Процедура : 2017/2158(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0066/2018

Внесени текстове :

A8-0066/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.34

Приети текстове :

P8_TA(2018)0139

ДОКЛАД     
PDF 747kWORD 68k
22.3.2018
PE 613.455v02-00 A8-0066/2018

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2016 година

(2017/2158(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик по становище: Барт Стас

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2016 година

(2017/2158(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0068/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО(4), и по-специално член 60 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0066/2018),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност във връзка с изпълнението на бюджета на агенцията за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2016 година

2017/2158(DEC).

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията(6),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(7) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0068/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(8), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО(9), и по-специално член 60 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(10), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0066/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2016 година

(2017/2158(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0066/2018),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Б.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(11) на Европейската агенция за авиационна безопасност („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2016 година възлиза на 193 398 000 EUR, което представлява увеличение от 4,30% спрямо 2015 г.; като има предвид, че 36 370 000 EUR от бюджета на Агенцията са от бюджета на Съюза и 95 926 000 EUR са от приходи от такси и вноски;

В.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2016 година („доклада на Палатата“), заявява че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите

1.  отбелязва, че според доклада на Палатата, въпреки че извършените през 2016 г. дейности, финансирани от въздухоплавателната индустрия, са довели до дефицит от 7 600 000 EUR, бюджетните резултати варират през годините и Агенцията е натрупала 52 000 000 EUR излишък от тази категория дейности; припомня, че съгласно учредителния регламент на Агенцията таксите, налагани на въздухоплавателната индустрия, следва да са достатъчни са покриването на разходите на Агенцията за съответните сертификационни дейности и че следователно в него не се предвижда натрупването на излишък;

Бюджетно и финансово управление

2.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2016 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99%, което представлява увеличение с 1% спрямо 2015 г.; отбелязва също така, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е стабилна и е 91%;

3.  отбелязва, че бюджетните кредити за поети задължения за други административни разходи са се увеличили с 2 140 000 EUR като абсолютна стойност до 24 060 000 EUR и представляват 16,5% от общия процент на бюджета на Агенцията; отбелязва, че това увеличение се дължи до голяма степен на разходите по преместването на Агенцията в нови помещения на 6 юни 2016 г.;

Поети задължения и преноси

4.  отбелязва, че степента на изпълнение на бюджета във връзка с плащания срещу суми, пренесени за 2016 г. е над 96% (в сравнение с 97% през 2015 г.), което е над целта, поставена от Комисията от 95%;

5.  отбелязва, че преносите често могат да бъдат частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета, по-специално ако са били предварително планирани и съобщени на Палатата;

Политика относно персонала

6.  отбелязва, че през 2016 г. Агенцията е запълнила всички длъжности от одобреното си щатно разписание, а именно 676 AST и AD длъжности;

7.  оценява непрекъснатото прехвърляне на длъжности от административните категории (администрация и поддръжка, координиране и неутрални длъжности) към оперативни длъжности, а именно 81%;

8.  подчертава, че балансът между професионалния и личния живот следва да бъде част от политиката по отношение на персонала на Агенцията; отбелязва, че бюджетът, изразходван за сплотяване на колектива и за социални и спортни дейности възлиза на 176 207,54 EUR; отбелязва, че Агенцията е организирала общо 14,5 дни дейности за сплотяване на колектива; отбелязва, че служителите са ползвали средно по 8 дни отпуск по болест;

9.  припомня, че Агенцията вече е въвела процедури срещу психологическия и сексуалния тормоз; предлага да се организира обучение и да се проведат информационни сесии за повишаване на осведомеността на персонала; отбелязва, че през 2016 г. не са били докладвани случаи на тормоз;

10.  оценява факта, че Агенцията не е получавала никакви жалби и че срещу нея не са завеждани съдебни дела, нито са докладвани случаи, свързани с назначаване или уволнение на служители през 2016 г.;

11.  отбелязва, че за да се справи с предизвикателствата във въздухоплавателния сектор, Агенцията е решила да въведе система за дуално професионално развитие, целяща поддържането и повишаването на компетентностите, необходими съгласно европейската стратегия за авиационна безопасност; очаква цялостното въвеждане на тази нова система за професионално развитие през следващите години; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност резултатите от тази нова система в областта на професионалното развитие;

12.  отбелязва със задоволство новата инициатива за набиране на млади таланти направо от университетите (‏„Junior Qualification Programme“); отбелязва, че с този пилотен проект се цели привличането на експертни знания от наскоро завършили млади хора с високи академични квалификации и осигуряването на източник на таланти за работните места в техническите области, в които Агенцията работи;

13.  приветства факта, че Агенцията постепенно преминава от реактивен към проактивен подход при набирането на персонал (от попълване на празноти и автоматично заместване на напускащи служители към предварително планиране, определяне на приоритетите и преразпределяне на персонала и привеждане на потребностите от човешки ресурси в съответствие с общите стратегически цели);

14.  изразява съжаление по повод дисбаланса в съотношението между половете в Управителния съвет на Агенцията, което е 78% на 22%; отбелязва, че според предоставената от Агенцията информация тези назначения се правят пряко и независимо от държавите членки и индустрията и следователно са извън контрола на самата Агенция; отбелязва със съжаление, че изхождайки от общия брой заети длъжности към 31 декември 2016 г., баланс между половете не е постигнат, тъй като съотношението е 34% жени спрямо 66% мъже; изразява съжаление също така, че и петте ръководни длъжности се заемат от лица от един и същи пол; призовава Агенцията да разгледа този дисбаланс на всички равнище като неотложен въпрос и да го коригира;

Обществени поръчки

15.  отбелязва, че през 2016 г. Агенцията управлява над 40 процедури за възлагане на обществени поръчки на стойност над 60 000 EUR; отбелязва освен това, че са били възложени приблизително 400 конкретни поръчки въз основа на рамкови договори и 150 поръчки с ниска стойност;

16.  приветства предприетите корективни мерки за подобряване на цялостното планиране на възлагането на обществени поръчки в Агенцията, като подписване на споразумения за нивото на обслужване с оперативните отдели, обучение на лицата, отговарящи за управлението на поръчките, и повишаване на осведомеността с цел намаляване на закъсненията и непланираните процедури;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси, прозрачност и демократичност

17.  отчита, че Агенцията е приела стратегия за борба с измамите през ноември 2014 г. за засилване на ефективното предотвратяване и разкриване на измами, както и за разработване на процедури за борба с тях; отбелязва, че в края на 2016 г. всички предвидени дейности, по-специално предоставянето на курс на обучение за най-малко 80% от персонала, са били изпълнени;

18.  отбелязва, че Агенцията е приела и прилага вътрешни правила относно сигнализирането на нередности;

19.  посочва необходимостта от установяване на независим орган за разкриване, консултиране и сезиране с достатъчни финансови ресурси, който да помага на лицата, подаващи сигнали за нередности, да използват правилните канали за разкриване на наличната им информация относно евентуални нередности, които засягат финансовите интереси на Съюза, като същевременно гарантира поверителност и предлага необходимите съвети и подкрепа;

20.  отбелязва, че през 2016 г. Агенцията е изготвила специален кодекс за поведение за външни експерти, подкрепящи нейната работа, в т.ч. политика относно конфликтите на интереси и декларация за признаване на кодекса;

21.  отчита въз основа на информацията, предоставена от Агенцията, че тя е в процес на преглед на своята „Политика за безпристрастност и независимост: предотвратяване и намаляване на конфликтите на интереси“ с цел допълнително усъвършенстване на вътрешната процедура за попълване, преглед и актуализиране на декларациите за интереси; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно постигнатия напредък;

22.  приветства факта, че Агенцията е публикувала на своя уебсайт декларациите за липса на конфликт на интереси и автобиографиите на съответните членове на Управителния съвет, отчитайки забележките на Парламента;

Основни постижения

23.  приветства трите основни постижения, посочени от Агенцията за 2016 г., а именно:

–  изпълнението на плана за действие за Germanwings: Агенцията е предложила мерки по отношение на медицинските аспекти, свързани с въздушните операции и екипажите, както и работен документ по въпроса за баланса между правото на пациента на поверителност и обществената безопасност;

–  издаването на повече от 3 000 сертификата, включително 18 нови типови сертификати;

–  разработването на система за сигнализиране за зона на конфликт в отговор на нова област на дейност в тясно сътрудничество с Комисията (ГД „Мобилност и транспорт“ и ГД „Вътрешни работи“);

Вътрешни одити

24.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията е изпълнила два одитни ангажимента през 2016 г., като е направила оценка на разработването и ефикасното и ефективно прилагане на системите за управление и вътрешен контрол на дейностите по изготвянето на правила и на дейностите във връзка с Европейския план за авиационна безопасност (EPAS); отбелязва със задоволство, че в рамките на одита на дейностите по изготвянето на правила, Службата за вътрешен одит не е направила „критични“ или „много важни“ констатации;

25.  отбелязва, че през 2016 г. структурата за вътрешен одит е изпълнила три ангажимента за одити за изразяване на увереност в цялата Агенция, включително на сметките на социалния комитет, службите за управление на въздушното движение/аеронавигационно обслужване и летищата и управлението на командировките; посочва, че основните препоръки, произтичащи от одитите на структурата за вътрешен одит през 2016 г. е трябвало да бъдат изпълнени през 2017 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно тяхното изпълнение;

Вътрешен контрол

26.  отбелязва, че стандартите за вътрешен контрол на Агенцията включват както 16-те стандарта за вътрешен контрол на Европейската комисия, така и международните стандарти за качество (ISO 9001), в резултат на което Агенцията има 24 стандарта за управление; отбелязва, че тези стандарти са били преразгледани и приети от Управителния съвет през 2016 г., за да бъдат приведени в съответствие с последната версия на стандартите ISO 9001:2015;

27.  отбелязва, че през 2016 г. Агенцията е извършила годишна оценка на „Стандартите за управление на Европейската агенция за авиационна безопасност“, които включват както вътрешните стандарти за контрол, така и стандарти на Международната организация по стандартизация; отчита, че заключението от оценката е че системата на управление на Агенцията отговаря на стандартите за управление благодарение на стабилната система за наблюдение, установена както на равнище управление, така и на равнище процедури; отбелязва, че са били установени някои възможности за подобрения по отношение на непрекъснатостта на дейността; отчита въз основа на информация, предоставена от Агенцията, че вече втора година се разработва проект за управлението на непрекъснатостта на дейността, като са направени всички оценки на въздействието и са завършени повечето от плановете за непрекъснатост на дейността за установените критични процеси;

28.  приветства Европейския план за авиационна безопасност за периода 2018 – 2022 г. на Агенцията, чиято цел е осигуряване на прозрачна рамка за безопасност на въздухоплаването и определяне на основните рискове и действията, които трябва да бъдат предприети; освен това призовава държавите членки да разработят и приложат програми за повишаване на безопасността и да обменят най-добри практики;

29.  отбелязва, че през 2016 г. са осъществени 18 последващи проверки, обхващащи областите на годишни последващи проверки, като училищните надбавки, възстановяванията във връзка с командировки на външните експерти, завършени процедури за възлагане на обществени поръчки и възстановяването на командировъчни разходи; приветства факта, че като цяло всички проверени операции са законосъобразни и редовни;

Други коментари

30.  отбелязва със задоволство, че през 2016 г. Агенцията е приключила преместването си в нови, специално проектирани помещения без това да е довело до прекъсване на дейността;

31.  отбелязва, че според доклада на Палатата през периода 2014 – 2016 г. Агенцията е изразходила 9 400 000 EUR (4 400 000 EUR през 2016 г.) от своя натрупан излишък за финансиране на разходи в размер на 12 400 000 EUR, свързани с модернизирането на новата си сграда и преместването си); отбелязва, че Комисията също е участвала във финансирането на тези разходи с 3 000 000 EUR от бюджета на Съюза; отбелязва освен това, че това разделяне на финансирането между въздухоплавателната индустрия и Съюза е в съответствие със стандартната методология за разпределяне на разходите, използвана от Агенцията, и е довело до финансирането на тези дейности в голяма степен от таксите, събирани от индустрията;

32.  отчита въз основа на информацията, предоставена от Агенцията, че тя планира изменения в своя финансов регламент и в регламента си относно таксите и вноските, за да утвърди качествени разпоредби относно операциите във връзка с натрупан излишък; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно това преразглеждане;

33.  подчертава, че що се отнася до седалището на Агенцията, споразумението за седалището между Агенцията и приемащата държава членка е финализирано и влезе в сила на 17 август 2017 г.;

34.  подчертава, че според доклада на Палатата, 70% от бюджета на Агенцията за 2016 г. са били финансирани чрез такси от индустрията на въздухоплаването и 30% от средства на Съюза; подчертава вероятността от бъдещ спад в приходите на Агенцията в резултат от решението на Обединеното кралство да напусне Съюза, който може да окаже значително въздействие върху плана за действие на Агенцията; оценява създаването на работна група, която да разгледа този въпрос, която вече е извършила първи анализ на потенциалните рискове и последици от излизането на Великобритания от ЕС; призовава Агенцията да работи в тясно сътрудничество с другите европейски институции и по-специално с Комисията във връзка с преговорите за излизането на Великобритания от ЕС, за да бъде достатъчно подготвена да сведе до минимум евентуалните отрицателни оперативни или финансови последици, които могат да възникнат; предлага Агенцията своевременно да представя резултатите от работата на тази работна група на Европейския парламент;

35.  посочва отново, че преразглеждането на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета(12) предвижда разширяване на сферата на компетентност на Агенцията и че за целта ролята на новите технологии, като дистанционно управляемите летателни системи, трябва да се вземе изцяло предвид при предоставянето на нови правомощия; подчертава, че е важно да се предостави подходящо финансиране на Агенцията с цел гарантиране на успешното поемане на тези нови отговорности, както и адекватен брой квалифицирани служители с оглед на изпълнението на допълнителните задачи;

36.  изразява надежда да види ускорено влизане в сила на европейския регламент относно безпилотните летателни апарати; подчертава жизненоважната роля на Агенцията за осигуряване на възможно най-високо равнище на авиационна безопасност в цяла Европа; подчертава, че в контекста на бързото развитие на услугите в областта на гражданското въздухоплаване, пример за което е все по-широкото използване на безпилотни летателни апарати, на Агенцията следва да се предоставят необходимите финансови, материални и човешки ресурси, за да изпълнява успешно своите регулаторни и изпълнителни задачи в областта на безопасността и опазването на околната среда, без обаче да се нарушава нейната независимост и безпристрастност;

37.  приветства политическото споразумение относно преразглеждането на общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз(13), както беше договорено през ноември 2017 г. от Парламента, Съвета и Комисията; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да предоставят необходимите ресурси за новите и разширени правомощия във връзка със, наред с другото, рисковете за гражданското въздухоплаване, произтичащи от зоните на конфликти, свързаните с околната среда въпроси и сертифицирането и регистрирането на безпилотни летателни апарати;

38.  приветства активната роля на Агенцията в поканата за представяне на предложения по програма „Хоризонт 2020“; настоятелно призовава Агенцията да продължи да бъде активна в областта на научноизследователската и развойната дейност;

o

o o

39.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2018 г.(14) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

20.2.2018

СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) за финансовата 2016 година

(2017/2158(DEC))

Докладчик по становище: Якоп Далунде

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства констатацията на Сметната палата, че отчетите на Европейската агенция за авиационна безопасност („Агенцията“) за финансовата 2016 година са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

2.  отбелязва, че годишният бюджет на Агенцията за 2016 г. възлиза на 193,4 милиона евро, от които 36,4 милиона евро субсидии от ЕС, 95,9 милиона евро от такси и вноски и 2,1 милиона евро от вноски на трети държави; изразява задоволство, че Агенцията е постигнала най-високата степен на изпълнение досега, а именно 99%; отбелязва, че от бюджетна гледна точка Агенцията е приключила 2016 г. със загуба от 9,3 милиона евро, от които 1,6 милиона евро са свързани с дейности, покрити от субсидиите от ЕС, а 7,7 милиона евро – с дейности, покрити от такси и вноски; отбелязва освен това, че Агенцията е приспаднала дефицита от 7,7 милиона евро от натрупания излишък, с което го е намалила от 59,9 милиона евро на 52,3 милиона евро, и че тя очаква инструкции от Комисията по отношение на загубата в размер на 1,6 милиона евро, свързана със субсидията;

3.  отбелязва, че от пренесените към 2016 г. 6,8 милиона евро 96% са били платени, което е над целта от 95% на Комисията; отбелязва също така, че сумата, пренесена от 2016 към 2017 г., възлиза на 81,5 милиона евро, от които 9,2 милиона евро са пренесени автоматично, а 72,3 милиона евро са свързани със сертификационни дейности, третирани като целеви приходи;

4.  отбелязва, че през 2016 г. са осъществени 18 последващи проверки, обхващащи области на годишни последващи проверки като училищните надбавки, възстановяванията във връзка с командировки на външните експерти, завършените процедури за възлагане на обществена поръчка и възстановяването на командировъчни разходи; приветства факта, че като цяло всички проверени операции са законосъобразни и редовни;

5.  изтъква отново необходимостта да се осигури независимостта на служителите на Агенцията и на външните експерти; приветства в този контекст продължаващите усилия за осигуряване на правилно предотвратяване и управление на конфликти на интереси, като се отчитат забележките на Парламента; отбелязва, че Агенцията е осигурила съответно обучение на своите служители, поддържа регистър на конфликтите на интереси и продължава да осъществява прегледа на своята „Политика на безпристрастност и независимост: предотвратяване и смекчаване на конфликти на интереси“ с цел допълнително усъвършенстване на вътрешния процес на попълване, преглед и актуализация на декларациите за интереси на служителите на Агенцията; приветства факта, че повече от 80% от служителите на ЕААБ са били обучени по въпросите на борбата с измамите до края на 2016 г., и насърчава Агенцията да се стреми към обучение на 100% от персонала на ЕААБ; отбелязва също така, че Агенцията е изготвила кодекс за поведение, включващ политика относно конфликтите на интереси и декларация за интереси за външните експерти, подпомагащи работата на Агенцията, както и че този кодекс на поведение е спомогнал за повишаването на качеството на работата на Агенцията и за осигуряване на по-добро управление на нейните задължения;

6.  отбелязва резултатите от третия сравнителен анализ на длъжностите в Агенцията, който показа, че 12,5% от длъжностите са заети с административна подкрепа и координация, 81,0% – с оперативни дейности, а 6,4% – с неутрални задачи (в областта на финансите/контрола и на езиковите услуги); изразява задоволство, че разпределението на служителите по категории и сектори, както и по източници на финансиране за техните дейности (такси и вноски или субсидии от Съюза), е включено в годишния доклад за 2016 г., в който се посочва, че 60,4% от длъжностите, включително 50,1% от оперативните длъжности, се финансират от такси и вноски, а 33,8% от длъжностите се финансират от субсидията от Съюза; отбелязва, че за втора последователна година Агенцията постигна 100-процентно заемане на всички длъжности съгласно щатното разписание; отбелязва разминаването в настоящото щатно разписание между различните AD и AST длъжности, разрешени съгласно бюджета на ЕС, и действително заетите длъжности, и призовава Агенцията да коригира този дисбаланс;

7.  посочва отново, че преразглеждането на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета(15) предвижда разширяване на сферата на компетентност на Агенцията и че за целта ролята на новите технологии, като дистанционно управляемите летателни системи, трябва да се вземе изцяло предвид при предоставянето на нови правомощия; подчертава, че е важно да се предостави подходящо финансиране на Агенцията с цел гарантиране на успешното поемане на тези нови отговорности, както и адекватен брой квалифицирани служители с оглед на изпълнението на допълнителните задачи;

8.  изразява надежда, че ще бъде ускорено влизането в сила на европейския регламент относно безпилотните летателни апарати; подчертава жизненоважната роля на Агенцията за осигуряване на възможно най-високо равнище на авиационна безопасност в цяла Европа; подчертава, че в контекста на бързо развиващите се услуги в областта на гражданското въздухоплаване, пример за което е все по-широкото използване на безпилотни летателни апарати, на Агенцията следва да се предоставят необходимите финансови, материални и човешки ресурси, за да изпълнява успешно своите регулаторни и изпълнителни задачи в областта на безопасността и опазването на околната среда, без обаче да се нарушава нейната независимост и безпристрастност;

9.  приветства политическото споразумение относно преразглеждането на общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз(16), както беше договорено през ноември 2017 г. от Парламента, Съвета и Комисията; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да предоставят необходимите ресурси за нови и разширени правомощия относно, наред с другото, рисковете за гражданското въздухоплаване, произтичащи от зоните на конфликти, свързаните с околната среда въпроси и сертифицирането и регистрирането на безпилотни летателни апарати;

10.  приветства активната роля на Агенцията в поканата за представяне на предложения по програма „Хоризонт 2020“; настоятелно призовава Агенцията да продължи да бъде активна в областта на научноизследователската и развойната дейност;

11.  подкрепя създаването на работна група, която да проучи потенциалните рискове и последиците от излизането на Обединеното кралство от ЕС; препоръчва на Агенцията да работи в тясно сътрудничество с другите институции на ЕС по този въпрос; предлага Агенцията своевременно да представя резултатите от работата на тази работна група на Европейския парламент;

12.  отбелязва, че споразумението за седалището на ЕААБ най-накрая е било подписано от Агенцията и от германското правителство през декември 2016 г.; приветства преместването в новата, проектирана според потребностите на Агенцията сграда през 2016 г.; отбелязва, че с цел покриване на разходите в размер на 12,4 милиона евро за обновяването и преместването в новата сграда Агенцията е изразходила 9,4 милиона евро през периода 2014 – 2016 г. (4,4 милиона евро през 2016 г.) от натрупания излишък и 3 милиона евро от субсидията от ЕС;

13.  предлага Парламентът да освободи от отговорност изпълнителния директор на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2016 година.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Maria Grapini, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Olle Ludvigsson

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Jill Seymour

1

0

ENF

Marie-Christine Arnautu

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 68.

(2)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 68.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

(5)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(6)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 68.

(7)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 68.

(8)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(9)

OВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

(10)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(11)

ОВ C 333, 9.9.2016 г., стр. 16.

(12)

Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (OB L 79, 19.3.2008 г., стр. 1).

(13)

Регламент COM(2015)0613: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета.

(14)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (OB L 79, 19.3.2008 г., стр. 1).

(16)

Регламент COM(2015)0613: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета.

Последно осъвременяване: 9 април 2018 г.Правна информация