Procedure : 2017/2158(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0066/2018

Indgivne tekster :

A8-0066/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.34

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0139

BETÆNKNING     
PDF 415kWORD 63k
22.3.2018
PE 613.455v02-00 A8-0066/2018

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2016

(2017/2158(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Bart Staes

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2016

(2017/2158(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2016, med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om meddelelse af decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0068/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(4), særlig artikel 60,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0066/2018),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2016

(2017/2158(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2016, med agenturets svar(6),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(7) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om meddelelse af decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0068/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(8), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(9), særlig artikel 60,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0066/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2016

(2017/2158(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0066/2018),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren gerne vil understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

B.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Luftfartsikkerhedsagentur ("agenturet") for regnskabsåret 2016 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(11) var på 193 398 000 EUR, hvilket svarer til en stigning på 4,30 % sammenlignet med 2015; der henviser til, at 36 370 000 EUR af agenturets budget hidrører fra Unionens budget, og 95 926 000 EUR er indtægter fra gebyrer og afgifter;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2016 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed

1.  noterer sig, at de industrifinansierede aktiviteter i 2016 ifølge Revisionsrettens beretning resulterede i et underskud på 7 600 000 EUR, men budgetresultaterne varierer fra år til år, og agenturet har akkumuleret et overskud på 52 000 000 EUR vedrørende denne kategori af aktiviteter; minder om, at det i agenturets oprettelsesforordning fastsættes, at de opkrævede gebyrer skal være tilstrækkelige til at dække agenturets omkostninger i forbindelse med de relevante certificeringsaktiviteter, og der forventes således ikke noget akkumuleret overskud;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2016 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99 %, hvilket er en stigning på 1 % i forhold til 2015; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger lå stabilt på 91 %;

3.  noterer sig, at forpligtelserne til andre administrationsomkostninger steg med 2 140 000 EUR i absolutte tal til 24 060 000 EUR, hvilket udgør 16,5 % af den samlede procentdel af agenturets budget; noterer sig, at denne stigning i høj grad skyldes omkostningerne til agenturets flytning til dets nye lokaler den 6. juni 2016;

Forpligtelser og fremførsler

4.  bemærker, at budgetudnyttelsesgraden for så vidt angår gennemførelsen af betalinger i forhold til de beløb, der blev fremført til 2016, var på 96 % (sammenlignet med 97 % i 2015), hvilket ligger over Kommissionens mål på 95 %;

5.  bemærker, at fremførsler ofte kan være delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturets operationelle programmer, ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og -gennemførelsen og ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt på forhånd og meddelt Revisionsretten;

Personalepolitik

6.  bemærker, at agenturet i 2016 fik besat alle stillinger, der var godkendt i dets stillingsfortegnelse, nemlig 676 AST- og AD-stillinger;

7.  glæder sig over en løbende overførsel af stillinger fra administrative (administration og støtte, samordning og neutrale kategorier) til operationelle kategorier, nemlig 81 %;

8.  understreger, at balancen mellem arbejde og privatliv bør være en del af agenturets personalepolitik; bemærker, at det budget, der blev anvendt til teambuilding og sociale aktiviteter og idrætsaktiviteter, beløber sig til 176 207,54 EUR; bemærker, at agenturet afholdt i alt 14,5 dage med teambuildingarrangementer; bemærker, at det gennemsnitlige antal sygedage pr. medarbejder er 8 dage;

9.  minder om, at agenturet allerede har indført procedurer vedrørende psykisk og seksuel chikane; foreslår, at der tilrettelægges kurser og informationsmøder for at øge medarbejdernes bevidsthed; bemærker, at der ikke blev indberettet nogen sager i 2016;

10.  glæder sig over, at agenturet i 2016 ikke modtog nogen klager eller sagsanlæg, og at der ikke blev indberettet tilfælde vedrørende ansættelse eller afskedigelse af medarbejdere;

11.  bemærker, at agenturet for at klare udfordringerne i luftfartsindustrien besluttede at operere med et dobbelt karrieresystem, der sigter mod at fastholde og videreudvikle de kompetencer, som kræves i Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs strategi; ser frem til gennemførelsen af dette nye karrieresystem i de kommende år, indtil det er fuldt udviklet; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultaterne af dette nye karrieresystem;

12.  bemærker med tilfredshed et nyt initiativ, som blev lanceret med det formål at ansætte unge talenter direkte fra universitetet ("Junior Qualification Programme"); noterer sig, at pilotprojektet sigter mod at indhente ekspertise fra nyuddannede med en høj grad af akademiske kvalifikationer for at opbygge en pipeline af talenter til job inden for agenturets tekniske områder;

13.  glæder sig over, at agenturet gradvist har ændret sin ansættelsestilgang fra en reaktiv (afdækning af behov i tilknytning til udfyldning af huller, hvor personer, der forlader agenturet, automatisk erstattes) til en proaktiv tilgang (langtidsplanlægning, prioritering og omfordeling samt tilpasning af ressourcebehov til overordnede strategiske mål);

14.  beklager den kønsmæssige ubalance blandt agenturets bestyrelsesmedlemmer, hvor forholdet er 78 % til 22 %; erfarer fra agenturet, at repræsentanterne udnævnes direkte og uafhængigt af medlemsstaterne og industrien og derfor ikke er underlagt agenturets kontrol; noterer med bekymring, at der ikke var kønsbalance i det samlede antal besatte stillinger pr. 31. december 2016, eftersom forholdet var 34 % kvinder og 66 % mænd; beklager desuden, at alle fem ledende stillinger var besat med personer af samme køn; opfordrer agenturet til så hurtigt som muligt at tage fat på og rette op på denne ubalance på alle niveauer;

Udbud

15.  bemærker, at agenturet i 2016 gennemførte over 40 udbudsprocedurer til en værdi af mere end 60 000 EUR; bemærker endvidere, at der blev indgået omkring 400 specifikke kontrakter under rammekontrakter og 150 kontrakter med lav værdi;

16.  glæder sig over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet for at forbedre den overordnede planlægning af indkøb i agenturet, såsom undertegnelsen af serviceleveranceaftaler (SLA'er) med operationelle afdelinger, uddannelse af ledere og forståelse af behovet for at nedbringe forsinkelser samt ikke-planlagte procedurer;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed og demokrati

17.  konstaterer, at agenturet vedtog en strategi til bekæmpelse af svig i november 2014 for at styrke en effektiv forebyggelse og afsløring af svig og for at udarbejde procedurer til bekæmpelse af svig; bemærker, at alle planlagte foranstaltninger, navnlig gennemførelse af et uddannelsesforløb for mindst 80 % af de ansatte, var afsluttet ved udgangen af 2016;

18.  noterer sig, at agenturet fastlagde og indførte interne regler om whistleblowing;

19.  mener, at der er behov for at oprette et uafhængigt indberetnings-, rådgivnings- og henvisningsorgan, som tildeles tilstrækkelige budgetmidler, med henblik på at hjælpe whistleblowere med at bruge de rette kanaler til at videregive deres oplysninger om mulige uregelmæssigheder, der skader Unionens finansielle interesser, og samtidig beskytte deres fortrolighed og tilbyde den nødvendige støtte og rådgivning;

20.  bemærker, at agenturet i 2016 udarbejdede en specifik adfærdskodeks for eksterne eksperter, der støtter agenturets arbejde, herunder en politik vedrørende interessekonflikter og en erklæring om anerkendelse af kodeksen;

21.  erfarer fra agenturet, at det er i færd med at gennemgå sin politik om upartiskhed og uafhængighed og forebyggelse og afbødning af interessekonflikter ("Policy on impartiality and independence: prevention and mitigation of Conflict of Interest") for yderligere at forbedre den interne proces for gennemførelse, revision og ajourføring af interesseerklæringer for agenturets medarbejdere; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort i denne henseende;

22.  glæder sig over, at agenturet under hensyntagen til Parlamentets bemærkninger offentliggjorde erklæringer om, at der ikke foreligger interessekonflikter, og CV'er for de enkelte bestyrelsesmedlemmer på sit websted;

Vigtigste resultater

23.  glæder sig over agenturets tre væsentligste resultater i 2016, nemlig:

–  at handlingsplanen for Germanwings blev gennemført: agenturet foreslog foranstaltninger inden for områderne flyveoperationer, flybesætninger og helbredsgodkendelse samt et arbejdsdokument om spørgsmålet om afbalancering af patienters krav på fortrolighed og den offentlige sikkerhed

–  at der blev udstedt mere end 3 000 certifikater, herunder 18 nye typecertifikater

–  at der blev udviklet et alarmsystem for konfliktområder som svar på et nyt aktivitetsområde i tæt samarbejde med Kommissionen (GD MOVE og GD HOME);

Intern revision

24.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) gennemførte to revisionsopgaver i 2016, hvor den vurderede udformningen og den effektive gennemførelse af forvaltningen og de interne kontrolsystemer i forbindelse med reguleringen og aktiviteterne under den europæiske plan for luftfartssikkerhed (EPAS); bemærker med tilfredshed, at IAS ikke fremsatte nogen konklusioner, der var klassificeret som "kritiske" eller "meget vigtige", i forbindelse med revisionen af reguleringen;

25.  bemærker, at den interne revisionsfunktion (IAC) gennemførte tre revisionserklæringsopgaver inden for agenturet i 2016, herunder af det sociale udvalgs regnskaber, lufttrafikstyring/luftfartstjenester (ATM/ANS) og flyvepladser samt forvaltning af tjenesterejser; påpeger, at de vigtigste anbefalinger fra IAC's revisionsarbejde i 2016 skulle være gennemført i 2017; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen heraf;

Intern kontrol

26.  bemærker, at de interne kontrolstandarder i agenturet omfatter både de 16 standarder for intern kontrol i Kommissionen og de internationale kvalitetsnormer (ISO 9001), hvilket resulterede i 24 forvaltningsstandarder i agenturet; bemærker, at disse standarder blev revideret og vedtaget af bestyrelsen i 2016 for at bringe dem i overensstemmelse med den seneste udgave af ISO 9001:2015-standarderne;

27.  bemærker, at agenturet i 2016 gennemførte en årlig vurdering af "Luftfartssikkerhedsagenturets forvaltningsstandarder", som integrerer både interne kontrolstandarder og den internationale standardiseringsorganisations standarder; konstaterer, at det i vurderingen konkluderes, at agenturets forvaltningssystem opfylder forvaltningsstandarderne takket være et robust overvågningssystem, der er blevet fastlagt på både forvaltnings- og procesniveau; bemærker, at der blev konstateret visse potentielle forbedringer med hensyn til forretningskontinuitet; erfarer fra agenturet, at forvaltningsprojektet vedrørende forretningskontinuitet er i andet år af udviklingsfasen, at alle konsekvensanalyser er gennemført, og de fleste kontinuitetsplaner allerede er færdige for de udpegede kritiske processer;

28.  glæder sig over agenturets europæiske luftfartssikkerhedsplan (EPAS) for 2018-2022, som har til formål at skabe en gennemsigtig ramme for luftfartssikkerhed og identificere større risici og fastlægge de foranstaltninger, der skal træffes; opfordrer desuden medlemsstaterne til at udvikle og gennemføre programmer for øget sikkerhed og bedste praksis;

29.  bemærker, at der i 2016 blev foretaget 18 efterfølgende kontroller, som omfattede årlige efterfølgende kontroller af uddannelsestillæg, godtgørelser af tjenesterejser for eksterne eksperter, afsluttede udbudsprocedurer og godtgørelser af udgifter til tjenesterejser; glæder sig over, at alle kontrollerede transaktioner overordnet set var lovlige og formelt rigtige;

Andre bemærkninger

30.  bemærker med tilfredshed, at agenturet i 2016 gennemførte sin flytning til nye lokaler, som er specielt indrettet til formålet, uden forstyrrelser af arbejdet;

31.  bemærker, at agenturet ifølge Revisionsrettens beretning i perioden 2014-2016 brugte 9 400 000 EUR (sammenlignet med 4 400 000 EUR i 2016) af sit akkumulerede overskud til at finansiere indretnings- og flytteomkostningerne på 12 400 000 EUR i forbindelse med agenturets flytning til en ny bygning; bemærker, at Kommissionen også bidrog med 3 000 000 EUR fra EU-budgettet til dette formål; bemærker, at denne finansieringsfordeling mellem industriens og Unionens bidrag var i overensstemmelse med agenturets sædvanlige metode til omkostningsfordeling og medførte, at arbejdet i stor udstrækning blev finansieret af gebyrer fra industrien;

32.  erfarer fra agenturet, at det agter at ændre både sine finansielle regler og gebyrer og afgifter for i højere grad at formalisere håndteringen af et akkumuleret overskud; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om denne revision;

33.  understreger for så vidt angår agenturets hjemsted, at hjemstedsaftalen mellem agenturet og værtsmedlemsstaten er blevet færdiggjort og trådte i kraft den 17. august 2017;

34.  understreger, at 70 % af agenturets budget for 2016 ifølge Revisionsrettens beretning blev finansieret af gebyrer fra luftfartsindustrien og 30 % af EU-midler; understreger, at der sandsynligvis vil ske et fald i agenturets indtægter som følge af Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Unionen, og at dette kan få en betydelig indvirkning på agenturets forretningsplan; glæder sig over, at der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på spørgsmålet, og som allerede har foretaget sin første analyse af de potentielle risici ved og indvirkningen af brexit; opfordrer agenturet til at arbejde tæt sammen med de øvrige EU-institutioner, navnlig med Kommissionen, i forbindelse med forhandlingerne om brexit for at være tilstrækkelig forberedt til at minimere eventuelle negative operationelle eller finansielle virkninger, der kan forekomme; foreslår, at agenturet forelægger resultaterne af denne arbejdsgruppes arbejde rettidigt for Europa-Parlamentet;

35.  gentager, at revisionen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008(12) har til hensigt at udvide agenturets kompetence, og at der derfor ved tildelingen af nye kompetencer fuldt ud skal tages hensyn til den rolle, som nye teknologier såsom fjernstyrede luftfartøjssystemer spiller; understreger betydningen af at tildele tilstrækkelige midler til agenturet for at sikre en vellykket indførelse af disse nye ansvarsområder samt tilstrækkeligt og kvalificeret personale til at udføre yderligere opgaver;

36.  håber, at en europæisk lovgivning om droner vil blive fremskyndet; fremhæver agenturets afgørende rolle med hensyn til at sikre størst mulig luftfartssikkerhed i hele Europa; understreger på baggrund af den hastige udvikling i de civile luftfartsaktiviteter, som kommer til udtryk ved den stadig mere udbredte anvendelse af droner, at agenturet bør have de nødvendige økonomiske, materielle og menneskelige ressourcer for med succes at kunne udføre sine regulerings- og gennemførelsesopgaver inden for sikkerhed og miljøbeskyttelse, men uden at gå på kompromis med sin uafhængighed og upartiskhed;

37.  glæder sig over den politiske aftale om revision af de fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur(13), som blev indgået i november 2017 mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at tilvejebringe de nødvendige ressourcer til de nye og øgede beføjelser vedrørende bl.a. risici for den civile luftfart i konfliktområder, miljørelaterede emner og certificering og registrering af ubemandede luftfartøjer;

38.  glæder sig over agenturets aktive rolle i indkaldelsen af forslag under programmet Horisont 2020; opfordrer indtrængende agenturet til fortsat at være aktivt inden for forskning og udvikling;

o

o o

39.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2018(14) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

20.2.2018

UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) for regnskabsåret 2016

(2017/2158(DEC))

Ordfører for udtalelse: Jakop Dalunde

FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over, at Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) har fastslået, at regnskabet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur ("agenturet") for regnskabsåret 2016 i alle væsentlige henseender er lovligt og formelt rigtigt;

2.  bemærker, at agenturets årlige budget for 2016 var på 193,4 mio. EUR, hvoraf 36,4 mio. EUR kom fra EU-tilskud, 95,9 mio. EUR fra gebyrer og afgifter og 2,1 mio. EUR fra bidrag fra tredjelande; glæder sig over, at agenturet opnåede den højeste budgetgennemførelsesgrad nogensinde - 99 %; bemærker, at agenturet fra et budgetmæssigt synspunkt afsluttede 2016 med et tab på 9,3 mio. EUR, hvoraf 1,6 mio. EUR er knyttet til aktiviteter, der finansieres af tilskuddet fra EU, og 7,7 mio. EUR til aktiviteter, der finansieres af gebyrer og afgifter; noterer sig endvidere, at agenturet har fratrukket underskuddet på 7,7 mio. EUR fra det akkumulerede overskud, hvorved dette nedbringes fra 59,9 mio. EUR til 52,3 mio. EUR, og afventer instrukser fra Kommissionen vedrørende det tilskudsrelaterede tab på 1,6 mio. EUR;

3.  bemærker, at 96 % af de 6,8 mio. EUR, der blev fremført til 2016, blev udbetalt, hvilket ligger over Kommissionens mål på 95 %; det beløb, der blev fremført fra 2016 til 2017, var på 81,5 mio. EUR og bestod af 9,2 mio. EUR i automatiske fremførsler og 72,3 mio. EUR vedrørende certificeringsaktiviteter, der behandles som formålsbestemte indtægter;

4.  bemærker, at der i 2016 blev foretaget 18 efterfølgende kontroller, som omfattede årlige efterfølgende kontroller af uddannelsestillæg, godtgørelser af tjenesterejser for eksterne eksperter, afsluttede udbudsprocedurer og godtgørelser af udgifter til tjenesterejser; glæder sig over, at alle kontrollerede transaktioner overordnet set var lovlige og formelt rigtige;

5.  gentager nødvendigheden af at sikre agenturets personales og eksterne eksperters uafhængighed; glæder sig i denne forbindelse over den igangværende indsats for at sikre en ordentlig forebyggelse og håndtering af interessekonflikter under hensyntagen til bemærkninger fra Parlamentet; bemærker, at agenturet tilbyder personalet relevant uddannelse, fører et register over interessekonflikter og fortsætter gennemgangen af sin politik om upartiskhed og uafhængighed og forebyggelse og afbødning af interessekonflikter ("Policy on impartiality and independence: prevention and mitigation of Conflict of Interest") for yderligere at forbedre den interne proces for gennemførelse, revision og ajourføring af interesseerklæringer for agenturets medarbejdere; glæder sig over, at mere end 80 % af EASA's personale ved udgangen af 2016 var blevet uddannet i sager, der omhandler bekæmpelse af svig, og tilskynder agenturet til at stræbe efter at uddanne 100 % af EASA's personale; bemærker endvidere, at agenturet har udarbejdet en adfærdskodeks, herunder en politik vedrørende interessekonflikter og en interesseerklæring for de eksterne eksperter, der understøtter agenturets arbejde, og at denne kodeks har bidraget til at forbedre agenturets arbejde og sikre en bedre forvaltning af dets opgaver;

6.  noterer sig resultaterne af den tredje benchmarking af agenturets stillinger, der viste, at 12,5 % af stillingerne var afsat til administrativ støtte og koordinering, 81,0 % til operationelle opgaver og 6,4 % til neutrale (finansielle/kontrolrelaterede og sproglige) opgaver; glæder sig over, at årsrapporten for 2016 indeholder en opdeling af medarbejderne efter kategori og sektor samt efter finansieringskilden for deres aktiviteter (gebyrer og afgifter over for EU-tilskud), hvoraf det fremgår, at 60,4 % af stillingerne, herunder 50,1 % af de operationelle stillinger, finansieres via afgifter og gebyrer, og at 33,8 % af stillingerne finansieres med midler fra EU-tilskuddet; bemærker, at agenturet for andet år i træk har besat alle stillinger fuldt ud i overensstemmelse med stillingsfortegnelsen; konstaterer, at der er en uoverensstemmelse i stillingsfortegnelsen mellem de forskellige AD- og AST-stillinger, der er godkendt i EU's budget, og de stillinger, der faktisk er besat, og opfordrer agenturet til at rette op på denne ubalance;

7.  påpeger, at revisionen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008(15) har til hensigt at udvide agenturets kompetence, og at der derfor ved tildelingen af nye kompetencer fuldt ud skal tages hensyn til den rolle, som nye teknologier såsom fjernstyrede luftfartøjssystemer spiller; understreger betydningen af at tildele tilstrækkelige midler til agenturet for at sikre en vellykket indførelse af disse nye ansvarsområder samt tilstrækkeligt og kvalificeret personale til at udføre yderligere opgaver;

8.  håber, at en europæisk lovgivning om droner vil blive fremskyndet; fremhæver agenturets afgørende rolle med hensyn til at sikre størst mulig luftfartssikkerhed i hele Europa; understreger på baggrund af den hastige udvikling i de civile luftfartsaktiviteter, som kommer til udtryk ved den stadig mere udbredte anvendelse af droner, at agenturet bør have de nødvendige økonomiske, materielle og menneskelige ressourcer for med succes at kunne udføre sine regulerings- og gennemførelsesopgaver inden for sikkerhed og miljøbeskyttelse, men uden at gå på kompromis med sin uafhængighed og upartiskhed;

9.  glæder sig over den politiske aftale om revision af de fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur(16), som blev indgået i november 2017 mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at tilvejebringe de nødvendige ressourcer til de nye og øgede beføjelser vedrørende bl.a. risici for den civile luftfart i konfliktområder, miljørelaterede emner og certificering og registrering af ubemandede luftfartøjer;

10.  glæder sig over agenturets aktive rolle i indkaldelsen af forslag under programmet Horisont 2020; opfordrer indtrængende agenturet til fortsat at være aktivt inden for forskning og udvikling;

11.  støtter nedsættelsen af en arbejdsgruppe, der skal undersøge de potentielle risici og konsekvenserne af brexit; anbefaler agenturet at arbejde tæt sammen med de øvrige europæiske institutioner om denne sag; foreslår, at agenturet forelægger resultaterne af denne arbejdsgruppe rettidigt for Europa-Parlamentet;

12.  bemærker, at EASA's hjemstedsaftale endelig blev undertegnet mellem agenturet og den tyske regering i december 2016; glæder sig over flytningen til de nye lokaler, som er specielt indrettet til formålet, i 2016; bemærker, at agenturet i perioden 2014-2016 har brugt 9,4 mio. EUR (4,4 mio. EUR i 2016) fra det akkumulerede overskud og 3 mio. EUR fra EU's tilskud til at dække istandsættelses- og flytteomkostningerne på 12,4 mio. EUR i forbindelse med flytningen til den nye bygning;

13.  foreslår, at Parlamentet meddeler agenturets administrerende direktør decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2016.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.2.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Maria Grapini, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Olle Ludvigsson

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Jill Seymour

1

0

ENF

Marie-Christine Arnautu

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  Hverken/eller

(1)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 68.

(2)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 68.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.

(5)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 68.

(7)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 68.

(8)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.

(10)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUT C 333 af 9.9.2016, s. 16.

(12)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1).

(13)

Forordning COM(2015) 613: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008

(14)

Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1).

(16)

Forordning COM(2015) 613: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008

Seneste opdatering: 11. april 2018Juridisk meddelelse