Menettely : 2017/2171(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0067/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0067/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.36

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0141

MIETINTÖ     
PDF 315kWORD 60k
22.3.2018
PE 613.472v02-00 A8-0067/2018

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2171(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Bart Staes

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2171(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan pankkiviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan pankkiviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viranomaisen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (05941/2018 – C8-0081/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010(4) ja erityisesti sen 64 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0067/2018),

1.  myöntää Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajalle vastuuvapauden viranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan pankkiviranomaisen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä

(2017/2171(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan pankkiviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan pankkiviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viranomaisen vastauksen(6),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(7) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (05941/2018 – C8-0081/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(8) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010(9) ja erityisesti sen 64 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(10) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0067/2018),

1.  hyväksyy Euroopan pankkiviranomaisen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2171(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0067/2018),

A.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

B.  toteaa, että Euroopan pankkiviranomaisen tulo- ja menotaulukon(11) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 oli 36 491 378 euroa, mikä merkitsee 9,19 prosentin lisäystä vuoteen 2015 verrattuna; toteaa, että viranomaisen toiminta rahoitetaan unionin rahoitusosuudella (14 071 959 euroa eli 40 prosenttia) sekä jäsenvaltioiden ja tarkkailijoiden kansallisten valvontaviranomaisten rahoitusosuuksilla (22 419 419 euroa eli 60 prosenttia);

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan pankkiviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viranomaisen tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuosia 2012, 2013 ja 2014 koskevien vastuuvapausmenettelyjen seuranta

1.  toteaa, että viranomainen toteutti korjaavia toimia yhden tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2012 kertomukseen sisältyvän huomautuksen osalta, joka koski koulutusavustusta ja johon oli liitetty merkintä ”kesken” tilintarkastustuomioistuimen vuosien 2013 ja 2014 kertomuksissa, ja allekirjoitti sopimukset niiden 26 koulun kanssa, joita henkilöstön lapset käyvät, ja että neuvottelut ovat käynnissä neljän muun koulun kanssa;

Talousarvio- ja varainhallinto

2.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2016 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 96,76 prosenttia, mikä merkitsee 2,58 prosentin vähennystä vuoteen 2015 verrattuna, ja että maksumäärärahojen käyttöaste oli 88,67 prosenttia, mikä merkitsee 1,03 prosentin vähennystä; toteaa, että viranomaisen mukaan korkeana pysynyt toteutusaste johtuu talousarvion hyvästä suunnittelusta ja seurannasta;

3.  toteaa, että euron arvo nousi puntaan nähden vuonna 2016 ja siksi viranomainen joutui pyytämään lisätalousarviota, jolla määrärahoja vähennettiin 1 572 000 eurolla;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

4.  suhtautuu myönteisesti siihen, että viranomainen vähensi edelleen varainhoitovuodelta toiselle siirrettyjen sidottujen määrärahojen kokonaisosuutta 8 prosenttiin vuonna 2016, kun se oli ollut 10 prosenttia vuonna 2015; toteaa, että tämä on kaikkien aikojen alin taso ja että samoina vuosina kokonaistalousarvio kasvoi 9 prosenttia;

5.  toteaa, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle ovat usein osittain tai täysin perusteltuja virastojen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi, että ne eivät välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista eivätkä myöskään aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta etenkään, jos viranomainen suunnittelee ne etukäteen ja ilmoittaa niistä tilintarkastustuomioistuimelle;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

6.  toteaa viranomaisen tilinpäätöksestä, että se suoritti vuoden 2016 aikana 34 määrärahasiirtoa budjettikohdasta toiseen; panee merkille, että viranomaisen varainhoitoasetuksen 27 artiklassa tarkoitettua 10 prosentin rajaa ei ylitetty kertaakaan; panee tyytyväisenä merkille, että siirrot olivat vuonna 2016 määrältään ja luonteeltaan varainhoitosäännöissä asetettujen rajoitusten mukaisia;

Hankinnat ja henkilöstöpolitiikka

7.  pitää myönteisenä, että viranomaisen vuonna 2016 maksamista 1 164 laskusta vain 13 (0,9 prosenttia) maksettiin myöhässä ja että kolmantena peräkkäisenä vuonna viranomainen ei maksanut lainkaan viivästyskorkoja;

8.  panee viranomaisen henkilöstötaulukosta merkille, että 126 tointa (unionin talousarviossa hyväksytyistä 127 toimesta) oli täytettynä 31. joulukuuta 2016, kun määrä oli 118 vuonna 2015; toteaa, että viranomaisen henkilöstöstä 50,3 prosenttia on naisia ja 49,7 prosenttia miehiä; panee tyytyväisenä merkille, että henkilöstön sukupuolijakauma on tasapainoinen; pitää kuitenkin valitettavana johtokunnan kokoonpanoa, sillä sen kuusi jäsentä ovat kaikki samaa sukupuolta;

9.  toteaa, että vuonna 2016 viranomaisen henkilöstön jäsenten sairauspoissaolot olivat keskimäärin 7,45 päivää; panee merkille, että viranomainen käytti 800 Englannin puntaa (lisättynä arvonlisäverolla) henkeä kohden työhyvinvointitoimiin, kuten työterveyttä ja -turvallisuutta käsitteleviin tilaisuuksiin ja vuotuisiin lääkärintarkastuksiin;

10.  toteaa, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa 23. kesäkuuta 2016 järjestetyn kansanäänestyksen aiheuttama poliittinen epävarmuus vaikutti negatiivisesti viranomaisen palvelukseenottosuunnitelmiin; pyytää viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle palvelukseenottosuunnitelmien tulevasta kehityksestä;

11.  ottaa huomioon, ettei viranomainen käytä lainkaan virka-autoja;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus ja demokratia

12.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomaisella on henkilöstöön sovellettavat eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet sekä erityiset toimintaperiaatteet, joita sovelletaan hallintoneuvoston ja johtokunnan jäseniin;

13.  panee merkille 17 eturistiriitatapauksesta tehdyt ilmoitukset; toteaa tapausten koskeneen kahdentyyppisiä tilanteita, joko osakkeiden omistamista tai aiempaa työsuhdetta; toteaa lisäksi, että kaikki henkilöstön jäsenet, jotka ilmoittivat omistavansa osakkeita, olivat hankkineet ne ennen viranomaisen palvelukseen tuloa, ja heitä kehotettiin myymään ne; ottaa huomioon, että nämä tilanteet seulottiin uudelleen vuonna 2017, jolloin vahvistui, että kaikissa tapauksissa osakkeet oli myyty; toteaa henkilöstön aiempien työsuhteiden osalta, että vuonna 2016 tutkittiin kolme tapausta ja päätettiin ottaa käyttöön toimia, joiden mukaisesti kyseinen henkilöstö ei osallistuisi niitä toimivaltaisia viranomaisia koskeviin tapauksiin, joiden palveluksesta he olivat palkattomalla lomalla;

14.  pitää myönteisenä, että hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsenten sekä viranomaisen puheenjohtajan, toimitusjohtajan ja johtajien sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset ja ansioluettelot on julkistettu viranomaisen verkkosivustolla;

15.  panee merkille, että hallintoneuvoston pöytäkirjojen julkistamisprosessia ollaan parhaillaan muuttamassa siten, että ne hyväksytään kirjallisessa menettelyssä ja julkistetaan ennen seuraavaa kokousta; kehottaa viranomaista ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle, kun pöytäkirjojen julkistamisprosessi on hyväksytty;

16.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomaisella on eettiset ohjeet, joiden tarkoituksena on varmistaa, että sen henkilöstö toimii riippumattomasti, puolueettomasti, objektiivisesti, lojaalisti ja avoimesti;

17.  pitää myönteisenä, että on otettu käyttöön julkinen kokousrekisteri, jonka tarkoituksena on lisätä viranomaisen toiminnan avoimuutta raportoimalla viranomaisen henkilöstön ulkoisten sidosryhmien kanssa pitämistä kokouksista, ja että rekisteriin voi tutustua viranomaisen verkkosivustolla;

18.  panee tyytyväisenä merkille, että viranmainen on laatinut petostentorjuntastrategian vuosiksi 2015–2017; toteaa, että strategian täytäntöönpanoa koordinoivaan petostentorjuntatiimiin kuuluu eettisten asiain neuvonantaja ja kolme muuta henkilöstön keskuudesta valittua jäsentä, myös oikeudellisia asiantuntijoita, ja se antaa kaikille henkilöstöön kuuluville pakollista koulutusta; panee merkille, että viranomaisessa toimitettiin kaikki sen yksiköt ja osastot kattava riskinarviointi, jotta voitiin määrittää petosten riskit ja arvioida, kuinka usein toistuvia ja vakavia riskitilanteet voisivat olla kyseisillä aloilla; kehottaa viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle arvioinnin tuloksista;

19.  panee merkille, että viranomainen on hyväksynyt väärinkäytösten paljastamista koskevat sisäiset toimintaperiaatteet ja ottanut käyttöön henkilöstöään varten turvallisen kanavan väärinkäytösten paljastamiseksi;

20.  katsoo, että olisi perustettava riippumaton ilmoitus-, neuvonta- ja käsittelyelin, jolla on riittävästi määrärahoja, jotta voidaan auttaa väärinkäytösten paljastajia käyttämään oikeita kanavia unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvia mahdollisia väärinkäytöksiä koskevien tietojen paljastamiseen ja samalla varjella luottamuksellisuutta ja tarjota tarvittavaa tukea ja neuvontaa;

Tärkeimmät saavutukset

21.  on tyytyväinen viranomaisen vuonna 2016 määrittämiin kolmeen keskeiseen saavutukseen ja onnistumiseen, jotka ovat seuraavat:

–  se laati onnistuneesti pankkitoimintaa unionissa koskevan yhtenäisen sääntökirjan, johon kuuluu 12 ohjetta, 7 lopullista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnosta ja 15 lopullista teknisten sääntelystandardien luonnosta

–  se valvoi menestyksekkäästi yhtenäisen sääntökirjan eri näkökohtia, kuten omien varojen ensisijaisen lisäpääoman instrumentteja, palkkiokäytäntöjä ja arvopaperistamisvälineitä, joihin liittyy huomattavia riskien siirtoja

–  se edistyi merkittävästi pyrkiessään varmistamaan vakavaraisuuden kokonaisarvioiden sekä arviointi- ja valvontatoimien johdonmukaisuuden kaikissa jäsenvaltioissa, sillä sen raportissa valvonnan lähentymisestä korostettiin edistystä riskinarviointikäytäntöjen lähentämisessä sen jälkeen, kun viranomaisen valvontatarkastus- ja arviointiprosessia koskevat ohjeet oli pantu täytäntöön ja yhteinen valvontamekanismi oli perustettu ja toiminnassa;

Sisäinen tarkastus

22.  panee merkille, että komission sisäinen tarkastus toimitti helmikuussa 2016 kaikille viranomaisen prosesseille (hallinto- ja rahoitusprosessit sekä operatiiviset ja tietotekniset prosessit) kattavan riskinarvioinnin, jota on määrä käyttää perustana laadittaessa uutta strategista sisäisen tarkastuksen suunnitelmaa vuosiksi 2017–2019; toteaa myös, että marraskuussa 2016 toimitettiin ensimmäinen valvonnan lähentämistä koskeva tarkastus (kollegiot ja koulutus); kehottaa viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tarkastusten tuloksista;

23.  panee merkille, että komission sisäinen tarkastus toimitti syyskuussa 2016 vuoden 2013 tarkastuksessa annettujen, avoinna olevien suositusten seurantatarkastuksen asiakirjojen tarkastelun avulla; pitää myönteisenä, että jäljellä olevat suositukset on pantu täytäntöön riittävällä ja vaikuttavalla tavalla ja niiden käsittely on päätetty; toteaa, että vuonna 2016 ei annettu tai suljettu kriittisiä suosituksia eikä kriittisiä suosituksia ollut avoinna 1. tammikuuta 2017;

Muita huomautuksia

24.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen toteutti vuonna 2016 useita toimia ympäristöjalanjälkensä pienentämiseksi;

25.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuin laati kahden Lontoossa toimivan viraston osalta tiettyjä seikkoja painottavan kappaleen, joka koski Yhdistyneen kuningaskunnan päätöstä erota unionista; panee merkille, että odottaessaan päätöstä tulevasta sijainnistaan viranomainen esitti tilinpäätöksessään ehdollisina vastuina 14 000 000 euron kulut, jotka ovat jäljellä toimistotilojen vuokrasopimuksen kuluista (olettaen, että sopimus irtisanotaan vuoden 2020 loppuun mennessä), ja toteaa, että muutosta mahdollisesti aiheutuvia muita kuluja (esimerkiksi henkilöstön jäsenten ja heidän perheidensä muuttoon liittyvät kulut) ei voida vielä arvioida; ottaa myös huomioon, että tulevaisuudessa viranomaisen tulot mahdollisesti vähenevät, koska Yhdistynyt kuningaskunta on päättänyt erota unionista; kehottaa viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle muuton kustannuksista;

26.  toteaa, että viranomainen on allekirjoittanut 12 vuoden vuokrasopimuksen, jonka päättymispäivä on 8. joulukuuta 2026, ja että tavanomaisten sopimusehtojen mukaisesti vuokra on maksettava täysimääräisesti koko ajalta; toteaa kuitenkin, että viranomainen on neuvotellut irtautumislausekkeen sopimusjakson puoliväliin, mikä merkitsee, että jos lauseketta sovelletaan, viranomainen vapautuisi vuokranmaksuvelvoitteesta viimeisten kuuden vuoden ajalta; panee kuitenkin merkille, että viranomaisen velvollisuutena on maksaa takaisin puolet kannustimesta (16 kuukauden vuokra eli 3 246 216 euroa), jonka se sai sopimuksen alussa ja joka perustui täyteen 12 vuoden vuokra-aikaan (vapautus vuokranmaksusta 32 kuukauden ajalta), ja että rakennus on palautettava alkuperäiseen tilaan käyttökauden loppuun mennessä riippumatta siitä, milloin vuokralainen poistuu siitä; kehottaa ottamaan opiksi tästä tapauksesta kaikkien tulevien vuokrasopimusneuvottelujen yhteydessä;

27.  panee tyytyväisenä merkille, että komissio tiedottaa viranomaiselle siihen vaikuttavista tapahtumista, jotka liittyvät Yhdistyneen kuningaskunnan päätökseen erota unionista; huomauttaa, että siirtymäkauden aikana on huolehdittava viranomaisen toiminnasta;

28.  pitää myönteisenä viranomaisen työn jatkuvuuden kannalta, että kaupunki, jonne sen uusi päätoimipaikka sijoitetaan, valittiin kohtuullisessa ajassa; korostaa, että parlamentti huolehtii osaltaan kaikin tavoin kyseisen päätöksen panemisesta täytäntöön;

29.  tähdentää, että samalla kun viranomainen huolehtii siitä, että kaikki parlamentin ja neuvoston vahvistamasta säädöskehyksestä johtuvat tehtävät suoritetaan kaikilta osin ja määräajassa, sen olisi pitäydyttävä tarkasti tehtävissään eikä se saisi ylittää parlamentin ja neuvoston sille antamia toimivaltuuksia ja sen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota oikeasuhteisuuden periaatteeseen, jotta voidaan optimoida resurssien käyttö ja saavuttaa parlamentin ja neuvoston sille määräämät tavoitteet;

30.  korostaa viranomaisen keskeistä roolia varmistettaessa unionin rahoitusjärjestelmän parempi valvonta rahoitusvakauden varmistamiseksi, tarvittava avoimuus ja unionin rahoitusmarkkinoiden parempi turvallisuus erityisesti koordinoimalla kansallisten valvontaviranomaisten suorittamaa valvontaa, toimimalla tarvittaessa yhteistyössä kansainvälisestä valvonnasta vastaavien elinten kanssa ja valvomalla unionin oikeuden johdonmukaista soveltamista; korostaa, että tällaisessa yhteistyössä olisi vallittava luottamuksen ilmapiiri; korostaa viranomaisen roolia edistettäessä korkean tason valvontakäytänteiden lähentämistä kuluttajansuojan alalla;

31.  toteaa, että koska viranomaisen toiminnan painopiste on enenevässä määrin siirtymässä sääntelytehtävistä unionin oikeuden täytäntöönpanon valvontaan ja soveltamiseen, sen talousarvio ja henkilöresurssit olisi kohdennettava sisäisesti uudelleen; pitää olennaisena, että viranomaisella on riittävät resurssit tehtäviensä hoitamiseen kaikilta osin ja että se selviää myös näistä tehtävistä mahdollisesti aiheutuvasta ylimääräisestä työmäärästä, samalla kun varmistetaan asianmukainen priorisoinnin taso resurssien jaon ja budjettitehokkuuden osalta; korostaa lisäksi, että viranomaisen työmäärän mahdollista lisääntymistä voidaan kompensoida kohdentamalla talousarviovaroja tai henkilöstöä sisäisesti uudelleen edellyttäen, että tämä ei haittaa viraston tehtävien hoitamista miltään osin ja että varmistetaan viraston riippumattomuus valvontatehtäviensä hoitamisessa;

32.  korostaa, että viranomaisen käyttöön annettuja resursseja olisi käytettävä selkeiden prioriteettien mukaisesti ja keskittyen selvästi varsinaiseen toimeksiantoon, jotta tavoitteet saavutettaisiin tehokkaasti; toteaa, että on tarpeen arvioida viranomaisen toimintaa asianmukaisesti ja säännöllisin väliajoin, jotta sen resursseja voidaan käyttää tehokkaasti, avoimesti ja uskottavasti;

33.  odottaa, että viranomainen esittää parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti ajantasaiset ja kattavat tiedot työstään ja etenkin sitovien teknisten standardien, lausuntojen ja sääntöjen laatimiseen liittyvästä työstään, jotta se osoittaisi unionin kansalaisille toimivansa avoimesti ja pyrkivänsä ensisijaisesti suojelemaan kuluttajia;

°

°  °

34.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta [...] 2018 antamaansa päätöslauselmaan(12) erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta.

1.3.2018

TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2171(DEC))

Valmistelija: Kay Swinburne

EHDOTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan Euroopan pankkiviranomaisen vuodelta 2016 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset; kehottaa viranomaista varmistamaan tilintarkastustuomioistuimen suositusten asianmukaiset jatkotoimet ja täytäntöönpanon;

2.  tähdentää, että samalla kun viranomainen huolehtii siitä, että kaikki Euroopan parlamentin ja neuvoston vahvistamasta säädöskehyksestä johtuvat tehtävät suoritetaan kaikilta osin ja määräajassa, sen olisi pitäydyttävä tarkasti tehtävissään eikä se saisi ylittää Euroopan parlamentin ja neuvoston sille antamia toimivaltuuksia ja sen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota oikeasuhteisuuden periaatteeseen, jotta voidaan optimoida resurssien käyttö ja saavuttaa tavoitteet, jotka Euroopan parlamentti ja neuvosto viranomaiselle ovat määränneet;

3.  korostaa viranomaisen keskeistä roolia varmistettaessa unionin rahoitusjärjestelmän parempi valvonta rahoitusvakauden varmistamiseksi, tarvittava avoimuus ja unionin rahoitusmarkkinoiden parempi turvallisuus erityisesti koordinoimalla kansallisten valvontaviranomaisten suorittamaa valvontaa, toimimalla tarvittaessa yhteistyössä kansainvälisestä valvonnasta vastaavien elinten kanssa ja valvomalla unionin oikeuden johdonmukaista soveltamista; korostaa, että tällaisessa yhteistyössä olisi vallittava luottamuksen ilmapiiri; korostaa viranomaisen roolia edistettäessä korkean tason valvontakäytänteiden lähentämistä kuluttajansuojan alalla;

4.  toteaa, että koska viranomaisen toiminnan painopiste on enenevässä määrin siirtymässä sääntelytehtävistä unionin oikeuden täytäntöönpanon valvontaan ja soveltamiseen, sen talousarvio ja henkilöresurssit olisi kohdennettava sisäisesti uudelleen; pitää olennaisena, että viranomaisella on riittävät resurssit tehtäviensä hoitamiseen kaikilta osin ja että se selviää myös näistä tehtävistä mahdollisesti aiheutuvasta ylimääräisestä työmäärästä, samalla kun varmistetaan asianmukainen priorisoinnin taso resurssien jaon ja budjettitehokkuuden osalta; korostaa lisäksi, että viranomaisen työmäärän mahdollista lisääntymistä voidaan kompensoida kohdentamalla talousarviovaroja tai henkilöstöä sisäisesti uudelleen edellyttäen, että tämä ei haittaa viraston tehtävien hoitamista miltään osin ja että varmistetaan viraston riippumattomuus valvontatehtäviensä hoitamisessa;

5.  korostaa, että viranomaisen käyttöön annettuja resursseja olisi käytettävä selkeiden prioriteettien mukaisesti ja keskittyen selvästi varsinaiseen toimeksiantoon, jotta tavoitteet saavutettaisiin tehokkaasti; toteaa, että on tarpeen säännöllisesti arvioida viranomaisen toimintaa asianmukaisesti, jotta sen resursseja voidaan käyttää tehokkaammin, avoimemmin ja uskottavammin;

6.  odottaa, että viranomainen esittää parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti ajantasaiset ja kattavat tiedot työstään ja etenkin sitoviin teknisiin standardeihin, lausuntoihin ja sääntöihin liittyvästä työstään, jotta se osoittaisi unionin kansalaisille toimivansa avoimesti ja osoittaisi myös pyrkivänsä ensisijaisesti suojelemaan kuluttajia;

7.  katsoo, että hallintoneuvoston ja sidosryhmien kokousten julkisesti saatavilla olevat pöytäkirjat olisi julkaistava ripeämmin, jotta voidaan entisestään lyhentää kokousten ja pöytäkirjojen julkaisemisen välistä nykyistä viivettä sekä antaa parempi käsitys käydyistä keskusteluista sekä jäsenten kannoista ja äänestyskäyttäytymisestä; pitää viranomaisen tehtävien luonteen perusteella välttämättömänä, että se toimii avoimesti niin parlamenttiin ja neuvostoon nähden kuin unionin kansalaisiin nähden; katsoo, että yleisö voitaisiin saavuttaa paremmin lähettämällä tapahtumia suoratoistona verkossa; korostaa, että myös sisäisiä kokouksia koskevien asiakirjojen ja tietojen saatavuutta olisi parannettava; pitää myönteisenä, että Euroopan valvontaviranomaisista juuri pankkiviranomainen ilmaisee asianmukaisimmin tietoja, jotka koskevat sen henkilöstön ja sidosryhmien välisiä kokouksia; muistuttaa väärinkäytösten paljastajien suojelemisen merkityksestä avoimuuden lisäämisessä sekä demokraattisen vastuuvelvollisuuden ja julkisen valvonnan parantamisessa;

8.  muistuttaa Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eroon liittyen, että viranomaisen muutto Lontoosta on tärkeää hoitaa sujuvasti ja kustannustehokkaasti; kehottaa viranomaista laskemaan kaikki mahdolliset kustannukset ja huomauttaa, että siirtymäkauden aikana on huolehdittava viranomaisen toimivuudesta;

9.  pitää myönteisenä viranomaisen työn jatkuvuuden kannalta, että kaupunki, jonne sen uusi päätoimipaikka sijoitetaan, valittiin kohtuullisessa ajassa; korostaa, että parlamentti huolehtii osaltaan kaikin tavoin kyseisen päätöksen panemisesta täytäntöön.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

27.2.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

48

1

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Enrique Calvet Chambon, Jan Keller, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Miguel Urbán Crespo, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Zbigniew Kuźmiuk, Edouard Martin

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

48

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF

Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Tibor Szanyi, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

1

-

EFDD

David Coburn

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 87.

(2)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 87.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.

(5)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 87.

(7)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 87.

(8)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.

(10)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

  EUVL C 24, 24.1.2017, s. 1.

(12)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2018)0000.

Päivitetty viimeksi: 11. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö