Διαδικασία : 2017/2147(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0068/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0068/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.32

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0137

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 709kWORD 62k
22.3.2018
PE 613.445v02-00 A8-0068/2018

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2147(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Bart Staes

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2147(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Κέντρου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 –C8-0057/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1975, περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως(4), και ιδίως το άρθρο 12α,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0068/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2147(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Κέντρου(6),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(7) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 –C8-0057/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(8) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1975, περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως(9), και ιδίως το άρθρο 12α,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0068/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2147(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0068/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή επιθυμεί να τονίσει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(11), ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης («το Κέντρο») για το οικονομικό έτος 2016 ήταν 18 019 949 EUR, ποσό που αποτελεί μείωση κατά 1,83% σε σύγκριση με το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Κέντρου προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2016 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Κέντρου είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Επακολούθηση της απαλλαγής για το 2015

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την οικοδόμηση, την επισκευή, τη δομική ενίσχυση και διάφορα προβλήματα ασφάλειας, σημαίνεται τώρα με την ένδειξη «ολοκληρώθηκε»·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού της τάξης του 99,99%, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 1,43% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος· σημειώνει επίσης ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 94,55%, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 11,55% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

3.  σημειώνει ότι το Κέντρο κατάφερε να χρησιμοποιήσει επιπλέον αποταμιεύσεις χάρη στην προς τα κάτω προσαρμογή του μισθολογικού διορθωτικού συντελεστή από 79,9 % σε 79,3 %· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Κέντρο μετέφερε τη συνεπακόλουθη εξοικονόμηση στις δαπάνες προσωπικού σε επιχειρησιακές δραστηριότητες και τις διαχειρίστηκε με επιτυχία ώστε να δεσμευθούν πριν από το τέλος του έτους·

4.  επισημαίνει ότι οι μεταφορές δικαιολογούνται συχνά, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Κέντρου και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων από το Κέντρο και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Μεταφορές πιστώσεων

5.  σημειώνει ότι το 2016 το Κέντρο πραγματοποίησε μεταφορές πιστώσεων συνολικού ύψους 309 187 EUR από τον Τίτλο I (δαπάνες προσωπικού) στον τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) και στον τίτλο ΙΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες)· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το επίπεδο και η φύση των μεταφορών πιστώσεων το 2016 παρέμειναν εντός των ορίων των δημοσιονομικών κανόνων·

Σύναψη συμβάσεων

6.  σημειώνει ότι το Κέντρο διεκπεραίωσε 46 διαδικασίες σύναψης συμβάσεων το 2016, από τις οποίες το 46% ήταν ανοικτές διαδικασίες, το 48 % ήταν διαδικασίες με διαπραγμάτευση και το 6 % ήταν κλειστές διαδικασίες·

Πολιτική προσωπικού

7.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2016, το ποσοστό κάλυψης των θέσεων του οργανογράμματος ανήλθε σε 98%, δηλαδή υπήρχαν 92 καλυμμένες θέσεις στο οργανόγραμμα το οποίο είχε 94 εγκεκριμένες θέσεις·

8.  σημειώνει με ικανοποίηση το γεγονός ότι το Κέντρο παρέμεινε προσηλωμένο στην υποστήριξη των ίσων ευκαιριών πρόσληψης και απασχόλησης· σημειώνει ότι υπάρχει ισορροπία των φύλων, με 60 % γυναίκες και 40 % άνδρες, η οποία θα μπορούσε να βελτιωθεί· εκφράζει, ωστόσο, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι γυναίκες εκπροσωπούνται σε ικανοποιητικό βαθμό σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου - ιδίως με δεδομένο ότι δεν συμβαίνει πάντα - του διευθυντικού επιπέδου·

9.  τονίζει ότι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής θα πρέπει να αποτελεί μέρος της πολιτικής προσωπικού του Κέντρου· σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός που δαπανάται για δραστηριότητες ευεξίας ανέρχεται σε περίπου 46 000 EUR και αντιστοιχεί σε 0,5 ημέρες ανά μέλος του προσωπικού· ζητεί από το Κέντρο να παράσχει μια πιο διεξοδική ανάλυση αυτών των δαπανών στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή· παρατηρεί ότι ο μέσος όρος ημερών αναρρωτικής άδειας ανά υπάλληλο ήταν 7,9 ημέρες·

10.  υπενθυμίζει ότι το Κέντρο ενέκρινε απόφαση σχετικά με την ψυχολογική και σεξουαλική παρενόχληση, τον Νοέμβριο του 2011· καλεί το Κέντρο να υποστηρίξει τη διοργάνωση επιμορφωτικών και ενημερωτικών συναντήσεων με σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης του προσωπικού·

11.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι δεν υπήρξαν έναντι του Κέντρου καταγγελίες, αστικές αξιώσεις ή αναφορές περιπτώσεων που αφορούσαν την πρόσληψη ή την απόλυση προσωπικού το 2016·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, διαφάνεια και δημοκρατία

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι έχουν υποβληθεί στο Κέντρο όλες οι ελλείπουσες δηλώσεις σύγκρουσης συμφερόντων από τα πρόσφατα διορισθέντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ότι οι δηλώσεις αυτές έχουν στο μεταξύ δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Κέντρου·

13.  υπενθυμίζει ότι το Κέντρο ενέκρινε στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης στις 22 Οκτωβρίου 2014, μαζί με την πολιτική του για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Κέντρο διοργάνωσε σε τακτική βάση μαθήματα κατάρτισης, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί το προσωπικό του σχετικά με την ορθή εφαρμογή της στρατηγικής και των πολιτικών της ΕΕ·

14.  σημειώνει ότι το Κέντρο ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών στις 9 Φεβρουαρίου 2017, οι οποίες βασίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής και ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 22γ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης· σημειώνει ότι δεν υπήρξε καμία περίπτωση καταγγελίας δυσλειτουργιών το 2016 στο Κέντρο·

15.  θεωρεί αναγκαίο να συγκροτηθεί ένα ανεξάρτητο όργανο ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και παραπομπής με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, το οποίο θα βοηθά τους καταγγέλτες να χρησιμοποιούν τους σωστούς διαύλους για να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες τους σχετικά με ενδεχόμενες παρατυπίες που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, προστατεύοντας παράλληλα το απόρρητο και παρέχοντας την αναγκαία υποστήριξη και τις αναγκαίες συμβουλές·

16.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Κέντρο δεν δημοσιεύει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου του· καλεί το Κέντρο να αλλάξει την πολιτική του στο θέμα αυτό·

Κύρια Επιτεύγματα

17.  επιδοκιμάζει τα τρία σημαντικότερα επιτεύγματα που επισημαίνει το Κέντρο για το 2016, και συγκεκριμένα ότι:

–  δημοσίευσε τα αποτελέσματα του τριετούς προγράμματος για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης και κατάρτισης·

–  δημοσίευσε μια «εργαλειοθήκη» που παρέχει πρακτικές οδηγίες, συμβουλές, ορθές πρακτικές και εργαλεία από την ΕΕΚ με στόχο να ενσωματωθούν στις δραστηριότητες και τις πολιτικές που βοηθούν τους νέους που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο να παραμείνουν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και να επιτύχουν, και να βοηθήσουν τα άτομα που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο να επανενταχθούν στην εκπαίδευση ή την κατάρτιση και στην αγορά εργασίας·

–  δημοσίευσε τις επικαιροποιημένες προβλέψεις της ζήτησης δεξιοτήτων, που προβάλλουν τάσεις στην απασχόληση έως το 2025·

18.  εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι το Κέντρο δεν χρησιμοποίησε τους δείκτες αντικτύπου για την παρακολούθηση της επιτυχίας των εν λόγω επιτευγμάτων·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

19.  αναγνωρίζει ότι όλες οι συστάσεις που απορρέουν από το συμφωνηθέν σχέδιο δράσης που προέκυψε από τον έλεγχο της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων της καταπολέμησης της απάτης και των νομικών συμβουλών στο Κέντρο, ο οποίος διενεργήθηκε το 2015, υλοποιήθηκαν και διαβιβάστηκαν προς εξέταση έως το τέλος του 2016· σημειώνει ότι τέσσερις από τις πέντε συστάσεις έκλεισαν και για μία η IAS συνέστησε να κλείσει· σημειώνει, επιπλέον, ότι η IAS πραγματοποίησε εκτίμηση κινδύνου στο Κέντρο τον Μάρτιο του 2016, προκειμένου να προετοιμαστεί το στρατηγικό σχέδιο ελέγχου για την περίοδο 2017-2019·

Επιδόσεις

20.  σημειώνει τη στενή συνεργασία του Κέντρου με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, που επισημοποιήθηκε με συμφωνίες συνεργασίας·

21.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι το Κέντρο συνεισέφερε ενεργά σε μια σειρά δραστηριοτήτων του δικτύου ανάπτυξης επιδόσεων των οργανισμών της Ένωσης, όπως η αναθεώρηση του χάρτη πορείας της Επιτροπής και, παράλληλα, μοιράστηκε την πείρα του με άλλους οργανισμούς της Ένωσης για την ανάπτυξη βασικών δεικτών επιδόσεων για τους διευθυντές των οργανισμών της Ένωσης· σημειώνει ότι το σύστημα μέτρησης επιδόσεων του Κέντρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των διαδικασιών σχεδιασμού και υποβολής εκθέσεων που εφαρμόζει·

22.  σημειώνει την εν εξελίξει εξωτερική αξιολόγηση του Κέντρου, την οποία επιβάλλει ο δημοσιονομικός κανονισμός και η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2017·

o

o o

23.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του, της ... 2018(12) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

24.1.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2147(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Claude Rolin

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει ικανοποίηση διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτηρίζει τις υποκείμενες πράξεις των ετήσιων λογαριασμών του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2016 νόμιμες και κανονικές και διότι εκτιμά ότι η δημοσιονομική κατάστασή του στις 31 Δεκεμβρίου 2016 περιγράφεται με πιστότητα·

2.  επιδοκιμάζει το διαρκές υψηλό επίπεδο του έργου του Κέντρου, που παρέχει έρευνα, ανάλυση και τεχνικές συμβουλές για να βοηθήσει στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών σε θέματα διά βίου μάθησης και ΕΕΚ· επικροτεί ιδιαίτερα τη συμβολή του Κέντρου όσον αφορά το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη και το ευρωπαϊκό βιβλιάριο κατάρτισης (Europass)·

3.  εξαίρει το υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού το 2016 (99,99%)· παρατηρεί, εντούτοις, ότι το ποσοστό των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2017 ήταν υψηλό για τον Τίτλο II (27,39%)·

4.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το Κέντρο εστιάζει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ιδίως μεταξύ των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση, για να στηρίξει τον στόχο της ένταξης στην αγορά εργασίας μέσω ΕΕΚ, μάθησης βασισμένης στην εργασία και μαθητειών· επιδοκιμάζει το έργο του Κέντρου όσον αφορά τη ζήτηση και την προσφορά δεξιοτήτων, το «Πανόραμα Δεξιοτήτων στην ΕΕ»·

5.  σημειώνει την αύξηση δαπανών (16%) όσον αφορά το έργο και τις υπηρεσίες συντήρησης κτιρίων, που αποδίδεται σε απρόβλεπτες εργασίες, απαραίτητες για την αντικατάσταση της γυάλινης πρόσοψης του κτιρίου και των παραθύρων οροφής στις τρεις αίθουσες συνεδριάσεων·

6.  σημειώνει την εν εξελίξει εξωτερική αξιολόγηση του Κέντρου, την οποία επιβάλλει ο δημοσιονομικός κανονισμός και ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2017·

7.  σημειώνει ότι η συνολική κατανομή των φύλων στο Κέντρο ήταν 60% γυναίκες και 40% άνδρες· σημειώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες σχετικά με τις προαγωγές τον Σεπτέμβριο του 2016·

8.  επιδοκιμάζει τα μέτρα παρακολούθησης που έλαβε το Κέντρο σε σχέση με τις συστάσεις της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού προηγούμενων ετών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

6

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka, Λάμπρος Φουντούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

42

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

6

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

NI

Lampros Fountoulis

2

0

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 42.

(2)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 42.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 39 της 13.12.1975, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(6)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 42.

(7)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 42.

(8)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(9)

ΕΕ L 39 της 13.12.1975, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(11)

EE C 113 της 30.03.2016, σ.1

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2018)0000.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου