Procedură : 2017/0328(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0063/2018

Texte depuse :

A8-0063/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

RAPORT     ***I
PDF 759kWORD 80k
12.3.2018
PE 615.463v02-00 A8-0063/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 în ceea ce privește stabilirea sediului Agenției Europene pentru Medicamente

(COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Raportor: Giovanni La Via

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 DECLARAȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri constituționale
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 în ceea ce privește stabilirea sediului Agenției Europene pentru Medicamente

(COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0735),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 114 și 168 alineatul (4) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0421/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-0063/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  denunță Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene privind agențiile descentralizate din 19 iulie 2012 și abordarea comună anexată la aceasta și solicită ca Parlamentul European să se implice îndeaproape în procesul decizional privind stabilirea și transferul sediului agențiilor și al organismelor, având în vedere prerogativele sale de colegiuitor în cadrul procedurii legislative ordinare;

3.  aprobă declarația sa, anexată la prezenta rezoluție;

4.  regretă faptul că Parlamentul European – și, în ultimă instanță, reprezentanții cetățenilor Uniunii – nu a fost implicat pe deplin în procedura de selecție a noului sediu al Agenției Europene pentru Medicamente (EMA), care a fost finalizată, în cele din urmă, prin tragere la sorți, deși este o decizie atât de importantă; observă că deciziile privind sediul organelor și agențiilor este necesar să fie adoptate – și trebuie să fie adoptate, din punct de vedere legal – în cadrul procedurii legislative ordinare, în care Parlamentul European și Consiliul sunt colegiuitori cu drepturi egale, respectându-se pe deplin prerogativele Parlamentului European;

5.  regretă decizia Consiliului care conduce la o agravare a disproporționalității geografice, doar 9 din 37 de agenții descentralizate ale UE fiind situate în noile state membre, contrar concluziilor Consiliului European 5381/04 și 11018/1/08, ambele acordând prioritate noilor state membre;

6.  face apel la autoritățile bugetare și la Comisie să asigure că țara-gazdă actuală va suporta integral costurile aferente mutării sediului EMA; subliniază faptul că unele dintre costurile mutării din locația actuală vor trebui să fie prefinanțate din bugetul Uniunii, înainte de înțelegerea financiară cu țara-gazdă actuală;

7.  face apel la autoritățile bugetare și la Comisie să asigure că țara-gazdă actuală va suporta integral costurile aferente mutării sediului EMA;

8.  face apel la autoritățile bugetare și la Comisie să asigure că guvernul neerlandez va suporta integral costurile suplimentare legate de cele două mutări ale sediului EMA, prima într-o clădire temporară, iar a doua în clădirea Vivaldi, pentru ca acestea să nu aibă un impact negativ asupra bugetului general al Uniunii;

9.  face apel la autoritățile bugetare și la Comisie să asigure că cele două mutări nu vor pune în pericol nevoile operaționale normale ale EMA și să garanteze continuitatea activității și funcționarea corespunzătoare a agenției, fără întreruperi, după luna martie a anului 2019;

10.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Având în vedere articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Agenția Europeană pentru Medicamente ar trebui să își exercite funcțiile la noul sediu începând cu data la care tratatele vor înceta să se aplice Regatului Unit sau de la 30 martie 2019, în funcție de care dintre aceste date survine prima.

(2)  Având în vedere articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), Agenția Europeană pentru Medicamente ar trebui să își exercite funcțiile la noul sediu de la 30 martie 2019.

Justificare

The date of 30 March 2019 is the date when the UK is expected to become a third country. Although the Commission’s proposal reflects the legal possibility that the UK could leave the Union before the end of the 2 years period foreseen in Art 50, the Agency requires legal certainty as regards the official date of its departure from the UK for several practical reasons related to the planning of its relocation process. To avoid that the Agency would have to suddenly move earlier than currently planned, e.g. due to a collapse in the EU-UK negotiations, the Agency would not be in a position to complete all necessary relocation activities on time.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Pentru a asigura buna funcționare a Agenției Europene pentru Medicamente în noul amplasament, ar trebui încheiat un acord privind sediul înainte ca Agenția Europeană pentru Medicamente să își preia noul sediu.

(3)  Pentru a asigura buna funcționare a Agenției Europene pentru Medicamente în noul amplasament, ar trebui încheiat un acord privind sediul cât mai curând posibil. Acordul privind sediul ar trebui să includă termenii și condițiile cele mai adecvate pentru mutarea cu succes a Agenției Europene pentru Medicamente și a personalului său în Amsterdam.

Justificare

Existența unui calendar explicit în legislație pentru semnarea acordului privind sediul este necesară pentru a împiedica întârzierile în negocierile cu privire la acest acord și astfel pentru a sprijini activitățile de pregătire pentru mutare până la 30 martie 2019. Existența unui acord privind sediul care stabilește un cadru detaliat pentru instalarea agenției în noua țară-gazdă va reduce incertitudinea și va face ca lucrurile să fie mai clare pentru membrii personalului, contribuind astfel la garantarea continuității activității în toate fazele mutării.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Pentru a se asigura continuitatea deplină a activității agenției, sediul temporar din Amsterdam ar trebui fie disponibil de la 1 ianuarie 2019, iar sediul permanent al agenției ar trebui finalizat până la cel târziu 15 noiembrie 2019.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)  Este de apreciat faptul că noul sediu al agenției corespunde preferințelor actualilor membri ai personalului său și că autoritățile neerlandeze depun eforturi pentru a se asigura că mutarea în două etape nu prezintă riscuri pentru eficacitatea operațională a EMA și că se garantează continuitatea activității și buna funcționare a EMA, fără întreruperi. Cu toate acestea, mutarea în două etape a agenției la Amsterdam înseamnă că, pe durata desfășurării activității sale la sediul provizoriu, agenția va trebui să elimine temporar din lista de priorități anumite activități, cum ar fi activitatea sa în domeniul medicamentelor de uz pediatric și al problemelor de sănătate publică, inclusiv privind rezistența la antimicrobiene și pandemiile de gripă. Date fiind întârzierile anunțate deja de guvernul neerlandez, care a amânat predarea clădirii permanente, a cărei construcție nu a început încă, există preocupări cu privire la posibile întârzieri suplimentare. Perioada de desfășurare a activității agenției în clădirea temporară ar trebui să se limiteze la 10 luni și jumătate, pentru a se asigura că agenția funcționează din nou la capacitate maximă începând cu 16 noiembrie 2019 și pentru a se evita pierderea unor noi competențe.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În Regulamentul (CE) nr. 726/2004 se introduce următorul articol 71a:

În Regulamentul (CE) nr. 726/2004 se introduc următoarele articole 71a și 71b:

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Regulamentul (CE) nr. 726/2004

Articolul 71a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 71a

Articolul 71a

Agenția își are sediul la Amsterdam, Țările de Jos.

Agenția își are sediul la Amsterdam, Țările de Jos.

 

Comisia și autoritățile competente din Țările de Jos iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că agenția se poate muta în clădirea temporară cel târziu la 1 ianuarie 2019 și în clădirea permanentă cel târziu la 16 noiembrie 2019.

 

În termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și, ulterior, o dată la trei luni, până la mutarea agenției în sediul său permanent, Comisia și autoritățile competente din Țările de Jos prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport scris referitor la progresele înregistrate cu privire la adaptările sediului temporar și la construirea clădirii permanente.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Regulamentul (CE) nr. 726/2004

Articolul 71 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 71b

 

În termen de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, se încheie un acord privind sediul care să permită agenției să-și preia atribuțiile în spațiile aprobate de Parlamentul European și de Consiliu.

Justificare

Existența unui calendar explicit în legislație pentru semnarea acordului privind sediul este necesară pentru a împiedica întârzierile în negocierile cu privire la acest acord și astfel pentru a sprijini activitățile de pregătire pentru mutare până la 30 martie 2019. Existența unui acord privind sediul care stabilește un cadru detaliat pentru instalarea agenției în noua țară-gazdă va reduce incertitudinea și va face ca lucrurile să fie mai clare pentru membrii personalului, contribuind astfel la garantarea continuității activității în toate fazele mutării.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament se aplică începând cu data la care tratatele vor înceta să se aplice Regatului Unit sau de la 30 martie 2019, în funcție de care dintre aceste date survine prima.

Prezentul regulament se aplică de la 30 martie 2019.

Justificare

The date of 30 March 2019 is the date when the UK is expected to become a third country. Although the Commission’s proposal reflects the legal possibility that the UK could leave the Union before the end of the 2 years period foreseen in Art 50, the Agency requires legal certainty as regards the official date of its departure from the UK for several practical reasons related to the planning of its relocation process. To avoid that the Agency would have to suddenly move earlier than currently planned, e.g. due to a collapse in the EU-UK negotiations, the Agency would not be in a position to complete all necessary relocation activities on time.


DECLARAȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul European regretă faptul că rolul său de colegiuitor nu a fost luat în considerare în mod corespunzător, deoarece nu a fost implicat în procedura care a condus la selectarea noului sediu al Agenției Europene pentru Medicamente.

Parlamentul European dorește să reamintească prerogativele sale de colegiuitor și insistă ca procedura legislativă ordinară să fie pe deplin respectată în ceea ce privește deciziile referitoare la sediul organelor și agențiilor.

În calitatea sa de unică instituție a Uniunii aleasă în mod direct și de reprezentant al cetățenilor Uniunii, Parlamentul European este principalul garant al respectării principiului democratic în Uniune.

Parlamentul European condamnă procedura urmată pentru alegerea noului sediu, care a privat de facto Parlamentul European de prerogativele sale, întrucât acesta nu a fost efectiv implicat în acest proces, iar acum se așteaptă din partea sa doar să confirme alegerea noului sediu prin intermediul procedurii legislative ordinare.

Parlamentul European reamintește că abordarea comună anexată Declarației comune a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind agențiile descentralizate, semnată în 2012, nu este obligatorie din punct de vedere juridic, astfel cum se precizează în declarația însăși, și a fost convenită fără a aduce atingere competenței legislative a instituțiilor.

Prin urmare, Parlamentul European insistă ca procedura privind selectarea unui nou sediu al agențiilor să fie revizuită și să nu mai fie aplicată în forma sa actuală, pe viitor.

În fine, Parlamentul European dorește să reamintească, de asemenea, că cele trei instituții s-au angajat în cadrul Acordului interinstituțional din 13 aprilie 2016(1) privind o mai bună legiferare să coopereze în mod loial și transparent, reamintind egalitatea ambilor colegiuitori, astfel cum este consacrată în tratate.

(1)

JO L 123, 12.5.2016, p. 1.


EXPUNERE DE MOTIVE

Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) este o importantă agenție descentralizată a UE, responsabilă cu evaluarea științifică, supravegherea și monitorizarea siguranței medicamentelor din UE.

Nevoile în materie de sănătate și securitate evoluează constant în UE, ducând la o creștere a cererii pentru informații și necesitând o abordare bazată pe riscuri și pe date concrete.

Prin urmare, misiunea EMA vizând promovarea excelenței științifice în evaluarea și supervizarea medicamentelor, în beneficiul sănătății publice și al sănătății animale din Uniunea Europeană, este și va fi în continuare extrem de importantă.

Agenția, al cărei sediu se află în prezent la Londra, trebuie să fie transferată în contextul retragerii Regatului Unit din UE. La 22 iunie 2017, în marja Consiliului European, liderii UE27 au aprobat o procedură specifică pentru transferul acestei agenții și al Autorității Bancare Europene (ABE). Miniștrii UE27 au votat în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Generale din 20 noiembrie 2017, desemnând prin tragere la sorți Amsterdamul (Țările de Jos) ca nou sediu al agenției.

La 29 noiembrie 2017, Comisia Europeană a propus un amendament legislativ pentru transferul Agenției Europene pentru Medicamente, în cadrul procedurii legislative ordinare, solicitând colegiuitorilor (Parlamentul European și Consiliul) să acorde prioritate tratării propunerii legislative, strict limitate la confirmarea noului sediu al agenției în regulamentul de înființare.

Oferta prezentată de Țările de Jos vizează clădirea Vivaldi (31 855 m²), urmând ca centrul de conferințe și o parte dintre birourile acesteia să fie date în folosință la 1 aprilie 2019, restul etajelor de birouri urmând să devină disponibile șase luni mai târziu. Oferta menționează, de asemenea, o clădire de rezervă care urmează să fie folosită începând din 1 ianuarie 2019 și până când tot personalul EMA se va muta în clădirea Vivaldi, detaliile privind amenajarea spațiilor urmând să fie convenite cu agenția.

Raportorul regretă că Parlamentul European și, în ultimă instanță, reprezentanții cetățenilor UE nu au fost implicați pe deplin în procedura de selecție a noului sediu al EMA, care a fost finalizată, în cele din urmă, prin tragere la sorți, deși este o decizie atât de importantă.

Prin urmare, raportorul intenționează să propună elaborarea unei declarații, ca anexă la raportul urmând să fie votat în Comisia ENVI și în plen, în vederea modificării Declarației comune a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind agențiile descentralizate și a abordării comune anexate, semnate în 2012, care nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic, astfel cum se precizează în declarația însăși, și au fost convenite fără a aduce atingere competenței legislative a instituțiilor.

Raportorul intenționează să apere prerogativele Parlamentului European și este de părere că toate deciziile privind sediul organelor și agențiilor UE trebuie să fie adoptate – din punct de vedere legal – în cadrul procedurii legislative ordinare, în care Parlamentul European și Consiliul sunt colegiuitori cu drepturi egale, respectându-se pe deplin prerogativele Parlamentului European.


AVIZ al Comisiei pentru afaceri constituționale (27.2.2018)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 în ceea ce privește stabilirea sediului Agenției Europene pentru Medicamente

(COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

Raportoare pentru aviz: Mercedes Bresso

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul   1

Proiectul de rezoluție legislativă

Punctul 1 a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1a.   solicită revizuirea imediată a abordării comune anexate la Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene privind agențiile descentralizate din 19 iulie 2012, pentru a implica îndeaproape Parlamentul European în procesul decizional privind sediul agențiilor, având în vedere prerogativele sale de colegiuitor în cadrul procedurii legislative ordinare;

Amendamentul    2

Proiectul de rezoluție legislativă

Punctul 1 b (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1b.   aprobă declarația sa, anexată la prezenta rezoluție;

Spre informare, declarația are următorul conținut:

„Parlamentul European regretă faptul că rolul său de colegiuitor nu a fost luat în considerare în mod corespunzător, deoarece nu a fost implicat în procedura care a condus la selectarea noului sediu al Agenției Europene pentru Medicamente (EMA).

Parlamentul European dorește să reamintească prerogativele sale de colegiuitor și insistă ca procedura legislativă ordinară să fie pe deplin respectată în ceea ce privește deciziile referitoare la sediul organelor și agențiilor.

În calitatea sa de unică instituție a Uniunii aleasă în mod direct și reprezentant al cetățenilor Uniunii, Parlamentul European este principalul garant al respectării principiului democratic în Uniune.

Parlamentul European condamnă procedura urmată pentru alegerea noului sediu, care a privat de facto Parlamentul European de prerogativele sale, întrucât acesta nu a fost efectiv implicat în acest proces, iar acum se așteaptă din partea sa doar să confirme alegerea noului sediu prin intermediul procedurii legislative ordinare.

Parlamentul European reamintește că abordarea comună anexată Declarației comune a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind agențiile descentralizate, semnată în 2012, nu este obligatorie din punct de vedere juridic, astfel cum se precizează în declarația însăși, și a fost convenită fără a aduce atingere competenței legislative a instituțiilor.

Parlamentul European salută faptul că procedura de selecție a noului sediu al agenției s-a bazat pe criteriile de selecție menționate în abordarea comună, dar regretă că, în cele din urmă, aceasta s-a încheiat prin tragere la sorți. Prin urmare, Parlamentul European insistă ca procedura privind selectarea unui nou amplasament al agențiilor să fie reformată și să nu mai fie aplicată în forma sa actuală, pe viitor.

În fine, Parlamentul European dorește să reamintească, de asemenea, că cele trei instituții s-au angajat în cadrul Acordului interinstituțional din 13 aprilie 20161 privind o mai bună legiferare să coopereze în mod loial și transparent, reamintind egalitatea ambilor colegiuitori, astfel cum este consacrată în tratate.”

______________________

JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Referirea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 13 alineatul (2),

Justificare

Trimitere la datoria de cooperare loială și reciprocă a instituțiilor UE.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)   La articolul 13 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană se prevede că relațiile dintre instituțiile Uniunii se desfășoară într-un cadru de cooperare loială și reciprocă, în vreme ce fiecare instituție acționează în limitele atribuțiilor care îi sunt conferite prin tratate, în conformitate cu procedurile, condițiile și scopurile prevăzute de acestea. Parlamentul European trebuie să fie informat și implicat pe deplin pe parcursul tuturor etapelor procedurii legislative ordinare.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Localizarea sediului Agenției Europene pentru Medicamente

Referințe

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ENVI

11.12.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AFCO

11.12.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Mercedes Bresso

26.2.2018

Examinare în comisie

26.2.2018

 

 

 

Data adoptării

26.2.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

3

1

Membri titulari prezenți la votul final

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Max Andersson, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Eleonora Evi, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

18

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

1

0

S&D

Pedro Silva Pereira

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Localizarea sediului Agenției Europene pentru Medicamente

Referințe

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)

Data prezentării la PE

29.11.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ENVI

11.12.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

11.12.2017

CONT

11.12.2017

ITRE

11.12.2017

AGRI

11.12.2017

 

AFCO

11.12.2017

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

11.12.2017

ITRE

23.1.2018

AGRI

13.12.2017

 

Raportori

Data numirii

Giovanni La Via

10.1.2018

 

 

 

Examinare în comisie

25.1.2018

 

 

 

Data adoptării

12.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

52

6

1

Membri titulari prezenți la votul final

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Renata Briano, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Christofer Fjellner, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Norbert Lins, Gesine Meissner, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Angelo Ciocca, Emilian Pavel, Massimiliano Salini

Data depunerii

12.3.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

52

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Arne Gericke, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Rory Palmer, Emilian Pavel, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec

6

-

ECR

Jørn Dohrmann

PPE

Elisabetta Gardini, Massimiliano Salini

S&D

Renata Briano, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli

1

0

ENF 

Angelo Ciocca

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 14 martie 2018Notă juridică