Förfarande : 2017/2158(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0066/2018

Ingivna texter :

A8-0066/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.34

Antagna texter :

P8_TA(2018)0139

BETÄNKANDE     
PDF 325kWORD 64k
22.3.2018
PE 613.455v02-00 A8-0066/2018

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2016

(2017/2158(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Bart Staes

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2016

(2017/2158(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2016, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2) som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8‑0068/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG(4), särskilt artikel 60,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0066/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2016

(2017/2158(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2016, med byråns svar(6),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(7) som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8‑0068/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG(9), särskilt artikel 60,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0066/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2016

(2017/2158(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0066/2018), och av följande skäl:

A.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet samt att tillämpa resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

B.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(11) för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad byrån) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2016 till 193 398 000 EUR, vilket är en ökning med 4,30 % jämfört med 2015. 36 370 000 EUR av byråns budget kommer från EU-budgeten, och 95 926 000 EUR är inkomster från avgifter.

C.  I sin rapport om byråns årsredovisning för budgetåret 2016 (nedan kallad revisionsrättens rapport) förklarade revisionsrätten att den hade uppnått rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Kommentarer om transaktionernas laglighet och korrekthet

1.  Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att den verksamhet som finansierades av industrin 2016 visserligen resulterade i ett underskott på 7 600 000 EUR, men att budgetutfallet varierar från år till år och att byrån har ackumulerat ett överskott på 52 000 000 EUR från denna verksamhetskategori. Parlamentet påminner om att enligt byråns inrättandeförordning ska de avgifter som tas ut av industrin vara tillräckliga för att täcka byråns kostnader för certifieringsverksamhet som berör industrin, och inga överskott ska ackumuleras.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar att uppföljningen av budgeten under budgetåret 2016 resulterade i ett budgetgenomförande på 99 %, vilket är en ökning med 1 % jämfört med 2015. Parlamentet noterar vidare att genomförandenivån för betalningsbemyndiganden var stabil på 91 %.

3.  Europaparlamentet konstaterar att åtagandebemyndigandena för andra administrativa utgifter ökade med 2 140 000 EUR i absoluta tal till 24 060 000 EUR, vilket utgör 16,5 % av den totala procentandelen av byråns budget. Parlamentet konstaterar att denna ökning i första hand är en följd av kostnaderna för byråns flytt till nya lokaler den 6 juni 2016.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

4.  Europaparlamentet noterar att budgetgenomförandet när det gäller verkställandet av betalningar i förhållande till de belopp som fördes över till 2016 var drygt 96 % (jämfört med 97 % 2015), vilket är högre än kommissionens mål på 95 %.

5.  Europaparlamentet noterar att överföringar ofta är delvis eller fullständigt motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år, och behöver inte vara ett tecken på svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet eller stå i strid med principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om överföringarna planeras i förväg och revisionsrätten informeras om dem.

Personalpolitik

6.  Europaparlamentet konstaterar att byrån under 2016 tillsatte alla tillgängliga tjänster som godkänts i tjänsteförteckningen, nämligen 676 AST- och AD-tjänster.

7.  Europaparlamentet noterar en vidare överföring av tjänster från administrationskategorier (administration och stöd, samordning och neutrala uppgifter) till driftsuppgifter, nämligen 81 %.

8.  Europaparlamentet betonar att balans mellan arbetsliv och privatliv bör ingå i byråns personalpolitik. Parlamentet noterar att budgeten för lagbyggande och social verksamhet och idrottsverksamhet uppgår till 176 207,54 EUR. Parlamentet noterar att byrån avsatte totalt 14,5 dagar för lagbyggaraktiviteter. Parlamentet konstaterar att det genomsnittliga antalet sjukdagar per anställd är 8 dagar.

9.  Europaparlamentet påminner om att byrån redan har infört förfaranden rörande psykiska och sexuella trakasserier. Parlamentet förslår att utbildningar och informationstillfällen ska organiseras i syfte att öka medvetenheten bland personalen. Parlamentet konstaterar att inga fall rapporterades under 2016.

10.  Europaparlamentet uppskattar att byrån inte fick några klagomål, stämningar eller rapporterade fall kopplade till anställning eller avskedande av personal under 2016.

11.  Europaparlamentet noterar att byrån, för att klara av utmaningarna inom luftfartsindustrin, beslutade att tillämpa ett system med dubbla karriärer i syfte att bibehålla och höja den kompetens som krävs i den europeiska strategin för luftfartssäkerhet. Parlamentet ser fram emot genomförandet av detta nya karriärsystem under de kommande åren tills det är fullt utvecklat. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av detta nya karriärsystem.

12.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att ett nytt initiativ har inletts som syftar till att rekrytera unga talanger direkt från universitet (Junior Qualification Programme). Parlamentet konstaterar att syftet med detta pilotprojekt är att inhämta expertis från nyutexaminerade personer med hög akademisk utbildning i syfte att säkra tillströmningen av begåvningar till jobb inom byråns tekniska områden.

13.  Europaparlamentet välkomnar att byrån stegvis har ändrat sin rekryteringsstrategi från en reaktiv (kartläggande av behov så att man fyller luckor och automatiskt ersätter anställda som lämnar byrån) till en proaktiv strategi (framtidsplanering, prioritering och omplacering, samt en anpassning av resursbehoven till de övergripande strategiska målen).

14.  Europaparlamentet beklagar den sneda könsfördelningen i byråns styrelse (78 % män och 22 % kvinnor). Parlamentet erfar från byrån att representanterna utses direkt och självständigt av medlemsstaterna och industrin, och att byrån själv därför inte har någon kontroll över förfarandet. Parlamentet noterar med oro att det bland samtliga tjänster som hade tillsatts den 31 december 2016 rådde en ojämn könsfördelning, eftersom fördelningen var 34 % kvinnor och 66 % män. Parlamentet beklagar dessutom att alla fem ledande befattningar innehas av personer av samma kön. Parlamentet uppmanar byrån att åtgärda och avhjälpa denna obalans på alla nivåer så fort som möjligt.

Upphandling

15.  Europaparlamentet konstaterar att byrån 2016 hanterade drygt 40 upphandlingsförfaranden för ett värde på över 60 000 EUR. Parlamentet noterar dessutom att ca 400 specifika kontrakt som grundar sig på ramavtal och 150 kontrakt till lågt värde ingicks.

16.  Europaparlamentet välkomnar de korrigerande åtgärder som har vidtagits för att förbättra den övergripande planeringen för upphandlingar i byrån, såsom undertecknandet av servicenivåavtal med operativa avdelningar, utbildning av kontraktsansvariga och ökad medvetenhet för att minska förseningar och oplanerade förfaranden.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter, transparens och demokrati

17.  Europaparlamentet uppmärksammar att byrån antog en strategi för bedrägeribekämpning i november 2014 för att förbättra det effektiva förebyggandet och upptäckandet av bedrägerier, och för att utveckla förfaranden för bedrägeribekämpning. Parlamentet noterar att i slutet av 2016 hade alla planerade åtgärder, särskilt hållandet av en kurs för minst 80 % av personalen, slutförts.

18.  Europaparlamentet konstaterar att byrån har upprättat och genomfört interna bestämmelser om visselblåsning.

19.  Europaparlamentet anser att det finns behov av ett oberoende organ med tillräckliga budgetresurser som kan offentliggöra information och ge råd och dit fall kan hänvisas, i syfte att hjälpa visselblåsare att använda de korrekta kanalerna för att lämna sina uppgifter om eventuella oriktigheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, samtidigt som man värnar om konfidentialiteten för personerna i fråga och erbjuder dem stöd och råd.

20.  Europaparlamentet konstaterar att byrån har utarbetat en särskild uppförandekod för externa experter som stöder byråns arbete, inbegripet en strategi för intressekonflikter och en förklaring om att uppförandekoden har iakttagits.

21.  Europaparlamentet erfar från byrån att den för närvarande håller på att se över sin personalstrategi för opartiskhet och oberoende – förebyggande och minskning av intressekonflikter (Policy on impartiality and independence: prevention and mitigation of Conflict of Interest), i syfte att ytterligare förbättra den interna processen för att fylla i, se över och uppdatera intresseförklaringar. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka framsteg som har gjorts.

22.  Europaparlamentet välkomnar att byrån på sin webbplats har offentliggjort förklaringarna om att det inte föreligger några intressekonflikter och meritförteckningar från styrelseledamöterna och därmed beaktat anmärkningar från parlamentet.

Huvudresultat

23.  Europaparlamentet välkomnar byråns tre viktigaste resultat 2016, nämligen följande:

–  Genomförandet av handlingsplanen för Germanwings: byrån föreslog åtgärder på områdena för flyginsatser och hälsovård för flygpersonal, samt ett arbetsdokument om frågan om avvägning mellan patienters rätt till konfidentialitet och säkerhet för allmänheten.

–  Utfärdandet av fler än 3 000 certifikat, däribland 18 nya typcertifikat.

–  Utvecklingen av ett varningssystem för konfliktzoner som svar på ett nytt verksamhetsområde, i nära samarbete med kommissionen (GD Transport och rörlighet och GD Migration och inrikes frågor).

Internrevision

24.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision utförde två revisioner under 2016, i vilka man bedömde utformningen av förvaltnings- och internkontrollsystemen i den regelutfärdande verksamheten och verksamheten inom ramen för den europeiska flygsäkerhetsplanen, samt ändamålsenligheten och effektiviteten i genomförandet av dessa system. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att revisionen av den regelutfärdande verksamheten inte resulterade i några kritiska eller mycket viktiga iakttagelser från internrevisionstjänsten.

25.  Europaparlamentet konstaterar att byråns internrevisionsfunktion (nedan kallad IAC) utförde tre bestyrkandeuppdrag inom byrån under 2016, inbegripet avseende socialkommitténs räkenskaper, flygledningstjänster/flygtrafiktjänster (ATM/ANS) & flygplatser samt handläggning av tjänsteresor. Parlamentet påpekar att de viktigaste rekommendationerna från IAC:s revisionsarbete under 2016 skulle genomföras under 2017. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av dem.

Internkontroll

26.  Europaparlamentet noterar att byråns standarder för internkontroll innehåller såväl kommissionens 16 interna kontrollstandarder som de internationella kvalitetsstandarderna (ISO 9001), vilket resulterar i 24 förvaltningsstandarder för Easa. Parlamentet noterar att dessa standarder reviderades och antogs av styrelsen 2016 för att anpassa dem till den senaste versionen av ISO 9001: 2015-standarderna.

27.  Europaparlamentet noterar att byrån 2016 gjorde en årlig bedömning av ”Easas förvaltningsstandarder”, som omfattade både standarderna för internkontroll och den internationella standardiseringsorganisationens standarder. Parlamentet konstaterar att bedömningen visade att byråns förvaltningssystem uppfyller förvaltningsstandarderna tack vare det solida övervakningssystem som har inrättats på både förvaltningsnivå och processnivå. Parlamentet konstaterar att man vid bedömningen upptäckte att driftskontinuiteten skulle kunna förbättras. Parlamentet erfar från byrån att kontinuitetshanteringsprojektet nu är inne på sitt andra utvecklingsår, att alla konsekvensbedömningar har gjorts och att de flesta kontinuitetsplaner redan är fastlagda för de fastställda kritiska processerna.

28.  Europaparlamentet välkomnar byråns europeiska flygsäkerhetsplan för 2018–2022, som ska tillhandahålla en transparent ram för flygsäkerhet och fastställa stora risker och åtgärder som ska vidtas. Dessutom uppmanar parlamentet medlemsstaterna att utarbeta och införa program för ökad säkerhet och utbyta bästa praxis.

29.  Europaparlamentet noterar att 18 efterhandskontroller genomfördes under 2016 på områdena årliga ersättningar i efterhand för skolbidrag, ersättningar av kostnader för tjänsteresor för externa experter, avslutade upphandlingsförfaranden och ersättningar av kostnader för tjänsteresor. Parlamentet gläder sig över att alla granskade transaktioner generellt var lagliga och korrekta.

Övriga kommentarer

30.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån genomförde sin flytt till nya, specialanpassade lokaler under 2016 utan några störningar i verksamheten.

31.  Europaparlamentet erfar från revisionsrättens rapport att byrån under perioden 2014‑2016 använde 9 400 000 EUR (jämfört med 4 400 000 EUR 2016) från sitt ackumulerade överskott till att finansiera renoverings- och flyttkostnaderna på 12 400 000 EUR för byråns flytt till en ny byggnad. Parlamentet noterar att kommissionen också bidrog till detta med 3 000 000 euro från EU:s budget. Parlamentet konstaterar dessutom att denna delade finansiering mellan industrin och EU överensstämde med de metoder för fördelning av standardkostnader som byrån tillämpar och resulterade i att dessa arbeten till stor del finansierades med avgifter från industrin.

32.  Europaparlamentet erfar från byrån att den avser att ändra både sin budgetförordning och sin avgiftsförordning för att bättre formalisera hanteringen av ett ackumulerat överskott. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om denna översyn.

33.  Europaparlamentet betonar att vad gäller byråns säte så har överenskommelsen om ett huvudkontor mellan byrån och värdlandet slutförts och trädde i kraft den 17 augusti 2017.

34.  Europaparlamentet framhåller att enligt revisionsrättens rapport finansierades byråns budget för 2016 till 70 % med avgifter från luftfartsindustrin och till 30 % med medel från EU. Parlamentet betonar att det är troligt att byråns inkomster i framtiden kommer att minska till följd av Förenade kungarikets beslut att lämna EU och att detta kan få stora konsekvenser för byråns affärsplan. Parlamentet ser positivt på inrättandet av en arbetsgrupp som ska undersöka denna fråga, och som redan har gjort en första analys av brexits potentiella risker och effekter. Parlamentet uppmanar byrån att föra ett nära samarbete med andra EU-institutioner, särskilt med kommissionen, i fråga om brexitförhandlingarna i syfte att vara tillräckligt förberedd för att kunna minimera eventuella negativa operativa och finansiella konsekvenser. Parlamentet föreslår att byrån vid lämplig tidpunkt ska presentera arbetsgruppens resultat för Europaparlamentet.

35.  Europaparlamentet påpekar att översynen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008(12) förutser en utvidgning av byråns ansvarsområde, och att den roll som ny teknik, såsom fjärrstyrda luftfartygssystem, spelar därför måste beaktas fullt ut när nya befogenheter tilldelas. Parlamentet understryker att tillräckliga medel måste avsättas till byrån, så att den kan klara av sitt utvidgade ansvarsområde och så att det finns tillräckligt med kvalificerad personal för att utföra de nya uppgifterna.

36.  Europaparlamentet hoppas att ikraftträdandet av EU-lagstiftningen om drönare kommer att påskyndas. Parlamentet påminner om byråns betydelsefulla roll när det gäller att säkerställa maximal luftfartssäkerhet i hela Europa. Parlamentet betonar att byrån mot bakgrund av de snabbt växande civila luftfartstjänsterna, bland annat den ökande användningen av drönare, måste förses med de ekonomiska och materiella medel och personalresurser som behövs för att byrån, utan att sätta sitt oberoende och sin opartiskhet på spel, framgångsrikt ska kunna utföra sina uppgifter avseende tillsyn och genomförande på säkerhets- och miljöskyddsområdena.

37.  Europaparlamentet välkomnar den politiska överenskommelsen om en översyn av de gemensamma bestämmelserna på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet(13), vilket Europaparlamentet, rådet och kommissionen kom överens om i november 2017. Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen och medlemsstaterna att tillhandahålla tillräckliga resurser för de nya och utökade befogenheterna när det gäller bland annat risker för civil luftfart i konfliktområden, miljörelaterade frågor och certifiering och registrering av obemannade luftfartyg.

38.  Europaparlamentet välkomnar byråns aktiva roll i meddelandet om ansökningsomgång inom ramen för Horisont 2020-programmet. Parlamentet uppmanar med kraft byrån att fortsätta att vara aktiv inom forskning och utveckling.

o

o o

39.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2018(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

20.2.2018

YTTRANDE från utskottet för transport och turism

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförande av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2016

(2017/2158(DEC))

Föredragande av yttrande: Jakop Dalunde

FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet gläder sig över revisionsrättens konstaterande att Europeiska sjösäkerhetsbyråns (nedan kallad byrån) räkenskaper för budgetåret 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

2.  Europaparlamentet noterar att byråns årsbudget för 2016 uppgick till 193,4 miljoner EUR, varav 36,4 miljoner EUR var EU-stöd, 95,9 miljoner EUR kom från avgifter och 2,1 miljoner EUR var bidrag från tredjeländer. Parlamentet gläder sig över att byrån uppnådde den högsta genomförandegraden för budgeten någonsin – 99 %. Parlamentet noterar att byrån ur ett budgetperspektiv avslutade 2016 med en förlust på 9,3 miljoner EUR, av vilka 1,6 miljoner EUR avser verksamhet som täcks av EU-stöd och 7,7 miljoner EUR avser verksamhet som täcks av avgifter. Parlamentet noterar vidare att byrån har dragit av underskottet på 7,7 miljoner EUR från det ackumulerade överskottet, vilket har lett till att detta har minskat från 59,9 miljoner EUR till 52,3 miljoner EUR, och inväntar instruktioner från kommissionen angående förlusten på 1,6 miljoner EUR i samband med stöd.

3.  Europaparlamentet noterar att av de 6,8 miljoner EUR som fördes över till 2016 användes 96 %, vilket överstiger kommissionens mål på 95 %. Det belopp som fördes över från 2016 till 2017 uppgick till 81,5 miljoner EUR, varav 9,2 miljoner EUR var automatiska överföringar och 72,3 miljoner EUR avsåg certifieringsverksamhet som behandlades som inkomster avsatta för särskilda ändamål.

4.  Europaparlamentet noterar att 18 efterhandskontroller genomfördes under 2016 och omfattade områdena årliga ersättningar i efterhand för skolbidrag, ersättningar av kostnader för tjänsteresor för externa experter, avslutade upphandlingsförfaranden och ersättningar av kostnader för tjänsteresor. Parlamentet gläder sig över att generellt var alla granskade transaktioner lagliga och korrekta.

5.  Europaparlamentet upprepar behovet av att säkerställa att byråns personal och externa experter är oberoende. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang de pågående ansträngningarna att säkerställa att intressekonflikter förebyggs och hanteras ordentligt samtidigt som hänsyn tas till parlamentets kommentarer. Parlamentet noterar att byrån har gett sina anställda relevant utbildning, att den för ett register över intressekonflikter och att den fortsätter att se över sin policy för opartiskhet och oberoende – förebyggande och minskning av intressekonflikter (Policy on impartiality and independence: prevention and mitigation of Conflict of Interest), i syfte att ytterligare förbättra den interna processen för att fylla i, se över och uppdatera intresseförklaringar för byråns personal. Parlamentet anser att det är glädjande att mer än 80 % av Easas personal fram till slutet av 2016 hade utbildats på området för bedrägeribekämpning, och uppmanar byrån att sträva efter att 100 % av personalen ska få sådan utbildning. Parlamentet noterar också att byrån utarbetat en uppförandekod, inbegripet en strategi för intressekonflikter och en intresseförklaring för externa experter som stöder byråns arbete, och att denna uppförandekod har bidragit till att förbättra kvaliteten på byråns arbete och säkerställa en bättre förvaltning av dess uppdrag.

6.  Europaparlamentet tar del av resultatet av den tredje jämförande undersökningen av byråns tjänster, som visade att 12,5 % av tjänsterna var avsatta för administrativt stöd och samordning, 81,0 % för operativa uppgifter och 6,4 % för neutrala uppgifter (finansiella/kontroll- och språkrelaterade uppgifter). Parlamentet gläder sig över att en uppdelning av personalen per kategori och sektor liksom en uppdelning enligt inkomstkällor (avgifter i förhållande till EU-bidrag) har tagits med i årsrapporten för 2016, som visar att 60,4 % av tjänsterna, inklusive 50,1 % av de operativa tjänsterna, finansieras genom avgifter och att 33,8 % av tjänsterna finansieras genom EU-stöd. Parlamentet noterar att för andra året i rad har byrån tillsatt alla tjänster i enlighet med tjänsteförteckningen. Parlamentet noterar en bristande överensstämmelse i tjänsteförteckningen mellan olika AD- och AST-tjänster som godkänts i EU-budgeten och de tjänster som verkligen tillsatts, och uppmanar byrån att åtgärda denna obalans.

7.  Europaparlamentet påpekar att översynen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008(15) förutser en utvidgning av behörighetsområdet för byrån, och att den roll som ny teknik såsom fjärrstyrda luftfartygssystem spelar därför måste beaktas fullt ut när nya behörigheter tilldelas. Parlamentet understryker betydelsen av att avsätta tillräckliga medel till byrån, så att den kan klara av sitt utvidgade ansvarsområde och så att det finns tillräckligt med kvalificerad personal för att utföra de nya uppgifterna.

8.  Europaparlamentet hoppas att ikraftträdandet av EU-lagstiftningen om drönare påskyndas. Parlamentet påminner om byråns betydelsefulla roll när det gäller att garantera maximal luftfartssäkerhet i hela Europa. Parlamentet betonar att byrån mot bakgrund av de snabbt växande civila luftfartstjänsterna, bland annat den ökande användningen av drönare, måste förses med de ekonomiska och materiella medel och personalresurser som behövs för att byrån, utan att sätta sitt oberoende och sin opartiskhet på spel, framgångsrikt ska kunna utföra sina uppgifter avseende tillsyn och genomförande på säkerhets- och miljöskyddsområdena.

9.  Europaparlamentet välkomnar den politiska överenskommelsen om en översyn av de gemensamma bestämmelserna på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet(16), vilket Europaparlamentet, rådet och kommissionen kom överens om i november 2017. Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen och medlemsstaterna att tillhandahålla tillräckliga resurser för de nya och utökade befogenheterna när det gäller bland annat risker för civil luftfart i konfliktområden, miljörelaterade frågor och certifiering och registrering av obemannade luftfartyg.

10.  Europaparlamentet välkomnar byråns aktiva roll i meddelandet om ansökningsomgång inom ramen för Horisont 2020-programmet. Parlamentet uppmanar byrån att fortsätta att vara aktiv inom forskning och utveckling.

11.  Europaparlamentet stöder inrättandet av en arbetsgrupp med uppdrag att studera de potentiella riskerna och konsekvenserna av brexit. Parlamentet rekommenderar byrån att samarbeta nära med de övriga EU-institutionerna i denna fråga. Parlamentet föreslår att byrån vid lämplig tidpunkt ska presentera resultatet av denna arbetsgrupp för Europaparlamentet.

12.  Europaparlamentet noterar att avtalet om byråns säte slutligen undertecknades mellan byrån och den tyska regeringen i december 2016. Parlamentet välkomnar flytten till de nya, för ändamålet särskilt utformade, lokalerna, under 2016. Parlamentet noterar att för att täcka kostnaden på 12,4 miljoner EUR för renoveringen och flytten till den nya byggnaden använde byrån 9,4 miljoner EUR under perioden 2014–2016 (4,4 miljoner EUR under 2016) av det ackumulerade överskottet och 3 miljoner EUR av EU-stödet.

13.  Europaparlamentet föreslår att den verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2016.INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

20.2.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Maria Grapini, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian‑Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Olle Ludvigsson

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Jill Seymour

1

0

ENF

Marie-Christine Arnautu

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 68.

(2)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 68.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.

(5)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 68.

(7)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 68.

(8)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.

(10)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUT C 333, 9.9.2016, s. 16.

(12)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (EUT L 79, 19.3.2008, s. 1).

(13)

Förordning COM(2015)0613: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008.

(14)

Antagna texter, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (EUT L 79, 19.3.2008, s. 1).

(16)

Förordning COM(2015)0613: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008.

Senaste uppdatering: 25 april 2018Rättsligt meddelande