Postup : 2018/2025(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0061/2018

Predkladané texty :

A8-0061/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/03/2018 - 8.7

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0074

SPRÁVA     
PDF 588kWORD 65k
8.3.2018
PE 618.124v02-00 A8-0061/2018

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Nemecka – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

(COM(2018)0061 – C8‑0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Nemecka – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

(COM(2018)0061 – C8‑0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0061 – C8‑0031/2018),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu podľa bodu 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0061/2018),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorých zasiahli dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu či dôsledky globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť poskytovaná dynamicky a dostupná čo najrýchlejšie a najefektívnejšie,

C.  keďže Nemecko predložilo žiadosť EGF/2017/008 DE/Goodyear o finančný príspevok z EGF po tom, ako bolo prepustených 646 pracovníkov v hospodárskom odvetví patriacom podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 22 (výroba výrobkov z gumy a plastu) v regióne úrovne NUTS 2 Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) v Nemecku;

D.  keďže žiadosť je založená na intervenčných kritériách uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF, v ktorom sa vyžaduje, aby počas referenčného obdobia štyroch mesiacov dosiahol počet prepustených pracovníkov najmenej 500 osôb v jednom podniku v jednom členskom štáte vrátane pracovníkov, ktorí boli prepustení u jeho dodávateľov a u nadväzujúcich výrobcov, a samostatne zárobkovo činných osôb, ktorých činnosť sa skončila;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 nariadenia o EGF sú splnené a že Nemecko má podľa uvedeného nariadenia nárok na finančný príspevok 2 165 231 EUR, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 3 608 719 EUR;

2.  konštatuje, že nemecké orgány podali žiadosť 6. októbra 2017 a že na základe dodatočných informácií, ktoré poskytlo Nemecko, Komisia 9. februára 2018 dokončila svoje hodnotenie a v ten istý deň o tom informovala Parlament;

3.  konštatuje, že podiel ázijských výrobcov z Číny, Taiwanu a Singapuru na trhu s pneumatikami sa zvýšil zo 4 % v roku 2001 na 20 % v roku 2013;

4.  konštatuje, že Nemecko začalo poskytovať personalizované služby dotknutým prijímateľom 1. januára 2018, na výdavky na opatrenia bude teda možné získať finančný príspevok z EGF;

5.  berie na vedomie argument Nemecka, že prepúšťanie súvisí s veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie a jej negatívneho vplyvu na výrobu pneumatík pre automobily triedy B v Únii;

6.  pripomína, že sa očakáva, že prepúšťanie, ku ktorému došlo v podniku Goodyear, bude mať významný negatívny vplyv na miestne hospodárstvo a že dosah prepúšťania súvisí s ťažkosťami pri presunoch pracovníkov z dôvodu nedostatku pracovných miest, nízkej úrovne vzdelania prepustených pracovníkov, ich špecifických odborných zručností nadobudnutých v odvetví, ktoré teraz upadá, a vysokého počtu uchádzačov o zamestnanie;

7.  uvedomuje si pokles produkcie automobilového priemyslu v Únii a jeho podielov na trhu v dôsledku globalizácie; uznáva, že v dôsledku toho vznikla v segmente pneumatík pre triedu B v spoločnosti Goodyear významná nadmerná kapacita, ktorá spoločnosť núti zatvoriť jednu zo svojich európskych fabrík, ktorá bola najväčším zamestnávateľom v regióne; berie na vedomie, že EGF by tiež mohol uľahčiť cezhraničný pohyb pracovníkov z upadajúcich odvetví nachádzajúcich sa v niektorých členských štátoch do rozvíjajúcich sa odvetví v iných členských štátoch;

8.  konštatuje, že žiadosť sa týka 646 pracovníkov prepustených v spoločnosti Goodyear, pričom väčšina z nich je vo veku 30 až 54 rokov; poukazuje aj na skutočnosť, že značné percento prepustených pracovníkov je vo veku 55 až 64 rokov a má zručnosti špecifické pre sektor výroby; ďalej konštatuje, že približne 300 prepustených pracovníkov je nekvalifikovaných a má migračný pôvod a nemá ani žiadnu formálnu kvalifikáciu, ako je odborná príprava, čo ich znevýhodňuje na regionálnom trhu práce; zdôrazňuje, že okres Waghäusl, v ktorom sa nachádza závod Philippsburg, čelí štrukturálnym zmenám; v tejto súvislosti uznáva význam aktívnych opatrení na trhu práce spolufinancovaných z EGF pre zlepšenie šance na opätovné začlenenie týchto skupín do trhu práce;

9.  poznamenáva, že Nemecko plánuje šesť typov opatrení zameraných na prepustených pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť: i) opatrenia na zvyšovanie úrovne zručností, ii) partnerské skupiny/workshopy, iii) poradenskú službu na začatie podnikania, iv) hľadanie zamestnania, v) nadväzujúce odborné vedenie/zabezpečenie zamestnania, vi) príspevok na odbornú prípravu;

10.  berie na vedomie, že opatrenia na podporu príjmov budú predstavovať maximálne 35 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, ktoré sú stanovené v nariadení o EGF, a že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou cieľovej skupiny príjemcov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou;

11.  oceňuje konzultácie so zainteresovanými stranami, ako aj so zástupcami prepustených pracovníkov, so sociálnymi partnermi a s regionálnymi orgánmi aj so zamestnaneckou radou, odborovým zväzom a vedením, ktoré sa uskutočnili počas koncipovania koordinovaného balíka sociálnych služieb;

12.  víta rozhodnutie verejných služieb zamestnanosti zohľadniť pri zostavovaní stratégie týkajúcej sa kvalifikácií a zručností tak budúce potreby trhu práce, ako aj kvalifikácie dotknutých pracovníkov;

13.  pripomína, že v súlade s článkom 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je udržateľné a účelné z hľadiska využívania zdrojov; víta uistenie, že opatrenia sú v súlade so stratégiou udržateľnosti v Nemecku a že subjekt poverený zriadením dvoch prechodných spoločností je držiteľom osvedčenia o udržateľnosti;

14.  poznamenáva, že nemecké orgány poskytli uistenie o tom, že na navrhované opatrenia sa neposkytne finančná podpora z iných fondov ani finančných nástrojov Únie, že sa zabráni dvojitému financovaniu a že sa budú dopĺňať s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov;

15.  víta potvrdenie zo strany Nemecka, že finančný príspevok z EGF nenahradí opatrenia, ktoré je dotknutý podnik povinný prijať podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych dohôd či opatrení na reštrukturalizáciu podnikov či odvetví;

16.  vyzýva Komisiu, aby naliehala na vnútroštátne orgány, aby v budúcich návrhoch uvádzali podrobnejšie informácie o odvetviach, ktoré majú vyhliadky na rast, a môžu tak prípadne poskytnúť ľuďom prácu, a aby zbierala doložené údaje o dosahu financovania z EGF vrátane údajov o kvalite pracovných miest, trvaní a udržateľnosti nových pracovných miest, počte a percentuálnom podiele samostatne zárobkovo činných osôb a začínajúcich podnikov a o miere opätovného začlenenia do trhu práce dosiahnutej vďaka EGF;

17.  opätovne vyzýva Komisiu, aby zabezpečila verejný prístup ku všetkým dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

18.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

19.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

20.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v nadväznosti na žiadosť Nemecka – EGF/2017/008 DE/Goodyear

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014–2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1), a najmä na jeho článok 15 ods. 4,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení, a samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré ukončili činnosť z dôvodu vážnych zmien v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie, z dôvodu pokračovania celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy či z dôvodu novej celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im opätovne sa začleniť do trhu práce.

(2) Ako sa stanovuje v článku 12 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013(3),EGF nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011).

(3) Dňa 6. októbra 2017 Nemecko predložilo žiadosť o mobilizáciu prostriedkov EGF v súvislosti s prepúšťaním v spoločnosti Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH v Nemecku. Žiadosť bola doplnená o dodatočné informácie v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančného príspevku z EGF podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013.

(4) Preto by sa v súvislosti so žiadosťou predloženou Nemeckom mal mobilizovať EGF s cieľom poskytnúť finančný príspevok vo výške 2 165 231 EUR.

(5) S cieľom skrátiť čas potrebný na mobilizáciu EGF na minimum by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2018 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 2 165 231 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.  

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od [dátum jeho prijatia](4)*.

V

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

(1)

  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Dátum vloží Parlament pred uverejnením v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I.  Súvislosti

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na poskytovanie dodatočnej podpory pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Podľa ustanovení článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1), a článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013(2) fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011). Príslušné sumy sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Únie ako rezerva.

Čo sa týka postupu, podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) Komisia na to, aby aktivovala fond v prípade kladného stanoviska k žiadosti, predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu a zároveň zodpovedajúcu žiadosť o presun finančných prostriedkov. V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu.

II.  Žiadosť Nemecka a návrh Komisie

Komisia prijala 9. februára 2017 návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Nemecka s cieľom podporiť opätovné začleňovanie do trhu práce v prípade pracovníkov prepustených z jedného podniku, ktorý pôsobí v hospodárskom sektore zaradenom podľa klasifikácie NACE Rev. 2 do divízie 22 (výroba výrobkov z gumy a plastu). K prepúšťaniu v spoločnosti Goodyear došlo v regióne na úrovni NUTS 2 Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) v Nemecku. Tento návrh bol 9. februára 2018 postúpený Európskemu parlamentu.

Toto je tretia žiadosť, ktorá sa má posúdiť v rámci rozpočtu na rok 2018, a prvá žiadosť týkajúca sa hospodárskeho odvetvia patriaceho podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 22 (výroba výrobkov z gumy a plastu) od vytvorenia EGF. Týka sa 646 prepustených pracovníkov a mobilizácie celkovej sumy 2 165 231 EUR z EGF v prospech Nemecka.

Žiadosť bola Komisii zaslaná 6. októbra 2017 a 4. decembra 2017 bola doplnená o ďalšie informácie. Komisia dokončila svoje posúdenie 9. februára 2018 a v súlade so všetkými platnými ustanoveniami nariadenia o EGF dospela k záveru, že žiadosť spĺňa podmienky na udelenie finančného príspevku z EGF podľa článku 4 ods. 1 nariadenia o EGF.

Nemecko argumentuje, že prepúšťanie súvisí s veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie a jej negatívneho vplyvu na výrobu pneumatík pre automobily triedy B v Európskej únii. Z dôvodu poklesu produkcie automobilového priemyslu v EÚ a zníženia jeho podielu na trhu v dôsledku globalizácie vznikla v segmente pneumatík pre triedu B v spoločnosti Goodyear významná nadmerná kapacita, ktorá spoločnosť núti zatvoriť fabriku vo Philippsburgu, ktorá má najväčšiu výrobnú kapacitu pre pneumatiky pre triedu B spomedzi európskych fabrík spoločnosti Goodyear.

K prepúšťaniu došlo v okrese Karlsruhe, ktorý čelí štrukturálnym zmenám. Niekoľko menších alebo stredných podnikov v regióne prepustilo stovky zamestnancov. Závod spoločnosti Goodyear bol najväčším zamestnávateľom v tomto regióne.

Veľkú časť prepustených pracovníkov tvoria muži. Väčšina z nich je vo veku od 30 do 54 rokov a 26 % patrí do vekovej kategórie 55 až 64 rokov. Približne 300 prepustených pracovníkov je nekvalifikovaných a má migračný pôvod (niektorí z nich sú občania EÚ a niektorí sú štátni príslušníci tretích krajín). Aktívne opatrenia na trhu práce spolufinancované z EGF, ktoré by zlepšili šancu týchto skupín na opätovné začlenenie do trhu práce, sú preto veľmi dôležité.

Šesť typov opatrení, ktoré majú byť poskytnuté prepusteným pracovníkom a na ktoré sa požaduje spolufinancovanie z EGF, zahŕňa:

– Opatrenia na zvyšovanie úrovne zručností: Tieto opatrenia sa ponúkajú oprávneným pracovníkom po vytvorení profilu a po pohovoroch s profesijným poradcom so zámerom pomôcť im využiť príležitosti na trhu práce.

– Partnerské skupiny/workshopy: Pôjde o skupinové fóra, v ktorých bude účastníkom pri výmene názorov a úvah pomáhať sprostredkovateľ.

– Poradenská služba na začatie podnikania: Ide o súbor poradenských služieb pre tých, ktorí chcú začať podnikať. Tieto služby budú zahŕňať individuálne prispôsobené opatrenia na odborné vedenie (coaching).

– Hľadanie zamestnania: Profesionálni hľadači práce pomôžu nájsť potenciálne voľné pracovné miesta, ktoré ešte neboli uverejnené a ktoré by mohli vyhovovať oprávneným pracovníkom. Plánuje sa aj veľtrh práce.

– Nadväzujúce odborné vedenie/zabezpečenie zamestnania: Pracovníci môžu využiť ďalšie poradenské konzultačné služby po nástupe do nového zamestnania, aby sa im uľahčil prechod na novú prácu a minimalizovalo sa riziko straty pracovného miesta.

– Príspevok na odbornú prípravu: Vyplácanie príspevkov sa začína dňom nástupu pracovníka do prechodnej spoločnosti a končí sa vtedy, keď táto osoba prechodnú spoločnosť opúšťa.

Podľa Komisie predstavujú uvedené opatrenia aktívne opatrenia trhu práce v zmysle oprávnených opatrení stanovených v článku 7 nariadenia o EGF a nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany.

Nemecké orgány poskytli všetky potrebné uistenia, že:

– v prístupe k navrhovaným opatreniam a ich vykonávaniu sa budú dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie,

– boli splnené požiadavky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch a v právnych predpisoch EÚ, ktoré sa týkajú hromadného prepúšťania,

– prepúšťajúce podniky, ktoré po prepúšťaní pokračujú v činnosti, si splnili právne záväzky vzťahujúce sa na prepúšťanie a primerane sa postarali o svojich pracovníkov,

– navrhované opatrenia nebudú predmetom finančnej podpory z iných fondov ani finančných nástrojov Únie a zabráni sa dvojitému financovaniu,

– navrhované opatrenia budú mať doplnkový charakter k opatreniam financovaným zo štrukturálnych fondov,

– finančný príspevok z EGF bude v súlade s procesnými a hmotnoprávnymi pravidlami Únie v oblasti štátnej pomoci.

Nemecko oznámilo Komisii, že zdrojom vnútroštátneho predbežného financovania alebo spolufinancovania je federálny rozpočet a Bundesagentur für Arbeit (Spolková pracovná agentúra). Finančný príspevok bude spravovaný a kontrolovaný tými istými orgánmi v rámci Spolkového ministerstva práce a sociálnych vecí (Bundesministerium für Arbeit und Soziales), ktoré spravujú Európsky sociálny fond (ESF).

III.  Postup

Komisia predložila s cieľom mobilizácie fondu rozpočtovému orgánu žiadosť o presun celkovej sumy 2 165 231 EUR z rezervy EGF (riadok 40 02 43) do rozpočtového riadka EGF (04 04 01).

Toto je tretí návrh na presun prostriedkov v súvislosti s mobilizáciou fondu, ktorý bol doposiaľ predložený rozpočtovému orgánu počas roka 2018.

V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu, ako je stanovené v článku 15 ods. 4 nariadenia o EGF.

Podľa internej dohody by sa do tohto postupu mal zapojiť Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby poskytol konštruktívnu podporu a prispel k posúdeniu žiadostí o poskytnutie prostriedkov z fondu.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

D(2018)7922

Pán Jean Arthuis

predseda Výboru pre rozpočet

ASP 09G205

Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prípade EGF/2017/008 DE/Goodyear

Vážený pán predseda,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), ako aj jeho pracovná skupina pre EGF, preskúmali otázku mobilizácie EGF v prípade EGF/2017/008 DE/Goodyear a prijali toto stanovisko.

Výbor EMPL a pracovná skupina pre EGF súhlasia s mobilizáciou fondu v prípade tejto žiadosti. Výbor EMPL v tejto súvislosti predkladá niektoré pripomienky, ktoré však nespochybňujú presun platieb.

Posúdenie výboru EMPL vychádza z týchto úvah:

A)  keďže táto žiadosť vychádza z článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 (nariadenie o EGF) a týka sa 646 pracovníkov prepustených v podniku pôsobiacom v hospodárskom priemysle patriacom podľa klasifikácie do divízie 22 NACE Revízia 2 (Výroba výrobkov z gumy a plastu);

B)  keďže Nemecko na preukázanie súvislosti medzi prepúšťaním a významnými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu spôsobenými globalizáciou tvrdí, že ázijskí dodávatelia dosiahli v posledných rokoch významný podiel na segmente B v rámci trhu (výroba automobilových pneumatík, bežne používaných pri malých alebo stredne veľkých vozidlách);

C)  keďže vyše 99% pracovníkov, na ktorých sú zamerané opatrenia, sú muži a ani nie 1 % tvoria ženy; keďže 66 % cieľovej skupiny príjemcov je vo veku od 30 do 54 rokov, 26 % vo veku od 55 do 64 rokov a 6 % vo veku do 30 rokov;

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktoré prijme, v súvislosti so žiadosťou Nemecka tieto návrhy:

1.  súhlasí s Komisiou, že kritériá zásahu stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sú splnené a že Nemecko má preto nárok na finančný príspevok vo výške 2 165 231 EUR podľa uvedeného nariadenia, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 3 608 719 EUR;

2.  konštatuje, že Komisia dodržala 12-týždňovú lehotu od doručenia kompletnej žiadosti nemeckých orgánov až do dokončenia svojho posúdenia, ktorého predmetom bolo overiť splnenie podmienok udelenia finančného príspevku, 9. februára 2018 a v ten istý deň o tom informovala Parlament;

3.  zdôrazňuje, že okres Waghäusl, v ktorom sa nachádza závod Philippsburg, čelí štrukturálnym zmenám a že veľký počet pracovníkov, ktorých prepustila spoločnosť Goodyear, tvoria ľudia prisťahovaleckého pôvodu alebo starší ľudia, čo sú zrejme najviac znevýhodňované skupiny na regionálnom trhu práce;

4.  víta rozhodnutie verejných služieb zamestnanosti zohľadniť pri zostavovaní stratégie týkajúcej sa kvalifikácií a zručností tak budúce potreby trhu práce, ako aj kvalifikácie dotknutých pracovníkov;

5.  konštatuje, že medzi personalizované služby pre prepustených pracovníkov spolufinancované z EGF patria opatrenia na zvyšovanie úrovne zručností, partnerské skupiny/workshopy, poradenské služby na začatie podnikania, hľadanie zamestnania, nadväzujúce odborné vedenie a príspevok na odbornú prípravu;

6.  oceňuje konzultácie so zainteresovanými stranami, ako aj so zástupcami prepustených pracovníkov, so sociálnymi partnermi a regionálnymi orgánmi aj so zamestnaneckou radou, odborovým zväzom a vedením, ktoré sa uskutočnili počas koncipovania koordinovaného balíka sociálnych služieb;

7.  berie na vedomie, že opatrenia na podporu príjmov budú predstavovať maximálne 35 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, ktoré sú stanovené v uvedenom nariadení, a že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou dotknutých prijímateľov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou;

8.  oceňuje potvrdenie Nemecka, že finančný príspevok z EGF nenahradí opatrenia, ktoré je dotknutý podnik povinný prijať podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych dohôd;

9.  pripomína svoje predchádzajúce obavy, že financovanie z EGF by mohlo byť použité nad rámec toho, čo by normálne urobila prechodná spoločnosť pre prepustených pracovníkov; vyzýva Komisiu, aby poskytla podrobnú analýzu, ktorá preukáže, že tieto finančné prostriedky EGF sa nepoužívajú namiesto plnenia povinností členského štátu alebo danej spoločnosti;

10.  poznamenáva, že nemecké orgány poskytli uistenie o tom, že na navrhované opatrenia sa neposkytne finančná podpora z iných fondov ani finančných nástrojov Únie, že sa zabráni dvojitému financovaniu a že sa budú dopĺňať s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov;

11.  pripomína, že v súlade s článkom 7 nariadenia by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred stanoviť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a že tento návrh by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné; víta uistenie, že opatrenia sú v súlade so stratégiou udržateľnosti v Nemecku a že subjekt poverený zriadením dvoch prechodných spoločností je držiteľom osvedčenia o udržateľnosti;

S úctou

Marita ULVSKOG

úradujúca predsedníčka výboru EMPL


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

pán Jean ARTHUIS

predseda

Výbor pre rozpočet

Európsky parlament

Vec:  Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

Vážený pán Arthuis,

Výboru pre regionálny rozvoj bol postúpený návrh Komisie na rozhodnutie o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), aby k nemu zaujal stanovisko. Pokiaľ viem, správa o tomto návrhu má byť prijatá vo Výbore pre rozpočet 8. marca 2018:

-  COM(2018)0061 navrhuje príspevok z EGF vo výške 2 165 231 EUR pre 646 pracovníkov prepustených v spoločnosti Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH. Táto spoločnosť pôsobí v hospodárskom odvetví zaradenom do divízie 22 NACE Rev. 2 (výroba výrobkov z gumy a plastu). K prepúšťaniu v spoločnosti Goodyear došlo v regióne na úrovni NUTS 2 Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) v Nemecku.

Pravidlá, ktoré sa vzťahujú na finančné príspevky z EGF, sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006.

Koordinátori výboru posúdili tento návrh a požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočila, že väčšina členov tohto výboru nemá žiadne námietky voči tejto mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a prideleniu vyššie uvedenej sumy podľa návrhu Komisie.

S úctou

Iskra MIHAYLOVA


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

8.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Xabier Benito Ziluaga, Heidi Hautala, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Rainer Wieland

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Michael Detjen, Norbert Lins


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Stanisław Ożóg

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Norbert Lins, Andrey Novakov, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Patricija Šulin

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Heidi Hautala, Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 12. marca 2018Právne oznámenie