Процедура : 2017/2182(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0070/2018

Внесени текстове :

A8-0070/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.62

Приети текстове :

P8_TA(2018)0167

ДОКЛАД     
PDF 699kWORD 56k
22.3.2018
PE 613.432v02-00 A8-0070/2018

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2016 година

(2017/2182(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик по становище: Брайън Хейс

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2016 година

(2017/2182(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2016 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на предприятието във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05943/2018 – C8‑0088/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 558/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие „Чисто небе 2“(4), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5),

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0070/2018),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Чисто небе 2“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2016 година

(2017/2182(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2016 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(6),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(7) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на предприятието във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05943/2018 – C8‑0091/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(8) на Съвета, и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 558/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие „Чисто небе 2“(9), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(10),

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0070/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Чисто небе 2“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2016 година

(2017/2182(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0070/2018),

А.  като има предвид, че съвместното предприятие започна своята самостоятелна дейност на 16 ноември 2009 г.;

Б.  като има предвид, че съвместното предприятие „Чисто небе 2“ („съвместното предприятие“), създадено по силата на Регламент № 558/2014(11), заменя, считано от 27 юни 2014 г., съвместното предприятие „Чисто небе“ в рамките на „Хоризонт 2020“;

В.  като има предвид, че целта на съвместното предприятие е да завърши научноизследователските и иновационни дейности по Седмата рамкова програма и да управлява научноизследователските и иновационни дейности по „Хоризонт 2020“; като има предвид, че срокът на дейността на съвместното предприятие беше удължен до 31 декември 2024 г.;

Г.  като има предвид, че учредителите на съвместното предприятие са Съюзът, представляван от Комисията, ръководителите на „Интегрирани технологични демонстрационни системи“ (ИТДС), „Платформи за разработване на новаторски въздухоплавателни средства“ (ПРНВС) и хоризонталните дейности (ХД), както и асоциираните членове на ИТДС;

Д.  като има предвид, че максималната вноска от Съюза за съвместното предприятие е в размер на 1 755 000 000 EUR, платима от бюджета на „Хоризонт 2020“;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2014 година

1.  отбелязва, че съвместното предприятие е включило в своите процедури общия образец на декларация за липса на конфликт на интереси, както е посочено в насоките на Комисията;

Бюджетно и финансово управление

2.  отбелязва, че Палатата счита, че отчетите на съвместното предприятие за годината, приключила на 31 декември 2016 г., дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2016 г., както и за резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на съвместното предприятие и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията;

3.  отбелязва, че Палатата, в своя доклад („доклада на Палатата“) относно съвместното предприятие „Чисто небе 2“, посочва, че операциите, свързани с годишните отчети, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

4.  отбелязва, че окончателният бюджет на съвместното предприятие за финансовата 2016 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 310 498 422 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 287 755 748 EUR;

5.  отбелязва, че процентът на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения се равнява на 97,5% (в сравнение с 99,5% през 2015 г.), а процентът на бюджетните кредити за плащания – на 87,9% (в сравнение с 75,4% през 2015 г.); отбелязва освен това, че по-ниската степен на изпълнение на бюджетните кредити за плащания се дължи основно на забавяния при стартирането на проекти по програма „Хоризонт 2020“, и по-специално на закъснялото подписване на едно значимо споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ;

6.  отбелязва, че от общо 800 000 000 EUR за оперативни и административни дейности, подлежащи на финансиране по Седмата рамкова програма, съвместното предприятие е поело задължения в размер на 784 531 968 EUR (99,31%) и плащания в размер на 754 713 155 EUR (95,53%) до края на 2016 г.; освен това отбелязва, че тъй като съвместното предприятие вече няма право да обявява покани за представяне на предложения по Седмата рамкова програма, оставащите поети задължения са използвани по целесъобразност за споразуменията с членове за отпускане на безвъзмездни средства; отбелязва, че паричната вноска от Съюза за покриване на административните разходи на смесеното предприятие възлиза на 13 417 267 EUR;

7.  отбелязва, че до края на 2016 г. управителният съвет е валидирал непарични вноски от други членове в размер на 554 682 257 EUR, а допълнителна сума в размер на 33 503 466 EUR е била докладвана от другите членове и че паричните вноски на другите членове за административни разходи възлизат на 14 515 387 EUR;

8.  отбелязва, че от общо 1 755 000 000 EUR за оперативни и административни дейности, които следва да бъдат финансирани от „Хоризонт 2020“, съвместното предприятие е поело задължения в размер на 693 637 716 EUR и е извършило плащания в размер на 281 870 712 EUR; отбелязва освен това, че по-ниското ниво на плащания се дължи отчасти на закъсненията при преговорите по споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства по „Хоризонт 2020“; отбелязва, че паричната вноска от Съюза за покриване на административните разходи на смесеното предприятие възлиза на 6 144 907 EUR;

9.  отбелязва, че от вноските в размер на 1 229 000 000 EUR, които трябва да бъдат направени от представителите на промишлеността за оперативните дейности на съвместното предприятие, управителният съвет е валидирал непарични вноски в размер на 39 168 595 EUR, а допълнителни средства в размер на 103 988 023 EUR са били докладвани до края на 2016 г.; отбелязва освен това, че паричните вноски на представителите на промишлеността за административни разходи възлизат на 6 389 515 EUR;

Покани за представяне на предложения

10.  отбелязва, че през 2016 г. съвместното предприятие е обявило три покани за представяне на предложения и една покана за основни партньори, като е получило 381 отговарящи на условията предложения (от общо 386), и е подбрало 114 проекта, които да бъдат финансирани;

11.  приветства факта, че в рамките на програмата „Чисто небе“ съвместното предприятие е постигнало значителен напредък и резултати с доставката през 2016 г. на общо 13 значими демонстрационни системи (изпитани в наземни и полетни условия) и е приключило, към края на декември 2016 г., 409 от 482-те проекта по Седмата рамкова програма, произтичащи от споразуменията с партньори за отпускане на безвъзмездни средства;

12.  оценява факта, че що се отнася до разширяване на участието, през 2016 г. около 60 нови основни партньори се присъединиха към членовете на съвместното предприятие, като по този начин броят на членовете достигна около 150 членове от 20 страни;

Основни проверки и системи за надзор

13.  отбелязва, че съвместно предприятие е въвело процедури за предварителен контрол въз основа на проверки на финансови и оперативни документи и организира последващи одити на бенефициентите на безвъзмездната финансова помощ на ниво бенефициенти;

14.  отбелязва, че остатъчният процент грешки за последващите одити, докладван от съвместното предприятие е 1,51% за проектите по Седмата рамкова програма и 0,95% за проектите по програма „Хоризонт 2020“;

Стратегия за борба с измамите

15.  приветства факта, че през 2016 г. управителният съвет прие план за действие за обща стратегия за борба с измамите; отбелязва, освен това, че персоналът на съвместното предприятие участва в проучване относно предотвратяването и откриването на измами, организирано от структурата за вътрешен одит (IAC) на съвместното предприятие, като допълнителна мярка към плана за действие, в който специален акцент се поставя върху измамите в научноизследователски проекти;

16.  отбелязва със задоволство, че съвместното предприятие участва и изпълнява превантивните и корективни мерки в съответствие със своята стратегия за борба с измамите от 2015 г. и плана за действие за борба с измамите на равнището на Съюза;

Вътрешен одит

17.  отбелязва, че през 2016 г. IAS е приключила одит на процеса за отпускане на безвъзмездни средства по „Хоризонт 2020“; отбелязва, че тъй като одитът не установи „много важни“ въпроси, IAS открои четири области, които се нуждаят от по-нататъшно усъвършенстване на системата за вътрешен контрол и изказа важни препоръки във връзка с тях;

Системи за вътрешен контрол

18.  отбелязва загриженост, че към края на 2016 г. съвместното предприятие е завършило само частично интегрирането на системите си за контрол към общите инструменти на Комисията за управление и мониторинг на безвъзмездната финансова помощ по програма „Хоризонт 2020“; отбелязва, че съгласно отговора на съвместното предприятие обаче то е решило да продължи да използва своето собствено целево приложение за управление на безвъзмездни средства (Grant Management Tool, GMT), разработено по Седмата рамкова програма, тъй като някои от изискваните характеристики, специфични за безвъзмездните средства на „Чисто небе 2“, не са на разположение в общите инструменти за управление на безвъзмездна помощ по „Хоризонт 2020“; отбелязва освен това, че съвместно предприятие е започнало работа със съответните служби на Комисията по внедряването на необходимите разработки, така че до края на 2017 г. споразуменията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за членове да бъдат интегрирани в инструментите за управление и отчитане на безвъзмездната финансова помощ по програма „Хоризонт 2020“; разбира, че за осигуряването на безпроблемен преход между двете системи настоящият инструмент, разработен от съвместното предприятие, ще продължи да се използва до пълното завършване на миграцията; посочва, че се предвижда цикълът на отчитане за 2017 г. да се извърши в GMT, а цялостното управление на споразуменията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за членове чрез инструментите по програма „Хоризонт 2020“ ще започне от началото на отчетния период за 2018 г.;

Други

19.  отбелязва, че в края на 2016 г. съвместното предприятие все още не е уравнило плащанията на авансово финансиране (176 000 000 EUR), извършени в полза на партньорите му от промишления сектор за проекти по споразуменията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в рамките на програма „Хоризонт 2020“; отбелязва освен това, че редовното уравняване на плащанията от съвместното предприятие за авансово финансиране с докладваните от членовете разходи би намалило излагането на съвместното предприятие на финансов риск; подчертава факта, че съгласно правилата на програма „Хоризонт 2020“ (член 21 от модела за споразумение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по програмата „Хоризонт 2020“) уравняването на авансовото финансиране се извършва едва по време на последния отчетен период за проекта или преди това, ако общият размер на авансовото финансиране и на междинните плащания надвишава 90% от максималния размер на безвъзмездната финансова помощ;

20.  приветства продължаващия напредък в областта на сътрудничеството с държавите членки и регионите във връзка с полезните взаимодействия в научноизследователската и развойна дейност в областта на аеронавтиката със структурните и инвестиционни фондове и подчертава, че моделът на меморандума за разбирателство(12) „Чисто небе“ следва да получи подкрепа в бъдещата рамкова програма за научни изследвания, а в регионалните стратегии за интелигентно специализиране и оперативните програми следва да се установят структурирани връзки със съвместното предприятие;

21.  отчита необходимостта съвместното предприятие да подържа комуникация с гражданите на Съюза, чрез институциите на Съюза, във връзка с предприети от него значителни научни изследвания и сътрудничество; подчертава колко е важно да се акцентира върху реалните подобрения вследствие на тази дейност, както и факта, че резултатите от тези разходи са важна част от мандата му и че то работи заедно с други съвместни предприятия за повишаване на обществената осведоменост относно ползите от техния труд.

22.  призовава Комисията да осигури прякото участие на съвместното предприятие в процеса на средносрочния преглед на програмата „Хоризонт 2020“ в сферата на по-нататъшно опростяване и хармонизация на съвместните предприятия.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

EPP

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

GREENS/EFA

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 426, 12.12.2017 г., стр. 15.

(2)

ОВ C 426, 12.12.2017 г., стр. 15.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 77.

(5)

ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.

(6)

ОВ C 426, 12.12.2017 г., стр. 15.

(7)

ОВ C 426, 12.12.2017 г., стр. 15.

(8)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(9)

ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 77.

(10)

ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.

(11)

  Регламент (ЕС) № 558/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ (OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 77).

(12)

16 меморандума за разбирателство, подписани до края на 2017 г.

Последно осъвременяване: 9 април 2018 г.Правна информация