Процедура : 2017/2171(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0067/2018

Внесени текстове :

A8-0067/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.36

Приети текстове :

P8_TA(2018)0141

ДОКЛАД     
PDF 740kWORD 63k
22.3.2018
PE 613.472v02-00 A8-0067/2018

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2016 година

(2017/2171(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Барт Стас

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2016 година

(2017/2171(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския банков орган за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския банков орган за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Органа(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0081/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията(4), и по-специално член 64 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0067/2018),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския банков орган във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейския банков орган, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейския банков орган за финансовата 2016 година

(2017/2171(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския банков орган за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския банков орган за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Органа(6),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(7) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0081/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(8), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията(9), и по-специално член 64 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(10), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0067/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския банков орган за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейския банков орган, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2016 година

(2017/2171(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0067/2018),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и управленската отговорност и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Б.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(11) на Европейския банков орган („Органа“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2016 година възлиза на 36 491 378 EUR, което представлява увеличение с 9,19% спрямо 2015 г.; като има предвид, че Органът се финансира чрез вноска от Съюза (14 071 959 EUR, представляващи 40%) и вноски от националните надзорни органи на държавите членки и наблюдатели (22 419 419 EUR, представляващи 60%);

В.  като има предвид, че в своя доклад относно годишните отчети на Европейския банков орган за финансовата 2016 година („доклада на Палатата“) Сметната палата („Палатата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Органа за финансовата 2016 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Проследяване на изпълнението във връзка с освобождаването от отговорност за финансовите години 2012, 2013 и 2014

1.  отбелязва, че по отношение на един коментар, направен в доклада на Палатата за 2012 г. във връзка с отпусканите средства за образование и отбелязан като „текущ“ в докладите на Палатата за 2013 и за 2014 г., са предприети корективни действия от Органа и са подписани договори с 26 училища, посещавани от деца на служители, докато с други четири училища се водят преговори;

Бюджетно и финансово управление

2.  потвърждава, че в резултат на усилията за контрол на бюджета през финансовата 2016 година степента на изпълнение на бюджета е 96,76%, което представлява намаление с 2,58% спрямо 2015 г., и че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 88,67%, което представлява намаление с 1,03%; потвърждава въз основа на информация от Органа, че високата степен на изпълнение се дължи на добро планиране и добър контрол на бюджета;

3.  отбелязва, че вследствие на поскъпването на еврото спрямо британската лира през 2016 г. Органът е поискал коригиращ бюджет за намаляване на предоставените му средства с 1 572 000 EUR;

Поети задължения и преноси

4.  приветства факта, че Органът е намалил още повече цялостния процент на пренесените бюджетни кредити за поети задължения от 10% през 2015 г. на 8% през 2016 г., което е най-ниската постигана досега стойност в контекста на 9-процентно увеличение на общия бюджет между двете години;

5.  изтъква, че преносите често са частично или напълно обосновани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите и не са непременно свързани със слабости в планирането и изпълнението на бюджета, нито са непременно в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета, особено ако са планирани предварително от Органа и съобщени на Палатата;

Трансфери

6.  отбелязва въз основа на окончателните отчети на Органа, че през 2016 г. той е изпълнил 34 бюджетни трансфера; отбелязва, че ограничението от 10%, посочено в член 27 от финансовия правилник на Органа, никога не е надвишавано; отбелязва със задоволство, че равнището и естеството на трансферите през 2016 г. са останали в границите на финансовите правила;

Обществени поръчки и политика относно персонала

7.  приветства факта, че от 1164-те фактури, платени от Органа през 2016 г., само 13 (0,9%) са платени със закъснение и че за трета поредна година Органът не е плащал лихви за забава;

8.  отбелязва въз основа на щатното разписание на Органа, че към 31 декември 2016 г. са били заети 126 длъжности (от общо 127 длъжности, разрешени съгласно бюджета на Съюза) спрямо 118 длъжности през 2015 г.; отбелязва, че 50,3% от служителите на Органа са жени, а 49,7% – мъже; отбелязва със задоволство, че балансът между половете сред служителите е добър; изразява обаче съжаление, че Управителният съвет се състои от шестима членове от един и същи пол;

9.  отбелязва, че през 2016 г. всеки от служителите на Органа е бил в отпуск по болест средно 7,45 дни; отбелязва, че Органът е изразходвал 800 GBP (+ ДДС) на човек за мероприятия във връзка с благосъстоянието, като сесии относно здравето и безопасността на работното място и годишни медицински прегледи;

10.  отбелязва, че политическата несигурност, породена от референдума в Обединеното кралство от 23 юни 2016 г., оказа отрицателно въздействие върху плановете на Органа за набиране на служители; призовава Органа да докладва на органа по освобождаване от отговорност за бъдещото развитие на плановете си за набиране на служители;

11.  отбелязва, че Органът не използва служебни превозни средства;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси, прозрачност и демократичност

12.  отбелязва със задоволство, че Органът прилага политика относно конфликтите на интереси за служителите, както и специална политика, приложима по отношение на членовете на Съвета на надзорниците и на Управителния съвет;

13.  отбелязва, че са докладвани 17 случая на конфликт на интереси; отбелязва, че случаите се отнасят за два вида положение – притежаване на акции и предходно заемана длъжност; отбелязва също така, че всички служители, които са докладвали, че притежават акции в институции, са ги придобили, преди да постъпят на работа в Органа, и са били приканени да се освободят от тях; потвърждава, че през 2017 г. е направена отново проверка на тези случаи, която е показала, че при всеки от тях акциите са били продадени; отбелязва, че по отношение на предходно заеманите от служителите длъжности през 2016 г. са разследвани три случая и е било взето решение да се приложат мерки, съобразно които съответните служители няма да работят по случаи, които засягат компетентните органи, от които са получили разрешение за неплатен отпуск;

14.  приветства факта, че Органът е публикувал на своя уебсайт декларациите за интереси и автобиографиите на членовете на Съвета на надзорниците и на Управителния съвет, както и на председателя, изпълнителния директор и другите директори на Органа;

15.  отбелязва, че процедурата на публикуване на протоколите от заседанията на Съвета на надзорниците понастоящем се преразглежда, така че те да се одобряват чрез писмена процедура и да се публикуват преди следващото заседание; призовава Органа да докладва на органа по освобождаване от отговорност след одобряването на процедурата относно публикуването на протоколите;

16.  отбелязва със задоволство, че Органът прилага насоки за етично поведение, чиято цел е да осигурят независимост, безпристрастност, обективност, лоялност и прозрачност на действията на служителите;

17.  приветства въвеждането на публичен регистър на заседанията, който допринася за повишаване на прозрачността на дейностите на Органа, като отразява срещите на служителите на Органа с външни заинтересовани лица; приветства също така факта, че регистърът е достъпен на уебсайта на Органа;

18.  отбелязва със задоволство, че Органът е разработил стратегия за борба с измамите за периода 2015 – 2017 г.; отбелязва, че е създаден екип за борба с измамите, който координира изпълнението на стратегията и който се състои от служителя по етичните въпроси и трима други членове, които са служители на Органа, в т.ч. правни експерти, и че екипът организира задължително обучение за всички служители; отбелязва, че е осъществена оценка на риска, включваща всички структурни единици на Органа, с цел да се набележи рискът от измами и да се оцени колко чести и колко сериозни биха могли да бъдат рисковете, възникващи в тези области; призовава Органа да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от тази инициатива;

19.  отбелязва, че Органът е приел вътрешна политика относно подаването на сигнали за нередности и е създал защитен канал за служителите, сигнализиращи за нередности;

20.  изразява необходимостта от създаване на независим орган за разкриване, консултиране и сезиране, разполагащ с достатъчно финансови ресурси, който да помага на лицата, сигнализиращи за нередности, да използват правилните канали за разкриване на наличната им информация относно евентуални нередности, които засягат финансовите интереси на Съюза, като същевременно защитава тяхната поверителност и предлага необходимите подкрепа и съвети;

Основни постижения

21.  приветства трите основни постижения и успехи, посочени от Органа през 2016 г., а именно:

–  успешното разработване на единен наръчник за банковото дело в Съюза, като са изготвени 12 насоки, 7 окончателни проекта на технически стандарти за изпълнение и 15 окончателни проекта на регулаторни технически стандарти;

–  успешното проконтролиране на различни аспекти на единния наръчник, включително допълнителните инструменти на собствения капитал от първи ред, практиките в областта на плащаните възнаграждения и прехвърлянето на значителен риск при секюритизация;

–  значителния напредък в обезпечаването на съгласуваността на надзорните прегледи, оценки и мерки в държавите членки там, където неговият доклад относно сближаването на практиките на надзор изтъква напредък в сближаването на практиките за оценка на риска след прилагането на насоките за надзорния преглед и процедурата на оценка на Органа и създаването и влизането в действие на единния надзорен механизъм;

Вътрешен одит

22.  отбелязва, че през февруари 2016 г. Службата за вътрешен одит на Комисията проведе цялостна оценка на риска на всички процедури на Органа (административни, финансови, оперативни и в областта на информационните технологии), която да послужи като основа за изготвянето на новия стратегически план за вътрешен одит за периода 2017 – 2019 г.; отбелязва освен това, че през ноември 2016 г. се състоя първият одит на сближаването в областта на надзора – колегиуми и обучение; призовава Органа да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от тези одити;

23.  отбелязва, че през септември 2016 г. Службата за вътрешен одит проведе документна проверка за проследяване на изпълнението на неизпълнените препоръки от одита за 2013 г.; приветства факта, че неизпълнените препоръки са били правилно и ефективно изпълнени и са приключени; отбелязва, че през 2016 г. не са формулирани или приключвани критични препоръки и че на 1 януари 2017 г. не е имало неизпълнена критична препоръка;

Други коментари

24.  отбелязва със задоволство, че през 2016 г. Органът е участвал в различни дейности с цел намаляване на въздействието върху околната среда;

25.  отбелязва, че Палатата е включила в докладите си параграф за „обръщане на внимание“ на двете агенции със седалище в Лондон във връзка с решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза; отбелязва, че предвид решението за бъдещото седалище на Органа, той е обявил във финансовите си отчети като условни задължения остатъчните си разходи от 14 000 000 EUR, свързани с договора за наем на офис площи (при допускането, че той бъде прекратен в края на 2020 г.), както и това, че другите евентуални разходи, свързани с преместването, като преместването на служители и техните семейства, все още не могат да бъдат изчислени; отбелязва освен това, че в бъдеще е възможен спад на приходите на Органа вследствие на решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза; призовава Органа да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно разходите за преместването;

26.  отбелязва, че Органът е подписал 12-годишен договор за наем, валиден до 8 декември 2026 г. и че нормалното изпълнение на неговите условия предвижда задължението да се плати пълният наем за целия период; отбелязва обаче, че Органът е договорил клауза за спиране на изпълнението на договора в средата на периода, което означава, че ако се активира тази клауза, Органът ще бъде освободен от задължението да плаща наем за последните шест години; отбелязва обаче, че Органът трябва да възстанови половината от финансовия стимул (наем за 16 месеца, равностоен на 3 246 216 EUR), който вече е получил в началото на изпълнението на договора и който се отнася за целия 12-годишен срок на действие на договора (32-месечен гратисен период), както и че при напускането сградата трябва да се приведе в първоначалното си състояние, независимо кога я освободи наемателят; препоръчва извличането на поуки от този случай, които да се вземат предвид при преговори по бъдещи договори за наем;

27.  отбелязва със задоволство, че Комисията предоставя редовно на Органа актуална информация относно аспекти във връзка с решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза, които засягат Органа; отбелязва, че функционирането на Органа трябва да бъде осигурено през преходния период;

28.  приветства факта, че в интерес на непрекъснатостта на дейността градът, в който ще бъде установено новото седалище на Органа, е избран в рамките на разумен срок; изтъква, че Парламентът ще участва пълноценно в прилагането на това решение на практика;

29.  подчертава, че докато обезпечава цялостното и навременно изпълнение на всички задачи, произтичащи от регулаторната рамка, определена от Парламента и от Съвета, Органът следва внимателно да се придържа към задачите, да не излиза извън рамките на мандата, възложен му от Парламента и от Съвета, и да отделя особено внимание на принципа на пропорционалност, за да оптимизира използването на ресурсите и да постигне целите, възложени му от Парламента и от Съвета;

30.  изтъква централната роля на Органа за осигуряването на по-добър надзор на финансовата система на Съюза с цел обезпечаването на финансова стабилност, необходимата прозрачност и по-голяма сигурност на финансовите пазари на Съюза, по-специално чрез координация на надзора между националните надзорни органи, чрез сътрудничество с институциите, отговарящи за международния надзор, когато това е необходимо, както и чрез мониторинг на последователното прилагане на правото на Съюза; подчертава, че сътрудничеството следва да се основава на атмосфера на доверие; подчертава ролята на Органа за допринасяне за конвергентните надзорни практики на високо равнище в областта на защитата на потребителите и за насърчаване на тяхното възприемане и прилагане;

31.  отбелязва, предвид все по-голямото изместване на работата на Органа от регулаторни задачи към изпълнение и прилагане на правото на Съюза, че бюджетът и персоналът на Органа следва да се преразпределят вътрешно; счита, че е от съществено значение Органът да разполага с достатъчно ресурси, за да изпълнява своите задачи пълноценно, включително за да се справя с всяка допълнителна трудова натовареност, налагана от тези задачи, като същевременно осигурява подходящо равнище на определяне на приоритетите по отношение на разпределението на ресурсите и бюджетната ефективност; посочва освен това, че всяко увеличение на натовареността на Органа може да бъде преодоляно без външна намеса чрез преразпределянето на бюджетни средства или работна сила, при условие че това не застрашава пълноценното упражняване от страна на Органа на неговия мандат и осигурява независимостта на Органа при изпълнението на неговите надзорни задачи;

32.  подчертава, че предоставените на Органа ресурси следва да бъдат използвани в съответствие с ясни приоритети и ясен акцент върху мандата с оглед на ефикасното постигане на желаните цели; отбелязва необходимостта от правилна и редовна оценка на работата на Органа с цел ефективно, прозрачно и надеждно използване на неговите ресурси;

33.  очаква Органът редовно да представя на Парламента и на Съвета актуална и изчерпателна информация за работата си, по-специално във връзка с установяването на задължителни технически стандарти, становища и правила, за да демонстрира прозрачност пред гражданите на Съюза, както и своята приоритетна задача – да защитава потребителите;

°

°  °

34.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2018 г.(12) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

1.3.2018

СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2016 година

(2017/2171(DEC))

Докладчик по становище: Кей Суинбърн

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  потвърждава, че съгласно Сметната палата операциите на Европейския банков орган („Органа“), свързани с годишните отчети за 2016 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти; призовава Органа да осигури предприемането на подходящи последващи действия и изпълнението на препоръките на Сметната палата;

2.  подчертава, че докато обезпечава цялостното и навременно изпълнение на всички задачи, произтичащи от регулаторната рамка, определена от Европейския парламент и от Съвета, Органът следва внимателно да се придържа към задачите, да не излиза извън рамките на мандата, възложен му от Европейския парламент и от Съвета, и да отделя особено внимание на принципа на пропорционалност, за да оптимизира използването на ресурсите и да постигне целите, възложени му от Европейския парламент и от Съвета;

3.  изтъква централната роля на Органа за осигуряването на по-добър надзор на финансовата система на Съюза с цел обезпечаването на финансова стабилност, необходимата прозрачност и по-голяма сигурност на финансовите пазари на Съюза, по-специално чрез координация на надзора между националните надзорни органи, чрез сътрудничество с институциите, отговарящи за международния надзор, когато това е необходимо, както и чрез мониторинг на последователното прилагане на правото на ЕС; подчертава, че сътрудничеството следва да се основава на атмосфера на доверие; подчертава ролята на Органа за допринасяне за конвергентните надзорни практики на високо равнище в областта на защитата на потребителите и за насърчаване на тяхното възприемане и прилагане;

4.  отбелязва, предвид все по-голямото изместване на работата на Органа от регулаторни задачи към изпълнение и прилагане на правото на Съюза, че бюджетът и персоналът на Органа следва да се преразпределят вътрешно; счита, че е от съществено значение Органът да разполага с достатъчно ресурси, за да изпълнява своите задачи пълноценно, включително за да се справя с всяка допълнителна трудова натовареност, налагана от тези задачи, като същевременно осигурява подходящо равнище на определяне на приоритетите по отношение на разпределението на ресурсите и бюджетната ефективност; посочва освен това, че всяко увеличение на натовареността на Органа може също така да бъде преодоляно чрез преразпределянето на бюджетни средства или работна сила, при условие че това не застрашава пълното упражняване от страна на Органа на неговия мандат и осигурява независимостта на Органа при изпълнението на неговите надзорни задачи;

5.  подчертава, че предоставените на Органа ресурси следва да бъдат използвани в съответствие с ясни приоритети и ясен акцент върху мандата с оглед на ефикасното постигане на желаните цели; отбелязва необходимостта от правилна и редовна оценка на работата на Органа с цел ефективно, прозрачно и надеждно използване на неговите ресурси;

6.  очаква Органът редовно да представя на Европейския парламент и на Съвета актуална и изчерпателна информация за работата си, по-специално във връзка с установяването на задължителни технически стандарти, становища и правила, за да демонстрира прозрачност пред гражданите на Съюза, както и своята приоритетна задача – да защитава потребителите;

7.  счита, че протоколите от заседанията на Съвета на надзорниците и на групите на участниците, които са публично достъпни, следва да бъдат публикувани по-бързо, за да се намали още повече настоящото забавяне, както и за да се дава по-добра представа за проведените обсъждания, позициите на членовете и начина им на гласуване; подчертава, че за Органа е от съществено значение, с оглед на естеството на неговите задачи, да демонстрира прозрачност не само пред Европейския парламент и пред Съвета, но и пред гражданите на Съюза; счита, че чрез прякото излъчване на събития по интернет би могло да се достигне до по-голяма част от обществеността; посочва, че достъпът до документи и информация, свързани с вътрешни срещи, също следва да бъде улеснен; приветства факта, че от съществуващите европейски надзорни органи Органът оповестява в най-подходяща степен информация относно заседанията на своите служители със заинтересовани лица; припомня, че е важно да се защитават лицата, сигнализиращи за нередности, с цел укрепване на прозрачността, демократичната отчетност и обществения контрол;

8.  припомня, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, значението на осигуряването на безпроблемно и ефективно от гледна точка на разходите преместване от Лондон; призовава Органа да изчисли евентуалните разходи и отбелязва, че трябва да бъде обезпечено функционирането на Органа през преходния период;

9.  приветства факта, че в интерес на непрекъснатостта на дейността, градът, в който ще бъде установено новото седалище на Органа, е избран в рамките на разумен срок; изтъква, че Парламентът ще участва пълноценно в прилагането на това решение на практика.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

27.2.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

1

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Enrique Calvet Chambon, Jan Keller, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Miguel Urbán Crespo, Roberts Zīle

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Zbigniew Kuźmiuk, Edouard Martin

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

48

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF

Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Tibor Szanyi, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

1

-

EFDD

David Coburn

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ С 417, 6.12.2017 г., стр. 87.

(2)

ОВ С 417, 6.12.2017 г., стр. 87.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.

(5)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(6)

ОВ С 417, 6.12.2017 г., стр. 87.

(7)

ОВ С 417, 6.12.2017 г., стр. 87.

(8)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(9)

ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.

(10)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(11)

  ОВ C 24, 24.1.2017 г., стр. 1.

(12)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2018)0000.

Последно осъвременяване: 23 април 2018 г.Правна информация