Eljárás : 2017/0328(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0063/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0063/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

JELENTÉS     ***I
PDF 704kWORD 67k
12.3.2018
PE 615.463v02-00 A8-0063/2018

a 726/2004/EK rendeletnek az Európai Gyógyszerügynökség székhelye tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Giovanni La Via

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 AZ EURÓPAI PARLAMENT NYILATKOZATA
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY az Alkotmányügyi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 726/2004/EK rendeletnek az Európai Gyógyszerügynökség székhelye tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0735),

–  tekintettel az EUMSZ 294. cikkének (2) bekezdésére, 114. cikkére és 168. cikke (4) bekezdésének c) pontjára, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0421/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és az Alkotmányügyi Bizottság véleményére (A8-0063/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  kifogásolja az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről kiadott, 2012. július 19-i közös nyilatkozatát és az ahhoz csatolt közös megközelítést, és felszólít az Európai Parlament szoros bevonására az ügynökségek és szervek helyszíneire és áthelyezésére vonatkozó döntéshozatali folyamatba, tekintettel társjogalkotói előjogaira a rendes jogalkotási eljárás keretében;

3.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatot;

4.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Európai Parlament – és végső soron az uniós polgárok képviselői – nem vettek részt teljes mértékben az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) új székhelyének kiválasztására irányuló eljárásban, amelyet végül sorshúzással zártak le, a döntés jelentőségének dacára; a szervek és ügynökségek helyszínével kapcsolatos döntéseket – a jogszabályok alapján – a rendes jogalkotási eljárás keretében kell meghozni, teljes mértékben tiszteletben tartva az Európai Parlament előjogait, amelyek értelmében az Európai Parlament és a Tanács egyenlő jogú társjogalkotók;

5.  sajnálatát fejezi ki a Tanács határozata miatt, amely a földrajzi aránytalanság elmélyüléséhez vezet, mivel az EU 37 decentralizált ügynöksége közül csak 9 található új tagállamokban, ami ellentétes az 5381/04 és 11018/1/08 tanácsi következtetésekkel, amelyek elsőbbséget biztosítanak az új tagállamoknak;

6.  felhívja a költségvetési hatóságokat és a Bizottságot annak biztosítására, hogy az EMA székhelyének áthelyezésével kapcsolatos költségeket teljes mértékben a jelenlegi fogadó ország állja; emlékeztet arra, hogy az áttelepülés költségeinek egy részét előzetesen az EU költségvetéséből kell finanszírozni a jelenlegi befogadó országgal való pénzügyi elszámolást megelőzően;

7.  felhívja a költségvetési hatóságokat és a Bizottságot annak biztosítására, hogy az EMA székhelyének áthelyezésével kapcsolatos költségeket teljes mértékben a jelenlegi fogadó ország állja;

8.  felhívja a költségvetési hatóságokat és a Bizottságot annak biztosítására, hogy az EMA székhelyének kettős áthelyezésével – előbb egy ideiglenes helyszínre, majd a Vivaldi épületbe – kapcsolatos többletköltségeket a holland kormány teljes mértékben állja, és így az ne érintse hátrányosan az Unió általános költségvetését;

9.  felhívja a költségvetési hatóságokat és a Bizottságot annak biztosítására, hogy a kettős áthelyezés ne veszélyeztesse az EMA szokásos operatív szükségleteit, és hogy 2019. márciusát követően garantálják az üzletmenet folytonosságát és az EMA zökkenőmentes működését;

10.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítja, vagy lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

11.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdésére, az Európai Gyógyszerügynökség számára új székhelyet kell biztosítani attól az időponttól kezdve, amikor a Szerződések már nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra, vagy 2019. március 30-tól, attól függően, hogy melyik következik be korábban.

(2)  Tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkének (3) bekezdésére, az Európai Gyógyszerügynökség számára 2019. március 30-tól új székhelyet kell biztosítani.

Indokolás

The date of 30 March 2019 is the date when the UK is expected to become a third country. Although the Commission’s proposal reflects the legal possibility that the UK could leave the Union before the end of the 2 years period foreseen in Art 50, the Agency requires legal certainty as regards the official date of its departure from the UK for several practical reasons related to the planning of its relocation process. To avoid that the Agency would have to suddenly move earlier than currently planned, e.g. due to a collapse in the EU-UK negotiations, the Agency would not be in a position to complete all necessary relocation activities on time.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Annak érdekében, hogy új helyén biztosítsa az Európai Gyógyszerügynökség megfelelő működését, a székhely-megállapodást az Európai Gyógyszerügynökség új székhelyének elfoglalása előtt kell megkötni.

(3)  Annak érdekében, hogy új helyén biztosítsa az Európai Gyógyszerügynökség megfelelő működését, a székhely-megállapodást a lehető leghamarabb meg kell kötni. A székhely-megállapodásnak a legmegfelelőbb feltételeket kell tartalmaznia az Európai Gyógyszerügynökség és alkalmazottai Amszterdamba történő sikeres áthelyezéséhez.

Indokolás

A székhely-megállapodás aláírására vonatkozóan pontos ütemezésére van szükség a jogalkotás során annak érdekében, hogy megelőzzék a székhelyre vonatkozó megállapodásról szóló tárgyalások elhúzódását, és ezáltal támogassák a 2019. március 30-ig való áthelyezésre irányuló előkészítő tevékenységeket. A központnak az új fogadó országban való létrehozásához szükséges részletes keretet meghatározó megállapodás megkötése csökkenti a bizonytalanságot, továbbá egyértelmű helyzetet teremt a személyzet tagjai számára, ezáltal biztosítva az üzletmenet folytonosságát az áthelyezés valamennyi szakaszában.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az Ügynökség teljes körű üzletmenet-folytonosságának biztosítása érdekében az amszterdami ideiglenes helyszínt 2019. január 1-jétől kell biztosítani, és az Ügynökség állandó székhelyének kialakítását 2019. november 15-ig be kell fejezni.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  Üdvözlendő, hogy az Ügynökség új helyszíne összhangban van jelenlegi személyzetének preferenciáival, és hogy a holland hatóságok erőfeszítéseket tesznek annak biztosítására, hogy a kettős átköltözés ne veszélyeztesse az Ügynökség operatív hatékonyságát, folyamatosságát és zavartalan működését. Az ügynökség Amszterdamba történő kettős áthelyezése azonban azt jelenti, hogy az Ügynökségnek átmenetileg csökkentenie kell bizonyos tevékenységeit, például a gyermekgyógyászati gyógyszerekkel és a közegészségügyi kérdésekkel kapcsolatos munkáját, beleértve az antimikrobiális rezisztenciával és az influenzajárványokkal kapcsolatos munkát is addig, míg az ideiglenes helyszínen működik. A holland kormány által már bejelentett késések, amelyek következtében az eredetileg bemutatott ütemtervhez képest későbbre halasztották az állandó épület átadását, amelynek építési munkálatai még nem kezdődtek el, aggályokat keltenek az esetleges jövőbeni késedelmekkel kapcsolatban. Az ideiglenes épületbe történő áthelyezést legfeljebb 10,5 hónapra kell korlátozni annak biztosítása érdekében, hogy az Ügynökség 2019. november 16-ától ismét teljes mértékben működőképes legyen, és elkerülhető legyen a szakértelem további elvesztése.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 726/2004/EK rendelet az alábbi 71a. cikkel egészül ki:

A 726/2004/EK rendelet az alábbi 71a. és 71b. cikkel egészül ki:

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

726/2004/EK rendelet

71a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

71a. cikk (új)

71a. cikk (új)

Az Ügynökség székhelye Amszterdam, Hollandia.

Az Ügynökség székhelye Amszterdam, Hollandia.

 

A Bizottság és Hollandia illetékes hatóságai megtesznek minden szükséges intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy az Ügynökség legkésőbb 2019. január 1-ig ideiglenes székhelyére költözhessen, és hogy legkésőbb 2019. november 16-ig átköltözhessen állandó székhelyére.

 

A Bizottság és Hollandia illetékes hatóságai az e rendelet hatálybalépését követő három hónapon belül, majd azt követően háromhavonta írásos jelentést nyújtanak be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az ideiglenes helyszín átalakítása és az állandó épület építése terén elért eredményekről mindaddig, amíg az Ügynökség állandó székhelyére nem költözött.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

726/2004/EK rendelet

71 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

71b. cikk (új)

 

E rendelet hatálybalépésétől számított három hónapon belül olyan székhely-megállapodást kell kötni, amely lehetővé teszi az Ügynökség számára működésének megkezdését az Európai Parlament és a Tanács által jóváhagyott székhelyen.

Indokolás

A székhely-megállapodás aláírására vonatkozóan pontos ütemezésére van szükség a jogalkotás során annak érdekében, hogy megelőzzék a székhelyre vonatkozó megállapodásról szóló tárgyalások elhúzódását, és ezáltal támogassák a 2019. március 30-ig való áthelyezésre irányuló előkészítő tevékenységeket. A központnak az új fogadó országban való létrehozásához szükséges részletes keretet meghatározó megállapodás megkötése csökkenti a bizonytalanságot, továbbá egyértelmű helyzetet teremt a személyzet tagjai számára, ezáltal biztosítva az üzletmenet folytonosságát az áthelyezés valamennyi szakaszában.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezt a rendeletet attól az időponttól kezdve kell alkalmazni, amikor a Szerződések már nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra, vagy 2019. március 30-tól, attól függően, hogy melyik következik be korábban.

Ezt a rendeletet 2019. március 30-tól kell alkalmazni.

Indokolás

The date of 30 March 2019 is the date when the UK is expected to become a third country. Although the Commission’s proposal reflects the legal possibility that the UK could leave the Union before the end of the 2 years period foreseen in Art 50, the Agency requires legal certainty as regards the official date of its departure from the UK for several practical reasons related to the planning of its relocation process. To avoid that the Agency would have to suddenly move earlier than currently planned, e.g. due to a collapse in the EU-UK negotiations, the Agency would not be in a position to complete all necessary relocation activities on time.


AZ EURÓPAI PARLAMENT NYILATKOZATA

Az Európai Parlament sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy társjogalkotói szerepét nem vették kellőképpen figyelembe, mivel nem vonták be az Európai Gyógyszerügynökség új székhelyének kiválasztásához vezető folyamatba.

Az Európai Parlament emlékeztetni kíván társjogalkotói előjogaira és az ügynökségek és szervek elhelyezkedése kapcsán ragaszkodik a rendes jogalkotási eljárás teljes mértékű tiszteletben tartásához.

Az egyetlen közvetlenül megválasztott és az Unió polgárait képviselő uniós intézményként az Európai Parlament a demokratikus elv tiszteletben tartásának legfőbb védnöke az Unióban.

Az Európai Parlament elítéli a székhely új helyszínének kiválasztása érdekében követett eljárást, mely de facto megfosztotta az Európai Parlamentet előjogaitól, mivel nem vonták be ténylegesen a folyamatba, most azonban elvárják tőle, hogy rendes jogalkotási eljárás keretében egyszerűen erősítse meg a székhely új helyszíne tekintetében hozott választást.

Az Európai Parlament emlékeztet arra, hogy az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről kiadott, 2012-ben aláírt közös nyilatkozatához mellékelt közös megközelítés magában a nyilatkozatban elismertek szerint jogilag nem kötelező erejű, és hogy abban az intézmények jogalkotási hatásköreinek sérelme nélkül állapodtak meg.

Az Európai Parlament ezért ragaszkodik ahhoz, hogy az ügynökségek új székhelyének kiválasztására folytatott eljárást vizsgálják felül, és ebben a formában ne használják a jövőben.

Az Európai Parlament végül emlékeztetni kíván arra is, hogy a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban(1) a három intézmény őszinte és átlátható együttműködés mellett kötelezte el magát, emlékeztetve a társjogalkotók Szerződésekben rögzített egyenlőségére.

(1)

HL L 123., 2016.5.12., 1. o.


INDOKOLÁS

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) fontos decentralizált uniós ügynökség, amelynek az EU-ban forgalmazott gyógyszerek tudományos értékelése, felügyelete és biztonsági ellenőrzése a feladata.

Az Unió egészségvédelmi és biztonsági szükségletei folyamatosan változnak, így egyre nagyobb az igény a tájékoztatásra, valamint a kockázat- és bizonyítékalapú szemléletre.

Ennélfogva az EMA azon küldetése, hogy az Európai Unión belüli köz- és állategészségügy szolgálatában előmozdítsa a tudományos kiválóságot a gyógyszerek értékelése és felügyelete terén, jelenleg és a jövőben is kiemelkedő jelentőséggel bír majd.

Az Egyesült Királyság Unióból való kilépése keretében az ügynökség jelen székhelyét át kell helyezni Londonból. 2017. június 22-én az Európai Tanács ülésének alkalmával az EU27-ek vezetői jóváhagyták az Európai Gyógyszerügynökség és az EBH áthelyezésére vonatkozó külön eljárást. Az Általános Ügyek Tanácsa 2017. november 20-i ülésének alkalmával az EU27-ek miniszterei sorshúzással a hollandiai Amszterdam városát jelölték meg új székhelyként.

Az Európai Bizottság 2017. november 29-én a rendes jogalkotási eljárás keretében jogszabály-módosító javaslatot tett az Európai Gyógyszerügynökség székhelyének áthelyezésére vonatkozóan, arra kérve a társjogalkotókat (az Európai Parlamentet és a Tanácsot), hogy biztosítsanak elsőbbséget a jogalkotási javaslat feldolgozásának, amely kizárólag az ügynökség új székhelyének alapító rendeletben való megerősítésére korlátozódik.

A Hollandiától érkezett ajánlat egyetlen épületre, a Vivaldi épületre (31,855 m²) vonatkozik, amelynek konferenciaközpontját és bizonyos munkavégzési területeit az ajánlat értelmében 2019. április 1-jén tervezik átadni, a további irodai szintek elkészülése pedig 6 hónappal később várható. Az ajánlat ezenkívül 2019. január 1-jétől egyéb ideiglenes épülethelyiségek rendelkezésre bocsátását is magában foglalja arra az időszakra, amíg az EMA személyzete el nem foglalja a helyét a Vivaldi épületben, ezeknek a részletes alaprajzáról pedig az ügynökség bevonásával születik majd döntés.

Az előadó sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Európai Parlament – és végső soron az uniós polgárok képviselői – nem vehettek részt teljes mértékben az Európai Gyógyszerügynökség új székhelyének kiválasztásával kapcsolatos eljárásban, amelyet a döntés jelentőségének dacára végül sorshúzással zártak le.

Az előadó ennélfogva javaslatot szándékozik tenni egy nyilatkozat kidolgozására, amely az ENVI bizottság ülésén, valamint a plenáris ülésen tervezett szavazás alapját képező jelentés mellékleteként szolgál majd abból a célból, hogy módosíthassák az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság 2012-ben aláírt, decentralizált ügynökségekről szóló együttes nyilatkozatát és a dokumentum mellékletében található közös megközelítést, amelyek – ahogy azt a nyilatkozat is írja – jogilag nem kötelező érvényűek, és az intézmények jogalkotói hatáskörének sérelme nélkül kerültek elfogadásra.

Az előadó meg akarja védeni az Európai Parlament előjogait, és úgy véli, hogy az uniós szervek és ügynökségek helyszínével kapcsolatos valamennyi döntést a rendes jogalkotási eljárás keretében kell – és jogilag egyben kötelező is – meghozni, teljes mértékben tiszteletben tartva az Európai Parlament előjogait, amelyek értelmében az Európai Parlament és a Tanács egyenlő jogokkal bíró társjogalkotók.


VÉLEMÉNY az Alkotmányügyi Bizottság részéről (27.2.2018)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

a 726/2004/EK rendeletnek az Európai Gyógyszerügynökség székhelye tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

A vélemény előadója: Mercedes Bresso

MÓDOSÍTÁSOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

(1a)   kéri az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről kiadott, 2012. július 19-i közös nyilatkozatához mellékelt közös megközelítés haladéktalan felülvizsgálatát, hogy az Európai Parlamentet a rendes jogalkotási eljárásban betöltött társjogalkotói szereppel járó előjogaira tekintettel szorosan bevonják az ügynökségek székhelyének megválasztásáról szóló döntéshozatali folyamatba;

Módosítás    2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 b bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

(1b)   jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatot;

Tájékoztatásul: a nyilatkozat szövege a következő:

„Az Európai Parlament sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy társjogalkotói szerepét nem vették kellőképpen figyelembe, mivel nem vonták be az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) új székhelyének kiválasztásához vezető folyamatba.

Az Európai Parlament emlékeztetni kíván társjogalkotói előjogaira és az ügynökségek és szervek elhelyezkedése kapcsán ragaszkodik a rendes jogalkotási eljárás teljes mértékű tiszteletben tartásához.

Az egyetlen közvetlenül megválasztott és az Unió polgárait képviselő uniós intézményként az Európai Parlament a demokratikus elv tiszteletben tartásának legfőbb védnöke az Unióban.

Az Európai Parlament elítéli a székhely új helyszínének kiválasztása érdekében követett eljárást, mely de facto megfosztotta az Európai Parlamentet előjogaitól, mivel nem vonták be ténylegesen a folyamatba, most azonban elvárják tőle, hogy rendes jogalkotási eljárás keretében egyszerűen erősítse meg a székhely új helyszíne tekintetében hozott választást.

Az Európai Parlament emlékeztet arra, hogy az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről kiadott, 2012-ben aláírt közös nyilatkozatához mellékelt közös megközelítés magában a nyilatkozatban elismertek szerint jogilag nem kötelező erejű, és hogy abban az intézmények jogalkotási hatásköreinek sérelme nélkül állapodtak meg.

Az Európai Parlament üdvözli, hogy az ügynökség új székhelyének kiválasztási eljárását a közös megközelítésben említett kiválasztási kritériumokon alapult, de sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy végül sorsolással zárult. Az Európai Parlament ezért ragaszkodik ahhoz, hogy az ügynökségek új székhelyének kiválasztására folytatott eljárást alakítsák át, és ebben a formában ne használják a jövőben.

Az Európai Parlament végül emlékeztetni kíván arra is, hogy a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban1 a három intézmény őszinte és átlátható együttműködés mellett kötelezte el magát, emlékeztetve a társjogalkotók Szerződésekben rögzített egyenlőségére.”

______________________

HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen 13. cikkének (2) bekezdésére,

Indokolás

Utalás az uniós intézmények közötti kölcsönös és jóhiszemű együttműködés kötelezettségére.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)   Az Európai Unióról szóló szerződés 13. cikkének (2) bekezdése az uniós intézmények közötti kapcsolatok tekintetében előírja a jóhiszemű és kölcsönös együttműködést, a Szerződésekben rájuk ruházott hatáskörök határain belül, az ott meghatározott eljárások, feltételek és célok szerint. Az Európai Parlamentet a rendes jogalkotási eljárás valamennyi lépése során teljes mértékben tájékoztatni kell és be kell vonni.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Gyógyszerügynökség székhelyének helyszíne

Hivatkozások

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

11.12.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFCO

11.12.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Mercedes Bresso

26.2.2018

Vizsgálat a bizottságban

26.2.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

26.2.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

3

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Max Andersson, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Eleonora Evi, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

18

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

1

0

S&D

Pedro Silva Pereira

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Gyógyszerügynökség székhelyének helyszíne

Hivatkozások

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

29.11.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

11.12.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

11.12.2017

CONT

11.12.2017

ITRE

11.12.2017

AGRI

11.12.2017

 

AFCO

11.12.2017

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

11.12.2017

ITRE

23.1.2018

AGRI

13.12.2017

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Giovanni La Via

10.1.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

25.1.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

12.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

52

6

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Renata Briano, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Christofer Fjellner, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Norbert Lins, Gesine Meissner, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Angelo Ciocca, Emilian Pavel, Massimiliano Salini

Benyújtás dátuma

12.3.2018


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

52

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Arne Gericke, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Rory Palmer, Emilian Pavel, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec

6

-

ECR

Jørn Dohrmann

PPE

Elisabetta Gardini, Massimiliano Salini

S&D

Renata Briano, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli

1

0

ENF 

Angelo Ciocca

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. március 14.Jogi nyilatkozat