Postopek : 2017/0328(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0063/2018

Predložena besedila :

A8-0063/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

POROČILO     ***I
PDF 751kWORD 66k
12.3.2018
PE 615.463v02-00 A8-0063/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije za zdravila

(COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalec: Giovanni La Via

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za ustavne zadeve
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije za zdravila

(COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0735),

–  ob upoštevanju člena 294(2), člena 114 in člena 168(4)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0421/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja Odbora za ustavne zadeve (A8-0063/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  obsoja skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije in Evropske komisije o decentraliziranih agencijah z dne 19. julija 2012 in njeno prilogo o skupnem pristopu ter poziva k tesnemu sodelovanju Evropskega parlamenta v postopku odločanja o lokacijah in selitvah agencij in organov v skladu s pristojnostmi, ki jih ima kot sozakonodajalec v rednem zakonodajnem postopku;

3.  odobri svojo izjavo, priloženo tej resoluciji;

4.  obžaluje, da Evropski parlament (in s tem predstavniki državljanov EU) ni polno sodeloval pri postopku izbire novega sedeža Evropske agencije za zdravila, ki je bil nazadnje določen z žrebom, čeprav gre za zelo pomembno odločitev; odločitve v zvezi z lokacijo organov in agencij je treba sprejeti – in s pravnega vidika morajo biti sprejete – po rednem zakonodajnem postopku, pri tem pa v celoti upoštevati pristojnosti Evropskega parlamenta, pri čemer sta Evropski parlament in Svet enakopravna sozakonodajalca;

5.  obžaluje odločitev Sveta, zaradi katere se poglablja geografska nesorazmernost, saj je samo 9 od 37 decentraliziranih agencij EU v novih državah članicah, kar je v nasprotju s sklepoma Evropskega sveta 5381/04 in 11018/1/08, ki dajeta prednost novim državam članicam;

6.  poziva proračunske organe in Komisijo, naj zagotovijo, da bo stroške, povezane s spremembo sedeža Evropske agencije za zdravila v celoti krila sedanja država gostiteljica; poudarja, da bo nekatere stroške preselitve s sedanje lokacije pred finančno poravnavo s sedanjo državo gostiteljico treba vnaprej financirati iz proračuna Unije;

7.  poziva proračunske organe in Komisijo, naj zagotovijo, da bo stroške, povezane s spremembo sedeža Evropske agencije za zdravila v celoti krila sedanja država gostiteljica;

8.  poziva proračunske organe in Komisijo, naj zagotovijo, da bo dodatne stroške, povezane z dvojno selitvijo sedeža Evropske agencije za zdravila, najprej na začasno lokacijo, nato pa v stavbo Vivaldi, v celoti krila nizozemska vlada in torej selitev ne bo negativno vplivala na splošni proračun Unije;

9.  poziva proračunske organe in Komisijo, naj zagotovijo, da dvojna selitev ne bo ogrozila običajnih operativnih potreb Evropske agencije za zdravila in da bo po marcu 2019 zagotovljeno njeno neprekinjeno in nemoteno delovanje;

10.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Ob upoštevanju člena 50(3) Pogodbe o Evropski uniji, bi morala Evropska agencija za zdravila zasesti novi sedež na datum, ko se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo, ali 30. marca 2019, pri čemer se upošteva zgodnejši datum.

(2)  Ob upoštevanju člena 50(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU), bi morala Evropska agencija za zdravila zasesti novi sedež 30. marca 2019.

Obrazložitev

Pričakuje se, da bo Združeno kraljestvo 30. marca 2019 postalo tretja država. Čeprav je v predlogu Komisije izražena pravna možnost, da Združeno kraljestvo Unijo zapusti še pred iztekom dvoletnega obdobja, predvidenega v členu 50, agencija iz več praktičnih razlogov, povezanih z načrtovanjem selitve, potrebuje pravno varnost glede uradnega datuma odhoda iz Združenega kraljestva. S tem se prepreči, da bi bilo treba agencijo, če bi npr. propadla pogajanja med EU in Združenim kraljestvom, nenadoma preseliti pred trenutno načrtovanim rokom. V tem primeru agencija ne bi bila zmožna pravočasno končati vseh potrebnih selitvenih dejavnosti.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Za zagotovitev pravilnega delovanja Evropske agencije za zdravila na novi lokaciji, bi bilo treba sporazum o sedežu skleniti pred preselitvijo Evropske agencije za zdravila na novi sedež.

(3)  Za zagotovitev pravilnega delovanja Evropske agencije za zdravila na novi lokaciji, bi bilo treba sporazum o sedežu skleniti čim prej. Sporazum o sedežu bi moral obsegati najprimernejše pogoje za uspešno preselitev Evropske agencije za zdravila in njenega osebja v Amsterdam.

Obrazložitev

Natančen časovni načrt v zakonodaji glede podpisa sporazuma o sedežu je potreben, da se preprečijo zamude pri pogajanjih o sporazumu o sedežu in tako podprejo pripravljalne dejavnosti za preselitev 30. marca 2019.Sklenitev sporazuma o sedežu, ki določa podroben okvir za namestitev agencije v novi državi gostiteljici, bo zmanjšala negotovost in poskrbela za večjo jasnost za osebje ter tako zagotovila neprekinjeno poslovanje v vseh fazah selitve.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Da bi lahko zagotovili neprekinjeno polno poslovanje agencije, bi morali biti začasni prostori v Amsterdamu na razpolago 1. januarja 2019, stalni sedež agencije pa končan do 15. novembra 2019.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b)  Pozdraviti je treba dejstvo, da je nova lokacija v skladu s prednostno izbiro sedanjih uslužbencev in da si nizozemske oblasti prizadevajo zagotoviti, da dvojna preselitev ne bo ogrozila operativne učinkovitosti, neprekinjenosti poslovanja in nemotenega delovanja agencije. Agencija bo morala zaradi dvojne preselitve v Amsterdamu začasno – v času namestitve na začasni lokaciji – odvzeti prednost nekaterim dejavnostim, kot je delo na področju pediatričnih zdravil in vprašanj javnega zdravja, tudi v povezavi z protimikrobno odpornostjo in pandemijami gripe. Zamude, ki jih je nizozemska vlada že napovedala in zaradi katerih bo stalna stavba, katere izgradnja se še ni začela, na voljo kasneje, povzročajo zaskrbljenost zaradi morebitnih nadaljnjih zamud. Namestitev v začasni stavbi bi morala biti omejena na 10 mesecev in pol, da bo lahko agencija 16. novembra 2019 spet polno delovala in se strokovno znanje ne bo več izgubljalo.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V Uredbo (ES) št. 726/2004 se vstavi naslednji člen 71a:

V Uredbo (ES) št. 726/2004 se vstavita naslednji člen 71a in člen 71b:

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Uredba (ES) št. 726/2004

Člen 71a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Člen 71a

„Člen 71a

Agencija ima sedež v Amsterdamu na Nizozemskem.“

Agencija ima sedež v Amsterdamu na Nizozemskem.“

 

Komisija in pristojni nizozemski organi sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se bo agencija na začasno lokacijo preselila najkasneje 1. januarja 2019, na stalno pa najkasneje 16. novembra 2019.

 

Komisija in pristojni nizozemski organi Evropskemu parlamentu in Svetu tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe, nato pa vsake tri mesece, dokler se agencija ne preseli na stalni sedež, predložijo pisno poročilo o napredku prilagajanja začasnih prostorov in izgradnje stalne stavbe.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del

Uredba (ES) št. 726/2004

Člen 71 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 71b

 

Sporazum o preselitvi, ki agenciji omogoča, da prevzame dolžnosti v prostorih, ki sta jih odobrila Evropski parlament in Svet, se sklene v treh mesecih od začetka veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Natančen časovni načrt v zakonodaji glede podpisa sporazuma o sedežu je potreben, da se preprečijo zamude pri pogajanjih o sporazumu o sedežu in tako podprejo pripravljalne dejavnosti za preselitev 30. marca 2019.Sklenitev sporazuma o sedežu, ki določa podroben okvir za namestitev agencije v novi državi gostiteljici, bo zmanjšala negotovost in poskrbela za večjo jasnost za osebje ter tako zagotovila neprekinjeno poslovanje v vseh fazah selitve.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba se uporablja od datuma, ko se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo, ali od 30. marca 2019, pri čemer se upošteva zgodnejši datum.

Ta uredba se uporablja od 30. marca 2019.

Obrazložitev

Pričakuje se, da bo Združeno kraljestvo 30. marca 2019 postalo tretja država. Čeprav je v predlogu Komisije izražena pravna možnost, da Združeno kraljestvo Unijo zapusti še pred iztekom dvoletnega obdobja, predvidenega v členu 50, agencija iz več praktičnih razlogov, povezanih z načrtovanjem selitve, potrebuje pravno varnost glede uradnega datuma odhoda iz Združenega kraljestva. S tem se prepreči, da bi bilo treba agencijo, če bi npr. propadla pogajanja med EU in Združenim kraljestvom, nenadoma preseliti pred trenutno načrtovanim rokom. V tem primeru agencija ne bi bila zmožna pravočasno končati vseh potrebnih selitvenih dejavnosti.


IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Evropski parlament obžaluje, da njegova vloga sozakonodajalca ni bila ustrezno upoštevana, saj ni bil vključen v postopek izbire novega sedeža Evropske agencije za zdravila.

Opozoriti želi na pristojnosti, ki jih ima kot sozakonodajalec, in vztraja, da se mora pri lokaciji organov in agencij v celoti spoštovati redni zakonodajni postopek.

Kot edina neposredno izvoljena institucija Unije in predstavnik državljanov Unije je prvi porok za spoštovanje demokratičnega načela v Uniji.

Evropski parlament obsoja postopek, ki je bil uporabljen za izbor nove lokacije sedeža, v katerem so mu bile de facto odvzete pristojnosti, saj dejansko vanj ni bil vključen, zdaj pa se od njega pričakuje, da bo v rednem zakonodajnem postopku preprosto potrdil izbiro nove lokacije sedeža.

Opozarja, da skupni pristop, priložen skupni izjavi Evropskega parlamenta, Sveta in Evropske komisije o decentraliziranih agencijah, podpisani leta 2012, ni pravno zavezujoč, kot je zapisano v sami izjavi, in da je bil sprejet brez poseganja v zakonodajne pristojnosti institucij.

Zato vztraja, da je treba postopek za izbor nove lokacije agencij spremeniti in da se ga v prihodnje ne sme več uporabljati v tej obliki.

Nazadnje želi Evropski parlament opozoriti, da so se v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016(1) vse tri institucije zavezale k lojalnemu in preglednemu sodelovanju, opozarja pa tudi na enakost obeh sozakonodajalcev, kot je zapisano v Pogodbah.

(1)

UL L 123, 12.5.2016, str. 1.


OBRAZLOŽITEV

Evropska agencija za zdravila (EMA) je pomembna decentralizirana agencija EU, odgovorna za znanstveno ocenjevanje, nadzor in spremljanje varnosti zdravil v EU.

Potrebe EU na področju zdravja in varnosti se nenehno razvijajo, zato so zahteve po informacijah in stališčih, osnovanih na tveganjih in dokazih, vse večje.

Zaradi tega je in bo tudi v prihodnje naloga Evropske agencije za zdravila, da spodbuja znanstveno odličnost na področju ocenjevanja in nadziranja zdravil v korist javnega zdravja in zdravja živali v Evropski uniji, izjemnega pomena.

Agencijo, ki ima trenutno sedež v Londonu, je treba zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU preseliti. Voditelji 27 držav članic EU so ob robu zasedanja Evropskega sveta 22. junija 2017 podprli poseben postopek za preselitev agencije EMA in Evropskega bančnega organa (EBA), ob robu seje Sveta za splošne zadeve 20. novembra 2017 pa so ministri iz 27 držav glasovali in izžrebali novo lokacijo, Amsterdam na Nizozemskem.

Evropska komisija je 29. novembra 2017 za preselitev Evropske agencije za zdravila predlagala spremembo zakonodaje po rednem zakonodajnem postopku in sozakonodajalca (Evropski parlament in Svet) prosila, naj zakonodajni predlog, ki je strogo omejen na potrditev novega sedeža agencije v uredbi o njeni ustanovitvi, prednostno obravnavata.

Nizozemska kot prostore ponuja stavbo Vivaldi (31.855 m²), v kateri so, kot je navedeno v ponudbi, predvideni konferenčni center in nekaj pisarn, ki naj bi bili na voljo do 1. aprila 2019, druga nadstropja s pisarnami pa bodo na razpolago do šest mesecev kasneje. V ponudbi so predvideni tudi začasni prostori, ki bodo na voljo za uporabo od 1. januarja 2019 in vse dokler se vsi zaposleni pri Evropski agenciji za zdravila ne preselijo v stavbo Vivaldi, pri čemer se je o podrobni ureditvi treba dogovoriti z agencijo.

Poročevalec obžaluje, da Evropski parlament in s tem predstavniki državljanov EU ni polno sodeloval pri postopku izbire novega sedeža Evropske agencije za zdravila, ki je bil nazadnje določen z žrebom, čeprav gre za zelo pomembno odločitev.

Poročevalec namerava zato predlagati pripravo deklaracije v obliki priloge k poročilu, o kateri se bo glasovalo v odboru ENVI in na plenarnem zasedanju, da bi tako spremenili skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Evropske komisije o decentraliziranih agencijah in njeno prilogo o skupnem pristopu, ki sta bili podpisani leta 2012, ki sta pravno nezavezujoči, kot je zapisano v sami izjavi, in ki sta bili sprejeti brez poseganja v zakonodajne pristojnosti institucij.

Poročevalec namerava zagovarjati pristojnosti Evropskega parlamenta in verjame, da je treba – s pravnega vidika – vse odločitve v zvezi z lokacijo organov in agencij EU sprejeti po rednem zakonodajnem postopku in pri tem v celoti upoštevati pristojnosti Evropskega parlamenta, pri čemer sta Evropski parlament in Svet enakopravna sozakonodajalca.


MNENJE Odbora za ustavne zadeve (27.2.2018)

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije za zdravila

(COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

Pripravljavka mnenja: Mercedes Bresso

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1a.   poziva k takojšnjemu pregledu skupnega pristopa, priloženega skupni izjavi Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije in Evropske komisije o decentraliziranih agencijah z dne 19. julija 2012, da bi se Evropski parlament tesno vključil v postopek odločanja o lokaciji agencij glede na pristojnosti, ki jih ima kot sozakonodajalec v rednem zakonodajnem postopku;

Predlog spremembe    2

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1b.   odobri svojo izjavo, priloženo tej resoluciji;

Izjava se glasi takole:

„Evropski parlament obžaluje, da njegova vloga sozakonodajalca ni bila ustrezno upoštevana, saj ni bil vključen v postopek izbire novega sedeža Evropske agencije za zdravila (EMA) .

Evropski parlament želi opozoriti na pristojnosti, ki jih ima kot sozakonodajalec, in vztraja pri tem, da se v zvezi z lokacijo organov in agencij v celoti spoštuje redni zakonodajni postopek.

Kot edina neposredno izvoljena institucija Unije in predstavnik državljanov Unije je prvi porok za spoštovanje demokratičnega načela v Uniji.

Evropski parlament obsoja postopek, ki je bil uporabljen za izbor nove lokacije sedeža, v katerem so mu bile de facto odvzete pristojnosti, saj dejansko ni bil vključen v postopek, ampak se zdaj od njega pričakuje, da bo v rednem zakonodajnem postopku preprosto potrdil izbiro nove lokacije sedeža.

Evropski parlament opozarja, da skupni pristop, priložen skupni izjavi Evropskega parlamenta, Sveta in Evropske komisije o decentraliziranih agencijah, ki sta bili podpisani leta 2012, pravno ni zavezujoč, kot je potrjeno v sami izjavi, in da je bila sklenjen brez poseganja v zakonodajne pristojnosti institucij.

Evropski parlament pozdravlja, da je izbirni postopek za novi sedeža agencije temeljil na izbirnih merilih iz skupnega pristopa, vendar obžaluje, da bil sedež nazadnje določen z žrebom. Zato vztraja, da se postopek, ki se uporablja za izbor nove lokacije agencij spremeni in v prihodnje ne bo več uporabljen v tej obliki.

In končno želi Evropski parlament tudi opozoriti, da so se vse tri institucije v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 1.3 aprila 20161 zavezale, da bodo lojalno in pregledno sodelovale, opozarja pa tudi na enakost obeh sozakonodajalcev, kot je zapisano v Pogodbah.“

______________________

1 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 13(2) Pogodbe,

Obrazložitev

Sklicevanje na dolžnost lojalnega medsebojnega sodelovanja med institucijami EU.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)   Člen 13(2) Pogodbe o Evropski uniji določa, da odnosi med institucijami Unije temeljijo na lojalnem medsebojnem sodelovanju, pri čemer vsaka od njih deluje v mejah pristojnosti, ki so ji dodeljene s Pogodbama, in v skladu s postopki, pogoji in cilji, ki jih določata Pogodbi.Evropski parlament je treba v celoti obveščati in ga vključiti v vse faze rednega zakonodajnega postopka.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Lokacija sedeža Evropske agencije za zdravila

Referenčni dokumenti

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

11.12.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

AFCO

11.12.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Mercedes Bresso

26.2.2018

Obravnava v odboru

26.2.2018

 

 

 

Datum sprejetja

26.2.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

3

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Namestniki (člen 200(2) Poslovnika), navzoči pri končnem glasovanju

Eleonora Evi, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

18

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

1

0

S&D

Pedro Silva Pereira

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Določitev sedeža Evropske agencije za zdravila

Referenčni dokumenti

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)

Datum predložitve EP

29.11.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

11.12.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

11.12.2017

CONT

11.12.2017

ITRE

11.12.2017

AGRI

11.12.2017

 

AFCO

11.12.2017

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

11.12.2017

ITRE

23.1.2018

AGRI

13.12.2017

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Giovanni La Via

10.1.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

25.1.2018

 

 

 

Datum sprejetja

12.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

52

6

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Renata Briano, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Christofer Fjellner, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Norbert Lins, Gesine Meissner, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Angelo Ciocca, Emilian Pavel, Massimiliano Salini

Datum predložitve

12.3.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

52

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Arne Gericke, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Rory Palmer, Emilian Pavel, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec

6

-

ECR

Jørn Dohrmann

PPE

Elisabetta Gardini, Massimiliano Salini

S&D

Renata Briano, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli

1

0

ENF 

Angelo Ciocca

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 14. marec 2018Pravno obvestilo