Menetlus : 2017/2147(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0068/2018

Esitatud tekstid :

A8-0068/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.32

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0137

RAPORT     
PDF 380kWORD 59k
22.3.2018
PE 613.445v02-00 A8-0068/2018

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2147(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Arvamuse koostaja: Bart Staes

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2147(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8-0057/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta(4), eriti selle artiklit 12a,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0068/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse direktori tegevusele keskuse 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2017/2147(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8-0057/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta(9), eriti selle artiklit 12a,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(10), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0068/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2017/2147(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0068/2018),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames soovib eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon rõhutada, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

B.  arvestades, et Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (edaspidi „keskus“) tulude ja kulude eelarvestuse(11) kohaselt oli keskuse 2016. aasta lõplik eelarve 18 019 949 eurot, mis tähendab 2015. aastaga võrreldes vähenemist 1,83 %; arvestades, et keskuse eelarve koosneb peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes keskuse eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et keskuse raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  märgib rahuloluga, et kontrollikoja märkuse juures, mis käsitles ehitus- ja parandustöid, struktuuri tugevdamist ja mitmeid ohutusküsimusi, on nüüd märge „lõpetatud“;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib rahuloluga, et 2016. aastal tehtud eelarve jälgimise pingutuste tulemusel saavutati eelarve täitmise määr 99,99 %, mis oli eelnenud aasta määrast 1,43 % kõrgem; lisaks väljendab heameelt, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 94,55 %, mis on eelnenud aastaga võrreldes koguni 11,55 % suurem;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

3.  märgib, et keskusel oli võimalik kasutada täiendavaid sääste, mille põhjuseks oli palkade korrigeerimisteguri kohandamine 79,9 %-lt 79,3 %-le; märgib rahuloluga, et keskus kandis personalikuludelt säästetud summad üle põhitegevusele ja suutis need edukalt enne aasta lõppu kulukohustustega siduda;

4.  märgib, et ülekandmine võib sageli olla osaliselt või täielikult põhjendatud, sest keskuse rakenduskavad on mitmeaastased, see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel ning see ei ole alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega ja seda eriti sel juhul, kui keskus on assigneeringute ülekandmist eelnevalt kavandanud ja sellest kontrollikojale teada andnud;

Ümberpaigutused

5.  märgib, et keskus tegi aastal 2016 ümberpaigutusi kogusummas 309 187 eurot I jaotisest (personalikulud) ja II jaotisest (halduskulud) III jaotisse (tegevuskulud); märgib rahuloluga, et 2016. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad jäid finantseeskirjadega lubatud piiridesse;

Hanked

6.  märgib, et keskus tegeles 2016. aastal 46 hankemenetlusega, millest 46 % olid avatud hankemenetlused, 48 % läbirääkimistega hankemenetlused ja 6 % piiratud hankemenetlused;

Personalipoliitika

7.  märgib, et 31. detsembril 2016 oli ametikohtade täituvus 98 %, st ametikohtade loetelus olnud 94 kinnitatud ametikohast oli täidetud 92;

8.  märgib rahuloluga, et keskus toetas jätkuvalt võrdseid võimalusi töölevõtmisel ja töötamisel; märgib, et töötajatest 60 % moodustavad naised ja 40 % mehed ning soolist tasakaalu võiks parandada; tunneb aga heameelt selle üle, et naisi on töötajate hulgas kõikidel tasanditel, sh juhtide hulgas, mis on eriti rõõmustav, sest see ei ole alati nii;

9.  rõhutab, et töö- ja eraelu tasakaal peaks olema keskuse personalipoliitika osa; märgib, et eelarvest heaolutegevustele eraldatud summa oli ligikaudu 46 000 eurot, mis vastab 0,5 päevale töötaja kohta; palub keskusel anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile nende kulude jaotumise kohta põhjalikum ülevaade; märgib, et keskmine haiguspuhkus on 7,9 päeva töötaja kohta;

10.  tuletab meelde, et keskus võttis 2011. aasta novembris vastu otsuse psühholoogilise ja seksuaalse ahistamise kohta; kutsub keskust üles toetama koolituste ja teabeürituste korraldamist, et suurendada töötajate teadlikkust;

11.  võtab rahuloluga teadmiseks, et keskusel ei olnud 2016. aastal kaebusi, kohtuasju ega teateid juhtumitest, mis on seotud töötajate töölevõtmise või töölt vabastamisega;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine, läbipaistvus ning demokraatia

12.  tunneb heameelt selle üle, et keskus on saanud äsja ametisse nimetatud haldusnõukogu liikmetelt kõik puuduvad huvide konfliktide deklaratsioonid ja need on nüüd avaldatud keskuse veebisaidil;

13.  tuletab meelde, et keskus võttis 22. oktoobril 2014 koos huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitikaga vastu pettustevastase võitluse strateegia; väljendab heameelt asjaolu üle, et keskus korraldas regulaarselt koolitusi, et tõsta oma töötajate teadlikkust strateegia ja poliitika nõuetekohase rakendamise kohta;

14.  märgib, et keskus võttis 9. veebruaril 2017 vastu rikkumisest teatamist käsitlevad suunised, mille aluseks on komisjoni suunised ja mis vastavad personalieeskirjade artiklis 22c sätestatud nõuetele; märgib, et 2016. aastal ei teatatud keskuses ühestki rikkumisest;

15.  osutab vajadusele luua piisavate eelarvevahenditega sõltumatu avalikustamis-, nõustamis- ja suunamisasutus, et aidata rikkumisest teatajail kasutada õigeid kanaleid võimalikest liidu finantshuve kahjustavatest eeskirjade rikkumistest teatamiseks, kaitstes samal ajal teatajate konfidentsiaalsust ning pakkudes vajalikku tuge ja nõu;

16.  peab kahetsusväärseks, et keskus ei avalikusta oma haldusnõukogu koosolekute protokolle; kutsub keskust üles muutma oma seisukohta selles küsimuses;

Peamised saavutused

17.  tunneb heameelt kolme peamise saavutuse üle, mille keskus oma 2016. aasta tegevuses välja tõi, ja nimelt keskus

–  avaldas oma kolmeaastase projekti tulemused, mis käsitles kutsehariduse ja -õppe osa haridussüsteemist varakult lahkumise probleemiga tegelemisel;

–  kavandas meetmete komplekti, mis pakub kutseharidusel ja -õppel põhinevaid praktilisi suuniseid, nõuandeid, häid tavasid ja vahendeid, mida saab kasutada meetmetes ja poliitikas, mis aitaksid noortel, kel on oht haridussüsteemist varakult lahkuda, jätkata haridus- ja koolitussüsteemis ja saada kvalifikatsioon, ning aitaksid haridussüsteemist varakult lahkunutel hakata taas haridust või koolitust saama ja siseneda tööturule;

–  avaldas ajakohastatud oskuste ja nõudluse prognoosi, milles kajastatakse tööhõive suundumusi aastani 2025;

18.  peab siiski kahetsusväärseks, et keskus ei kasutanud nende saavutuste edu jälgimiseks mõjunäitajaid;

Siseaudit

19.  tunnistab, et kõik soovitused, mis pärinesid kokkulepitud tegevuskavast, mis tulenes siseauditi talituse 2015. aastal keskuses korraldatud hangete, sh pettuse ennetamise ja õigusnõustamise auditist, olid 2016. aasta lõpuks ellu viidud ning läbivaatamiseks saadetud; märgib, et viiest soovitusest neli olid täidetud ja ühe soovitas siseauditi talitus lugeda täidetuks; märgib lisaks, et siseauditi talitus viis märtsis 2016 keskuses läbi riskianalüüsi, et valmistada ette strateegiline auditikava aastateks 2017–2019;

Tulemused

20.  märgib keskuse tihedat koostööd Euroopa Koolitusfondi ning Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondiga, mille ametlikuks muutmiseks on sõlmitud koostöölepingud;

21.  võtab teadmiseks, et keskus osales aktiivselt mitmes liidu ametite tulemuslikkuse arendamise võrgustikuga seotud tegevuses, näiteks Euroopa komisjoni tegevuskava läbivaatamises, jagades teiste liidu ametitega oma kogemusi liidu ametite direktoritele mõeldud võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajate väljatöötamise alal; märgib, et keskuse tulemuslikkuse mõõtmise süsteem on selle kavandamis- ja aruandlusprotsesside lahutamatu osa;

22.  märgib käimasolevat keskuse välishindamist, mis on nõutav finantsmääruse kohaselt ja mida alustati 2017. aasta aprillis;

o

o o

23.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma ... 2018. aasta resolutsioonile(12) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

24.1.2018

TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2147(DEC))

Arvamuse koostaja: Claude Rolin

ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  väljendab rahulolu seoses kontrollikoja avaldusega, et keskuse eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed ning et keskuse finantsolukorrast 31. detsembri 2016. aasta seisuga on antud õiglane pilt;

2.  hindab kõrgelt keskuse jätkuvat väga kvaliteetset tööd, mille raames tehakse teadusuuringuid ja analüüse ning antakse tehnilist nõu, et aidata kaasa Euroopa elukestva õppe ning kutsehariduse ja -õppe poliitika väljatöötamisele; tunneb erilist heameelt keskuse panuse üle Euroopa uude oskuste tegevuskavasse ja Europassi;

3.  peab kiiduväärseks 2016. aasta kõrget eelarve täitmise määra (99,99 %); märgib siiski, et 2017. aastasse üle kantud assigneeringute määr oli II jaotises kõrge (27,39 %);

4.  tunneb heameelt asjaolu üle, et keskus keskendub pädevuste ja oskuste arendamisele, eelkõige väheste oskustega isikute puhul, et toetada tööturule kaasamise eesmärki kutsehariduse ja -õppe, töökohal toimuva väljaõppe ning praktika kaudu; hindab kõrgelt keskuse tööd oskuste nõudluse ja pakkumise valdkonnas, st ELi oskuste ülevaadet;

5.  märgib hoonete korrashoiuga seotud tööde ja teenuste kulude suurenemist (16 %), mis oli tingitud ettenägematutest töödest, mis osutusid vajalikuks hoone klaasfassaadi ja kolme konverentsiruumi katuseakende asendamiseks;

6.  märgib käimasolevat keskuse välishindamist, mis on nõutav finantsmääruse kohaselt ja mida alustati 2017. aasta aprillis;

7.  märgib, et keskuse üldine sooline tasakaal oli järgmine: 60 % naisi ja 40 % mehi; märgib, et haldusnõukogu võttis uue edutamist käsitleva eeskirja vastu 2016. aasta septembris;

8.  tunneb heameelt keskuse järelmeetmete üle seoses soovitustega, mille esitas eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon eelnevate aastate eelarve täitmise kohta.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

23.1.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

42

6

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

42

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Verts/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

6

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

NI

Lampros Fountoulis

2

0

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.3.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

18

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 42.

(2)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 42.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1.

(5)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(6)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 42.

(7)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 42.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1.

(10)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(11)

ELT C 113, 30.3.2016, lk 1.

(12)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2018)0000.

Viimane päevakajastamine: 11. aprill 2018Õigusalane teave