Postup : 2017/2158(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0066/2018

Predkladané texty :

A8-0066/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.34

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0139

SPRÁVA     
PDF 590kWORD 65k
22.3.2018
PE 613.455v02-00 A8-0066/2018

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2016

(2017/2158(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2016

(2017/2158(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0068/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208 ods. 2,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES(4), a najmä na jeho článok 60,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0066/2018),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2016

(2017/2158(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(7) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0068/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 208 ods. 2,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES(9), a najmä na jeho článok 60,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0066/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2016

(2017/2158(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0066/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(11) bol konečný rozpočet Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2016 na úrovni 193 398 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje nárast o 4,30 %; keďže 36 370 000 EUR z rozpočtu agentúry pochádza z rozpočtu Únie a 95 926 000 EUR z príjmov z poplatkov a úhrad;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti operácií

1.  konštatuje, že v správe Dvora audítorov sa uvádza, že napriek tomu, že v roku 2016 viedli činnosti financované odvetvím k deficitu vo výške 7 600 000 EUR, rozpočtové výsledky sa v priebehu rokov menia a agentúra dosiahla prebytok z tejto kategórie činností vo výške 52 000 000 EUR; pripomína, že v nariadení o zriadení agentúry sa stanovuje, že poplatky vyberané od subjektov odvetvia by mali byť primerané, aby pokrývali náklady agentúry na činnosti súvisiace s osvedčovaním, a teda sa nepredpokladá žiaden kumulatívny prebytok;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že vďaka úsiliu o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 dosiahla miera plnenia rozpočtu 99 %, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zvýšenie o 1 %; ďalej konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola stabilná na úrovni 91 %;

3.  konštatuje, že záväzky týkajúce sa ostatných administratívnych výdavkov sa zvýšili o 2 140 000 EUR, t. j. v absolútnom vyjadrení na 24 060 000 EUR, čo predstavuje 16,5 % celkového rozpočtu agentúry; konštatuje, že tento nárast bol spôsobený najmä nákladmi agentúry na sťahovanie do nových priestorov 6. júna 2016;

Záväzky a prenosy

4.  konštatuje, že miera plnenia rozpočtu v súvislosti s vykonávaním platieb zo súm prenesených do roku 2016 bola viac než 96 % (v porovnaní s 97 % v roku 2015), čo je viac než cieľ Komisie na úrovni 95 %;

5.  konštatuje, že prenosy sú často čiastočne alebo v plnej miere odôvodnené viacročným charakterom operačných programov agentúr, a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak sú vopred naplánované a oznámené Dvoru audítorov;

Personálna politika

6.  konštatuje, že v roku 2016 agentúra obsadila všetky voľné pracovné miesta schválené v pláne pracovných miest, konkrétne 676 pracovných miest kategórií AST a AD;

7.  oceňuje nepretržitý presun pracovných miest z administratívnych kategórií (administratívne a podporné činnosti, koordinačné a neutrálne činnosti) na prevádzkové kategórie, a to v miere 81 %;

8.  zdôrazňuje, že rovnováha medzi pracovným a súkromným životom by mala byť súčasťou personálnej politiky agentúry; poznamenáva, že rozpočet na aktivity na utužovanie kolektívu a na spoločenské a športové činnosti predstavuje 176 207,54 EUR; poznamenáva, že agentúra zorganizovala podujatia na utužovanie kolektívu v rozsahu celkovo 14,5 dňa; poznamenáva, že priemerný počet dní pracovného voľna zo zdravotných dôvodov je 8 dní na zamestnanca;

9.  pripomína, že agentúra už zaviedla postupy týkajúce sa psychického a sexuálneho obťažovania; navrhuje zorganizovať odbornú prípravu a informačné stretnutia s cieľom zvyšovať informovanosť zamestnancov; berie na vedomie, že v roku 2016 nebol nahlásený žiaden prípad obťažovania;

10.  s uspokojením berie na vedomie, že agentúra sa v roku 2016 nestretla so žiadnymi sťažnosťami, žalobami ani zverejnenými prípadmi týkajúcimi sa prijímania alebo prepúšťania zamestnancov;

11.  konštatuje, že s cieľom zvládnuť výzvy leteckého priemyslu sa agentúra rozhodla pre systém dvojitej kariéry zameraný na udržanie a rast kompetencií, ktoré si vyžaduje európska stratégia bezpečnosti letectva; so záujmom očakáva vykonávanie tohto nového kariérneho systému v nasledujúcich rokoch až do dosiahnutia jeho plného uplatňovania; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch vykonávania tohto nového kariérneho systému;

12.  s uspokojením berie na vedomie novú iniciatívu, ktorej cieľom je získať mladé talenty priamo z univerzít (program kvalifikácie mladých talentov); poznamenáva, že cieľom tohto pilotného projektu je získať pre agentúru odborné znalosti čerstvých absolventov s vysokou úrovňou akademického vzdelania s cieľom vytvoriť podmienky pre postup talentov na pracovné miesta v technických oblastiach agentúry;

13.  víta skutočnosť, že agentúra postupne mení prístup k prijímaniu zamestnancov z reaktívneho (identifikácia potrieb spojená so zapĺňaním medzier, automatické nahrádzanie odídených zamestnancov) na proaktívny prístup (plánovanie, určovanie priorít a preraďovanie zamestnancov, zosúlaďovanie potrieb v oblasti zdrojov s celkovými strategickými cieľmi);

14.  vyjadruje poľutovanie nad rodovou nerovnováhou v zložení správnej rady agentúry v pomere 78 % k 22 %; na základe informácií agentúry berie na vedomie, že zástupcovia sú menovaní priamo a nezávisle členskými štátmi a odvetvím, a teda samotná agentúra nemá nad ich zložením kontrolu; so znepokojením poznamenáva, že so zreteľom na počet všetkých obsadených pracovných miest k 31. decembru 2016 nebolo dosiahnuté vyvážené zastúpenie mužov a žien, keďže pomer bol 34 % žien k 66 % mužov; ďalej vyjadruje poľutovanie nad tým, že všetkých päť voľných pracovných miest obsadili osoby rovnakého pohlavia; vyzýva agentúru, aby tento nepomer na všetkých úrovniach čo najskôr riešila a napravila;

Obstarávanie

15.  konštatuje, že v roku 2016 agentúra zorganizovala viac ako 40 postupov verejného obstarávania v hodnote presahujúcej 60 000 EUR; okrem toho berie na vedomie, že uzavretých bolo približne 400 konkrétnych zmlúv na základe rámcových zmlúv a 150 zákaziek s nízkou hodnotou;

16.  víta nápravné opatrenia, ktoré boli prijaté s cieľom zlepšiť celkové plánovanie obstarávania v agentúre, ako je podpis dohôd o úrovni poskytovaných služieb s prevádzkovými oddeleniami, odborná príprava manažérov zákaziek a informovanosť s cieľom znížiť počet meškaní, ako aj neplánovaných postupov;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

17.  berie na vedomie, že agentúra prijala v novembri 2014 stratégiu boja proti podvodom s cieľom posilniť účinnú prevenciu a odhaľovanie podvodov a vypracovať postupy proti nim; konštatuje, že na konci roka 2016 boli všetky plánované opatrenia zrealizované, najmä organizácia kurzu odbornej prípravy pre aspoň 80 % zamestnancov;

18.  berie na vedomie, že agentúra prijala a zaviedla interné predpisy týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti;

19.  vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať oznamovateľom využívať tie správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a ponúkať potrebnú podporu a poradenstvo;

20.  konštatuje, že v roku 2016 agentúra vypracovala osobitný kódex správania pre externých odborníkov, ktorí podporujú činnosť agentúry, ako aj politiku v oblasti konfliktu záujmov a vyhlásenie o súhlase s kódexom;

21.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že agentúra v súčasnosti skúma svoju politiku týkajúcu sa zamestnancov nazvanú „Politika nestrannosti a nezávislosti: prevencia a zmierňovanie konfliktov záujmov“ v záujme ďalšieho zlepšovania vnútorného procesu vyplňovania, skúmania a aktualizácie vyhlásení o záujmoch; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o dosiahnutom pokroku;

22.  víta skutočnosť, že agentúra na svojom webovom sídle uverejnila vyhlásenia o absencii konfliktu záujmov, ako aj životopisy príslušných členov správnej rady, pričom zohľadnila pripomienky Parlamentu;

Hlavné úspechy

23.  víta tri hlavné úspechy, ktoré agentúra zaznamenala v roku 2016, konkrétne:

–  realizácia akčného plánu Germanwings: agentúra navrhla opatrenia v oblastiach letovej prevádzky a lekárskeho vyšetrenia letovej posádky, ako aj pracovný dokument o problematike zosúladenia práva pacientov na dôvernosť lekárskych údajov a zaistenia bezpečnosti verejnosti;

–  vydanie viac než 3 000 osvedčenia vrátane 18 nových typových osvedčení;

–  vývoj systému varovania o oblasti konfliktu, ktorý reaguje na novú oblasť činnosti, v úzkej spolupráci s Komisiou (GR MOVE a GR HOME);

Vnútorné audity

24.  konštatuje, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal dve zákazky na audit v roku 2016, na základe ktorých hodnotil návrh a účinné a efektívne vykonávanie systému riadenia a systému vnútornej kontroly tvorby pravidiel a činností európskeho plánu pre bezpečnosť letectva (EPAS); konštatuje, že IAS počas auditu tvorby pravidiel neoznačil žiadne zistenia ako „s rozhodujúcim významom“ alebo „veľmi dôležité“;

25.  berie na vedomie, že oddelenie vnútorného auditu (IAC) vykonalo v roku 2016 v agentúre tri audítorské zákazky na uisťovacie služby týkajúce sa aj účtov sociálneho výboru, manažmentu letovej prevádzky/leteckých navigačných služieb (ATM/ANS) a letísk a riadenia misií; upozorňuje, že hlavné odporúčania vyplývajúce z auditov IAC v roku 2016 mali byť vykonané v roku 2017; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o ich vykonávaní;

Vnútorná kontrola

26.  konštatuje, že normy vnútornej kontroly agentúry zahŕňajú 16 noriem vnútornej kontroly Európskej komisie a medzinárodné normy kvality (ISO 9001), ktoré spolu tvoria 24 riadiacich noriem EASA; konštatuje, že v roku 2016 boli tieto normy revidované a prijaté správnou radou v záujme ich zosúladenia s najnovšou verziou noriem ISO 9001:2015;

27.  konštatuje, že v roku 2016 agentúra vykonala každoročné posúdenie riadiacich noriem EASA, ktoré zahŕňajú normy vnútornej kontroly a normy Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu; berie na vedomie, že podľa záverov tohto posúdenia je systém riadenia agentúry v súlade s normami riadenia, a to vďaka účinnému systému monitorovania, ktorý bol zavedený na úrovni riadenia i procesov; poznamenáva, že pokiaľ ide o kontinuitu činnosti, boli identifikované možné zlepšenia; na základe informácií agentúry berie na vedomie, že projekt riadenia kontinuity činnosti prebieha už druhý rok, pričom pokiaľ ide o identifikované kritické procesy, všetky uskutočnené posúdenia vplyvu na činnosť a väčšina plánov na zabezpečenie kontinuity činností sú už dokončené;

28.  víta európsky plán pre bezpečnosť letectva (EPAS) na obdobie 2018 – 2022, ktorý vypracovala agentúra s cieľom poskytnúť transparentný rámec pre bezpečnosť letectva a identifikovať hlavné riziká a určiť opatrenia, ktoré sa majú prijať; okrem toho vyzýva členské štáty, aby vypracovali a vykonávali programy na zvýšenie bezpečnosti a výmenu najlepších postupov;

29.  konštatuje, že v roku 2016 sa uskutočnilo 18 kontrol ex post, a to aj v oblastiach ročných kontrol ex post príspevkov na vzdelanie, náhrad výdavkov na služobné cesty externých odborníkov, ukončených postupov verejného obstarávania a úhrad výdavkov na služobné cesty; víta skutočnosť, že všetky overené operácie boli vcelku zákonné a riadne;

Ďalšie pripomienky

30.  s uspokojením konštatuje, že sťahovanie agentúry do nových priestorov navrhnutých na jej účely v roku 2016 prebehlo bez toho, aby bola narušená jej činnosť;

31.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov agentúra v rokoch 2014 až 2016 vynaložila 9 400 000 EUR (v porovnaní s 4 400 000 EUR v roku 2016) zo svojho kumulatívneho prebytku na úhradu nákladov spojených s renováciou a sťahovaním vo výške 12 400 000 EUR v súvislosti s presídlením agentúry do novej budovy; poznamenáva, že Komisia tiež prispela na tento účel sumou 3 000 000 EUR z rozpočtu Únie; okrem toho konštatuje, že tento spôsob rozdelenia financovania medzi odvetvový príspevok a príspevok Únie bol v súlade so štandardnou metodikou prideľovania nákladov, ktorú agentúra uplatňuje, a väčšina činností spojených so sťahovaním bola tak financovaná z poplatkov odvetvia;

32.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že agentúra má v úmysle zmeniť svoje nariadenie o rozpočtových pravidlách, ako aj nariadenie o poplatkoch a platbách, aby lepšie formalizovala zaobchádzanie s kumulatívnym prebytkom; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o týchto zmenách;

33.  zdôrazňuje, že pokiaľ ide o sídlo agentúry, dohoda o sídle medzi agentúrou a hostiteľským členským štátom bola uzavretá a nadobudla účinnosť 17. augusta 2017;

34.  zdôrazňuje, že podľa správy EDA 70 % rozpočtu agentúry na rok 2016 bolo financovaných z poplatkov vyberaných od leteckého priemyslu a 30 % z finančných prostriedkov Únie; zdôrazňuje, že v dôsledku rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie môže v budúcnosti dôjsť k zníženiu príjmov agentúry, čo môže mať značný vplyv na podnikateľský plán agentúry; oceňuje, že v tejto veci bola zriadená pracovná skupina, ktorá už vykonala prvú analýzu možných rizík a možného vplyvu brexitu; vyzýva agentúru, aby pri rokovaniach o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie úzko spolupracovala s ostatnými európskymi inštitúciami, najmä s Komisiou, aby bola dostatočne pripravená, a tak minimalizovala akékoľvek negatívne operačné alebo finančné dôsledky, ktoré sa môžu vyskytnúť; navrhuje, aby agentúra predložila Európskemu parlamentu výsledky tejto pracovnej skupiny v primeranom čase;

35.  opakuje, že cieľom revízie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008(12) je rozšíriť rozsah pôsobnosti právomocí agentúry a že v tejto súvislosti treba pri prideľovaní nových právomocí v plnej miere zohľadniť úlohu, ktorú zohrávajú nové technológie, ako sú diaľkovo riadené letecké systémy; zdôrazňuje význam pridelenia primeraných finančných prostriedkov agentúre, ktoré jej pomôžu zabezpečiť úspešné prevzatie týchto nových povinností a adekvátny počet primerane kvalifikovaných zamestnancov v záujme plnenia dodatočných úloh;

36.  dúfa v urýchlenie nadobudnutia účinnosti európskeho nariadenia o bezpilotných lietadlách; zdôrazňuje kľúčovú úlohu agentúry pri zaisťovaní čo najvyššej bezpečnosti letectva v celej Európe; zdôrazňuje, že v kontexte rýchlo sa rozvíjajúceho odvetvia civilného letectva, o ktorom svedčí čoraz rozšírenejšie používanie drónov, by sa agentúre mali poskytnúť potrebné finančné, materiálne a ľudské zdroje na úspešné vykonávanie jej regulačných a výkonných úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany životného prostredia, avšak bez toho, aby bola ohrozená jej nezávislosť a nestrannosť;

37.  víta politickú dohodu o revízii spoločných pravidiel v oblasti civilného letectva a zriadení Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva(13), ktorú v novembri 2017 uzavreli Parlament, Rada a Komisia; naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby poskytli zdroje potrebné na uskutočňovanie nových a posilnených právomocí, ktoré sa okrem iného týkajú rizík pre civilné letectvo pochádzajúcich z konfliktných oblastí, tém súvisiacich so životným prostredím a certifikácie a registrácie bezpilotných lietadiel;

38.  víta aktívnu úlohu agentúry, pokiaľ ide o výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu Horizont 2020; naliehavo vyzýva agentúru, aby bola naďalej aktívna v oblasti výskumu a vývoja;

o

o o

39.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2018(14) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

20.2.2018

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) za rozpočtový rok 2016

(2017/2158(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jakop Dalunde

NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta zistenie Dvora audítorov, že účtovná závierka Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2016 je zo všetkých významných hľadísk zákonná a riadna;

2.  poznamenáva, že agentúra mala na rok 2016 k dispozícii rozpočet vo výške 193,4 milióna EUR, z čoho 36,4 milióna EUR pochádzalo z dotácií EÚ, 95,9 milióna EUR z poplatkov a úhrad a 2,1 milióna EUR z príspevkov tretích krajín; s uspokojením konštatuje, že agentúra dosiahla historicky najvyššiu mieru plnenia rozpočtu – 99 %; poznamenáva, že z rozpočtového hľadiska agentúra ukončila rok 2016 so stratou vo výške 9,3 milióna EUR, z čoho 1,6 milióna EUR je spojených s činnosťami, na ktoré sa vzťahuje dotácia EÚ, a 7,7 milióna EUR s činnosťami pokrytými z poplatkov a platieb; ďalej konštatuje, že agentúra odpočítala deficit vo výške 7,7 milióna EUR z kumulovaného prebytku, čím ho znížila z 59,9 milióna EUR na 52,3 milióna EUR, a očakáva pokyny Komisie týkajúce sa straty vo výške 1,6 milióna EUR súvisiacej s dotáciou;

3.  konštatuje, že zo 6,8 milióna EUR prenesených do roku 2016 bolo vyplatených 96 %, čo je viac než cieľ Komisie na úrovni 95 %; konštatuje, že suma prenesená z roku 2016 do roku 2017 predstavovala 81,5 milióna EUR, z čoho suma 9,2 milióna EUR tvorila automatický prenos a suma 72,3 milióna EUR sa týkala činností osvedčovania, s ktorými sa zaobchádzalo ako s pripísanými príjmami;

4.  konštatuje, že v roku 2016 sa uskutočnilo 18 kontrol ex post, a to aj v oblastiach ročných kontrol ex post príspevkov na vzdelanie, náhrad výdavkov na služobné cesty externých odborníkov, ukončených postupov verejného obstarávania a úhrad výdavkov na služobné cesty; víta skutočnosť, že všetky overené operácie boli vcelku zákonné a riadne;

5.  zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť nezávislosť zamestnancov agentúry a externých odborníkov; v tejto súvislosti víta prebiehajúce úsilie zamerané na zabezpečenie riadnej prevencie a riešenia konfliktov záujmov, pričom sa zohľadňujú pripomienky Parlamentu; berie na vedomie, že agentúra poskytla príslušnú odbornú prípravu svojim zamestnancom, vedie register konfliktov záujmov a pokračuje v skúmaní svojej „politiky v oblasti nestrannosti a nezávislosti: prevencia a zmierňovanie konfliktov záujmov“ v záujme ďalšieho zlepšovania vnútorného procesu vyplňovania, skúmania a aktualizácie vyhlásení o záujmoch zamestnancov agentúry; víta skutočnosť, že viac ako 80 % zamestnancov agentúry EASA bolo do konca roku 2016 vyškolených v oblasti boja proti podvodom, a nabáda agentúru, aby si stanovila cieľ vyškoliť 100 % zamestnancov; takisto poznamenáva, že agentúra vypracovala kódex správania vrátane politiky v oblasti konfliktov záujmov a vyhlásenia o záujmoch pre externých odborníkov, ktorí pomáhajú agentúre v jej činnosti, a že tento kódex správania prispel k zlepšeniu kvality práce agentúry a zabezpečeniu lepšieho riadenia jej úloh;

6.  berie na vedomie výsledky tretieho referenčného porovnávania pracovných miest agentúry, podľa ktorého sa 12,5 % pracovníkov zaoberalo administratívnou podporou a koordináciou, 81,0 % operačnými úlohami a 6,4 % neutrálnymi (finančnými /kontrolnými a lingvistickými) úlohami; vyjadruje potešenie nad tým, že do výročnej správy za rok 2016 bolo zahrnuté rozdelenie zamestnancov podľa kategórie a sektora, ako aj podľa zdroja financovania ich činností (buď poplatky a úhrady, alebo dotácie Únie), ktoré ukazuje, že 60,4 % pracovných miest vrátane 50,1 % operačných pracovných miest je financovaných z poplatkov a úhrad a 33,8 % pracovných miest je financovaných z dotácií Únie; poznamenáva, že agentúra druhý rok po sebe dosiahla plnú obsadenosť všetkých pracovných miest podľa plánu pracovných miest; konštatuje nezrovnalosť v tomto pláne pracovných miest, keďže v rozpočte EÚ boli schválené iné pracovné miesta AD a AST, ako boli skutočne obsadené, a vyzýva agentúru, aby tento nepomer odstránila;

7.  opakuje, že cieľom revízie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008(15) je rozšíriť rozsah pôsobnosti právomocí agentúry a že v tejto súvislosti treba pri prideľovaní nových právomocí v plnej miere zohľadniť úlohu, ktorú zohrávajú nové technológie, ako sú diaľkovo riadené letecké systémy; zdôrazňuje význam pridelenia primeraných finančných prostriedkov agentúre, ktoré jej pomôžu zabezpečiť úspešné prevzatie týchto nových povinností a adekvátny počet primerane kvalifikovaných zamestnancov v záujme plnenia dodatočných úloh;

8.  dúfa v urýchlenie nadobudnutia účinnosti európskeho nariadenia o bezpilotných lietadlách; zdôrazňuje kľúčovú úlohu agentúry pri zaisťovaní čo najvyššej bezpečnosti letectva v celej Európe; zdôrazňuje, že v kontexte rýchlo sa rozvíjajúceho odvetvia civilného letectva, o ktorom svedčí čoraz rozšírenejšie používanie drónov, by sa agentúre mali poskytnúť potrebné finančné, materiálne a ľudské zdroje na úspešné vykonávanie jej regulačných a výkonných úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany životného prostredia, avšak bez toho, aby bola ohrozená jej nezávislosť a nestrannosť;

9.  víta politickú dohodu o revízii spoločných pravidiel v oblasti civilného letectva a zriadení Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva(16), ktorú v novembri 2017 uzavreli Parlament, Rada a Komisia; naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby poskytli zdroje potrebné na uskutočňovanie nových a posilnených právomocí, ktoré sa okrem iného týkajú rizík pre civilné letectvo pochádzajúcich z konfliktných oblastí, tém súvisiacich so životným prostredím a certifikácie a registrácie bezpilotných lietadiel;

10.  víta aktívnu úlohu agentúry, pokiaľ ide o výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu Horizont 2020; naliehavo vyzýva agentúru, aby bola naďalej aktívna v oblasti výskumu a vývoja;

11.  podporuje zriadenie pracovnej skupiny, ktorá by preskúmala potenciálne riziká a dôsledky brexitu; odporúča agentúre, aby v tejto veci úzko spolupracovala s ostatnými európskymi inštitúciami; navrhuje, aby agentúra predložila Európskemu parlamentu výsledky tejto pracovnej skupiny v primeranom čase;

12.  konštatuje, že dohoda o sídle EASA medzi agentúrou a nemeckou vládou bola napokon podpísaná v decembri 2016; víta presťahovanie do nových priestorov, ktoré boli osobitne navrhnuté na tento účel, počas roku 2016; konštatuje, že s cieľom financovať náklady na renováciu a premiestnenie spojené s presťahovaním do novej budovy vo výške 12,4 milióna EUR agentúra vynaložila 9,4 milióna EUR v období 2014 – 2016 (4,4 milióna EUR v roku 2016) z kumulovaného prebytku a 3 milióny EUR z dotácie EÚ;

13.  navrhuje, aby Parlament udelil výkonnému riaditeľovi agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2016.INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

20.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Maria Grapini, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Olle Ludvigsson

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Jill Seymour

1

0

ENF

Marie-Christine Arnautu

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

20.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 68.

(2)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 68.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 68.

(7)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 68.

(8)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Ú. v. EÚ C 333, 9.9.2016, s. 16.

(12)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1).

(13)

Nariadenie COM(2015) 613: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.

(14)

Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1).

(16)

Nariadenie COM(2015) 613: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.

Posledná úprava: 9. apríla 2018Právne oznámenie