Menetlus : 2018/2025(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0061/2018

Esitatud tekstid :

A8-0061/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/03/2018 - 8.7

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0074

RAPORT     
PDF 490kWORD 63k
8.3.2018
PE 618.124v02-00 A8-0061/2018

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Saksamaa taotlus – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

(COM(2018)0061 – C8-0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Ingeborg Gräßle

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS
 SELETUSKIRI
 LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI
 LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI
 TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Saksamaa taotlus – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

(COM(2018)0061 – C8-0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0061 – C8-0031/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „EGFi määrus“),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0061/2018),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste või üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt;

C.  arvestades, et Saksamaa esitas taotluse EGF/2017/008 DE/Goodyear, et saada EGFist rahalist toetust seoses 646 koondamisega NACE Revision 2 osa 22 (kummi- ja plasttoodete tootmine) alla kuuluvas majandussektoris Saksamaal NUTS 2. tasandi piirkonnas Karlsruhe ringkond (DE12);

D.  arvestades, et taotlus põhineb EGFi määruse artikli 4 lõike 1 punkti a kohastel sekkumiskriteeriumidel, mille kohaselt on toetuse saamise tingimuseks vähemalt 500 töötaja koondamine neljakuulise vaatlusperioodi jooksul liikmesriigi ettevõttes, hõlmates töötajaid, kelle on koondanud tarnijad ja tootmisahela järgmise etapi tootjad, ja/või füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes on oma tegevuse lõpetanud;

1.  nõustub komisjoniga, et EGFi määruse artikli 4 lõikes 1 sätestatud tingimused on täidetud ja et Saksamaal on õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist toetust summas 2 165 231 eurot, mis moodustab 3 608 719 euro suurustest kogukuludest 60 %;

2.  märgib, et Saksamaa ametiasutused esitasid taotluse 6. oktoobril 2017 ning pärast Saksamaa poolt lisateabe esitamist viis komisjon taotluse hindamise lõpule 9. veebruaril 2018 ja andis sellest samal päeval Euroopa Parlamendile teada;

3.  märgib, et Aasia tootjate (Hiina, Taiwan ja Singapur) turuosa maailma rehviturul kasvas 4 %-lt 2001. aastal 20 %-le 2013. aastaks;

4.  märgib, et Saksamaa hakkas sihtrühma kuuluvatele toetusesaajatele individuaalseid teenuseid osutama 1. jaanuaril 2018; seega võib nende meetmete kulude katteks saada EGFist toetust;

5.  märgib, et Saksamaa väitel on koondamised seotud maailmakaubanduses üleilmastumise tõttu toimunud oluliste struktuurimuutustega ning selle negatiivse mõjuga B-segmendi autorehvide tootmisele liidus;

6.  tuletab meelde, et äriühingus Goodyear toimunud koondamised avaldavad kohalikule majandusele ilmselt märkimisväärset negatiivset mõju ja koondamiste tagajärjed on seda rängemad, et uut tööd on raske leida, sest töökohti napib, koondatud töötajate haridustase on madal, nad on omandanud kutseoskused nüüdseks langusjoonel asuvas sektoris ja tööotsijaid on palju;

7.  on teadlik globaliseerumise kontekstis toimuvast langusest liidu autotööstuse toodangus ja turuosas; võtab teadmiseks, et selle tulemusena on äriühingus Goodyear tekkinud märkimisväärne ülevõimsus B-segmendis, mis sundis teda sulgema ühe oma Euroopa tehastest, mis oli piirkonna suurim tööandja; märgib, et EGF võiks soodustada ka töötajate piiriülest liikumist teatavate liikmesriikide kahanevatest sektoritest teiste liikmesriikide kasvavatesse sektoritesse;

8.  märgib, et taotlus puudutab 646 koondatud töötajat äriühingus Goodyear ning et enamik neist on vanuses 30–54 aastat; juhib tähelepanu ka asjaolule, et märkimisväärne osa koondatud töötajatest on 55–64-aastased ja nende oskused on seotud konkreetse tootmissektoriga; märgib lisaks, et koondatud töötajatest ligikaudu 300 on rändetaustaga lihttöölised ning neil puudub ametlik kvalifikatsioon, näiteks kutseõpe, mis asetab nad piirkondlikul tööturul ebasoodsasse olukorda; rõhutab, et Waghäuseli piirkonnas, kus Philippsburgi tehas asub, toimuvad struktuurilised muutused; tunnistab sellega seoses, kui olulised on EGFist kaasrahastatavad aktiivsed tööturumeetmed, et parandada nende rühmade tööturule naasmise võimalusi;

9.  märgib, et Saksamaal on kavas võtta kõnealuses taotluses käsitletud koondatud töötajate jaoks kuut tüüpi meetmeid: i) oskuste täiendamine, ii) sarnases olukorras olevate töötajate rühmad/õpikojad, iii) nõustamine äri alustamiseks, iv) töö otsimine, v) hilisem juhendamine/tööhõive tagamine, vi) koolitustoetus;

10.  märgib, et sissetulekut toetavad meetmed moodustavad kogu individuaalsest teenustepaketist EGFi määruses sätestatud maksimummäära 35 % ning et selliste meetmete tingimuseks on sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivne osalemine tööotsimis- või koolitusmeetmetes;

11.  väljendab heameelt, et kooskõlastatud individuaalse teenustepaketi koostamisel peeti konsultatsioone sidusrühmadega, sealhulgas koondatud töötajate esindajatega, sotsiaalpartneritega ja piirkondlike ametiasutustega ning töötajate nõukogu, ametiühingu ja juhtkonnaga;

12.  väljendab heameelt tööhõiveameti otsuse üle võtta kvalifikatsiooni ja oskuste strateegia koostamisel arvesse nii tööturu tulevasi vajadusi kui ka asjaomaste töötajate kvalifikatsiooni;

13.  tuletab meelde, et EGFi määruse artikli 7 kohaselt tuleks kooskõlastatud individuaalse teenustepaketi koostamisel lähtuda tööturu edasistest väljavaadetest ja seal vajatavatest oskustest ning kooskõlastatud pakett peaks olema kooskõlas ressursitõhusale ja jätkusuutlikule majandusele ülemineku eesmärgiga; väljendab heameelt kinnituse üle, et kavandatavad meetmed on kooskõlas Saksamaa jätkusuutlikkuse strateegiaga ning et kahte üleminekuäriühingut looval ettevõtjal on jätkusuutlikkuse sertifikaat;

14.  märgib, et Saksamaa ametiasutused on kinnitanud, et kavandatavateks meetmeteks ei anta rahalist toetust liidu muudest fondidest või rahastamisvahenditest, välistatud on topeltrahastamine ning need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

15.  võtab teadmiseks Saksamaalt saadud kinnituse, et EGFi rahaline toetus ei asenda meetmeid, mida asjaomane ettevõtja peab võtma riigisiseste õigusaktide või kollektiivlepingute kohaselt, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

16.  palub komisjonil nõuda, et riikide ametiasutused esitaksid tulevastes ettepanekutes rohkem üksikasju sektorite kohta, mis eeldatavasti kasvavad ja kuhu seetõttu võetakse tõenäoliselt inimesi tööle, ning koguksid EGFi rahaeraldiste mõju kohta tõendatud andmeid, sh andmeid uute töökohtade kvaliteedi, kestuse ja jätkusuutlikkuse, füüsilisest isikust ettevõtjate ja idufirmade arvu ja osakaalu ning EGFi toetuse abil tööturule tagasi pöördunute osakaalu kohta;

17.  kutsub komisjoni uuesti üles tagama, et kõik EGFi juhtumitega seotud dokumendid oleksid üldsusele kättesaadavad;

18.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

19.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

20.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Saksamaa taotlus – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1), eriti selle artikli 15 lõiget 4,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(2), eriti selle punkti 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) eesmärk on toetada maailmakaubanduses globaliseerumise tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste, üleilmse finants- ja majanduskriisi jätkumise või uue üleilmse finants- ja majanduskriisi tõttu koondatud töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes on oma tegevuse lõpetanud, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2) Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013(3) artikli 12 kohaselt ei tohi EGF ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades).

(3) Saksamaa esitas 6. oktoobril 2017 taotluse EGFist rahalise toetuse saamiseks pärast töötajate koondamist ettevõttes Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Saksamaal. Taotluse kohta esitati lisateavet vastavalt määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 8 lõikele 3. Taotlus vastab EGFi rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 artiklis 13.

(4) Seega tuleks võtta kasutusele EGFi vahendid, et anda Saksamaa taotluse alusel rahalist toetust summas 2 165 231 eurot.

(5) Selleks et EGFi vahendeid saaks võimalikult kiiresti kasutusele võtta, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates selle vastuvõtmise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kulukohustuste ja maksete assigneeringutena kasutusele 2 165 231 eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval. Seda kohaldatakse alates [käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäev](4)*.

...

Euroopa Parlamendi nimel  Nõukogu nimel

president  eesistuja

(1)

  ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(3)

  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).

(4)

*   Parlament lisab kuupäeva enne otsuse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.


SELETUSKIRI

I.  Taustteave

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) loodi selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärgede tõttu.

Määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020)(1) artikli 12 ja määruse (EÜ) nr 1309/2013(2) artikli 15 sätete kohaselt ei tohi fond ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades). Asjakohane summa kantakse Euroopa Liidu üldeelarvesse määratlemata otstarbega assigneeringutena.

Menetluskorra kohaselt esitab komisjon vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)(3) punktile 13 fondi kasutuselevõtmiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtmise ettepaneku ning sellega koos vastava ümberpaigutamistaotluse. Arvamuste lahknemise korral algatatakse kolmepoolne menetlus.

II.  Saksamaa taotlus ja komisjoni ettepanek

Komisjon kiitis 9. veebruaril 2017 heaks ettepaneku võtta vastu otsus EGFi kasutuselevõtmise kohta Saksamaale vahendite eraldamiseks, et toetada NACE Revision 2 osa 22 „Kummi- ja plasttoodete tootmine“ alla kuuluvas majandussektoris tegutsevas ühes ettevõttes koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule. Koondamised Goodyearis leidsid aset Saksamaa NUTS 2. tasandi piirkonnas Karlsruhe ringkond (DE12). Ettepanek edastati Euroopa Parlamendile 9. veebruaril 2018.

Kõnealune taotlus on kolmas, mida tuleb 2018. aasta eelarve raames käsitleda, ja alates EGFi loomisest esimene taotlus majandussektoris, mis kuulub NACE Revision 2 osa 22 (Kummi- ja plasttoodete tootmine) alla. See puudutab 646 koondatud töötajat ning EGFist Saksamaa kasuks kokku 2 165 231 euro kasutuselevõtmist.

Taotlus saadeti komisjonile 6. oktoobril 2017 ja selle kohta esitati täiendavat teavet kuni 4. detsembrini 2017. Komisjon viis oma hindamise lõpule 9. veebruaril 2018 ja otsustas kooskõlas kõigi kohaldatavate EGFi määruse sätetega, et taotlus vastab EGFist rahalise toetuse andmise tingimustele, millele on osutatud EGFi määruse artikli 4 lõikes 1.

Saksamaa väitel on koondamised seotud maailmakaubanduses üleilmastumise tõttu toimunud oluliste struktuurimuutustega ning selle negatiivse mõjuga B-segmendi autorehvide tootmisele Euroopa Liidus. Tulenevalt globaliseerumise kontekstis toimuvast langusest ELi autotööstuse toodangus ja turuosas, on äriühingus Goodyear tekkinud märkimisväärne ülevõimsus B-segmendis, sundides ettevõtet sulgema oma Philippsburgi tehase, mille B-segmendi rehvide tootmisvõimsus on tema Euroopa tehaste hulgas suurim.

Koondamised toimusid Karlsruhe ringkonnas, mis seisab silmitsi struktuurse muutusega. Mitmed väikesed või keskmise suurusega ettevõtted piirkonnas on koondanud sadu töötajaid. Goodyeari tehas oli piirkonna suurim tööandja.

Suur osa koondatud töötajatest on mehed. Valdav enamus neist on vanuses 30–54 aastat ja 26% vanuses 55–64 aastat. Koondatud töötajatest umbes 300 on madala kvalifikatsiooni ja rändetaustaga (mõned neist on ELi kodanikud, mõned aga kolmandate riikide kodanikud). EGFist kaasrahastatavad aktiivsed tööturumeetmed on seda tähtsamad, et parandada nende rühmade tööturule naasmise võimalusi.

Kuus meedet, mida koondatud töötajatele pakutakse ja milleks EGFist kaasrahastamist taotletakse, on järgmised.

– Oskuste täiendamine: Kõnealuseid koolitusi pakutakse toetuskõlblikele töötajatele pärast profiilikoostamise ja karjäärinõustamise vestlusi ning nende eesmärk on aidata töötajatel ära kasutada võimalusi tööturul.

– Sarnases olukorras olevate töötajate rühmad/õpikojad: Need on rühmaviisilised foorumid, kus vahendaja aitab osalejatel vahetada ideid ja mõtteid.

– Nõustamine äri alustamiseks: See hõlmab nõustamisteenuste paketti neile, kes on huvitatud oma äri alustamisest. Need teenused sisaldavad igaühele individuaalselt kohandatud juhendamist.

– Töö otsimine: Professionaalsed kutsenõustajad aitavad leida võimalikke sobivaid vabu töökohti, mille kohta ei ole veel tööpakkumiskuulutusi avaldatud. Kavas on korraldada ka töömess.

– Hilisem juhendamine / tööhõive tagamine: Töötajad saavad kasutada pärast uuel töökohal töö alustamist täiendavaid nõustamisteenuseid, et lihtsustada üleminekut uuele tööle ja minimeerida töö kaotamise ohtu.

– Koolitustoetus: Toetuse maksmine algab päevast, mil töötaja läheb üleminekuäriühingusse, ja lõpeb niipea, kui ta sealt lahkub.

Komisjon on seisukohal, et kirjeldatud meetmed on aktiivsed tööturumeetmed, mis on EGFi määruse artikli 7 kohaselt rahastamiskõlblikud ega asenda passiivseid sotsiaalkaitsemeetmeid.

Saksamaa ametiasutused on esitanud kõik järgmiste tingimustega seotud nõutavad tagatised:

– kavandatavatele meetmetele juurdepääsu võimaldamisel ja nende rakendamisel järgitakse võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

– liikmesriigi ja ELi õigusaktides sätestatud nõuded kollektiivse koondamise kohta on täidetud;

– töötajaid koondanud ettevõtjad, kes on pärast koondamisi tegevust jätkanud, on koondamiste puhul täitnud oma juriidilised kohustused ja kandnud oma töötajate eest nõuetekohaselt hoolt;

– kavandatavad meetmed ei saa rahalist toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest ning välistatud on topeltrahastamine;

– kavandatavad meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

– EGFi rahaline toetus vastab liidu riigiabi menetlus- ja materiaalõiguse normidele.

Saksamaa on teatanud komisjonile, et nõutavad riikliku eel- ja kaasrahastamise allikad on riigieelarve ja Bundesagentur für Arbeit (föderaalne tööhõiveamet). Rahalist toetust hakkavad haldama ja kontrollima samad töö- ja sotsiaalministeeriumi (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) organid, mis haldavad Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahendeid.

III.  Menetlus

Komisjon on esitanud EGFi vahendite kasutuselevõtmiseks eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse kokku 2 165 231 euro ümberpaigutamiseks EGFi reservist (40 02 43) EGFi eelarvereale (04 04 01).

See on 2018. aastal seni kolmas ümberpaigutamisettepanek, mis on eelarvepädevatele institutsioonidele EGFi vahendite kasutuselevõtmiseks esitatud.

Arvamuste lahknemise korral algatatakse vastavalt EGFi määruse artikli 15 lõikele 4 kolmepoolne menetlus.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleks protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakub konstruktiivset tuge ja aitab hinnata EGFi vahendite kasutuselevõtmise taotlusi.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

D(2018)7922

Jean Arthuis

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 09G205

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) vahendite kasutuselevõtmise kohta juhtumi EGF/2017/008 DE/Goodyear puhul

Austatud esimees

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ja EGFi käsitlev komisjoni töörühm arutasid EGFi vahendite kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2017/008 DE/Goodyear puhul ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning EGFi käsitlev töörühm on selle poolt, et EGFi vahendid kõnealuse taotluse alusel kasutusele võtta. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon esitab sellega seoses mõned märkused, kuid ei sea maksete ümberpaigutamist kahtluse alla.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni tähelepanekud põhinevad järgmistel kaalutlustel:

A)  arvestades, et kõnealune taotlus põhineb määruse (EL) nr 1309/2013 (edaspidi „EGFi määrus“) artikli 4 lõike 1 punktil a ning on seotud 646 töötaja koondamisega ettevõttes, mis tegutseb NACE Revision 2 osa 22 (kummi- ja plasttoodete tootmine) alla kuuluvates majandussektorites;

B)  arvestades, et tõendamaks seost koondamiste ja maailmakaubanduses globaliseerumise tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste vahel, väidab Saksamaa, et Aasia tarnijad on viimastel aastatel omandanud olulise turuosa B-segmendi autorehvide (kasutatakse tavaliselt väikeste või keskmise suurusega sõidukitel) tootmises;

C)  arvestades, et meetme sihtrühmaks olevatest töötajatest on üle 99 % mehed ja alla 1 % naised; arvestades, et 66 % sihtrühma kuuluvatest toetusesaajatest on 30–54 aastat vanad, 26 % on 55–64 aastat vanad ja 6 % vähem kui 30 aastat vanad.

Seetõttu palub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Saksamaa taotlust käsitlevasse resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  nõustub komisjoniga, et määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud sekkumiskriteeriumid on täidetud ja et seetõttu on Saksamaal õigus saada nimetatud määruse alusel 2 165 231 eurot rahalist toetust, mis moodustab 3 608 719 euro suurustest kogukuludest 60 %;

2.  märgib, et komisjon pidas kinni 12 nädala pikkusest tähtajast Saksamaa ametiasutustelt täieliku taotluse kättesaamisest kuni rahalise toetuse andmise tingimustele vastavuse kohta lõpliku hinnangu andmiseni 9. veebruaril 2018 ja tegi hinnangu samal päeval Euroopa Parlamendile teatavaks;

3.  rõhutab, et Waghäuseli piirkonnas, kus Philippsburgi tehas asub, toimuvad struktuurilised muutused ning suur osa Goodyeari koondatud töötajatest on sisserändaja taustaga või eakad inimesed – need rühmad tunduvad olevat piirkondlikul tööturul kõige ebasoodsamas olukorras;

4.  väljendab heameelt tööhõiveameti otsuse üle võtta kvalifikatsiooni ja oskuste strateegia koostamisel arvesse nii tööturu tulevasi vajadusi kui ka asjaomaste töötajate kvalifikatsiooni;

5.  märgib, et koondatud töötajatele mõeldud, EGFist kaasrahastatud individuaalsete teenuste hulka kuuluvad oskuste täiendamine, sarnases olukorras olevate töötajate rühmad/õpikojad, nõustamine äri alustamiseks, tööotsingud, hilisem juhendamine ja koolitustoetus;

6.  väljendab heameelt, et kooskõlastatud individuaalse teenustepaketi koostamisel peeti konsultatsioone sidusrühmadega, sealhulgas koondatud töötajate esindajatega, sotsiaalpartneritega ja piirkondlike ametiasutustega ning tehase nõukogu, ametiühingu ja juhtkonnaga;

7.  märgib, et sissetulekutoetused moodustavad kogu individuaalsest teenustepaketist 35 %, mis on määruses sätestatud maksimummäär; ning et nende meetmete puhul nõutakse sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivset osalemist tööotsingul või koolitusmeetmetes;

8.  võtab teadmiseks Saksamaalt saadud kinnituse, et EGFi rahaline toetus ei asenda meetmeid, mida asjaomane ettevõte peab võtma liikmesriigi õiguse või kollektiivlepingute kohaselt;

9.  tuletab meelde oma varasemat muret, et EGFi vahendite abil minnakse kaugemale sellest, mida üleminekuäriühing töötajate heaks tavaliselt teeks; palub komisjonil esitada üksikasjalik analüüs, mis näitab, et EGFi vahendeid ei kasutata selleks, et asendada liikmesriigi või äriühingu kohustusi;

10.  märgib, et Saksamaa ametiasutused on kinnitanud, et kavandatavateks meetmeteks ei anta rahalist toetust liidu muudest fondidest või rahastamisvahenditest, välistatud on topeltrahastamine ning need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

11.  tuletab meelde, et vastavalt määruse artiklile 7 tuleks kooskõlastatud individuaalse teenustepaketi koostamisel prognoosida tööturu väljavaateid ja seal vajatavaid oskusi ning pakett peaks olema kooskõlas üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale majandusele; väljendab heameelt kinnituse üle, et kavandatavad meetmed on kooskõlas Saksamaa jätkusuutlikkuse strateegiaga ning et kahte üleminekuäriühingut looval ettevõtjal on jätkusuutlikkuse sertifikaat;

Lugupidamisega

Marita ULVSKOG

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni tegevesimees


LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Jean ARTHUIS

Esimees

Eelarvekomisjon

Euroopa Parlament

Teema:    Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine

Austatud härra Arthuis

Regionaalarengukomisjonile on arvamuse avaldamiseks esitatud Euroopa Komisjoni ettepanek võtta vastu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) vahendite kasutuselevõtmise kohta. Saan aru, et eelarvekomisjonil on kavas võtta selle kohta 8. märtsil 2018 vastu raport:

  COM(2018) 61 sisaldab ettepanekut võtta kasutusele EGFi vahendid 2 165 231 euro suuruses summas seoses 646 töötaja koondamisega ettevõttes Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH. Ettevõtja tegutseb NACE Revision 2 osa 22 (kummi- ja plasttoodete tootmine) alla kuuluvas majandussektoris. Koondamised Goodyearis leidsid aset Saksamaa NUTS 2. tasandi piirkonnas Karlsruhe ringkond (DE12).

EGFist rahalise toetuse saamise suhtes kohaldatavad eeskirjad on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruses (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006.

Regionaalarengukomisjoni koordinaatorid hindasid ettepanekut ja palusid mul Teile kirjalikult teada anda, et regionaalarengukomisjoni enamusel ei ole vastuväiteid kõnealusele Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmisele eelnimetatud summa eraldamiseks vastavalt Euroopa Komisjoni ettepanekule.

Lugupidamisega

Iskra MIHAYLOVA


TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

8.3.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

28

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Xabier Benito Ziluaga, Heidi Hautala, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Rainer Wieland

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Michael Detjen, Norbert Lins


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Stanisław Ożóg

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Norbert Lins, Andrey Novakov, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Patricija Šulin

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Heidi Hautala, Indrek Tarand

3

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 12. märts 2018Õigusalane teave