Postup : 2017/2147(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0068/2018

Předložené texty :

A8-0068/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.32

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0137

ZPRÁVA     
PDF 632kWORD 61k
22.3.2018
PE 613.445v02-00 A8-0068/2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016

(2017/2147(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016

(2017/2147(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí střediska(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8‑0057/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání(4), a zejména na článek 12a tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0068/2018),

1.  uděluje řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání absolutorium za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2016

(2017/2147(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí střediska(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8‑0057/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání(9), a zejména na článek 12a tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0068/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016

(2017/2147(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0068/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria hodlá orgán příslušný k udělení absolutoria klást zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že konečný rozpočet Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (dále jen „středisko“) na rozpočtový rok 2016 činil podle jeho výkazu příjmů a výdajů(11) 18 019 949 EUR, což oproti roku 2015 představuje pokles o 1,83 %; vzhledem k tomu, že se rozpočet střediska odvíjí převážně od rozpočtu Unie;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky střediska za rozpočtový rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka střediska je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2015

1.  s uspokojením bere na vědomí, že připomínka Účetního dvora týkající se budovy, oprav, statického zpevnění a různých bezpečnostních problémů je nyní označena jako „dokončená“;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  s uspokojením konstatuje, že díky úsilí zaměřenému na monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2016 dosáhla míra plnění rozpočtu 99,99 %, což oproti předchozímu roku představuje zvýšení o 1,43 %; dále vítá, že míra využití prostředků na platby činila 94,55 %, což oproti předcházejícímu roku představuje významný nárůst o 11,55 %;

Závazky a přenesené prostředky

3.  konstatuje, že se středisku podařilo využít dodatečných úspor vyplývajících ze snížení mzdového koeficientu ze 79,9 % na 79,3 %; s uspokojením konstatuje, že středisko dané úspory z nákladů na zaměstnance převedlo na provozní činnosti a podařilo se mu je přidělit v prostředcích na závazky ještě před koncem roku;

4.  konstatuje, že přenosy mohou být často zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů střediska a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou střediskem předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Převod

5.  konstatuje, že v roce 2016 provedlo středisko převody v celkové výši 309 187 EUR z hlavy I (výdaje na zaměstnance) a hlavy II (správní výdaje) do hlavy III (provozní výdaje); s uspokojením konstatuje, že úroveň a povaha převodů v roce 2016 byla v souladu s finančními pravidly;

Zadávání veřejných zakázek

6.  konstatuje, že v roce 2016 středisko zpracovalo 46 zadávacích řízení, přičemž v 46 % se jednalo o otevřená řízení, v 48 % o jednací řízení a v 6 % o užší řízení;

Zaměstnanecká politika

7.  bere na vědomí, že ke dni 31. prosince 2016 činila míra obsazenosti míst stanovených v plánu pracovních míst 98 %, konkrétně bylo obsazeno 92 z 94 míst schválených v příslušném plánu;

8.  s uspokojením konstatuje, že středisko i nadále prosazovalo při procesu přijímání a zaměstnávání pracovníků zásadu rovných příležitostí; konstatuje, že 60 % pracovníků tvořily ženy a 40 % muži, což je poměr, který by mohl být zlepšen; vítá však skutečnost, že ženy jsou řádně zastoupeny ve všech platových třídách, a to i na řídící úrovni, protože tak tomu vždy nebývá;

9.  zdůrazňuje, že součástí zaměstnanecké politiky střediska by měla být rovnováha mezi pracovním a soukromým životem; konstatuje, že rozpočet, který je vynakládán na aktivity spojené s dobrými podmínkami personálu, dosahuje přibližně 46 000 EUR, což odpovídá 0,5 dne na zaměstnance; vyzývá středisko, aby rozpočtovému orgánu poskytlo podrobnější rozpis těchto výdajů; konstatuje, že průměrný počet dnů pracovní neschopnosti na zaměstnance činí 7,9;

10.  připomíná, že středisko přijalo v listopadu 2011 rozhodnutí týkající se psychického a sexuálního obtěžování; vyzývá středisko, aby podporovalo pořádání školení a informačních schůzek s cílem zvýšit povědomí mezi zaměstnanci;

11.  s uspokojením konstatuje, že středisko nefigurovalo v žádných žalobách, soudních procesech nebo oznámených případech v souvislosti s přijímáním nebo propouštěním pracovníků v roce 2016;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

12.  vítá skutečnost, že středisko získalo všechna chybějící prohlášení o střetech zájmů od nově jmenovaných členů správní rady a že tato prohlášení jsou nyní zveřejněna na jeho internetových stránkách;

13.  připomíná, že středisko přijalo dne 22. října 2014 strategii boje proti podvodům a politiku v oblasti prevence a řešení střetu zájmů; vítá skutečnost, že středisko pořádalo pravidelná školení s cílem zvýšit mezi svými zaměstnanci povědomí o řádném uplatňování této strategie a politiky;

14.  konstatuje, že středisko přijalo dne 9. února 2017 pokyny pro oznamování nekalých praktik (whistleblowing), které vycházejí z pokynů Komise a splňují požadavky stanovené v článku 22c služebního řádu; poznamenává, že v roce 2016 nedošlo ve středisku k žádnému případu oznamování;

15.   domnívá se, že je třeba vytvořit nezávislý orgán pro zveřejňování, poradenství a přezkoumávání disponující dostatečnými rozpočtovými zdroji s cílem pomáhat oznamovatelům využívat vhodné kanály pro zveřejňování informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie, chránit je před odhalením jejich identity a nabízet jim potřebnou podporu a poradenství;

16.  vyjadřuje politování nad skutečností, že středisko nezveřejňuje zápisy ze schůzí své správní rady; vyzývá středisko, aby svou politiku v tomto ohledu změnilo;

Hlavní dosažené výsledky

17.  vítá tři hlavní úspěchy, které středisko v roce 2016 zaznamenalo, a sice že:

–  uveřejnilo výsledky svého tříletého projektu, který se zabýval potenciální úlohou odborného vzdělávání a přípravy při řešení problému předčasného ukončování vzdělávání a odborné přípravy;

–  vypracovalo soubor nástrojů, jenž nabízí praktické pokyny, tipy, osvědčené postupy a nástroje z oblasti odborného vzdělávání a přípravy, jež je možné využít v rámci činností a politik napomáhajících mladým lidem, kteří jsou ohroženi předčasným ukončením vzdělávání a odborné přípravy, aby vytrvali a získali patřičnou kvalifikaci, i těm z nich, kteří své vzdělávání či odbornou přípravu již předčasně ukončili, aby se k nim vrátili a podařilo se jim zařadit se na pracovní trh;

–  uveřejnilo aktualizovanou předpověď dovedností a poptávky, jež představuje trendy v zaměstnanosti do roku 2025;

18.  vyjadřuje však politování nad skutečností, že středisko nevyužilo k monitorování úspěšnosti těchto výstupů ukazatele dopadu;

Interní audit

19.  bere na vědomí, že všechna doporučení plynoucí ze schváleného akčního plánu, který byl výsledkem auditu zadávání veřejných zakázek, včetně předcházení podvodům a právního poradenství, provedeného ve středisku útvarem interního auditu (IAS) v roce 2015, byla do konce roku 2016 realizována a zaslána k přezkumu; konstatuje, že čtyři z pěti doporučení byla uzavřena a jedno útvar IAS k uzavření doporučil; dále konstatuje, že útvar IAS provedl ve středisku v březnu 2016 posouzení rizik, aby mohl připravit strategický plán auditu na období 2017 až 2019;

Výkonnost

20.  bere na vědomí úzkou spolupráci střediska s Evropskou nadací odborného vzdělávání a Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek, která je formalizována v dohodách o spolupráci;

21.  bere na vědomí skutečnost, že středisko aktivně přispívá k různým činnostem sítě pro rozvoj výkonu agentur Unie, jako je revize cestovní mapy EK, a zároveň s jinými agenturami Unie sdílí zkušenosti týkající se vypracovávání klíčových ukazatelů výkonnosti pro ředitele agentur Unie; konstatuje, že systém střediska pro měření výkonnosti je nedílnou součástí jeho procesů plánování a podávání zpráv;

22.   bere na vědomí probíhající externí hodnocení střediska vyžadované finančním nařízením, jež bylo zahájeno v dubnu 2017;

o

o o

23.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2018(12) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

24.1.2018

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016

(2017/2147(DEC))

Zpravodaj: Claude Rolin

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vyjadřuje spokojenost s tím, že Účetní dvůr prohlásil, že operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka střediska za rozpočtový rok 2016, jsou legální a správné a že účetní závěrka věrně zobrazuje finanční situaci střediska k 31. prosinci 2016;

2.  oceňuje dlouhodobě vysokou kvalitu činnosti střediska, poskytování výzkumu, analýz a technického poradenství na podporu rozvoje evropským politik v oblasti celoživotního vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy; zejména vítá příspěvky střediska k nové agendě dovedností pro Evropu a Europassu;

3.  oceňuje vysokou míru plnění rozpočtu v roce 2016 (99,99 %); konstatuje však, že v případě hlavy II došlo k přenosu velkého objemu prostředků do roku 2017 (27,39 %);

4.  vítá důraz střediska na rozvoj kompetencí a dovedností, a to zejména u nejméně kvalifikovaných osob, na podporu cíle, který spočívá v začleňování na trh práce prostřednictvím odborného vzdělávání a přípravy, učení praxí a učňovského vzdělávání; oceňuje činnost střediska zaměřenou na nabídku dovedností a poptávku po nich, tj. Přehled dovedností EU;

5.  bere na vědomí navýšení výdajů (16 %) na práce a služby v oblasti údržby budov, jež bylo způsobeno neplánovanými stavebními pracemi v souvislosti s výměnou skleněné fasády budovy a stropních oken ve třech konferenčních místnostech;

6.  bere na vědomí probíhající externí hodnocení střediska vyžadované finančním nařízením, jež bylo zahájeno v dubnu 2017;

7.  konstatuje, že celkové genderové zastoupení mezi zaměstnanci činilo 60 % žen / 40 % mužů; bere na vědomí, že řídící rada přijala v září 2016 nové předpisy pro povyšování zaměstnanců;

8.  vítá opatření střediska navazující na doporučení orgánu příslušného k udělení absolutoria, pokud jde o plnění rozpočtu v předchozích letech.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

23.1.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

42

6

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

42

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

6

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

NI

Lampros Fountoulis

2

0

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 42.

(2)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 42.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 42.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Úř. věst. C 113, 30.03.2016, s.1

(12)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0000.

Poslední aktualizace: 11. dubna 2018Právní upozornění