Διαδικασία : 2017/2171(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0067/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0067/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.36

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0141

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 727kWORD 65k
23.3.2018
PE 613.472v02-00 A8-0067/2018

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2171(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Bart Staes

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2171(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της Αρχής(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0081/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής(4), και ιδίως το άρθρο 64,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0067/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2171(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της Αρχής(6),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(7) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0081/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής(9), και ιδίως το άρθρο 64,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0067/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2171(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0067/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών της(11), ο οριστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών («η Αρχή») για το οικονομικό έτος 2016 ανήλθε σε 36 491 378 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 9,19 % σε σύγκριση με το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρχή χρηματοδοτείται από συνεισφορά της Ένωσης (14 071 959 EUR, που αναλογεί στο 40 %) και από συνεισφορές εθνικών εποπτικών αρχών των κρατών μελών και παρατηρητών (22 419 419 EUR, που αναλογεί στο 60 %)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2016 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Ακαδημίας είναι αξιόπιστοι και οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Επακολούθηση της απαλλαγής για το 2012, το 2013 και το 2014

1.  επισημαίνει ότι, σε σχέση με μια παρατήρηση που διατυπώνεται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2012 όσον αφορά την εισφορά εκπαίδευσης, η οποία χαρακτηριζόταν «σε εξέλιξη» στις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2013 και του 2014, έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα από την Αρχή και έχουν υπογραφεί συμβάσεις με 26 σχολεία στα οποία φοιτούν παιδιά των μελών του προσωπικού ενώ η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη για άλλα τέσσερα σχολεία·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  αναγνωρίζει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 96,76 %, το οποίο αντιπροσωπεύει μείωση κατά 2,58 % σε σύγκριση με το 2015, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 88,67 %, που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 1,03 %· επισημαίνει ότι, κατά την Αρχή, το διαρκώς υψηλό αυτό ποσοστό εκτέλεσης οφείλεται στον καλό προγραμματισμό και στην επαρκή παρακολούθηση του προϋπολογισμού·

3.  επισημαίνει ότι, λόγω της αύξησης της ισοτιμίας του ευρώ έναντι της αγγλικής λίρας το 2016, η Αρχή ζήτησε μειωμένο διορθωτικό προϋπολογισμό ύψους 1 572 000 EUR·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Αρχή μείωσε περαιτέρω το συνολικό ποσοστό των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν, από 10 % το 2015 σε 8 % το 2016, στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει σημειωθεί ποτέ, στο πλαίσιο αύξησης του συνολικού προϋπολογισμού κατά 9 % μεταξύ των δύο ετών·

5.  επισημαίνει ότι οι μεταφορές είναι συχνά, εν μέρη ή εξ ολοκλήρου, δικαιολογημένες λόγω του πολυετούς χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως εάν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων από την Αρχή και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Μεταφορές πιστώσεων

6.  σημειώνει ότι, με βάση τους οριστικούς λογαριασμούς της, η Αρχή εκτέλεσε 34 μεταφορές πιστώσεων κατά τη διάρκεια του 2016· παρατηρεί ότι δεν σημειώθηκε καμία υπέρβαση του ορίου 10 % που αναφέρεται στο άρθρο 27 του δημοσιονομικού κανονισμού της Αρχής· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το επίπεδο και η φύση των μεταφορών πιστώσεων το 2016 κινήθηκαν εντός των ορίων των δημοσιονομικών κανόνων·

Πολιτική για τη σύναψη συμβάσεων και το προσωπικό

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι από τα 1164 τιμολόγια που εξόφλησε η Αρχή το 2016 μόνο 13 (0,9 %) εξοφλήθηκαν εκπρόθεσμα και ότι για τρίτο κατά σειρά έτος η Αρχή δεν κατέβαλε τόκους υπερημερίας·

8.  διαπιστώνει με βάση το οργανόγραμμα της Αρχής ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2016 είχαν πληρωθεί 126 θέσεις (από τις 127 θέσεις που έχουν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης), έναντι 118 το 2015· επισημαίνει ότι το προσωπικό της Αρχής αποτελείται κατά 50,3 % από γυναίκες και κατά 49,7 % από άνδρες· παρατηρεί με ικανοποίηση ότι η κατανομή του προσωπικού ανά φύλο είναι ισορροπημένη· εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, στο οποίο συμμετέχουν έξι άτομα του ίδιου φύλου·

9.  επισημαίνει ότι το 2016 ο μέσος όρος απουσίας των υπαλλήλων του Οργανισμού λόγω αναρρωτικής άδειας ήταν 7,45 ημέρες ανά υπάλληλο· παρατηρεί ότι η Αρχή δαπάνησε 800 GBP (+ΦΠΑ) ανά άτομο για δραστηριότητες στον τομέα της ευεξίας, όπως συνεδρίες υγιεινής και ασφάλειας και ετήσιες ιατρικές εξετάσεις·

10.  επισημαίνει ότι η πολιτική αβεβαιότητα που προέκυψε από το δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου 2016 στο Ηνωμένο Βασίλειο επηρέασε αρνητικά τα σχέδια προσλήψεων της Αρχής· καλεί την Αρχή να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις μελλοντικές εξελίξεις στα σχέδια προσλήψεών της·

11.  επισημαίνει ότι η Αρχή δε χρησιμοποιεί υπηρεσιακά οχήματα·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, διαφάνεια και δημοκρατία

12.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η Αρχή εφαρμόζει πολιτική σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων για το προσωπικό, καθώς και ειδική πολιτική για τα μέλη του συμβουλίου εποπτών και του διοικητικού συμβουλίου·

13.  επισημαίνει ότι αναφέρθηκαν 17 υποθέσεις σύγκρουσης συμφερόντων· επισημαίνει ότι οι εν λόγω υποθέσεις αφορούσαν δύο τύπους καταστάσεων, την κατοχή μετοχών και προηγούμενη επαγγελματική απασχόληση· σημειώνει επίσης ότι όλα τα μέλη του προσωπικού που δήλωσαν κατοχή μετοχών σε ιδρύματα είχαν αγοράσει τις μετοχές αυτές πριν από τον διορισμό τους στην Αρχή και τους ζητήθηκε να προβούν σε πώληση των εν λόγω μετοχών· λαμβάνει υπόψη ότι το 2017 ελέγχθηκαν εκ νέου αυτές οι υποθέσεις και επιβεβαιώθηκε ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι μετοχές είχαν πωληθεί· επισημαίνει, όσον αφορά την προηγούμενη επαγγελματική απασχόληση του προσωπικού, ότι το 2016 διερευνήθηκαν τρεις υποθέσεις και αποφασίστηκε να εφαρμοστούν μέτρα στο πλαίσιο των οποίων οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι δεν θα αναλάμβαναν καθήκοντα σχετιζόμενα με υποθέσεις που αφορούσαν τις αρμόδιες αρχές από τις οποίες οι υπάλληλοι αυτοί είχαν λάβει άδεια άνευ αποδοχών·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι δηλώσεις συμφερόντων και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του συμβουλίου εποπτών και του συμβουλίου διοίκησης, όπως επίσης του προέδρου, του εκτελεστικού διευθυντή και των διευθυντών της Αρχής, δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Αρχής·

15.  επισημαίνει ότι η διαδικασία δημοσίευσης των πρακτικών του συμβουλίου εποπτών βρίσκεται υπό αναθεώρηση, προκειμένου τα πρακτικά να εγκρίνονται με γραπτή διαδικασία και να δημοσιεύονται πριν από την επόμενη συνεδρίαση· καλεί την Αρχή να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όταν εγκριθεί η διαδικασία δημοσίευσης των πρακτικών·

16.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η Αρχή έχει θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας, σκοπός των οποίων είναι να εξασφαλίζεται ότι το προσωπικό της ενεργεί με ανεξαρτησία, αμεροληψία, αντικειμενικότητα, αφοσίωση και διαφάνεια·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την καθιέρωση δημόσιου μητρώου, το οποίο εξυπηρετεί τον σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας των δραστηριοτήτων της Αρχής, δεδομένου ότι περιλαμβάνει τις συναντήσεις υπαλλήλων της Αρχής με εξωτερικούς συμφεροντούχους, και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Αρχής·

18.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η Αρχή ανέπτυξε στρατηγική καταπολέμησης της απάτης για την περίοδο 2015-2017· επισημαίνει ότι η εφαρμογή της εν λόγω στρατηγικής συντονίζεται από μία ομάδα αρμόδια για την καταπολέμηση της απάτης, η οποία αποτελείται από τον υπεύθυνο δεοντολογίας και άλλα τρία μέλη του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων νομικών εμπειρογνωμόνων, και παρέχει υποχρεωτική κατάρτιση σε όλα τα μέλη του προσωπικού· επισημαίνει ότι διεξήχθη αξιολόγηση κινδύνου που περιλάμβανε όλες τις μονάδες και υπηρεσίες της Αρχής, με σκοπό να εντοπισθούν κίνδυνοι απάτης και να εκτιμηθούν η συχνότητα και η σοβαρότητα των κινδύνων που εκδηλώνονται στους συγκεκριμένους τομείς· καλεί την Αρχή να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής·

19.  παρατηρεί ότι η Αρχή ενέκρινε εσωτερική πολιτική για την καταγγελία δυσλειτουργιών και δημιούργησε έναν ασφαλή δίαυλο για την καταγγελία δυσλειτουργιών από το προσωπικό της·

20.  θεωρεί αναγκαίο να συγκροτηθεί ένα ανεξάρτητο όργανο ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και παραπομπής με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, προκειμένου να βοηθά τους καταγγέλτες να χρησιμοποιούν τους σωστούς διαύλους για να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες τους σχετικά με ενδεχόμενες παρατυπίες που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, με παράλληλη προστασία του απορρήτου και παροχή της αναγκαίας στήριξης και συμβουλών·

Κύρια επιτεύγματα

21.  χαιρετίζει τα τρία κύρια επιτεύγματα και τις επιτυχίες που αναφέρει η Αρχή για το 2016, και ειδικότερα:

–  την επιτυχημένη ανάπτυξη του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τον τραπεζικό τομέα στην Ένωση, με την έκδοση 12 κατευθυντηρίων γραμμών, επτά τελικών σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων και 15 τελικών σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων·

–  την επιτυχημένη παρακολούθηση διαφόρων πτυχών του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων μέσων της κατηγορίας 1 των ιδίων κεφαλαίων, των πρακτικών σε σχέση με τις αποδοχές, και σημαντικής μετατόπισης του κινδύνου στις τιτλοποιήσεις·

–  τη σημαντική πρόοδο στην εξασφάλιση της συνοχής των εποπτικών αξιολογήσεων, ελέγχων και μέτρων στα κράτη μέλη· στην έκθεση της Αρχής σχετικά με την εποπτική σύγκλιση τονίζεται η πρόοδος προς τη σύγκλιση των πρακτικών αξιολόγησης κινδύνου μετά την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για τη διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης και τη σύσταση και λειτουργία του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού·

Εσωτερικός έλεγχος

22.  επισημαίνει ότι, τον Φεβρουάριο του 2016, η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) διεξήγαγε πλήρη αξιολόγηση κινδύνου όλων των διαδικασιών της Αρχής (διοικητικών, οικονομικών, επιχειρησιακών και IT), ως βάση για την κατάρτιση του νέου στρατηγικού σχεδίου εσωτερικού λογιστικού ελέγχου για την περίοδο 2017-2019· επισημαίνει, ακόμα, ότι τον Νοέμβριο του 2016 διεξήχθη ο πρώτος έλεγχος σωμάτων εποπτικής σύγκλισης και προσφέρθηκε κατάρτιση· καλεί την Αρχή να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών·

23.  επισημαίνει ότι τον Σεπτέμβριο του 2016 η IAS διενήργησε έλεγχο επακολούθησης βάσει εγγράφων, όσον αφορά τις εκκρεμείς συστάσεις από τον λογιστικό έλεγχο του 2013· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι υπόλοιπες συστάσεις έχουν εφαρμοστεί κατάλληλα και αποτελεσματικά και έχουν κλείσει· επισημαίνει ότι το 2016 δεν εκδόθηκαν ούτε έκλεισαν κρίσιμης σημασίας συστάσεις, και ότι την 1η Ιανουαρίου 2017 δεν εκκρεμούσε καμία τέτοια σύσταση·

Λοιπές παρατηρήσεις

24.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το 2016 η Αρχή ανέπτυξε ποικίλες δραστηριότητες για να μειωθεί το οικολογικό αποτύπωμά της·

25.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε επισημάνσεις ειδικού θέματος για τους δύο οργανισμούς που εδρεύουν στο Λονδίνο, σε σχέση με την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση· επισημαίνει ότι, ενόψει της απόφασης σχετικά με τη μελλοντική έδρα της, η Αρχή γνωστοποίησε ως ενδεχόμενη υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις της το υπολειπόμενο κόστος ύψους 14 000 000 EUR που σχετίζεται με τη σύμβαση μίσθωσης των γραφείων της (βάσει της παραδοχής ότι θα έχει λυθεί έως το τέλος του 2020), καθώς και το γεγονός ότι δεν είναι δυνατό να εκτιμηθούν ακόμη άλλα έξοδα που συνεπάγεται ενδεχομένως μια τέτοια μετεγκατάσταση, όπως παραδείγματος χάριν το κόστος της μετεγκατάστασης των υπαλλήλων και των οικογενειών τους· επισημαίνει επίσης ότι είναι πιθανό τα έσοδα του Οργανισμού να μειωθούν στο μέλλον, ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ· καλεί την Αρχή να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με το κόστος της μετεγκατάστασης·

26.  επισημαίνει ότι η Αρχή έχει υπογράψει δωδεκαετή σύμβαση μίσθωσης με ημερομηνία λήξης την 8η Δεκεμβρίου 2026 και ότι, υπό κανονικές συμβατικές συνθήκες, υπάρχει υποχρέωση καταβολής του μισθώματος για το σύνολο της περιόδου· σημειώνει, πάντως, ότι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων η Αρχή είχε εξασφαλίσει μια ακυρωτική ρήτρα για το ήμισυ της διάρκειας της σύμβασης, της οποίας η ενεργοποίηση θα την απαλλάξει από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος για τα τελευταία έξι έτη· σημειώνει, ωστόσο, επίσης ότι η Αρχή έχει υποχρέωση να επιστρέψει το ήμισυ του κινήτρου (16 μήνες μισθώματος – ίσου με 3 246 216 EUR) που είχε λάβει κατά την έναρξη της σύμβασης, το οποίο βασιζόταν στην πλήρη 12ετή σύμβαση (32 μήνες δωρεάν) και ότι η επαναφορά του κτιρίου στην αρχική του κατάσταση πρέπει να έχει γίνει έως το τέλος της χρήσης του κτιρίου, ανεξάρτητα από το πότε θα αποχωρήσει ο μισθωτής· θεωρεί ότι θα πρέπει να αντληθούν διδάγματα από αυτή την εμπειρία για τη διαπραγμάτευση όλων των μελλοντικών συμβάσεων μίσθωσης·

27.  παρατηρεί με ικανοποίηση ότι η Επιτροπή τηρεί την Αρχή ενήμερη για τις εξελίξεις που την αφορούν σε σχέση με την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση· παρατηρεί ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Αρχής κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου·

28.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, για λόγους επιχειρησιακής συνέχειας, η πόλη που θα φιλοξενήσει τη νέα έδρα της Αρχής επιλέχτηκε μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα· τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επιτελέσει στο ακέραιο τον ρόλο που του αναλογεί κατά την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης·

29.  τονίζει ότι η Αρχή θα πρέπει, αφενός, να διασφαλίζει την πλήρη και εμπρόθεσμη εκτέλεση όλων των εργασιών που απορρέουν από το ρυθμιστικό πλαίσιο που έχει καθοριστεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και, αφετέρου, να φροντίζει να περιορίζεται στην άσκηση των καθηκόντων, να μην υπερβαίνει τα όρια της εντολής που της έχει ανατεθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην αρχή της αναλογικότητας, ούτως ώστε να βελτιστοποιηθεί η χρήση των πόρων και να επιτευχθούν οι στόχοι που της έχουν ανατεθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

30.  επισημαίνει τον κεντρικό ρόλο της Αρχής όσον αφορά την εξασφάλιση καλύτερης εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης με στόχο να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η αναγκαία διαφάνεια και μεγαλύτερη ασφάλεια για τη χρηματοπιστωτική αγορά της Ένωσης, ιδίως με τον συντονισμό της εποπτείας μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών, με τη συνεργασία, όπου χρειάζεται, με θεσμικά όργανα που έχουν αρμοδιότητες διεθνούς εποπτείας, καθώς και με την επίβλεψη της συνεπούς εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης· τονίζει ότι η συνεργασία αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε κλίμα εμπιστοσύνης· υπογραμμίζει ότι η Αρχή έχει τον ρόλο να συμβάλλει στη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών σε υψηλό επίπεδο στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, και να προωθεί τη σύγκλιση αυτή·

31.  σημειώνει ότι, με δεδομένο ότι ο φόρτος εργασίας της Αρχής μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο από τα ρυθμιστικά καθήκοντα στην επιβολή και την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εσωτερική ανακατανομή του προϋπολογισμού και του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής· κρίνει απαραίτητο να διαθέτει η Αρχή επαρκείς πόρους για την πλήρη άσκηση των καθηκόντων της, ούτως ώστε να είναι σε θέση, μεταξύ άλλων, να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε αύξηση του φόρτου εργασίας που προκύπτει από τα εν λόγω καθήκοντα, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ορθή ιεράρχηση προτεραιοτήτων όσον αφορά την κατανομή των πόρων και τη δημοσιονομική αποτελεσματικότητα· επισημαίνει, επιπλέον, ότι οποιαδήποτε αύξηση του φόρτου εργασίας της Αρχής μπορεί να αντιμετωπίζεται εσωτερικά, μέσω της ανακατανομής δημοσιονομικών πόρων ή ανθρώπινου δυναμικού, υπό την προϋπόθεση ότι η ανακατανομή αυτή αφενός δεν εμποδίζει την Αρχή να ασκεί πλήρως την εντολή της και αφετέρου εξασφαλίζει την ανεξαρτησία της Αρχής κατά την εκτέλεση των εποπτικών της καθηκόντων·

32.  υπογραμμίζει ότι οι πόροι που διατίθενται στην Αρχή θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με σαφή ιεράρχηση και ξεκάθαρη εστίαση στην εντολή της, προκειμένου οι επιδιωκόμενοι στόχοι να επιτυγχάνονται με αποδοτικό τρόπο· επισημαίνει την ανάγκη να αξιολογείται κατάλληλα και σε τακτική βάση το έργο της Αρχής, σε μια προσπάθεια για αποτελεσματική, διαφανή και αξιόπιστη χρήση των πόρων της·

33.  αναμένει από την Αρχή να παρέχει σε τακτική βάση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο επικαιροποιημένες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με το έργο της, ιδίως σε σχέση με την εκπόνηση δεσμευτικών τεχνικών προτύπων, γνωμών και κανόνων, ούτως ώστε να αποδεικνύεται η διαφάνειά της ενώπιον των πολιτών της Ένωσης και να καταδεικνύεται η προτεραιότητα που αποδίδει η Αρχή στην προστασία των καταναλωτών·

°

°  °

34.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... 2018(12) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

1.3.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2171(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Kay Swinburne

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  αναγνωρίζει ότι, κατά τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι πράξεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών («η Αρχή») στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το 2016 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές· καλεί την Αρχή να εξασφαλίσει ότι θα δοθεί η κατάλληλη συνέχεια και θα υλοποιηθούν οι συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  τονίζει ότι η Αρχή θα πρέπει αφενός να διασφαλίζει την πλήρη και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών που απορρέουν από το ρυθμιστικό πλαίσιο που έχει καθοριστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και αφετέρου να περιορίζεται στην άσκηση των καθηκόντων της, να μην υπερβαίνει τα όρια της εντολής που της έχει ανατεθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην αρχή της αναλογικότητας, ούτως ώστε να βελτιστοποιηθεί η χρήση των πόρων και να επιτευχθούν οι στόχοι που της έχουν ανατεθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

3.  επισημαίνει τον κεντρικό ρόλο της Αρχής όσον αφορά την εξασφάλιση καλύτερης εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης με στόχο να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η αναγκαία διαφάνεια και μεγαλύτερη ασφάλεια για τη χρηματοπιστωτική αγορά της Ένωσης, ιδίως με τον συντονισμό της εποπτείας μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών, με τη συνεργασία, όπου χρειάζεται, με θεσμικά όργανα που έχουν αρμοδιότητες διεθνούς εποπτείας, καθώς και με την επίβλεψη της συνεπούς εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης· τονίζει ότι η συνεργασία αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης· υπογραμμίζει ότι η Αρχή έχει τον ρόλο να συμβάλει στη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών σε υψηλό επίπεδο στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, και να προωθεί την εξέλιξη αυτή·

4.  σημειώνει ότι, με δεδομένο ότι ο φόρτος εργασίας της Αρχής μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο από τα ρυθμιστικά καθήκοντα στην επιβολή και την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εσωτερική ανακατανομή του προϋπολογισμού και του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής· κρίνει απαραίτητο να διαθέτει η Αρχή επαρκείς πόρους για την πλήρη άσκηση των καθηκόντων της, ούτως ώστε να είναι σε θέση, μεταξύ άλλων, να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε αύξηση του φόρτου εργασίας που προκύπτει από τα εν λόγω καθήκοντα, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ορθή ιεράρχηση προτεραιοτήτων όσον αφορά την κατανομή των πόρων και τη δημοσιονομική αποτελεσματικότητα· επισημαίνει, επιπλέον, ότι οποιαδήποτε αύξηση του φόρτου εργασίας της Αρχής μπορεί να αντιμετωπίζεται εσωτερικά, μέσω της ανακατανομής δημοσιονομικών πόρων ή ανθρώπινου δυναμικού, υπό την προϋπόθεση ότι η ανακατανομή αυτή αφενός δεν εμποδίζει την Αρχή να ασκεί πλήρως την εντολή της και αφετέρου εξασφαλίζει την ανεξαρτησία της Αρχής κατά την εκτέλεση των εποπτικών της καθηκόντων·

5.  υπογραμμίζει ότι οι πόροι που διατίθενται στην Αρχή θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με σαφή ιεράρχηση και ξεκάθαρη εστίαση στην εντολή της, προκειμένου οι επιδιωκόμενοι στόχοι να επιτυγχάνονται με αποδοτικό τρόπο· επισημαίνει την ανάγκη να αξιολογείται κατάλληλα και σε τακτική βάση το έργο της Αρχής, σε μια προσπάθεια για αποτελεσματική, διαφανή και αξιόπιστη χρήση των πόρων της·

6.  αναμένει από την Αρχή να παρέχει σε τακτική βάση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο επικαιροποιημένες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με το έργο της, ιδίως σε σχέση με την εκπόνηση δεσμευτικών τεχνικών προτύπων, γνωμών και κανόνων, ούτως ώστε να αποδεικνύεται η διαφάνειά της ενώπιον των πολιτών της Ένωσης και να καταδεικνύεται η προτεραιότητα που αποδίδει η Αρχή στην προστασία των καταναλωτών·

7.  θεωρεί ότι τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εποπτών και των ομάδων συμφεροντούχων, τα οποία διατίθενται στο κοινό, θα πρέπει να δημοσιεύονται πιο γρήγορα, προκειμένου να περιοριστεί περαιτέρω η υφιστάμενη χρονική υστέρηση και να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι συζητήσεις, οι θέσεις των μελών και η συμπεριφορά ως προς την ψήφο· τονίζει ότι η Αρχή πρέπει, δεδομένης της φύσης των καθηκόντων της, να αποδεικνύει τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων της, όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αλλά και στους πολίτες της Ένωσης· πιστεύει ότι η προσέγγιση του κοινού θα μπορούσε να βοηθηθεί με τη διαδικτυακή μετάδοση δραστηριοτήτων· επισημαίνει ότι θα πρέπει επίσης να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες που σχετίζονται με εσωτερικές συνεδριάσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του το γεγονός ότι, από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, η συγκεκριμένη Αρχή χαρακτηρίζεται από τον καταλληλότερο βαθμό δημοσιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τις συναντήσεις μελών του προσωπικού της με συμφεροντούχους· υπενθυμίζει τη σημασία της προστασίας των καταγγελτών για την ενίσχυση της διαφάνειας, της δημοκρατικής λογοδοσίας και του δημόσιου ελέγχου·

8.  υπενθυμίζει, στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη σημασία που έχει η ομαλή και οικονομικά αποδοτική μετεγκατάσταση από το Λονδίνο· καλεί την Αρχή να υπολογίσει όλες τις πιθανές δαπάνες, και επισημαίνει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η λειτουργία της Αρχής κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, για λόγους επιχειρησιακής συνέχειας, η πόλη που θα φιλοξενήσει τη νέα έδρα της Αρχής επιλέχτηκε μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα· επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο θα επιτελέσει πλήρως τον ρόλο του στην εφαρμογή της απόφασης αυτής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

1

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Calvet Chambon, Jan Keller, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Miguel Urbán Crespo, Roberts Zīle

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zbigniew Kuźmiuk, Edouard Martin

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

48

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF

Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Tibor Szanyi, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

1

-

EFDD

David Coburn

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ Ε 417 της 6.12.2017, σ. 87.

(2)

ΕΕ Ε 417 της 6.12.2017, σ. 87.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2022, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12.

(5)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(6)

ΕΕ Ε 417 της 6.12.2017, σ. 87.

(7)

ΕΕ Ε 417 της 6.12.2017, σ. 87.

(8)

ΕΕ L 298 της 26.10.2022, σ. 1.

(9)

ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12.

(10)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(11)

ΕΕ C 24 της 24.1.2017, σ. 1.

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2018)0000.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Μαρτίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου