Procedūra : 2017/2147(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0068/2018

Pateikti tekstai :

A8-0068/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.32

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0137

PRANEŠIMAS     
PDF 699kWORD 59k
22.3.2018
PE 613.445v02-00 A8-0068/2018

dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2147(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Bart Staes

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2147(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos profesinio mokymo plėtros centro 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0057/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1975 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo(4), ypač į jo 12a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0068/2018),

1.  patvirtina Europos profesinio mokymo plėtros centro direktoriui, kad Centro 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos profesinio mokymo plėtros centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2017/2147(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos profesinio mokymo plėtros centro 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0057/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1975 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo(9), ypač į jo 12a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(10), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0068/2018),

1.  pritaria Europos profesinio mokymo plėtros centro 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos profesinio mokymo plėtros centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2017/2147(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0068/2018),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija norėtų pabrėžti, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, taip pat įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

B.  kadangi pagal Europos profesinio mokymo plėtros centro (toliau – Centras) pajamų ir išlaidų suvestinę(11), jo galutinis 2016 finansinių metų biudžetas buvo 18 019 949 EUR, t. y. 1,83 proc. mažesnis nei 2015 m.; kadangi Centro biudžetas finansuojamas daugiausia Sąjungos biudžeto lėšomis;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Centro 2016 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Centro metinės ataskaitos yra patikimos ir kad pagal jas atliktos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  su pasitenkinimu pažymi, kad Audito Rūmų pastaba dėl pastatų, remonto darbų, konstrukcijų stiprinimo ir įvairių saugos klausimų dabar pažymėta kaip „įvykdyta“;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  su pasitenkinimu pažymi, kad dėl biudžeto stebėsenos 2016 finansiniais metais biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,99 proc., t. y. 1,43 proc. didesnis nei ankstesniais metais; be to, teigiamai vertina tai, kad mokėjimo asignavimų panaudojimo lygis buvo 94,55 proc., t. y. 11,55 proc. didesnis, palyginti su praėjusiais metais;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

3.  pažymi, kad Centras sugebėjo panaudoti papildomas lėšas, kurios buvo sutaupytos sumažinus atlyginimo korekcinį koeficientą nuo 79,9 proc. iki 79,3 proc.; su pasitenkinimu pažymi, kad Centras perkėlė sutaupytas lėšas, susijusias su personalo išlaidomis, operacinei veiklai ir jam pavyko sėkmingai įvykdyti įsipareigojimus iki metų pabaigos;

4.  pabrėžia, kad dažnai perkėlimus galima iš dalies arba visiškai pateisinti daugiamečiu Centro veiklos programų pobūdžiu, ir jie nebūtinai rodo, kad biudžeto planavimo ir įgyvendinimo procese yra trūkumų, taip pat jie ne visada nesuderinami su biudžeto metinio periodiškumo principu, ypač jei Centras iš anksto juos suplanuoja ir apie juos praneša Audito Rūmams;

Perkėlimai

5.  pažymi, kad 2016 m. Centras iš I antraštinės dalies (personalo išlaidos) ir II antraštinės dalies (administracinės išlaidos) į III antraštinę dalį (veiklos išlaidos) perkėlė iš viso 309 187 EUR; su pasitenkinimu pažymi, kad dėl perkėlimų lygio ir pobūdžio 2016 m. finansinės taisyklės nebuvo pažeistos;

Viešieji pirkimai

6.  pažymi, kad 2016 m. Centras vykdė 46 viešųjų pirkimų procedūras, iš kurių 46 proc. buvo atviri konkursai, 48 proc. buvo derybos ir 6 proc. – riboti konkursai;

Personalo politika

7.  pažymi, kad 2016 m. gruodžio 31 d. etatų plane nurodyta užimamų pareigybių procentinė dalis buvo 98 proc., t. y. užpildyti 92 etatai, numatyti etatų plane, pagal kurį patvirtinti 94 etatai;

8.  su pasitenkinimu pažymi, kad Centras ir toliau įsipareigojęs remti lygias galimybes įdarbinimo ir užimtumo srityje; atkreipia dėmesį į tai, kad lyčių pusiausvyros santykis buvo 60 proc. darbuotojų moterų ir 40 proc. vyrų, tad padėtis galėtų būti pagerinta; tačiau teigiamai vertina tai, kad moterims tinkamai atstovaujama visose kategorijose, įskaitant – kadangi taip būna ne visada – vadovybės lygmenį;

9.  pabrėžia, kad profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra turėtų būti Centro darbuotojų politikos dalis; atkreipia dėmesį į tai, kad biudžeto išlaidos, skirtos gerovės užtikrinimo veiklai, sudaro maždaug 46 000 EUR, t. y. 0,5 dienos vienam darbuotojui; ragina Centrą pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai išsamesnį šių išlaidų suskirstymą; pažymi, kad vidutinis atostogų dėl ligos skaičius yra 7,9 dienos vienam darbuotojui;

10.  primena, kad 2011 m. lapkričio mėn. Centras priėmė sprendimą dėl psichologinio ir seksualinio priekabiavimo; ragina Centrą remti mokymo ir informavimo seminarų organizavimą siekiant padidinti darbuotojų informuotumą;

11.  su pasitenkinimu pažymi, kad Centras negavo skundų, ieškinių ar pranešimų apie atvejus, susijusius su darbuotojų įdarbinimu ar atleidimu iš darbo 2016 m.;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas ir demokratija

12.  teigiamai vertina tai, kad Centras iš naujai paskirtų valdybos narių gavo visas trūkstamas interesų konfliktų deklaracijas ir kad jos dabar yra paskelbtos Centro tinklalapyje;

13.  primena, kad 2014 m. spalio 22 d. Centras patvirtino kovos su sukčiavimu strategiją kartu su savo interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politika; teigiamai vertina tai, kad Centras organizavo reguliarius mokymus, kad jo darbuotojai geriau suprastų, kaip tinkamai įgyvendinti strategiją ir politiką;

14.  pažymi, kad 2017 m. vasario 9 d. Centras patvirtino gaires dėl informavimo apie pažeidimus, kurios grindžiamos Komisijos gairėmis ir atitinka Tarnybos nuostatų 22c straipsnyje nustatytus reikalavimus; pažymi, kad Centre 2016 m. nebuvo informavimo apie pažeidimus atvejų;

15.  tvirtina, kad reikia sukurti nepriklausomą faktų atskleidimo, patariamąjį ir konsultacinį organą, kuriam būtų skirta pakankamai biudžeto išteklių, siekiant padėti informatoriams naudotis tinkamais kanalais savo turimai informacijai apie galimus pažeidimus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, atskleisti, kartu apsaugant informatorių konfidencialumą ir teikiant jiems reikiamą paramą ir patarimus;

16.  apgailestauja dėl to, kad Centras viešai neskelbia savo valdybos posėdžių protokolų; ragina Centrą pakeisti savo politiką šiuo klausimu;

Pagrindiniai pasiekimai

17.  teigiamai vertina tris pagrindinius Centro nurodytus pasiekimus 2016 m., būtent, kad jis:

–  paskelbė savo trejų metų projekto dėl profesinio rengimo ir mokymo (PRM) vaidmens sprendžiant mokyklos nebaigusių asmenų problemą rezultatus;

–  parengė priemonių rinkinį, kuriame pateikiamos praktinės rekomendacijos, patarimai, geriausia patirtis ir priemonės, parengtos vykdant profesinį rengimą ir mokymą, kurias galima pritaikyti veikloje ir politikoje, kuri padeda jauniems žmonėms, galintiems nebaigti mokyklos, toliau dalyvauti rengimo ir mokymo veikloje, ir padeda mokyklos nebaigusiems asmenims iš naujo integruotis į švietimo arba mokymo veiklą ir darbo rinką;

–  paskelbė atnaujintą įgūdžių ir paklausos prognozę, kurioje aptariamos užimtumo tendencijos iki 2025 m.;

18.  vis dėlto apgailestauja, kad Centras nepanaudojo poveikio rodiklių, kad galėtų stebėti šių pasiekimų sėkmę;

Vidaus auditas

19.  pripažįsta, kad visos rekomendacijos, nurodytos suderintame veiksmų plane, kuris parengtas 2015 m. vykdant Vidaus audito tarnybos (VAT) viešųjų pirkimų, taip pat sukčiavimo prevencijos ir teisinių konsultacijų Centre, auditą, buvo įgyvendintos ir išsiųstos peržiūrai iki 2016 m. pabaigos; pažymi, kad keturios iš penkių rekomendacijų buvo baigtos įgyvendinti ir VAT patarė baigti įgyvendinti dar vieną rekomendaciją; be to, pažymi, kad 2016 m. kovo mėn. VAT Centre atliko rizikos vertinimą, kad parengtų 2017–2019 m. strateginį audito planą;

Veikla

20.  atkreipia dėmesį į glaudų Centro bendradarbiavimą su Europos mokymo fondu ir su Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu, kuris įteisintas bendradarbiavimo sutartimis;

21.  pripažįsta, kad Centras aktyviai prisidėjo prie įvairios Sąjungos agentūrų veiklos rezultatų gerinimo tinklo veiklos, pvz., EK veiksmų gairių persvarstymo, kartu dalydamasis savo patirtimi su kitomis Sąjungos agentūromis dėl pagrindinių Sąjungos agentūrų direktorių veiklos rodiklių rengimo; pažymi, kad Centro veiklos vertinimo sistema yra neatsiejama jo planavimo ir ataskaitų teikimo proceso dalis;

22.  atkreipia dėmesį į 2017 m. balandžio mėn. pradėtą ir tebevykdomą Centro išorės vertinimą, kurį reikalaujama atlikti pagal finansinį reglamentą;

o

o o

23.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2018 m. ... ... d.(12) rezoliucijoje dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

24.1.2018

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2147(DEC))

Nuomonės referentas: Claude Rolin

PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  džiaugiasi, jog Audito Rūmai pareiškė, kad Centro 2016 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos ir kad jo finansinė padėtis 2016 m. gruodžio 31 d. nurodyta teisingai;

2.  palankiai vertina Centro tęsiamą kokybišką darbą užtikrinant mokslinius tyrimus, analizę ir technines konsultacijas ir taip padėti plėtoti Europos mokymosi visą gyvenimą ir profesinio rengimo ir mokymo (PRM) politiką; ypač džiaugiasi Centro indėliu įgyvendinant naują Europos įgūdžių darbotvarkę ir Europass;

3.  džiaugiasi dėl aukšto biudžeto lėšų panaudojimo lygio 2016 m. (99,99 proc.); vis dėlto pažymi, kad į kitus metus pagal II antraštinę dalį perkeltų asignavimų lygis buvo aukštas (27,39 proc.);

4.  palankiai vertina Centro dėmesį gebėjimų ir įgūdžių ugdymui, ypač didelį dėmesį skiriant žemos kvalifikacijos asmenims, siekiant remti tikslą įtraukti asmenis į darbo rinką naudojant PRM, mokymąsi darbo vietoje ir pameistrystę; teigiamai vertina Centro darbą įgūdžių pareikalavimo ir pasiūlos srityje (Įgūdžių panorama);

5.  pažymi, kad išaugo išlaidos (16 proc.) pastatų priežiūros darbams ir paslaugoms, priskiriamoms nenumatytiems darbams, kurių reikia siekiant pakeisti stiklinį pastato fasadą ir trijų konferencijų salių stoglangius;

6.  atkreipia dėmesį į 2017 m. balandžio mėn. pradėtą ir tebevykdomą Centro išorės vertinimą, kurį reikia atlikti pagal finansinį reglamentą;

7.  pažymi, kad bendra Centro darbuotojų lyčių pusiausvyra yra tokia: 60 proc. darbuotojų yra moterys ir 40 proc. – vyrai; atkreipė dėmesį į tai, kad 2016 m. rugsėjo mėn. Centro valdyba priėmė naujas paaukštinimo pareigose taisykles;

8.  palankiai vertina tolesnes priemones, kurių ėmėsi Centras, reaguodamas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos rekomendacijas dėl biudžeto įvykdymo ankstesniais metais.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

23.1.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

6

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

42

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

6

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

NI

Lampros Fountoulis

2

0

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 417, 2017 12 6, p. 42.

(2)

OL C 417, 2017 12 6, p. 42.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 39, 1975 2 13, p. 1.

(5)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(6)

OL C 417, 2017 12 6, p. 42.

(7)

OL C 417, 2017 12 6, p. 42.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 39, 1975 2 13, p. 1.

(10)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(11)

OL C 113, 2016 3 30, p. 1.

(12)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA-PROV(2018)0000.

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 23 d.Teisinis pranešimas