Procedura : 2017/2158(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0066/2018

Teksty złożone :

A8-0066/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.34

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0139

SPRAWOZDANIE     
PDF 727kWORD 65k
22.3.2018
PE 613.455v02-00 A8-0066/2018

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2016

(2017/2158(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Bart Staes

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2016

(2017/2158(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8-0068/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE(4), w szczególności jego art. 60,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8-0066/2018),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2016

(2017/2158(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Agencji(6),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(7) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8-0068/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE(9), w szczególności jego art. 60,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8-0066/2018),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2016

(2017/2158(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8-0066/2018),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii przez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności, wdrażanie koncepcji budżetowania celowego oraz właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(11) ostateczny budżet Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2016 wyniósł 193 398 000 EUR, co stanowi wzrost o 4,30 % w porównaniu z 2015 r.; mając na uwadze, że 36 370 000 EUR w budżecie Agencji pochodzi z budżetu Unii, natomiast 95 926 000 EUR stanowi dochód z opłat i należności;

C.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2016 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe,

Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji

1.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału, choć działania finansowane przez branżę w 2016 r. skutkowały deficytem wynoszącym 7 600 000 EUR, wyniki budżetowe zmieniają się w poszczególnych latach, a Agencja zgromadziła nadwyżkę w wysokości 52 000 000 pochodzącą z tej kategorii działań; przypomina, że rozporządzenie ustanawiające Agencję stanowi, iż poziom opłat wnoszonych przez podmioty z branży powinien być odpowiedni do pokrycia kosztów ponoszonych przez Agencję w związku z czynnościami certyfikacyjnymi i dlatego nie przewiduje skumulowanej nadwyżki;

Zarządzanie budżetem i finansami

2.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2016 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99 %, co oznacza wzrost o 1 % w porównaniu z rokiem 2015; ponadto zauważa, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności utrzymywał się na poziomie 91 %;

3.  zauważa, że zobowiązania na wydatki administracyjne wzrosły w ujęciu bezwzględnym o 2 140 000 EUR do 24 060 000EUR i stanowią łącznie 16,5 % budżetu Agencji; zauważa, że wzrost ten spowodowany jest głównie kosztami przeniesienia Agencji do nowej siedziby dnia 6 czerwca 2016 r.;

Zobowiązania i przeniesienia

4.  zauważa, że wskaźnik wykonania budżetu w odniesieniu do realizacji płatności ze środków z kwot przeniesionych na 2016 r. wyniósł ponad 96 % (w porównaniu z 97 % w 2015 r.), czyli powyżej wyznaczonego przez Komisję celu, który wynosi 95 %;

5.  zauważa, że przeniesienia często mogą być częściowo lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych Agencji, niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeśli są planowane z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi;

Polityka kadrowa

6.  zauważa, że w 2016 r. Agencja obsadziła wszystkie możliwe stanowiska zatwierdzone w planie zatrudnienia, czyli 676 stanowisk AST i AD;

7.  z zadowoleniem przyjmuje stałe przenoszenie stanowisk z kategorii administracyjnych (administracja i wsparcie, koordynacja i stanowiska neutralne) do operacyjnych, które osiągnęło 81 %;

8.  podkreśla, że równowaga między życiem zawodowym a prywatnym powinna stanowić element polityki kadrowej Agencji; zauważa, że budżet przeznaczony na budowanie zespołu oraz spotkania integracyjne i zajęcia sportowe wynosi 176 207,54 EUR; zauważa, że na aktywności związane z budowaniem zespołu Agencja przeznaczyła łącznie 14,5 dnia; stwierdza, że średnia długość zwolnienia chorobowego pracownika wynosi 8 dni;

9.  przypomina, że Agencja wdrożyła już procedury dotyczące zdrowia psychicznego i molestowania seksualnego; proponuje zorganizowanie szkoleń i sesji informacyjnych w celu podnoszenia świadomości pracowników; zauważa, że w 2016 r. nie zgłoszono żadnego przypadku;

10.  z zadowoleniem odnotowuje fakt, że w 2016 r. do Agencji nie wpłynęły żadne skargi, nie wszczęto przeciw niej postępowań sądowych ani nie zgłoszono przypadków związanych z zatrudnianiem lub zwalnianiem personelu;

11.  zauważa, że aby stawić czoła wyzwaniom, które stoją przed przemysłem lotniczym, Agencja postanowiła stosować system kariery dwutorowej mający na celu utrzymanie i zwiększenie kompetencji, których wymaga europejska strategia bezpieczeństwa lotniczego; oczekuje wdrażania tego nowego systemu kariery zawodowej w następnych latach, aż osiągnie on pełną funkcjonalność; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach stosowania nowego systemu kariery;

12.  z zadowoleniem przyjmuje nową inicjatywę rekrutowania młodych talentów świeżo po studiach („Junior Qualification Programme”); zauważa, że ten projekt pilotażowy ma na celu czerpanie wiedzy fachowej od nowych absolwentów o wysokim poziomie kwalifikacji akademickich, tak aby zapewnić dopływ talentów na stanowiska techniczne w Agencji;

13.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja stopniowo zmienia filozofię naboru pracowników, przechodząc od podejścia reaktywnego (ustalanie zapotrzebowania związanego z wypełnianiem wakatów, automatyczne zastępowanie odchodzących pracowników) do podejścia proaktywnego (planowanie perspektywiczne, ustalanie priorytetów i przesunięcia, a także dostosowywanie zapotrzebowania na zasoby do ogólnych celów strategicznych);

14.  wyraża ubolewanie z powodu braku równości płci wśród członków zarządu Agencji, gdzie stosunek mężczyzn do kobiet wynosi 78 % do 22 %; na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że przedstawiciele wyznaczani są bezpośrednio i w sposób niezależny przez państwa członkowskie i branżę, w związku z czym nie są pod kontrolą Agencji; zauważa z niepokojem, że w odniesieniu do liczby stanowisk obsadzonych na dzień 31 grudnia 2016 r. równowagi płci nie osiągnięto, gdyż stosunek kobiet do mężczyzn wynosił 34 % do 66 %; ubolewa ponadto, że wszystkich pięć stanowisk kadry kierowniczej wyższego szczebla było obsadzonych przez osoby tej samej płci; wzywa Agencję do pilnego zajęcia się tym problemem nierównowagi oraz zapewnienia równowagi na każdym szczeblu;

Zamówienia

15.  odnotowuje, że w 2016 r. Agencja prowadziła ponad 40 postępowań o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 60 000 EUR; zauważa ponadto, że zawarto około 400 umów specjalnych w ramach umów ramowych oraz 150 umów o niskiej wartości;

16.  z zadowoleniem przyjmuje środki naprawcze, które zostały podjęte w celu poprawy ogólnego planowania zamówień publicznych w Agencji, takie jak umowy o gwarantowanym poziomie usług z działami operacyjnymi, szkolenie kierowników kontraktu oraz świadomość konieczności ograniczania opóźnień i nieplanowanych procedur;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, przejrzystość i demokracja

17.  przyjmuje do wiadomości, że w listopadzie 2014 r. Agencja przyjęła strategię zwalczania nadużyć finansowych, aby wzmocnić skuteczne zapobieganie nadużyciom finansowym i wykrywanie ich oraz opracować procedury ich zwalczania; zauważa, że na koniec 2016 r. wszystkie przewidziane działania, w szczególności przeszkolenie minimum 80 % pracowników, zostały zakończone;

18.  zwraca uwagę, że Agencja określiła i wdrożyła wewnętrzne przepisy informowania o nieprawidłowościach;

19.  wyraża potrzebę ustanowienia niezależnego organu ds. ujawniania, doradztwa i zgłaszania, posiadającego wystarczające zasoby budżetowe, aby pomóc sygnalistom w wykorzystaniu odpowiednich kanałów ujawniania informacji o możliwych nieprawidłowościach naruszających interesy finansowe Unii, przy jednoczesnym zachowaniu poufności oraz oferowaniu koniecznego wsparcia i doradztwa;

20.  zauważa, że w 2016 r. Agencja opracowała specjalny kodeks postępowania dla ekspertów zewnętrznych, którzy wspierają prace Agencji, obejmujący politykę w dziedzinie konfliktu interesów oraz oświadczenie zapoznania się z kodeksem i wyrażenia na niego zgody;

21.  odnotowuje, że Agencja przeprowadza obecnie przegląd swojej polityki pracowniczej pt. „Polityka bezstronności i niezależności: zapobieganie i łagodzenie konfliktów interesów”, tak aby dodatkowo usprawnić wewnętrzny proces opracowywania, przeglądu i aktualizacji deklaracji interesów; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o poczynionych postępach;

22.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja opublikowała na swojej stronie internetowej deklaracje o braku konfliktu interesów i życiorysy członków zarządu, uwzględniając uwagi Parlamentu;

Główne osiągnięcia

23.  z zadowoleniem przyjmuje trzy główne osiągnięcia wskazane przez Agencję w 2016 r., a mianowicie:

–  wdrożenie planu działania Germanwings: Agencja zaproponowała środki w dziedzinie operacji lotniczych i stanu zdrowia załogi, jak również dokument roboczy dotyczący równowagi między poufnością danych medycznych a bezpieczeństwem publicznym;

–  wydanie ponad 3 000 certyfikatów, w tym 18 nowych certyfikatów typu;

–  opracowanie systemu ostrzegania o strefach konfliktu w odpowiedzi na nowe obszary działalności, w ścisłej współpracy z Komisją (DG MOVE i DG HOME);

Audyty wewnętrzne

24.  zauważa, że w 2016 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) przeprowadziła dwa badania, w których oceniła projekt oraz skuteczne i sprawne wdrażania systemów zarządzania i wewnętrznej kontroli wewnętrznej przewidzianych w regulacjach i europejskim planie bezpieczeństwa lotniczego (EPAS); odnotowuje z zadowoleniem, że w trakcie audytu przepisów IAS nie zaklasyfikowała żadnych ustaleń jako „krytycznych” lub „bardzo ważnych”;

25.  zauważa, że w 2016 r. jednostka audytu wewnętrznego przeprowadziła w Agencji trzy kontrolne zadania atestacyjne, w tym kontrolę ksiąg rachunkowych komisji socjalnej, służb zarządzania ruchem lotniczym / żeglugą powietrzną (ATM/ANS) oraz lotniskami oraz zarządzania misjami; zauważa, że główne zalecenia wynikające z prac jednostki audytu wewnętrznego w 2016 r. miały zostać wdrożone w 2017 r.; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o ich wdrożeniu;

Kontrola wewnętrzna

26.  zauważa, że standardy kontroli wewnętrznej Agencji obejmują zarówno 16 standardów kontroli wewnętrznej Komisji Europejskiej, jak i międzynarodowe normy jakości (ISO 9001), co daje 24 normy zarządzania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego; zwraca uwagę, że w 2016 r. normy te zostały zmienione i zatwierdzone przez zarząd w celu dostosowania ich do najnowszej wersji normy ISO 9001: 2015;

27.  zauważa, że w 2016 r. Agencja przeprowadziła ocenę roczną norm zarządzania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, która obejmowała zarówno wewnętrzne standardy kontroli, jak i standardy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej; przyjmuje do wiadomości, że w drodze oceny ustalono, iż system zarządzania Agencji jest zgodny z normami zarządzania dzięki solidnemu systemowi monitorowania, który został wprowadzony zarówno na szczeblu zarządzania, jak i procesów; zauważa, że wskazano pewne możliwości poprawy w zakresie ciągłości działania; na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że projekt zarządzanie ciągłością działania jest w drugim roku wdrażania, przeprowadzono już wszystkie oceny skutków, a większość planów ciągłości działania dla wskazanych kluczowych procesów została już zakończona;

28.  z zadowoleniem przyjmuje przedstawiony przez Agencję europejski plan bezpieczeństwa lotniczego na lata 2018–2022, którego celem jest zapewnienie przejrzystych ram bezpieczeństwa lotniczego oraz identyfikacja głównych rodzajów ryzyka i określenie działań, które należy podjąć; ponadto wzywa państwa członkowskie do opracowania i wdrożenia programów na rzecz większego bezpieczeństwa oraz wymiany najlepszych praktyk;

29.  zauważa, że w 2016 r. przeprowadzono 18 kontroli ex-post, które obejmowały roczne kontrole ex-post dotyczące dodatku szkolnego, zwrotu kosztów podróży służbowych ekspertów zewnętrznych, zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia i zwrotu kosztów delegacji służbowych; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że ogólnie wszystkie skontrolowane transakcje były legalne i prawidłowe;

Inne uwagi

30.  z zadowoleniem zauważa, że w 2016 r. Agencja zakończyła przeprowadzkę do nowej, specjalnie zaprojektowanej siedziby bez zakłóceń w działalności;

31.  odnotowuje, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału w okresie od 2014 do 2016 r. Agencja wydała 9 400 000 EUR (w porównaniu z 4 400 000 EUR w 2016 r.) ze skumulowanej nadwyżki na pokrycie kosztów remontu (12 400 000 EUR) i przeniesienia siedziby Agencji do nowego budynku; zauważa, że Komisja również przeznaczyła na ten cel 3 000 000 EUR z budżetu UE; zwraca też uwagę, że ten podział finansowania na wkład branży i Unii był zgodny ze standardową metodyką alokacji kosztów stosowaną przez Agencję, dzięki czemu prace sfinansowano w znacznym stopniu z opłat wnoszonych przez podmioty branżowe;

32.  na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że Agencja zamierza wprowadzić zmiany zarówno w swoim rozporządzeniu finansowym, jak i w swoim regulaminie opłat i obciążeń, aby lepiej sformalizować sposób postępowania ze skumulowaną nadwyżką; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o tych zmianach;

33.  odnośnie do siedziby Agencji, podkreśla, że umowa w sprawie siedziby między Agencją a przyjmującym państwem członkowskim została sfinalizowana i weszła w życie w dniu 17 sierpnia 2017 r.;

34.  podkreśla, że, zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału Obrachunkowego, 70 % budżetu Agencji na 2016 r. zostało sfinansowane z opłat przemysłu lotniczego, natomiast 30 % ze środków UE; kładzie nacisk na to, że spadek przychodów Agencji wynikający z decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii jest prawdopodobny i może znacząco wpłynąć na biznesplan Agencji; docenia powołanie grupy roboczej, która ma na celu zbadanie sprawy i przeprowadziła już pierwszą analizę potencjalnych zagrożeń i skutków związanych z brexitem; wzywa Agencję do ścisłej współpracy z innymi instytucjami europejskimi, a zwłaszcza z Komisją, w negocjacjach dotyczących brexitu, by odpowiednio przygotować się do zminimalizowania wszelkich negatywnych skutków operacyjnych lub finansowych, które mogą wystąpić; proponuje, aby Agencja w odpowiednim czasie przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu wyniki prac tej grupy roboczej;

35.  przypomina, że zmiana rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008(12) przewiduje poszerzenie zakresu kompetencji Agencji oraz że w związku z tym rola, jaką odgrywają nowe technologie, takie jak zdalnie kierowane bezzałogowe systemy powietrzne, musi zostać w pełni uwzględniona w momencie wyznaczania nowych kompetencji; podkreśla znaczenie przyznania Agencji odpowiednich funduszy, aby zapewnić jej pomyślne przejęcie tych nowych obowiązków, jak również znaczenie zapewnienia jej wystarczającej liczby odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, aby mogła realizować dodatkowe zadania;

36.  ma nadzieje, że przyspieszone zostanie wejście w życie europejskiego rozporządzenia w sprawie bezzałogowych statków powietrznych; podkreśla kluczową rolę Agencji w zapewnianiu najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa lotniczego w Europie; w związku z szybko rozwijającym się sektorem lotnictwa cywilnego, o czym świadczy coraz popularniejsze korzystanie z bezzałogowych statków powietrznych, podkreśla, że Agencji należy zapewnić niezbędne zasoby finansowe, materialne i kadrowe, aby mogła ona skutecznie wykonywać swoje zadania regulacyjne i wykonawcze w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony środowiska, nie podważając jednak jej niezależności i bezstronności;

37.  z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie rewizji wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego(13), uzgodnione w listopadzie 2017 r. przez Parlament, Radę i Komisję; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia niezbędnych zasobów z myślą o nowych i wzmocnionych kompetencjach dotyczących między innymi zagrożeń dla lotnictwa cywilnego, którego źródłem są strefy konfliktu, kwestii związanych z ochroną środowiska, a także certyfikacji i rejestracji bezzałogowych statków powietrznych;

38.  z zadowoleniem przyjmuje aktywną rolę Agencji w procedurze zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Horyzont 2020”; wzywa Agencję, by była nadal aktywna w dziedzinie badań i rozwoju;

o

o o

39.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia … 2018 r.(14) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli Agencji.

20.2.2018

OPINIA Komisji Transportu i Turystyki

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) za rok budżetowy 2016

(2017/2158(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jakop Dalunde

WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  przyjmuje z zadowoleniem stwierdzenie Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którym rozliczenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego („Agencji”) za rok budżetowy 2016 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

2.  zauważa, że budżet roczny Agencji na rok 2016 wyniósł 193,4 mln EUR, z czego kwota 36,4 mln EUR pochodziła z dotacji UE, kwota 95,9 mln EUR – z opłat i należności, a kwota 2,1 mln EUR – z wkładów krajów trzecich; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja osiągnęła najwyższy w historii poziom wykonania budżetu w wysokości 99 %; zauważa, że z perspektywy budżetowej Agencja zamknęła rok 2016 stratą wynoszącą 9,3 mln EUR, z czego 1,6 mln EUR wydano na działania finansowane z dotacji UE, a 7,7 mln EUR – na działania finansowane z opłat i należności; ponadto zauważa, że Agencja odliczyła deficyt w wysokości 7,7 mln EUR ze skumulowanej nadwyżki, obniżając ją z 59,9 mln EUR do 52,3 mln EUR, i oczekuje na wytyczne Komisji dotyczące straty związanej z dotacjami w wysokości 1,6 mln EUR;

3.  odnotowuje, że z kwoty 6,8 mln EUR przeniesionej na 2016 r. zapłacono 96 %, tj. powyżej celu Komisji wynoszącego 95 %; kwota przeniesiona z 2016 na 2017 r. wyniosła 81,5 mln EUR, na co składa się 9,2 mln EUR środków przeniesionych automatycznie oraz 72,3 mln EUR przeznaczone na czynności certyfikacyjne, które są traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel;

4.  zauważa, że w 2016 r. przeprowadzono 18 kontroli ex-post, które obejmowały roczne kontrole ex-post dotyczące dodatku szkolnego, zwrotu kosztów podróży służbowych ekspertów zewnętrznych, zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia i zwrotu kosztów delegacji służbowych; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że ogólnie wszystkie skontrolowane transakcje były legalne i prawidłowe;

5.  podkreśla potrzebę zapewnienia niezależności pracowników i ekspertów zewnętrznych Agencji; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje podejmowane obecnie działania mające na celu odpowiednie zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, przy uwzględnieniu uwag Parlamentu; zauważa, że Agencja zapewniła swoim pracownikom odpowiednie szkolenie, prowadzi rejestr dotyczący konfliktu interesów i kontynuuje przegląd swojej „Polityki w zakresie bezstronności i niezależności: zapobieganie i łagodzenie konfliktów interesów”, tak aby jeszcze bardziej usprawnić wewnętrzny proces opracowywania, przeglądu i aktualizacji deklaracji interesów w odniesieniu do pracowników Agencji; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że do końca 2016 r. ponad 80 % pracowników EASA zostało przeszkolonych w kwestiach zwalczania nadużyć finansowych, i zachęca Agencję, by dążyła do przeszkolenia 100 % pracowników; odnotowuje również, że Agencja opracowała kodeks postępowania obejmujący strategię zapobiegania konfliktom interesów i deklarację interesów dla ekspertów zewnętrznych, którzy wspierają prace Agencji, oraz że kodeks ten przewiduje poprawę jakości działalności zawodowej oraz lepsze zarządzanie przy wykonywaniu zadań powierzonych Agencji;

6.  odnotowuje wyniki trzeciej analizy porównawczej dotyczącej stanowisk w Agencji, która wykazała, że 12,5 % personelu zajmuje się wsparciem administracyjnym i koordynacją, 81,0 % – zadaniami operacyjnymi, a 6,4 % – zadaniami neutralnymi (finansowymi/kontrolnymi i językowymi); z zadowoleniem przyjmuje fakt, że podział pracowników według kategorii i sektora oraz według źródła finansowania ich działalności (opłaty i należności a dotacje Unii) ujęto w sprawozdaniu rocznym za 2016 r., w którym wskazano, że 60,4 % stanowisk, w tym 50,1 % stanowisk operacyjnych, sfinansowano z opłat i należności, a 33,8 % stanowisk z dotacji Unii; odnotowuje, że drugi rok z rzędu Agencja obsadziła wszystkie stanowiska zgodnie z planem zatrudnienia; zwraca uwagę na występujące w planie zatrudnienia rozbieżności między różnymi stanowiskami AD i AST zatwierdzonymi w ramach budżetu UE a stanowiskami rzeczywiście obsadzonymi i wzywa Agencję do zlikwidowania tej dysproporcji;

7.  przypomina, że zmiana rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008(15) przewiduje poszerzenie zakresu kompetencji Agencji oraz że w związku z tym rola, jaką odgrywają nowe technologie, takie jak zdalnie kierowane bezzałogowe systemy powietrzne, musi zostać w pełni uwzględniona w momencie wyznaczania nowych kompetencji; podkreśla znaczenie przyznania Agencji odpowiednich funduszy, aby zapewnić jej pomyślne przejęcie tych nowych obowiązków, jak również znaczenie zapewnienia jej wystarczającej liczby odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, aby mogła realizować dodatkowe zadania;

8.  ma nadzieje, że przyspieszone zostanie wejście w życie europejskiego rozporządzenia w sprawie bezzałogowych statków powietrznych; podkreśla kluczową rolę Agencji w zapewnianiu najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa lotniczego w Europie; w związku z szybko rozwijającym się sektorem lotnictwa cywilnego, o czym świadczy coraz popularniejsze korzystanie z bezzałogowych statków powietrznych, podkreśla, że Agencji należy zapewnić niezbędne zasoby finansowe, materialne i kadrowe, aby mogła ona skutecznie wykonywać swoje zadania regulacyjne i wykonawcze w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony środowiska, nie podważając jednak jej niezależności i bezstronności;

9.  z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie rewizji wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego(16), uzgodnione w listopadzie 2017 r. przez Parlament, Radę i Komisję; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia niezbędnych zasobów z myślą o nowych i wzmocnionych kompetencjach dotyczących między innymi zagrożeń dla lotnictwa cywilnego, którego źródłem są strefy konfliktu, kwestii związanych z ochroną środowiska, a także certyfikacji i rejestracji bezzałogowych statków powietrznych;

10.  z zadowoleniem przyjmuje aktywną rolę Agencji w procedurze zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Horyzont 2020”; wzywa Agencję, by była nadal aktywna w dziedzinie badań i rozwoju;

11.  popiera utworzenie grupy roboczej w celu przeanalizowania potencjalnych zagrożeń i skutków brexitu; zaleca Agencji, aby ściśle współpracowała z innymi instytucjami europejskimi w tej sprawie; proponuje, aby Agencja w odpowiednim czasie przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu wyniki prac tej grupy roboczej;

12.  odnotowuje, że w grudniu 2016 r. ostatecznie podpisano umowę między Agencją a rządem Niemiec w sprawie siedziby EASA; z zadowoleniem przyjmuje przeprowadzkę w 2016 r. do nowych, specjalnie zaprojektowanych pomieszczeń; zauważa, że aby pokryć koszty remontu i przeprowadzki do nowego budynku wynoszące 12,4 mln EUR, Agencja wydała 9,4 mln EUR w latach 2014–2016 (4,4 mln EUR w 2016 r.) ze skumulowanej nadwyżki oraz 3 mln EUR z dotacji UE;

13.  proponuje, aby Parlament udzielił dyrektorowi wykonawczemu Agencji absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2016.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINIIW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

20.2.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Maria Grapini, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Olle Ludvigsson

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Jill Seymour

1

0

ENF

Marie-Christine Arnautu

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

20.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 68.

(2)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 68.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1.

(5)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(6)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 68.

(7)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 68.

(8)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(9)

Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1.

(10)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(11)

Dz.U. C 333 z 9.9.2016, s. 16.

(12)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s.1.).

(13)

Rozporządzenie COM(2015) 613: Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008.

(14)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s.1.).

(16)

Rozporządzenie COM(2015) 613: Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008.

Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2018Informacja prawna