Postupak : 2017/2171(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0067/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0067/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.36

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0141

IZVJEŠĆE     
PDF 641kWORD 62k
22.3.2018
PE 613.472v02-00 A8-0067/2018

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2016.

(2017/2171(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Bart Staes

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2016.

(2017/2171(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2016., s odgovorom Nadzornog tijela(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Nadzorno tijelo treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0081/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ(4), a posebno njezin članak 64.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0067/2018),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za izvršenje proračuna Nadzornog tijela za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2016.

(2017/2171(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2016., s odgovorom Nadzornog tijela(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Nadzorno tijelo treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0081/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ(9), a posebno njezin članak 64.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0067/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2016.

(2017/2171(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0067/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrog upravljanja ljudskim resursima;

B.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(11) konačni proračun Europskog nadzornog tijela za bankarstvo („Nadzorno tijelo”) za financijsku godinu 2016. iznosio 36 491 378 EUR, što je povećanje od 9,19 % u odnosu na 2015. godinu; budući da se Nadzorno tijelo financira iz doprinosa Unije (14 071 959 EUR, što odgovara udjelu od 40 %) i doprinosa nacionalnih nadzornih tijela država članica i promatrača (22 419 419 EUR, što odgovara udjelu od 60 %);

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Nadzornog tijela pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnica za 2012., 2013. i 2014.

1.  prima na znanje da je, u vezi s jednom napomenom iznesenom u izvješću Revizorskog suda za 2012. o doprinosu za obrazovanje, kojoj je u izvješćima Revizorskog suda za 2013. i 2014. dodana pripomena „u tijeku”, Nadzorno tijelo poduzelo korektivne mjere te da su potpisani ugovori s 26 škola koje pohađaju djeca članova osoblja, dok su pregovori s još 4 škole i dalje u tijeku;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  potvrđuje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2016. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 96,76 %, što je smanjenje od 2,58 % u usporedbi s 2015., te da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 88,67 %, što predstavlja smanjenje od 1,03 %; prima na znanje od Nadzornog tijela da je kontinuirana visoka stopa izvršenja rezultat dobrog planiranja i praćenja proračuna;

3.  napominje da je zbog povećanja vrijednosti eura u odnosu na britansku funtu 2016. godine Nadzorno tijelo zatražilo smanjenje u iznosu od 1 572 000 EUR u okviru izmjene proračuna;

Obveze i prijenosi

4.  pozdravlja činjenicu da je Nadzorno tijelo dodatno smanjilo ukupnu razinu prenesenih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza s 10 % u 2015. na 8 % u 2016., što je najniža razina u povijesti u kontekstu povećanja ukupnog proračuna za 9 % između te dvije godine;

5.  ističe da su prijenosi često djelomično ili u potpunosti opravdani višegodišnjom prirodom operativnih programa agencija te da ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna, niti su uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebno ako ih Nadzorno tijelo planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Prijenosi

6.  iz njegovih završnih financijskih izvještaja prima na znanje da je Nadzorno tijelo tijekom 2016. izvršilo 34 proračunska prijenosa; primjećuje da ograničenje od 10 % iz članka 27. Financijske uredbe Nadzornog tijela nije nikad premašeno; sa zadovoljstvom primjećuje da su razina i narav prijenosa sredstava tijekom 2016. ostale u granicama financijskih pravila;

Politike javne nabave i zapošljavanja

7.  pozdravlja činjenicu da je, od 1164 plaćena računa Nadzornog tijela iz 2016., samo njih 13 (0,9 %) plaćeno sa zakašnjenjem te da Nadzorno tijelo treću godinu za redom nije moralo platiti zatezne kamate;

8.  na temelju plana radnih mjesta Nadzornog tijela primjećuje da je 126 mjesta (od ukupno 127 radnih mjesta odobrenih u skladu s proračunom Unije) bilo popunjeno na dan 31. prosinca 2016. u usporedbi sa 118 radnih mjesta 2015. godine; primjećuje da osoblje Nadzornog tijela čini 50,3 % žena i 49,7 % muškaraca; sa zadovoljstvom primjećuje da je raspodjela osoblja prema spolu dobro uravnotežena; međutim, žali zbog sastava upravnog odbora, u kojem se nalazi šest osoba istog spola;

9.  napominje da je tijekom 2016. svaki član osoblja Nadzornog tijela u prosjeku bio odsutan s posla zbog bolovanja 7,45 dana; primjećuje da je Nadzorno tijelo potrošilo 800 GBP (+ PDV) po osobi na aktivnosti za dobrobit, kao što su predavanja o zdravlju i sigurnosti te godišnji liječnički pregledi;

10.  napominje da je politička nesigurnost nastala nakon referenduma Ujedinjene Kraljevine 23. lipnja 2016. negativno utjecala na planove zapošljavanja Nadzornog tijela; poziva Nadzorno tijelo da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o budućim promjenama u svojim planovima zapošljavanja;

11.  primjećuje da Nadzorno tijelo ne koristi službena vozila;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa, transparentnost te demokratičnost

12.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Nadzorno tijelo za osoblje uvelo politiku o sprečavanju sukoba interesa, kao i posebnu politiku koje se primjenjuje na članove Odbora nadzornih tijela i upravnog odbora;

13.  napominje da je prijavljeno 17 slučajeva sukoba interesa; napominje da su se ti slučajevi odnosili na dvije vrste situacija, posjedovanje dionica i prethodno zaposlenje; također napominje da su svi članovi osoblja koji su prijavili da posjeduju dionice u institucijama stekli te dionice prije zaposlenja u Nadzornom tijelu te da se od njih tražilo da ih prodaju; prima na znanje da je 2017. ponovljen pregled takvih slučajeva te je potvrđeno da su dionice u svim slučajevima prodane; napominje da su 2016. godine ispitana tri slučaja prethodnog zaposlenja osoblja, nakon čega je odlučeno da će se donijeti mjere prema kojima dotično osoblje neće sudjelovati u slučajevima koji se odnose na nadležna tijela u kojima koriste pravo na neplaćeni dopust;

14.  pozdravlja činjenicu da su izjave o financijskim interesima i životopisi članova Odbora nadzornih tijela i upravnog odbora, kao i predsjednika Nadzornog tijela te izvršnog direktora i direktorâ objavljeni na internetskim stranicama Nadzornog tijela;

15.  napominje da se postupak objave zapisnika Odbora nadzornih tijela revidira tako da se zapisnik odobrava pisanim postupkom i objavljuje prije sljedećeg sastanka; poziva Nadzorno tijelo da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti kada postupak za objavljivanje zapisnika bude odobren;

16.  sa zadovoljstvom primjećuje da su u Nadzornom tijelu na snazi etičke smjernice, kojima se želi osigurati da njegovo osoblje djeluje neovisno, nepristrano, objektivno, lojalno i transparentno;

17.  pozdravlja uvođenje javnog registra sastanaka, koji služi povećanju transparentnosti aktivnosti Nadzornog tijela tako što izvješćuje o sastancima koje je osoblje Nadzornog tijela održalo s vanjskim dionicima te pozdravlja činjenicu da je taj registar dostupan na internetskoj stranici Nadzornog tijela;

18.  sa zadovoljstvom napominje da je Nadzorno tijelo razvilo strategiju za borbu protiv prijevara za razdoblje 2015. – 2017.; napominje da se skupina za suzbijanje prijevara, koja je zadužena za koordinaciju provedbe te strategije, sastoji od službenika za etiku i tri ostala člana koji dolaze iz redova osoblja, uključujući pravne stručnjake, te da organizira obvezne tečajeve za sve članove osoblja; prima na znanje da je provedena procjena rizika koja je uključivala sve jedinice i službe Nadzornog tijela kako bi se otkrili rizici od prijevara i procijenilo koliko često dolazi do rizičnih događaja u tim područjima i koliko oni mogu biti ozbiljni; poziva Nadzorno tijelo da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o ishodu te procjene rizika;

19.  primjećuje da je Nadzorno tijelo usvojilo unutarnju politiku o zviždačima i za svoje osoblje uvelo siguran kanal za prijavljivanje nepravilnosti;

20.  ističe da je potrebno osnovati nezavisno tijelo za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje s dostatnim proračunskim sredstvima kako bi se pomoglo zviždačima da preko odgovarajućih kanala dostave informacije o mogućim nepravilnostima koje utječu na financijske interese Unije, pri čemu bi se štitila njihova povjerljivost i nudila potrebna potpora i savjeti;

Glavna postignuća

21.  pozdravlja tri glavna postignuća i uspjeha koje je Nadzorno tijelo istaknulo za 2016., a to su:

–  uspješan dovršetak jedinstvenog pravilnika za bankarstvo u Uniji sastavljanjem 12 smjernica, 7 završnih nacrta provedbenih tehničkih standarda i 15 konačnih nacrta regulatornih tehničkih standarda;

–  uspješno praćenje različitih aspekata jedinstvenog pravilnika, uključujući instrumente dodatnog osnovnog kapitala vlastitih sredstava, prakse primitaka i prijenose značajnog rizika u sekuritizacijama;

–  znatan napredak u osiguravanju dosljednosti nadzornih provjera, ocjena i nadzornih mjera u svim državama članicama, pri čemu je u svojem izvješću o konvergenciji u području nadzora naglasio napredak u konvergenciji prakse procjene rizika nakon provedbe nadzorne provjere i smjernica za postupak ocjenjivanja Nadzornog tijela te nakon uspostave i pokretanja jedinstvenog nadzornog mehanizma;

Unutarnja revizija

22.  napominje da je u veljači 2016. Služba Komisije za unutarnju reviziju (IAS) provela temeljitu procjenu rizika svih postupaka Nadzornog tijela (administrativnih, financijskih, operativnih i informacijsko-tehnoloških) kao temelj za pripremu novog strateškog plana unutarnje revizije za razdoblje 2017. – 2019.; nadalje napominje da je u studenom 2016. održana prva revizija konvergencije u području nadzora – kolegiji i osposobljavanje; poziva Nadzorno tijelo da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o ishodima tih revizija;

23.  napominje da je u rujnu 2016. Služba Komisije za unutarnju reviziju provela provjeru dokumentacije preostalih preporuka iz revizije za 2013.; pozdravlja činjenicu da su preostale preporuke adekvatno i učinkovito provedene i zaključene; primjećuje da tijekom 2016. nije izdana ni zaključena nijedna ključna preporuka te da 1. siječnja 2017. nijedna ključna preporuka nije bila neriješena;

Druge primjedbe

24.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Nadzorno tijelo 2016. sudjelovalo u raznim aktivnostima kako bi smanjilo svoj ekološki otisak;

25.  napominje da je Revizorski sud izdao odlomak s posebnom napomenom u pogledu dvije agencije sa sjedištem u Londonu, koji se odnosi na odluku Ujedinjene Kraljevine da se povuče iz Unije; napominje da je Nadzorno tijelo, s obzirom na odluku o budućoj lokaciji, preostale troškove od 14 000 000 EUR povezane s ugovorom o najmu uredskih prostora u svojim financijskim izvještajima prikazalo kao potencijalne obveze (ako se ugovor raskine do kraja 2020. godine) te napominje da se ostali eventualni troškovi povezani s promjenom lokacije, kao što je primjerice preseljenje osoblja i njihovih obitelji, još ne mogu procijeniti; nadalje, napominje da je moguće da će se prihodi Nadzornog tijela zbog odluke Ujedinjene Kraljevine o povlačenju iz Unije u budućnosti smanjiti; poziva Nadzorno tijelo da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o troškovima preseljenja;

26.  prima na znanje da je Nadzorno tijelo potpisalo dvanaestogodišnji ugovor o najmu koji istječe 8. prosinca 2026. i da pod normalnim ugovornim uvjetima postoji odgovornost za plaćanje cjelokupnog najma za cijelo razdoblje; međutim, primjećuje da je Nadzorno tijelo u okviru pregovora dogovorilo klauzulu o izlasku iz ugovora na sredini razdoblja, što znači da bi Nadzorno tijelo u slučaju izvršavanja te klauzule bilo oslobođeno obveze plaćanja najma za završnih šest godina; međutim, napominje da Nadzorno tijelo ima obvezu otplatiti polovicu poticaja (16 mjesečnih najamnina, u vrijednosti od 3 246 216 EUR) koji je bilo primilo na početku ugovora i koji je dodijeljen na temelju svih 12 godina trajanja ugovora (32 mjeseca bez najamnine) te da na kraju najma mora zgradu vratiti u prvotno stanje, bez obzira na to kada napusti zgradu; preporučuje da se iz tog iskustva izvuku pouke za pregovore o svim budućim ugovorima o najmu;

27.  sa zadovoljstvom primjećuje da Komisija redovito izvještava Nadzorno tijelo o razvoju događaja u vezi s odlukom Ujedinjene Kraljevine da se povuče iz Unije koji utječu na njegovo djelovanje; primjećuje da se tijekom prijelaznog razdoblja mora osigurati funkcioniranje Nadzornog tijela;

28.  pozdravlja činjenicu što je, u interesu kontinuiteta rada, grad koji će biti novo sjedište Nadzornog tijela za bankarstvo odabran u razumnom roku; naglašava da će Parlament u potpunosti ispuniti svoju ulogu u primjeni te odluke;

29.  naglašava da bi se Nadzorno tijelo, uz vođenje računa o tome da se svi zadaci koji proizlaze iz regulatornog okvira koji su utvrdili Parlament i Vijeće provedu u cijelosti i u zadanom roku, trebalo pomno pridržavati zadaća i da ne bi trebalo prekoračivati ovlasti izvan zadaća koje su mu povjerili Parlament i Vijeće te da bi posebnu pozornost trebalo posvetiti načelu proporcionalnosti kako bi se resursi koristili na najbolji način i ostvarili ciljevi koje su mu odredili Parlament i Vijeće;

30.  ističe ključnu ulogu Nadzornog tijela u jamčenju boljeg nadzora nad financijskim sustavom Unije kako bi se osigurala financijska stabilnost, potrebna transparentnost i veća sigurnost financijskog tržišta Unije, posebno usklađivanjem nadzora među nacionalnim nadzornim tijelima, suradnjom prema potrebi s institucijama nadležnima za međunarodni nadzor, kao i nadzorom nad dosljednom primjenom prava Unije; naglašava da bi se takva suradnja trebala temeljiti na povjerenju; ističe ulogu Nadzornog tijela u pružanju doprinosa konvergentnim nadzornim praksama na visokoj razini u području zaštite potrošača i njihovu promicanju;

31.  napominje da bi se, s obzirom na to da se radno opterećenje Nadzornog tijela sve više preusmjerava s regulatornih zadaća na provođenje i primjenu prava Unije, proračunska sredstva i osoblje Nadzornog tijela trebali interno preraspodijeliti; smatra da je bitno da Nadzorno tijelo raspolaže dostatnim sredstvima za potpuno izvršavanje svojih zadaća, što uključuje rješavanje svakog dodatnog radnog opterećenja koje je potrebno za izvršavanje tih zadaća, jamčeći istodobno odgovarajuću razinu utvrđivanja prioriteta kada je riječ o dodjeli sredstava i proračunskoj učinkovitosti; usto ističe da se svako povećanje njegova radnog opterećenja može riješiti internim preraspodjelama proračunskih sredstava i osoblja uz uvjet da se time ne dovodi u pitanje potpuno izvršenje ovlasti Nadzornog tijela i da se time jamči neovisnost Nadzornog tijela u obavljanju nadzornih zadaća;

32.  naglašava da bi se sredstva kojima raspolaže Nadzorno tijelo trebala koristiti u skladu s utvrđenim prioritetima i s jasnim usmjerenjem na ovlasti kako bi se na taj način mogli učinkovito ostvariti željeni ciljevi; navodi potrebu za propisnom ocjenom rada Nadzornog tijela na redovitoj osnovi radi djelotvorne, transparentne i vjerodostojne raspodjele njegovih sredstava;

33.  očekuje da Nadzorno tijelo redovito, pravodobno i iscrpno izvještava Parlament i Vijeće o svojim aktivnostima, posebno u pogledu utvrđivanja obvezujućih tehničkih standarda, mišljenja i pravila, kako bi pokazalo transparentnost u odnosu na građane Unije i dokazalo da se zaštita potrošača smatra prioritetom;

°

°  °

34.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju... 2018.(12) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

1.3.2018

MIŠLJENJE Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2016.

(2017/2171(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Kay Swinburne

PRIJEDLOZI

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  potvrđuje da su, prema mišljenju Revizorskog suda, transakcije prikazane u godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za bankarstvo („Nadzorno tijelo”) za 2016. godinu zakonite i pravilne u svim značajnim aspektima; poziva Nadzorno tijelo da se pobrine o odgovarajućim popratnim mjerama i provedbi preporuka Revizorskog suda;

2.  naglašava da bi se Nadzorno tijelo, uz vođenje računa o tome da se svi zadaci koji proizlaze iz regulatornog okvira koji su utvrdili Europski parlament i Vijeće provedu u cijelosti i u zadanom roku, trebalo pomno pridržavati zadaća i da ne bi trebalo prekoračivati ovlasti izvan zadaća koje su mu povjerili Europski parlament i Vijeće te da bi posebnu pozornost trebalo posvetiti načelu proporcionalnosti kako bi se resursi koristili na najbolji način i ostvarili ciljevi koje su mu odredili Europski parlament i Vijeće;

3.  ističe ključnu ulogu Nadzornog tijela u jamčenju boljeg nadzora nad financijskim sustavom Unije kako bi se osigurala financijska stabilnost, potrebna transparentnost i veća sigurnost financijskog tržišta Unije, posebno usklađivanjem nadzora među nacionalnim nadzornim tijelima, suradnjom prema potrebi s institucijama nadležnima za međunarodni nadzor, kao i nadzorom nad dosljednom primjenom prava Unije; naglašava da bi se takva suradnja trebala temeljiti na povjerenju; ističe ulogu Nadzornog tijela za pružanje doprinosa konvergentnim nadzornim praksama na visokoj razini u području zaštite potrošača i njihovo promicanje;

4.  napominje da bi se, s obzirom na to da se djelovanje Nadzornog tijela sve više preusmjerava s regulatornih zadaća na provođenje i primjenu prava Unije, proračun i ljudski resursi Nadzornog tijela trebali interno preraspodijeliti; smatra da je bitno da Nadzorno tijelo raspolaže dostatnim sredstvima za potpuno izvršavanje svojih zadaća, što uključuje i učinkovito hvatanje u koštac sa svakim dodatnim radnim opterećenjem koje je potrebno za izvršavanje tih zadaća, jamčeći istodobno odgovarajuću razinu utvrđivanja prioriteta kada je riječ o dodjeli sredstava i proračunskoj učinkovitosti; usto ističe da se svako povećanje njegova radnog opterećenja može riješiti internim preraspodjelama proračunskih sredstava i osoblja uz uvjet da se time ne dovodi u pitanje potpuno izvršenje mandata Nadzornog tijela i da se time jamči neovisnost Nadzornog tijela u obavljanju nadzornih zadaća;

5.  naglašava da bi se sredstva kojima raspolaže Nadzorno tijelo trebala koristiti u skladu s utvrđenim prioritetima i s jasnim usmjerenjem na mandat kako bi se na taj način mogli učinkovito ostvariti utvrđeni ciljevi; navodi potrebu za propisnom ocjenom rada Nadzornog tijela na redovitoj osnovi radi djelotvorne, transparentne i vjerodostojne raspodjele njegovih sredstava;

6.  očekuje da Nadzorno tijelo redovito, pravodobno i iscrpno izvještava Europski parlament i Vijeće o svojim aktivnostima, posebno u pogledu razrade obvezujućih tehničkih standarda, mišljenja i normi, kako bi pokazalo transparentnost u odnosu na građane Unije i dokazalo da se zaštita potrošača smatra prioritetom;

7.  smatra da bi se zapisnici sjednica Odbora nadzornih tijela i Interesne skupine, koji su javno dostupni, trebali brže objavljivati kako bi se smanjilo vrijeme između održavanja sjednica i objave zapisnika i kako bi se pružio bolji uvid u održane rasprave, stajališta članova i načine na koji glasuju; s obzirom na prirodu zadaće Nadzornog tijela ustraje u obveznoj transparentnosti koju ono mora pokazivati ne samo u odnosu s Europskim parlamentom i Vijećem već i u pogledu svih građana Unije; smatra da bi se do javnosti moglo bolje doprijeti prijenosom događaja uživo na internetu; ističe da bi pristup dokumentima i informacijama s internih sastanaka također trebao biti olakšan; pozdravlja činjenicu da Nadzorno tijelo, među svim europskim nadzornim tijelima, ima najprimjereniji opseg otkrivanja informacija o sastancima svojeg osoblja s dionicima; podsjeća na važnost zaštite zviždača radi unapređenja transparentnosti, demokratske odgovornosti i javne kontrole.

8.  podsjeća, u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, na važnost neometanog i cjenovno povoljnog preseljenja iz Londona; poziva Nadzorno tijelo da povede računa o svim potencijalnim troškovima te smatra da je potrebno zajamčiti njegovo funkcioniranje tijekom prijelaznog razdoblja;

9.  pozdravlja činjenicu što je, u interesu kontinuiteta rada agencije, grad koji će biti novo sjedište Europskog nadzornog tijela za bankarstvo odabran u razumnom roku; naglašava da će Europski parlament u potpunosti ispuniti svoju ulogu u primjeni te odluke;

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

27.2.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

48

1

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Enrique Calvet Chambon, Jan Keller, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Miguel Urbán Crespo, Roberts Zīle

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Zbigniew Kuźmiuk, Edouard Martin

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

48

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF

Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Tibor Szanyi, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

1

-

EFDD

David Coburn

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 417, 6.12.2017., str. 87.

(2)

SL C 417, 6.12.2017., str. 87.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 331, 15.12.2010., str. 12.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 417, 6.12.2017., str. 87.

(7)

SL C 417, 6.12.2017., str. 87.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 331, 15.12.2010., str. 12.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

  SL C 24, 24.1.2017., str. 1.

(12)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posljednje ažuriranje: 11. travnja 2018.Pravna napomena