Procedūra : 2017/2171(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0067/2018

Pateikti tekstai :

A8-0067/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.36

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0141

PRANEŠIMAS     
PDF 717kWORD 60k
22.3.2018
PE 613.472v02-00 A8-0067/2018

dėl Europos bankininkystės institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2171(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Bart Staes

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos bankininkystės institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2171(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos bankininkystės institucijos 2016 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos bankininkystės institucijos 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Institucijos atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0081/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB(4), ypač į jo 64 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8–0067/2018),

1.  patvirtina Europos bankininkystės institucijos vykdomajam direktoriui, kad Institucijos 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos bankininkystės institucijos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos bankininkystės institucijos 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2017/2171(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos bankininkystės institucijos 2016 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos bankininkystės institucijos 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Institucijos atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0081/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB(9), ypač į jo 64 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(10), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8–0067/2018),

1.  pritaria Europos bankininkystės institucijos 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos bankininkystės institucijos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos bankininkystės institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2017/2171(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos bankininkystės institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8–0067/2018),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją ir užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

B.  kadangi, remiantis Europos bankininkystės institucijos (toliau – Institucija) pajamų ir išlaidų suvestine(11), galutinis jos 2016 finansinių metų biudžetas buvo 36 491 378 EUR, t. y. 9,19 proc. didesnis, palyginti su 2015 m.; kadangi Institucija yra finansuojama iš Sąjungos įnašo (14 071 959 EUR, t. y. 40 proc.) ir valstybių narių nacionalinių priežiūros institucijų ir stebėtojų įnašų (22 419 419 EUR, t. y. 60 proc.);

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos bankininkystės institucijos 2016 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad Institucijos 2016 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesnės priemonės, susijusios su 2012, 2013 ir 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimais

1.  pažymi, kad Institucija ėmėsi taisomųjų veiksmų dėl vienos 2012 m. Audito Rūmų ataskaitoje pateiktos pastabos dėl indėlio į švietimą, kuri 2013 ir 2014 m. Audito Rūmų ataskaitose buvo pažymėta kaip „vykdoma“, ir pasirašė sutartis su 26 mokyklomis, kurias lanko darbuotojų vaikai, o su dar 4 mokyklomis šiuo metu deramasi;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  pripažįsta, kad dėl 2016 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 96,76 proc. (t. y. 2,58 proc. mažesnis, palyginti su 2015 m.), o mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 88,67 proc. (t. y. sumažėjo 1,03 proc.); remdamasis Institucijos atsakymu, pripažįsta, kad šis aukštas įvykdymo lygis yra nuolat užtikrinamas dėl gero biudžeto planavimo ir stebėsenos;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad, 2016 m. padidėjus euro vertei Jungtinės Karalystės svaro sterlingų atžvilgiu, Institucija paprašė taisomąjį biudžetą sumažinti 1 572 000 EUR;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

4.  palankiai vertina tai, kad 2016 m. Institucija dar labiau sumažino bendrą įsipareigotų asignavimų perkėlimų į kitus metus lygį iki 8 proc. (2015 m. šis lygis siekė 10 proc.) – tai yra mažiausias lygis atsižvelgiant į tai, kad bendras biudžetas per šiuos dvejus metus padidėjo 9 proc.;

5.  nurodo, kad dažnai perkėlimus galima iš dalies ar visiškai pateisinti daugiamečiu agentūrų veiklos programų pobūdžiu ir jie nebūtinai rodo, kad biudžeto planavimo ir įgyvendinimo procesas turi trūkumų, taip pat jie ne visada yra nesuderinami su biudžeto metinio periodiškumo principu, ypač jei Institucija iš anksto juos suplanuoja ir apie juos praneša Audito Rūmams;

Perkėlimai

6.  remdamasis galutinėmis Institucijos finansinėmis ataskaitomis pažymi, kad Institucija per 2016 m. atliko 34 biudžeto lėšų perkėlimus; pažymi, kad Institucijos finansinio reglamento 27 straipsnyje minima 10 proc. riba niekada nebuvo viršyta; su pasitenkinimu pažymi, kad lėšų perkėlimų lygis ir pobūdis 2016 m. ir toliau atitiko finansines taisykles;

Viešųjų pirkimų ir personalo politika

7.  palankiai vertina tai, kad iš Institucijos 2016 m. apmokėtų 1 164 sąskaitų faktūrų tik 13 (0,9 proc.) buvo apmokėtos pavėluotai ir kad trečius metus iš eilės Institucija nemokėjo jokių delspinigių;

8.  remdamasis Institucijos etatų planu pažymi, kad 2016 m. gruodžio 31 d. buvo užimti 126 etatai (iš 127 pagal Sąjungos biudžetą leistinų etatų), palyginti su 118 etatų 2015 m.; pažymi, kad Institucijoje dirba 50,3 proc. moterų ir 49,7 proc. vyrų; su pasitenkinimu pažymi, kad darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį yra deramai subalansuotas; vis dėlto apgailestauja dėl Valdančiosios tarybos sudėties – joje šeši tos pačios lyties asmenys;

9.  pažymi, kad 2016 m. vidutinė Institucijos darbuotojų laikinojo nedarbingumo atostogų trukmė buvo 7,45 dienos; pažymi, kad Institucija gerovės užtikrinimo veiklai, pavyzdžiui, sveikatos ir saugos sesijoms ir metiniams sveikatos patikrinimams, išleido 800 svarų sterlingų (plius PVM) vienam asmeniui;

10.  pažymi, kad politinis netikrumas, kuris atsirado po 2016 m. birželio 23 d. įvykusio Jungtinės Karalystės referendumo, turėjo neigiamo poveikio Institucijos įdarbinimo planams; ragina Instituciją pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie būsimus įdarbinimo planų pokyčius;

11.  pažymi, kad Institucija nesinaudoja jokiomis tarnybinėmis transporto priemonėmis;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas ir demokratija

12.  su pasitenkinimu pažymi, kad Institucija taiko darbuotojams skirtą interesų konflikto politiką, taip pat tam tikrą stebėtojų tarybos ir valdybos nariams taikytiną politiką;

13.  pažymi, kad buvo pranešta apie 17 interesų konflikto atvejų; pažymi, kad tie atvejai buvo susiję su dviem priežastimis – turimomis akcijomis ir buvusia darboviete; taip pat, pažymi, kad visi darbuotojai, kurie nurodė turintys institucijų akcijų, jas įsigijo prieš įsidarbindami Institucijoje ir buvo paprašyti parduoti šias akcijas; pripažįsta, kad šios aplinkybės buvo dar kartą tikrintos 2017 m. ir buvo patvirtinta, kad visais atvejais akcijos buvo parduotos; pažymi, kad kalbant apie ankstesnes darbuotojų darbo vietas, 2016 m. buvo nagrinėtos trys bylos ir buvo nuspręsta taikyti priemones, kad atitinkami kompetentingų institucijų darbuotojai, išėję nemokamų atostogų, nedalyvautų su šiomis institucijomis susijusiose bylose;

14.  palankiai vertina tai, kad stebėtojų tarybos ir valdybos narių, taip pat Institucijos pirmininko, vykdomojo direktoriaus ir direktorių interesų deklaracijos ir gyvenimo aprašymai yra skelbiami Institucijos interneto svetainėje;

15.  pažymi, kad stebėtojų tarybos protokolų skelbimo procesas yra peržiūrimas siekiant protokolus patvirtinti taikant rašytinę procedūrą ir paskelbti prieš kitą posėdį; ragina Instituciją pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai, kai protokolų skelbimo procesas bus patvirtintas;

16.  su pasitenkinimu pažymi, kad Institucija taiko etikos gaires, kuriomis siekiama užtikrinti, kad jos darbuotojai veiktų nepriklausomai, nešališkai, objektyviai, lojaliai ir skaidriai;

17.  palankiai vertina tai, kad sukurtas viešų susitikimų registras, kuris padeda užtikrinti didesnį Institucijos veiklos skaidrumą, nes pranešama apie Institucijos darbuotojų susitikimus su išorės suinteresuotaisiais subjektais, ir kad šis registras skelbiamas Institucijos interneto svetainėje;

18.  su pasitenkinimu pažymi, kad Institucija parengė 2015–2017 m. laikotarpio kovos su sukčiavimu strategiją; pažymi, kad kovos su sukčiavimu komandą, kuri koordinuoja šios strategijos įgyvendinimą ir rengia visiems darbuotojams privalomus mokymo kursus, sudaro etikos pareigūnas ir trys Institucijos darbuotojai, įskaitant teisės ekspertus; pažymi, kad, siekiant nustatyti sukčiavimo riziką ir įvertinti, kaip dažnai šiose srityse gali įvykti rizikingų įvykių ir su kokio dydžio rizika jie gali būti susiję, buvo atliktas rizikos vertinimas, kuriame dalyvavo visi Institucijos padaliniai ir skyriai; ragina Instituciją teikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai šios veiklos rezultatų ataskaitas;

19.  pažymi, kad Institucija priėmė vidaus informavimo apie pažeidimą politiką ir įgyvendino saugią darbuotojams skirtą informavimo apie pažeidimą priemonę;

20.  tvirtina, kad reikia sukurti nepriklausomą faktų atskleidimo, patariamąjį ir konsultacinį organą, kuriam būtų skirta pakankamai biudžeto išteklių, siekiant padėti informatoriams naudotis tinkamais kanalais savo turimai informacijai apie galimus pažeidimus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, atskleisti, kartu apsaugant informatorių konfidencialumą ir teikiant jiems reikiamą paramą ir patarimus;

Pagrindiniai pasiekimai

21.  palankiai vertina tris pagrindinius 2016 m. Institucijos nurodytus laimėjimus ir pasiektus teigiamus rezultatus, būtent:

–  sėkmingai parengtą bendrą bankininkystės Sąjungoje taisyklių rinkinį, kurį sudaro 12 gairių, 7 galutiniai techninių įgyvendinimo standartų projektai ir 15 galutinių techninių reguliavimo standartų projektų;

–  sėkmingai stebėtus įvairius aspektus įgyvendinant šį bendrą taisyklių rinkinį, įskaitant papildomas 1 lygio nuosavų lėšų priemones, atlyginimų nustatymo praktiką ir didelės rizikos perkėlimus, susijusius su pakeitimu vertybiniais popieriais;

–  didelę pažangą užtikrinant priežiūrinių tikrinimų, vertinimų ir priežiūros priemonių, taikomų valstybėse narėse, kuriose, kaip pažymėta Institucijos priežiūros konvergencijos ataskaitoje, įgyvendinus Institucijos priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo gaires ir sukūrus Bendrą priežiūros mechanizmą ir pradėjus jį taikyti padaryta pažanga derinant rizikos vertinimo praktiką, nuoseklumą;

Vidaus auditas

22.  pažymi, kad 2016 m. vasario mėn. Komisijos Vidaus audito tarnyba (IAS) atliko visapusišką visų Institucijos procesų (susijusių su administravimu, finansais, veikla ir IT) rizikos vertinimą, kuriuo buvo remtasi rengiant naująjį 2017–2019 m. strateginį vidaus audito planą; be to, pažymi, kad 2016 m. lapkričio mėn. įvyko pirmasis programos „Priežiūros konvergencija – kolegijos ir mokymai“ auditas; ragina Instituciją teikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai šių auditų rezultatų ataskaitas;

23.  pažymi, kad 2016 m. rugsėjo mėn. Vidaus audito tarnyba atliko tolesnę dokumentų peržiūrą, susijusią su dar neįgyvendintomis rekomendacijomis, pateiktomis 2013 m. atlikus auditą; palankiai vertina tai, kad likusios rekomendacijos buvo tinkamai ir veiksmingai įgyvendintos ir baigtos; pažymi, kad per 2016 m. nebuvo pateikta ar įgyvendinta jokių itin svarbių rekomendacijų ir kad 2017 m. sausio 1 d. nebuvo jokių neįgyvendintų itin svarbių rekomendacijų;

Kitos pastabos

24.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2016 m. Institucija vykdė įvairią veiklą siekdama sumažinti aplinkosauginį pėdsaką;

25.  pažymi, kad Audito Rūmai į savo ataskaitą dėl dviejų Londone įsteigtų agentūrų įtraukė „dalyko pabrėžimo“ pastraipą dėl Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Sąjungos; pažymi, kad, atsižvelgdama į sprendimą dėl būsimos savo įsikūrimo vietos, Institucija finansinėse ataskaitose atskleidė kaip savo neapibrėžtuosius įsipareigojimus 14 000 000 EUR likutines sąnaudas, susijusias su jos biuro nuomos sutartimi (darant prielaidą, kad ji bus nutraukta iki 2020 m. pabaigos) ir tuo, kad kitos galimos sąnaudos, susijusios su persikraustymu, pavyzdžiui, darbuotojų su šeimomis persikėlimo sąnaudos, dar negali būti įvertintos; be to, pažymi, kad ateityje dėl Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Sąjungos gali sumažėti Institucijos pajamos; ragina Instituciją teikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai perkėlimo išlaidų ataskaitas;

26.  pažymi, kad Institucija pasirašė 12 metų nuomos sutartį, galiojančią iki 2026 m. gruodžio 8 d., ir kad pagal įprastas sutartines sąlygas yra taikoma prievolė sumokėti visą nuomos mokestį už visą laikotarpį; tačiau pažymi, kad Institucija susitarė dėl šios sąlygos išimties taikymo praėjus pusei sutarties termino; vadinasi, jei ši sąlyga bus įgyvendinta, Institucija bus atleista nuo įsipareigojimo mokėti nuomos mokestį už paskutiniuosius šešerius metus; vis dėlto pažymi, kad Institucija yra įpareigota grąžinti pusę paskatos (už 16 mėnesių nuomos laikotarpį, tai atitinka 3 246 216 EUR), kurią ji gavo sutarties galiojimo pradžioje ir kuri buvo pagrįsta visais 12 sutarties metų (32 mėnesių nemokamos nuomos laikotarpis), ir kad pradinė pastato būklė turi būti atkurta iki nuomos termino pabaigos, neatsižvelgiant į tai, kada nuomininkas išsikrausto iš pastato; rekomenduoja derantis dėl visų būsimų nuomos sutarčių remtis minėtais atvejais įgyta patirtimi;

27.  su pasitenkinimu pažymi, kad Komisija teikia Institucijai naujausią informaciją apie pokyčius, kurie yra susiję su Jungtinės Karalystės sprendimu išstoti iš Sąjungos ir kurie turi įtakos Institucijai; atkreipia dėmesį į tai, kad pereinamuoju laikotarpiu turi būti užtikrintas Institucijos veikimas;

28.  palankiai vertina tai, kad veiklos tęstinumo interesais miestas, kuriame įsikurs naujoji Institucijos būstinė, buvo atrinktas per pagrįstą laikotarpį; atkreipia dėmesį į tai, kad Parlamentas visapusiškai atliks savo vaidmenį siekdamas praktiškai įgyvendinti šį sprendimą.

29.  pabrėžia, jog Institucija, užtikrindama, kad visi jai pavesti uždaviniai, susiję su Parlamento ir Tarybos nustatyta reglamentavimo sistema, būtų visapusiškai ir laiku įvykdyti, turėtų atidžiai vykdyti užduotis, neturėtų viršyti Parlamento ir Tarybos jai pavestų įgaliojimų ir ypatingą dėmesį turėtų skirti proporcingumo principui, kad būtų galima optimaliai naudoti išteklius bei pasiekti tikslus, kuriuos jai pavedė įgyvendinti Parlamentas ir Taryba;

30.  atkreipia dėmesį į tai, kad Institucija atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrinant geresnę Sąjungos finansų sistemos priežiūrą, kad būtų užtikrintas finansinis stabilumas, būtinas skaidrumas ir didesnis Sąjungos finansų rinkos saugumas, ypač koordinuodama priežiūrą tarp nacionalinių priežiūros institucijų, prireikus bendradarbiaudama su institucijomis, atsakingomis už tarptautinę priežiūrą, taip pat nuolat prižiūrėdama nuoseklų Sąjungos teisės aktų taikymą; pabrėžia, kad toks bendradarbiavimas turėtų būti grindžiamas pasitikėjimu; pabrėžia Institucijos vaidmenį prisidedant prie aukšto lygio priežiūros praktikos konvergencijos vartotojų apsaugos srityje užtikrinimo ir skatinant ją;

31.  pažymi, jog, atsižvelgiant į tai, kad Institucijos darbo krūvis tampa vis labiau susijęs ne su reguliavimo užduočių vykdymu, bet su Sąjungos teisės vykdymo užtikrinimu ir taikymu, reikėtų perskirstyti vidinius Institucijos biudžeto ir žmogiškuosius išteklius; mano, kad labai svarbu, jog Institucija turėtų pakankamai išteklių, kad galėtų visu pajėgumu vykdyti savo užduotis, įskaitant bet kokį papildomą darbo krūvį, kurio reikia šioms užduotims spręsti, tuo pat metu užtikrinant tinkamą su išteklių paskirstymu ir biudžeto efektyvumu susijusių prioritetų nustatymo lygį; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad bet koks Institucijos darbo krūvio didėjimo klausimas gali būti sprendžiamas Institucijos viduje perskirstant biudžeto ar žmogiškuosius išteklius, su sąlyga, kad toks perskirstymas nekenktų visapusiškam Institucijos naudojimuisi savo įgaliojimais ir padėtų užtikrinti Institucijos nepriklausomumą vykdant jos su priežiūra susijusias užduotis;

32.  atkreipia dėmesį į tai, kad Institucijai skiriami ištekliai turėtų būti naudojami laikantis aiškių prioritetų ir akivaizdžiai dėmesį skiriant įgaliojimams, kad būtų veiksmingai pasiekti užsibrėžti tikslai; pažymi, kad būtina tinkamai reguliariai vertinti Institucijos veiklą siekiant naudoti jos išteklius veiksmingai, skaidriai ir patikimai;

33.  tikisi, kad Institucija Parlamentui ir Tarybai reguliariai teiks naujausią ir išsamią informaciją apie savo veiklą, visų pirma susijusią su privalomų techninių standartų, nuomonių ir taisyklių nustatymu siekiant Sąjungos piliečiams demonstruoti skaidrumą ir įrodyti, kad jos prioritetas – vartotojų apsauga;

°

°  °

34.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2018 m. ... ... d. rezoliucijoje(12) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

1.3.2018

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos bankininkystės institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2171(DEC))

Nuomonės referentė: Kay Swinburne

PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  pripažįsta, kad, Audito Rūmų nuomone, Europos bankininkystės institucijos (toliau – Institucija) 2016 metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos; ragina Instituciją užtikrinti tinkamus tolesnius veiksmus ir Audito Rūmų rekomendacijų įgyvendinimą;

2.  pabrėžia, jog Institucija, užtikrindama, kad visi jai pavesti uždaviniai, susiję su Europos Parlamento ir Tarybos nustatyta reglamentavimo sistema, būtų visapusiškai ir laiku įvykdyti, turėtų atidžiai vykdyti užduotis, neturėtų viršyti Europos Parlamento ir Tarybos jai pavestų įgaliojimų ir ypatingą dėmesį turėtų skirti proporcingumo principui, kad būtų galima optimaliai naudoti išteklius bei pasiekti tikslus, kuriuos jai pavedė įgyvendinti Europos Parlamentas ir Taryba;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad Institucija atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrinant geresnę Sąjungos finansų sistemos priežiūrą, kad būtų užtikrintas finansinis stabilumas, būtinas skaidrumas ir didesnis Sąjungos finansų rinkos saugumas, ypač koordinuodama priežiūrą tarp nacionalinių priežiūros institucijų, prireikus bendradarbiaudama su institucijomis, atsakingomis už tarptautinę priežiūrą, taip pat nuolat prižiūrėdama nuoseklų Sąjungos teisės aktų taikymą; pabrėžia, kad toks bendradarbiavimas turėtų būti grindžiamas pasitikėjimu; pabrėžia Institucijos vaidmenį prisidedant prie aukšto lygio priežiūros praktikos konvergencijos vartotojų apsaugos srityje užtikrinimo ir skatinant ją;

4.  pažymi, jog, atsižvelgiant į tai, kad Institucijos darbo krūvis tampa vis labiau susijęs ne su reguliavimo užduočių vykdymu, bet su Sąjungos teisės vykdymo užtikrinimu ir taikymu, reikėtų perskirstyti vidinius Institucijos biudžeto ir žmogiškuosius išteklius; mano, kad labai svarbu, jog Institucija turėtų pakankamai išteklių, kad galėtų visu pajėgumu vykdyti savo užduotis, įskaitant bet kokį papildomą darbo krūvį, kurio reikia šioms užduotims spręsti, tuo pat metu užtikrinant tinkamą su išteklių paskirstymu ir biudžeto efektyvumu susijusių prioritetų nustatymo lygį; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad bet koks Institucijos darbo krūvio didėjimo klausimas gali būti sprendžiamas Institucijos viduje perskirstant biudžeto ar žmogiškuosius išteklius, su sąlyga, kad toks perskirstymas nekenktų visapusiškam Institucijos naudojimuisi savo įgaliojimais ir padėtų užtikrinti Institucijos nepriklausomumą vykdant jos su priežiūra susijusias užduotis;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad Institucijai skiriami ištekliai turėtų būti naudojami laikantis aiškių prioritetų ir akivaizdžiai dėmesį skiriant įgaliojimams, kad būtų veiksmingai pasiekti užsibrėžti tikslai; pažymi, kad būtina tinkamai reguliariai vertinti Institucijos veiklą siekiant naudoti jos išteklius veiksmingai, skaidriai ir patikimai;

6.  tikisi, kad Institucija Europos Parlamentui ir Tarybai reguliariai teiks naujausią ir išsamią informaciją apie savo veiklą, visų pirma susijusią su privalomų techninių standartų, nuomonių ir taisyklių nustatymu siekiant Sąjungos piliečiams demonstruoti skaidrumą ir įrodyti, kad jos prioritetas – vartotojų apsauga;

7.  mano, kad viešai prieinami Priežiūros tarybos ir suinteresuotųjų šalių grupių posėdžių protokolai turėtų būti skelbiami greičiau siekiant toliau mažinti dabartinį atsilikimą laiko požiūriu ir kad juose turėtų būti geriau pateikiamos rengtos diskusijos, narių atstovaujamos pozicijos ir balsavimo elgsena; pabrėžia, kad Institucijai, atsižvelgiant į jos užduočių pobūdį, labai svarbu demonstruoti skaidrumą ne tik Europos Parlamentui ir Tarybai, bet taip pat ir Sąjungos piliečiams; mano, kad visuomenės informavimas galėtų būti pagerintas naudojantis tiesioginėmis transliacijomis internetu; atkreipia dėmesį į tai, kad taip pat turėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos galimybei susipažinti su dokumentais ir gauti su vidaus posėdžiais susijusią informaciją; palankiai vertina tai, kad iš visų Europos priežiūros institucijų Institucija tinkamiausiu mastu atskleidžia informaciją apie savo darbuotojų susitikimus su suinteresuotaisiais subjektais; primena, kad svarbu užtikrinti informatorių apsaugą siekiant didinti skaidrumą, demokratinę atskaitomybę ir viešąją kontrolę;

8.  primena, kad, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos, svarbu sklandžiai ir ekonomiškai išsikelti iš Londono; ragina Instituciją apskaičiuoti visas galimas išlaidas ir atkreipia dėmesį į tai, kad pereinamuoju laikotarpiu turi būti užtikrintas Institucijos veikimas;

9.  palankiai vertina tai, kad veiklos tęstinumo interesais miestas, kuriame įsikurs naujoji Institucijos būstinė, atrinktas per pagrįstą laikotarpį; atkreipia dėmesį į tai, kad Parlamentas visapusiškai atliks savo vaidmenį siekdamas praktiškai įgyvendinti šį sprendimą.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

27.2.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

48

1

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Enrique Calvet Chambon, Jan Keller, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Miguel Urbán Crespo, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Zbigniew Kuźmiuk, Edouard Martin

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

48

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF

Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Tibor Szanyi, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

1

-

EFDD

David Coburn

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 417, 2017 12 6, p. 87.

(2)

OL C 417, 2017 12 6, p. 87.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 331, 2010 12 15, p. 12.

(5)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(6)

OL C 417, 2017 12 6, p. 87.

(7)

OL C 417, 2017 12 6, p. 87.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 331, 2010 12 15, p. 12.

(10)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(11)

  OL C 24, 2017 1 24, p. 1.

(12)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA-PROV(2018)0000.

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 11 d.Teisinis pranešimas