Procedure : 2017/2175(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0069/2018

Indgivne tekster :

A8-0069/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.30

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0135

BETÆNKNING     
PDF 378kWORD 57k
22.3.2018
PE 613.456v02-00 A8-0069/2018

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2016

(2017/2175(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Bart Staes

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2016

(2017/2175(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2016, med støttekontorets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til forvaltningsudvalget for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0085/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1211/2009 af 25. november 2009 om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og dens støttekontor(4), særlig artikel 13,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0069/2018),

1.  meddeler forvaltningsudvalget for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation decharge for gennemførelsen af støttekontorets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til forvaltningsudvalget for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2016

(2017/2175(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2016, med støttekontorets svar(6),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(7) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til forvaltningsudvalget for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0085/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(8), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1211/2009 af 25. november 2009 om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og dens støttekontor(9), særlig artikel 13,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0069/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til forvaltningsudvalget for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2016

(2017/2175(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Den Europæiske Revisionsrets beretning om den hurtige gennemgang af gennemførelsen af nedskæringen af personalet på 5 %, der blev offentliggjort den 21. december 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0069/2018),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren gerne vil understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

B.  der henviser til, at det endelige budget for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation ("støttekontoret") for regnskabsåret 2016 ifølge dets opgørelse over indtægter(11) og udgifter var på 4 246 000 EUR, hvilket svarer til en stigning på 5,69 % i forhold til 2015, og til, at hele støttekontorets budget stammer fra Unionens budget;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om støttekontorets årsregnskab for regnskabsåret 2016 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den havde fået rimelig sikkerhed for, at støttekontorets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed

1.  erfarer fra Revisionsrettens beretning, at støttekontoret i marts 2016 iværksatte en udbudsprocedure med henblik på at underskrive én rammeaftale med de to eksisterende internationale skoler i Riga vedrørende sine medarbejderes børn; bemærker, at det af udbuddets tekniske specifikationer fremgår, at støttekontoret ville udarbejde en såkaldt kaskadeaftale med flere kontrahenter, som skulle indgås med to økonomiske aktører, men at valget af skole ifølge tildelingskriterierne er op til forældrene; konstaterer, at den rammekontrakt til en værdi af 400 000 EUR, der blev underskrevet i juli 2016, således er baseret på indbyrdes modstridende koncepter, hvilket skaber retlig usikkerhed for støttekontoret og skolerne; bemærker endvidere, at der i dette specifikke tilfælde ikke var behov for en rammeaftale; glæder sig over støttekontorets svar, hvoraf det fremgår, at det i fremtiden vil anvende direkte serviceaftaler med skolerne uden udbud;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2016 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 96,20 %, hvilket er en stigning på 0,55 % i forhold til 2015; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 77,19 %, hvilket er et fald på 3,12 % i forhold til 2015;

3.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at støttekontoret i marts 2016 underskrev en kontrakt til en værdi af 60 000 EUR om levering af professionelle støtte- og konsulenttjenester i relation til menneskelige ressourcer; er bekymret over, at udbudsproceduren udelukkende var baseret på prisen; understreger, at ansættelsen af en konsulent, uden at vedkommendes kompetence og ekspertise inddrages som tildelingskriterier, ikke sikrer mest valuta for pengene; glæder sig over støttekontorets reaktion med at opsige rammekontrakten og implementere en anden strategi for at erhverve de nødvendige tjenester;

4.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at de forventede bidrag fra Den Europæiske Frihandelssammenslutnings (EFTA's) nationale tilsynsmyndigheder, der har observatørstatus i støttekontoret, som var opført på budgettet for 2014, ikke blev til noget, fordi der ikke var indgået nogen aftaler med EFTA-landene;

Forpligtelser og fremførsler

5.  erfarer fra støttekontoret, at den samlede fremførsel af forpligtelses- og betalingsbevillinger til 2016 beløb sig til 615 957,25 EUR; påpeger, at 44 896,19 EUR (7,29 %) af de fremførte bevillinger bortfaldt;

6.  bemærker, at fremførsler ofte er delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturernes operationelle programmer og ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og -gennemførelsen og heller ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt på forhånd af støttekontoret og meddelt Revisionsretten;

Personalepolitik

7.  bemærker, at støttekontoret ved udgangen af 2016 havde 27 medarbejdere (herunder midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter); bemærker, at støttekontoret efter den nedskæring, der blev gennemført i 2015, hvor antallet af stillinger blev skåret ned med en, var nødt til at gennemføre endnu en nedskæring, idet støttekontoret også blev anmodet om at bidrage med en stilling til agenturernes omfordelingspulje;

8.  bemærker med bekymring, at støttekontoret ifølge Den Europæiske Revisionsrets årsberetning om gennemførelsen af personalenedskæringen på 5 %, der blev offentliggjort den 21. december 2017, blev negativt påvirket af den højest mulige nedskæringssats , dvs. en nedskæring på 12,5 %, uanset den omstændighed, at forordning (EU) 2015/2120 pålagde Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation yderligere opgaver, uden at støttekontorets ressourcer blev tilpasset; understreger behovet for, at der er tilstrækkelige menneskelige ressourcer til at sikre udførelsen af støttekontorets mandat, samtidig med at der opretholdes en gnidningsløs daglig drift;

9.  konstaterer ud fra stillingsfortegnelsen, at 14 stillinger (ud af de 15 stillinger, som var godkendt i henhold til EU-budgettet) var besat pr. 31. december 2016, hvilket også var tilfældet i 2015;

10.  noterer sig, at kønsbalancen i det samlede antal besatte stillinger pr. 30. maj 2017 var på 42,31 % kvinder og 57,69 % mænd; noterer sig dog med bekymring den skæve kønsfordeling i bestyrelsen, idet forholdet var på 28 % og 72 %;

11.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at den gennemsnitlige ansættelsestid på støttekontoret i 2016 var 2,58 år, og at personaleomsætningen var høj, nemlig 25 %; bemærker, at dette forhold indvirker på støttekontorets effektivitet og udgør en risiko for gennemførelsen af dets arbejdsprogrammer; erkender, at en mulig årsag er den lønjusteringskoefficient, der anvendes for værtsstaten (73 % pr. 1. juli 2016); bemærker, at støttekontoret erkender, at den store udskiftning af personale er en risikofaktor, der er indført i risikoregistret som en væsentlig risiko, og at ledelsen til stadighed arbejder på at indføre afbødningsteknikker; opfordrer støttekontoret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet eller planlagt for at mindske risikoen og for at tackle problemet med fastholdelse af personalet på passende vis;

12.  understreger, at balancen mellem arbejde og privatliv bør være en del af støttekontorets personalepolitik; fremhæver, at de midler, der er brugt på aktiviteter til fysisk velvære, udgør ca. 827,60 EUR pr. medarbejder, hvilket svarer til 2 dage; bemærker, at det gennemsnitlige antal sygedage er 2,82 dage for medarbejdere inden for administration og finans og 6,23 dage for medarbejdere i programforvaltningsenheden; opfordrer støttekontoret til at redegøre for årsagerne til en sådan forskel;

13.  glæder sig over, at støttekontoret har vedtaget nye gennemførelsesbestemmelser for politikken om beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane; støtter det uddannelsesforløb, der blev organiseret for at øge personalets bevidsthed og foreslår, at der regelmæssigt tilrettelægges uddannelses- og informationsarrangementer om emnet;

14.  glæder sig over, at støttekontoret i 2016 ikke modtog nogen klager eller sagsanlæg, og at der ikke blev indberettet nogen sager i forbindelse med ansættelse eller afskedigelse af medarbejdere;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed og demokrati

15.  bemærker, at der er udarbejdet et udkast til en intern politik for whistleblowing, som er meddelt til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse som påkrævet i henhold til bestemmelserne i forordning (EF) nr. 45/2001; bemærker med tilfredshed, at støttekontoret har afholdt interne kurser om etiske værdier, interessekonflikter, forebyggelse af svig og whistleblowing;

16.  glæder sig over, at støttekontoret har medtaget et kapitel vedrørende gennemsigtighed og ansvarlighed i dets konsoliderede årlige aktivitetsrapport for 2016;

Vigtigste resultater

17.  glæder sig over de tre vigtigste resultater og succeser, som støttekontoret opnåede i 2016 til fordel for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation, nemlig:

-  Det støttede Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation med indførelsen af retningslinjerne for netneutralitet, bl.a. i forbindelse med behandlingen af det hidtil usete høje antal bidrag (næsten 500 000), som blev modtaget under den offentlige høring, der blev afholdt i perioden fra den 6. juni til den 18. juli 2016, og i forbindelse med roaming, og frembragte derved yderligere fordele for slutbrugere af elektroniske kommunikationstjenester;

-  Det bestilte to undersøgelser om hhv. netneutralitet og fusioner og overtagelser;

-  Det udvidede sin gennemsigtighedspolitik yderligere, bl.a. gennem gennemførelsen af en opdateret kommunikationsstrategi og kommunikationsplan for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation;

Intern kontrol

18.  anerkender, at støttekontorets indsats for at opnå fuld overholdelse af standarderne for intern kontrol (ICS) fortsatte i 2015, og at Den Interne Revisionstjeneste (IAS) i begyndelsen af 2016 afsluttede alle anbefalinger om implementeringen af de interne kontrolstandarder; glæder sig over, at støttekontoret i 2016 hyrede en uafhængig konsulent til at foretage en vurdering af de interne kontrolstandarder, som blev gennemført i november og december 2016; glæder sig over, at den uafhængige konsulent konkluderede, at de interne kontrolstandarder generelt er gennemført effektivt;

Intern revision

19.  bemærker, at IAS gennemførte en fuldstændig risikovurdering, der omfattede støttekontorets vigtigste processer, både operationelt – i henhold til dets opgaver – og administrativt – for at yde støtte til de operationelle opgaver; bemærker, at IAS på grundlag af resultaterne af risikovurderingen og i betragtning af den aktuelle risikoprofil reducerede antallet af revisionsbesøg i fremtiden og agter at gennemføre en eller to revisionserklæringsopgaver i løbet af den 3-årige periode;

20.  bemærker med tilfredshed, at støttekontoret ved udgangen af 2016 havde taget alle de nødvendige skridt og afgivet svar på alle de udestående anbefalinger fra revisionsbesøget i 2015, og at IAS' revisorer derfor anbefalede, at de åbne punkter blev afsluttet;

Andre bemærkninger

21.  bemærker i Revisionsrettens beretning, at støttekontoret sammen med Kommissionen bør overveje at bestille en periodisk ekstern præstationsevaluering mindst hvert femte år, som det sker i de fleste andre agenturer; bemærker med tilfredshed, at støttekontoret er parat til at samarbejde med Kommissionen om fremtidige evalueringer;

o

o  o

22.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning ... 2018(12) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

17

+

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 31.

(2)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 31.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 337 af 18.12.2009, s. 1.

(5)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 31.

(7)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 31.

(8)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 337 af 18.12.2009, s. 1.

(10)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUT C 113 af 30.3.2016, s. 159.

(12)

Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA-PROV(2018)0000.

Seneste opdatering: 9. april 2018Juridisk meddelelse