských štátov, iných účastníckych krajín, výkonných agentúr, účastníckych organizácií a zainteresovaných strán na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.   Pokrok týkajúci sa osobitných cieľov sa meria pomocou ukazovateľov ako:

2.   Pokrok týkajúci sa osobitných cieľov sa meria pomocou súboru kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov ako:

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)   počet účastníkov na dobrovoľníckych umiestneniach (vnútroštátnych a cezhraničných);

a)   počet a profil účastníkov na kvalitných dobrovoľníckych umiestneniach podľa krajiny, veku a rodu (vnútroštátnych a cezhraničných);

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  počet účastníkov, ktorí uvádzajú, že zlepšili svoje znalosti, zručnosti a kompetencie;

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  miera dosiahnutia cieľov projektu, pokiaľ ide o zistené potreby komunity;

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)   počet účastníkov na projektoch v oblasti solidarity;

d)  počet a profil účastníkov na kvalitných projektoch v oblasti solidarity podľa krajiny, veku a rodu;

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  počet účastníkov, ktorí uvádzajú, že získali zručnosti, schopnosti a znalosti pre svoj osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky – vrátane európskeho občianstva – a profesijný rozvoj, podľa veku, krajiny a rodu;

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  počet účastníkov s osobitnými potrebami alebo mladých ľudí s menším počtom príležitostí;

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  počet účastníkov, ktorí získali osvedčenie, napríklad Youth Pass, alebo iný druh formálneho uznania ich účasti na ESSD;

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

eb)   miera zamestnanosti bývalých účastníkov;

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno e c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ec)   percentuálny podiel účastníkov, ktorí uvádzajú, že majú v úmysle naďalej sa zapájať do činností v oblasti solidarity, podľa krajiny, veku a rodu; e...) počet projektov v oblasti solidarity;

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno e d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ed)   počet organizácií, ktoré sú držiteľmi značky kvality a ktorým bolo na ich činnosti poskytnuté financovanie v rámci ESSD;

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno e e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ee)  kvalita a efektívnosť celého postupu, konkrétne úroveň administratívnej záťaže, ktorú znášajú účastníci a účastnícke organizácie;

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno e f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ef)  celková miera spokojnosti účastníkov a účastníckych organizácií, pokiaľ ide o kvalitu umiestnení v rámci ESSD, odbornej prípravy, jazykovej podpory, administratívnej podpory, poistenia a podpory po umiestnení;

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno e g (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

eg)  účinnosť a efektívnosť postupov a kritérií použitých na udeľovanie značky kvality a na ďalšie prehodnocovanie jej udelenia;

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno e h (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

eh)  kvalita umiestnenia, najmä vzhľadom na pomoc poskytnutú účastníkom a ich nadväzujúce činnosti;

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno e i (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ei)  kvalita výsledkov a vplyv činností v oblasti solidarity;

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno e j (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ej)  účinnosť osobitných opatrení prijatých na podporu a zaistenie sociálneho začleňovania a rovnakých podmienok prístupu pre účastníkov, najmä v prípade účasti znevýhodnených mladých ľudí;

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia Komisia stanoví podrobný program na monitorovanie výstupov, výsledkov a vplyvov tohto nariadenia.

Do ...* Komisia stanoví podrobný program na monitorovanie výstupov, výsledkov a vplyvov tohto nariadenia.

 

_______________

 

* Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V roku 2020 Komisia uverejní správu, v ktorej zhodnotí pokrok v dosahovaní cieľa poskytnúť do roku 2020 v rámci Európskeho zboru solidarity 100 000 mladých ľudí príležitosti [patria sem všetky umiestnenia a projekty uvedené v článku 7 ods. 1 písm. a) a b)].

3.  V roku 2019 Komisia uverejní správu o dosiahnutých výsledkoch, ako aj kvalitatívnych a kvantitatívnych aspektoch vykonávania programu, v ktorej zhodnotí pokrok v dosahovaní cieľa poskytnúť do roku 2020 v rámci ESSD 100 000 mladých ľudí príležitosti [patria sem všetky umiestnenia a projekty uvedené v článku 7 ods. 1 písm. a) a b)], ako aj nákladovú efektívnosť programu, a predloží ju Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Kvalita umiestnení musí byť vo všetkých účastníckych krajinách hodnotená prostredníctvom spoločných noriem monitorovania, aby bolo možné dosiahnuť spoločnú úroveň kvality vykonávania. Účastnícke organizácie pomáhajú pri vytváraní súboru noriem kvality.

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Štyri roky po začatí uplatňovania tohto nariadenia Komisia vykoná nezávislé hodnotenie tohto nariadenia a predloží správu o hlavných zisteniach Európskemu parlamentu, Rade, Výboru regiónov a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.

4.  Komisia vykoná nezávislé ex post hodnotenie tohto nariadenia s cieľom posúdiť účinnosť, efektívnosť a vplyv programu vzhľadom na ciele programu a najneskôr do 30. júna 2021 predloží správu o hlavných zisteniach vrátane odporúčaní pre budúcnosť programu Európskemu parlamentu, Rade, Výboru regiónov a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Ako súčasť hodnotenia Komisia zabezpečí pravidelné konzultácie so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami vrátane účastníkov, účastníckych organizácií a príslušných miestnych komunít. Výsledky hodnotenia sa spätne premietnu do budúceho návrhu programu a do návrhu na pridelenie zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia v spolupráci s účastníckymi krajinami zabezpečí šírenie informácií, propagáciu a nadväzujúce kroky v súvislosti so všetkými akciami podporovanými v rámci Európskeho zboru solidarity.

1.  Komisia v spolupráci s účastníckymi krajinami a sieťami na úrovni Únie relevantnými pre činnosť ESSD zabezpečí šírenie informácií, propagáciu a nadväzujúce kroky v súvislosti so všetkými akciami podporovanými v rámci ESSD, najmä prostredníctvom riešení založených na IKT, ako je portál dostupný vo všetkých úradných jazykoch Únie s osobitným zameraním na rovnaké príležitosti a dostupnosť.

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Národné agentúry uvedené v článku 20 vypracujú jednotnú politiku, pokiaľ ide o účinnú osvetu, ako aj šírenie a využívanie výsledkov činností podporovaných v rámci akcií, ktoré riadia. Takisto pomáhajú Komisii pri všeobecnej úlohe šírenia informácií o Európskom zbore solidarity vrátane informácií o akciách riadených na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie, ako aj o ich výsledkoch a informujú príslušné cieľové skupiny o iniciatívach uskutočňovaných v ich krajine.

2.  Národné agentúry uvedené v článku 20 vypracujú jednotnú politiku, pokiaľ ide o účinnú osvetu, ktorá sa zameriava aj na odľahlé oblasti, ako aj šírenie a využívanie výsledkov činností podporovaných v rámci akcií, ktoré riadia. Takisto pomáhajú Komisii pri všeobecnej úlohe šírenia informácií o ESSD vrátane informácií o akciách riadených na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie, ako aj o ich výsledkoch a informujú príslušné cieľové skupiny o iniciatívach uskutočňovaných v ich krajine.

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komunikačné činnosti prispievajú aj ku komunikácii s verejnosťou o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú všeobecného cieľa tohto nariadenia.

3.  Komunikačné činnosti prispievajú aj ku komunikácii s verejnosťou o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú všeobecného cieľa tohto nariadenia a pre EÚ predstavujú pridanú hodnotu a zviditeľnenie.

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Národné agentúry spolupracujú so špecializovanými informačnými službami pre mládež, ktoré informujú, oslovujú, usmerňujú a podporujú mladých ľudí, najmä tých, ktorí pochádzajú zo znevýhodneného prostredia, s cieľom zabezpečiť súvislé a rôznorodé šírenie informácií a osvetu.

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) na úrovni Únie;

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Národný orgán určuje nezávislý audítorský subjekt. Nezávislý audítorský subjekt vydáva audítorské stanovisko k ročnému vyhláseniu riadiaceho subjektu uvedenému v článku 60 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

1.  Národný orgán určuje nezávislý audítorský subjekt v súlade so zásadou transparentnosti. Nezávislý audítorský subjekt vydáva audítorské stanovisko k ročnému vyhláseniu riadiaceho subjektu uvedenému v článku 60 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 19 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 19a

 

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru

 

1.   Na úrovni Únie je Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) zodpovedná za riadenie všetkých fáz udeľovania grantov pre projekty a akcie v rámci ESSD uvedené v článku 7 tohto nariadenia a predložené organizáciami na úrovni Únie alebo medzinárodnými organizáciami.

 

2.   Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) je zodpovedná aj za akreditáciu a monitorovanie organizácií na úrovni Únie a medzinárodných organizácií.

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V každej krajine zapojenej do Európskeho zboru solidarity pôsobia národné agentúry určené na riadenie akcií uvedených v kapitole III nariadenia (EÚ) č. 1288/2013 v ich príslušných krajinách aj ako národné agentúry v rámci Európskeho zboru solidarity.

V každej krajine zapojenej do ESSD pôsobia národné agentúry určené na riadenie akcií uvedených v kapitole III nariadenia (EÚ) č. 1288/20131 v ich príslušných krajinách aj ako národné agentúry v rámci ESSD. Organizácie siete EURES uvedené v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 2016/589 pomáhajú týmto národným agentúram pri riadení činností v oblasti solidarity vo forme stážových a pracovných umiestnení a pri príslušných opatreniach týkajúcich sa kvality a podpory v rámci ESSD.

 

_______________

 

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/589 z 13. apríla 2016 o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce a o zmene nariadení (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013 (Ú. v. EÚ L 107, 22.4.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 28 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, národná agentúra zodpovedá aj za riadenie všetkých fáz projektového cyklu akcií Európskeho zboru solidarity uvedených vo vykonávacích aktoch, na ktoré sa odkazuje v článku 24, v súlade s článkom 58 ods. 1 písm. c) bodmi v) a vi) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a s článkom 44 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/201234.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 28 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, národná agentúra zodpovedá aj za riadenie všetkých fáz projektového cyklu akcií ESSD uvedených vo vykonávacích aktoch, na ktoré sa odkazuje v článku 24, v súlade s článkom 58 ods. 1 písm. c) bodmi v) a vi) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a s článkom 44 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/201234. Komisia poskytne národným agentúram konkrétnu odbornú prípravu a usmernenia, aby im umožnila riadne vykonávať celý projektový cyklus a odstraňovať všetky prekážky, ktorým by jednotlivci a organizácie mohli čeliť.

__________________

__________________

34 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).

34 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vymedzuje normy vnútornej kontroly pre národné agentúry a pravidlá riadenia finančných prostriedkov Únie na grantovú podporu národnými agentúrami;

a)  vymedzuje normy vnútornej kontroly pre národné agentúry a pravidlá riadenia finančných prostriedkov Únie na grantovú podporu národnými agentúrami, pričom sa zohľadňujú požiadavky týkajúce sa zjednodušenia, a pre účastnícke organizácie sa preto nevytvára žiadna dodatočná záťaž;

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  stanovuje každoročné priority;

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  konzultuje s národnými agentúrami zriadenie postupov, prostriedkov a nástrojov, ktorými sa zaručia primerané zdroje na poplatky za riadenie;

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Komisia organizuje pravidelné stretnutia so sieťou národných agentúr s cieľom zabezpečiť jednotnú realizáciu Európskeho zboru solidarity vo všetkých účastníckych krajinách.

7.  Komisia organizuje pravidelné stretnutia so sieťou národných agentúr, účastníckymi a vysielajúcimi organizáciami, ako aj so zainteresovanými stranami občianskej spoločnosti zapojenými do činností ESSD, ako sú mládežnícke organizácie, s cieľom zabezpečiť jednotnú realizáciu ESSD vo všetkých účastníckych krajinách. Komisia na ne pozýva existujúce siete na úrovni Únie, ktoré sú relevantné pre činnosti ESSD, ako napríklad európska sieť verejných služieb zamestnanosti, siete EURES a Eurodesk, Európske dobrovoľnícke centrum (CEV) a Európske fórum mládeže (YFJ), ako aj iné príslušné organizácie občianskej spoločnosti vrátane sietí, ktoré zastupujú zamestnávateľov a odborové zväzy pri účasti na uvedených stretnutiach.

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Národné agentúry sú zodpovedné za primárne kontroly príjemcov grantov na akcie Európskeho zboru solidarity, ktoré im boli zverené. Z týchto kontrol musí vyplývať primeraná istota, že udelené granty sa využívajú v súlade s ich určením a platnými pravidlami Únie.

3.  Národné agentúry a Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) sú zodpovedné za primárne kontroly príjemcov grantov na akcie ESSD, ktoré im boli zverené. Tieto kontroly musia byť primerané a vhodné a musí z nich vyplývať primeraná istota, že udelené granty sa využívajú v súlade s ich určením a platnými pravidlami Únie, pričom sa zohľadňujú požiadavky týkajúce sa zjednodušenia, a pre účastnícke organizácie sa preto nevytvára žiadna dodatočná záťaž. Okrem toho s cieľom zjednodušiť požiadavky vzťahujúce sa na príjemcov sa v čo najväčšej možnej miere využíva financovanie prostredníctvom jednorazových platieb, jednotkových nákladov alebo paušálnych platieb.

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na vykonávanie tohto nariadenia Komisia prijme pracovné programy prostredníctvom vykonávacích aktov. V každom pracovnom programe sa zabezpečí konzistentné dosahovanie všeobecných a konkrétnych cieľov stanovených v článkoch 3 a 4 a vymedzia sa v ňom očakávané výsledky, spôsob vykonávania a celkové náklady na jeho vykonávanie. Pracovné programy obsahujú aj opis akcií, ktoré sa majú financovať, údaje o sume pridelenej na každú akciu a rozdelenie finančných prostriedkov medzi účastnícke krajiny na akcie, ktoré sa riadia prostredníctvom národných agentúr, ako aj orientačný harmonogram vykonávania.

1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 25a, pokiaľ ide o prijímanie pracovných programov. V každom pracovnom programe sa zabezpečí konzistentné dosahovanie všeobecných a konkrétnych cieľov stanovených v článkoch 3 a 4 a vymedzia sa v ňom očakávané výsledky, spôsob vykonávania a celkové náklady na jeho vykonávanie. Pracovné programy obsahujú aj opis akcií vrátane spoločných akcií na cezhraničnej úrovni, ktoré sa majú financovať, údaje o sume pridelenej na každú akciu a rozdelenie finančných prostriedkov medzi účastnícke krajiny na akcie, ktoré sa riadia prostredníctvom národných agentúr, ako aj orientačný harmonogram vykonávania.

Odôvodnenie

Je vhodné, aby sa viedli konzultácie s Parlamentom a Radou o opatreniach na vykonávanie tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Po dvoch rokoch vykonávania tohto nariadenia zo strany Komisie prostredníctvom pracovných programov sa ukazovatele výsledkov Európskej iniciatívy solidarity predložia na ďalšiu kontrolu Rade a Parlamentu EÚ s cieľom posúdiť primerané začlenenie plánovaných cieľov a činností do náležitého politického rámca v oblasti mládeže, ktorý sa bude uplatňovať po roku 2020.

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 25 ods. 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Článok 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 25

vypúšťa sa

Postup výboru

 

1.  Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 36 nariadenia (EÚ) č. 1288/2013. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

Odôvodnenie

Je vhodné, aby sa viedli konzultácie s Parlamentom a Radou o opatreniach na vykonávanie tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Článok 25 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 25a

 

Vykonávanie delegovania právomoci

 

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 24 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 24 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

 

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 24 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Článok 27

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 27

vypúšťa sa

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1293/2013

 

V článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1293/2013 sa dopĺňa tento odsek:

 

„3.  Z podprogramu Životné prostredie z prioritnej oblasti „správa a informovanie v oblasti životného prostredia“ sa pridelí najviac 3 000 000 EUR v bežných cenách a z podprogramu Ochrana klímy z prioritnej oblasti „správa a informovanie v oblasti klímy“ sa pridelí 1 500 000 EUR v bežných cenách na financovanie projektov v zmysle článku 17 ods. 4 vykonávaných Európskym zborom solidarity v súlade s nariadením (EÚ) 2017/XXX, ktoré prispievajú k jednej alebo viacerým prioritným oblastiam v zmysle článkov 9 a 13. Toto pridelenie sa vykoná výlučne v súlade s nariadením (EÚ) 2017/XXX bez ohľadu na špecifické požiadavky nariadenia (EÚ) č. 1293/2013.“ ’

 

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Článok 28

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 28

vypúšťa sa

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

 

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 sa mení takto:

 

1.  Článok 58 ods. 1 sa mení takto:

 

a)  prvý pododsek sa nahrádza takto:

 

„Na podnet Komisie môžu európske štrukturálne a investičné fondy podporovať opatrenia v oblasti prípravy, monitorovania, administratívnej a technickej podpory, hodnotenia, auditu a kontroly potrebné na vykonávanie tohto nariadenia a podporné akcie podľa nariadenia (EÚ) 2017/XXX, ako sa uvádza v treťom pododseku, v rozsahu, v akom uvedené akcie sledujú cieľ hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.“ ’

 

b)  V treťom pododseku sa dopĺňa toto písmeno m):

 

„m)  akcie financované podľa nariadenia (EÚ) 2017/XXX o Európskom zbore solidarity s cieľom posilňovať osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj mladých ľudí, ako aj zvýšiť ich zamestnateľnosť a uľahčiť prechod na pracovný trh. “

 

2.  V článku 91 ods. 3 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„35 000 000 EUR v bežných cenách zo sumy pridelenej na technickú pomoc na podnet Komisie sa pridelí Európskemu zboru solidarity na podporu jeho akcií v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/XXX. Pridelenie sa vykoná výlučne v súlade s nariadením (EÚ) 2017/XXX bez ohľadu na špecifické požiadavky nariadení týkajúcich sa príslušných fondov. “

 

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Článok 29

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 29

vypúšťa sa

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

 

V článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa pod prvý pododsek pridáva tento pododsek:

 

„EPFRV môže financovať aj akcie vykonávané Európskym zborom solidarity vo výške 1 800 000 EUR v bežných cenách v súlade s nariadením (EÚ) 2017/XXX, ktoré prispievajú k jednej alebo viacerým prioritám Únie v oblasti rozvoja vidieka. Pridelenie sa vykoná výlučne v súlade s nariadením (EÚ) 2017/XXX bez ohľadu na špecifické požiadavky nariadenia (EÚ) č. 1305/2013. “

 

Odôvodnenie

Európsky zbor solidarity by nemal narušiť fungovanie iných programov EÚ, keďže by sa mal primárne zameriavať na mládež a dobrovoľníkov v rámci programu Erasmus+ (poznámka: tento pozmeňujúci návrh by vyžadoval vymazanie článkov 27 až 31).

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh nariadenia

Článok 30

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 30

vypúšťa sa

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1306/2013

 

V článku 6 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa dopĺňa toto písmeno j):

 

‘(j)  akcie vykonávané Európskym zborom solidarity v súlade s nariadením (EÚ) 2017/XXX, ktoré prispievajú k jednej alebo viacerým prioritám Únie v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, a najmä akcie uvedené v článku 51 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1305/2013. Pridelenie sa vykoná výlučne v súlade s nariadením (EÚ) 2017/XXX bez ohľadu na špecifické požiadavky nariadení týkajúcich sa príslušných fondov. ’

 

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh nariadenia

Článok 31

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 31

vypúšťa sa

Zmena rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ

 

V článku 19 ods. 1 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ sa pod druhý pododsek pridáva tento pododsek:

 

„Z finančných prostriedkov okruhu 3 „Bezpečnosť a občianstvo“ sa pridelí 6 000 000 EUR v bežných cenách na financovanie akcií vykonávaných Európskym zborom solidarity v súlade s nariadením (EÚ) 2017/XXX, ktoré prispievajú k jednej alebo viacerým prioritám v oblasti civilnej ochrany. Pridelenie sa vykoná výlučne v súlade s nariadením (EÚ) 2017/XXX bez ohľadu na špecifické požiadavky rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ.“ ’

 

(1)

(2)

(3)


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európsky zbor solidarity je cennou iniciatívou Európskej komisie, ktorej cieľom je posilňovať solidaritu v rámci Európy. Je to potrebné viac než kedykoľvek predtým: pretrvávajúca nezamestnanosť mládeže, menová kríza či narastajúci euroskepticizmus si vyžadujú viac odhodlania a solidarity na európskej úrovni. S cieľom riešiť tieto výzvy udržateľným spôsobom a čo najskôr začať presadzovať myšlienku solidarity sa Európsky zbor solidarity zameriava na budúcnosť Európy, ktorou je mládež. Návrh programu Komisie ponúka okrem rozšírenej Európskej dobrovoľníckej služby aj príležitosti v oblasti zamestnanosti, ktoré sa týkajú pracovných miest a stáží v sektore solidarity.

Ako spravodajkyňa sa zasadzujem o to, aby sa v programe znížil podiel časti týkajúcej sa zamestnanosti z 20 % na 5 % celkových rozpočtových prostriedkov pridelených na program s cieľom zabezpečiť úspech Európskeho zboru solidarity, zabrániť zhoršeniu kvality pracovných miest a posilniť hodnotu dobrovoľníckej služby ako celku. Keďže zmena odsekov týkajúcich sa oblasti zamestnanosti patrí do výlučnej právomoci Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), dúfam, že v tejto súvislosti bude spolupráca s kolegami z výboru EMPL konštruktívna.

Rozhodla som sa zdôrazniť myšlienku solidarity obsiahnutú v programe. Európsky zbor solidarity by nemal byť programom, ktorý podporuje v prvom rade zamestnanosť a už vôbec by nemal byť odpoveďou na nezamestnanosť mládeže. Na tento účel už existujú iniciatívy, ako je Youth Guarantee (záruka pre mladých ľudí) a Employment Initiative (iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí), ktoré boli vytvorené presne s týmto cieľom. Tieto iniciatívy treba ďalej rozvíjať a nie ich znehodnotiť zavedením ďalšieho programu.

Napriek tomu sa nastoľuje všeobecná otázka, či práca v podniku zameranom na vytváranie zisku je kompatibilná s myšlienkou solidarity. Znenie návrhu Komisie, pokiaľ ide o posúdenie kvality a monitorovanie, je veľmi nejasné, čo v oblasti zamestnanosti vedie k nebezpečným medzerám na úkor účastníkov.

Moja správa sa zameriava na čo najúspešnejšiu podporu solidarity medzi mladými ľuďmi. To si ako prvoradý cieľ vyžaduje začlenenie znevýhodnených mladých ľudí. Túto cieľovú skupinu neoslovíme cez online portály, ale prostredníctvom priamych kontaktných osôb. Vyžaduje si to aktívnu účasť inštitúcií a organizácií, ktoré organizujú dobrovoľnícke služby. Túto cieľovú skupinu možno osloviť len vybudovaním vzťahu na osobnej úrovni. Z tohto dôvodu požadujem cielenú podporu monitorovacích štruktúr a flexibilné operačné jednotky, ktoré znevýhodneným mladým ľuďom umožnia získať skúsenosť s dobrovoľníckou činnosťou. V tejto súvislosti sa zasadzujem o spružnenie dobrovoľníckej služby tak, aby sa s Európskym zborom solidarity dali zosúladiť aj alternatívne spôsoby života, a tým pre program získať nové cieľové skupiny.

V tejto súvislosti navrhujem zmenu názvu Európsky zbor solidarity na Európska služba solidarity a dobrovoľníctva, pri ktorej ťažisko ostane na pojme „solidarita“, zmenou slova „zbor“, ktoré asociuje armádu, by sa však mohli odstrániť s ním súvisiace nedorozumenia a negatívne asociácie.


STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (12.1.2018)

pre Výbor pre kultúru a vzdelávanie

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, (EÚ) č. 1293/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a rozhodnutie č. 1313/2013

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Brando Benifei

(*) Pridružený výbor – článok 54 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska komisia vyhlásila iniciatívu Európsky zbor solidarity v decembri 2016 po prejave predsedu Junckera o stave Únie. Hlavným cieľom je podporiť pocit príslušnosti k európskemu projektu podporou jednej z jeho najzákladnejších hodnôt, ktorou je solidarita, ako aj pomôcť mladým Európanom zlepšiť svoje pracovné vyhliadky, a to vzhľadom na to, že stále pretrváva vysoká miera nezamestnanosti mládeže, ako aj nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami. Po úvode v jeho „prvej fáze“ Komisia považovala za vhodné navrhnúť právny rámec ad hoc, a preto 30. mája 2017 vydala návrh nariadenia, ktorý preskúmava Parlament a Rada. V nariadení sa stanovuje právny základ pre zbor solidarity vymedzením rozpočtových a vykonávacích mechanizmov iniciatívy a stanovujú sa v ňom aj konkrétne ciele a vymedzujú kľúčové pojmy.

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci bol poverený úlohou vypracovať stanovisko k aspektom návrhu týkajúcim sa konkrétne tzv. pracovnej zložky, najmä pokiaľ ide o vymedzenie pojmov stáž a zamestnanie zahrnutých do znenia. Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci má výlučné právomoci, pokiaľ ide o tieto časti návrhu Komisie podľa článku 54 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

Spravodajca vo všeobecnosti víta návrh Komisie, jasne však naznačuje problematické prvky jeho vypracovania a predkladá k nim pozmeňujúce návrhy. Jeho hlavným cieľom je zabezpečiť, aby Európsky zbor solidarity neumožňoval, aby sa dobrovoľníci využívali na vykonávanie úloh, ktoré by sa mali vykonávať v rámci riadnej zárobkovej činnosti, čo by predstavovalo narušenie pôvodného účelu. V tomto zmysle je v právnych predpisoch potrebné odstrániť všetky riziká nahradzovania. Z tohto dôvodu považuje za nevyhnutné jasne oddeliť dobrovoľníctvo od stáže a zamestnania, aj pokiaľ ide o financovanie vyčlenené na obe zložky. Je potrebné posilniť odkaz v znení na ochranu zamestnanosti a výslovne uviesť potrebu, aby práca a stáž, ktoré sa povinne odmeňujú a budú najvyššej kvality, v plnej miere dodržiavali platné vnútroštátne právne predpisy.

Spravodajca je takisto presvedčený, že v záujme vyhnúť sa zneužívaniu v tejto oblasti je nevyhnutné obmedziť prístup k dobrovoľníctvu len na verejné orgány alebo účastnícke organizácie z neziskového sektora. To by napríklad vylučovalo možnosť, ktorú v súčasnosti stanovuje Európska dobrovoľnícka služba, aby veľké spoločnosti alebo korporácie prijímali dobrovoľníkov financovaných z prostriedkov EÚ, čo sa zdá byť sporné nielen z etického a finančného hľadiska, ale mohlo by sa zmeniť aj na neprijateľnú formu podnikovej reklamy. Okrem toho je potrebné, aby regulačné orgány venovali osobitnú pozornosť odvetviu solidarity vzhľadom na jeho medziodvetvovú povahu a aj jeho sociálno-ekonomický význam, a to s cieľom predísť akémukoľvek potenciálnemu narušeniu na trhu práce.

Ziskové spoločnosti by namiesto toho mali možnosť zúčastniť sa ESC, len pokiaľ ponúknu odmeňovanú prácu alebo stáž mladým ľuďom. Možnou alternatívou tohto prístupu, ktorú je ešte potrebné preskúmať, by mohlo byť, že ak si spoločnosti alebo sociálne podniky prajú zapojiť sa do iniciatívy ESC, musia vytvoriť partnerstvá alebo financovať umiestnenia v neziskových subjektoch, ktoré sú expertmi v príslušnej oblasti solidarity.

Navrhovanými úpravami ponúkne Európsky zbor solidarity mladým ľuďom v Európe nové príležitosti, aby sa zapojili do činností v oblasti solidarity a získali významné praktické skúsenosti.

Spravodajca by rád požiadal členov Výboru pre zamestnanosť, aby zamerali svoju prácu na tie časti textu, ktoré majú jasný význam z hľadiska činností výboru EMPL. To by bolo prospešné pre uľahčenie rýchleho prijatia stanoviska výboru EMPL a bolo by to znakom pozitívnej a lojálnej spolupráce s Výborom pre kultúru a vzdelávanie a práce spravodajcu.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Európska únia je založená na solidarite medzi jej občanmi a medzi jej členskými štátmi. Opatrenia, ktoré podniká, sa riadia touto spoločnou hodnotou, ktorá je zdrojom jednoty potrebnej na riešenie súčasných a budúcich spoločenských výziev, ktorým sú mladí Európania odhodlaní čeliť vyjadrením svojej solidarity v prax.

(1)  Európska únia je založená na solidarite medzi jej občanmi a medzi jej členskými štátmi. Opatrenia, ktoré podniká, sa riadia touto spoločnou hodnotou, ktorá je zdrojom jednoty potrebnej na riešenie súčasných a budúcich spoločenských výziev, ktorým sú mladí Európania odhodlaní čeliť vyjadrením svojej solidarity v prax. Zásada solidarity je zakotvená v článku 2 Zmluvy o EÚ a v preambule Charty základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  V prejave o stave Únie zo 14. septembra 2016 bola zdôraznená potreba investovať do mladých ľudí a bolo oznámené zriadenie Európskeho zboru solidarity s cieľom vytvoriť príležitosti pre mladých ľudí v celej Únii na to, aby mohli zmysluplným spôsobom prispievať k fungovaniu spoločnosti, prejavovať solidaritu a rozvíjať svoje zručnosti, čím získajú nielen pracovné skúsenosti, ale aj neoceniteľnú životnú skúsenosť.

(2)  V prejave o stave Únie zo 14. septembra 2016 bola zdôraznená potreba investovať do mladých ľudí a bolo oznámené zriadenie Európskeho zboru solidarity s cieľom vytvoriť príležitosti pre mladých ľudí v celej Únii a umožniť im, aby zmysluplným spôsobom prispievali k fungovaniu spoločnosti, prejavovali solidaritu a zároveň rozvíjali svoje informálne a neformálne zručnosti, čím získajú praktické skúsenosti s činnosťami v rámci komunít, ako aj neoceniteľnú životnú skúsenosť.

__________________

__________________

17 Stav Únie 2016: Smerom k lepšej Európe – Európa, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje, IP/16/3042 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3042_en.htm).

17 Stav Únie 2016: Smerom k lepšej Európe – Európa, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje, IP/16/3042 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3042_en.htm).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Európska únia a členské štáty by sa v zásade mali zaviazať k vytvoreniu takých rámcových podmienok, ktoré sú čo najatraktívnejšie pre účasť na Európskom zbore solidarity.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Komisia vo svojom oznámení s názvom „Európsky zbor solidarity“ zo 7. decembra 201618 zdôraznila potrebu posilniť základ solidárneho úsilia v celej Európe s cieľom poskytnúť mladým ľuďom väčšie a lepšie príležitosti na činnosti v oblasti solidarity v širokej škále oblastí a podporovať národných a miestnych aktérov v ich úsilí o zvládnutie rôznych výziev a kríz. Oznámením sa začala prvá fáza Európskeho zboru solidarity, v rámci ktorej sa mobilizovali rôzne programy Únie s cieľom ponúknuť príležitosti na dobrovoľnícku činnosť či stáž alebo pracovné príležitosti pre mladých ľudí v celej EÚ. Pri vykonávaní týchto činností, či už pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia alebo po ňom, by sa mali naďalej uplatňovať pravidlá a podmienky stanovené v príslušných programoch Únie, z ktorých boli tieto činnosti financované v rámci prvej fázy Európskeho zboru solidarity.

(3)  Komisia vo svojom oznámení s názvom „Európsky zbor solidarity“ zo 7. decembra 201618 zdôraznila potrebu posilniť základ solidárneho úsilia v celej Európe s cieľom poskytnúť mladým ľuďom väčšie a lepšie príležitosti na činnosti v oblasti solidarity v širokej škále oblastí a podporovať národných, regionálnych a miestnych vládnych a neštátnych aktérov v ich úsilí o zvládnutie rôznych výziev a kríz. Oznámením sa začala prvá fáza Európskeho zboru solidarity, v rámci ktorej sa mobilizovali rôzne programy Únie s cieľom ponúknuť príležitosti na dobrovoľnícku činnosť či stáž alebo pracovné príležitosti pre mladých ľudí v celej EÚ. Pri vykonávaní týchto činností, či už pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia alebo po ňom, by sa mali naďalej uplatňovať pravidlá a podmienky stanovené v príslušných programoch Únie, z ktorých boli tieto činnosti financované v rámci prvej fázy Európskeho zboru solidarity.

__________________

__________________

18 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Európsky zbor solidarity [COM(2016) 942 final zo 7. 12. 2016].

18 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Európsky zbor solidarity [COM(2016)0942 final zo 7. 12. 2016].

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Mladým ľuďom by sa mali poskytnúť ľahko dostupné príležitosti na zapojenie sa do činností v oblasti solidarity, ktoré by im pomohli vyjadriť ich odhodlanie konať v prospech komunít a zároveň získať užitočné skúsenosti, zručnosti a schopnosti potrebné pre ich osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj, čím by sa zlepšila ich zamestnateľnosť. Týmito činnosťami by sa podporila aj mobilita mladých dobrovoľníkov, stážistov a pracovníkov.

(4)  Mladým ľuďom by sa mali poskytnúť ľahko dostupné príležitosti na zapojenie sa do činností v oblasti solidarity, ktoré by mali pozitívny vplyv na spoločnosť a súčasne by im umožnili predovšetkým vyjadriť ich odhodlanie konať v prospech komunít a zároveň získať užitočné skúsenosti, zručnosti a schopnosti potrebné pre ich osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj, čím by sa zlepšili ich zručnosti a zvýšili ich profesijné schopnosti, ktoré môžu ďalej uplatňovať v pracovnom prostredí. Týmito činnosťami by sa podporila aj mobilita mladých dobrovoľníkov, stážistov a pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Činnosti v oblasti solidarity ponúkané mladým ľuďom by mali byť kvalitné v tom zmysle, že by mali reagovať na neuspokojené spoločenské potreby, prispievať k posilňovaniu komunít, ponúkať mladým ľuďom príležitosť získať cenné znalosti a schopnosti, mali by byť finančne dostupné pre mladých ľudí a mali by sa vykonávať v bezpečnom a zdravom prostredí.

(5)  Činnosti v oblasti solidarity ponúkané mladým ľuďom by mali pomáhať reagovať na neuspokojené spoločenské potreby a prispievať k posilňovaniu komunít a občianstva a reagovať na potreby osobného a profesijného rozvoja účastníkov. Činnosti v oblasti solidarity by mali byť kvalitné a skutočne prístupné všetkým mladým ľuďom, pričom by im mali ponúkať príležitosť získať cenné znalosti a schopnosti a získať uznanie za ich úsilie a mali by sa vykonávať v bezpečnom a zdravom prostredí. Malo by sa vynaložiť osobitné úsilie s cieľom zabezpečiť účinné začlenenie a prístupnosť ponúkaných činností v oblasti solidarity, najmä vo vzťahu k mladým ľuďom s menším množstvom príležitostí, predovšetkým mladým ľuďom so zdravotným postihnutím. Činnosti v oblasti solidarity by nikdy nemali nahrádzať politiky sociálnej zodpovednosti podnikov ani by nemali mať negatívny vplyv na existujúce pracovné miesta alebo stáže.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Európsky zbor solidarity by mal fungovať ako jediný kontaktný bod pre činnosti v oblasti solidarity v celej Únii. Mal by sa zabezpečiť súlad a komplementárnosť tohto rámca s ďalšími príslušnými politikami a programami Únie. Európsky zbor solidarity by mal stavať na silných stránkach a synergiách existujúcich programov, konkrétne Európskej dobrovoľníckej služby. Mal by tiež dopĺňať úsilie členských štátov zamerané na podporu mladých ľudí a uľahčovať prechod mladých ľudí zo školy do zamestnania v rámci záruky pre mladých ľudí19 tým, že im poskytne ďalšie príležitosti pre vstup na trh práce vo forme stáží alebo pracovných miest v oblastiach súvisiacich so solidaritou v ich domovskom členskom štáte alebo za hranicami. Mala by sa takisto zabezpečiť komplementárnosť s existujúcimi sieťami na úrovni Únie relevantnými pre činnosti Európskeho zboru solidarity, ako je napríklad európska sieť verejných služieb zamestnanosti, EURES a sieť Eurodesk. Okrem toho by sa mala zabezpečiť komplementárnosť medzi existujúcimi súvisiacimi systémami, konkrétne vnútroštátnymi systémami solidarity a programami mobility pre mladých ľudí, a Európskym zborom solidarity, pričom by sa v prípade potreby malo vychádzať z osvedčených postupov.

(6)  Európsky zbor solidarity by mal fungovať ako hlavný kontaktný bod pre činnosti v oblasti solidarity vykonávané mladými ľuďmi v celej Únii. Mal by sa zabezpečiť súlad a komplementárnosť tohto rámca s ďalšími príslušnými politikami a programami Únie. Európsky zbor solidarity by mal stavať na silných stránkach a synergiách existujúcich programov, konkrétne Európskej dobrovoľníckej služby, a nemal by ohroziť financovanie už existujúcich relevantných programov v oblasti solidarity. Mal by tiež dopĺňať úsilie členských štátov zamerané na podporu mladých ľudí pri využívaní príležitostí na dobrovoľníctvo a úsilie vynakladané s cieľom uľahčovať prechod mladých ľudí zo školy do zamestnania tým, že im poskytnú ďalšie príležitosti pre vstup na trh práce vo forme stáží alebo pracovných miest v oblastiach súvisiacich so solidaritou v ich domovskom členskom štáte alebo za hranicami. Mala by sa takisto zabezpečiť komplementárnosť s existujúcimi sieťami na úrovni Únie relevantnými pre činnosti Európskeho zboru solidarity, ako je napríklad európska sieť verejných služieb zamestnanosti, EURES a sieť Eurodesk, Európske fórum mládeže (YFJ), Európske dobrovoľnícke centrum (CEV) a ďalšie príslušné organizácie občianskej spoločnosti vrátane sociálnych partnerov. Mali by sa vytvoriť partnerstvá s európskymi sieťami, ktoré sa špecializujú na určité naliehavé sociálne problémy, ktoré členské štáty riešia nedostatočne, ako je extrémna chudoba, bezdomovectvo, bieda rómskych komunít, vylúčenie žiadateľov o azyl. Okrem toho by sa mala zabezpečiť komplementárnosť medzi existujúcimi súvisiacimi systémami, konkrétne vnútroštátnymi systémami solidarity a programami mobility pre mladých ľudí, a Európskym zborom solidarity, pričom by sa v prípade potreby malo vychádzať z osvedčených postupov.

__________________

 

19 Odporúčanie Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých ľudí (2013/C 120/01).

 

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Na to, aby sa maximalizoval vplyv Európskeho zboru solidarity, by sa mali zaviesť opatrenia, vďaka ktorým budú môcť k dosahovaniu cieľov Európskeho zboru solidarity prispievať aj ďalšie programy Únie, ako je napríklad Fond pre azyl, migráciu a integráciu, program Európa pre občanov, Európsky fond regionálneho rozvoja a program v oblasti zdravia, a to podporou činností patriacich do jeho pôsobnosti. Tento príspevok by mal byť financovaný v súlade s príslušnými základnými aktmi daných programov. Po získaní značky kvality Európskeho zboru solidarity by príjemcovia mali dostať prístup do portálu Európskeho zboru solidarity a mali by mať možnosť využívať opatrenia v oblasti kvality a podporné opatrenia podľa typu ponúkanej činnosti.

(7)  Na to, aby sa maximalizoval vplyv Európskeho zboru solidarity, by sa mali zaviesť opatrenia, vďaka ktorým budú môcť k dosahovaniu cieľov Európskeho zboru solidarity prispievať aj ďalšie programy Únie, ako je napríklad Fond pre azyl, migráciu a integráciu, program Európa pre občanov, Európsky fond regionálneho rozvoja a program v oblasti zdravia, a to podporou činností patriacich do jeho pôsobnosti. Tento príspevok by mal byť financovaný v súlade s príslušnými základnými aktmi daných programov. Po získaní značky kvality Európskeho zboru solidarity by účastnícke organizácie mali dostať prístup do portálu Európskeho zboru solidarity a mali by mať možnosť využívať opatrenia v oblasti kvality a podporné opatrenia podľa typu ponúkanej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Európsky zbor solidarity by mal priniesť nové príležitosti pre mladých ľudí, aby mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť, absolvovať stáž alebo získať pracovné miesto v oblastiach súvisiacich so solidaritou, ako aj vytvárať a rozvíjať projekty v oblasti solidarity na základe svojej vlastnej iniciatívy. Tieto príležitosti by mali prispievať k posilňovaniu ich osobného, vzdelávacieho, sociálneho, občianskeho a profesijného rozvoja. Európsky zbor solidarity by mal takisto podporovať činnosti v oblasti vytvárania sietí pre účastníkov a organizácie Európskeho zboru solidarity, ako aj opatrenia na zabezpečenie kvality podporovaných činností a na zlepšenie postupu uznávania vzdelávacích výsledkov.

(8)  Európsky zbor solidarity by mal priniesť nové príležitosti pre mladých ľudí, aby mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť, absolvovať stáž alebo získať pracovné miesto v oblastiach súvisiacich so solidaritou, ako aj vytvárať a rozvíjať projekty v oblasti solidarity na základe svojej vlastnej iniciatívy. Tieto príležitosti by mali pomôcť reagovať na neuspokojené spoločenské potreby a prispievať k posilneniu komunít a k posilňovaniu osobného, vzdelávacieho, sociálneho, občianskeho a profesijného rozvoja mladých ľudí. Európsky zbor solidarity by mal takisto podporovať činnosti v oblasti vytvárania sietí pre účastníkov a organizácie Európskeho zboru solidarity, ako aj opatrenia na zabezpečenie kvality podporovaných činností a na zlepšenie postupu uznávania vzdelávacích výsledkov. Takisto by mal prispievať k podpore a posilňovaniu existujúcich organizácií vykonávajúcich činnosť v oblasti solidarity.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Uvedenie účasti na činnostiach Európskeho zboru solidarity v životopise by malo byť prínosom, ktorý by mal viesť k urýchleniu a uľahčeniu začlenenia mladých Európanov do trhu práce.

Pozmeňujúci návrh11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Dobrovoľnícke činnosti sú zdrojom bohatých skúseností v kontexte neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, čo posilňuje osobný, sociálno-vzdelávací a profesijný rozvoj, aktívne občianstvo a zamestnateľnosť mladých ľudí. Dobrovoľnícke činnosti by nemali mať nepriaznivý vplyv na potenciálne alebo už existujúce platené zamestnanie, ani sa nesmú považovať za jeho náhradu. V záujme zabezpečenia kontinuity, pokiaľ ide o dobrovoľnícke činnosti, ktoré sú podporované na úrovni Únie, dobrovoľnícke činnosti v rámci Európskej dobrovoľníckej služby, ktoré patria do geografickej pôsobnosti Európskeho zboru solidarity, by mali byť podporované v rámci Európskeho zboru solidarity vo forme cezhraničných dobrovoľníckych umiestnení. Ostatné dobrovoľnícke činnosti v rámci Európskej dobrovoľníckej služby, ktoré nepatria do geografického rozsahu pôsobnosti Európskeho zboru solidarity, by mali byť naďalej podporované v rámci programu zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus +“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport20. Pokiaľ ide o výklad súvisiacich právnych predpisov na úrovni Únie, cezhraničné dobrovoľnícke umiestnenia v rámci Európskeho zboru solidarity aj dobrovoľnícke činnosti, ktoré budú naďalej podporované podľa nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, by sa mali považovať za rovnocenné s činnosťami vykonávanými v rámci Európskej dobrovoľníckej služby.

(9)  Dobrovoľnícke činnosti sú zdrojom bohatých skúseností v kontexte neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, čo posilňuje osobný, sociálno-vzdelávací a profesijný rozvoj, aktívne občianstvo a zamestnateľnosť mladých ľudí. Vzhľadom na medzisektorovú povahu činností v oblasti solidarity, rozdielny štatút subjektov a organizácií potenciálne zapojených do týchto činností, ako aj sociálno-hospodársky význam sektora solidarity v EÚ by však do tohto nariadenia mali byť zahrnuté ustanovenia, ktorými sa zabezpečí, aby dobrovoľnícke činnosti nemali nepriaznivý vplyv na potenciálne alebo už existujúce platené zamestnanie, pričom sa nesmú v žiadnom prípade považovať za jeho náhradu alebo sa prakticky používať ako jeho náhrada. Z tohto dôvodu by mali byť umiestnenia v oblasti solidarity v podobe dobrovoľníctva podľa tohto nariadenia ponúkané výlučne verejnými orgánmi alebo účastníckymi organizáciami z neziskového sektora a obmedzené len na tieto orgány a organizácie. V záujme zabezpečenia kontinuity, pokiaľ ide o dobrovoľnícke činnosti, ktoré sú podporované na úrovni Únie, dobrovoľnícke činnosti v rámci Európskej dobrovoľníckej služby, ktoré patria do geografickej pôsobnosti Európskeho zboru solidarity, by mali byť podporované v rámci Európskeho zboru solidarity vo forme cezhraničných dobrovoľníckych umiestnení. Ostatné dobrovoľnícke činnosti v rámci Európskej dobrovoľníckej služby, ktoré nepatria do geografického rozsahu pôsobnosti Európskeho zboru solidarity, by mali byť naďalej podporované v rámci programu zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus +“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport20. Pokiaľ ide o výklad súvisiacich právnych predpisov na úrovni Únie, cezhraničné dobrovoľnícke umiestnenia v rámci Európskeho zboru solidarity aj dobrovoľnícke činnosti, ktoré budú naďalej podporované podľa nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, by sa mali považovať za rovnocenné s činnosťami vykonávanými v rámci Európskej dobrovoľníckej služby.

__________________

__________________

20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50).

20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50).

Pozmeňujúci návrh12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Stáže a pracovné miesta v oblastiach súvisiacich so solidaritou môžu mladým ľuďom ponúknuť ďalšie príležitosti pre vstup na trh práce a zároveň prispieť k riešeniu kľúčových spoločenských výziev. Môže to pomôcť zvýšiť zamestnateľnosť a produktivitu mladých ľudí a zároveň uľahčiť ich prechod zo vzdelávania do zamestnania, čo je kľúčom k zvýšeniu ich šancí na trhu práce. Stážové umiestnenia ponúkané v rámci Európskeho zboru solidarity by mali byť odmeňované účastníckou organizáciou a mali by sa riadiť zásadami kvality uvedenými v odporúčaní Rady o rámci kvality pre stáže z 10. marca 201421. Ponúkané stáže a pracovné miesta by mali pre mladých ľudí predstavovať odrazový mostík pre vstup na trh práce, a preto by ich mala sprevádzať primeraná podpora po umiestnení. Stážové a pracovné umiestnenia by mali uľahčovať príslušní aktéri na trhu práce, najmä verejné a súkromné služby zamestnanosti, sociálni partneri a obchodné komory. Účastnícke organizácie by mali mať možnosť žiadať o finančné prostriedky prostredníctvom príslušnej vykonávacej štruktúry Európskeho zboru solidarity s cieľom poskytovať sprostredkovacie služby medzi mladými účastníkmi a zamestnávateľmi ponúkajúcimi stážové a pracovné umiestnenia v odvetviach solidarity.

(10)  Európsky zbor solidarity by mal zároveň poskytovať rámec pre stáže a pracovné miesta v oblastiach súvisiacich so solidaritou s cieľom budovať sociálnu, hospodársku a občiansku súdržnosť. Stáže a pracovné miesta by mali byť jasne oddelené od dobrovoľníckych činností, a to z finančného aj organizačného hľadiska, keďže môžu mladým ľuďom ponúknuť rozličné a ďalšie príležitosti pre vstup na trh práce a zvýšenie ich šancí a kariérnych vyhliadok a zároveň prispieť k riešeniu kľúčových spoločenských výziev. Stáže a pracovné miesta by nikdy nemali viesť k náhrade za riadne zamestnanie. Odmeňované stáže a pracovné miesta však môžu predstavovať podnet pre znevýhodnených mladých ľudí a mladých ľudí s menším počtom príležitostí, aby sa zapojili do činností súvisiacich so solidaritou, ktoré by pre nich inak zostali nedostupné. Stážové umiestnenia môžu uľahčiť prechod mladých ľudí zo vzdelávania do zamestnania, čo je kľúčom k dosiahnutiu ich udržateľnej integrácie do trhu práce. Stážové umiestnenia ponúkané v rámci Európskeho zboru solidarity by mali byť vždy odmeňované účastníckou organizáciou a mali by sa riadiť zásadami kvality uvedenými v odporúčaní Rady o rámci kvality pre stáže z 10. marca 201421. Stážové umiestnenia by sa mali navyše odlišovať od dobrovoľníckej práce a zakladať by sa mali na písomnej dohode uzavretej na začiatku stáže medzi stážistom a účastníckou organizáciou. V takýchto písomných dohodách by sa mali uviesť ciele vzdelávania a odbornej prípravy, pracovné podmienky a čas trvania stáže, odmena stážistu a práva a povinnosti strán podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov a/alebo uplatniteľných kolektívnych dohôd krajiny, kde sa stáž vykonáva. Ponúkané stážové umiestnenia by mali pre mladých ľudí predstavovať odrazový mostík pre vstup na trh práce a nemali by predstavovať náhradu riadneho zamestnania. Stážové umiestnenia by mali byť dočasné a mali by mať primeranú dĺžku v súlade s týmto nariadením. Pracovné umiestnenia by mali byť založené na písomnej zmluve a mali by dodržiavať všetky podmienky zamestnávania v zmysle vnútroštátneho práva a/alebo uplatniteľných kolektívnych dohôd krajiny, v ktorej je práca vykonávaná. Finančná podpora pre účastnícke organizácie ponúkajúce pracovné umiestnenia by nemala presahovať dvanásť mesiacov. Stáže a pracovné miesta by sa mali z hľadiska financovania a podstaty jasne odlišovať od dobrovoľníckych činností, a preto by ich mala sprevádzať primeraná príprava, odborná príprava na pracovisku a podpora po umiestnení v súvislosti s účasťou účastníka Európskeho zboru solidarity. Stážové a pracovné umiestnenia by mali uľahčovať príslušní aktéri na trhu práce, najmä verejné a súkromné služby zamestnanosti, sociálni partneri a obchodné komory. Účastnícke organizácie by mali mať možnosť žiadať o finančné prostriedky prostredníctvom príslušnej vykonávacej štruktúry Európskeho zboru solidarity s cieľom poskytovať sprostredkovacie služby medzi mladými účastníkmi a zamestnávateľmi ponúkajúcimi stážové a pracovné umiestnenia v odvetviach solidarity.

__________________

__________________

21 Odporúčanie Rady z 10. marca 2014 o rámci kvality pre stáže (Ú. v. EÚ C 88, 27.3.2014, s. 1).

21 Odporúčanie Rady z 10. marca 2014 o rámci kvality pre stáže (Ú. v. EÚ C 88, 27.3.2014, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Iniciatívny duch mladých ľudí je dôležitým prínosom pre spoločnosť a trh práce. Európsky zbor solidarity by mal prispievať k posilňovaniu tohto aspektu tak, že mladým ľuďom ponúkne príležitosť, aby navrhli a realizovali svoje vlastné projekty zamerané na riešenie konkrétnych problémov v prospech ich miestnych komunít. Tieto projekty by mali predstavovať príležitosť na realizáciu nápadov a mali by slúžiť na podporu mladých ľudí, aby sa sami stali hybnou silou činností v oblasti solidarity. Zároveň by mohli slúžiť ako odrazový mostík umožňujúci ďalšie zapojenie účastníkov Európskeho zboru solidarity do činností v oblasti solidarity a predstavovať prvý krok smerom k ich podpore, aby vykonávali samostatnú zárobkovú činnosť alebo si založili združenie, mimovládnu organizáciu alebo iný subjekt pôsobiaci v oblasti solidarity, neziskovom či mládežníckom sektore.

(11)  Iniciatívny duch mladých ľudí je dôležitým prínosom pre spoločnosť a trh práce. Európsky zbor solidarity by mal prispievať k posilňovaniu tohto aspektu tak, že mladým ľuďom ponúkne príležitosť, aby navrhli a realizovali svoje vlastné projekty zamerané na riešenie konkrétnych problémov v prospech miestnych komunít. Tieto projekty by mali predstavovať príležitosť na udržateľný rozvoj inovačných riešení a mali by slúžiť na podporu mladých ľudí, aby sa sami stali hybnou silou činností v oblasti solidarity. Zároveň by mohli slúžiť ako odrazový mostík umožňujúci ďalšie zapojenie účastníkov Európskeho zboru solidarity do rôznorodých činností v oblasti solidarity a predstavovať prvý krok smerom k ich podpore, aby sa angažovali v oblasti podnikania a sociálneho podnikania alebo si založili združenie, mimovládnu organizáciu alebo iný subjekt pôsobiaci v oblasti solidarity, neziskovom či mládežníckom sektore a čoraz viac sa zapájali do činností združovania. Mladým ľuďom a mládežníckym a študentským organizáciám treba poskytnúť potrebnú podporu na dosiahnutie účinného rozvoja iniciatív. Podpora po umiestnení by mohla zahŕňať podporu a poradenstvo pre účastníkov so záujmom o zriadenie a riadenie združení, družstiev, sociálnych podnikov, mládežníckych organizácií a komunitných centier. Takáto podpora by mohla zahŕňať štúdiu uskutočniteľnosti, výber právnej formy, vypracovanie podnikateľského plánu, finančné a daňové poradenstvo, posúdenie rizika či poradenstvo v oblasti komunikácie, propagácie a marketingových činností.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Mladí ľudia a organizácie zapojené do Európskeho zboru solidarity by mali mať pocit, že patria do spoločenstva jednotlivcov a subjektov odhodlaných zvýšiť solidaritu v celej Európe. Účastnícke organizácie zároveň potrebujú podporu, aby sa posilnila ich schopnosť ponúkať kvalitné umiestnenia čoraz väčšiemu počtu účastníkov. Európsky zbor solidarity by mal podporovať činnosti v oblasti vytvárania sietí zamerané na zvýšenie angažovanosti mladých ľudí a účastníckych organizácií v ich komunite, na posilnenie ducha Európskeho zboru solidarity, ako aj na podporu výmeny užitočných postupov a skúseností. Tieto činnosti by mali tiež prispievať k zvyšovaniu informovanosti o Európskom zbore solidarity medzi verejnými a súkromnými aktérmi, ako aj k získavaniu spätnej väzby od účastníkov a účastníckych organizácií o realizácii Európskeho zboru solidarity.

(12)  Mladí ľudia a organizácie zapojené do Európskeho zboru solidarity by mali mať pocit, že patria do spoločenstva jednotlivcov a subjektov odhodlaných zvýšiť solidaritu v celej Európe. Účastnícke organizácie zároveň potrebujú podporu, aby sa posilnila ich schopnosť ponúkať kvalitné umiestnenia čoraz väčšiemu počtu účastníkov. Európsky zbor solidarity by mal podporovať činnosti v oblasti vytvárania sietí zamerané na zvýšenie schopností mladých ľudí a angažovanosti účastníckych organizácií v ich komunite, na posilnenie ducha Európskeho zboru solidarity, ako aj na podporu výmeny užitočných postupov a skúseností. Tieto činnosti by mali tiež prispievať k zvyšovaniu informovanosti o Európskom zbore solidarity medzi verejnými a súkromnými aktérmi, ako aj k získavaniu spätnej väzby od účastníkov a účastníckych organizácií o realizácii Európskeho zboru solidarity.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu kvality umiestnení a ďalších príležitostí ponúkaných v rámci Európskeho zboru solidarity, najmä prostredníctvom poskytovania odbornej prípravy, jazykovej podpory, poistenia, administratívnej podpory a podpory účastníkov po umiestnení, ako aj prostredníctvom uznávania znalostí, zručností a schopností získaných prostredníctvom skúsenosti s Európskym zborom solidarity.

(13)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu kvality umiestnení a ďalších príležitostí ponúkaných v rámci Európskeho zboru solidarity, najmä prostredníctvom poskytovania adekvátnej online a offline odbornej prípravy, jazykovej podpory, poistenia, administratívnej podpory a podpory účastníkov pred umiestnením a po umiestnení. Táto podpora by sa mala vytvoriť v spolupráci s mládežníckymi organizáciami a ďalšími organizáciami občianskej spoločnosti s cieľom využiť ich odborné znalosti v oblasti. V rámci podpory po umiestnení by sa takisto malo uprednostniť nepretržité občianske zapojenie účastníkov vo svojej komunite a smerovať ich k miestnym organizáciám alebo projektom, s ktorými majú spolupracovať po umiestnení.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  V záujme zaručenia, aby umiestnenia v rámci Európskeho zboru solidarity mali vplyv na osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj účastníkov, by sa znalosti, zručnosti a schopnosti, ktoré sú vzdelávacími výsledkami dosiahnutými počas umiestnenia, mali náležite identifikovať a potvrdiť s prihliadnutím na vnútroštátne okolnosti a špecifiká tak, ako sa odporúča v odporúčaní Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa22.

(14)  V záujme zaručenia, aby umiestnenia v rámci Európskeho zboru solidarity mali vplyv na osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj účastníkov, by sa znalosti, zručnosti a schopnosti, ktoré sú vzdelávacími výsledkami dosiahnutými počas umiestnenia, mali náležite identifikovať, potvrdiť, posúdiť a osvedčiť s prihliadnutím na vnútroštátne okolnosti a špecifiká tak, ako sa odporúča v odporúčaní Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa22. Tento proces by mala uľahčiť Európska komisia, ktorá na tento účel uverejnila Európske usmernenia pre potvrdzovanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa a Európsky register potvrdzovania.

__________________

__________________

22 Odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa (Ú. v. EÚ C 398, 22.12.2012, s. 1).

22 Odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa (Ú. v. EÚ C 398, 22.12.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Mala by sa zaviesť značka kvality, aby sa zabezpečilo dodržiavanie zásad a požiadaviek stanovených v Charte Európskeho zboru solidarity účastníckymi organizáciami, pokiaľ ide o ich práva a povinnosti počas všetkých fáz činností v rámci zboru. Získanie značky kvality by malo byť nevyhnutným predpokladom účasti, ale nemalo by automaticky viesť k financovaniu v rámci Európskeho zboru solidarity.

(15)  V rámci partnerstva s príslušnými zainteresovanými stranami by sa mala zaviesť značka kvality a monitorovací rámec jednotlivo pre dobrovoľníctvo a pre stáže a pracovné miesta, aby sa zabezpečilo dodržiavanie zásad a požiadaviek stanovených v Charte Európskeho zboru solidarity účastníckymi organizáciami, pokiaľ ide o ich práva a povinnosti počas všetkých fáz činností v rámci zboru. Získanie značky kvality by malo byť nevyhnutným predpokladom účasti, ale nemalo by automaticky viesť k financovaniu v rámci Európskeho zboru solidarity. Prostredníctvom značiek kvality by sa malo zabezpečiť, aby činnosti v rámci Európskeho zboru solidarity nenahrádzali samotné pracovné miesta alebo stáže. Pri postupe, ktorý vedie k priradeniu značky kvality, by nemala vznikať ďalšia byrokracia, ktorá by odradila organizácie, najmä súkromné podniky s prvkom zamestnanosti, od prispievania k Európskemu zboru solidarity. Značka kvality by mala tiež zabezpečiť, aby účastnícke organizácie dodržiavali ex ante kondicionality týkajúce sa sociálneho začleňovania a najmä príslušnú investičnú prioritu súvisiacu s prechodom od inštitucionálnych ku komunitným zdravotníckym a sociálnym službám podľa nariadenia o spoločných ustanoveniach týkajúcich sa európskych štrukturálnych a investičných fondov, a to s cieľom zabrániť tomu, aby sa finančné prostriedky EÚ dali použiť na podporu (aj keď nepriamo) segregujúcej zdravotnej a sociálnej infraštruktúry.

Odôvodnenie

Od roku 2013 Európska únia plynulo prechádza k deinštitucionalizácii zdravotníckych služieb, čo je proces nahrádzania psychiatrických kliník s dlhodobým pobytom menej izolovanými komunitnými službami v oblasti duševného zdravia, a to so zahrnutím ex ante kondicionality do európskych štrukturálnych a investičných fondov, podľa ktorej sa tieto fondy nemôžu použiť na služby inštitucionálnej zdravotnej starostlivosti. Európsky zbor solidarity by mal zahrnúť ustanovenia v tomto zmysle.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Portál Európskeho zboru solidarity by sa mal neustále vyvíjať, aby sa zabezpečil ľahký prístup k Európskemu zboru solidarity, pričom by mal byť jednotným kontaktným miestom pre jednotlivcov a organizácie, ktoré majú záujem okrem iného o registráciu, identifikáciu a porovnanie profilov a príležitostí, vytváranie sietí a virtuálne výmeny, online odbornú prípravu, jazykové kurzy a podporu po umiestnení. Zároveň by mal mať ďalšie užitočné funkcie, ktoré sa môžu vyskytnúť v budúcnosti.

(17)  Portál Európskeho zboru solidarity vo všetkých úradných jazykoch EÚ by sa mal neustále vyvíjať, aby sa zabezpečil ľahký prístup k Európskemu zboru solidarity, pričom by mal byť jednotným kontaktným miestom pre jednotlivcov a organizácie, ktoré majú záujem okrem iného o registráciu, identifikáciu a porovnanie profilov a príležitostí, vytváranie sietí a virtuálne výmeny, informácie o prebiehajúcich umiestneniach alebo projektoch v oblasti solidarity a o účastníckych organizáciách, sociálnych partneroch, príslušných európskych a vnútroštátnych kontaktných miestach, online odbornú prípravu, jazykové kurzy a podporu pred umiestnením a po umiestnení, vzájomné hodnotenia umiestnení a mechanizmy priamej spätnej väzby. Zároveň by mal ponúkať ďalšie užitočné funkcie, ktoré sa môžu vyskytnúť v budúcnosti. Osobitná pozornosť sa bude venovať tomu, aby bol portál v plnej miere dostupný všetkým mladým ľuďom bez ohľadu na ich schopnosti.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  Na zabezpečenie dobrého fungovania programu a včasného zavedenia opatrení je nevyhnutné, aby sa v rámci pracovných programov Európskeho zboru solidarity zaviedli mechanizmy na zaručenie toho, aby sa registrovaným mladým ľuďom predkladali ponuky v rámci primeraného a pomerne predvídateľného obdobia. Registrovaným osobám by sa preto mali zasielať pravidelné informácie a aktualizácie o dostupných umiestneniach a aktívne zapojených účastníckych organizáciách s cieľom stimulovať ich angažovanosť v Európskom zbore solidarity po ich registrácii a zároveň im poskytnúť príležitosť priamo kontaktovať aktérov zapojených do oblasti solidarity na vnútroštátnej aj európskej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17b)  Mal by sa vypracovať rámec kvality s normami kvality pre ponuky umiestnení v rámci Európskeho zboru solidarity. Základom by mali byť existujúce právne predpisy na ochranu práv pracovníkov, stážistov a dobrovoľníkov na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni, pokiaľ ide o sociálnu ochranu, minimálny príjem, stabilitu, zamestnanecké práva a duševné a telesné zdravie. Vymedzenie noriem by malo byť inkluzívnym procesom s plnou účasťou sociálnych partnerov, mládežníckych organizácií a dobrovoľníckych organizácií.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Týmto nariadením sa stanovuje finančné krytie na roky 2018 – 2020, ktoré má v priebehu ročného rozpočtového postupu pre Európsky parlament a Radu predstavovať hlavnú referenčnú sumu v zmysle bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení23. Hlavná referenčná suma zahŕňa presun z programu Erasmus+ (197,7 milióna EUR) a z programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (10 miliónov EUR) v rozpočtových rokoch 2018, 2019 a 2020 a je doplnená o príspevky z rôznych rozpočtových položiek viacerých programov Únie, ako je napríklad Európsky sociálny fond, mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany, program LIFE a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka.

(18)  Týmto nariadením sa stanovuje finančné krytie na roky 2018 – 2020, ktoré má v priebehu ročného rozpočtového postupu pre Európsky parlament a Radu predstavovať hlavnú referenčnú sumu v zmysle bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení23. Hlavná referenčná suma zahŕňa presun z programu Erasmus+ (197,7 milióna EUR), ktorý nemá nijako spochybniť financovanie projektov mobility, ktoré sa už schválili v rámci programu Erasmus+, a z programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (10 miliónov EUR) v rozpočtových rokoch 2018, 2019 a 2020 a je doplnená o príspevky z rôznych rozpočtových položiek viacerých programov Únie, ako je napríklad mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany a program LIFE.

__________________

__________________

23 Medziinštitucionálna dohoda z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1).

23 Medziinštitucionálna dohoda z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a)  Počas nadchádzajúcich diskusií o nasledujúcom rozpočtovom plánovacom období by nemalo mať financovanie Európskeho zboru solidarity žiadny negatívny vplyv na financovanie programu mobility Erasmus+ ani ďalších základných programov ako ESF či EPFRV;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23a)  Cieľová skupina mladých ľudí by mala byť čo najširšia a najinkluzívnejšia, aby sa na činnostiach Európskeho zboru solidarity zúčastňovali mladí ľudia z rôzneho prostredia, s rôznou úrovňou vzdelania, zručnosťami, schopnosťami, vedomosťami a skúsenosťami.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Každý subjekt ochotný zapojiť sa do Európskeho zboru solidarity, či už financovaný z rozpočtu Európskeho zboru solidarity, iného programu Únie alebo z iných zdrojov financovania, by mal získať značku kvality za predpokladu, že sú splnené príslušné podmienky. Vykonávacie štruktúry Európskeho zboru solidarity by mali nepretržite realizovať postup vedúci k udeleniu značky kvality. Udelené značky kvality by sa mali pravidelne prehodnocovať, pričom ich možno odňať, ak sa v rámci vykonaných kontrol zistí, že podmienky, ktoré viedli k ich udeleniu, už nie sú splnené.

(25)  Každý subjekt ochotný zapojiť sa do Európskeho zboru solidarity, či už financovaný z rozpočtu Európskeho zboru solidarity, iného programu Únie alebo z iných zdrojov financovania, by mal najprv získať značku kvality za predpokladu, že sú splnené príslušné podmienky. Vykonávacie štruktúry Európskeho zboru solidarity by mali nepretržite realizovať postup vedúci k udeleniu značky kvality. Pri tomto procese treba predchádzať zbytočnej administratívnej záťaži. Udelené značky kvality by sa mali pravidelne prehodnocovať, pričom ich možno odňať, ak sa v rámci vykonaných kontrol zistí, že podmienky, ktoré viedli k ich udeleniu, už nie sú splnené.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Finančné krytie Európskeho zboru solidarity v rámci okruhu 1a viacročného finančného rámca by malo byť dodatočne doplnené o finančné príspevky z ďalších programov a okruhov, čo si vyžiada zmenu nariadení (EÚ) č. 1293/201327, (EÚ) č. 1303/201328, (EÚ) č. 1305/201329, (EÚ) č. 1306/201330 ako aj rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/201331.

(40)  Finančné krytie Európskeho zboru solidarity v rámci okruhu 1a viacročného finančného rámca by malo byť dodatočne doplnené o finančné príspevky z ďalších programov a okruhov, čo si vyžiada zmenu nariadení (EÚ) č. 1293/201327, (EÚ) č. 1303/201328, (EÚ) č. 1305/201329, (EÚ) č. 1306/201330 ako aj rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/201331. Toto finančné krytie by sa malo doplniť a zároveň by sa malo zabezpečiť, aby nedošlo k nepriaznivému vplyvu na existujúce ustanovenia o financovaní pre oblasť dobrovoľníctva, sociálneho začleňovania, zamestnanosti, ale aj mobility, ktoré už sú zavedené v existujúcich programoch, najmä v programe Erasmus+. S cieľom zabezpečiť úspech a účinnosť iniciatívy a predovšetkým podporiť mladých ľudí s menším množstvom príležitostí by sa okrem toho mal zvýšiť rozpočet prostredníctvom používania primeraných finančných prostriedkov dostupných v rámci existujúceho nariadenia o VFR. Investície do Európskeho zboru solidarity by mali sprevádzať zvýšené investície do ďalších doplnkových programov EÚ, ako je Erasmus+ a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

__________________

__________________

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 185).

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 185).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

29 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

29 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

30 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

30 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

31 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 924).

31 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 924).

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  Toto nariadenie by sa malo uplatňovať od 1. januára 2018. S cieľom umožniť čo najrýchlejšie uplatňovanie opatrení stanovených v tomto nariadení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

(41)  Toto nariadenie by sa malo uplatňovať od 1. marca 2018. S cieľom umožniť čo najrýchlejšie uplatňovanie opatrení stanovených v tomto nariadení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  „činnosť v oblasti solidarity“ je činnosť, ktorej cieľom je riešiť neuspokojené spoločenské potreby v prospech komunity a zároveň podporovať osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj jednotlivca a ktorá môže mať podobu umiestnenia, projektov alebo činností v oblasti vytvárania sietí zameraných na rôzne oblasti, ako je vzdelávanie a odborná príprava, zamestnanie, rodová rovnosť, podnikanie, a najmä sociálne podnikanie, občianstvo a demokratická angažovanosť, životné prostredie a ochrana prírody, boj proti zmene klímy, predchádzanie katastrofám, pripravenosť a obnova, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, potravinová a nepotravinová pomoc, zdravie a dobré životné podmienky, tvorivosť a kultúra, telesná výchova a šport, sociálna pomoc a zabezpečenie, prijímanie a integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín, územná spolupráca a súdržnosť;

(1)  „činnosť v oblasti solidarity“ je činnosť, ktorej cieľom je riešiť neuspokojené spoločenské potreby v prospech komunity a spoločnosti ako celku a zároveň podporovať osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj jednotlivca a ktorá môže mať podobu umiestnenia, projektov alebo činností v oblasti vytvárania sietí zameraných na rôzne oblasti s európskou a medzinárodnou pridanou hodnotou a nadnárodným rozmerom, ako je formálne a neformálne vzdelávanie a odborná príprava, práca s mládežou, zamestnanie, sociálne začleňovanie, rovnosť a nediskriminácia, rodová rovnosť, sociálne podnikanie, občianstvo a demokratická angažovanosť, životné prostredie a ochrana prírody, boj proti zmene klímy, predchádzanie katastrofám, pripravenosť a obnova, komunitné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, potravinová a nepotravinová pomoc, zdravie a dobré životné podmienky, tvorivosť a kultúra, telesná výchova a šport, sociálna pomoc a zabezpečenie, pomoc mládeži, zdravotné postihnutie, solidarita medzi generáciami, prijímanie a integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane žiadateľov o azyl a utečencov, územná spolupráca a súdržnosť;

Pozmeňujúci návrh28

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  „znevýhodnení mladí ľudia“ sú osoby, ktoré potrebujú ďalšiu podporu z dôvodu zdravotného postihnutia, vzdelávacích ťažkostí, hospodárskych prekážok, kultúrnych rozdielov, zdravotných problémov, sociálnych či geografických prekážok;

(3) „mladí ľudia s menším množstvom príležitostí“ sú osoby, ktoré potrebujú ďalšiu podporu z dôvodu, že sú v porovnaní so svojimi rovesníkmi v nevýhode, pretože sú vystavení jednému či viacerým faktorom vylúčenia alebo prekážkam, ako sú zdravotné postihnutie, vzdelávacie ťažkosti, hospodárske prekážky, kultúrne rozdiely, zdravotné problémy telesného a duševného charakteru, sociálne či geografické prekážky;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  „účastnícka organizácia“ je akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, ktorému bola udelená značka kvality Európskeho zboru solidarity a ktorý účastníkom Európskeho zboru solidarity ponúka umiestnenie alebo vykonáva iné činnosti v rámci Európskeho zboru solidarity;

(4)  „účastnícka organizácia“ je akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, ktorému bola udelená značka kvality Európskeho zboru solidarity a ktorý účastníkom Európskeho zboru solidarity ponúka dobrovoľnícke, stážové alebo pracovné umiestnenie alebo vykonáva iné činnosti v rámci Európskeho zboru solidarity;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  „umiestnenie v oblasti solidarity“ je dobrovoľnícka činnosť, stáž alebo pracovné miesto v oblasti súvisiacej so solidaritou, ktoré sú organizované účastníckou organizáciou a ktoré prispievajú k riešeniu kľúčových spoločenských výziev a zároveň posilňujú osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj a zamestnateľnosť účastníkov Európskeho zboru solidarity, ktorí ich vykonávajú buď v inej krajine, než je krajina ich trvalého pobytu (cezhranične), alebo v krajine svojho trvalého pobytu (v rámci krajiny);

(5)  „umiestnenie v oblasti solidarity“ je dobrovoľnícka činnosť, stáž alebo pracovné miesto v oblasti súvisiacej so solidaritou, ktoré sú organizované účastníckou organizáciou a ktoré prispievajú k riešeniu kľúčových spoločenských výziev a zároveň posilňujú osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj a zamestnateľnosť účastníkov Európskeho zboru solidarity, ktorí ich vykonávajú buď v inej krajine, než je krajina ich trvalého pobytu (cezhranične), alebo výnimočne, pokiaľ ide o mladých ľudí s menším množstvom príležitostí, v krajine svojho trvalého pobytu (v rámci krajiny);

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  „dobrovoľnícka činnosť“ je neplatená dobrovoľnícka práca vykonávaná na plný pracovný čas32 v trvaní najviac 12 mesiacov, ktorá mladým ľuďom poskytuje príležitosť prispievať ku každodennej práci organizácií, ktoré pôsobia v oblastiach súvisiacich so solidaritou, a ktorá je v konečnom dôsledku prospešná pre komunity, v ktorých sa dané činnosti vykonávajú, a to vrátane solídneho rozmeru vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom umožniť mladým dobrovoľníkom získať zručnosti a schopnosti, ktoré budú užitočné pre ich osobný, vzdelávací, sociálny a profesijný rozvoj.

(6)  „dobrovoľnícka činnosť“ je neplatené dobrovoľnícke umiestnenie v rámci subjektu verejného sektora alebo v účastníckej organizácii v neziskovom sektore, ktorá sa vykonáva buď na plný pracovný čas32, alebo na kratší pracovný čas v trvaní najviac 12 mesiacov, ktorá mladým ľuďom poskytuje príležitosť prispievať ku každodennej práci organizácií, ktoré pôsobia v oblastiach súvisiacich so solidaritou, a ktorá je v konečnom dôsledku prospešná pre komunity, v ktorých sa dané činnosti vykonávajú, a to vrátane solídneho rozmeru vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom umožniť mladým dobrovoľníkom získať, potvrdiť a osvedčiť zručnosti a schopnosti, ktoré budú užitočné pre ich osobný, vzdelávací, sociálny a profesijný rozvoj a ktoré zároveň prispejú k ich zamestnateľnosti.

__________________

__________________

32 Vo všeobecnosti ide o činnosť vykonávanú nepretržite päť dní v týždni sedem hodín denne.

32 Vo všeobecnosti ide o činnosť vykonávanú nepretržite päť dní v týždni sedem hodín denne.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  „stáž“ je obdobie pracovnej praxe v trvaní od dvoch do dvanástich mesiacov, ktorá je odmeňovaná organizáciou v úlohe hostiteľského subjektu vo vzťahu k účastníkovi Európskeho zboru solidarity, pričom táto pracovná prax vychádza z písomnej dohody o vykonávaní stáže obsahujúcej prvok vzdelávania a odbornej prípravy a jej cieľom je získať praktické a odborné skúsenosti v záujme zvýšenia zamestnateľnosti a uľahčenia prechodu do riadneho zamestnania;

(8)  „stáž“ je obdobie pracovnej praxe v trvaní od troch do šiestich mesiacov, ktoré sa dá predĺžiť len raz a na maximálne dvanásť mesiacov, a to u tej istej účastníckej organizácie, pričom táto prax je odmeňovaná organizáciou v úlohe hostiteľského subjektu vo vzťahu k účastníkovi Európskeho zboru solidarity a obsahuje prvok vzdelávania a odbornej prípravy, vykonáva sa s cieľom nadobudnúť praktické a odborné skúsenosti v záujme získania schopností užitočných pre osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj účastníka, zakladá sa na písomnej dohode uzavretej na začiatku stáže medzi účastníkom a účastníckou organizáciou, v ktorej sú uvedené ciele vzdelávania, pracovné podmienky a trvanie stáže, odmena účastníka a práva a povinnosti strán podľa platného vnútroštátneho práva a/alebo uplatniteľných kolektívnych dohôd krajiny, kde sa stáž vykonáva, a nepredstavuje náhradu riadneho zamestnania;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  „pracovné miesto“ je obdobie práce v trvaní od dvoch do dvanástich mesiacov, ktorá je odmeňovaná účastníckou organizáciou zamestnávajúcou účastníka Európskeho zboru solidarity a ktorá sa vykonáva v účastníckej krajine na základe pracovnej zmluvy v súlade s vnútroštátnym právnym rámcom danej účastníckej krajiny;

(9)  „pracovné miesto“ je obdobie práce v trvaní najmenej šesť mesiacov, ktorá je založená na písomnej pracovnej zmluve, ktorá dodržiava všetky podmienky zamestnávania v zmysle vnútroštátneho práva a/alebo uplatniteľných kolektívnych dohôd krajiny, v ktorej je práca vykonávaná, a je odmeňovaná účastníckou organizáciou zamestnávajúcou účastníka Európskeho zboru solidarity;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  „projekt v oblasti solidarity“ je miestna iniciatíva na obdobie dvoch až dvanástich mesiacov, ktorú pripravili a vykonávajú skupiny minimálne piatich účastníkov Európskeho zboru solidarity s cieľom riešiť kľúčové výzvy v ich miestnych komunitách a zároveň ich prepojiť so širšou európskou perspektívou;

(10)  „projekt v oblasti solidarity“ je miestna iniciatíva na obdobie dvoch až dvanástich mesiacov, ktorú pripravili a vykonávajú skupiny minimálne piatich účastníkov Európskeho zboru solidarity s cieľom riešiť kľúčové výzvy v ich miestnych komunitách a zároveň ich prepojiť so širšou európskou perspektívou. Organizácia usmernení, ako aj podpora pred umiestnením a po umiestnení zo strany sprostredkujúcej organizácie alebo miestnych orgánov je povinná, aby sa činnosť v oblasti solidarity uskutočnila s cieľom zabezpečiť udržateľnosť projektu a kvalitu dodávaných služieb;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  „značka kvality“ je osvedčenie udelené verejnému alebo súkromnému subjektu alebo medzinárodnej organizácii, ktoré sú ochotné poskytnúť umiestnenie v rámci Európskeho zboru solidarity, v súlade s postupom, ktorého cieľom je zaručiť dodržiavanie zásad a požiadaviek uvedených v Charte Európskeho zboru solidarity;

(11)  „značka kvality“ je osvedčenie udelené verejnému alebo súkromnému subjektu alebo medzinárodnej organizácii, ktoré sa chcú stať účastníckou organizáciou a ktoré sú ochotné poskytnúť umiestnenie v rámci Európskeho zboru solidarity, v súlade s postupom, ktorého cieľom je zaručiť dodržiavanie zásad a požiadaviek uvedených v Charte Európskeho zboru solidarity a zabezpečiť kvalitu služieb poskytovaných účastníckymi organizáciami; v rámci partnerstva s príslušnými zainteresovanými stranami sa zavedie osobitná značka kvality pre dobrovoľnícke umiestnenia a pre stážové a pracovné umiestnenia;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  „Charta Európskeho zboru solidarity“ je dokument, v ktorom sa stanovujú príslušné práva a povinnosti, ku ktorých dodržiavaniu sa musia zaviazať všetky subjekty, ktoré majú záujem zapojiť sa do Európskeho zboru solidarity;

(12)  „Charta Európskeho zboru solidarity“ je dokument, v ktorom sa stanovujú príslušné práva a povinnosti, ku ktorých dodržiavaniu a neustálemu rešpektovaniu sa musia vopred zaviazať všetky subjekty, ktoré majú záujem zapojiť sa do Európskeho zboru solidarity, aby získali značku kvality a udržali si ju;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  „centrum zdrojov Európskeho zboru solidarity“ sú doplnkové funkcie vykonávané určenou národnou agentúrou na podporu rozvoja a vykonávania činností v rámci Európskeho zboru solidarity, ako aj na identifikáciu schopností získaných účastníkmi prostredníctvom ich umiestnenia a projektov;

(13)  „centrum zdrojov Európskeho zboru solidarity“ sú doplnkové funkcie vykonávané subjektom zvoleným na tento účel po postupe pridelenia verejnej zákazky na podporu rozvoja, vykonávania a kvality činností v rámci Európskeho zboru solidarity, ako aj na identifikáciu schopností získaných účastníkmi prostredníctvom ich umiestnenia a projektov;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Cieľom Európskeho zboru solidarity je zvýšiť účasť mladých ľudí a organizácií na dostupných a vysokokvalitných činnostiach v oblasti solidarity, a tým prispieť k posilňovaniu súdržnosti a solidarity v Európe, podporovaniu komunít a riešeniu spoločenských výziev.

1.  Cieľom Európskeho zboru solidarity je prispieť k posilňovaniu súdržnosti a presadzovať solidaritu v Európe, podporiť komunity a pohotovo a účinne reagovať na spoločenské výzvy zvýšením účasti mladých ľudí a organizácií na dostupných a vysokokvalitných činnostiach v oblasti solidarity.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zaistiť vysokú kvalitu a náležité uznávanie činností v oblasti solidarity, ktoré sa ponúkajú účastníkom Európskeho zboru solidarity, ako aj ich prínos k riešeniu konkrétnych neuspokojených spoločenských potrieb a posilňovaniu komunít.

b)  zaistiť vysokú kvalitu a náležité uznávanie činností v oblasti solidarity, ktoré sa ponúkajú účastníkom Európskeho zboru solidarity, ako aj ich prínos k riešeniu konkrétnych spoločenských potrieb a posilňovaniu komunít.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b a (nové

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  zabezpečiť, aby sa náležite identifikoval, potvrdil, posúdil a schválil osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj účastníkov, ako aj ich vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré sú vzdelávacím výstupom umiestnenia.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b b (nové

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  zvýšiť začleňovanie mladých ľudí s menším množstvom príležitostí do Európskeho zboru solidarity vytvorením prispôsobených formátov a presadzovaním osobitných a personalizovaných usmernení a podporných opatrení s osobitným rozpočtom;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bc)  zabrániť tomu, aby organizácie zmenili opatrenia sociálnej zodpovednosti na opatrenia v rámci Európskeho zboru solidarity a tak zneužívali finančné prostriedky;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  umiestnenia a projekty v oblasti solidarity a činnosti v oblasti vytvárania sietí;

a)  umiestnenia v oblasti solidarity vo forme

 

i)   dobrovoľníckej činnosti;

 

ii)   stáží alebo pracovných miest;

 

iii)   projektov a činností v oblasti vytvárania sietí;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  umiestnenia v oblasti solidarity vo forme dobrovoľníckej činnosti, stáže alebo pracovného miesta vrátane jednotlivých cezhraničných a vnútroštátnych umiestnení, ako aj umiestnení dobrovoľníckych tímov;

a)  umiestnenia v oblasti solidarity vo forme dobrovoľníckej činnosti, stáže alebo pracovného miesta vrátane jednotlivých cezhraničných a v prípade mladých ľudí s menším množstvom príležitostí vnútroštátnych umiestnení, ako aj umiestnení dobrovoľníckych tímov;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  činnosti v oblasti vytvárania sietí pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa zúčastňujú na Európskom zbore solidarity.

c)  činnosti v oblasti vytvárania sietí pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa zúčastňujú alebo sú ochotné zúčastniť sa na Európskom zbore solidarity.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  opatrenia zamerané na zabezpečenie kvality umiestnení v oblasti solidarity vrátane odbornej prípravy, jazykovej podpory, administratívnej podpory pre účastníkov a účastnícke organizácie, poistenia, podpory po umiestnení, ako aj vypracovania osvedčenia, v ktorom sa uvádzajú a potvrdzujú znalosti, zručnosti a schopnosti nadobudnuté počas umiestnenia;

a)  opatrenia zamerané na zabezpečenie kvality a dostupnosti umiestnení v oblasti solidarity vrátane komplexnej online a offline odbornej prípravy, jazykovej podpory, administratívnej podpory pre účastníkov a účastnícke organizácie, poistenia, podpory pred umiestnením a po umiestnení, ako aj vypracovania úradného osvedčenia, ktoré stavia na skúsenostiach s osvedčením Youth Pass a v ktorom sa uvádzajú, potvrdzujú, posudzujú a osvedčujú znalosti, zručnosti a schopnosti nadobudnuté počas umiestnenia; v prípade potreby podpora po umiestnení pre účastníkov so záujmom o zriadenie a riadenie združení, družstiev, sociálnych podnikov, mládežníckych organizácií a komunitných centier;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  rozvoj a udržiavanie značky kvality pre subjekty ochotné poskytovať umiestnenia pre Európsky zbor solidarity s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásad a požiadaviek uvedených v Charte Európskeho zboru solidarity;

b)  rozvoj a udržiavanie značiek kvality pre subjekty ochotné poskytovať dobrovoľnícke, ako aj stážové a pracovné umiestnenia pre Európsky zbor solidarity s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásad a požiadaviek uvedených v Charte Európskeho zboru solidarity; osobitný postup akreditácie pre subjekty, ktoré chcú poskytnúť dobrovoľnícke umiestnenia, a pre subjekty, ktoré chcú poskytnúť pracovné a stážové umiestnenia, s rozličnými kritériami hodnotenia, čím sa prístup k programu obmedzí na činnosti, na ktoré je akreditovaný;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Tieto opatrenia si vyžadujú prekonanie digitálnej priepasti, aby sa táto cesta solidarity, ako sa navrhuje v rámci Európskeho zboru solidarity, sprístupnila všetkým mladým Európanom, najmä mladým ľuďom z vidieckych oblastí.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  Európsky sociálny fond prispieva sumou 35 000 000 EUR v bežných cenách;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka prispieva sumou 1 800 000 EUR v bežných cenách.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Zvyšok by sa mal financovať využívaním všetkých finančných prostriedkov dostupných podľa existujúceho nariadenia o VFR;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Z pridelených finančných prostriedkov sa môžu hradiť aj výdavky na prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti, ktoré sú nevyhnutné na správu Európskeho zboru solidarity a dosiahnutie jeho cieľov, konkrétne štúdie, stretnutia odborníkov, informačné a komunikačné akcie, výdavky spojené s vytvorením, údržbou a aktualizáciou portálu Európskeho zboru solidarity a potrebných podporných IT systémov, ako aj všetky ďalšie výdavky na technickú a administratívnu pomoc, ktoré Komisii vzniknú pri správe Európskeho zboru solidarity.

4.  Z pridelených finančných prostriedkov sa môžu hradiť aj výdavky na prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti, ktoré sú nevyhnutné na správu Európskeho zboru solidarity a dosiahnutie jeho cieľov, konkrétne prispôsobená a personalizovaná podpora zúčastneným mladým ľuďom s menším množstvom príležitostí, štúdie, stretnutia odborníkov, informačné a komunikačné akcie, výdavky spojené s vytvorením, údržbou a aktualizáciou portálu Európskeho zboru solidarity a potrebných podporných IT systémov, ako aj všetky ďalšie výdavky na technickú a administratívnu pomoc, ktoré Komisii vzniknú pri správe Európskeho zboru solidarity.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Žiadosť oprávneného subjektu, aby sa stal účastníckou organizáciou Európskeho zboru solidarity, posudzuje príslušný vykonávací orgán Európskeho zboru solidarity s cieľom potvrdiť, že činnosti tohto subjektu spĺňajú požiadavky Európskeho zboru solidarity.

2.  Žiadosť oprávneného subjektu, aby sa stal účastníckou organizáciou Európskeho zboru solidarity, posudzuje príslušný vykonávací orgán Európskeho zboru solidarity s cieľom potvrdiť, že činnosti tohto subjektu spĺňajú požiadavky Európskeho zboru solidarity. Každý subjekt, ktorý významne zmení svoje činnosti, informuje príslušný vykonávací orgán na účely opätovného posúdenia. Postup prihlasovania a registrácie je používateľsky ústretový. Je nevyhnutné vyhýbať sa administratívnej záťaži. Postup, ktorý vedie k zložke dobrovoľníctva, sa odlišuje od postupu, ktorý vedie k prideleniu značky kvality za zložku dobrovoľníctva, pričom sa zohľadňujú osobitné charakteristiky každej zložky.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia v spolupráci s účastníckymi krajinami pravidelne monitoruje výkonnosť Európskeho zboru solidarity v oblasti dosahovania jeho cieľov.

1.  Komisia v spolupráci s účastníckymi krajinami prioritne zavedie rámec na monitorovanie a hodnotenie, ktorý sa bude používať na monitorovanie výkonnosti Európskeho zboru solidarity v oblasti dosahovania jeho cieľov.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  počet organizácií, ktoré sú držiteľmi značky kvality a ktorým bolo na ich činnosti poskytnuté financovanie v rámci Európskeho zboru solidarity.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V každej krajine zapojenej do Európskeho zboru solidarity pôsobia národné agentúry určené na riadenie akcií uvedených v kapitole III nariadenia (EÚ) č. 1288/2013 v ich príslušných krajinách aj ako národné agentúry v rámci Európskeho zboru solidarity.

V každej krajine zapojenej do Európskeho zboru solidarity pôsobia národné agentúry určené na riadenie akcií uvedených v kapitole III nariadenia (EÚ) č. 1288/2013 v ich príslušných krajinách aj ako národné agentúry v rámci Európskeho zboru solidarity. Organizácie siete EURES, ako sa vymedzujú v článku 7 nariadenia (EÚ) 2016/589, pomáhajú týmto národným agentúram pri riadení činností v oblasti solidarity vo forme stážových a pracovných umiestnení a pri príslušných opatreniach týkajúcich sa kvality a podpory v rámci Európskeho zboru solidarity.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Európsky zbor solidarity

Referenčné čísla

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

12.6.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

12.6.2017

Postup pridružených výborov - dátum oznámenia na schôdzi

5.10.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Brando Benifei

18.9.2017

Prerokovanie vo výbore

10.10.2017

4.12.2017

 

 

Dátum prijatia

11.1.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

4

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Georges Bach, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Ivari Padar, Evelyn Regner, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniele Viotti

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

35

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic, Yana Toom

Georges Bach, David Casa, Deirdre Clune, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc

Maria Arena, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Ivari Padar, Emilian Pavel, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Daniele Viotti, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

4

-

ENF

GUE/NGL

NI

Joëlle Mélin

Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

5

0

ECR

EFDD

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

Laura Agea

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (30.11.2017)

pre Výbor pre kultúru a vzdelávanie

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, (EÚ) č. 1293/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a rozhodnutie č. 1313/2013

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Eleonora Forenza

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom návrhu Komisie je stanoviť právny rámec pre Európsky zbor solidarity (ESC) prostredníctvom zmeny nariadení (EÚ) č. 1288/2013, (EÚ) č. 1293/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1306/2013 a rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ. Budúci zbor solidarity má zároveň zahŕňať už existujúcu Európsku dobrovoľnícku službu (EDS). Treba poznamenať, že Európsky zbor solidarity a Európska dobrovoľnícka služba nepatria do rovnakej oblasti zodpovednosti, keďže EDS realizovala dobrovoľnícke programy v krajinách mimo EÚ. Spravodajkyňa preto považuje za dôležité zabezpečiť, aby sa činnosti vykonávané v rámci predchádzajúceho programu neukončili, keď dôjde k zlúčeniu oboch programov.

V rámci Európskeho zboru solidarity sa má do roku 2020 mobilizovať 100 000 mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov prostredníctvom projektov zameraných na zachovanie a ochranu životného prostredia alebo na sociálnu súdržnosť. Návrh Komisie je založený na filozofii Charty základných práv EÚ(1). Prístup k programu budú mať členské štáty EÚ a prípadne ďalšie krajiny na základe dvojstranných dohôd, ale treba mať na pamäti, že v súčasnosti prechádzajú cez územie EÚ osoby bez pasu ktoréhokoľvek členského štátu. Preto je nutné, aby program zahŕňal aj mladých ľudí, ktorí nemajú preukaz totožnosti vydaný členským štátom, a malo by sa im uľahčiť získanie povolení na pobyt a víz.

Solidarita je jednou zo zásad, na ktorých je založená EÚ. Vymedzuje európsky projekt a zabezpečuje nevyhnutnú jednotu na zvládanie súčasných a budúcich kríz. Pri príležitosti osláv 60. výročia Rímskych zmlúv Európska rada, Parlament a Komisia opätovne potvrdili svoj záväzok posilňovať solidaritu s cieľom podporovať celkový rozvoj ľudstva(2).

Spravodajkyňa sa domnieva, že je mimoriadne dôležité podporovať mladých ľudí, ktorí sú väčšmi zasiahnutí hospodárskou krízou, a teda zraniteľnejší, a pomáhať im, aby sa zapájali do všetkých typov opatrení zameraných na zlepšenie systémov a politík v kontexte solidarity, pretože to prispieva k posilňovaniu kultúry ľudských práv, na ktorých sa zakladá EÚ.

Treba zdôrazniť, že práva žien, LGBTQI osôb a migrantov sú ľudské práva, a vzhľadom na to, že tieto skupiny sú obzvlášť zraniteľné, je nutné začleniť do usmernení programu rodové a migračné hľadisko.

Je chvályhodné, že Komisia prijala osobitné opatrenia pre znevýhodnených mladých ľudí, pokiaľ ide o prístup k dobrovoľnému programu odbornej prípravy, ktorý nesmie v žiadnom prípade nahrádzať platenú prácu alebo tie stáže, ktoré sú regulované príslušnými miestnymi právnymi predpismi a ktorých výsledkom má byť uzavretie pracovných zmlúv. Preto je namieste vyzvať Komisiu a členské štáty, aby situáciu monitorovali a zabezpečili, že k takýmto prípadom nebude dochádzať.

Spravodajkyňa považuje za znepokojujúce, že zdroje, ktoré už boli vyčlenené alebo vynaložené na sektor vzdelávania a kultúry, ako je Erasmus +, sa presúvajú do novovytvoreného programu Európskeho zboru solidarity. Erasmus + sa ukázal ako jeden z najlepších prostriedkov na upevňovanie európskeho povedomia. Skúsenosti získané prostredníctvom programu Erasmus + majú kultúrnu a vzdelávaciu hodnotu a táto skutočnosť by sa tiež mohla využiť na zabezpečenie vysokého štandardu odbornej prípravy v rámci programu Európskeho zboru solidarity.

Spravodajkyňa sa navyše domnieva, že sociálni partneri a všetky zainteresované subjekty občianskej spoločnosti sa musia podieľať sa na procese hodnotenia ex ante, aktivácie, dohľadu a monitorovania programu, bez toho, aby zasahovali do činnosti dobrovoľných sietí civilnej ochrany, ktoré vďaka pôsobeniu v oblasti ochrany životného prostredia alebo zapojeniu do procesov obnovy po prírodných katastrofách prispeli k programom Komisie zameraným na činnosti v rámci reakcie na katastrofy alebo ochrany životného prostredia a spolupracovali na nich.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor vzal na vedomie tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Mladým ľuďom by sa mali poskytnúť ľahko dostupné príležitosti na zapojenie sa do činností v oblasti solidarity, ktoré by im pomohli vyjadriť ich odhodlanie konať v prospech komunít a zároveň získať užitočné skúsenosti, zručnosti a schopnosti potrebné pre ich osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj, čím by sa zlepšila ich zamestnateľnosť. Týmito činnosťami by sa podporila aj mobilita mladých dobrovoľníkov, stážistov a pracovníkov.

(4)  Mladým ľuďom by sa mali poskytnúť ľahko dostupné príležitosti na zapojenie sa do činností v oblasti solidarity, ktoré by im pomohli vyjadriť ich odhodlanie konať v prospech komunít a zároveň získať užitočné skúsenosti, zručnosti a schopnosti potrebné pre ich osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj, čím by sa zlepšila ich zamestnateľnosť. Týmito činnosťami, ktoré by mali byť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti mobility pracovnej sily, by sa podporila aj mobilita mladých dobrovoľníkov, stážistov a pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Činnosti v oblasti solidarity ponúkané mladým ľuďom by mali byť kvalitné v tom zmysle, že by mali reagovať na neuspokojené spoločenské potreby, prispievať k posilňovaniu komunít, ponúkať mladým ľuďom príležitosť získať cenné znalosti a schopnosti, mali by byť finančne dostupné pre mladých ľudí a mali by sa vykonávať v bezpečnom a zdravom prostredí.

(5)  Činnosti v oblasti solidarity ponúkané mladým ľuďom by mali byť kvalitné v tom zmysle, že by mali reagovať na neuspokojené spoločenské potreby, prispievať k posilňovaniu miestnych komunít a sociálnej súdržnosti, ponúkať mladým ľuďom príležitosť získať cenné znalosti a schopnosti, mali by byť finančne dostupné pre mladých ľudí a mali by sa vykonávať v bezpečnom a zdravom prostredí.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Európsky zbor solidarity by mal fungovať ako jediný kontaktný bod pre činnosti v oblasti solidarity v celej Únii. Mal by sa zabezpečiť súlad a komplementárnosť tohto rámca s ďalšími príslušnými politikami a programami Únie. Európsky zbor solidarity by mal stavať na silných stránkach a synergiách existujúcich programov, konkrétne Európskej dobrovoľníckej služby. Mal by tiež dopĺňať úsilie členských štátov zamerané na podporu mladých ľudí a uľahčovať prechod mladých ľudí zo školy do zamestnania v rámci záruky pre mladých ľudí19 tým, že im poskytne ďalšie príležitosti pre vstup na trh práce vo forme stáží alebo pracovných miest v oblastiach súvisiacich so solidaritou v ich domovskom členskom štáte alebo za hranicami. Mala by sa takisto zabezpečiť komplementárnosť s existujúcimi sieťami na úrovni Únie relevantnými pre činnosti Európskeho zboru solidarity, ako je napríklad európska sieť verejných služieb zamestnanosti, EURES a sieť Eurodesk. Okrem toho by sa mala zabezpečiť komplementárnosť medzi existujúcimi súvisiacimi systémami, konkrétne vnútroštátnymi systémami solidarity a programami mobility pre mladých ľudí, a Európskym zborom solidarity, pričom by sa v prípade potreby malo vychádzať z osvedčených postupov.

(6)  Európsky zbor solidarity by mal fungovať ako jediný kontaktný bod – bez diskriminácie na základe rodu alebo spoločenskej triedy – pre činnosti v oblasti solidarity v celej Únii. Mal by sa zabezpečiť súlad a komplementárnosť tohto rámca s ďalšími príslušnými politikami a programami Únie. Európsky zbor solidarity by mal stavať na silných stránkach a synergiách existujúcich programov, konkrétne Európskej dobrovoľníckej služby. Mal by tiež dopĺňať úsilie členských štátov zamerané na podporu mladých ľudí a uľahčovať prechod mladých ľudí zo školy do zamestnania v rámci záruky pre mladých ľudí19 tým, že im poskytne ďalšie príležitosti pre vstup na trh práce vo forme stáží alebo pracovných miest v oblastiach súvisiacich so solidaritou v ich domovskom členskom štáte alebo za hranicami. Mala by sa takisto zabezpečiť komplementárnosť s existujúcimi sieťami na úrovni Únie relevantnými pre činnosti Európskeho zboru solidarity, ako je napríklad európska sieť verejných služieb zamestnanosti, EURES a sieť Eurodesk. Okrem toho by sa mala zabezpečiť komplementárnosť medzi existujúcimi súvisiacimi systémami, konkrétne vnútroštátnymi systémami solidarity a programami mobility pre mladých ľudí vrátane systémov pôsobiacich na regionálnej alebo miestnej úrovni, a Európskym zborom solidarity, pričom by sa v prípade potreby malo vychádzať z osvedčených postupov.

_________________

_________________

19 Odporúčanie Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých ľudí (2013/C 120/01).

19 Odporúčanie Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých ľudí (2013/C 120/01).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Na to, aby sa maximalizoval vplyv Európskeho zboru solidarity, by sa mali zaviesť opatrenia, vďaka ktorým budú môcť k dosahovaniu cieľov Európskeho zboru solidarity prispievať aj ďalšie programy Únie, ako je napríklad Fond pre azyl, migráciu a integráciu, program Európa pre občanov, Európsky fond regionálneho rozvoja a program v oblasti zdravia, a to podporou činností patriacich do jeho pôsobnosti. Tento príspevok by mal byť financovaný v súlade s príslušnými základnými aktmi daných programov. Po získaní značky kvality Európskeho zboru solidarity by príjemcovia mali dostať prístup do portálu Európskeho zboru solidarity a mali by mať možnosť využívať opatrenia v oblasti kvality a podporné opatrenia podľa typu ponúkanej činnosti.

(7)  Na to, aby sa maximalizoval vplyv Európskeho zboru solidarity, by sa mali zaviesť opatrenia, vďaka ktorým budú môcť k dosahovaniu cieľov Európskeho zboru solidarity prispievať aj ďalšie programy Únie, ako je napríklad Fond pre azyl, migráciu a integráciu, program Európa pre občanov, Európsky fond regionálneho rozvoja a program v oblasti zdravia, a to podporou činností patriacich do jeho pôsobnosti. Tento príspevok by mal byť financovaný v súlade s príslušnými základnými aktmi daných programov, pričom cieľom je zabezpečiť väčšie zapojenie mladých ľudí, občianskej spoločnosti a existujúcich systémov dobrovoľníctva v členských štátoch. Po získaní značky kvality Európskeho zboru solidarity by príjemcovia mali dostať prístup do portálu Európskeho zboru solidarity a mali by mať možnosť využívať opatrenia v oblasti kvality a podporné opatrenia podľa typu ponúkanej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Týmto nariadením sa stanovuje finančné krytie na roky 2018 – 2020, ktoré má v priebehu ročného rozpočtového postupu pre Európsky parlament a Radu predstavovať hlavnú referenčnú sumu v zmysle bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení23. Hlavná referenčná suma zahŕňa presun z programu Erasmus+ (197,7 milióna EUR) a z programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (10 miliónov EUR) v rozpočtových rokoch 2018, 2019 a 2020 a je doplnená o príspevky z rôznych rozpočtových položiek viacerých programov Únie, ako je napríklad Európsky sociálny fond, mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany, program LIFE a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka.

(18)  Týmto nariadením sa stanovuje finančné krytie na roky 2018 – 2020, ktoré má v priebehu ročného rozpočtového postupu pre Európsky parlament a Radu predstavovať hlavnú referenčnú sumu v zmysle bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení23. S výnimkou presunov by hlavná referenčná suma mala byť financovaná využívaním všetkých finančných prostriedkov dostupných podľa nariadenia Rady (, Euratom) č. 1311/201323a.

_________________

_________________

23 Medziinštitucionálna dohoda z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1).

23 Medziinštitucionálna dohoda z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1).

 

23a Nariadenie Rady (EÚ) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a)  Keď opatrenia Európskeho zboru solidarity priamo nesúvisia s finančnými prostriedkami dostupnými podľa nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, Komisia by mala zabezpečiť, aby bolo k dispozícii nové dodatočné financovanie.

Odôvodnenie

Opatrenia Európskeho fondu solidarity musia súvisieť s fondmi a programami, prostredníctvom ktorých sú financované; v prípade opatrení, ktoré s nimi nesúvisia, musí Komisia zabezpečiť, aby boli k dispozícii ďalšie zdroje financovania na vykonávanie týchto opatrení.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  S cieľom maximalizovať vplyv Európskeho zboru solidarity by sa mali prijať ustanovenia, ktoré účastníckym krajinám umožnia sprístupniť dodatočné vnútroštátne finančné prostriedky v súlade s pravidlami Európskeho zboru solidarity.

(20)  S cieľom maximalizovať vplyv Európskeho zboru solidarity by členské štáty a prípadne príslušné orgány na nižšej než štátnej úrovni s vlastnými výlučnými legislatívnymi právomocami, ako aj účastnícke krajiny mali prijať ustanovenia, ktorými sa sprístupnia dodatočné vnútroštátne, regionálne a miestne finančné prostriedky v súlade s pravidlami Európskeho zboru solidarity.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu toho, aby boli činnosti podporované Európskym zborom solidarity prístupné všetkým mladým ľuďom, a najmä tým najviac znevýhodneným. Mali by sa preto zaviesť osobitné opatrenia s cieľom podporovať sociálne začleňovanie a účasť znevýhodnených mladých ľudí, ako aj zohľadňovať obmedzenia vyplývajúce z odľahlosti najvzdialenejších regiónov Únie a zámorských krajín a území24. V rovnakom duchu by sa účastnícke krajiny mali usilovať prijať všetky primerané opatrenia na odstránenie právnych a administratívnych prekážok riadneho fungovania Európskeho zboru solidarity. Podľa možnosti a bez toho, aby boli dotknuté schengenské acquis a právne predpisy Únie týkajúce sa vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, sem patrí vyriešenie administratívnych otázok, v dôsledku ktorých vznikajú ťažkosti pri získavaní víz a povolení na pobyt.

(24)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu toho, aby boli činnosti podporované Európskym zborom solidarity prístupné všetkým mladým ľuďom, a najmä tým najviac znevýhodneným. Mali by sa preto zaviesť osobitné opatrenia s cieľom podporovať sociálne začleňovanie a účasť znevýhodnených mladých ľudí, ako aj zohľadňovať obmedzenia vyplývajúce z odľahlosti najvzdialenejších regiónov Únie a zámorských krajín a území24. V rovnakom duchu by sa členské štáty a účastnícke krajiny mali usilovať prijať všetky primerané opatrenia na odstránenie právnych a administratívnych prekážok riadneho fungovania Európskeho zboru solidarity. Podľa možnosti a bez toho, aby boli dotknuté schengenské acquis a právne predpisy Únie týkajúce sa vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, sem patrí vyriešenie administratívnych otázok, v dôsledku ktorých vznikajú ťažkosti pri získavaní víz a povolení na pobyt.

_________________

_________________

24 Jednotlivci zo zámorských krajín alebo území a príslušné verejné a/alebo súkromné subjekty a inštitúcie zo zámorských krajín alebo území sa môžu na programoch zúčastniť v súlade s rozhodnutím Rady 2001/822/ES z 27. novembra 2001 o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu (Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1).

24 Jednotlivci zo zámorských krajín alebo území a príslušné verejné a/alebo súkromné subjekty a inštitúcie zo zámorských krajín alebo území sa môžu na programoch zúčastniť v súlade s rozhodnutím Rady 2001/822/ES z 27. novembra 2001 o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu (Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Každý subjekt ochotný zapojiť sa do Európskeho zboru solidarity, či už financovaný z rozpočtu Európskeho zboru solidarity, iného programu Únie alebo z iných zdrojov financovania, by mal získať značku kvality za predpokladu, že sú splnené príslušné podmienky. Vykonávacie štruktúry Európskeho zboru solidarity by mali nepretržite realizovať postup vedúci k udeleniu značky kvality. Udelené značky kvality by sa mali pravidelne prehodnocovať, pričom ich možno odňať, ak sa v rámci vykonaných kontrol zistí, že podmienky, ktoré viedli k ich udeleniu, už nie sú splnené.

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Primeraná osveta, propagácia a informovanie o príležitostiach a výsledkoch akcií podporovaných Európskym zborom solidarity by sa mali zabezpečiť na európskej, vnútroštátnej i miestnej úrovni. Na osvetových, propagačných a informačných činnostiach by sa mali podieľať všetky vykonávacie orgány Európskeho zboru solidarity, a to v prípade potreby aj s podporou ďalších kľúčových zainteresovaných strán.

(28)  Primeraná osveta, propagácia a informovanie o príležitostiach a výsledkoch akcií podporovaných Európskym zborom solidarity by sa mali zabezpečiť prostredníctvom webových portálov na európskej, vnútroštátnej, regionálnej i miestnej úrovni. Na osvetových, propagačných a informačných činnostiach by sa mali podieľať všetky vykonávacie orgány Európskeho zboru solidarity a programy Únie, ktoré sú už spojené s Európskym zborom solidarity.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  S cieľom zabezpečiť účinnejšiu komunikáciu so širokou verejnosťou a zvýšiť synergie komunikačných aktivít realizovaných na podnet Komisie by sa zdroje pridelené na komunikáciu podľa tohto nariadenia mali vzťahovať aj na podporu komunikácie s verejnosťou v súvislosti s politickými prioritami Únie za predpokladu, že súvisia so všeobecným cieľom tohto nariadenia.

(29)  S cieľom zabezpečiť účinnejšiu komunikáciu so širokou verejnosťou a zvýšiť synergie komunikačných aktivít realizovaných na podnet Komisie by zdroje pridelené na komunikáciu podľa tohto nariadenia mali prispievať aj k pokrytiu inštitucionálnej komunikácie politických priorít Únie, ako je sociálne začlenenie, súdržnosť, ochrana životného prostredia a zmierňovanie zmeny klímy, ktoré súvisia so všeobecným cieľom tohto nariadenia, a mali by byť v súlade s cieľmi zdrojov financovania Európskeho zboru solidarity.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  Z dôvodov efektívnosti a účinnosti by mal výbor zriadený podľa nariadenia (EÚ) č. 1288/2013 pomáhať Komisii aj pri vykonávaní tohto nariadenia. Pokiaľ ide o Európsky zbor solidarity, tento výbor by sa mal schádzať v osobitnom zložení a jeho mandát by mal byť náležite prispôsobený tak, aby mohol plniť túto novú úlohu. Určenie príslušných zástupcov, ktorí sa na týchto stretnutiach zúčastnia, by malo prislúchať účastníckym krajinám, ktoré by mali zohľadniť dobrovoľnícky a profesijný rozmer Európskeho zboru solidarity.

(37)  Z dôvodov efektívnosti a účinnosti by mal výbor zriadený podľa nariadenia (EÚ) č. 1288/2013 pomáhať Komisii aj pri vykonávaní tohto nariadenia. Pokiaľ ide o Európsky zbor solidarity, tento výbor by sa mal schádzať v osobitnom zložení a jeho mandát by mal byť náležite prispôsobený tak, aby mohol plniť túto novú úlohu. Určenie príslušných zástupcov, ktorí sa na týchto stretnutiach zúčastnia, by malo prislúchať členským štátom a účastníckym krajinám, ktoré by mali zohľadniť dobrovoľnícky a profesijný rozmer Európskeho zboru solidarity.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Finančné krytie Európskeho zboru solidarity v rámci okruhu 1a viacročného finančného rámca by malo byť dodatočne doplnené o finančné príspevky z ďalších programov a okruhov, čo si vyžiada zmenu nariadení (EÚ) č. 1293/201327, (EÚ) č. 1303/201328, (EÚ) č. 1305/201329, (EÚ) č. 1306/201330, ako aj rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/201331.

vypúšťa sa

_________________

 

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 185).

 

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

 

29 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

 

30 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

 

31 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 924).

 

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  „činnosť v oblasti solidarity“ je činnosť, ktorej cieľom je riešiť neuspokojené spoločenské potreby v prospech komunity a zároveň podporovať osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj jednotlivca a ktorá môže mať podobu umiestnenia, projektov alebo činností v oblasti vytvárania sietí zameraných na rôzne oblasti, ako je vzdelávanie a odborná príprava, zamestnanie, rodová rovnosť, podnikanie, a najmä sociálne podnikanie, občianstvo a demokratická angažovanosť, životné prostredie a ochrana prírody, boj proti zmene klímy, predchádzanie katastrofám, pripravenosť a obnova, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, potravinová a nepotravinová pomoc, zdravie a dobré životné podmienky, tvorivosť a kultúra, telesná výchova a šport, sociálna pomoc a zabezpečenie, prijímanie a integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín, územná spolupráca a súdržnosť;

(1)  „činnosť v oblasti solidarity“ je činnosť, ktorej cieľom je riešiť neuspokojené spoločenské potreby v prospech komunity a zároveň podporovať osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a formatívny rozvoj jednotlivca a ktorá môže mať podobu umiestnenia, projektov alebo činností v oblasti vytvárania sietí zameraných na rôzne oblasti, ako je vzdelávanie a odborná príprava, zamestnanie, rodová rovnosť, sociálne podnikanie, občianstvo a demokratická angažovanosť, životné prostredie a ochrana prírody, boj proti zmene klímy, predchádzanie katastrofám, pripravenosť a obnova, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, potravinová a nepotravinová pomoc, zdravie a dobré životné podmienky, tvorivosť a kultúra, telesná výchova a šport, sociálna pomoc a zabezpečenie, zdravotné postihnutie, prijímanie a integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj územná spolupráca a súdržnosť;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  „znevýhodnení mladí ľudia“ sú osoby, ktoré potrebujú ďalšiu podporu z dôvodu zdravotného postihnutia, vzdelávacích ťažkostí, hospodárskych prekážok, kultúrnych rozdielov, zdravotných problémov, sociálnych či geografických prekážok;

(3)  „znevýhodnení mladí ľudia“ sú osoby, ktoré potrebujú ďalšiu podporu z dôvodu zdravotného postihnutia, vzdelávacích ťažkostí alebo problémov s integráciou, hospodárskych prekážok, kultúrnych rozdielov, zdravotných problémov, sociálnych či geografických prekážok;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  „dobrovoľnícka činnosť“ je neplatená dobrovoľnícka práca vykonávaná na plný pracovný čas32 v trvaní najviac 12 mesiacov, ktorá mladým ľuďom poskytuje príležitosť prispievať ku každodennej práci organizácií, ktoré pôsobia v oblastiach súvisiacich so solidaritou, a ktorá je v konečnom dôsledku prospešná pre komunity, v ktorých sa dané činnosti vykonávajú, a to vrátane solídneho rozmeru vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom umožniť mladým dobrovoľníkom získať zručnosti a schopnosti, ktoré budú užitočné pre ich osobný, vzdelávací, sociálny a profesijný rozvoj.

(6)  „dobrovoľnícka činnosť“ je neplatená dobrovoľnícka práca vykonávaná na plný pracovný čas32 v trvaní najviac 12 mesiacov, ktorá mladým ľuďom poskytuje príležitosť prispievať ku každodennej práci organizácií, ktoré pôsobia v oblastiach súvisiacich so solidaritou, a ktorá je v konečnom dôsledku prospešná pre komunity, v ktorých sa dané činnosti vykonávajú, a to vrátane solídneho rozmeru vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom umožniť mladým dobrovoľníkom získať zručnosti a schopnosti, ktoré budú užitočné pre ich osobný, vzdelávací, sociálny a formatívny rozvoj a zlepšia teda zároveň ich potenciálnu zamestnateľnosť;

_________________

_________________

32 Vo všeobecnosti ide o činnosť vykonávanú nepretržite päť dní v týždni sedem hodín denne.

32 Vo všeobecnosti ide o činnosť vykonávanú nepretržite päť dní v týždni sedem hodín denne.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  „umiestnenie dobrovoľníckych tímov“ je umiestnenie, ktoré tímom účastníkov Európskeho zboru solidarity z rôznych účastníckych krajín umožňuje vykonávať dobrovoľnícku činnosť v záujme spoločného cieľa, a to realizovaním manuálnych alebo duševných úloh v rámci užitočných verejnoprospešných projektov počas obdobia v rozmedzí od dvoch týždňov do dvoch mesiacov;

(7)  „umiestnenie dobrovoľníckych tímov“ je umiestnenie, ktoré tímom účastníkov Európskeho zboru solidarity z rôznych členských štátov a ostatných účastníckych krajín umožňuje vykonávať dobrovoľnícku činnosť v záujme spoločného cieľa, a to realizovaním manuálnych alebo duševných úloh v rámci užitočných verejnoprospešných projektov počas obdobia v rozmedzí od dvoch týždňov do dvoch mesiacov;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  „portál Európskeho zboru solidarity“ je internetový nástroj, ktorý poskytuje príslušné online služby účastníkom a účastníckym organizáciám Európskeho zboru solidarity vrátane poskytovania informácií o Európskom zbore solidarity, registrácie účastníkov, vyhľadávania účastníkov na účely umiestnenia, inzercie a vyhľadávania umiestnení, vyhľadávania potenciálnych partnerov pre projekty, riadenia kontaktov a ponúk umiestnení a projektov, odbornej prípravy, činností v oblasti komunikácie a vytvárania sietí, uverejňovania informácií a oznámení o príležitostiach, ako aj o ďalšom relevantnom vývoji v súvislosti s Európskym zborom solidarity.

(14)  „portál Európskeho zboru solidarity“ je internetový nástroj, ktorý poskytuje príslušné online služby účastníkom a účastníckym organizáciám Európskeho zboru solidarity vrátane poskytovania informácií o Európskom zbore solidarity, registrácie účastníkov, spravovania značiek kvality, vyhľadávania účastníkov na účely umiestnenia, inzercie a vyhľadávania umiestnení, vyhľadávania potenciálnych partnerov pre projekty, riadenia kontaktov a ponúk umiestnení a projektov, odbornej prípravy, činností v oblasti komunikácie a vytvárania sietí, uverejňovania informácií a oznámení o príležitostiach a šírenia výsledkov činností v oblasti solidarity, ako aj o ďalšom relevantnom vývoji v súvislosti s Európskym zborom solidarity.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Cieľom Európskeho zboru solidarity je zvýšiť účasť mladých Európanov a organizácií na dostupných a vysokokvalitných činnostiach v oblasti solidarity, a tým prispieť k posilňovaniu súdržnosti a solidarity v Európe, podporovaniu komunít a riešeniu spoločenských výziev.

Cieľom Európskeho zboru solidarity je zvýšiť účasť mladých ľudí a organizácií na dostupných a vysokokvalitných činnostiach v oblasti solidarity, a tým prispieť k posilňovaniu súdržnosti a solidarity v Európe, podporovaniu komunít a riešeniu epochálnych výziev, najmä tých, ktoré sa týkajú väčšej sociálnej integrácie, vzdelávania a zamestnanosti, ako aj ochrany životného prostredia a zmierňovania zmeny klímy.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia a účastnícke krajiny spolupracujú s cieľom dosiahnuť efektívnosť a účinnosť tým, že zabezpečujú konzistentnosť a súdržnosť medzi národnými programami a systémami týkajúcimi sa solidarity, vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže na jednej strane a akciami v rámci Európskeho zboru solidarity na strane druhej. Tieto akcie vychádzajú z príslušných osvedčených postupov a existujúcich programov.

2.  Komisia, členské štáty a iné účastnícke krajiny spolupracujú s cieľom dosiahnuť efektívnosť a účinnosť tým, že zabezpečujú konzistentnosť a súdržnosť medzi národnými programami a systémami týkajúcimi sa solidarity, vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, a to bez toho, aby boli dotknuté legislatívne právomoci orgánov na nižšej ako štátnej úrovni, na jednej strane a akciami v rámci Európskeho zboru solidarity na strane druhej. Tieto akcie vychádzajú z príslušných osvedčených postupov a existujúcich programov.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Európsky zbor solidarity dosahuje svoje ciele týmito typmi akcií:

Európsky zbor solidarity dosahuje svoje ciele týmito typmi akcií v rámci cieľov svojich zdrojov financovania:

Odôvodnenie

Keďže finančné prostriedky pre Európsky zbor solidarity pochádzajú z programu Erasmus+, EaSI, Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany, programu LIFE a fondov ESF a EPFRV, jeho ciele musia byť prepojené s cieľmi, ktoré sledujú fondy, z ktorých je financovaný.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  umiestnenia a projekty v oblasti solidarity a činnosti v oblasti vytvárania sietí;

a)  umiestnenia a projekty v oblasti solidarity a činnosti v oblasti vytvárania sietí v súvislosti s občianskou spoločnosťou;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  činnosti v oblasti vytvárania sietí pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa zúčastňujú na Európskom zbore solidarity.

c)  činnosti v oblasti vytvárania sietí pre jednotlivcov a organizácie zúčastňujúce sa na Európskom zbore solidarity, ktoré musia byť v plnom súlade s overenými skúsenosťami z miestnej a regionálnej úrovne, a najmä s osvedčenými postupmi v oblasti dobrovoľníckej činnosti a civilnej ochrany, a musia ich dopĺňať.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  opatrenia zamerané na zabezpečenie kvality umiestnení v oblasti solidarity vrátane odbornej prípravy, jazykovej podpory, administratívnej podpory pre účastníkov a účastnícke organizácie, poistenia, podpory po umiestnení, ako aj vypracovania osvedčenia, v ktorom sa uvádzajú a potvrdzujú znalosti, zručnosti a schopnosti nadobudnuté počas umiestnenia;

a)  opatrenia zamerané na zabezpečenie vysokej kvality umiestnení v oblasti solidarity vrátane komplexného programu odbornej prípravy, jazykovej podpory, administratívnej podpory pre účastníkov a účastnícke organizácie, poistenia, podpory po umiestnení, ako aj vypracovania osvedčenia, v ktorom sa uvádzajú a potvrdzujú znalosti, zručnosti a schopnosti nadobudnuté počas umiestnenia;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  vytvorenie, udržiavanie a aktualizácia portálu Európskeho zboru solidarity a ďalších príslušných online služieb, ako aj nevyhnutných podporných IT systémov a internetových nástrojov.

d)  vytvorenie, udržiavanie a aktualizácia portálu Európskeho zboru solidarityvrátane správ účastníkov z praxe a ďalších príslušných online služieb, predovšetkým na účely informovania o cieľoch a dostupnosti tohto nariadenia, ako aj nevyhnutných podporných IT systémov a internetových nástrojov.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Suma uvedená v odseku 1 zahŕňa finančné krytie vo výške 294 200 000 EUR33 v bežných cenách doplnené príspevkami z týchto fondov a programov:

vypúšťa sa

a) Európsky sociálny fond prispieva sumou 35 000 000 EUR v bežných cenách;

 

b) mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany prispieva sumou 6 000 000 EUR v bežných cenách;

 

c) program LIFE prispieva sumou 4 500 000 EUR v bežných cenách;

 

d) Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka prispieva sumou 1 800 000 EUR v bežných cenách.

 

_________________

 

33 Uvedené finančné krytie predstavuje „hlavnú referenčnú hodnotu“ v zmysle bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody (2013/C 373/01) medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení.

 

Odôvodnenie

Domnievame sa, že nové iniciatívy by sa nemali financovať tak, že sa prostriedky presunú z existujúcich programov a fondov. Namiesto toho by sa mali financovať zo všetkých ostatných zdrojov, ktoré sú dostupné v rámci existujúceho VFR.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Účastnícka krajina môže príjemcom sprístupniť vnútroštátne finančné prostriedky, s ktorými majú hospodáriť v súlade s pravidlami Európskeho zboru solidarity, pričom na tento účel môžu využívať decentralizované štruktúry Európskeho zboru solidarity, pokiaľ sa tým zabezpečí pomerné doplnkové financovanie týchto štruktúr.

6.  Účastnícka krajina sprístupní príjemcom v súlade so svojimi zdrojmi vnútroštátne finančné prostriedky, s ktorými majú hospodáriť podľa pravidiel Európskeho zboru solidarity, pričom na tento účel môžu využívať decentralizované štruktúry Európskeho zboru solidarity, pokiaľ sa tým zabezpečí pomerné doplnkové financovanie týchto štruktúr. Členské štáty môžu dať k dispozícii nové dodatočné finančné prostriedky.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na fungovaní Európskeho zboru solidarity sa podieľajú členské štáty.

1.  Na fungovaní Európskeho zboru solidarity sa podieľajú členské štáty. V tých členských štátoch, kde sa právomoci týkajúce sa vykonávania činností Európskeho zboru solidarity prenesú na orgány na nižšej ako štátnej úrovni, sa prostredníctvom národných agentúr konajúcich ako vykonávacie orgány vytvoria mechanizmy, ktoré umožnia priamu účasť týchto orgánov.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pri vykonávaní tohto nariadenia Komisia a účastnícke krajiny zabezpečia, aby sa vyvinulo osobitné úsilie na podporu sociálneho začlenenia, najmä v prípade účasti znevýhodnených mladých ľudí.

2.  Pri vykonávaní tohto nariadenia členské štáty a iné účastnícke krajiny zabezpečia, aby sa vyvinulo osobitné úsilie na podporu sociálneho začlenenia, najmä v prípade účasti znevýhodnených a zraniteľnejších mladých ľudí, a na tento účel zaujmú rodovo citlivý prístup.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Európsky zbor solidarity je otvorený účasti akéhokoľvek verejného či súkromného subjektu alebo medzinárodných organizácií za predpokladu, že disponujú značkou kvality Európskeho zboru solidarity.

1.  Európsky zbor solidarity je otvorený účasti akéhokoľvek verejného či súkromného subjektu alebo medzinárodných organizácií za predpokladu, že disponujú značkou kvality Európskeho zboru solidarity v súlade s cieľmi tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Žiadosť oprávneného subjektu, aby sa stal účastníckou organizáciou Európskeho zboru solidarity, posudzuje príslušný vykonávací orgán Európskeho zboru solidarity s cieľom potvrdiť, že činnosti tohto subjektu spĺňajú požiadavky Európskeho zboru solidarity.

2.  Žiadosť oprávneného subjektu, aby sa stal účastníckou organizáciou Európskeho zboru solidarity, posudzuje príslušný vykonávací orgán Európskeho zboru solidarity s cieľom potvrdiť, že činnosti tohto subjektu spĺňajú požiadavky a ciele Európskeho zboru solidarity.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na základe tohto posúdenia môže byť subjektu udelená značka kvality Európskeho zboru solidarity. Získaná značka kvality sa pravidelne prehodnocuje a možno ju odňať.

3.  Na základe tohto posúdenia môže byť subjektu udelená značka kvality Európskeho zboru solidarity. Získaná značka kvality sa prehodnocuje aspoň každé dva roky bez vytvárania nadmerného administratívneho zaťaženia a možno ju odňať.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Značka kvality Európskeho zboru solidarity automaticky nevedie k financovaniu v rámci Európskeho zboru solidarity.

5.  Značka kvality Európskeho zboru solidarity automaticky nevedie k financovaniu v rámci Európskeho zboru solidarity, ale je základným predpokladom pre takéto financovanie.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

O finančné prostriedky z Európskeho zboru solidarity môže požiadať každý verejný alebo súkromný subjekt so sídlom v účastníckej krajine, ako aj medzinárodné organizácie vykonávajúce činnosti v oblasti solidarity v účastníckych krajinách. V prípade činností uvedených v článku 7 ods. 1 písm. a) je získanie značky kvality účastníckou organizáciou nevyhnutnou podmienkou na získanie finančných prostriedkov z Európskeho zboru solidarity. V prípade projektov v oblasti solidarity uvedených v článku 7 ods. 1 písm. b) môžu fyzické osoby takisto žiadať o finančné prostriedky v mene neformálnych skupín účastníkov Európskeho zboru solidarity.

O finančné prostriedky z Európskeho zboru solidarity môže požiadať každý verejný alebo súkromný subjekt so sídlom v členskom štáte alebo inej účastníckej krajine, ako aj medzinárodné organizácie vykonávajúce činnosti v oblasti solidarity v členských štátoch alebo iných účastníckych krajinách. V prípade činností uvedených v článku 7 ods. 1 písm. a) je získanie značky kvality účastníckou organizáciou nevyhnutnou podmienkou na získanie finančných prostriedkov z Európskeho zboru solidarity. V prípade projektov v oblasti solidarity uvedených v článku 7 ods. 1 písm. b) môžu fyzické osoby takisto žiadať o finančné prostriedky v mene neformálnych skupín účastníkov Európskeho zboru solidarity.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia v spolupráci s účastníckymi krajinami pravidelne monitoruje výkonnosť Európskeho zboru solidarity v oblasti dosahovania jeho cieľov.

1.  Komisia v spolupráci s členskými štátmi a inými účastníckymi krajinami pravidelne monitoruje výkonnosť Európskeho zboru solidarity v oblasti dosahovania jeho cieľov.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  počet účastníkov v dobrovoľníckych umiestneniach (vnútroštátnych a cezhraničných);

a)  počet účastníkov vrátane znevýhodnených mladých ľudí v dobrovoľníckych umiestneniach (vnútroštátnych a cezhraničných);

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  počet účastníkov na stážach (vnútroštátnych a cezhraničných);

b)  počet účastníkov vrátane znevýhodnených mladých ľudí na stážach (vnútroštátnych a cezhraničných);

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  počet účastníkov na pracovných umiestneniach (vnútroštátnych a cezhraničných);

c)  počet účastníkov vrátane znevýhodnených mladých ľudí na pracovných umiestneniach (vnútroštátnych a cezhraničných);

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  počet účastníkov na projektoch v oblasti solidarity;

d)  počet účastníkov vrátane znevýhodnených mladých ľudí na projektoch v oblasti solidarity;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  počet projektov v oblasti solidarity;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia v spolupráci s účastníckymi krajinami zabezpečí šírenie informácií, propagáciu a nadväzujúce kroky v súvislosti so všetkými akciami podporovanými v rámci Európskeho zboru solidarity.

1.  Komisia v spolupráci s členskými štátmi a inými účastníckymi krajinami zabezpečí šírenie informácií, propagáciu a nadväzujúce kroky v súvislosti so všetkými akciami podporovanými v rámci Európskeho zboru solidarity, ako aj so všetkým, čo sa týka registrácie a dostupnosti postupov.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Národné agentúry uvedené v článku 20 vypracujú jednotnú politiku, pokiaľ ide o účinnú osvetu, ako aj šírenie a využívanie výsledkov činností podporovaných v rámci akcií, ktoré riadia. Takisto pomáhajú Komisii pri všeobecnej úlohe šírenia informácií o Európskom zbore solidarity vrátane informácií o akciách riadených na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie, ako aj o ich výsledkoch a informujú príslušné cieľové skupiny o iniciatívach uskutočňovaných v ich krajine.

2.  Národné agentúry uvedené v článku 20 vypracujú jednotnú politiku a vhodnú stratégiu, pokiaľ ide o účinnú osvetu, ako aj šírenie a využívanie výsledkov činností podporovaných v rámci akcií, ktoré riadia. Takisto pomáhajú Komisii pri všeobecnej úlohe šírenia informácií o Európskom zbore solidarity vrátane informácií o akciách riadených na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie, ako aj o ich výsledkoch a informujú príslušné cieľové skupiny o iniciatívach uskutočňovaných v ich krajine.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  národných agentúr na vnútroštátnej úrovni v účastníckych krajinách.

b)  národných agentúr určených v členských štátoch a iných účastníckych krajinách.

Odôvodnenie

Treba zohľadniť odlišnú situáciu, ktorá v praxi existuje v tých členských štátoch, v ktorých sa právomoci preniesli na nižšiu ako štátnu úroveň s vlastnými legislatívnymi právomocami.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V každej krajine zapojenej do Európskeho zboru solidarity pôsobia národné orgány určené na riadenie akcií uvedených v kapitole III nariadenia (EÚ) č. 1288/2013 aj ako národné orgány v rámci Európskeho zboru solidarity. Článok 27 ods. 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 a 16 uvedeného nariadenia sa analogicky uplatňuje na Európsky zbor solidarity. V prípade krajín uvedených v článku 11 ods. 2 tohto nariadenia, ak národný orgán nie je pre danú krajinu určený, určí sa v súlade s článkom 27 ods. 2 až 6 a ods. 8 až 15 nariadenia (EÚ) č. 1288/2013.

V každej krajine zapojenej do Európskeho zboru solidarity pôsobia národné orgány určené na riadenie akcií uvedených v kapitole III nariadenia (EÚ) č. 1288/2013 aj ako národné orgány v rámci Európskeho zboru solidarity. V tých členských štátoch, kde sa právomoci týkajúce sa uvedenej kapitoly prenesú na orgány na nižšej ako štátnej úrovni, ktoré majú vlastné výlučné legislatívne právomoci, sa prostredníctvom národných agentúr konajúcich ako vykonávacie orgány vytvoria mechanizmy, ktoré umožnia priamu účasť týchto orgánov. Článok 27 ods. 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 a 16 uvedeného nariadenia sa analogicky uplatňuje na Európsky zbor solidarity. V prípade krajín uvedených v článku 11 ods. 2 tohto nariadenia, ak národný orgán nie je pre danú krajinu určený, určí sa v súlade s článkom 27 ods. 2 až 6 a ods. 8 až 15 nariadenia (EÚ) č. 1288/2013.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V každej krajine zapojenej do Európskeho zboru solidarity pôsobia národné agentúry určené na riadenie akcií uvedených v kapitole III nariadenia (EÚ) č. 1288/2013 v ich príslušných krajinách aj ako národné agentúry v rámci Európskeho zboru solidarity.

V každom členskom štáte a v každej inej krajine zapojenej do Európskeho zboru solidarity pôsobia národné agentúry určené na riadenie akcií uvedených v kapitole III nariadenia (EÚ) č. 1288/2013 v ich príslušných krajinách aj ako národné agentúry v rámci Európskeho zboru solidarity. V tých členských štátoch, kde sa právomoci týkajúce sa uvedenej kapitoly prenesú na orgány na nižšej ako štátnej úrovni, ktoré majú vlastné výlučné legislatívne právomoci, sa prostredníctvom národných agentúr konajúcich ako vykonávacie orgány vytvoria mechanizmy, ktoré umožnia priamu účasť týchto orgánov.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na vykonávanie tohto nariadenia Komisia prijme pracovné programy prostredníctvom vykonávacích aktov. V každom pracovnom programe sa zabezpečí konzistentné dosahovanie všeobecných a konkrétnych cieľov stanovených v článkoch 3 a 4 a vymedzia sa v ňom očakávané výsledky, spôsob vykonávania a celkové náklady na jeho vykonávanie. Pracovné programy obsahujú aj opis akcií, ktoré sa majú financovať, údaje o sume pridelenej na každú akciu a rozdelenie finančných prostriedkov medzi účastnícke krajiny na akcie, ktoré sa riadia prostredníctvom národných agentúr, ako aj orientačný harmonogram vykonávania.

1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 25a, pokiaľ ide o prijímanie pracovných programov. V každom pracovnom programe sa zabezpečí konzistentné dosahovanie všeobecných a konkrétnych cieľov stanovených v článkoch 3 a 4 a vymedzia sa v ňom očakávané výsledky, spôsob vykonávania a celkové náklady na jeho vykonávanie. Pracovné programy obsahujú aj opis akcií, ktoré sa majú financovať, údaje o sume pridelenej na každú akciu a rozdelenie finančných prostriedkov medzi účastnícke krajiny na akcie, ktoré sa riadia prostredníctvom národných agentúr, ako aj orientačný harmonogram vykonávania.

Odôvodnenie

Je vhodné, aby sa viedli konzultácie s Parlamentom a Radou o opatreniach na vykonávanie tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 25 ods. 2.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Je vhodné, aby sa viedli konzultácie s Parlamentom a Radou o opatreniach na vykonávanie tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 25

vypúšťa sa

Postup výboru

 

1.  Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 36 nariadenia (EÚ) č. 1288/2013. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

Odôvodnenie

Je vhodné, aby sa viedli konzultácie s Parlamentom a Radou o opatreniach na vykonávanie tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 25 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 25a

 

Vykonávanie delegovania právomocí

 

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 24 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto dvojročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 24 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi, v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

 

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 24 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Odôvodnenie

Je vhodné, aby sa viedli konzultácie s Parlamentom a Radou o opatreniach na vykonávanie tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 26

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 27

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 27

vypúšťa sa

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1293/2013

 

V článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1293/2013 sa dopĺňa tento odsek:

 

„3. Z podprogramu Životné prostredie z prioritnej oblasti „správa a informovanie v oblasti životného prostredia“ sa pridelí najviac 3 000 000 EUR v bežných cenách a z podprogramu Ochrana klímy z prioritnej oblasti „správa a informovanie v oblasti klímy“ sa pridelí 1 500 000 EUR v bežných cenách na financovanie projektov v zmysle článku 17 ods. 4 vykonávaných Európskym zborom solidarity v súlade s nariadením (EÚ) 2017/XXX, ktoré prispievajú k jednej alebo viacerým prioritným oblastiam v zmysle článkov 9 a 13. Toto pridelenie sa vykoná výlučne v súlade s nariadením (EÚ) 2017/XXX bez ohľadu na špecifické požiadavky nariadenia (EÚ) č. 1293/2013.“

 

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 28

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 28

vypúšťa sa

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

 

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 sa mení takto:

 

1. Článok 58 ods. 1 sa mení takto:

 

a) prvý pododsek sa nahrádza takto:

 

„Na podnet Komisie môžu európske štrukturálne a investičné fondy podporovať opatrenia v oblasti prípravy, monitorovania, administratívnej a technickej podpory, hodnotenia, auditu a kontroly potrebné na vykonávanie tohto nariadenia a podporné akcie podľa nariadenia (EÚ) 2017/XXX, ako sa uvádza v treťom pododseku, v rozsahu, v akom uvedené akcie sledujú cieľ hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.“

 

„m) akcie financované podľa nariadenia (EÚ) 2017/XXX o Európskom zbore solidarity s cieľom posilňovať osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj mladých ľudí, ako aj zvýšiť ich zamestnateľnosť a uľahčiť prechod na pracovný trh.“

 

„35 000 000 EUR v bežných cenách zo sumy pridelenej na technickú pomoc na podnet Komisie sa pridelí Európskemu zboru solidarity na podporu jeho akcií v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/XXX. Pridelenie sa vykoná výlučne v súlade s nariadením (EÚ) 2017/XXX bez ohľadu na špecifické požiadavky nariadení týkajúcich sa príslušných fondov.“

 

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 29

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 29

vypúšťa sa

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

 

V článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa pod prvý pododsek pridáva tento pododsek:

 

„EPFRV môže financovať aj akcie vykonávané Európskym zborom solidarity vo výške 1 800 000 EUR v bežných cenách v súlade s nariadením (EÚ) 2017/XXX, ktoré prispievajú k jednej alebo viacerým prioritám Únie v oblasti rozvoja vidieka. Pridelenie sa vykoná výlučne v súlade s nariadením (EÚ) 2017/XXX bez ohľadu na špecifické požiadavky nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.“

 

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 30

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 30

vypúšťa sa

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1306/2013

 

V článku 6 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa dopĺňa toto písmeno j):

 

„j) akcie vykonávané Európskym zborom solidarity v súlade s nariadením (EÚ) 2017/XXX, ktoré prispievajú k jednej alebo viacerým prioritám Únie v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, a najmä akcie uvedené v článku 51 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1305/2013. Pridelenie sa vykoná výlučne v súlade s nariadením (EÚ) 2017/XXX bez ohľadu na špecifické požiadavky nariadení týkajúcich sa príslušných fondov.“

 

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 31

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 31

vypúšťa sa

Zmena rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ

 

V článku 19 ods. 1 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ sa pod druhý pododsek pridáva tento pododsek:

 

„Z finančných prostriedkov okruhu 3 „Bezpečnosť a občianstvo“ sa pridelí 6 000 000 EUR v bežných cenách na financovanie akcií vykonávaných Európskym zborom solidarity v súlade s nariadením (EÚ) 2017/XXX, ktoré prispievajú k jednej alebo viacerým prioritám v oblasti civilnej ochrany. Pridelenie sa vykoná výlučne v súlade s nariadením (EÚ) 2017/XXX bez ohľadu na špecifické požiadavky rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ.“

 

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Európsky zbor solidarity

Referenčné čísla

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

12.6.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

12.6.2017

Postup pridružených výborov - dátum oznámenia na schôdzi

5.10.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Eleonora Forenza

28.6.2017

Prerokovanie vo výbore

7.9.2017

 

 

 

Dátum prijatia

28.11.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

55

6

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Jan Huitema, Peter Jahr, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Pál Csáky, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

55

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Bolesław G. Piecha

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Pál Csáky, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Peter Jahr, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Richard Ashworth, Mark Demesmaeker, Julie Girling, John Procter

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn

1

0

ALDE

Jan Huitema

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm (2012/C 326/02) (Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012, s. 391).

(2)

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/#


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (5.12.2017)

pre Výbor pre kultúru a vzdelávanie

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, (EÚ) č. 1293/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a rozhodnutie č. 1313/2013

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Tiemo Wölken

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca víta návrh na vytvorenie Európskeho zboru solidarity (ESC), ktorý predložila Európska komisia 30. mája 2017. EÚ je vybudovaná na solidarite: solidarite medzi občanmi, cezhraničnej solidarite medzi členskými štátmi a solidarite pri činnostiach v Únii i mimo nej. Ide o spoločnú hodnotu, ktorá je výrazne citeľná v rámci EÚ. Tvorí súčasť základnej štruktúry, vďaka ktorej európsky sen inšpiruje ďalšie a ďalšie generácie, pričom vytvára spoločné hodnoty v celej Únii.

Súčasný návrh ESC poskytuje osobitný právny základ pre iniciatívu, ktorá dáva mladým ľuďom v celej EÚ možnosť zasadzovať sa o lepšiu Úniu, a tak presadzovať európsky projekt a zároveň rozvíjať svoje vlastné zručnosti.

Spravodajca je však pevne presvedčený, že zbor si zasluhuje vlastný, osobitný rozpočet. Na obdobie 2018 – 2020 Komisia navrhuje financovať ESC z troch štvrtín prostredníctvom presunu prostriedkov z prebiehajúcich programov v rámci existujúcich pridelených finančných prostriedkov: 197,7 milióna EUR sa poskytne z programu Erasmus + a 10 miliónov EUR z programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI), ako aj 47,3 milióna EUR z programov v iných okruhoch (z toho 35 miliónov EUR z Európskeho sociálneho fondu (ESF), 6 miliónov EUR z mechanizmu v oblasti civilnej ochrany, 4,5 milióna EUR z programu LIFE a 1,8 milióna EUR z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV). Len jednu štvrtinu z celkového finančného balíka pre ESC by mali tvoriť „čerstvé“ finančné prostriedky.

Spravodajca dôrazne odmieta tento systém, v rámci ktorého sa ESC do značnej miery financuje na úkor kľúčových činností ostatných významných programov EÚ, ktoré majú svoje vlastné hodnotné úlohy, ciele a zodpovedajúce finančné krytie, ako bolo pre programy stanovené od začiatku súčasného VFR. To, čo mohlo byť prípustné v prvej pilotnej fáze ESC s cieľom zabezpečiť rýchle začatie činnosti, nemôže byť strednodobým alebo dlhodobým riešením financovania dôležitého programu, ktorý si zaslúži nielen svoj vlastný právny základ, ale aj ambiciózny balík nových finančných prostriedkov.

Nové politické priority počas súčasného viacročného finančného rámca si vyžadujú nové zdroje, a to prostredníctvom mobilizácie ustanovení o flexibilite a osobitných nástrojov zahrnutých do nariadenia o VFR po vyčerpaní dostupných rezerv. Ak ESC je skutočne nová prioritná iniciatíva, ako sa uvádza v spoločnom vyhlásení o legislatívnych prioritách EÚ na rok 2017, je len logické, že by mala dostať nové finančné prostriedky, aby mohla dosiahnuť svoje ciele bez narušenia prebiehajúcich programov a projektov financovaných Úniou.

Spravodajca sa domnieva, že na financovanie ESC v období 2018 – 2020 by sa mali použiť nástroje flexibility poskytnuté v rámci súčasného VFR a podporované ako súčasť preskúmania v polovici trvania, napríklad nástroj flexibility a celková rezerva na záväzky. Presun je prijateľný len vtedy, keď prevod finančných prostriedkov bol naplánovaný od začiatku programu, ako je to v prípade financovania činností Európskej dobrovoľníckej služby na území EÚ v rámci programu Erasmus +. Vypustením príspevkov z programu EaSI, ESF, civilnej ochrany, LIFE a EPFRV na ESC a vrátením týchto súm do rozpočtových riadkov, z ktorých boli prijaté, v súlade s pôvodným finančným plánom spravodajca vysiela jasný signál, pokiaľ ide o financovanie tejto iniciatívy.

Program LIFE, v rámci ktorého sa riešia environmentálne a klimatické výzvy, prispel k zásadnému zlepšeniu stavu životného prostredia v EÚ. S cieľom pokračovať v boji proti zmene klímy a v súlade s Parížskou dohodou dosiahnutou počas konferencie COP21 by financovanie programu LIFE nemalo byť prerozdelené na iné účely.

EPFRV a ESF ako súčasť štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF) prispievajú k posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Únie. Cieľom EŠIF je znížiť rozdiely medzi úrovňami rozvoja rôznych regiónov. ESC by sa nemal financovať presunutím prostriedkov z politiky súdržnosti.

Prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany koordinujú Únia a členské štáty svoje systémy prevencie, prípravy a reakcie na prírodné katastrofy a katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou. Vzhľadom na značné zvýšenie počtu, závažnosti a zložitosti prírodných katastrof a katastrof spôsobených ľudskou činnosťou v posledných rokoch, ako aj v dôsledku zmeny klímy, je spoločný a integrovaný prístup k zvládaniu katastrof čoraz dôležitejší. V tejto súvislosti spravodajca považuje za neprijateľné, aby sa prostriedky civilnej ochrany presunuli do ESC.

Okrem toho spravodajca navrhuje, aby sa posilnili ustanovenia týkajúce sa monitorovania a hodnotenia ESC.

Spravodajca napokon dôrazne nabáda Komisiu, aby pripravila jasný a ambiciózny návrh na realizáciu a financovanie ESC od roku 2021 ESC, ako to prisľúbila.

Pozmeňujúci návrh1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Týmto nariadením sa stanovuje finančné krytie na roky 2018 – 2020, ktoré má v priebehu ročného rozpočtového postupu pre Európsky parlament a Radu predstavovať hlavnú referenčnú sumu v zmysle bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení23. Hlavná referenčná suma zahŕňa presun z programu Erasmus+ (197,7 milióna EUR) a z programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (10 miliónov EUR) v rozpočtových rokoch 2018, 2019 a 2020 a je doplnená o príspevky z rôznych rozpočtových položiek viacerých programov Únie, ako je napríklad Európsky sociálny fond, mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany, program LIFE a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka.

(18)  Týmto nariadením sa stanovuje finančné krytie na roky 2018 – 2020 vo výške 341,5 milióna EUR v bežných cenách, ktoré má v priebehu ročného rozpočtového postupu pre Európsky parlament a Radu predstavovať hlavnú referenčnú sumu v zmysle bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení23. Toto finančné krytie by malo zahŕňať sumu vo výške 197,7 milióna EUR, ktorá bola pôvodne vyčlenená na financovanie činností Európskej dobrovoľníckej služby v Únii v rámci programu Erasmus + na rozpočtové roky 2018, 2019 a 2020, pretože tieto činnosti sa majú presunúť do programu Európskeho zboru solidarity. Vzhľadom na potrebu zabrániť akémukoľvek negatívnemu vplyvu na financovanie existujúcich viacročných programov by sa zostávajúca suma na financovanie Európskeho zboru solidarity mala získať výlučne z nepridelených rezerv v rámci stropov viacročného finančného rámca.

_________________

_________________

23 Medziinštitucionálna dohoda z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1).

23 Medziinštitucionálna dohoda z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1).

Pozmeňujúci návrh2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(38 a)  Vo svojom uznesení z 2. februára 2017 o vykonávaní nariadenia, ktorým sa zriaďuje Erasmus+1a, Európsky parlament nabádal Komisiu a členské štáty, aby novej iniciatíve v podobe Európskeho zboru solidarity poskytli rozpočtový príspevok bez toho, aby sa tým znížilo financovanie iných súčasných a prioritných programov.

 

___________________

 

1a Prijaté texty, P8_TA(2017)0018.

Pozmeňujúci návrh3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(38 b)  Vo svojom uznesení z 5. júla 2017 o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 20181a Európsky parlament vyjadril svoje znepokojenie nad tým, že napriek jeho varovaniam sa budú podľa legislatívneho návrhu, ktorý bol prijatý 30. mája 2017, tri štvrtiny rozpočtu na Európsky zbor solidarity financovať presunmi z existujúcich programov, a to hlavne z programu Erasmus+ (197,7 milióna EUR), a zopakoval, že všetky nové politické záväzky by sa mali financovať z nových rozpočtových prostriedkov a nie presunmi z existujúcich programov.

 

_____________________

 

1a Prijaté texty, P8_TA-PROV(2017)0302.

Pozmeňujúci návrh4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(38 c)  Pre Európsky zbor solidarity by sa malo zaručiť samostatné financovanie a prideľovanie rozpočtových prostriedkov, pričom by nemalo dôjsť k zníženiu rozpočtu pre ďalšie politiky podporujúce mládež, vzdelávanie, odbornú prípravu, zamestnanosť či solidaritu. Malo by sa zabezpečiť optimálne a transparentné využívanie finančných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  Finančné krytie Európskeho zboru solidarity v rámci okruhu 1a viacročného finančného rámca vychádza aj z finančných prostriedkov presunutých z programu Erasmus+. Tieto prostriedky by mali pochádzať predovšetkým z rozpočtových prostriedkov určených na financovanie činnosti Európskej dobrovoľníckej služby, ktoré by patrili do rozsahu pôsobnosti dobrovoľníckych umiestnení podporovaných v rámci tohto nariadenia. Niektoré rozpočtové prostriedky nástroja záruk za študentské pôžičky, ktoré pravdepodobne nebudú absorbované v rámci programu Erasmus+, by sa mali presunúť s cieľom zabezpečiť primerané spolufinancovanie prevádzkových nákladov národných agentúr a mali by sa viac zosúladiť s absorpčnou kapacitou tejto akcie.

(39)  Finančné krytie Európskeho zboru solidarity v rámci okruhu 1a viacročného finančného rámca vychádza z finančných prostriedkov presunutých z programu Erasmus+. Tieto prostriedky by mali pochádzať výlučne z rozpočtových prostriedkov určených na financovanie činnosti Európskej dobrovoľníckej služby, ktoré by patrili do rozsahu pôsobnosti dobrovoľníckych umiestnení podporovaných v rámci tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Finančné krytie Európskeho zboru solidarity v rámci okruhu 1a viacročného finančného rámca by malo byť dodatočne doplnené o finančné príspevky z ďalších programov a okruhov, čo si vyžiada zmenu nariadení (EÚ) č. 1293/201327 , (EÚ) č. 1303/201328 , (EÚ) č. 1305/201329 , (EÚ) č. 1306/201330 , ako aj rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/201331 .

vypúšťa sa

__________________

 

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 185).

 

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

 

29 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

 

30 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

 

31 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 924).

 

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  „dobrovoľnícka činnosť“ je neplatená dobrovoľnícka práca vykonávaná na plný pracovný čas32 v trvaní najviac 12 mesiacov, ktorá mladým ľuďom poskytuje príležitosť prispievať ku každodennej práci organizácií, ktoré pôsobia v oblastiach súvisiacich so solidaritou, a ktorá je v konečnom dôsledku prospešná pre komunity, v ktorých sa dané činnosti vykonávajú, a to vrátane solídneho rozmeru vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom umožniť mladým dobrovoľníkom získať zručnosti a schopnosti, ktoré budú užitočné pre ich osobný, vzdelávací, sociálny a profesijný rozvoj.

(6)  „dobrovoľnícka činnosť“ je neplatená dobrovoľnícka práca vykonávaná na plný pracovný čas32 v trvaní najviac 12 mesiacov, ktorá mladým ľuďom poskytuje príležitosť prispievať ku každodennej práci neziskových organizácií, ktoré pôsobia v oblastiach súvisiacich so solidaritou, a ktorá je v konečnom dôsledku prospešná pre komunity, v ktorých sa dané činnosti vykonávajú, a to vrátane solídneho rozmeru vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom umožniť mladým dobrovoľníkom získať zručnosti a schopnosti, ktoré budú užitočné pre ich osobný, vzdelávací, sociálny a profesijný rozvoj a ktoré zároveň prispejú k zlepšeniu ich zamestnateľnosti;

_________________

_________________

32 Vo všeobecnosti ide o činnosť vykonávanú nepretržite päť dní v týždni sedem hodín denne.

32 Vo všeobecnosti ide o činnosť vykonávanú nepretržite päť dní v týždni sedem hodín denne.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné výslovne vylúčiť každú dobrovoľnícku činnosť mimo neziskových organizácií. V opačnom prípade by to bolo v rozpore s vnútroštátnymi ustanoveniami niektorých členských štátov, napríklad Belgicka a Francúzska, o dobrovoľníckej činnosti.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) s podporou účastníckych organizácií poskytovať mladým ľuďom ľahko dostupné príležitosti na zapojenie sa do činností v oblasti solidarity a súčasne zlepšovať ich zručnosti a schopnosti v záujme ich osobného, vzdelávacieho, sociálneho, občianskeho a profesijného rozvoja, ako aj ich zamestnateľnosť a uľahčovať ich prechod na trh práce, a to aj formou podpory mobility mladých dobrovoľníkov, stážistov a pracovníkov;

a) s podporou účastníckych organizácií poskytovať mladým ľuďom ľahko dostupné príležitosti na zapojenie sa do činností v oblasti solidarity a súčasne zlepšovať ich vedomosti, zručnosti a schopnosti v záujme ich osobného, vzdelávacieho, sociálneho, občianskeho, kultúrneho a profesijného rozvoja, ako aj ich zamestnateľnosť a uľahčovať ich prechod na trh práce, a to aj formou podpory mobility mladých dobrovoľníkov, stážistov a pracovníkov;

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da) príprava informačných kampaní s cieľom oboznámiť verejnosť s činnosťou Európskeho zboru solidarity.

Pozmeňujúci návrh10

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Suma uvedená v odseku 1 zahŕňa finančné krytie vo výške 294 200 000 EUR33 v bežných cenách doplnené príspevkami z týchto fondov a programov:

2.  Suma uvedená v odseku 1 zahŕňa finančné krytie vo výške 197 700 000 EUR v bežných cenách, čo zodpovedá sume pôvodne vyčlenenej na financovanie činností Európskej dobrovoľníckej služby v Únii v rámci programu Erasmus +. Zostávajúca suma 143 800 000 EUR na financovanie Európskeho zboru solidarity sa musí získať výlučne z nepridelených rezerv v rámci stropov viacročného finančného rámca.

_________________

 

33 Uvedené finančné krytie predstavuje „hlavnú referenčnú hodnotu“ v zmysle bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody (2013/C 373/01) medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení.

 

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) Európsky sociálny fond prispieva sumou 35 000 000 EUR v bežných cenách;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany prispieva sumou 6 000 000 EUR v bežných cenách;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) program LIFE prispieva sumou 4 500 000 EUR v bežných cenách;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka prispieva sumou 1 800 000 EUR v bežných cenách.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 a.  Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje Európsky parlament a Rada v medziach viacročného finančného rámca.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  V prípade potreby sa môžu rozpočtové prostriedky zahrnúť do rozpočtu na obdobie po roku 2020 s cieľom uhradiť podobné náklady, aby sa umožnilo riadenie akcií, ktoré sa neukončili do 31. decembra 2020.

5.  V prípade potreby sa môžu platobné rozpočtové prostriedky zahrnúť do rozpočtu na obdobie po roku 2020 s cieľom uhradiť podobné náklady, aby sa umožnilo riadenie akcií, ktoré sa neukončili do 31. decembra 2020.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Žiadosť oprávneného subjektu, aby sa stal účastníckou organizáciou Európskeho zboru solidarity, posudzuje príslušný vykonávací orgán Európskeho zboru solidarity s cieľom potvrdiť, že činnosti tohto subjektu spĺňajú požiadavky Európskeho zboru solidarity.

2.  Žiadosť oprávneného subjektu, aby sa stal účastníckou organizáciou Európskeho zboru solidarity, posudzuje príslušný vykonávací orgán Európskeho zboru solidarity s cieľom potvrdiť, že činnosti tohto subjektu sú v súlade so zásadami a požiadavkami uvedenými v Charte Európskeho zboru solidarity.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na základe tohto posúdenia môže byť subjektu udelená značka kvality Európskeho zboru solidarity. Získaná značka kvality sa pravidelne prehodnocuje a možno ju odňať.

3.  Na základe tohto posúdenia môže byť subjektu udelená značka kvality Európskeho zboru solidarity. Získaná značka sa prehodnocuje pravidelne a aspoň každé dva roky a možno ju odňať, pokiaľ činnosť uvedeného subjektu prestane byť v súlade so zásadami a požiadavkami uvedenými v Charte Európskeho zboru solidarity.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Každý subjekt, ktorý získal značku kvality Európskeho zboru solidarity, sa zaznamená v databáze zúčastnených organizácií umiestnenej na Európskom portáli pre mládež, ktorý je dostupný pre všetkých mladých Európanov.

Odôvodnenie

V súčasnosti sa štruktúry akreditované v rámci EDS začleňujú do databázy organizácií EDS na Európskom portáli pre mládež. To umožňuje informovať mladých ľudí o týchto subjektoch. Preto je dôležité uskutočniť rovnaké kroky aj v prípade Európskeho zboru solidarity.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia v spolupráci s účastníckymi krajinami pravidelne monitoruje výkonnosť Európskeho zboru solidarity v oblasti dosahovania jeho cieľov.

1.  Komisia v spolupráci s účastníckymi krajinami pravidelne monitoruje výkonnosť a výsledky Európskeho zboru solidarity, ako aj plnenie jeho cieľov, konkrétne jeho prispievanie k posilňovaniu súdržnosti a solidarity v Európe, a podáva o tom správy.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) počet účastníkov v dobrovoľníckych umiestneniach (vnútroštátnych a cezhraničných);

a) počet a profil účastníkov v dobrovoľníckych umiestneniach (vnútroštátnych a cezhraničných);

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) počet účastníkov na stážach (vnútroštátnych a cezhraničných);

b) počet a profil účastníkov na stážach (vnútroštátnych a cezhraničných);

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) počet účastníkov na pracovných umiestneniach (vnútroštátnych a cezhraničných);

c) počet a profil účastníkov na pracovných umiestneniach (vnútroštátnych a cezhraničných);

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) počet účastníkov na projektoch v oblasti solidarity;

d) počet a profil účastníkov na projektoch v oblasti solidarity;

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea) miera spokojnosti účastníkov a účastníckych organizácií, pokiaľ ide o kvalitu umiestnení, odbornej prípravy, jazykovej podpory, administratívnej podpory, poistenia a podpory po umiestnení.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

eb) miera zamestnanosti bývalých účastníkov.

Odôvodnenie

Netreba zabúdať na to, že jedným z hlavných cieľov Európskeho zboru solidarity je zlepšiť zamestnateľnosť mladých ľudí a uľahčiť ich prechod na trh práce.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V roku 2020 Komisia uverejní správu, v ktorej zhodnotí pokrok v dosahovaní cieľa poskytnúť do roku 2020 v rámci Európskeho zboru solidarity 100 000 mladých ľudí príležitosti [patria sem všetky umiestnenia a projekty uvedené v článku 7 ods. 1 písm. a) a b)].

3.  V roku 2019 Komisia uverejní správu o dosiahnutých výsledkoch a kvalitatívnych a kvantitatívnych aspektoch vykonávania programu, v ktorej zhodnotí pokrok v dosahovaní cieľa poskytnúť do roku 2020 v rámci Európskeho zboru solidarity 100 000 mladých ľudí príležitosti [patria sem všetky umiestnenia a projekty uvedené v článku 7 ods. 1 písm. a) a b)], ako aj nákladovú efektívnosť programu, a predloží ju Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Štyri roky po začatí uplatňovania tohto nariadenia Komisia vykoná nezávislé hodnotenie tohto nariadenia a predloží správu o hlavných zisteniach Európskemu parlamentu, Rade, Výboru regiónov a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.

4.  Komisia vykoná nezávislé ex post hodnotenie tohto nariadenia s cieľom posúdiť účinnosť, efektívnosť a vplyv programu v porovnaní s cieľmi programu a najneskôr do 30. júna 2021 predloží správu o hlavných zisteniach vrátane odporúčaní pre budúcnosť programu Európskemu parlamentu, Rade, Výboru regiónov a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Ako súčasť hodnotenia Komisia zabezpečí pravidelné konzultácie so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami vrátane účastníkov, zúčastnených organizácií a príslušných miestnych komunít. Výsledky hodnotenia sa spätne premietnu do budúceho návrhu programu a do návrhu na pridelenie zdrojov.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (EÚ) č. 1288/2013

Článok 18 – odsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) až do 1,5 % na nástroj záruk za študentské pôžičky;

c) 3,5 % z nástroja záruk za študentské pôžičky;

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia

Článok 27

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 27

vypúšťa sa

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1293/2013

 

V článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1293/2013 sa dopĺňa tento odsek:

 

„3.  Z podprogramu Životné prostredie z prioritnej oblasti „správa a informovanie v oblasti životného prostredia“ sa pridelí najviac 3 000 000 EUR v bežných cenách a z podprogramu Ochrana klímy z prioritnej oblasti „správa a informovanie v oblasti klímy“ sa pridelí 1 500 000 EUR v bežných cenách na financovanie projektov v zmysle článku 17 ods. 4 vykonávaných Európskym zborom solidarity v súlade s nariadením (EÚ) 2017/XXX, ktoré prispievajú k jednej alebo viacerým prioritným oblastiam v zmysle článkov 9 a 13. Toto pridelenie sa vykoná výlučne v súlade s nariadením (EÚ) 2017/XXX bez ohľadu na špecifické požiadavky nariadenia (EÚ) č. 1293/2013.“

 

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia

Článok 28

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 28

vypúšťa sa

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

 

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 sa mení takto:

 

1.  Článok 58 ods. 1 sa mení takto:

 

a) prvý pododsek sa nahrádza takto:

 

„Na podnet Komisie môžu európske štrukturálne a investičné fondy podporovať opatrenia v oblasti prípravy, monitorovania, administratívnej a technickej podpory, hodnotenia, auditu a kontroly potrebné na vykonávanie tohto nariadenia a podporné akcie podľa nariadenia (EÚ) 2017/XXX, ako sa uvádza v treťom pododseku, v rozsahu, v akom uvedené akcie sledujú cieľ hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.“

 

b) V treťom pododseku sa dopĺňa toto písmeno m):

 

„m) akcie financované podľa nariadenia (EÚ) 2017/XXX o Európskom zbore solidarity s cieľom posilňovať osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj mladých ľudí, ako aj zvýšiť ich zamestnateľnosť a uľahčiť prechod na pracovný trh.“

 

2.  V článku 91 ods. 3 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„35 000 000 EUR v bežných cenách zo sumy pridelenej na technickú pomoc na podnet Komisie sa pridelí Európskemu zboru solidarity na podporu jeho akcií v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/XXX. Pridelenie sa vykoná výlučne v súlade s nariadením (EÚ) 2017/XXX bez ohľadu na špecifické požiadavky nariadení týkajúcich sa príslušných fondov.“

 

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia

Článok 29

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 29

vypúšťa sa

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

 

V článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa pod prvý pododsek pridáva tento pododsek:

 

„EPFRV môže financovať aj akcie vykonávané Európskym zborom solidarity vo výške 1 800 000 EUR v bežných cenách v súlade s nariadením (EÚ) 2017/XXX, ktoré prispievajú k jednej alebo viacerým prioritám Únie v oblasti rozvoja vidieka. Pridelenie sa vykoná výlučne v súlade s nariadením (EÚ) 2017/XXX bez ohľadu na špecifické požiadavky nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.“

 

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia

Článok 30

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 30

vypúšťa sa

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1306/2013

 

V článku 6 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa dopĺňa toto písmeno j):

 

„j) akcie vykonávané Európskym zborom solidarity v súlade s nariadením (EÚ) 2017/XXX, ktoré prispievajú k jednej alebo viacerým prioritám Únie v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, a najmä akcie uvedené v článku 51 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1305/2013. Pridelenie sa vykoná výlučne v súlade s nariadením (EÚ) 2017/XXX bez ohľadu na špecifické požiadavky nariadení týkajúcich sa príslušných fondov.“

 

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia

Článok 31

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 31

vypúšťa sa

Zmena rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ

 

V článku 19 ods. 1 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ sa pod druhý pododsek pridáva tento pododsek:

 

„Z finančných prostriedkov okruhu 3 „Bezpečnosť a občianstvo“ sa pridelí 6 000 000 EUR v bežných cenách na financovanie akcií vykonávaných Európskym zborom solidarity v súlade s nariadením (EÚ) 2017/XXX, ktoré prispievajú k jednej alebo viacerým prioritám v oblasti civilnej ochrany. Pridelenie sa vykoná výlučne v súlade s nariadením (EÚ) 2017/XXX bez ohľadu na špecifické požiadavky rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ.“

 

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Európsky zbor solidarity

Referenčné čísla

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

12.6.2017

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

12.6.2017

Spravodajca

       dátum vymenovania

Tiemo Wölken

29.6.2017

Dátum prijatia

4.12.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

21

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

John Howarth, Joachim Zeller

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Joachim Zeller

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa


STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (29.11.2017)

pre Výbor pre kultúru a vzdelávanie

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, (EÚ) č. 1293/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a rozhodnutie č. 1313/2013

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Krzysztof Hetman

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Solidarita ako súčasť základov Európskej únie je takisto jednou z najdôležitejších hodnôt Európanov. Bez zveličovania možno povedať, že úspech Európskej únie je založený na solidarite. Ponúka veľký potenciál, pokiaľ ide o vytváranie porozumenia, vzájomnej ohľaduplnosti a pozitívnej interakcie medzi národmi, ako aj jednotlivcami. Práve preto by sme mali podporovať a presadzovať túto myšlienku v povedomí Európanov.

Spravodajca sa domnieva, že Európsky zbor solidarity je významný nástroj na dosiahnutie tohto cieľa, a preto s potešením privítal oznámenie tejto myšlienky v prejave o stave Únie zo 14. septembra 2016, po ktorom nasledovalo oznámenie Komisie zo 7. decembra 2016 s názvom Európsky zbor solidarity a legislatívny návrh z 1. júna 2017. Väčším zapojením sa mladých ľudí zo všetkých európskych krajín do činností v oblasti solidarity vzniká potenciál na posilnenie solidarity a súdržnosti v celej Európe, čo takisto môže prispieť k riešeniu spoločenských výziev a naplniť neuspokojené potreby účastníckych krajín a regiónov. Získaním cenných zručností sa navyše podporí osobný a profesijný rozvoj mladých ľudí.

Spravodajca podporuje vytvorenie Európskeho zboru solidarity, ktorý bude zameraný na dva druhy činností: projekty v oblasti solidarity a dobrovoľnícke umiestnenia na jednej strane a stážové a pracovné umiestnenia na druhej strane. Zatiaľ čo prvý druh činností by mal byť nepochybne základom budúceho Európskeho zboru solidarity, druhý typ činností je pre mladých ľudí významnou príležitosťou na vstup na pracovný trh a získanie možnosti kvalitného zamestnania. Spravodajca preto navrhuje pozmeniť orientačné podiely rozdelenia rozpočtových prostriedkov medzi tieto dva druhy činností a zvýšiť finančnú podporu pre stážové a pracovné príležitosti na 30 %.

Celková suma vo výške 341 500 000 EUR vyčlenená na činnosť Európskeho zboru solidarity do 31. decembra 2020 umožní zapojiť do činností v oblasti solidarity 100 000 mladých ľudí. Spravodajca podporuje návrh Komisie na mobilizáciu tejto sumy z rôznych jestvujúcich programov EÚ vrátane sumy 35 000 000 EUR z Európskeho sociálneho fondu. Domnieva sa však, že tieto prostriedky by mali pochádzať prevažne z rozpočtových prostriedkov programu Erasmus+ určených na financovanie činností Európskej dobrovoľníckej služby (EDS), ktoré by patrili do rozsahu činností podporovaných v rámci tohto nariadenia.

Spravodajca dúfa, že návrh bude vychádzať zo skúseností a najlepších postupov nadobudnutých v rámci EDS a že sa ním bude rozvíjať súčinnosť a doplnkovosť s inými fondmi a programami EÚ s cieľom rozvinúť jeho potenciál v najväčšej možnej miere.

Výbor pre regionálny rozvoj považuje zjednodušenie opatrení za veľmi dôležitý faktor z hľadiska zlepšenia účinnosti a zvýšenia efektívnosti projektov realizovaných s podporou z rozpočtu EÚ. Práve preto spravodajca navrhuje určité zmeny, ktoré sú v súlade s touto zásadou a prostredníctvom ktorých sa zabezpečí, že príjemcovia nebudú zaťažovaní zbytočnými požiadavkami a formalitami.

Spravodajca sa napokon domnieva, že Európsky zbor solidarity bude mať mimoriadne pozitívny vplyv nielen na mladých ľudí, ktorí sa do neho zapoja, ale aj na regionálne a miestne komunity, a preto sa rozhodol posilniť miestny a regionálny rozmer tohto nariadenia.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Európska únia je založená na solidarite medzi jej občanmi a medzi jej členskými štátmi. Opatrenia, ktoré podniká, sa riadia touto spoločnou hodnotou, ktorá je zdrojom jednoty potrebnej na riešenie súčasných a budúcich spoločenských výziev, ktorým sú mladí Európania odhodlaní čeliť vyjadrením svojej solidarity v prax.

(1)  Európska únia je založená na solidarite medzi jej občanmi a medzi jej členskými štátmi. Opatrenia, ktoré podniká, sa riadia touto spoločnou hodnotou, ktorá je zdrojom jednoty potrebnej na riešenie súčasných a budúcich spoločenských výziev, ktorým sú mladí Európania odhodlaní čeliť vyjadrením svojej solidarity v praxi, a stimulujú záujem mladých ľudí o spoločný európsky projekt.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Komisia vo svojom oznámení s názvom „Európsky zbor solidarity“ zo 7. decembra 201618 zdôraznila potrebu posilniť základ solidárneho úsilia v celej Európe s cieľom poskytnúť mladým ľuďom väčšie a lepšie príležitosti na činnosti v oblasti solidarity v širokej škále oblastí a podporovať národných a miestnych aktérov v ich úsilí o zvládnutie rôznych výziev a kríz. Oznámením sa začala prvá fáza Európskeho zboru solidarity, v rámci ktorej sa mobilizovali rôzne programy Únie s cieľom ponúknuť príležitosti na dobrovoľnícku činnosť či stáž alebo pracovné príležitosti pre mladých ľudí v celej EÚ. Pri vykonávaní týchto činností, či už pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia alebo po ňom, by sa mali naďalej uplatňovať pravidlá a podmienky stanovené v príslušných programoch Únie, z ktorých boli tieto činnosti financované v rámci prvej fázy Európskeho zboru solidarity.

(3)  Komisia vo svojom oznámení s názvom „Európsky zbor solidarity“ zo 7. decembra 201618 zdôraznila potrebu posilniť základ solidárneho úsilia v celej Európe s cieľom poskytnúť mladým ľuďom väčšie a lepšie príležitosti na činnosti v oblasti solidarity v širokej škále oblastí a podporovať národných, regionálnych a miestnych aktérov v ich úsilí o zvládnutie rôznych výziev a kríz. Oznámením sa začala prvá fáza Európskeho zboru solidarity, v rámci ktorej sa mobilizovali rôzne programy Únie s cieľom ponúknuť príležitosti na dobrovoľnícku činnosť, stáž, prostriedky na osobný rozvoj alebo pracovné príležitosti pre mladých ľudí v celej EÚ. Pri vykonávaní týchto činností, či už pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia alebo po ňom, by sa mali naďalej uplatňovať pravidlá a podmienky stanovené v príslušných programoch Únie, z ktorých boli tieto činnosti financované v rámci prvej fázy Európskeho zboru solidarity.

_________________

_________________

18 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Európsky zbor solidarity [COM(2016) 942 final zo 7. 12. 2016].

18 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Európsky zbor solidarity [COM(2016) 942 final zo 7. 12. 2016].

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Mladým ľuďom by sa mali poskytnúť ľahko dostupné príležitosti na zapojenie sa do činností v oblasti solidarity, ktoré by im pomohli vyjadriť ich odhodlanie konať v prospech komunít a zároveň získať užitočné skúsenosti, zručnosti a schopnosti potrebné pre ich osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj, čím by sa zlepšila ich zamestnateľnosť. Týmito činnosťami by sa podporila aj mobilita mladých dobrovoľníkov, stážistov a pracovníkov.

(4)  Mladým ľuďom by sa mali poskytnúť ľahko dostupné príležitosti na zapojenie sa do činností v oblasti solidarity, ktoré by im pomohli vyjadriť ich odhodlanie konať v prospech komunít členských štátov a zároveň získať užitočné skúsenosti, vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné pre ich osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj, čím by sa zlepšila ich zamestnateľnosť. Týmito činnosťami by sa podporila aj mobilita mladých dobrovoľníkov, stážistov a pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Činnosti v oblasti solidarity ponúkané mladým ľuďom by mali byť kvalitné v tom zmysle, že by mali reagovať na neuspokojené spoločenské potreby, prispievať k posilňovaniu komunít, ponúkať mladým ľuďom príležitosť získať cenné znalosti a schopnosti, mali by byť finančne dostupné pre mladých ľudí a mali by sa vykonávať v bezpečnom a zdravom prostredí.

(5)  Činnosti v oblasti solidarity ponúkané mladým ľuďom by mali byť kvalitné, mali by zohľadňovať ich zručnosti a úzko súvisieť s rozvojom spoločnosti v tom zmysle, že by mali reagovať na kľúčové spoločenské výzvy, prispievať k posilňovaniu miestnych komunít a sociálnej súdržnosti, ponúkať mladým ľuďom príležitosť získať cenné znalosti, zručnosti a schopnosti, mali by byť finančne dostupné pre mladých ľudí a mali by sa vykonávať v bezpečnom a zdravom prostredí.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Európsky zbor solidarity by mal fungovať ako jediný kontaktný bod pre činnosti v oblasti solidarity v celej Únii. Mal by sa zabezpečiť súlad a komplementárnosť tohto rámca s ďalšími príslušnými politikami a programami Únie. Európsky zbor solidarity by mal stavať na silných stránkach a synergiách existujúcich programov, konkrétne Európskej dobrovoľníckej služby. Mal by tiež dopĺňať úsilie členských štátov zamerané na podporu mladých ľudí a uľahčovať prechod mladých ľudí zo školy do zamestnania v rámci záruky pre mladých ľudí19 tým, že im poskytne ďalšie príležitosti pre vstup na trh práce vo forme stáží alebo pracovných miest v oblastiach súvisiacich so solidaritou v ich domovskom členskom štáte alebo za hranicami. Mala by sa takisto zabezpečiť komplementárnosť s existujúcimi sieťami na úrovni Únie relevantnými pre činnosti Európskeho zboru solidarity, ako je napríklad európska sieť verejných služieb zamestnanosti, EURES a sieť Eurodesk. Okrem toho by sa mala zabezpečiť komplementárnosť medzi existujúcimi súvisiacimi systémami, konkrétne vnútroštátnymi systémami solidarity a programami mobility pre mladých ľudí, a Európskym zborom solidarity, pričom by sa v prípade potreby malo vychádzať z osvedčených postupov.

(6)  Európsky zbor solidarity by mal fungovať ako jediný kontaktný bod, bez akejkoľvek formy diskriminácie na základe pôvodu, pre činnosti v oblasti solidarity v celej Únii. Mal by sa zabezpečiť súlad a komplementárnosť tohto rámca s ďalšími príslušnými politikami a programami Únie. Európsky zbor solidarity by mal stavať na silných stránkach a synergiách existujúcich programov, konkrétne Európskej dobrovoľníckej služby. Mal by tiež dopĺňať úsilie členských štátov, regiónov, miest a miestnych komunít zamerané na podporu mladých ľudí a uľahčovať prechod mladých ľudí zo školy do zamestnania v rámci záruky pre mladých ľudí19 tým, že im poskytne ďalšie príležitosti pre vstup na trh práce vo forme stáží alebo pracovných miest v oblastiach súvisiacich so solidaritou v ich domovskom členskom štáte alebo za hranicami. Mala by sa takisto zabezpečiť komplementárnosť s existujúcimi sieťami na úrovni Únie relevantnými pre činnosti Európskeho zboru solidarity, ako je napríklad európska sieť verejných služieb zamestnanosti, EURES, sieť Eurodesk a program Mládež v pohybe. Okrem toho by sa mala zabezpečiť komplementárnosť medzi existujúcimi súvisiacimi systémami, konkrétne vnútroštátnymi systémami solidarity a programami mobility pre mladých ľudí vrátane systémov pôsobiacich na regionálnej alebo miestnej úrovni, a Európskym zborom solidarity, pričom by sa v prípade potreby malo vychádzať z osvedčených postupov.

_________________

_________________

19 Odporúčanie Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých ľudí (2013/C 120/01).

19 Odporúčanie Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých ľudí (2013/C 120/01).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Na to, aby sa maximalizoval vplyv Európskeho zboru solidarity, by sa mali zaviesť opatrenia, vďaka ktorým budú môcť k dosahovaniu cieľov Európskeho zboru solidarity prispievať aj ďalšie programy Únie, ako je napríklad Fond pre azyl, migráciu a integráciu, program Európa pre občanov, Európsky fond regionálneho rozvoja a program v oblasti zdravia, a to podporou činností patriacich do jeho pôsobnosti. Tento príspevok by mal byť financovaný v súlade s príslušnými základnými aktmi daných programov. Po získaní značky kvality Európskeho zboru solidarity by príjemcovia mali dostať prístup do portálu Európskeho zboru solidarity a mali by mať možnosť využívať opatrenia v oblasti kvality a podporné opatrenia podľa typu ponúkanej činnosti.

(7)  Na to, aby sa maximalizoval vplyv Európskeho zboru solidarity, by sa mali zaviesť opatrenia, vďaka ktorým budú môcť k dosahovaniu cieľov Európskeho zboru solidarity prispievať aj ďalšie programy Únie, ako je napríklad Fond pre azyl, migráciu a integráciu, program Európa pre občanov, Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja a program v oblasti zdravia, a to podporou činností patriacich do jeho pôsobnosti. Tento príspevok by mal byť financovaný v súlade s príslušnými základnými aktmi daných programov a ako doplnok existujúcich politík Únie, ako je politika súdržnosti, bez negatívneho vplyvu na operačné programy ako také a v rámci dostupných prostriedkov súvisiacich s ich využívaním. Po získaní značky kvality Európskeho zboru solidarity by príjemcovia mali dostať prístup do portálu Európskeho zboru solidarity a mali by mať možnosť využívať opatrenia v oblasti kvality a podporné opatrenia podľa typu ponúkanej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Európsky zbor solidarity by mal priniesť nové príležitosti pre mladých ľudí, aby mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť, absolvovať stáž alebo získať pracovné miesto v oblastiach súvisiacich so solidaritou, ako aj vytvárať a rozvíjať projekty v oblasti solidarity na základe svojej vlastnej iniciatívy. Tieto príležitosti by mali prispievať k posilňovaniu ich osobného, vzdelávacieho, sociálneho, občianskeho a profesijného rozvoja. Európsky zbor solidarity by mal takisto podporovať činnosti v oblasti vytvárania sietí pre účastníkov a organizácie Európskeho zboru solidarity, ako aj opatrenia na zabezpečenie kvality podporovaných činností a na zlepšenie postupu uznávania vzdelávacích výsledkov.

(8)  Európsky zbor solidarity by mal priniesť nové príležitosti pre mladých ľudí, aby mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť, absolvovať stáž alebo získať pracovné miesto v oblastiach súvisiacich so solidaritou, ako aj vytvárať a rozvíjať nadnárodné a cezhraničné programy a projekty v oblasti solidarity na základe svojej vlastnej iniciatívy. Tieto príležitosti by mali prispievať k posilňovaniu ich osobného, vzdelávacieho, sociálneho, občianskeho a profesijného rozvoja a k tvorbe skutočného európskeho občianstva a k zlepšeniu solidarity medzi mladými ľuďmi s cieľom zlepšiť ich následný prístup na trh práce. Európsky zbor solidarity by mal takisto podporovať činnosti v oblasti vytvárania sietí pre účastníkov a organizácie Európskeho zboru solidarity, ktoré im umožnia výmenu najlepších postupov, ako aj opatrenia na zabezpečenie kvality podporovaných činností a na zlepšenie postupu uznávania vzdelávacích výsledkov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Stáže a pracovné miesta v oblastiach súvisiacich so solidaritou môžu mladým ľuďom ponúknuť ďalšie príležitosti pre vstup na trh práce a zároveň prispieť k riešeniu kľúčových spoločenských výziev. Môže to pomôcť zvýšiť zamestnateľnosť a produktivitu mladých ľudí a zároveň uľahčiť ich prechod zo vzdelávania do zamestnania, čo je kľúčom k zvýšeniu ich šancí na trhu práce. Stážové umiestnenia ponúkané v rámci Európskeho zboru solidarity by mali byť odmeňované účastníckou organizáciou a mali by sa riadiť zásadami kvality uvedenými v odporúčaní Rady o rámci kvality pre stáže z 10. marca 201421. Ponúkané stáže a pracovné miesta by mali pre mladých ľudí predstavovať odrazový mostík pre vstup na trh práce, a preto by ich mala sprevádzať primeraná podpora po umiestnení. Stážové a pracovné umiestnenia by mali uľahčovať príslušní aktéri na trhu práce, najmä verejné a súkromné služby zamestnanosti, sociálni partneri a obchodné komory. Účastnícke organizácie by mali mať možnosť žiadať o finančné prostriedky prostredníctvom príslušnej vykonávacej štruktúry Európskeho zboru solidarity s cieľom poskytovať sprostredkovacie služby medzi mladými účastníkmi a zamestnávateľmi ponúkajúcimi stážové a pracovné umiestnenia v odvetviach solidarity.

(10)  Stáže a pracovné miesta v oblastiach súvisiacich so solidaritou môžu mladým ľuďom ponúknuť ďalšie príležitosti zabezpečením potrebného základu pre vstup na trh práce a zároveň prispieť k riešeniu kľúčových spoločenských výziev. Môže to pomôcť zvýšiť zamestnateľnosť a produktivitu mladých ľudí, a to aj na základe osobných zručností každého jednotlivca, a zároveň uľahčiť ich prechod zo vzdelávania do zamestnania, čo je kľúčom k zvýšeniu ich šancí na trhu práce. Stážové umiestnenia ponúkané v rámci Európskeho zboru solidarity by mali byť odmeňované účastníckou organizáciou a založené na zásadách kvality uvedených v odporúčaní Rady o rámci kvality pre stáže z 10. marca 201421. Ponúkané stáže a pracovné miesta by mali pre mladých ľudí predstavovať odrazový mostík pre vstup na trh práce, a preto by ich mala sprevádzať primeraná podpora po umiestnení. Stážové a pracovné umiestnenia by mali uľahčovať príslušní aktéri na trhu práce, najmä verejné a súkromné služby zamestnanosti, sociálni partneri a obchodné komory. Účastnícke organizácie by mali mať možnosť žiadať o finančné prostriedky prostredníctvom príslušnej vykonávacej štruktúry Európskeho zboru solidarity s cieľom poskytovať sprostredkovacie služby medzi mladými účastníkmi a zamestnávateľmi ponúkajúcimi stážové a pracovné umiestnenia v odvetviach solidarity.

_________________

_________________

21 Odporúčanie Rady z 10. marca 2014 o rámci kvality pre stáže (Ú. v. EÚ C 88, 27.3.2014, s. 1).

21 Odporúčanie Rady z 10. marca 2014 o rámci kvality pre stáže (Ú. v. EÚ C 88, 27.3.2014, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Iniciatívny duch mladých ľudí je dôležitým prínosom pre spoločnosť a trh práce. Európsky zbor solidarity by mal prispievať k posilňovaniu tohto aspektu tak, že mladým ľuďom ponúkne príležitosť, aby navrhli a realizovali svoje vlastné projekty zamerané na riešenie konkrétnych problémov v prospech ich miestnych komunít. Tieto projekty by mali predstavovať príležitosť na realizáciu nápadov a mali by slúžiť na podporu mladých ľudí, aby sa sami stali hybnou silou činností v oblasti solidarity. Zároveň by mohli slúžiť ako odrazový mostík umožňujúci ďalšie zapojenie účastníkov Európskeho zboru solidarity do činností v oblasti solidarity a predstavovať prvý krok smerom k ich podpore, aby vykonávali samostatnú zárobkovú činnosť alebo si založili združenie, mimovládnu organizáciu alebo iný subjekt pôsobiaci v oblasti solidarity, neziskovom či mládežníckom sektore.

(11)  Iniciatívny duch mladých ľudí je dôležitým prínosom pre spoločnosť a trh práce. Európsky zbor solidarity by mal prispievať k posilňovaniu tohto aspektu tak, že mladým ľuďom ponúkne príležitosť, aby navrhli a realizovali svoje vlastné projekty zamerané na riešenie konkrétnych problémov v prospech ich miestnych komunít, a to najmä komunít nachádzajúcich sa v izolovaných alebo marginalizovaných oblastiach. Tieto projekty by mali predstavovať príležitosť na realizáciu nápadov a mali by slúžiť na podporu mladých ľudí, aby sa sami stali hybnou silou činností v oblasti solidarity. Zároveň by mohli slúžiť ako odrazový mostík umožňujúci ďalšie zapojenie účastníkov Európskeho zboru solidarity do činností v oblasti solidarity a predstavovať prvý krok smerom k ich podpore, aby vykonávali samostatnú zárobkovú činnosť alebo si založili združenie, mimovládnu organizáciu alebo iný subjekt pôsobiaci v oblasti solidarity, neziskovom či mládežníckom sektore.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu kvality umiestnení a ďalších príležitostí ponúkaných v rámci Európskeho zboru solidarity, najmä prostredníctvom poskytovania odbornej prípravy, jazykovej podpory, poistenia, administratívnej podpory a podpory účastníkov po umiestnení, ako aj prostredníctvom uznávania znalostí, zručností a schopností získaných prostredníctvom skúsenosti s Európskym zborom solidarity.

(13)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu kvality umiestnení a ďalších príležitostí ponúkaných v rámci Európskeho zboru solidarity, najmä prostredníctvom poskytovania odbornej prípravy, jazykovej podpory, poistenia, administratívnej a logistickej podpory účastníkov pred umiestnením aj po umiestnení, ako aj prostredníctvom uznávania znalostí, zručností a schopností získaných prostredníctvom skúsenosti s Európskym zborom solidarity. V prípade, že činnosti vykonávané účastníkmi treba vykonávať v nebezpečnom prostredí, napríklad v prostredí po katastrofe, mali by sa poskytnúť preventívne bezpečnostné školenia.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  V záujme zaručenia, aby umiestnenia v rámci Európskeho zboru solidarity mali vplyv na osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj účastníkov, by sa znalosti, zručnosti a schopnosti, ktoré sú vzdelávacími výsledkami dosiahnutými počas umiestnenia, mali náležite identifikovať a potvrdiť s prihliadnutím na vnútroštátne okolnosti a špecifiká tak, ako sa odporúča v odporúčaní Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa22.

(14)  V záujme zaručenia, aby umiestnenia v rámci Európskeho zboru solidarity mali vplyv na osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj účastníkov, by sa mal vytvoriť systém na uznávanie zručností získaných počas dobrovoľníckej práce v rámci Európskeho zboru solidarity a znalosti, zručnosti a schopnosti, ktoré sú vzdelávacími výsledkami dosiahnutými počas umiestnenia, by sa mali náležite identifikovať a potvrdiť s prihliadnutím na vnútroštátne okolnosti a špecifiká tak, ako sa odporúča v odporúčaní Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa22.

_______________

_________________

22 Odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa (Ú. v. EÚ C 398, 22.12.2012, s. 1).

22 Odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa (Ú. v. EÚ C 398, 22.12.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Mala by sa zaviesť značka kvality, aby sa zabezpečilo dodržiavanie zásad a požiadaviek stanovených v Charte Európskeho zboru solidarity účastníckymi organizáciami, pokiaľ ide o ich práva a povinnosti počas všetkých fáz činností v rámci zboru. Získanie značky kvality by malo byť nevyhnutným predpokladom účasti, ale nemalo by automaticky viesť k financovaniu v rámci Európskeho zboru solidarity.

(15)  Mala by sa zaviesť značka kvality, aby sa zabezpečilo dodržiavanie zásad a požiadaviek stanovených v Charte Európskeho zboru solidarity účastníckymi organizáciami, pokiaľ ide o ich práva a povinnosti počas všetkých fáz činností v rámci zboru. Získanie značky kvality na základe spoločných kritérií uznávaných na úrovni Únie by malo byť nevyhnutným predpokladom účasti, ale nemalo by automaticky viesť k financovaniu v rámci Európskeho zboru solidarity.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Centrum zdrojov Európskeho zboru solidarity by malo pomáhať vykonávacím orgánom, účastníckym organizáciám a mladým ľuďom zapojeným do Európskeho zboru solidarity s cieľom zvýšiť kvalitu realizácie a činností Európskeho zboru solidarity, ako aj zlepšiť identifikáciu a uznávanie schopností nadobudnutých prostredníctvom týchto činností.

(16)  Centrum zdrojov Európskeho zboru solidarity by malo pomáhať vykonávacím orgánom, účastníckym organizáciám a mladým ľuďom zapojeným do Európskeho zboru solidarity s cieľom zvýšiť kvalitu realizácie a činností Európskeho zboru solidarity, ako aj zlepšiť identifikáciu, uznávanie a osvedčovanie schopností nadobudnutých prostredníctvom týchto činností.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Portál Európskeho zboru solidarity by sa mal neustále vyvíjať, aby sa zabezpečil ľahký prístup k Európskemu zboru solidarity, pričom by mal byť jednotným kontaktným miestom pre jednotlivcov a organizácie, ktoré majú záujem okrem iného o registráciu, identifikáciu a porovnanie profilov a príležitostí, vytváranie sietí a virtuálne výmeny, online odbornú prípravu, jazykové kurzy a podporu po umiestnení. Zároveň by mal mať ďalšie užitočné funkcie, ktoré sa môžu vyskytnúť v budúcnosti.

(17)  Portál Európskeho zboru solidarity by sa mal neustále vyvíjať, aby prispieval k ľahkému prístupu k Európskemu zboru solidarity, pričom by mal byť jednotným kontaktným miestom pre jednotlivcov a organizácie, ktoré majú záujem okrem iného o informácie o dobrovoľníckych umiestneniach, o registráciu, identifikáciu a porovnanie profilov a príležitostí, vytváranie sietí a virtuálne výmeny, online odbornú prípravu, jazykové kurzy a podporu pred umiestnením a po umiestnení. Zároveň by mal mať ďalšie užitočné funkcie, ktoré sa môžu vyskytnúť v budúcnosti a ktoré by mali byť spojené s rozvojom spoločnosti. Služby, ktoré poskytuje portál Európskeho zboru solidarity, by mali podporovať a dopĺňať služby, ktoré už ponúkajú účastnícke organizácie. Mala by sa takisto zabezpečiť interoperabilita s Európskym portálom pre mládež.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  V záujme zabezpečenia kontinuity činností podporovaných v rámci programov, ktoré prispievajú k Európskemu zboru solidarity, by finančná podpora umiestneniam a projektom v oblasti solidarity mala byť orientačne rozdelená takto: 80 % na dobrovoľnícke umiestnenia a projekty v oblasti solidarity a 20 % na stážové a pracovné umiestnenia.

(19)  V záujme zabezpečenia kontinuity činností podporovaných v rámci programov, ktoré prispievajú k Európskemu zboru solidarity, by finančná podpora umiestneniam a projektom v oblasti solidarity mala byť orientačne rozdelená takto: 70 % na dobrovoľnícke umiestnenia a projekty v oblasti solidarity a 30 % na stážové a pracovné umiestnenia.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  S cieľom maximalizovať vplyv Európskeho zboru solidarity by sa mali prijať ustanovenia, ktoré účastníckym krajinám umožnia sprístupniť dodatočné vnútroštátne finančné prostriedky v súlade s pravidlami Európskeho zboru solidarity.

(20)  S cieľom maximalizovať vplyv Európskeho zboru solidarity by účastnícke krajiny mali mať možnosť sprístupniť dodatočné vnútroštátne, regionálne alebo miestne finančné prostriedky v súlade s pravidlami Európskeho zboru solidarity.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  Civilná ochrana a humanitárna pomoc nemôžu závisieť od mladých ľudí pôsobiacich v rámci Európskeho zboru solidarity. Komisia a členské štáty by mali zaručiť trvalé investície do štruktúrovanej civilnej ochrany a humanitárnej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Popri členských štátoch by Európsky zbor solidarity mal byť otvorený aj účasti iných krajín na základe dvojstranných dohôd. Táto spolupráca by sa v prípade potreby mala rozvíjať za pomoci dodatočných rozpočtových prostriedkov, ktoré sa sprístupnia v súlade s postupmi, ktoré sa dohodnú s danými krajinami.

(22)  Popri členských štátoch by Európsky zbor solidarity mal byť otvorený aj účasti iných krajín na základe dvojstranných dohôd, najmä s krajinami v rámci Európskeho združenie voľného obchodu (EZVO), krajinami Východného partnerstva, krajinami spadajúcimi do rámca európskej susedskej politiky, prístupovými krajinami, kandidátskymi krajinami a potenciálnymi kandidátmi, a to najmä v prípade cezhraničných programov. Táto spolupráca by sa v prípade potreby mala rozvíjať za pomoci dodatočných rozpočtových prostriedkov, ktoré sa sprístupnia v súlade s postupmi, ktoré sa dohodnú s danými krajinami.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Cieľovou skupinou Európskeho zboru solidarity sú mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov. Účasť na činnostiach ponúkaných Európskym zborom solidarity by mala byť podmienená predchádzajúcou registráciou na portáli Európskeho zboru solidarity.

(23)  Cieľovou skupinou Európskeho zboru solidarity sú mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov. Účasť na činnostiach ponúkaných Európskym zborom solidarity by mala byť podmienená predchádzajúcou registráciou na portáli Európskeho zboru solidarity. V prípade potreby by sa mali poskytnúť iné doplnkové nástroje na účely registrácie s cieľom uľahčiť účasť všetkých mladých ľudí, a to najmä tých, ktorí sa nachádzajú v najzraniteľnejších situáciách a ktorí nie sú digitálne gramotní. Na tento účel by sa mohli využívať existujúce procesy podávania žiadostí poskytované koordinujúcimi a vysielajúcimi organizáciami.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23a)  Je potrebné podporovať širšiu politickú stratégiu zameranú na vytvorenie priaznivého prostredia pre dobrovoľníctvo v Európe, ktorá sa neprekrýva s inými prebiehajúcimi programami, ale skôr posilňuje úspešné existujúce iniciatívy, ako je Európska dobrovoľnícka služba.

Pozmeňujúci návrh    21