Διαδικασία : 2017/2175(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0069/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0069/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.30

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0135

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 686kWORD 60k
22.3.2018
PE 613.456v02-00 A8-0069/2018

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2175(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Bart Staes

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2175(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της Υπηρεσίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην επιτροπή διαχείρισης της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0085/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας(4), και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0069/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στην επιτροπή διαχείρισης της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Φορέα για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στην επιτροπή διαχείρισης της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2175(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της Υπηρεσίας(6),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(7) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην επιτροπή διαχείρισης της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0085/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας(9), και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0069/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην επιτροπή διαχείρισης της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2175(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα τη σύντομη θεματική επισκόπηση σχετικά με την εφαρμογή της μείωσης κατά 5% των θέσεων προσωπικού, που δημοσιεύθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0069/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή επιθυμεί να τονίσει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενισχυθεί περαιτέρω η δημοκρατική νομιμοποίηση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών της(11), ο οριστικός προϋπολογισμός της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες («η Υπηρεσία») για το οικονομικό έτος 2016 ανήλθε σε 4 246 000 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 5,69 % σε σύγκριση με το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2016·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Υπηρεσίας είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Σχόλια σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων

1.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι, τον Μάρτιο του 2016, η Υπηρεσία προκήρυξε διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης-πλαισίου με τα δύο διεθνή σχολεία που λειτουργούν στη Ρίγα για τα παιδιά των υπαλλήλων της· σημειώνει ότι, ενώ στις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης οριζόταν ότι η Υπηρεσία θα σύναπτε πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο διαδοχικού τύπου με δύο αντισυμβαλλομένους, στα κριτήρια ανάθεσης ορίζεται ότι η επιλογή του σχολείου εναπόκειται στους γονείς· παρατηρεί ότι, συνεπώς, η αξίας 400 000 EUR σύμβαση-πλαίσιο που υπεγράφη τον Ιούλιο του 2016 βασίζεται σε αντιφατικές αρχές, γεγονός που αποτελεί πηγή νομικής αβεβαιότητας τόσο για την Υπηρεσία όσο και για τα σχολεία· σημειώνει, επιπλέον, ότι η σύναψη σύμβασης-πλαισίου στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν περιττή· εκφράζει την ικανοποίησή του για την απάντηση της Υπηρεσίας που αναφέρει ότι στο μέλλον θα χρησιμοποιήσει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση στα σχολεία χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  επισημαίνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 είχαν ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 96,20 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 0,55 % σε σύγκριση με το 2015· επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 77,19 %, το οποίο συνιστά μείωση κατά 3,12 % σε σύγκριση με το 2015·

3.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Υπηρεσία υπέγραψε σύμβαση αξίας 60 000 EUR για την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής υποστήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των ανθρώπινων πόρων τον Μάρτιο του 2016· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η διαδικασία σύναψης σύμβασης βασίστηκε αποκλειστικά στην τιμή· τονίζει ότι η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών σε σύμβουλο χωρίς να συνεκτιμηθούν, ως κριτήρια ανάθεσης, οι ικανότητες και η εμπειρογνωσία του, δεν διασφαλίζει την οικονομική αποδοτικότητα· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αντίδραση της Υπηρεσίας να καταγγείλει τη σύμβαση-πλαίσιο και να εφαρμόσει διαφορετική στρατηγική για την απόκτηση των αναγκαίων υπηρεσιών·

4.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι προβλέψεις του προϋπολογισμού του 2014 σχετικά με τις εισφορές από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που μετέχουν ως παρατηρητές στην Υπηρεσία δεν υλοποιήθηκαν, λόγω απουσίας συμφωνιών με τις χώρες της ΕΖΕΣ·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο οικονομικό έτος

5.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Υπηρεσία, η συνολική μεταφορά των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών για το 2016 ανήλθε σε 615 957,25 EUR· επισημαίνει ότι ακυρώθηκαν 44 896,19 EUR (7,29 %) από τις μεταφερθείσες πιστώσεις·

6.  σημειώνει ότι οι μεταφορές συχνά δικαιολογούνται, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων από την Υπηρεσία και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Πολιτική προσωπικού

7.  σημειώνει ότι, στα τέλη του 2016, η Υπηρεσία απασχολούσε 27 υπαλλήλους (συμπεριλαμβανομένων εκτάκτων και συμβασιούχων υπαλλήλων, καθώς και αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων)· σημειώνει ότι μετά την περικοπή που εφαρμόστηκε το 2015, όταν ο αριθμός των θέσεων μειώθηκε κατά μία θέση, η Υπηρεσία χρειάστηκε να περικόψει μία ακόμη θέση, καθώς της ζητήθηκε να συνεισφέρει μία θέση στην ομάδα ανακατανομής προσωπικού των Οργανισμών·

8.  παρατηρεί με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εφαρμογή της μείωσης κατά 5 % των θέσεων προσωπικού που δημοσιεύθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2017, η Υπηρεσία επηρεάστηκε αρνητικά από το υψηλότερο δυνατό ποσοστό περικοπής, δηλαδή μια περικοπή της τάξης του 12,5 %, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 ανέθεσε πρόσθετα καθήκοντα στον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες χωρίς να γίνει αντίστοιχη προσαρμογή των πόρων της Υπηρεσίας· τονίζει ότι απαιτούνται επαρκείς ανθρώπινοι πόροι για να εξασφαλιστεί η εκτέλεση της αποστολής της Υπηρεσίας, με παράλληλη διατήρηση της ομαλής καθημερινής λειτουργίας της·

9.  διαπιστώνει από τον πίνακα προσωπικού ότι 14 θέσεις (από τις 15 θέσεις που έχουν εγκριθεί βάσει του προϋπολογισμού της Ένωσης) είχαν πληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2016, όπως και το 2015·

10.  σημειώνει ότι, βάσει του αριθμού όλων των θέσεων που είχαν πληρωθεί στις 30 Μαΐου 2017, η αναλογία φύλων ήταν 42,31 % γυναίκες προς 57,69 % άνδρες· σημειώνει με ανησυχία, ωστόσο, την ανισορροπία στην εκπροσώπηση των φύλων στο διοικητικό συμβούλιο, με ποσοστό 28 % και 72 % αντιστοίχως·

11.  σημειώνει ότι, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 2016, η μέση περίοδος απασχόλησης στην Υπηρεσία ήταν 2,58 έτη και το ποσοστό εναλλαγής προσωπικού ήταν υψηλό και ανερχόταν σε 25 %· λαμβάνει υπό σημείωση ότι η κατάσταση αυτή επηρεάζει την αποδοτικότητα της Υπηρεσίας και υπονομεύει την υλοποίηση των προγραμμάτων εργασίας της· αναγνωρίζει ότι μια πιθανή αιτία είναι ο συντελεστής μισθολογικής διόρθωσης που ισχύει για το κράτος υποδοχής (73 % την 1η Ιουλίου 2016)· σημειώνει ότι η Υπηρεσία αναγνωρίζει ότι η υψηλή εναλλαγή προσωπικού αποτελεί παράγοντα κινδύνου, που έχει καταγραφεί στο μητρώο κινδύνου ως σημαντικός κίνδυνος, και ότι η διοίκηση εργάζεται αδιάκοπα για την εισαγωγή τεχνικών μετριασμού· ζητεί από την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή σχεδιάζονται για τον μετριασμό του κινδύνου και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος της διατήρησης του προσωπικού·

12.  τονίζει ότι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής θα πρέπει να αποτελεί μέρος της πολιτικής προσωπικού της Υπηρεσίας· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός που δαπανάται για δραστηριότητες ευεξίας ανέρχεται σε περίπου 827,60 EUR και αντιστοιχεί σε 2 ημέρες· επισημαίνει ότι ο μέσος αριθμός ημερών αναρρωτικής άδειας είναι 2,82 ημέρες/υπάλληλο για τη Μονάδα Διοίκησης και Οικονομικών και 6,23 ημέρες/υπάλληλο για τη Μονάδα Διαχείρισης Προγραμμάτων· καλεί την Υπηρεσία να εξηγήσει τους λόγους για αυτή τη διαφορά·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Υπηρεσία ενέκρινε νέους εκτελεστικούς κανόνες σχετικά με την πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας των προσώπων και την πρόληψη της παρενόχλησης· υποστηρίζει την επιμορφωτική συνάντηση που διοργανώθηκε για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του προσωπικού και προτείνει να διοργανώνονται τακτικά επιμορφωτικές και ενημερωτικές συναντήσεις σχετικά με το θέμα αυτό·

14.  σημειώνει με ικανοποίηση το γεγονός ότι δεν υπήρξαν έναντι της Υπηρεσίας καταγγελίες, αστικές αξιώσεις ή αναφερθείσες υποθέσεις συνδεόμενες με την πρόσληψη ή την απόλυση προσωπικού το 2016·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, διαφάνεια και δημοκρατία

15.  διαπιστώνει ότι έχει καταρτιστεί σχέδιο εσωτερικής πολιτικής για την καταγγελία δυσλειτουργιών και έχει κοινοποιηθεί στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, όπως απαιτείται από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Υπηρεσία διοργάνωσε μια εσωτερική κατάρτιση σχετικά με τις ηθικές αξίες, τη σύγκρουση συμφερόντων, την πρόληψη της απάτης και την καταγγελία δυσλειτουργιών·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Υπηρεσία συμπεριέλαβε ένα κεφάλαιο για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στην ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2016·

Κύρια επιτεύγματα

17.  χαιρετίζει τα τρία κύρια επιτεύγματα και τις επιτυχίες που αναφέρει η Υπηρεσία για το 2016 που καταγράφηκαν στο πλαίσιο υποστήριξης του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, και ειδικότερα:

-  παροχή υποστήριξης στον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες όσον αφορά την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για τη δικτυακή ουδετερότητα, μεταξύ άλλων κατά την επεξεργασία του άνευ προηγουμένου μεγάλου αριθμού απαντήσεων (σχεδόν 500 000) που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης η οποία πραγματοποιήθηκε από 6 Ιουνίου έως 18 Ιουλίου 2016, καθώς και στον τομέα της περιαγωγής, με αποτέλεσμα περαιτέρω οφέλη για τον τελικό χρήστη των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών·

-  ανάθεση δύο μελετών σχετικά με τη δικτυακή ουδετερότητα και τις συγχωνεύσεις και εξαγορές·

-  περαιτέρω επέκταση της πολιτικής της όσον αφορά τη διαφάνεια, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή της επικαιροποιημένης επικοινωνιακής στρατηγικής και του επικαιροποιημένου σχεδίου επικοινωνίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες·

Εσωτερικοί έλεγχοι

18.  αναγνωρίζει ότι οι προσπάθειες της Υπηρεσίας για επίτευξη πλήρους συμμόρφωσης με το πλαίσιο προτύπων εσωτερικού ελέγχου (ICS) συνεχίστηκαν το 2015, και, στις αρχές του 2016, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου περάτωσε όλες τις συστάσεις σχετικά με την υλοποίηση των ICS· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, το 2016, η Υπηρεσία ανέθεσε σε έναν εξωτερικό σύμβουλο τη διενέργεια αξιολόγησης των ICS, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2016· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο ανεξάρτητος σύμβουλος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, σε γενικές γραμμές, τα ICS εφαρμόζονται αποτελεσματικά·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

19.  σημειώνει ότι η IAS πραγματοποίησε πλήρη αξιολόγηση κινδύνου αναφορικά με τις κύριες διαδικασίες της Υπηρεσίας, τόσο τις λειτουργικές - βάσει της αποστολής της - όσο και τις διοικητικές - για την υποστήριξη επιχειρησιακών καθηκόντων· σημειώνει ότι, βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των κινδύνων, και, λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον προφίλ κινδύνου της Υπηρεσίας, η IAS μείωσε τον αριθμό των αποστολών ελέγχου στο μέλλον και προτίθεται να εκτελέσει μία ή δύο εργασίες διασφάλισης κατά τη διάρκεια των τριών ετών·

20.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, έως το τέλος του 2016, η Υπηρεσία είχε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και είχε υποβάλει απαντήσεις για όλες τις ανοιχτές συστάσεις που προέκυψαν από την αποστολή ελέγχου του 2015 και, κατά συνέπεια, οι ελεγκτές της IAS πρότειναν την περάτωση των ανοικτών σημείων·

Λοιπές παρατηρήσεις

21.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η Υπηρεσία θα πρέπει, από κοινού με την Επιτροπή, να εξετάσει το ενδεχόμενο να αναθέτει τη διενέργεια μιας περιοδικής εξωτερικής αξιολόγησης των επιδόσεων τουλάχιστον ανά πενταετία, όπως ισχύει για την πλειονότητα των άλλων Οργανισμών· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Υπηρεσία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Επιτροπή για μελλοντικές αξιολογήσεις

o

o o

22.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της … 2018(12) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

17

+

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 31.

(2)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 31.

(3)

EE L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(6)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 31.

(7)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 31.

(8)

EE L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(9)

ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(11)

ΕΕ C 113 της 30.03.2016, σ.159.

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2018)0000.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου