Menettely : 2017/2147(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0068/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0068/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.32

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0137

MIETINTÖ     
PDF 302kWORD 60k
22.3.2018
PE 613.445v02-00 A8-0068/2018

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2147(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Bart Staes

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2147(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05941/2018 – C8‑0057/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta 10. helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75(4) ja erityisesti sen 12 a artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0068/2018),

1.  myöntää Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä

(2017/2147(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastauksen(6),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(7) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05941/2018 – C8‑0057/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(8) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta 10. helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75(9) ja erityisesti sen 12 a artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(10) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0068/2018),

1.  hyväksyy Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2147(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0068/2018),

A.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

B.  toteaa, että Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tulo- ja menotaulukon mukaan(11) sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 oli 18 019 949 euroa, mikä merkitsee 1,83 prosentin vähennystä vuoteen 2015 verrattuna; toteaa, että keskuksen talousarvio rahoitetaan pääasiassa unionin talousarviosta;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan keskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että keskuksen tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2015 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  toteaa tyytyväisenä, että tilintarkastustuomioistuimen rakennusta, korjaustöitä, rakenteiden vahvistamista ja erilaisia turvallisuusseikkoja koskevaan huomautukseen on nyt liitetty merkintä ”toteutettu”;

Talousarvio- ja varainhallinto

2.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2016 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,99 prosenttia, mikä merkitsee 1,43 prosentin lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna; toteaa lisäksi ilahtuneena, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 94,55 prosenttia eli merkittävät 11,55 prosenttia korkeampi kuin edellisenä vuonna;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

3.  toteaa, että keskus pystyi käyttämään lisäsäästöjä, jotka johtuivat palkkojen korjauskertoimen mukautuksesta alaspäin 79,9 prosentista 79,3 prosenttiin; panee tyytyväisenä merkille, että keskus siirsi henkilöstökulujen säästöt operatiivisiin toimintoihin ja onnistui sitomaan ne ennen vuoden loppua;

4.  toteaa, että määrärahojen siirrot seuraavalle varainhoitovuodelle voivat usein olla osittain tai täysin perusteltuja keskuksen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi ja että tällaiset siirrot eivät välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista eivätkä ne ole myöskään aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta etenkään, jos keskus on suunnitellut ne etukäteen ja ilmoittanut niistä tilintarkastustuomioistuimelle;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

5.  panee merkille, että keskus teki vuonna 2016 osastosta 1 (henkilöstömenot) ja osastosta 2 (hallintomenot) kaikkiaan 309 187 euron määrärahasiirrot osastoon 3 (toimintamenot); panee tyytyväisenä merkille, että siirrot olivat vuonna 2016 määrältään ja luonteeltaan varainhoitosäännöissä asetettujen rajoitusten mukaisia;

Hankinnat

6.  panee merkille, että vuonna 2016 keskus toteutti 46 hankintamenettelyä, joista 46 prosenttia oli avoimia menettelyjä, 48 prosenttia neuvottelumenettelyjä ja 6 prosenttia rajoitettuja menettelyjä;

Henkilöstöpolitiikka

7.  toteaa, että 31. joulukuuta 2016 henkilöstötaulukon täyttöaste oli 98 prosenttia eli henkilöstötaulukon 94 hyväksytystä toimesta oli täytetty 92;

8.  panee arvostaen merkille, että keskus piti kiinni sitoutumisestaan yhtäläisiin mahdollisuuksiin työhönotossa ja työssä; toteaa, että sukupuolijakaumaa, jossa naisten osuus oli 60 prosenttia ja miesten 40 prosenttia, voitaisiin parantaa; pitää kuitenkin myönteisenä sitä, että naiset ovat vahvasti edustettuina kaikissa palkkaluokissa ja myös johdon tasolla, mikä ei ole itsestäänselvyys;

9.  korostaa, että työ- ja perhe-elämän tasapainottamisen olisi oltava osa keskuksen henkilöstöpolitiikkaa; panee merkille, että hyvinvointia edistävään toimintaan käytettiin noin 46 000 euroa, mikä vastaa puolta päivää henkilöstön jäsentä kohti; kehottaa keskusta toimittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle yksityiskohtaisemman erittelyn näistä kuluista; toteaa, että sairauslomapäiviä oli keskimäärin 7,9 päivää henkilöstön jäsentä kohti;

10.  muistuttaa, että keskus hyväksyi marraskuussa 2011 työpaikkakiusaamista ja seksuaalista häirintää koskevan päätöksen; kehottaa keskusta tukemaan koulutuksen ja tiedottamisen järjestämistä, jotta lisätään työntekijöiden tietoisuutta asioista;

11.  panee tyytyväisenä merkille, että keskus ei vastaanottanut vuonna 2016 yhtään valitusta, kannetta tai ilmoitusta, jossa olisi moitittu työntekijöiden palkkaamista tai irtisanomista;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus ja demokratia

12.  pitää myönteisenä, että keskus on saanut kaikki puuttuvat sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset vastavalituilta hallintoneuvoston jäseniltä ja ne on nyt julkistettu keskuksen verkkosivustolla;

13.  muistuttaa, että keskus otti 22. lokakuuta 2014 käyttöön petostentorjuntastrategian sen eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevien toimintaperiaatteiden tueksi; pitää myönteisenä, että keskus järjesti säännöllistä koulutusta edistääkseen työntekijöidensä tietoisuutta strategian ja toimintaperiaatteiden asianmukaisesta täytäntöönpanosta;

14.  panee merkille, että keskus hyväksyi 9. helmikuuta 2017 väärinkäytösten paljastamista koskevat suuntaviivat, jotka perustuvat komission suuntaviivoihin ja täyttävät henkilöstösääntöjen 22 c artiklassa asetetut vaatimukset; toteaa, että vuonna 2016 keskuksessa ei ollut väärinkäytösten paljastamista koskevia tapauksia;

15.  katsoo, että olisi perustettava riippumaton ilmoitus-, neuvonta- ja käsittelyelin, jolla on riittävästi määrärahoja, jotta voidaan auttaa väärinkäytösten paljastajia käyttämään oikeita kanavia unionin taloudellisia etuja vahingoittavia mahdollisia väärinkäytöksiä koskevien tietojen paljastamiseen ja samalla varjella luottamuksellisuutta ja tarjota tarvittavaa tukea ja neuvontaa;

16.  pitää valitettavana, että keskus ei julkista hallintoneuvostonsa kokouspöytäkirjoja; kehottaa keskusta muuttamaan tätä koskevia toimintaperiaatteitaan;

Tärkeimmät saavutukset

17.  on tyytyväinen keskuksen vuonna 2016 määrittämiin kolmeen keskeiseen saavutukseen, jotka ovat seuraavat:

–  tulosten julkistaminen kolmivuotisesta hankkeesta, joka koski ammatillisen koulutuksen mahdollista roolia varhaiseen koulunkäynnin keskeyttämiseen puuttumisessa;

–  sellaisten välineiden suunnittelu, jotka tarjoavat ammatillisen koulutuksen alalta saatuja käytännön ohjeita, vinkkejä, hyviä käytäntöjä ja keinoja hyödynnettäviksi toiminnassa ja menettelytavoissa, jotka auttavat varhaisen koulunkäynnin keskeyttämisriskille altistuneita nuoria jäämään koulutuksen pariin ja pätevöitymään sekä auttavat koulunkäynnin varhain keskeyttäviä nuoria integroitumaan uudelleen koulutukseen ja työmarkkinoille;

–  ajan tasalle saatettujen taitoja ja työllisyyskysyntää koskevien vuoteen 2025 ulottuvien ennusteiden julkaiseminen;

18.  pitää kuitenkin valitettavana, että keskus ei käyttänyt vaikutusindikaattoreita kyseisten saavutusten seurantaan;

Sisäinen tarkastus

19.  toteaa, että kaikki sovitusta toimintaohjelmasta peräisin olevat suositukset, jotka olivat komission sisäisen tarkastuksen (IAS) keskuksessa vuonna 2015 suorittaman hankintoja, petostentorjuntaa ja oikeudellista neuvontaa koskeneen tarkastuksen tulosta, oli pantu täytäntöön ja toimitettu tarkistettaviksi vuoden 2016 loppuun mennessä; toteaa, että neljä viidestä suosituksesta oli käsitelty loppuun ja sisäinen tarkastus suositteli toteamaan yhden suosituksen loppuun käsitellyksi; toteaa lisäksi, että sisäinen tarkastus toteutti keskuksessa riskinarvioinnin maaliskuussa 2016 valmistellakseen strategisen tarkastussuunnitelman vuosiksi 2017–2019;

Toiminnan tuloksellisuus

20.  panee merkille yhteistyösopimuksissa virallistetun keskuksen tiiviin yhteistyön Euroopan koulutussäätiön ja Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön kanssa;

21.  toteaa, että keskus myötävaikutti aktiivisesti joihinkin unionin erillisvirastojen toiminnan kehittämisverkoston toimintoihin, kuten komission etenemissuunnitelman tarkistamiseen samalla, kun se jakoi kokemuksiaan muiden unionin erillisvirastojen kanssa tulosindikaattoreiden kehittämisestä unionin erillisvirastojen johtajille; panee merkille, että keskuksen tuloksellisuuden mittaamisjärjestelmä on olennainen osa sen suunnittelua ja raportointia koskevia menettelyjä;

22.  panee merkille keskuksen meneillään olevan, varainhoitoasetuksessa edellytetyn ulkoisen arvioinnin, joka aloitettiin huhtikuussa 2017;

o

o o

23.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta [...] 2018 antamaansa päätöslauselmaan erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta(12).

24.1.2018

TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2147(DEC))

Valmistelija: Claude Rolin

EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen ilmoitukseen, jonka mukaan keskuksen varainhoitovuodelta 2016 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset ja että säätiön taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 2016 on annettu oikeat ja riittävät tiedot;

2.  arvostaa keskuksen korkealuokkaisena jatkuvaa työtä, jolla se edistää elinikäistä oppimista ja ammatillista koulutusta koskevien unionin politiikkojen kehittämistä tarjoamalla tutkimuksia, analyyseja ja teknistä neuvontaa; panee erityisen tyytyväisenä merkille keskuksen panoksen Euroopan uuteen osaamisohjelmaan ja Europass-järjestelmään;

3.  pitää myönteisenä, että talousarvion toteutusaste oli vuonna 2016 korkea (99,99 prosenttia); panee kuitenkin merkille, että määrärahoja siirrettiin vuodelle 2017 suuri määrä (27,39 prosenttia) osastossa 2;

4.  pitää myönteisenä, että keskus on keskittynyt erityisesti matalan osaamistason työntekijöiden taitojen ja osaamisen kehittämiseen tavoitteenaan tukea työmarkkinoille pääsyä ammatillisen koulutuksen, työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen avulla; arvostaa osaamisen kysyntään ja tarjontaan sekä osaamispanoraamaan liittyvää keskuksen työtä;

5.  panee merkille, että rakennusten ylläpitoon liittyviä töitä ja palveluja koskevat menot ovat nousseet (16 prosenttia), mikä johtuu ennakoimattomista töistä, joita oli tarpeen toteuttaa rakennuksen lasijulkisivun sekä kolmen konferenssisalin kattoikkunoiden vaihtamiseksi;

6.  panee merkille keskuksen meneillään olevan, varainhoitoasetuksessa edellytetyn ulkoisen arvioinnin, joka aloitettiin huhtikuussa 2017;

7.  toteaa, että keskuksen sukupuolijakauma oli 60 prosenttia naisia ja 40 prosenttia miehiä; panee merkille, että keskuksen johtokunta hyväksyi uudet ylennyksiä koskevat säännöt syyskuussa 2016;

8.  on tyytyväinen seurantatoimiin, jotka keskus on toteuttanut vastuuvapauden myöntävän viranomaisen esittämien aiempien vuosien talousarvioiden toteutusta koskevien suositusten johdosta.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

23.1.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

42

6

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

42

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

6

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

NI

Lampros Fountoulis

2

0

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 42.

(2)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 42.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1.

(5)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 42.

(7)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 42.

(8)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1.

(10)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUVL C 113, 30.3.2016, s. 1.

(12)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2018)0000.

Päivitetty viimeksi: 10. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus