Procedūra : 2017/2171(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0067/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0067/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.36

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0141

ZIŅOJUMS     
PDF 720kWORD 62k
22.3.2018
PE 613.472v02-00 A8-0067/2018

par Eiropas Banku iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2171(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Bart Staes

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Banku iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2171(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Banku iestādes 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Banku iestādes 2016. finanšu gada pārskatiem un Iestādes atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Iestādei par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0081/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK(4), un jo īpaši tās 64. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A8-0067/2018),

1.  sniedz Eiropas Banku iestādes izpilddirektoram apstiprinājumu par Iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Banku iestādes izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Banku iestādes 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2017/2171(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Banku iestādes 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Banku iestādes 2016. finanšu gada pārskatiem un Iestādes atbildi(6),

–  ņemot vērā deklarāciju(7) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Iestādei par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0081/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(8) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK(9), un jo īpaši tās 64. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(10), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A8-0067/2018),

1.  apstiprina Eiropas Banku iestādes 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Banku iestādes izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Banku iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2171(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Banku iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A8-0067/2018),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Banku iestādes (turpmāk “Iestāde”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(11) tās 2016. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 36 491 378, t. i., par 9,19 % lielāks nekā 2015. gadā; tā kā Iestādi finansē ar Savienības iemaksu (EUR 14 071 959 jeb 40 %) un dalībvalstu un novērotāju uzraudzības iestāžu iemaksām (EUR 22 419 419 jeb 60 %);

C.  tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par Eiropas Banku iestādes 2016. finanšu gada pārskatiem (turpmāk “Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Iestādes gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2012., 2013. un 2014. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  norāda, ka attiecībā uz vienu komentāru, kurš bija sniegts Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā attiecībā uz izglītības ieguldījumu un kuram Revīzijas palātas 2013. un 2014. gada ziņojumā bija pievienota atzīme “ieviešana ir sākta”, Iestāde ir veikusi koriģējošus pasākumus un ir parakstīti līgumi ar 26 skolām, kuras apmeklē darbinieku bērni, un notiek sarunas vēl ar 4 citām skolām;

Budžeta un finanšu pārvaldība

2.  pieņem zināšanai, ka 2016. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 96,76 %, kas ir par 2,58 % mazāk nekā 2015. gadā, un ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 88,67 %, kas ir par 1,03 % mazāk; pēc iepazīšanās ar Iestādes sniegto informāciju konstatē, ka joprojām augstais izpildes līmenis ir saistīts ar labu budžeta plānošanu un uzraudzību;

3.  norāda, ka, ņemot vērā euro vērtības pieaugumu pret Lielbritānijas sterliņu mārciņu 2016. gadā, Iestāde pieprasīja mazāku budžeta grozījumu EUR 1 572 000 apmērā;

Saistības un pārnestās apropriācijas

4.  atzinīgi vērtē to, ka Iestādei ir izdevies vēl vairāk samazināt to pārnesto apropriāciju līmeni, par kurām bija uzņemtas saistības, no 10 % 2015. gadā līdz 8 % 2016. gadā, sasniedzot līdz šim viszemāko līmeni, ņemot vērā kopējā budžeta palielinājumu 9 % apmērā no viena gada uz otru;

5.  norāda, ka pārnesumi bieži vien ir daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, un ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un izpildē, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja Iestāde tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai;

Pārvietojumi

6.  pēc iepazīšanās ar Iestādes galīgajiem pārskatiem konstatē, ka 2016. gadā tā veica 34 budžeta pārvietojumus; konstatē, ka Iestādes Finanšu regulas 27. pantā minētais 10 % ierobežojums nav ticis pārsniegts nevienā gadījumā; ar gandarījumu norāda, ka 2016. gadā veikto pārvietojumu apmērs un raksturs atbilda finanšu noteikumiem;

Iepirkums un personāla politika

7.  atzinīgi vērtē to, ka 2016. gadā Iestāde samaksāja 1164 rēķinus, no kuriem tikai 13 (0,9 %) tika samaksāti novēloti, un trešo gadu pēc kārtas Iestāde nemaksāja nokavējuma procentus;

8.  pēc iepazīšanās ar Iestādes štatu sarakstu norāda, ka 2016. gada 31. decembrī bija aizpildītas 126 štata vietas (no 127 vietām, kas atļautas saskaņā ar Savienības budžetu) salīdzinājumā ar 118 vietām 2015. gadā; norāda, ka Iestādes darbinieki ir 50,3 % sievietes un 49,7  % vīrieši; ar gandarījumu konstatē, ka personāla sadalījums pēc dzimuma ir labi līdzsvarots; tomēr pauž nožēlu par to, ka 6 Valdes locekļi ir viena un tā paša dzimuma cilvēki;

9.  norāda, ka katrs Iestādes darbinieks 2016. gadā slimības atvaļinājumā bija vidēji 7,45 dienas; ar gandarījumu konstatē, ka Iestāde iztērēja GBP 800 (+PVN) vienai personai labjutības pasākumiem, piemēram, informatīvām sanāksmēm par veselību un drošību, un ikgadējām medicīniskām pārbaudēm;

10.  norāda, ka politiskā nestabilitāte, kas ir radusies pēc Apvienotās Karalistes 2016. gada 23. jūnija referenduma, negatīvi ietekmēja Iestādes darbā pieņemšanas plānus; aicina Iestādi ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par turpmākajām norisēm saistībā ar darbā pieņemšanas plāniem;

11.  norāda, ka Iestāde neizmanto nevienu dienesta transportlīdzekli;

Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība, pārredzamība un demokrātija

12.  ar gandarījumu norāda, ka Iestāde ir ieviesusi interešu konfliktu politiku personālam, kā arī īpašu politiku, ko piemēro Uzraudzības padomes un Valdes locekļiem;

13.  norāda, ka tika ziņots par 17 gadījumiem par interešu konfliktu; norāda, ka minētie gadījumi attiecās uz divu veidu situācijām — akciju turēšanu un iepriekšējo darbavietu; turklāt norāda, ka visi darbinieki, kuri bija ziņojuši par akciju turēšanu, tās bija iegādājušies, pirms viņi sāka darbu Iestādē, un viņi tika aicināti atbrīvoties no minētajām akcijām; konstatē, ka 2017. gadā minētās situācijas tika vēlreiz pārbaudītas un apstiprinājās, ka visos gadījumos akcijas ir tikušas pārdotas; norāda, ka attiecībā uz darbinieku iepriekšējo darbavietu 2016. gadā tika veikta izmeklēšana par trijiem gadījumiem un tika nolemts ieviest pasākumus, kas paredzēja attiecīgos darbiniekus neiesaistīt lietās, kuras attiecas uz kompetentajām iestādēm, kur viņi bija bezalgas atvaļinājumā;

14.  atzinīgi vērtē to, ka Iestādes tīmekļa vietnē ir publicētas Uzraudzības padomes un Valdes locekļu, kā arī Iestādes priekšsēdētāja, izpilddirektora un direktoru interešu deklarācijas un CV;

15.  norāda, ka tiek pārskatīta Uzraudzības padomes protokolu publicēšana, proti, protokolus apstiprina ar rakstisku procedūru un publicē pirms nākamās sanāksmes; aicina Iestādi ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei, kad protokolu publicēšanas process tiks apstiprināts;

16.  ar gandarījumu norāda, ka Iestāde ir ieviesusi ētikas pamatnostādnes, kuru mērķis ir nodrošināt, ka tās darbinieki rīkojas neatkarīgi, taisnīgi, objektīvi, lojāli un pārredzami;

17.  atzinīgi vērtē to, ka ir ieviests publisks sanāksmju reģistrs, kura mērķis ir uzlabot Iestādes darbības pārredzamību, ziņojot par Iestādes darbinieku sanāksmēm ar ārējām ieinteresētajām personām, un to, ka minētas reģistrs ir pieejams Iestādes tīmekļa vietnē;

18.  ar gandarījumu norāda, ka Iestāde ir izstrādājusi krāpšanas apkarošanas stratēģiju laikposmam no 2015. līdz 2017. gadam; norāda, ka krāpšanas apkarošanas komandā, kas koordinē minētās stratēģijas īstenošanu, ir pilnvarotais ētikas jomā un trīs citi locekļi no darbinieku vidus, tostarp juridiski eksperti, un tā nodrošina obligātas mācības visiem darbiniekiem; norāda, ka ir veikta riska novērtēšana par visām Iestādes nodaļām un dienestiem, lai noteiktu krāpšanas risku un novērtētu, cik bieži šajās jomās varētu rasties risks un cik nopietns; aicina Iestādi ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šī pasākuma rezultātiem;

19.  norāda, ka Iestāde ir pieņēmusi iekšēju trauksmes celšanas politiku un izveidojusi drošu kanālu trauksmes cēlējiem;

20.  norāda, ka ir jāizveido neatkarīga ES iestāde informācijas sniegšanai, konsultācijām un atzinumu izstrādei un jāpiešķir tai pietiekami budžeta līdzekļi, lai palīdzētu trauksmes cēlējiem, izpaužot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantot pareizos informācijas kanālus, un vienlaikus aizsargātu viņu konfidencialitāti, kā arī piedāvātu viņiem nepieciešamo atbalstu un konsultācijas;

Galvenie sasniegumi

21.  atzinīgi vērtē Iestādes norādītos trīs galvenos sasniegumus 2016. gadā, proti:

–  tā ir sekmīgi izstrādājusi ar vienoto noteikumu kopumu par banku darbību Savienībā, sagatavojot 12 vadlīnijas, 7 īstenošanas tehnisko standartu galīgos projektus un 15 regulatīvo tehnisko standartu galīgos projektus;

–  tā ir sekmīgi uzraudzījusi dažādus vienotā noteikumu kopuma aspektus, tostarp pašu kapitāla pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentus, atlīdzības praksi un pārvedumus ar nozīmīgu risku saistībā ar vērtspapīrošanu;

–  tā ir panākusi ievērojamu progresu, nodrošinot uzraudzības pārbaužu un novērtējumu, kā arī uzraudzības pasākumu konsekvenci visās dalībvalstīs, un tās ziņojumā par uzraudzības konverģenci norādīts uz progresu attiecībā riska novērtēšanas prakses konverģenci pēc tam, kad tika īstenotas Iestādes uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesa vadlīnijas, kā arī tika izveidots un darbojās vienotais uzraudzības mehānisms;

Iekšējā revīzija

22.  norāda, ka 2016. gada februārī Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica pilnu riska novērtējumu par visiem Iestādes procesiem (administrācija, finanses, darbība un IT), kas kalpos par pamatu, sagatavojot jauno stratēģisko iekšējās revīzijas plānu laikposmam no 2017. līdz 2019. gadam; turklāt norāda, ka 2016. gada novembrī notika pirmā revīzija par uzraudzības konverģenci — kolēģijas un apmācība; aicina Iestādi ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šo revīziju rezultātiem;

23.  norāda, ka 2016. gada septembrī IAS veica dokumentu pēcpārbaudi par atlikušajiem ieteikumiem no 2013. gada revīzijas; atzinīgi vērtē to, ka pārējie ieteikumi ir tikuši pienācīgi un efektīvi īstenoti un ir slēgti; norāda, ka 2016. gadā netika sniegts vai slēgts neviens ārkārtīgi būtisks ieteikums un 2017. gada 1. janvārī nebija neizpildītu ārkārtīgi būtisku ieteikumu;

Citi komentāri

24.  ar gandarījumu norāda, ka 2016. gadā Iestāde veica vairākus pasākumus, kuru mērķis ir samazināt ietekmi uz vidi;

25.  norāda, ka Revīzijas palāta sagatavoja “apstākļu akcentējuma punktu” par abām aģentūrām, kas atrodas Londonā, ņemot vērā Apvienotās Karalistes lēmumu izstāties no Savienības; norāda, ka, ņemot vērā lēmumu par Iestādes turpmāko atrašanās vietu, Iestāde finanšu pārskatos kā iespējamās saistības ir norādījusi atlikušās izmaksas EUR 14 000 000 apmērā atbilstoši biroja nomas līgumam (pieņemot, ka līgums beigsies 2020. gada beigās), kā arī faktu, ka vēl nevar aplēst citas ar pārvākšanos saistītas iespējamās izmaksas, piemēram, izmaksas par darbinieku un viņu ģimeņu pārvietošanu; turklāt norāda, ka Apvienotās Karalistes lēmums izstāties no Savienības var novest pie tā, ka Iestādes ieņēmumi nākotnē samazināsies; aicina Iestādi ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pārvietošanas izmaksām;

26.  norāda, ka Iestāde ir parakstījusi 12 gadu nomas līgumu, kas beigsies 2026. gada 8. decembrī, un ka parasti saskaņā ar līguma nosacījumiem ir pienākums maksāt īres maksu pilnā apmērā visā laika periodā; tomēr konstatē, ka Iestāde līguma termiņa vidū sarunās ir vienojusies par līguma laušanas klauzulu, kas nozīmē, ka, ja šī klauzula ir jāpiemēro, Iestāde būtu atbrīvota no pienākuma maksāt īres maksu par sešiem gadiem; tomēr norāda, ka Iestādei ir pienākums atmaksāt pusi no stimula (16 mēnešu īri, kas ir EUR 3 246 216), kuru tā saņēma līguma darbības sākumā un kura pamatā bija 12 gadu līguma termiņš (32 mēneši bez īres maksas), un ka ēkas atjaunošana sākotnējā stāvoklī ir jāveic līdz telpu apdzīvošanas beigām neatkarīgi no tā, kad īrnieks atstāj telpas; iesaka gūto pieredzi ņemt vērā, apspriežot visus turpmākos īres līgumus;

27.  ar gandarījumu konstatē, ka Komisija sniedz Iestādei atjauninātu informāciju par norisēm, kas saistītas ar Apvienotās Karalistes lēmumu izstāties no Savienības un kas ietekmē Iestādi; konstatē, ka pārejas periodā ir jānodrošina Iestādes darbība;

28.  atzinīgi vērtē to, ka darbības nepārtrauktības nodrošināšanas nolūkā pilsēta, kurā atradīsies Iestādes jaunā mītne, ir izvēlēta samērīgā laikposmā; norāda, ka Parlaments pilnībā veiks savus uzdevumus, lai minēto lēmumu īstenotu praksē;

29.  uzsver, ka, nodrošinot visu Parlamenta un Padomes pieņemtajā tiesiskajā regulējumā paredzēto uzdevumu pilnīgu izpildi un ievērojot to izpildes termiņus, Iestādei būtu rūpīgi jāpieturas pie tai uzticētajiem uzdevumiem, nebūtu jāpaplašina pilnvaras, ko tai uzticējis Parlaments un Padome, un būtu jāpievērš īpaša uzmanība proporcionalitātes principam, lai optimāli izmantotu resursus un sasniegtu mērķus, ko tai noteicis Parlaments un Padome;

30.  norāda uz Iestādes svarīgo lomu Savienības finanšu sistēmas labākas uzraudzības nodrošināšanā, lai garantētu Savienības finanšu tirgus finansiālo stabilitāti, nepieciešamo pārredzamību un lielāku drošību, jo īpaši koordinējot valsts uzraudzības iestāžu veikto uzraudzību, vajadzības gadījumā sadarbojoties ar iestādēm, kuras ir atbildīgas par starptautisko uzraudzību, kā arī uzraugot to, lai konsekventi tiktu piemēroti Savienības tiesību akti; uzsver, ka šādai sadarbībai būtu jābalstās uz uzticēšanos; uzsver Iestādes nozīmi, augstā līmenī veicinot un sekmējot vienotus uzraudzības pasākumus patērētāju tiesību aizsardzības jomā;

31.  norāda — tā kā Iestādes darba uzdevumi mainās, Savienības tiesību aktu īstenošanas un piemērošanas uzdevumiem ņemot aizvien lielāku pārsvaru pār likumdošanas uzdevumiem, būtu jāveic Iestādes budžeta un cilvēkresursu iekšēja pārdale; uzskata, ka ir svarīgi, lai Iestādei būtu pietiekami līdzekļi, ar kuriem pilnībā īstenot tās uzdevumus, tostarp atrisināt jautājumu par papildu darba slodzi, kura rodas saistībā ar šo uzdevumu izpildi, vienlaikus nodrošinot to, ka par pienācīgu prioritāti tiek uzskatīta līdzekļu piešķiršana un budžeta izpildes efektivitāte; turklāt norāda, ka jautājumu par Iestādes darba slodzes palielināšanos var atrisināt iekšēji, pārdalot budžeta līdzekļus vai personālu ar nosacījumu, ka šāda pārdale nekavē Iestādi pilnībā īstenot tās pilnvaras un nodrošina Iestādes neatkarību uzraudzības uzdevumu veikšanā;

32.  uzsver, ka Iestādei pieejamie līdzekļi būtu jāizlieto saskaņā ar skaidrām prioritātēm un skaidri koncentrējoties uz pilnvarām, lai efektīvi sasniegtu vēlamos mērķus; norāda uz nepieciešamību regulāri pienācīgi izvērtēt Iestādes darbu, lai efektīvi, pārredzami un uzticami izmantotu tās līdzekļus;

33.  prasa, lai Iestāde regulāri, savlaicīgi un pilnīgi informētu Parlamentu un Padomi par savām darbībām, jo īpaši attiecībā uz saistošu tehnisko standartu izstrādi, atzinumiem un noteikumiem, un tādējādi rīkotos pārredzami Savienības pilsoņu priekšā un apliecinātu, ka patērētāju aizsardzība ir tās prioritāte;

°

°  °

34.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2018. gada ... rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(12).

1.3.2018

Ekonomikas un monetārāS komitejAS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Banku iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2171(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Kay Swinburne

IEROSINĀJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  pieņem zināšanai to, ka Revīzijas palāta atzīst, ka Eiropas Banku iestādes (turpmāk “Iestāde”) 2016. gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi; aicina Iestādi nodrošināt Revīzijas palātas ieteikumu pienācīgu ņemšanu vērā un īstenošanu;

2.  uzsver, ka, nodrošinot visu Eiropas Parlamenta un Padomes pieņemtajā tiesiskajā regulējumā paredzēto uzdevumu pilnīgu izpildi un ievērojot to izpildes termiņus, Iestādei būtu rūpīgi jāpieturas pie tai uzticētajiem uzdevumiem, nebūtu jāpaplašina pilnvaras, ko tai uzticējis Eiropas Parlaments un Padome, un būtu jāpievērš īpaša uzmanība proporcionalitātes principam, lai optimāli izmantotu resursus un sasniegtu mērķus, ko tai noteicis Eiropas Parlaments un Padome;

3.  norāda uz Iestādes svarīgo lomu Savienības finanšu sistēmas labākas uzraudzības nodrošināšanā, lai garantētu Savienības finanšu tirgus finansiālo stabilitāti, nepieciešamo pārredzamību un lielāku drošību, jo īpaši koordinējot valsts uzraudzības iestāžu veikto uzraudzību, vajadzības gadījumā sadarbojoties ar iestādēm, kuras ir atbildīgas par starptautisko uzraudzību, kā arī uzraugot to, lai konsekventi tiktu piemēroti Savienības tiesību akti; uzsver, ka šādai sadarbībai būtu jābalstās uz uzticēšanos; uzsver Iestādes nozīmi, augstā līmenī veicinot un sekmējot vienotus uzraudzības pasākumus patērētāju tiesību aizsardzības jomā;

4.  norāda — tā kā Iestādes darba uzdevumi mainās, Savienības tiesību aktu īstenošanas un piemērošanas uzdevumiem ņemot aizvien lielāku pārsvaru pār likumdošanas uzdevumiem, būtu jāveic Iestādes budžeta un cilvēkresursu iekšēja pārdale; uzskata, ka ir svarīgi, lai Iestādei būtu pietiekami līdzekļi, ar kuriem pilnībā īstenot tās uzdevumus, tostarp atrisināt jautājumu par papildu darba slodzi, kura rodas saistībā ar šo uzdevumu izpildi, vienlaikus nodrošinot to, ka par pienācīgu prioritāti tiek uzskatīta līdzekļu piešķiršana un budžeta izpildes efektivitāte; turklāt norāda, ka jautājumu par Iestādes darba slodzes palielināšanos var atrisināt iekšēji, pārdalot budžeta līdzekļus vai personālu ar nosacījumu, ka šāda pārdale nekavē Iestādi pilnībā īstenot tās pilnvaras un nodrošina Iestādes neatkarību uzraudzības uzdevumu veikšanā;

5.  uzsver, ka Iestādei pieejamie līdzekļi būtu jāizlieto saskaņā ar skaidrām prioritātēm un skaidri koncentrējoties uz pilnvarām, lai efektīvi sasniegtu vēlamos mērķus; norāda uz nepieciešamību regulāri pienācīgi izvērtēt Iestādes darbu, lai efektīvi, pārredzami un uzticami izmantotu tās līdzekļus;

6.  prasa, lai Iestāde regulāri, savlaicīgi un pilnīgi informētu Eiropas Parlamentu un Padomi par savām darbībām, jo īpaši attiecībā uz saistošu tehnisko standartu izstrādi, atzinumiem un noteikumiem, un tādējādi rīkotos pārredzami Savienības pilsoņu priekšā un apliecinātu, ka patērētāju aizsardzība ir tās prioritāte;

7.  uzskata, ka publiski pieejamos Uzraudzības padomes un ieinteresēto personu grupu sanāksmju protokolus vajadzētu publicēt ātrāk, vēl vairāk saīsinot pašreizējo laika nobīdi starp sanāksmes norisi un protokolu publiskošanu, un ka tajos arī vajadzētu sniegt labāku pārskatu par notikušajām diskusijām, locekļu ieņemtajām nostājām un rīcību balsojot; uzsver, ka, ņemot vērā Iestādes uzdevumu būtību, ir svarīgi, lai tā rīkotos pārredzami ne tikai Parlamenta un Padomes, bet arī Savienības pilsoņu priekšā; uzskata, ka saziņu ar sabiedrību būtu iespējams uzlabot ar pārraidēm tiešsaistē; norāda, ka būtu arī jāveicina ar iekšējām sanāksmēm saistītu dokumentu un informācijas pieejamība; atzinīgi vērtē to, ka no visu Eiropas uzraudzības iestāžu vidus informāciju par iestādes darbinieku sanāksmēm ar ieinteresētajām personām vispienācīgākajā apjomā sniedz Iestāde; atgādina, ka pārredzamības, demokrātiskās pārskatatbildības un sabiedrības kontroles nolūkā ir svarīga trauksmes cēlēju aizsardzība;

8.  saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības atgādina, ka ir svarīgi nodrošināt raitu un izmaksu ziņā efektīvu pārcelšanos no Londonas; aicina Iestādi aprēķināt visas iespējamās izmaksas un secina, ka pārejas periodā ir jānodrošina Iestādes darbība;

9.  atzinīgi vērtē to, ka darbības nepārtrauktības nodrošināšanas nolūkā pilsēta, kurā atradīsies Iestādes jaunā mītne, ir izvēlēta samērīgā laikposmā; norāda, ka Parlaments pilnībā veiks savus uzdevumus, lai minēto lēmumu īstenotu praksē.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

27.2.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

48

1

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Enrique Calvet Chambon, Jan Keller, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Miguel Urbán Crespo, Roberts Zīle

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zbigniew Kuźmiuk, Edouard Martin

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

48

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF

Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Tibor Szanyi, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

1

-

EFDD

David Coburn

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 417, 6.12.2017., 87. lpp.

(2)

OV C 417, 6.12.2017., 87. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.

(5)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(6)

OV C 417, 6.12.2017., 87. lpp.

(7)

OV C 417, 6.12.2017., 87. lpp.

(8)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(9)

OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.

(10)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(11)

  OV C 24, 24.1.2017., 1. lpp.

(12)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2018)0000.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 11. aprīlisJuridisks paziņojums