Postupak : 2018/2025(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0061/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0061/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/03/2018 - 8.7

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0074

IZVJEŠĆE     
PDF 581kWORD 68k
8.3.2018
PE 618.124v02-00 A8-0061/2018

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Njemačka – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

(COM(2018)0061 – C8-0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Njemačka – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

(COM(2018)0061 – C8-0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0061 – C8-0031/2018),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0061/2018),

A.  budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine ili svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo da se ponovno uključe na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće;

C.  budući da je Njemačka podnijela zahtjev EGF/2017/008 DE/Goodyear za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja 646 radnika u ekonomskom sektoru svrstanom u odjeljak 22 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja proizvoda od gume i plastike) u regiji razine NUTS 2 Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) u Njemačkoj;

D.  budući da se zahtjev temelji na intervencijskim kriterijima iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u, kojima se uvjetuje da najmanje 500 radnika u poduzeću u državi članici bude proglašeno viškom u referentnom razdoblju od četiri mjeseca, uključujući radnike proglašene viškom kod dobavljača i daljnjih proizvođača i/ili samozaposlene osobe koje su prestale obavljati svoju djelatnost;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Njemačka u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 2 165 231 EUR, odnosno 60 % ukupnog troška od 3 608 719 EUR;

2.  napominje da su njemačke vlasti zahtjev podnijele 6. listopada 2017. te da je, na temelju dodatnih informacija koje je Njemačka pružila, Komisija ocjenjivanje zahtjeva dovršila 9. veljače 2018. i o tome istoga dana obavijestila Parlament;

3.  napominje da je globalni tržišni udio guma azijskih proizvođača iz Kine, Tajvana i Singapura porastao s 4 % 2001. na 20 % 2013.;

4.  napominje da je Njemačka ciljanim korisnicima počela pružati usluge prilagođene potrebama 1. siječnja 2018. Stoga su troškovi za te mjere prihvatljivi za financijski doprinos iz EGF-a;

5.  napominje da Njemačka smatra da su otpuštanja povezana s velikim strukturnim promjenama u tokovima svjetske trgovine nastalima zbog globalizacije i njezina negativnog učinka na proizvodnju automobilskih guma B segmenta u Uniji;

6.  podsjeća da se očekuje da će otpuštanja provedena u poduzeću Goodyear imati znatne negativne posljedice za lokalno gospodarstvo te da je učinak otpuštanja povezan s poteškoćama u preraspodjeli radnika zbog nedostatka radnih mjesta, niskog stupnja obrazovanja otpuštenih radnika, njihovih posebnih vještina razvijenih u sektoru koji je sada u opadanju, kao i zbog velikog broja ljudi koje traže posao;

7.  svjestan je da su se proizvodnja automobila i tržišni udjeli Unije u toj industriji smanjili kao posljedica globalizacije; potvrđuje da je zato došlo do znatnog viška kapaciteta u proizvodnji guma B segmenta u Goodyearu, zbog čega je to poduzeće bilo prisiljeno na zatvaranje jednoga od svojih europskih pogona, koji je zapošljavao najviše ljudi u toj regiji; napominje da bi EGF također mogao pogodovati prekograničnom kretanju radnika iz sektora koji bilježe pad u nekim državama članicama u sektore koji bilježe rast u drugim državama članicama;

8.  napominje da se zahtjev odnosi na 646 radnika koji su proglašeni viškom u Goodyearu, od kojih je većina u dobi od 30 do 54 godine; također ukazuje na činjenicu da je znatan postotak otpuštenih radnika u dobi između 55 i 64 godine, s vještinama koje su specifične za sektor proizvodnje; nadalje, napominje da je među otpuštenim radnicima oko 300 nekvalificiranih radnika migrantskog podrijetla bez formalnog obrazovanja, kao što je strukovno osposobljavanje, što ih dovodi u nepovoljan položaj na regionalnom tržištu rada; ističe da je regija Waghäusl, u kojem je smješten pogon u Philippsburgu, suočena sa strukturnim promjenama; u tom smislu uviđa važnost aktivnih mjera za unaprjeđenje tržišta rada koje sufinancira EGF kako bi se povećali izgledi da se te skupine ponovno uključe na tržište rada;

9.  konstatira da Njemačka priprema šest vrsta mjera za otpuštene radnike obuhvaćene ovim zahtjevom: (i) tečajeve usavršavanja, (ii) skupine osoba u sličnom položaju / radionice, (iii) savjetovanje za pokretanje poduzeća, (iv) potragu za poslom, (v) mentorstvo nakon pronalaska novog posla / osiguravanje zapošljavanja, (vi) naknadu za sudjelovanje u programima osposobljavanja;

10.  napominje da će mjere za potporu dohotka iznositi najviše 35 % ukupnog paketa mjera prilagođenih potrebama iz Uredbe o EGF-u te da te aktivnosti ovise o aktivnom sudjelovanju ciljanih korisnika u traženju posla ili aktivnostima osposobljavanja;

11.  pozdravlja činjenicu da su se tijekom sastavljanja usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama otpuštenih radnika provodila savjetovanja s dionicima, među kojima su predstavnici otpuštenih radnika, socijalni partneri i regionalne vlasti, kao i s radničkim vijećem, sindikatom i upravom;

12.  pozdravlja odluku javne službe za zapošljavanje prema kojoj će se pri izradi strategije za kvalifikacije i vještine uzeti u obzir i buduće potrebe tržišta rada i kvalifikacije pogođenih radnika;

13.  podsjeća da bi u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom izrade usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika trebalo predvidjeti buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao odgovarati zaokretu prema održivom gospodarstvu koje se temelji na učinkovitom korištenju resursa; pozdravlja jamstvo da su organizirane mjere u skladu s njemačkom strategijom održivosti i da tijelo koje osniva dva prijelazna poduzeća posjeduje potvrdu održivosti.

14.  napominje da su njemačke vlasti pružile jamstva da se za predložene mjere neće dobivati financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije, da će svaki oblik dvostrukog financiranja biti spriječen te da će te mjere biti komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova;

15.  pozdravlja činjenicu da je Njemačka potvrdila da financijski doprinos iz EGF-a neće biti zamjena za mjere koje dotično poduzeće mora poduzeti u skladu s nacionalnim pravom ili s kolektivnim ugovorima ili mjerama za restrukturiranje poduzeća ili sektora;

16.  poziva Komisiju da potakne nacionalne vlasti da u budućim prijedlozima preciznije utvrde sektore koji imaju potencijal za rast, a stoga i za zapošljavanje, te da prikupe utemeljene podatke o učinku financiranja iz EGF-a, pa i one o kvaliteti, trajanju i održivosti novih radnih mjesta, broju i postotku samozaposlenih osoba i novih poduzeća te stopi reintegracije na tržište rada zahvaljujući EGF-u;

17.  podsjeća na svoj poziv Komisiji da javnosti omogući pristup svim dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

18.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

19.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednicom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

20.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Njemačka – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1), a posebno njezin članak 15. stavak 4.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1) Svrha Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji („EGF”) pružanje je potpore radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojom djelatnošću zbog velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine uzrokovanih globalizacijom, zbog nastavka svjetske financijske i gospodarske krize ili zbog nove svjetske financijske i gospodarske krize te pomaganje tim radnicima da se ponovno uključe na tržište rada.

(2) EGF ne smije premašiti najviši godišnji iznos od 150 milijuna EUR (cijene iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 12. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013(3).

(3) Njemačka je 6. listopada 2017. predala zahtjev za mobilizaciju EGF-a u vezi s otpuštanjima radnika u poduzeću Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH u Njemačkoj. Zahtjev je dopunjen dodatnim informacijama dostavljenima u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1309/2013. Taj zahtjev ispunjava uvjete za određivanje financijskog doprinosa iz EGF-a utvrđene člankom 13. Uredbe (EU) br. 1309/2013.

(4) Stoga bi trebalo mobilizirati EGF kako bi se osigurao financijski doprinos u iznosu od 2 165 231 EUR za zahtjev koji je podnijela Njemačka.

(5) Ova bi se odluka trebala primjenjivati od dana njezina donošenja kako bi se što više skratilo vrijeme za mobiliziranje EGF-a,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018. mobilizira se Europski fond za prilagodbu globalizaciji kako bi se osigurao iznos od 2 165 231 EUR u obliku odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i plaćanja.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od [datum donošenja Odluke](4)*.

Sastavljeno u

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

(1)

  SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(3)

  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12. 2013., str. 884.).

(4)

*   Datum unosi Parlament prije objave u SL-u.


OBRAZLOŽENJE

I.  Kontekst

Europski fond za prilagodbu globalizaciji osnovan je radi pružanja dodatne potpore radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine.

U skladu s odredbama članka 12. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2014. do 2020.(1) i članka 15. Uredbe (EU) br. 1309/2013(2), Fond ne smije premašiti najveći godišnji iznos od 150 milijuna EUR (cijene iz 2011.). Odgovarajući iznosi uneseni su u opći proračun Unije kao rezervacija.

Što se tiče postupka, u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), kako bi aktivirala Fond, Komisija u slučaju pozitivne ocjene zahtjeva predstavlja proračunskom tijelu prijedlog za mobilizaciju Fonda i, u isto vrijeme, odgovarajući zahtjev za prijenos. U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga.

II.  Zahtjev Njemačke i prijedlog Komisije

Komisija je 9. veljače 2017. donijela Prijedlog odluke o mobilizaciji EGF-a u korist Njemačke radi pružanja podrške ponovnom uključivanju na tržište rada radnika koji su proglašeni viškom u jednom poduzeću koje djeluje u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 22 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja proizvoda od gume i plastike). Do otpuštanja u poduzeću Goodyear došlo je u regiji razine NUTS 2 Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) u Njemačkoj. Prijedlog je proslijeđen Europskom parlamentu 9. veljače 2018.

To je treći zahtjev koji se razmatra u okviru proračuna za 2018. i prvi u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 22 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja proizvoda od gume i plastike) od uspostave EGF-a. Odnosi se na 646 otpuštenih radnika i na mobilizaciju ukupnog iznosa od 2 165 231 EUR iz EGF-a za Njemačku.

Zahtjev je poslan Komisiji 6. listopada 2017. i do 4. prosinca 2017. dopunjavan dodatnim podacima. Komisija je dovršila svoju procjenu 9. veljače 2018. i u skladu sa svim važećim odredbama iz Uredbe o EGF-u zaključila da zahtjev ispunjava uvjete za financijski doprinos iz EGF-a, kako je navedeno u članku 4. stavku 1. Uredbe o EGF-u.

Njemačka smatra da su otpuštanja povezana s velikim strukturnim promjenama u tokovima svjetske trgovine nastalima zbog globalizacije i njezina negativnog učinka na proizvodnju automobilskih guma B segmenta u Europskoj uniji. Budući da su se automobilska proizvodnja i tržišni udjeli EU-a smanjili kao posljedica globalizacije, u poduzeću Goodyear došlo je do znatnog viška kapaciteta u B segmentu, zbog čega je to poduzeće bilo prisiljeno na zatvaranje pogona u Philippsburgu, koji ima najveći kapacitet za proizvodnju guma u B segmentu među Goodyearovim europskim pogonima.

Do otpuštanja je došlo u okrugu Karlsruhe, koji je suočen sa strukturnom promjenom. Više manjih ili srednje velikih poduzeća u toj regiji otpustilo je stotine radnika. Pogon Goodyeara zapošljavao je najviše ljudi u toj regiji.

Velik broj otpuštenih radnika čine muškarci i to velikom većinom oni u dobi od 30 do 54 godine, dok ih je 26 % u dobi između 55 i 64 godine. Među otpuštenim radnicima je oko 300 nekvalificiranih radnika migrantskog podrijetla (neki su od njih građani EU-a, a neki državljani trećih zemalja). Aktivne mjere za unaprjeđenje tržišta rada koje sufinancira EGF tim su važnije kako bi se povećali izgledi da se te skupine ponovno uključe na tržište rada.

Šest vrsta mjera koje će se pružiti otpuštenim radnicima i za koje se traži sufinanciranje EGF-a su:

– Tečajevi usavršavanja: te mjere nudit će se radnicima koji ispunjavaju uvjete nakon provedenih razgovora na temelju kojih će se izraditi profili i odrediti mogućnosti profesionalnog usmjeravanja te na taj način nastojati pomoći radnicima da iskoriste prilike na tržištu rada.

– Skupine osoba u sličnom položaju / radionice: organizirat će se kao forumi s posrednikom u kojima će sudionici moći razmjenjivati ideje i mišljenja.

– Savjetovanje za pokretanje poduzeća: obuhvaća paket savjetodavnih usluga za osobe zainteresirane za pokretanje vlastitog poduzeća. Te će usluge uključivati individualizirane mjere treninga prilagođenog potrebama.

– Potraga za poslom: profesionalni agenti za zapošljavanje pomagat će u pronalaženju još neobjavljenih potencijalnih slobodnih radnih mjesta koja bi mogla odgovarati radnicima koji ispunjavaju uvjete. Planira se i sajam poslova.

– Mentorstvo nakon pronalaska novog posla / osiguravanje zapošljavanja: radnici se mogu koristiti dodatnim uslugama savjetovanja nakon početka rada na novom radnom mjestu kako bi im se olakšao prelazak na novo radno mjesto i smanjio rizik gubitka posla.

– Naknada za sudjelovanje u programima osposobljavanja: Isplata počinje od dana na koji se radnik pridruži prijelaznom poduzeću i završava čim osoba napusti prijelazno poduzeće.

Opisane su mjere, prema Komisiji, aktivne mjere na tržištu rada u okviru prihvatljivih djelovanja utvrđenih člankom 7. Uredbe o EGF-u i nisu zamjena za pasivne mjere socijalne zaštite.

Njemačke su vlasti dostavile sva potrebna jamstva u vezi sa sljedećim:

– u pristupu predloženim mjerama i njihovoj provedbi poštovat će se načela jednakog postupanja i nediskriminacije,

– ispunjeni su zahtjevi koji se odnose na kolektivno otpuštanje, a koji su utvrđeni nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a,

– poduzeća koja su nastavila s radom nakon što su provela otpuštanja ispunila su svoje pravne obveze kojima se uređuju otpuštanja te su se u skladu s tim obvezama pobrinula za svoje radnike,

– za predložene se mjere neće primati financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije i spriječit će se dvostruko financiranje,

– predložene mjere bit će komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova,

– financijski doprinos iz EGF-a bit će u skladu s proceduralnim i materijalnim pravilima Unije o državnim potporama.

Njemačka je obavijestila Komisiju da su izvori nacionalnog pretfinanciranja ili sufinanciranja savezni proračun i Savezna agencija za zapošljavanje (Bundesagentur für Arbeit). Financijskim doprinosom upravljat će ista ona tijela unutar Saveznog ministarstva rada i socijalne skrbi (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) koja upravljaju i sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (ESF), a ona će ga i kontrolirati.

III.  Postupak

Kako bi se mobilizirao Fond, Komisija je proračunskom tijelu predala zahtjev za prijenos ukupnog iznosa od 2 165 231 EUR iz pričuve EGF-a (40 02 43) u proračunsku liniju EGF-a (04 04 01).

To je treći prijedlog za prijenos za mobilizaciju Fonda koji je dosad predan proračunskom tijelu tijekom 2018.

U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga, u skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe o EGF-u.

U skladu s internim sporazumom, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja trebao bi biti uključen u postupak kako bi se pružila konstruktivna potpora i doprinos ocjeni zahtjevâ za financijski doprinos iz Fonda.

(1)

SL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

D(2018)7922

G. Jean Arthuis

Predsjednik Odbora za proračune

ASP 09G205

Predmet: Mišljenje o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) za predmet EGF/2017/008 DE/Goodyear

Poštovani predsjedniče,

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (odbor EMPL) i njegova Radna skupina za EGF razmotrili su prijedlog mobilizacije sredstava iz EGF-a za predmet EGF/2017/008 DE/Goodyear i donijeli sljedeće mišljenje.

Odbor EMPL i Radna skupina za EGF slažu se s mobilizacijom sredstava EGF-a na temelju tog zahtjeva. U vezi s tim odbor EMPL iznosi nekoliko primjedbi ne dovodeći u pitanje prijenos sredstava.

Zaključci odbora EMPL temelje se na sljedećim razmatranjima:

A) budući da se taj zahtjev temelji na članku 4. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) br. 1309/2013 (Uredba o EGF-u) i odnosi se na 646 radnika koji su otpušteni u poduzeću koje posluje u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 22 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja proizvoda od gume i plastike);

B) budući da Njemačka, kako bi uspostavila vezu između otpuštanja i velikih strukturnih promjena u obrascima svjetske trgovine koje su nastale zbog globalizacije, tvrdi da su azijski dobavljači posljednjih nekoliko godina stekli znatan udio na tržištu proizvodnje automobilskih guma za „segment B” (za mala i srednja vozila);

C) budući da je među radnicima obuhvaćenima tom mjerom više od 99 % muškaraca, dok je žena manje od 1 %; budući da je među ciljanim korisnicima 66 % onih u dobi od 30 do 54 godine, 26% u dobi od 55 do 64 godina i 6% u dobi do 30 godina;

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u svoj prijedlog rezolucije u vezi s njemačkim zahtjevom uvrsti sljedeće prijedloge:

1. slaže se s Komisijom da su ispunjeni intervencijski kriteriji iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1309/2013 i da Njemačka u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 2 165 231 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 3 608 719 EUR;

2. napominje da je Komisija poštovala rok od 12 tjedana od primitka ispunjenog zahtjeva koji su podnijele njemačke vlasti, nakon čega je 9. veljače 2018. donijela ocjenu o ispunjavanju uvjeta za dodjelu financijskog doprinosa te o tome istog dana obavijestila Parlament;

3. ističe da je predio Waghäusl, u kojem je smješten pogon u Philippsburgu, suočen sa strukturnim promjenama i da velik dio radnika koje je Goodyear otpustio ima migracijsku pozadinu ili je starije životne dobi; riječ je o pripadnicima skupina koje se nalaze u najnepovoljnijem položaju na regionalnom tržištu rada;

4. pozdravlja odluku javne službe za zapošljavanje koja pri izradi strategije za kvalifikacije i vještine želi uzeti u obzir i buduće potrebe tržišta rada i kvalifikacije pogođenih radnika;

5. napominje da usluge prilagođene potrebama otpuštenih radnika koje se sufinanciraju sredstvima iz EGF-a uključuju tečajeve usavršavanja, udruženja osoba u sličnom položaju / radionice, usluge savjetovanja za pokretanje poduzeća, traženje zaposlenja, mentorstvo nakon pronalaska zaposlenja i naknade za osposobljavanje;

6. pozdravlja činjenicu da su se tijekom sastavljanja usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama otpuštenih radnika provodila savjetovanja s dionicima, među kojima su predstavnici otpuštenih radnika, socijalni partneri i regionalne vlasti, kao i s radničkim vijećem, sindikatom i upravom;

7. napominje da će mjere potpore za dohodak biti ograničene na najviše 35 % ukupnog paketa mjera prilagođenih potrebama otpuštenih radnika predviđenih Uredbom; također napominje da te mjere ovise o aktivnom sudjelovanju ciljanih korisnika u traženju zaposlenja ili aktivnostima osposobljavanja;

8. prima na znanje da je Njemačka potvrdila da financijski doprinos iz EGF-a neće biti zamjena za mjere koje dotično poduzeće mora poduzeti u skladu s nacionalnim pravom ili s kolektivnim ugovorima;

9. ponavlja svoju zabrinutost da bi se sredstva iz EGF-a mogla koristiti da bi se išlo iznad onog što bi prijelazno poduzeće u normalnim okolnostima učinilo za radnike; poziva Komisiju da provede temeljitu analizu kako bi se potvrdilo da se sredstva iz EGF-a ne koriste kao zamjena za obveze države članice ili poduzeća;

10. napominje da su njemačke vlasti pružile jamstva da se za predložene mjere neće dobivati financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije, da će svaki oblik dvostrukog financiranja biti spriječen te da će te mjere biti komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova;

11. podsjeća da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe pri izradi usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama otpuštenih radnika trebale predvidjeti buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen sa zaokretom prema održivom gospodarstvu koje se temelji na učinkovitom korištenju resursa; pozdravlja jamstvo da su organizirane mjere u skladu s njemačkom strategijom održivosti i da tijelo koje osniva dva prijelazna poduzeća posjeduje potvrdu održivosti.

S poštovanjem,

Marita ULVSKOG

Vršiteljica dužnosti predsjednika odbora EMPL


PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS

Predsjednik

Odbor za proračune

Europski parlament

Predmet:  Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji

Poštovani g. Arthuis,

Prijedlog odluke Komisije o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) upućen je Odboru za regionalni razvoj kako bi taj odbor dao svoje mišljenje. Prema mojim saznanjima predviđeno je da Odbor za proračune izvješće o tom prijedlogu usvoji 8. ožujka 2018.:

-  u dokumentu COM(2018)61 predložen je doprinos iz EGF-a u iznosu od 2 165 231 EUR za 646 radnika koji su proglašeni viškom u poduzeću Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH. To poduzeće djeluje u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 22 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja proizvoda od gume i plastike). Do otpuštanja u poduzeću Goodyear došlo je u regiji razine NUTS 2 Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) u Njemačkoj.

Pravila koja se primjenjuju na financijske doprinose iz EGF-a utvrđena su Uredbom (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.

Koordinatori Odbora razmotrili su taj prijedlog i zamolili me da Vas obavijestim o tome da se većina u Odboru ne protivi toj mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji radi dodjeljivanja navedenog iznosa u skladu s prijedlogom Komisije.

S poštovanjem,

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

8.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

28

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Heidi Hautala, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Rainer Wieland

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Michael Detjen, Norbert Lins


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Stanisław Ożóg

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Norbert Lins, Andrey Novakov, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Patricija Šulin

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Heidi Hautala, Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 12. ožujka 2018.Pravna napomena