Eljárás : 2018/2025(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0061/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0061/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 14/03/2018 - 8.7

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0074

JELENTÉS     
PDF 593kWORD 67k
8.3.2018
PE 618.124v02-00 A8-0061/2018

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Németország kérelme – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

(COM(2018)0061 – C8-0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Ingeborg Gräßle

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: LEVÉL A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
 MELLÉKLET: LEVÉL A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Németország kérelme – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

(COM(2018)0061 – C8-0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0061 – C8-0031/2018),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0061/2018),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerőpiaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani;

C.  mivel Németország „EGF/2017/008 DE/Goodyear” referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 22. ágazatban (Gumi-, műanyag termék gyártása) Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) a NUTS II szintű régiójában történt 646 elbocsátást követően;

D.  mivel a kérelem az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglalt beavatkozási kritériumra épül, amely szerint legalább 500 munkavállalót bocsátanak el egy négy hónapos referencia-időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, ideértve a beszállítók vagy a továbbfeldolgozó vállalatok körében elbocsátott munkavállalókat és/vagy a tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókat is;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Németország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 2 165 231 euró összegű pénzügyi hozzájárulásra, ami a 3 608 719 eurót kitevő összes kiadás 60%-a;

2.  megállapítja, hogy a német hatóságok 2017. október 6-án nyújtották be a kérelmet, és hogy a Németország általi kiegészítő információk benyújtását követően annak értékelését a Bizottság 2018. február 9-én fejezte be, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;

3.  megállapítja, hogy a Kínából származó ázsiai gyártók piaci részesedése a 2001-es 4%-ról 20%-ra növekedett 2013-ra;

4.  megállapítja, hogy Németország 2018. január 1-jén kezdte meg a személyre szabott szolgáltatások nyújtását a célzott kedvezményezettek részére; az említett intézkedésekkel kapcsolatos kiadásokhoz ezért nyújtható pénzügyi támogatás az EGAA-ból;

5.  megállapítja, hogy Németország azzal érvel, hogy az elbocsátások a globalizáció és a személygépkocsik B-szegmensbe tartozó gumiabroncsainak uniós gyártását érintő negatív hatásai miatt a világkereskedelemben bekövetkezett jelentős strukturális változásokhoz kapcsolódnak;

6.  emlékeztet arra, hogy a Goodyear vállalatnál bekövetkezett elbocsátások várhatóan jelentős kedvezőtlen hatást gyakorolnak majd a helyi gazdaságra, és hogy az elbocsátások hatását az újbóli elhelyezkedés nehézségei súlyosbítják, amelyek a munkahelyek hiányából, az elbocsátott munkavállalók alacsony iskolai végzettségéből, egy hanyatlóban lévő ágazatban szerzett speciális szakmai készségeikből, továbbá az álláskeresők nagy számából fakadnak;

7.  tudatában van annak, hogy a globalizáció nyomán az uniós gépjárműipar termelése és piaci részesedése csökkent; elismeri, hogy ennek eredményeképpen a Goodyearnél a B-szegmensben jelentős többletkapacitás alakult ki, ami arra kényszerítette a vállalatot, hogy bezárja az egyik európai üzemét, amely a régió legnagyobb munkaadója volt; megállapítja, hogy az EGAA megkönnyíthetné azt is, hogy egyes tagállamok zsugorodó ágazataiból a munkavállalók határok átlépésével más tagállamok bővülő ágazataiba vándoroljanak;

8.  megállapítja, hogy az indítvány 646, a Goodyear vállalattól elbocsátott, többségében 30 és 54 év közötti munkavállalót érint; rámutat arra a tényre is, hogy az elbocsátott munkavállalók jelentős hányada 55 és 64 év közötti, és a gyártási ágazatra jellemző készségekkel rendelkezik; megállapítja továbbá, hogy az elbocsátott munkavállalók közül hozzávetőleg 300 szakképzetlen, migrációs háttérrel rendelkezik és nem rendelkezik képesítéssel (amelyet például szakképzésben szerzett), ami hátrányos helyzetbe hozza őket a regionális munkaerőpiacon; hangsúlyozza, hogy a waghäuseli körzet, ahol a philippsburgi üzem található, strukturális változáson megy keresztül, erre tekintettel elismeri az EGAA által társfinanszírozott aktív munkaerőpiaci intézkedések fontosságát, hogy javuljanak ezen csoportok munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésének esélyei;

9.  megállapítja, hogy Németország hatféle intézkedést tervez a kérelem által érintett elbocsátott munkavállalók érdekében: i. továbbképzési intézkedések, ii. csoport- és műhelyfoglalkozások, iii. vállalkozási tevékenység megkezdéséhez nyújtott tanácsadási szolgáltatás, iv. álláskeresés, v. nyomon követést nyújtó mentorálás és a foglalkoztatás biztosítása, vi. képzési támogatások;

10.  megállapítja, hogy az EGAA-rendeletben meghatározott jövedelemtámogatási intézkedések a személyre szabott szolgáltatási csomag egészének legfeljebb 35%-ára vonatkoznak, és a munkakereső vagy képzési tevékenységekben részt vevő megcélzott kedvezményezettek tevékeny részvételétől függnek;

11.  üdvözli, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagját az érdekelt felekkel konzultálva dolgozták ki, ideértve többek között az elbocsátott munkavállalók képviselőit, a szociális partnereket és a regionális hatóságokat, valamint a munkavállalói tanácsot, a szakszervezetet és a vezetőséget;

12.  üdvözli az állami foglalkoztatási szolgálat azon döntését, hogy a képesítési és készségstratégia kidolgozása során egyaránt figyelembe kell venni a munkaerőpiac jövőbeli igényeit és az érintett munkavállalók képesítési szintjét.

13.  emlékeztet arra, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerőpiaci kilátásokat és a szükséges készségeket, valamint hogy a csomagnak összhangban kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulás céljával; üdvözli azt a biztosítékot, hogy a kialakított intézkedések összhangban állnak Németország fenntarthatósági stratégiájával, és hogy a két transzfervállalat létrehozásával megbízott testület fenntarthatósági tanúsítvánnyal rendelkezik.

14.  tudomásul veszi, hogy a német hatóságok biztosítékot nyújtottak arra, hogy a javasolt intézkedésekre más uniós alapból vagy pénzügyi eszközből nem folyósítanak pénzügyi támogatást, megtették a szükséges intézkedéseket a kettős finanszírozás megelőzésére, továbbá hogy az intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott fellépéseket;

15.  üdvözli, hogy Németország megerősítette, hogy az EGAA pénzügyi hozzájárulása nem helyettesíti azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a nemzeti jog vagy kollektív szerződés alapján kötelező az érintett vállalkozás számára, vagy amelyeket a társaságok vagy ágazatok szerkezeti átalakítása érdekében meg kell hozni;

16.  felszólítja a Bizottságot, hogy ösztönözze arra a nemzeti hatóságokat, hogy a növekedési potenciállal rendelkező és így munkaerőt felvevő ágazatokról szóló jövőbeni javaslataikban jobban térjenek ki a részletekre, valamint megalapozott adatokat gyűjtsenek az EGAA-támogatás hatásáról, amelyet többek között az új állások minőségére, tartósságára és fenntarthatóságára, az önálló vállalkozók és az induló vállalkozások számára és százalékos arányára és a munkaerőpiacra való újbóli beilleszkedésnek az EGAA révén elért arányára gyakorol;

17.  emlékeztet a Bizottsághoz intézett azon kérésére, hogy biztosítson hozzáférést a nyilvánosság számára az összes EGAA-kérelemmel kapcsolatos dokumentumhoz;

18.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

19.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

20.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Németország kérelme – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet(1) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 15. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(2) és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) célja, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása, illetve egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozóknak a munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedéshez.

(2) Az EGAA éves maximális összege (2011-es árakon számítva) az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(3) 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően 150 millió EUR.

(3) Németország a Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH németországi vállalatnál történt elbocsátásokra tekintettel 2017. október 6-án az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be. A kérelmet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megfelelően további információkkal egészítette ki. Az említett kérelem eleget tesz az 1309/2013/EU rendelet 13. cikkében az EGAA-ból folyósított pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.

(4) Az EGAA-t tehát a Németország által benyújtott kérelem alapján igénybe kell venni 2 165 231 EUR összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében.

(5) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéhez szükséges idő minimálisra csökkentése érdekében ezt a határozatot az elfogadása napjától kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 2 165 231 EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.  

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba. Ezt a határozatot [az elfogadás dátuma]-tól/-től kell alkalmazni(4)*.

Kelt …, …-án/-én.

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

(1)

  HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(3)

  A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

(4)

*   A dátumot a Parlament illeszti be a HL-ben történő közzététel előtt.


INDOKOLÁS

I.  Háttér

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet(1) 12. cikkének, valamint az 1309/2013/EU rendelet(2) 15. cikkének rendelkezései értelmében az alap nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió eurós maximális éves összeget. A megfelelő összegeket céltartalékként kell feltüntetni az Unió általános költségvetésében.

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás(3) 13. pontja értelmében az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztetést kell kezdeményezni.

II.  Németország kérelme és a Bizottság javaslata

A Bizottság 2017. február 9-én határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Németország javára történő igénybevételére, hogy támogassa a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 22. ágazatban (Gumi-, műanyag termék gyártása) működő egyik vállalatától elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését. A Goodyeartől történt elbocsátásokra a németországi Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) NUTS 2. szintű régióban került sor. A javaslatot 2018. február 9-én megküldték az Európai Parlamentnek.

Ez a 2018. évi költségvetés keretében vizsgálandó harmadik kérelem, a NACE Revision 2. rendszere szerinti 22. ágazatban (Gumi-, műanyag termék gyártása) pedig az EGAA létrehozása óta az első. 646 elbocsátott munkavállalót érint, és az EGAA-ból összesen 2 165 231 EUR igénybevételére irányul Németország javára.

A kérelmet 2017. október 6-án nyújtották be a Bizottságnak, és 2017. december 4-ig további információkkal egészítették ki. A Bizottság 2018. február 9-én véglegesítette értékelését, és az EGAA-rendelet valamennyi vonatkozó rendelkezése alapján megállapította, hogy a kérelem esetében teljesülnek az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásnak az EGAA-rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett feltételei.

Németország azzal érvel, hogy az elbocsátások a globalizáció és a személygépkocsik B-szegmensbe tartozó gumiabroncsainak európai uniós gyártását érintő negatív hatásai miatt a világkereskedelemben bekövetkezett jelentős strukturális változásokhoz kapcsolódnak. Minthogy az uniós gépjárműipar termelése és piaci részesedése a globalizáció következtében visszaesett, a Goodyearnél a B-szegmensben jelentős többletkapacitás alakult ki, ami arra kényszerítette a vállalatot, hogy bezárja a Philippsburgban található üzemét, amely a B-szegmensbe tartozó gumiabroncsok tekintetében az Goodyear európai üzemei közül a legnagyobb termelési kapacitással rendelkezik.

Az elbocsátások a szerkezetváltással küszködő karlsruhei körzetben történtek. A régióban több kisebb és középvállalkozás bocsátott el több száz embert. A Goodyear üzeme volt a régióban a legnagyobb munkáltató.

Az elbocsátott munkavállalók nagy része férfi. Nagy többségük 30 és 54 év közötti, míg 26%-uk 55 és 64 év közötti. Az elbocsátott munkavállalók közül mintegy 300 szakképzetlen, és migrációs háttérrel rendelkezik (egyesek uniós polgárok, mások harmadik országbeli állampolgárok). Az EGAA által társfinanszírozott aktív munkaerőpiaci intézkedések rendkívüli fontossággal bírnak a tekintetben, hogy javuljanak e csoportok munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésének esélyei.

Az elbocsátott munkavállalóknak biztosítandó hatféle intézkedés, melyekhez az EGAA társfinanszírozását kérték, az alábbiak:

– Továbbképzési intézkedések: Ezeket a támogatásra jogosult munkavállalóknak ajánlják fel a profilalkotási és pályaorientációs interjúkat követően, abból a célból, hogy segítsenek nekik a munkaerőpiaci lehetőségek kihasználásában.

– Csoportfoglalkozások/műhelyfoglalkozások: A csoportos fórumokon a résztvevők témavezető segítségével oszthatják meg egymással elképzeléseiket és észrevételeiket.

– Vállalkozásalapításhoz nyújtott tanácsadási szolgáltatás: Ez tanácsadási szolgáltatáscsomagot tartalmaz azok számára, akik önálló vállalkozás indítása iránt mutatnak érdeklődést. A szolgáltatások személyre szabott motivációs tanácsadási intézkedéseket foglalnak magukban.

– Álláskeresés: Szakképzett álláskeresési szakértők (job scouts) fognak segíteni a támogatásra jogosult munkavállalók számára megfelelő, még nem meghirdetett potenciális betöltendő álláshelyek felderítésében. A tervek között állásbörze rendezése is szerepel.

– További mentorálás és a foglalkoztatás biztosítása: A munkavállalók, új állásban való elhelyezkedésüket követően további tanácsadásban részesülhetnek annak érdekében, hogy könnyebb legyen az új munkahelyre való átállás és minimálisra csökkenjen az állás elvesztésének a kockázata.

– Képzési támogatás: A kifizetés azon a napon indul, amikor a munkavállaló belép a transzfervállalathoz, és addig tart, amíg a munkavállaló ki nem lép e vállalattól.

A Bizottság szerint a fent ismertetett intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerőpiaci intézkedéseknek minősülnek, és nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket.

A német hatóságok minden szükséges biztosítékot megadtak az alábbiak tekintetében:

– a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét,

– a nemzeti és uniós jogszabályokban a csoportos létszámleépítések vonatkozásában előírt követelményeket tiszteletben tartották,

– az elbocsátó vállalkozások, amelyek a leépítések után folytatták tevékenységeiket, eleget tettek az elbocsátásokra vonatkozó jogi követelményeknek, és a munkavállalóikkal szemben is ennek megfelelően jártak el,

– a javasolt intézkedések más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközökből nem részesülnek pénzügyi támogatásban, a kettős finanszírozás pedig kizárt,

– a javasolt intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott intézkedéseket,

– az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás megfelel az állami támogatásra vonatkozó uniós eljárási és anyagi szabályoknak.

Németország értesítette a Bizottságot, hogy a nemzeti előfinanszírozás vagy társfinanszírozás forrása a szövetségi költségvetés és a Bundesagentur für Arbeit (szövetségi foglalkoztatási szolgálat). A pénzügyi hozzájárulást a Munkaügyi és Szociális Minisztériumon (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) belül az Európai Szociális Alapot (ESZA) kezelő szervek kezelik és ellenőrzik.

III.  Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 2 165 231 EUR összegnek az EGAA-tartalékból (40 02 43) az EGAA-ra vonatkozó 04 04 01. költségvetési sorba való átcsoportosítására irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatósághoz.

2018-ban ez az alap igénybevételére irányuló harmadik átcsoportosítási javaslat, amelyet a költségvetési hatósághoz benyújtottak.

Egyetértés hiánya esetén az EGAA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban háromoldalú egyeztető eljárást kell indítani.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a folyamatba, hogy építő jellegű támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET: LEVÉL A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

D(2018)7922

Jean Arthuis

a Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 09G205

Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak (EGAA) az „EGF/2017/008 DE/Goodyear” referenciaszámú kérelem nyomán történő igénybevételéről

Tisztelt Elnök Úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), valamint annak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal (EGAA) foglalkozó munkacsoportja megvizsgálta az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételére irányuló kérelmet az „EGF/2017/008 DE/Goodyear” referenciaszámú ügyben, és az alábbi véleményt fogadta el.

Az EMPL bizottság és az EGAA-val foglalkozó munkacsoport támogatja az alap e kérelem esetében történő igénybevételét. Az EMPL bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

Az EMPL bizottság megjegyzései az alábbi megfontolásokon alapulnak:

A) mivel a kérelem az 1309/2013/EU rendelet (EGAA-rendelet) 4. cikke (1) bekezdésének a) pontján alapul és 646 munkavállalót érint, akiket az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (NACE Rev. 2.) szerinti 22. ágazatban (Gumi-, műanyag termék gyártása) működő vállalattól bocsátottak el;

B) mivel az elbocsátások és a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett jelentős strukturális változások közötti kapcsolat alátámasztására Németország azzal érvel, hogy az ázsiai beszállítók az utóbbi években jelentős piaci részesedést szereztek a személygépkocsik B-szegmensbe tartozó (jellemzően a kis vagy közepes méretű járműveknél használt) gumiabroncsainak piacán;

C) mivel a támogatásra jogosult munkavállalók több mint 99%-a férfi és kevesebb mint 1%-a nő; mivel a megcélzott kedvezményezettek 66%-a 30 és 54 év közötti, 26%-a 55 és 64 év közötti, 6%-a pedig 30 év alatti;

ezért a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy a német kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. egyetért a Bizottsággal abban, hogy az 1309/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott beavatkozási kritériumok teljesülnek, és hogy ezért Németország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 2 165 231 eurós pénzügyi hozzájárulásra, amely a 3 608 719 euró összegű teljes költség 60%-át teszi ki;

2. megállapítja, hogy a Bizottság tiszteletben tartotta a kérelem német hatóságok általi benyújtásától számított 12 hetes határidőt, mielőtt 2018. február 9-én lezárta annak értékelését, hogy a kérelemben foglaltak megfelelnek-e a pénzügyi hozzájárulás megadása feltételeinek, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;

3. hangsúlyozza, hogy a waghäuseli körzet, ahol a philippsburgi üzem található, strukturális változáson megy keresztül, és hogy a Goodyear által elbocsátott munkavállalók jelentős része migrációs háttérrel rendelkezik vagy idősebb ember; ezek olyan csoportok, amelyek a leghátrányosabb helyzetűek a regionális munkaerőpiacon;

4. üdvözli az állami foglalkoztatási szolgálat azon döntését, hogy a képesítési és készségstratégia kidolgozása során egyaránt figyelembe kell venni a munkaerőpiac jövőbeli igényeit és az érintett munkavállalók képesítési szintjét.

5. megállapítja, hogy az elbocsátott munkavállalók számára nyújtott, az EGAA-ból társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatások között szerepelnek a továbbképzési intézkedések, a csoport- és műhelyfoglalkozások, a vállalkozási tevékenység megkezdéséhez nyújtott tanácsadási szolgáltatás, az álláskeresés, a nyomon követést nyújtó mentorálás és a képzési támogatások;

6. üdvözli, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagját az érdekelt felekkel konzultálva dolgozták ki, ideértve többek között az elbocsátott munkavállalók képviselőit, a szociális partnereket és a regionális hatóságokat, valamint a munkavállalói tanácsot, a szakszervezetet és a vezetőséget;

7. megjegyzi, hogy a jövedelemtámogatási intézkedések a rendeletben előírtaknak megfelelően a személyre szabott szolgáltatási csomag egészének legfeljebb 35%-át teszik ki; megjegyzi továbbá, hogy ezen intézkedések feltétele, hogy a megcélzott kedvezményezettek aktíven részt vegyenek álláskeresésben vagy képzési tevékenységekben;

8. elismeri, hogy Németország megerősítette, hogy az EGAA pénzügyi hozzájárulása nem helyettesíti azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a nemzeti jog vagy kollektív szerződés alapján kötelező az érintett vállalkozás számára;

9. emlékeztet korábbi aggályaira, amelyek az EGAA-támogatás olyan módokon való felhasználásával kapcsolatosak, amelyek túlmennek a transzfervállalat által a munkavállalók számára rendszerint nyújtottakon; felhívja a Bizottságot, hogy készítsen részletes elemzést annak kimutatására, hogy ezt az EGAA-támogatást nem használják fel a tagállami vagy vállalati kötelezettségek helyettesítésére;

10. tudomásul veszi, hogy a német hatóságok biztosítékot nyújtottak arra, hogy a javasolt intézkedésekre más uniós alapból vagy pénzügyi eszközből nem folyósítanak pénzügyi támogatást, megtették a szükséges intézkedéseket a kettős finanszírozás megelőzésére, továbbá hogy az intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott fellépéseket;

11. emlékeztet arra, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerőpiaci kilátásokat és a szükséges készségeket, valamint hogy a csomagnak összhangban kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással; üdvözli azt a biztosítékot, hogy a kialakított intézkedések összhangban állnak Németország fenntarthatósági stratégiájával, és hogy a két transzfervállalat létrehozásával megbízott testület fenntarthatósági tanúsítvánnyal rendelkezik.

Tisztelettel:

Marita ULVSKOG

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság megbízott elnöke


MELLÉKLET: LEVÉL A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

Jean ARTHUIS

elnök

Költségvetési Bizottság

Európai Parlament

Tárgy:  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele

Tisztelt Arthuis Úr!

Véleményezés céljából a Regionális Fejlesztési Bizottság elé terjesztettek egy, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatra irányuló bizottsági javaslatot. Úgy tudom, hogy az erről szóló jelentést a tervek szerint 2018. március 8-án fogadják el a Költségvetési Bizottságban:

-  A COM(2018)61 javaslat 2 165 231 EUR EGAA-hozzájárulást javasol a Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH-tól elbocsátott 646 alkalmazott számára. A vállalat a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 22. gazdasági ágazatban (Gumi-, műanyag termék gyártása) működik. A Goodyeartől történt elbocsátásokra a németországi Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) NUTS 2. szintű régióban került sor.

Az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet határozza meg.

A bizottsági koordinátorok értékelték e javaslatot, és felkértek, hogy levélben tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottság többségének nincs kifogása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap említett esetben történő igénybevétele és a Bizottság által javasolt összeg odaítélése ellen.

Tisztelettel:

Iskra MIHAYLOVA


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

8.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Daniele Viotti, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Xabier Benito Ziluaga, Heidi Hautala, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Rainer Wieland

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Michael Detjen, Norbert Lins


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Stanisław Ożóg

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Norbert Lins, Andrey Novakov, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Patricija Šulin

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Heidi Hautala, Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. március 12.Jogi nyilatkozat