Postup : 2017/2171(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0067/2018

Predkladané texty :

A8-0067/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.36

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0141

SPRÁVA     
PDF 581kWORD 62k
22.3.2018
PE 613.472v02-00 A8-0067/2018

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2016

(2017/2171(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2016

(2017/2171(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďami orgánu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0081/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES(4), a najmä na jeho článok 64,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a na stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0067/2018),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre bankovníctvo za plnenie rozpočtu orgánu za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2016

(2017/2171(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďami orgánu(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(7) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0081/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES(9), a najmä na jeho článok 64,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a na stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0067/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2016

(2017/2171(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a na stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0067/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(11) bol konečný rozpočet Európskeho orgánu pre bankovníctvo (ďalej len „orgán“) za rozpočtový rok 2016 na úrovni 36 491 378 EUR, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje nárast o 9,19 %; keďže orgán je financovaný z príspevku Únie (14 071  959 EUR, čo predstavuje 40 %) a príspevkov národných dozorných orgánov členských štátov a pozorovateľov (22 419 419 EUR, čo predstavuje 60 %);

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka orgánu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriami za roky 2012, 2013 a 2014

1.  konštatuje, že pokiaľ ide o jednu pripomienku, ktorú Dvor audítorov vyslovil v správe za rok 2012, týkajúcu sa príspevku na vzdelávanie, ktorá bola v správach za roky 2013 a 2014 označená ako prebiehajúca, prijal orgán nápravné opatrenia a boli podpísané zmluvy s 26 školami, ktoré navštevujú deti zamestnancov, a s ďalšími štyrmi školami sa ešte rokuje;

Rozpočet a finančné hospodárenie

2.  uznáva, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 96,76 %, čo predstavuje pokles o 2,58 % v porovnaní s rokom 2015, a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 88,67 %, čo predstavuje pokles o 1,03 %; na základe informácií orgánu berie na vedomie, že táto pretrvávajúca vysoká miera plnenia vyplýva z dobrého plánovania a monitorovania rozpočtu;

3.  konštatuje, že v dôsledku zvýšenia hodnoty eura oproti britskej libre v roku 2016 orgán požiadal o opravný rozpočet znížený o 1 572 000 EUR;

Záväzky a prenosy

4.  víta skutočnosť, že orgán ďalej znížil celkovú mieru prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov z 10 % v roku 2015 na 8 % v roku 2016, čo je najnižšia miera v kontexte 9 % nárastu celkového rozpočtu medzi uvedenými dvoma rokmi;

5.  poukazuje na to, že prenosy sú často čiastočne alebo v plnej miere odôvodnené viacročným charakterom operačných programov agentúr, a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich orgán vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Presuny

6.  na základe konečnej účtovnej závierky orgánu konštatuje, že v priebehu roku 2016 uskutočnil 34 rozpočtových presunov; konštatuje, že 10 % limit stanovený v článku 27 nariadenia o rozpočtových pravidlách orgánu nebol nikdy prekročený; s uspokojením konštatuje, že úroveň a charakter presunov zostali v roku 2016 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel;

Verejné obstarávanie a personálna politika

7.  víta skutočnosť, že z 1164 faktúr, ktoré tento orgán uhradil v roku 2016, bolo len 13 (0,9 %) uhradených neskoro a že orgán už tretí rok za sebou neplatil žiadne úroky z omeškania;

8.  konštatuje, že v pláne pracovných miest orgánu bolo k 31. decembru 2016 obsadených 126 pracovných miest (zo 127 pracovných miest schválených v rámci rozpočtu Únie), v porovnaní so 118 pracovnými miestami v roku 2015; konštatuje, že 50,3 % zamestnancov orgánu tvoria ženy a 49,7 % muži; s uspokojením poznamenáva, že rozdelenie zamestnancov podľa pohlavia je vyvážené; vyjadruje však poľutovanie nad zložením správnej rady, kde je všetkých šesť členov rovnakého pohlavia;

9.  konštatuje, že v roku 2016 mal každý zamestnanec orgánu pracovné voľno zo zdravotných dôvodov v priemere 7,45 dňa; poznamenáva, že orgán vynaložil 800 GBP (+ DPH) na zdraviu prospešné činnosti, ako napríklad zdravotné a bezpečnostné školenia a ročné lekárske prehliadky;

10.  konštatuje, že politická neistota, ktorá vznikla v dôsledku referenda, ktoré sa uskutočnilo 23. júna 2016 v Spojenom kráľovstve, mala negatívny vplyv na plány prijímania nových zamestnancov orgánu; vyzýva orgán, aby orgán udeľujúci absolutórium informoval o budúcom vývoji svojich plánov prijímania nových zamestnancov;

11.  poznamenáva, že orgán nepoužíva žiadne služobné vozidlá;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

12.  s uspokojením konštatuje, že orgán má zavedenú politiku riadenia konfliktu záujmov pre zamestnancov, ako aj osobitné politiky vzťahujúce sa na členov dozornej rady a správnej rady;

13.  konštatuje, že bolo nahlásených 17 prípadov konfliktov záujmov; konštatuje, že tieto prípady sa týkali dvoch typov situácií, a to vlastníctva akcií a predchádzajúceho zamestnania; ďalej konštatuje, že všetci zamestnanci, ktorí oznámili, že vlastnia akcie v inštitúciách, ich nadobudli predtým, ako začali pracovať v orgáne, a boli požiadaní, aby tieto akcie odpredali; konštatuje, že tieto prípady boli v roku 2017 opätovne preskúmané a že vo všetkých prípadoch boli akcie predané; konštatuje, že v roku 2016 boli vyšetrované tri prípady predchádzajúceho zamestnania a že sa rozhodlo zaviesť opatrenia, aby dotknutí zamestnanci nespolupracovali na prípadoch týkajúcich sa príslušných orgánov, z ktorých prišli na základe neplateného pracovného voľna;

14.  víta skutočnosť, že vyhlásenia o záujmoch a životopisy členov dozornej rady a správnej rady, ako aj predsedu, výkonného riaditeľa a riaditeľov orgánu, sú zverejnené na webovom sídle orgánu;

15.  berie na vedomie, že postup zverejňovania zápisníc zo schôdzí dozornej rady sa práve posudzuje, aby sa zabezpečilo, že zápisnice sa budú schvaľovať písomným postupom a uverejňovať pred nasledujúcou schôdzou; vyzýva orgán, aby hneď, ako sa schváli postup zverejňovania zápisníc, o tom informoval orgán udeľujúci absolutórium;

16.  s uspokojením konštatuje, že orgán zaviedol etické usmernenia, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby jeho zamestnanci konali nezávisle, nestranne, objektívne, lojálne a transparentne;

17.  víta zavedenie verejného registra schôdzí, ktorý slúži na zvýšenie transparentnosti činnosti orgánu tým, že informuje o stretnutiach zamestnancov orgánu s externými zainteresovanými stranami a vyjadruje potešenie nad dostupnosťou tohto registra na webovom sídle orgánu;

18.  s uspokojením konštatuje, že orgán vypracoval stratégiu boja proti podvodom na obdobie 2015 – 2017; konštatuje, že tím poverený bojom proti podvodom, ktorý koordinuje vykonávanie tejto stratégie, pozostáva z poradcu pre otázky etiky a ďalších troch zamestnancov vrátane právnych odborníkov a organizuje povinné školenia pre všetkých zamestnancov; konštatuje, že sa vykonalo hodnotenie rizík zahŕňajúce všetky oddelenia a útvary orgánu, aby sa určili riziká podvodov a urobil odhad o tom, aké časté a ako závažné by mohli byť rizikové udalosti v týchto oblastiach; vyzýva orgán, aby orgán udeľujúci absolutórium informoval o výsledkoch v tejto veci;

19.  konštatuje, že orgán prijal vnútornú politiku oznamovania nekalých praktík a zaviedol bezpečný komunikačný kanál pre svojich zamestnancov;

20.  vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať oznamovateľom využívať tie správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a ponúkať potrebnú podporu a poradenstvo;

Hlavné dosiahnuté výsledky

21.  víta tri hlavné výsledky a úspechy dosiahnuté v roku 2016, ako ich uviedol orgán, konkrétne, že orgán:

–  úspešne vypracoval jednotný súbor pravidiel pre bankovníctvo v Únii vydaním 12 usmernení, 7 konečných návrhov vykonávacích technických noriem a 15 záverečných návrhov regulačných technických predpisov;

–  úspešne monitoroval rôzne aspekty jednotného súboru pravidiel vrátane nástrojov dodatočného vlastného kapitálu Tier 1, politík odmeňovania a významných presunov rizika pri sekuritizácii;

–  dosiahol významný pokrok pri zabezpečovaní konzistentnosti preskúmaní orgánmi dohľadu, hodnotení a opatrení dohľadu v členských štátoch, keď vo svojej správe o konvergencii dohľadu zdôraznil pokrok v zbližovaní postupov hodnotenia rizík v nadväznosti na uplatňovanie usmernení orgánu pre postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu a na vytvorenie a fungovanie jednotného mechanizmu dohľadu;

Vnútorný audit

22.  konštatuje, že vo februári 2016 útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal úplné posúdenie rizika všetkých postupov orgánu (administratívne, finančné, prevádzkové a IT), ktoré má slúžiť ako základ pre vypracovanie nového strategického plánu vnútorného auditu na obdobie 2017 – 2019; okrem toho konštatuje, že v novembri 2016 sa uskutočnil prvý audit na tému Konvergenciu dohľadu – kolégiá a odborná príprava; vyzýva orgán, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu o výsledkoch týchto auditov;

23.  konštatuje, že v septembri 2016 vykonal IAS následnú administratívnu kontrolu týkajúcu sa nezohľadnených odporúčaní z auditu v roku 2013; víta skutočnosť, že zostávajúce odporúčania boli primerane a účinne uplatnené a boli uzavreté; berie na vedomie, že v roku 2016 nebolo vydané ani uzavreté žiadne kritické odporúčanie a k 1. januáru 2017 neexistovalo žiadne otvorené kritické odporúčanie;

Ďalšie pripomienky

24.  s uspokojením konštatuje, že orgán sa v roku 2016 zapojil do rôznych činností s cieľom znížiť environmentálnu stopu;

25.  berie na vedomie, že pri dvoch agentúrach so sídlom v Londýne Dvor audítorov do správy zaradil bod so zdôraznením skutočnosti, ktorý sa týka rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie; konštatuje, že vzhľadom na rozhodnutie o budúcom sídle orgánu zverejnil orgán vo svojich finančných výkazoch zostatok nákladov vo výške 14 000 000 EUR týkajúcich sa zmluvy o prenájme priestorov (pričom sa predpokladá jej zrušenie pred koncom roku 2020) ako podmienené záväzky a tiež skutočnosť, že ostatné potenciálne náklady spojené s premiestnením, napríklad s premiestnením zamestnancov a ich rodín, zatiaľ nie je možné odhadnúť; konštatuje ďalej, že v budúcnosti je možný pokles príjmov orgánu v dôsledku rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie; vyzýva orgán, aby orgán udeľujúci absolutórium informoval o nákladoch spojených s premiestnením;

26.  konštatuje, že orgán podpísal nájomnú zmluvu na dvanásť rokov platnú do 8. decembra 2026 a že normálne zmluvné podmienky zaväzujú k úhrade nájomného za celé toto obdobie v plnej výške; konštatuje však, že orgán vyjednal doložku o prerušení v polovici zmluvného obdobia, čo znamená, že pokiaľ sa táto doložka uplatní, bude orgán zbavený povinnosti platiť nájomné za posledných šesť rokov; konštatuje však, že orgán má povinnosť splatiť polovicu stimulu (nájomné za 16 mesiacov – ekvivalentné sume 3 246 216 EUR), ktorý dostal na začiatku zmluvy a ktorý bol stanovený na základe plného, dvanásťročného trvania zmluvy (32-mesačné obdobie bez platenia nájomného), a že do ukončenia nájmu je nutné budovu uviesť do pôvodného stavu bez ohľadu na to, kedy ju nájomca opustí; odporúča vziať si ponaučenie z tejto skúsenosti pri rokovaniach o všetkých budúcich nájomných zmluvách;

27.  s uspokojením poznamenáva, že Komisia poskytuje orgánu aktuálne informácie o vývoji situácie v súvislosti s rozhodnutím Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie, ktoré sa týka orgánu; konštatuje, že musí byť zabezpečené fungovanie orgánu počas prechodného obdobia;

28.  víta skutočnosť, že v záujme kontinuity činnosti bolo v primeranom časovom období vybrané hostiteľské mesto pre nové ústredie orgánu; poukazuje na to, že Parlament sa v plnej miere zhostí svojej úlohy pri zavádzaní tohto rozhodnutia do praxe;

29.  zdôrazňuje, že v snahe zabezpečiť, aby sa všetky úlohy vyplývajúce z regulačného rámca stanoveného Parlamentom a Radou vykonávali v plnej miere a v stanovenej lehote, by sa mal orgán dôsledne pridŕžať úloh, nemal by prekročiť rámec mandátu, ktorým ho poveril Parlament a Rada, a mal by venovať osobitnú pozornosť zásade proporcionality, s cieľom optimalizovať využívanie zdrojov a dosiahnuť ciele, ktoré mu stanovili Parlament a Rada;

30.  poukazuje na ústrednú úlohu orgánu pri zabezpečovaní lepšieho dohľadu nad finančným systémom Únie s cieľom zabezpečiť finančnú stabilitu, potrebnú transparentnosť a väčšiu bezpečnosť pre finančný trh Únie najmä prostredníctvom koordinácie dohľadu medzi národnými orgánmi dohľadu, v prípade potreby spoluprácou s inštitúciami zodpovednými za medzinárodný dohľad, ako aj dozorom nad jednotným uplatňovaním práva Únie; zdôrazňuje, že takáto spolupráca by sa mala zakladať na atmosfére dôvery; zdôrazňuje úlohu orgánu prispievať ku konvergenčným postupom dohľadu na vysokej úrovni v oblasti ochrany spotrebiteľa a presadzovať ich;

31.  konštatuje, že keďže pracovné zaťaženie orgánu sa čoraz väčšmi presúva z regulačnej činnosti na presadzovanie a uplatňovanie právnych predpisov Únie, mali by sa zodpovedajúcim spôsobom vnútorne prerozdeliť rozpočtové a ľudské zdroje orgánu; považuje za nevyhnutné, aby mal orgán k dispozícii dostatočné zdroje na to, aby mohol vykonávať svoje úlohy v plnom rozsahu, a to aj pokiaľ ide o riešenie prípadného dodatočného objemu práce plynúceho z týchto úloh, a zároveň zabezpečiť primerané určovanie priorít, pokiaľ ide o prideľovanie zdrojov a rozpočtovú efektívnosť; okrem toho poukazuje na to, že akékoľvek zvýšenie pracovného zaťaženia orgánu sa dá riešiť interne prostredníctvom prerozdelenia rozpočtových prostriedkov alebo ľudských zdrojov za predpokladu, že takéto prerozdelenie nenaruší riadny výkon mandátu orgánu a zabezpečí jeho nezávislosť pri výkone jeho úloh v oblasti dohľadu;

32.  zdôrazňuje, že zdroje, ktoré má orgán k dispozícii, by sa mali používať v súlade s jasnými prioritami a s jasným zameraním na mandát, a to v záujme efektívneho dosiahnutia želaných cieľov; konštatuje, že je potrebné pravidelne a riadne posudzovať činnosť orgánu v snahe zaistiť, aby účinne, transparentne a dôveryhodne využíval svoje zdroje;

33.  očakáva, že orgán bude pravidelne poskytovať Parlamentu a Rade aktuálne a úplné informácie o svojej činnosti, najmä v súvislosti so zavedením záväzných technických noriem, stanovísk a pravidiel, s cieľom konať voči občanom Únie transparentne a preukazovať svoju prioritu, ktorou je ochrana spotrebiteľov;

°

°  °

34.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2018(12) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

1.3.2018

STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2016

(2017/2171(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Kay Swinburne

NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  berie na vedomie, že podľa názoru Dvora audítorov sú operácie Európskeho orgánu pre bankovníctvo (ďalej len „orgán“) súvisiace s ročnou účtovnou závierkou za rozpočtový rok 2016 zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne; vyzýva orgán, aby zabezpečil riadne prijatie nadväzných opatrení a vykonávanie odporúčaní Dvora audítorov;

2.  zdôrazňuje, že orgán by v snahe zabezpečiť, aby sa všetky úlohy vyplývajúce z regulačného rámca stanoveného Európskym parlamentom a Radou vykonávali v plnej miere a v stanovenej lehote, mal dôsledne pridržiavať úloh, nemal by prekročiť rámec mandátu, ktorým ho poveril Európsky parlament a Rada, a mal by venovať osobitnú pozornosť zásade proporcionality, s cieľom optimalizovať využívanie zdrojov a dosiahnuť ciele, ktoré mu vytýčil Európsky parlament a Rada;

3.  poukazuje na ústrednú úlohu orgánu pri zabezpečovaní lepšieho dohľadu nad finančným systémom Únie s cieľom zabezpečiť finančnú stabilitu, potrebnú transparentnosť a väčšiu bezpečnosť pre finančný trh Únie najmä prostredníctvom koordinácie dohľadu medzi národnými orgánmi dohľadu, v prípade potreby spoluprácou s inštitúciami zodpovednými za medzinárodný dohľad, ako aj dozorom nad jednotným uplatňovaním práva Únie; zdôrazňuje, že takáto spolupráca by sa mala zakladať na atmosfére dôvery; zdôrazňuje úlohu orgánu prispievať ku konvergenčným postupom v oblasti dohľadu na vysokej úrovni v oblasti ochrany spotrebiteľa a presadzovať ich;

4.  konštatuje, že keďže pracovné zaťaženie orgánu sa čoraz väčšmi presúva z regulačnej činnosti na presadzovanie a uplatňovanie právnych predpisov Únie, mali by sa zodpovedajúcim spôsobom vnútorne prerozdeliť rozpočtové a ľudské zdroje orgánu; považuje za nevyhnutné, aby mal orgán k dispozícii dostatočné zdroje na to, aby mohol vykonávať svoje úlohy v plnom rozsahu vrátane riešenia prípadného dodatočného objemu práce, ktorú si vyžadujú tieto úlohy, a zároveň zabezpečiť primerané určovanie priorít, pokiaľ ide o prideľovanie zdrojov a rozpočtovú efektívnosť; okrem toho poukazuje na to, že akékoľvek zvýšenie pracovného zaťaženia orgánu sa dá riešiť interne prostredníctvom prerozdelenia rozpočtových prostriedkov alebo ľudských zdrojov za predpokladu, že takéto prerozdelenie nenaruší riadny výkon mandátu orgánu a zabezpečí jeho nezávislosť pri výkone jeho úloh v oblasti dohľadu;

5.  zdôrazňuje, že zdroje, ktoré má orgán k dispozícii, by sa mali používať v súlade s jasnými prioritami a s jasným zameraním na mandát, a to v záujme efektívneho dosiahnutia želaných cieľov; konštatuje, že je potrebné pravidelne a riadne posudzovať činnosť orgánu v snahe zaistiť, aby účinne, transparentne a dôveryhodne využíval svoje zdroje;

6.  očakáva, že orgán bude pravidelne poskytovať Európskemu parlamentu a Rade aktuálne a úplné informácie o svojej činnosti, najmä v súvislosti so zavedením záväzných technických noriem, stanovísk a pravidiel, s cieľom konať voči občanom Únie transparentne a preukazovať svoju prioritu, ktorou je ochrana spotrebiteľov;

7.  domnieva sa, že zápisnice zo zasadnutí rady orgánov dohľadu a skupín zainteresovaných strán, ktoré sú verejne dostupné, by sa mali zverejňovať rýchlejšie, aby sa ešte viac skrátilo súčasné zdržanie a aby sa poskytol lepší prehľad o uskutočnených diskusiách, postojoch, ktoré členovia zaujali, a hlasovaniach; zdôrazňuje, že je zásadné, aby orgán vzhľadom na povahu svojich úloh konal transparentne, a to nielen voči Európskemu parlamentu a Rade, ale aj voči občanom Únie; domnieva sa, že kontakt s verejnosťou by sa mohol posilniť aj internetovým vysielaním podujatí; upozorňuje, že prístup k dokumentom a informáciám týkajúcim sa interných schôdzí by sa mal uľahčiť; víta skutočnosť, že spomedzi európskych orgánov dohľadu postupuje orgán najprimeranejšie, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o zasadnutiach svojich zamestnancov so zainteresovanými stranami; pripomína význam ochrany oznamovateľov pre zvýšenie transparentnosti, demokratickej zodpovednosti a verejnej kontroly;

8.  v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie pripomína význam bezproblémového a nákladovo efektívneho presťahovania orgánu z Londýna; vyzýva orgán, aby vyčíslil všetky potenciálne náklady, a konštatuje, že fungovanie orgánu musí byť počas prechodného obdobia zabezpečené;

9.  víta skutočnosť, že v záujme kontinuity činnosti bolo hostiteľské mesto pre nové ústredie orgánu vybrané v rámci primeraného časového obdobia; poukazuje na to, že Parlament bude v plnej miere zohrávať svoju úlohu pri zavádzaní tohto rozhodnutia do praxe.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

27.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

48

1

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Enrique Calvet Chambon, Jan Keller, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Miguel Urbán Crespo, Roberts Zīle

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Zbigniew Kuźmiuk, Edouard Martin

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

48

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF

Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Tibor Szanyi, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

1

-

EFDD

David Coburn

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

20.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 87.

(2)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 87.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.

(5)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 87.

(7)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 87.

(8)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.

(10)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

  Ú. v. EÚ C 24, 24.1.2017, s.1.

(12)

Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posledná úprava: 11. apríla 2018Právne oznámenie