Menettely : 2017/2158(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0066/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0066/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.34

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0139

MIETINTÖ     
PDF 324kWORD 65k
22.3.2018
PE 613.455v02-00 A8-0066/2018

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2158(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Bart Staes

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2158(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan lentoturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon 20. helmikuuta 2018 annetun neuvoston suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05941/2018 – C8‑0068/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20. helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008(4) ja erityisesti sen 60 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0066/2018),

1.  myöntää Euroopan lentoturvallisuusviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan lentoturvallisuusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä

(2017/2158(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan lentoturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastauksen(6),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(7) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon 20. helmikuuta 2018 annetun neuvoston suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05941/2018 – C8‑0068/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(8) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20. helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008(9) ja erityisesti sen 60 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(10) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0066/2018),

1.  hyväksyy Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan lentoturvallisuusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2158(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0066/2018),

A.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

B.  toteaa, että Euroopan lentoturvallisuusviraston tulo- ja menotaulukon(11) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 oli 193 398 000 euroa, mikä merkitsee 4,30 prosentin lisäystä vuoteen 2015 verrattuna; toteaa, että 36 370 000 euroa viraston talousarviosta oli peräisin unionin talousarviosta ja 95 926 000 euroa oli tuloja maksuista ja palkkioista;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin toteaa kertomuksessaan viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuonna 2016 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Huomautukset toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta

1.  toteaa, että vaikka ilmailualan vuonna 2016 rahoittamat toimet johtivat tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan 7 600 000 euron alijäämään, talousarviotulokset vaihtelevat vuodesta riippuen ja virastolle on kertynyt 52 000 000 euroa ylijäämää ilmailualan rahoittamista toimista; muistuttaa, että viraston perustamisasetuksen mukaan ilmailualan toimijoilta kerättyjen maksujen pitäisi riittää kattamaan viraston kulut, jotka liittyvät asianomaisiin sertifiointitoimiin, eikä siinä siten säädetä kertyvästä ylijäämästä;

Talousarvio- ja varainhallinto

2.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2016 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99 prosenttia, mikä merkitsee 1 prosenttiyksikön lisäystä vuoteen 2015 verrattuna; panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli vakaat 91 prosenttia;

3.  toteaa, että muihin hallintomenoihin liittyvien sitoumusten määrä kasvoi absoluuttisina lukuina 2 140 000 eurolla 24 060 000 euroon, joka on 16,5 prosenttia viraston talousarvion kokonaisprosenttiosuudesta; toteaa, että lisäys johtui pääasiassa kustannuksista, jotka aiheutuivat viraston muutosta uusiin tiloihin 6. kesäkuuta 2016;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

4.  toteaa, että kun maksujen suorittamista tarkastellaan suhteessa vuodelle 2016 siirrettyihin määriin, talousarvion toteutusaste vuonna 2016 oli yli 96 prosenttia (verrattuna 97 prosenttiin vuonna 2015) ja ylitti komission asettaman 95 prosentin tavoitteen;

5.  toteaa, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle ovat usein osittain tai täysin perusteltuja virastojen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi eivätkä välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista eivätkä myöskään aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta etenkään, jos ne suunnitellaan etukäteen ja niistä ilmoitetaan tilintarkastustuomioistuimelle;

Henkilöstöpolitiikka

6.  toteaa, että virasto täytti vuonna 2016 kaikki henkilöstötaulukossa sallitut virat, eli 676 AST- ja AD-virkaa;

7.  pitää myönteisenä jatkuvaa virkojen siirtoa hallinnollisista luokista (hallinnollinen tuki, koordinointi, neutraali) operatiiviseen luokkaan, jonka osuus oli 81 prosenttia;

8.  korostaa, että työ- ja perhe-elämän tasapainottamisen olisi oltava osa viraston henkilöstöpolitiikkaa; panee merkille, että joukkuehengen kehittämiseen sekä sosiaalisiin tapahtumiin ja urheilutapahtumiin käytetty budjetti oli 176 207,54 euroa; panee merkille, että virasto järjesti yhteensä 14,5 päivää ryhmähengen kehittämistapahtumia; toteaa, että keskimääräinen sairauslomapäivien määrä oli 8 päivää henkilöstön jäsentä kohti;

9.  muistuttaa, että virastolla on jo menettelyt työpaikkakiusaamista ja seksuaalista häirintää varten; ehdottaa, että järjestetään koulutus- ja tiedotustilaisuuksia, joilla lisätään henkilöstön tietoisuutta asiasta; toteaa, että vuonna 2016 ei raportoitu yhtään tapausta;

10.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto ei vastaanottanut vuonna 2016 yhtään valitusta, kannetta tai ilmoitusta, jossa olisi moitittu työntekijöiden palkkaamista tai irtisanomista;

11.  toteaa, että selviytyäkseen ilmailualan haasteista virasto päätti ottaa käyttöön kaksiosaisen urakehitysjärjestelmän, jolla pyritään ylläpitämään ja lisäämään Euroopan ilmailualan turvallisuutta koskevan strategian edellyttämää osaamista; odottaa kiinnostuneena tämän uuden urakehitysjärjestelmän täytäntöönpanoa tulevina vuosina täyteen laajuuteen asti; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän uuden urakehitysjärjestelmän tuloksista;

12.  panee tyytyväisenä merkille uuden aloitteen, jolla pyritään saamaan nuoria lahjakkuuksia palvelukseen suoraan yliopistoista (”Junior Qualification Programme”); toteaa, että tällä koehankkeella pyritään saamaan virastoon vastavalmistuvien ja akateemisesti pätevien henkilöiden asiantuntemusta, jotta voidaan luoda lahjakkuuksille väylä viraston teknisten alojen työpaikkoihin;

13.  pitää myönteisenä, että virasto on vähitellen muuttanut palvelukseenottostrategiaansa reagoivasta (puuttuviin toimiin perustuva tarpeiden määrittely, lähtevien automaattinen korvaaminen) ennakoivaksi (etukäteissuunnittelu, painopisteiden määrittely ja uudelleenjärjestelyt, resurssitarpeiden vertaaminen strategisiin yleistavoitteisiin);

14.  pitää valitettavana, että viraston hallintoneuvoston jäsenistössä vallitsee sukupuolten epätasapaino, sillä jäsenistä miehiä on 78 prosenttia ja naisia 22 prosenttia; panee merkille viraston todenneen, että jäsenvaltiot ja alan teollisuus nimittävät edustajat suoraan ja riippumattomasti eikä heidän valintansa siten ole viraston itsensä valvonnassa; toteaa huolestuneena, että täytettyjä toimia koskeva sukupuolijakauma 31. joulukuuta 2016 osoittaa, että tasapainoa ei ollut saavutettu, sillä 34 prosenttia oli naisia ja 66 prosenttia miehiä; pitää niin ikään valitettavana, että kaikki viisi ylimmän johdon tehtävää olivat saman sukupuolen edustajien hallussa; kehottaa virastoa puuttumaan tähän epätasapainoon joka tasolla ja korjaamaan sen kiireellisesti;

Hankinnat

15.  toteaa, että vuonna 2016 virastolla oli käynnissä yli 40 hankintamenettelyä, jotka olivat arvoltaan yli 60 000 euroa; toteaa edelleen, että virasto teki noin 400 puitesopimusten mukaista erillissopimusta ja 150 arvoltaan vähäistä sopimusta;

16.  pitää myönteisinä korjaavia toimenpiteitä, joita on toteutettu parantamaan viraston yleistä hankintojen suunnittelua, kuten palvelutasosopimusten allekirjoittaminen operatiivisten osastojen kanssa, sopimusten hallinnoijien kouluttaminen sekä tietoisuus viivytysten ja suunnittelemattomien menettelyjen vähentämisestä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus ja demokratia

17.  toteaa, että virasto otti käyttöön petostentorjuntastrategian marraskuussa 2014 tehostaakseen petosten tuloksekasta torjuntaa ja havaitsemista sekä kehittääkseen vastatoimia; toteaa, että vuoden 2016 lopussa kaikki suunnitellut toimet oli toteutettu, erityisesti koulutuskurssin tarjoaminen vähintään 80 prosentille henkilöstöstä;

18.  panee merkille, että virasto on ottanut käyttöön ja pannut täytäntöön väärinkäytösten paljastamista koskevat sisäiset säännöt;

19.  katsoo, että olisi perustettava riippumaton ilmoitus-, neuvonta- ja käsittelyelin, jolla on riittävästi määrärahoja, jotta voidaan auttaa väärinkäytösten paljastajia käyttämään oikeita kanavia unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvia mahdollisia väärinkäytöksiä koskevien tietojen paljastamiseen ja samalla varjella luottamuksellisuutta ja tarjota tarvittavaa tukea ja neuvontaa;

20.  toteaa, että vuonna 2016 virasto laati viraston työtä tukeville ulkopuolisille asiantuntijoille erityiset ammattieettiset säännöt, joihin sisältyvät eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet ja ilmoitus sääntöjen hyväksymisestä;

21.  panee merkille viraston ilmoittaneen, että se on parhaillaan tarkistamassa eturistiriitojen ehkäisemistä ja hillitsemistä koskevan puolueettomuuden ja riippumattomuuden politiikkaansa voidakseen parantaa entisestään sisäisiä prosesseja, jotka koskevat sidonnaisuusilmoitusten täyttämistä, uudelleen arviointia ja ajan tasalle saattamista; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian edistymisestä;

22.  pitää myönteisenä, että virasto ottanut huomioon parlamentin esittämät huomautukset ja julkistanut hallintoneuvostonsa jäsenten eturistiriidattomuutta koskevat ilmoitukset ja ansioluettelot viraston verkkosivustolla;

Tärkeimmät saavutukset

23.  on tyytyväinen viraston vuonna 2016 määrittämiin kolmeen keskeiseen saavutukseen, jotka ovat seuraavat:

–  Germanwings-toimintasuunnitelma pantiin täytäntöön; virasto esitti lentotoimintaa ja lentävän henkilöstön lääkärintarkastuksia koskevia toimenpiteitä sekä työasiakirjan hoitosuhteen luottamuksellisuuden ja yleisen turvallisuuden tasapainosta;

–  myönnettiin yli 3 000 todistusta, mukaan luettuna 18 uutta tyyppihyväksyntää;

–  kehitettiin konfliktialueista varoittava järjestelmä reagoimaan uuteen toiminta-alaan tiiviissä yhteistyössä komission kanssa (liikenteen ja liikkumisen pääosasto sekä muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto);

Sisäiset tarkastukset

24.  panee merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) suoritti vuonna 2016 kaksi tarkastusta, joissa arvioitiin sääntöjen laatimiseen sekä Euroopan ilmailualan turvallisuutta koskevaan suunnitelmaan (EPAS) liittyvän toiminnan alalla käyttöön otettujen hallinnon ja sisäisen valvonnan järjestelmien suunnittelua sekä vaikuttavaa ja tehokasta täytäntöönpanoa; toteaa tyytyväisenä, että sääntöjen laatimista koskevan tarkastuksen yhteydessä IAS ei esittänyt yhtään ”kriittisiä” tai ”erittäin tärkeitä” huomautuksia;

25.  toteaa, että viraston oma sisäisen tarkastuksen yksikkö (IAC) suoritti koko virastossa vuonna 2016 kolme varmennustoimeksiantoa, joiden aiheina olivat sosiaalikomitean kirjanpito, ilmaliikenteen hallinnan / lennonvarmistuksen palvelut (ATM/ANS) ja lentopaikat sekä missioiden ohjaus; toteaa, että IAC:n vuonna 2016 toimittaman tarkastustyön johdosta esitetyt tärkeimmät suositukset oli tarkoitus panna täytäntöön vuoden 2017 kuluessa; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle niiden täytäntöönpanosta;

Sisäinen valvonta

26.  panee merkille, että viraston sisäisen valvonnan standardit sisältävät sekä komission sisäisen valvonnan 16 standardia että kansainväliset laatustandardit (ISO 9001), jolloin virastolla on 24 hallintastandardia; toteaa, että hallintoneuvosto tarkisti näitä standardeja vuonna 2016 ja hyväksyi ne saattaakseen ne vastaamaan standardin ISO 9001:2015 viimeisintä versiota;

27.  panee merkille, että vuonna 2016 virasto teki vuosittaisen arvion Euroopan lentoturvallisuusviraston hallintastandardeista, joihin on sisällytetty sekä sisäisen valvonnan standardit että kansainvälisen standardointijärjestön standardit; toteaa, että arvioinnissa todettiin viraston hallintajärjestelmän olevan hallintastandardien mukainen, sillä sekä johdon että prosessien tasolla on otettu käyttöön luotettava seurantajärjestelmä; panee merkille, että joitakin mahdollisia parannuskohteita havaittiin toiminnan jatkuvuuden suhteen; panee merkille viraston todenneen, että toiminnan jatkuvuutta koskevaa hanketta kehitetään toista vuotta ja että kaikki toiminnan vaikutustenarvioinnit on suoritettu ja suurin osa toiminnan jatkuvuutta koskevasta suunnitelmasta on jo saatu valmiiksi havaittujen kriittisten prosessien osalta;

28.  on tyytyväinen viraston vuosiksi 2018–2022 laatimaan Euroopan ilmailualan turvallisuutta koskevaan suunnitelmaan (EPAS), jonka tarkoituksena on tarjota avoimet puitteet ilmailualan turvallisuudelle ja tunnistaa merkittäviä riskejä sekä määrittää toteutettavat toimet; kehottaa myös jäsenvaltioita laatimaan ja panemaan täytäntöön tehostettuja turvallisuusohjelmia ja vaihtamaan parhaita käytäntöjä;

29.  toteaa, että vuonna 2016 tehtiin 18 jälkitarkastusta, jotka kattoivat koulutuslisät, ulkoisten asiantuntijoiden matkakorvaukset, päätökseen saatetut hankintamenettelyt ja virkamatkakulujen korvaukset; on tyytyväinen siihen, että kaikki tarkastetut tapahtumat olivat laillisia ja sääntöjenmukaisia;

Muita huomautuksia

30.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto muutti vuonna 2016 uusiin varta vasten suunniteltuihin tiloihin toiminnan keskeytymättä;

31.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan ajanjaksolla 2014–2016 virasto käytti kertyneestä ylijäämästään 9 400 000 euroa (4 400 000 euroa vuonna 2016) rahoittaakseen 12 400 000 euron kunnostus- ja muuttokulut, jotka aiheutuivat viraston siirtymisestä uuteen rakennukseen; toteaa myös, että komissio osoitti näihin kuluihin kolme miljoonaa euroa unionin talousarviosta; toteaa lisäksi, että rahoituksen jakautuminen ilmailualan ja unionin maksuosuuksien kesken vastasi viraston käyttämiä kustannustenjaon standardimenetelmiä ja johti siihen, että kyseiset työt rahoitettiin suurelta osin ilmailualalta perittävillä maksuilla;

32.  toteaa, että virasto aikoo muuttaa sekä varainhoitoa koskevia sääntöjään, että maksuja ja palkkioita koskevia sääntöjään kertyneen ylijäämän käsittelyn vahvistamiseksi virallisesti; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tästä tarkistamisesta;

33.  korostaa, että viraston toimipaikan osalta viraston ja isäntäjäsenvaltion välinen toimipaikkasopimus on saatu valmiiksi ja se tuli voimaan 17. elokuuta 2017;

34.  korostaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan 70 prosenttia viraston varainhoitovuoden 2016 talousarvion rahoituksesta oli peräisin ilmailualalta perittävistä maksuista ja 30 prosenttia unionin varoista; korostaa, että viraston tulot saattavat vähentyä, kun Yhdistynyt kuningaskunta on päättänyt lähteä unionista, ja tällä on todennäköisesti merkittävä vaikutus viraston toimintasuunnitelmaan; on tyytyväinen, että tätä asiaa tarkastelemaan on perustettu työryhmä, joka on jo tehnyt alustavan analyysin brexitin mahdollisista riskeistä ja vaikutuksista; kehottaa virastoa toimimaan kiinteässä yhteistyössä unionin muiden toimielinten ja etenkin komission kanssa brexit‑neuvottelujen suhteen, jotta voidaan valmistautua riittävästi minimoimaan mahdolliset kielteiset toiminnalliset ja rahoitukselliset vaikutukset; ehdottaa, että virasto esittää työryhmän tulokset parlamentille hyvissä ajoin;

35.  toteaa jälleen kerran, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008(12) tarkistuksen yhteydessä kaavaillaan viraston toimivaltuuksien laajentamista ja että uuden teknologian, kuten kauko-ohjattavien ilma-alusjärjestelmien, rooli on vastaavasti otettava täysin huomioon, kun virastolle annetaan uusia toimivaltuuksia; pitää tärkeänä myöntää virastolle riittävästi rahoitusta, jotta varmistetaan näiden uusien velvollisuuksien onnistunut toimeenpano, ja osoittaa sille riittävä ja pätevä henkilöstö lisätehtävien hoitamiseksi;

36.  toivoo, että miehittämättömiä ilma-aluksia koskevan eurooppalaisen sääntelyn voimaantuloa nopeutetaan; korostaa, että virastolla on olennainen tehtävä pyrittäessä varmistamaan lentoturvallisuuden mahdollisimman korkea taso koko Euroopassa; ottaa huomioon siviili-ilmailun palvelujen nopean kehityksen, josta voidaan mainita esimerkkinä miehittämättömien ilma-alusten jatkuvasti yleistyvä käyttö, ja korostaa, että virastolle olisi osoitettava tarvittavat taloudelliset, aineelliset ja henkilöresurssit, jotta se voi hoitaa menestyksekkäästi turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvät sääntely- ja täytäntöönpanotehtävänsä vaarantamatta kuitenkaan sen riippumattomuutta ja puolueettomuutta;

37.  pitää myönteisenä parlamentin, neuvoston ja komission marraskuussa 2017 tekemää poliittista sopimusta yhteisten siviili-ilmailua koskevien sääntöjen tarkistamisesta ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta(13); kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan resursseista, joita tarvitaan uutta ja tehostettua toimivaltaa varten muun muassa konfliktialueista siviili-ilmailulle koituvien riskien, ympäristöä koskevien kysymysten sekä miehittämättömien ilma-alusten sertifioinnin ja rekisteröinnin yhteydessä;

38.  pitää myönteisenä viraston aktiivista roolia Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisissa ehdotuspyynnöissä; kehottaa virastoa olemaan edelleen aktiivinen tutkimuksen ja kehityksen alalla;

o

o o

39.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta [...] 2018 antamaansa päätöslauselmaan(14) erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta.

20.2.2018

LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2158(DEC))

Valmistelija: Jakop Dalunde

EHDOTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2016 tilit olivat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

2.  panee merkille, että viraston vuotuinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 oli 193,4 miljoonaa euroa, josta 36,4 miljoonaa euroa saatiin unionin avustuksista, 95,9 miljoonaa euroa maksuista ja palkkioista ja 2,1 miljoonaa euroa kolmansien maiden maksuosuuksista; on mielissään siitä, että viraston talousarvion toteutusaste oli kaikkien aikojen suurin eli 99 prosenttia; toteaa, että viraston talousarvion tulos oli vuonna 2016 tappiollinen ja 9,3 miljoonan euron alijäämästä 1,6 miljoonaa euroa liittyi unionin avustuksista katettaviin toimiin ja 7,7 miljoonaa euroa maksuista ja palkkioista katettaviin toimiin; toteaa lisäksi, että virasto on vähentänyt 7,7 miljoonan euron alijäämän kertyneestä 59,9 miljoonan euron ylijäämästä, joka on siten supistunut 52,3 miljoonaan euroon, ja odottaa komissiolta ohjeita avustuksiin liittyvästä 1,6 miljoonan euron alijäämästä;

3.  panee merkille, että vuodelle 2016 siirretyistä 6,8 miljoonasta eurosta maksettiin 96 prosenttia, mikä ylitti komission asettaman 95 prosentin tavoitteen; toteaa, että vuodelta 2016 siirrettiin vuodelle 2017 kaikkiaan 81,5 miljoonaa euroa, josta 9,2 miljoonaa euroa ilman eri toimenpiteitä suoritettavina siirtoina ja 72,3 miljoonaa euroa liittyi sertifiointitoimiin käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen muodossa;

4.  toteaa, että vuonna 2016 tehtiin 18 jälkitarkastusta, jotka kattoivat koulutuslisät, ulkoisten asiantuntijoiden matkakorvaukset, päätökseen saatetut hankintamenettelyt ja virkamatkakulujen korvaukset; on tyytyväinen siihen, että kaikki tarkastetut tapahtumat olivat laillisia ja sääntöjenmukaisia;

5.  toteaa jälleen kerran, että on syytä varmistaa viraston henkilöstön ja ulkoisten asiantuntijoiden riippumattomuus; pitää tässä yhteydessä myönteisinä käynnistettyjä toimia, joilla varmistetaan eturistiriitojen asianmukainen ehkäiseminen ja hallinta, kun otetaan huomioon parlamentin esittämät huomautukset; toteaa, että virasto antoi henkilöstölleen asiaa koskevaa koulutusta, pitää yllä eturistiriitoja koskevaa rekisteriä ja jatkaa eturistiriitojen ehkäisemistä ja hillitsemistä koskevan puolueettomuuden ja riippumattomuuden politiikkansa uudelleentarkastelua, jotta voidaan parantaa entisestään sisäisiä prosesseja, jotka koskevat viraston henkilöstön antamien sidonnaisuusilmoitusten täyttämistä, uudelleen arviointia ja ajan tasalle saattamista; pitää myönteisenä, että yli 80 prosenttia viraston henkilöstöstä oli saanut vuoden 2016 loppuun mennessä koulutusta petostentorjunnasta, ja kannustaa virastoa antamaan tätä koulutusta koko henkilöstölleen; panee myös merkille, että virasto on laatinut käytännesäännöt, mukaan lukien eturistiriitoja ja sidonnaisuusilmoitusta koskevat toimintaperiaatteet, viraston työtä tukevia ulkoisia asiantuntijoita varten, ja toteaa, että käytännesäännöt ovat auttaneet parantamaan viraston työn laatua ja varmistamaan tehtävien paremman hallinnoinnin;

6.  panee merkille viraston virkoja ja toimia koskevan kolmannen vertailututkimuksen tulokset, joiden mukaan toimista 12,5 prosenttia liittyi hallinnolliseen tukeen ja koordinointiin, 81,0 prosenttia viraston toimintaan ja 6,4 prosenttia neutraaleihin tehtäviin (varainhoito/valvonta ja kielijärjestelyt); pitää myönteisenä, että vuoden 2016 vuosikertomukseen on sisällytetty henkilöstöä koskevat tiedot eriteltyinä henkilöstöluokan, sektorin ja toiminnan rahoituslähteen (palkkiot ja maksut vai unionin avustus) perusteella; panee merkille, että vuosikertomuksen mukaan 60,4 prosenttia viroista (mukaan lukien 50,1 prosenttia viraston toimintaan liittyvistä toimista) rahoitettiin palkkioista ja maksuista ja 33,8 prosenttia unionin avustuksista; panee merkille, että viraston kaikki toimet olivat täytettyinä jo toisena peräkkäisenä vuonna henkilöstötaulukon mukaisesti; panee merkille, että henkilöstötaulukossa olevien, unionin talousarviossa hyväksyttyjen AD- ja AST-toimien määrä poikkeaa todellisuudessa täytettyjen toimien määrästä, ja kehottaa virastoa korjaamaan tämän epäsuhdan;

7.  toteaa jälleen kerran, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008(15) tarkistuksen yhteydessä kaavaillaan viraston toimivaltuuksien laajentamista ja että uuden teknologian, kuten kauko-ohjattujen ilma-alusjärjestelmien, rooli on vastaavasti otettava täysin huomioon, kun virastolle annetaan uusia toimivaltuuksia; pitää tärkeänä myöntää virastolle riittävästi rahoitusta, jotta varmistetaan näiden uusien velvollisuuksien onnistunut toimeenpano, ja osoittaa sille riittävä ja pätevä henkilöstö lisätehtävien hoitamiseksi;

8.  toivoo, että miehittämättömiä ilma-aluksia koskevan eurooppalaisen sääntelyn voimaantuloa nopeutetaan; korostaa, että virastolla on olennainen tehtävä pyrittäessä varmistamaan lentoturvallisuuden mahdollisimman korkea taso koko Euroopassa; ottaa huomioon siviili-ilmailun palvelujen nopean kehityksen, josta voidaan mainita esimerkkinä miehittämättömien ilma-alusten jatkuvasti yleistyvä käyttö, ja korostaa, että virastolle olisi osoitettava tarvittavat taloudelliset, aineelliset ja henkilöresurssit, jotta se voi hoitaa menestyksekkäästi turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvät sääntely- ja täytäntöönpanotehtävänsä vaarantamatta kuitenkaan riippumattomuuttaan ja puolueettomuuttaan;

9.  pitää myönteisenä parlamentin, neuvoston ja komission marraskuussa 2017 tekemää poliittista sopimusta yhteisten siviili-ilmailua koskevien sääntöjen tarkistamisesta ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta(16); kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan resursseista, joita tarvitaan uutta ja tehostettua toimivaltaa varten muun muassa konfliktialueista siviili-ilmailulle koituvien riskien, ympäristöä koskevien kysymysten sekä miehittämättömien ilma-alusten sertifioinnin ja rekisteröinnin yhteydessä;

10.  pitää myönteisenä viraston aktiivista roolia Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisissa ehdotuspyynnöissä; kehottaa virastoa olemaan edelleen aktiivinen tutkimuksen ja kehityksen alalla;

11.  kannattaa työryhmän perustamista tarkastelemaan brexitin mahdollisia riskejä ja vaikutuksia; suosittaa virastolle tässä asiassa tiivistä yhteistyötä unionin muiden toimielinten kanssa; ehdottaa, että virasto esittää työryhmän tulokset parlamentille hyvissä ajoin;

12.  toteaa, että virasto ja Saksan hallitus allekirjoittivat lopulta joulukuussa 2016 viraston päätoimipaikkaa koskevan sopimuksen; pitää myönteisenä, että virasto siirtyi vuonna 2016 uusiin, tarkoitukseensa soveltuviin tiloihin; panee merkille, että vuosina 2014–2016 virasto käytti 9,4 miljoonaa euroa (josta 4,4 miljoonaa euroa vuonna 2016) kertyneestä ylijäämästä ja 3 miljoonaa euroa unionin avustuksista saaduista tuloista kattaakseen 12,4 miljoonan euron kustannukset, jotka aiheutuivat kunnostustöistä ja uuteen rakennukseen siirtymisestä;

13.  ehdottaa, että parlamentti myöntää viraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016.TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.2.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Maria Grapini, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Olle Ludvigsson

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Jill Seymour

1

0

ENF

Marie-Christine Arnautu

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 68.

(2)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 68.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.

(5)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 68.

(7)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 68.

(8)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.

(10)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUVL C 333, 9.9.2016, s. 16.

(12)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2008, annettu 20. helmikuuta 2008, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta (EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1).

(13)

COM(2015)0613: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 kumoamisesta.

(14)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2008, annettu 20. helmikuuta 2008, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta (EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1).

(16)

COM(2015)0613: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 kumoamisesta.

Päivitetty viimeksi: 10. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus