Procedure : 2017/2183(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0071/2018

Indgivne tekster :

A8-0071/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.61

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0166

BETÆNKNING     
PDF 366kWORD 52k
22.3.2018
PE 613.435v02-00 A8-0071/2018

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016

(2017/2183(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Brian Hayes

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016

(2017/2183(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016, med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05943/2018 – C8 0092/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier(4), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2013(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0071/2018),

1.  meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet for biobaserede industrier decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet for biobaserede industrier, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016

(2017/2183(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016, med fællesforetagendets svar(6),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(7) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05943/2018 – C8 0092/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(8), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier(9), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2013(10),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0071/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet for biobaserede industrier, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelserne om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016

(2017/2183(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0071/2018),

A.  der henviser til, at fællesforetagendet for biobaserede industrier ("fællesforetagendet"), blev oprettet som et offentligt-privat partnerskab ved Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 for en periode på 10 år med henblik på at samle alle relevante aktører og bidrage til at etablere Unionen som en nøgleaktør inden for forskning, demonstration og udbredelse af avancerede biobaserede produkter og biobrændstoffer;

B.  der henviser til, at fællesforetagendet i henhold til artikel 38 og 43 i fællesforetagendets finansielle regler, som blev vedtaget ved dets bestyrelses beslutning af 14. oktober 2014, skal udarbejde og vedtage sit eget årsregnskab, der udarbejdes af dets regnskabsfører, som bestyrelsen har udpeget;

C.  der henviser til, at fællesforetagendets stiftende medlemmer er Unionen, repræsenteret ved Kommissionen, og industrielle partnere, repræsenteret ved Bio-based Industries Consortium ("BIC");

Generelt

1.  noterer sig, at EU's maksimale bidrag til fællesforetagendets aktiviteter udgør 975 000 000 EUR, som skal betales via Horisont 2020; noterer sig, at fællesforetagendets medlemmer fra industrien i løbet af den periode, fællesforetagendet er oprettet for, skal bidrage med ressourcer svarende til mindst 2 730 000 000 EUR, bestående af bidrag i naturalier og kontantbidrag til dækning af fællesforetagendets operationelle aktiviteter på mindst 975 000 000 EUR og bidrag i naturalier til fællesforetagendets supplerende aktiviteter på mindst 1 755 000 000 EUR;

2.  noterer sig, at 29 ud af de 65 udvalgte forslag fra indkaldelsen i 2016 ved udgangen af 2016 var i forberedelsesfasen for tilskudsaftaler; noterer sig endvidere, at fællesforetagendet i begyndelsen af 2017 vil have en portefølje af 65 igangværende projekter med i alt 729 deltagere fra 30 lande til en samlet værdi af 414 000 000 EUR;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

3.  noterer sig, at Revisionsretten i sin beretning om fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret 2016 har fastslået, at fællesforetagendets årsregnskab i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med bestemmelserne i dets finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har fastsat;

4.  noterer sig, at det af fællesforetagendets årsregnskab fremgår, at det endelige budget for 2016 skal være til rådighed til gennemførelse og omfatter forpligtelsesbevillinger på 194 295 870 EUR og betalingsbevillinger på 67 196 187 EUR, og at udnyttelsesgraden for forpligtelses- og betalingsbevillingerne var hhv. 97,1 % og 95,8 %;

5.  bemærker, at betalingsbevillingerne hovedsagelig blev anvendt til forfinansiering af tilskudsaftaler som følge af indkaldelserne af forslag i 2014 og 2015;

6.  noterer sig, at der blev undertegnet ti tilskudsaftaler til en samlet værdi af 49 653 711 EUR og antaget tre forslag til finansiering i december 2015 til en samlet værdi af 73 741 237 EUR;

7.  noterer sig, at der ikke var indberettet nogen bidrag i naturalier fra andre medlemmer end Unionen pr. 31. december 2016; noterer sig, at fællesforetagendet i sit regnskab opførte de anslåede bidrag i naturalier til 7 833 127 EUR på grundlag af skøn indberettet pr. 31. januar 2017;

8.  udtrykker en vis bekymring over, at flere medlemmer fra industrien, der deltager i fællesforetagendets projekter, ikke kunne indberette deres bidrag i naturalier inden for den fastsatte frist, enten fordi deres egne regnskaber for regnskabsåret 2016 endnu ikke var afsluttede, eller fordi projekterne var påbegyndt tæt på udgangen af 2016; anerkender, at indberetningsfristen den 31. januar skal ændres i tilfælde af fremtidige lovgivningsmæssige forslag om ændring af forordning (EU) nr. 560/2014; anerkender, at fællesforetagendet i disse tilfælde har anvendt Kommissionens retningslinjer for regnskabsstandarder og foretaget en forholdsmæssig beregning på grundlag af projektomkostningerne; anmoder imidlertid medlemmer fra industrien om at finde en måde at fastslå deres bidrag i naturalier på for at forhindre en gentagelse af dette problem;

9.  noterer sig, at af de 975 000 000 EUR i midler fra Horisont 2020, som blev tildelt fællesforetagendet, havde fællesforetagendet ved udgangen af 2016 indgået forpligtelser for 414 300 000 EUR (42,5 %) og afholdt betalinger for 79 500 000 EUR (8 % af de tildelte midler) til gennemførelse af den første bølge af projekter;

10.  udtrykker alvorlig bekymring over den omstændighed, at af de 975 000 000 EUR, som medlemmer fra industrien skal bidrage med til fællesforetagendets operationelle aktiviteter og administrative omkostninger, havde industriens medlemmer kun indberettet bidrag i naturalier på 15 400 000 EUR til operationelle aktiviteter, og bestyrelsen havde valideret kontantbidrag fra medlemmerne til fællesforetagendets administrative omkostninger på 3 000 000 EUR; beklager det lave niveau af bidrag i naturalier, der skyldes det forhold, at de fleste af fællesforetagendets projekter kun var i deres indledende fase i 2016; påpeger i denne forbindelse, at forordning (EU) nr. 560/2014 om oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier blev ændret ved forordning (EU) 2018/121 tidligere på året med henblik på at øge niveauet af finansielle bidrag fra den private sektor; opfordrer fællesforetagendet til at underrette dechargemyndigheden om udviklingen i bidrag i naturalier og betalinger;

11.  beklager at måtte konstatere, at det samlede bidrag fra medlemmer fra industrien ved udgangen af 2016 beløb sig til 313 200 000 EUR, sammenlignet med EU's kontante bidrag på 65 000 000 EUR, hvilket skyldes den omstændighed, at medlemmer fra industrien allerede havde anmeldt en betydelig mængde bidrag i naturalier til supplerende aktiviteter sammenlignet med Unionens bidrag; håber, at der i de kommende år igen vil blive skabt ligevægt i denne situation;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

12.  noterer sig, at fællesforetagendets personale ved udgangen af 2016 næsten var fuldtalligt, med 20 besatte stillinger ud af de i alt 22 stillinger, der er afsat til fællesforetagendet på stillingsfortegnelsen; glæder sig over, at målene i det årlige arbejdsprogram for 2016 blev opnået fuldt ud, idet der blev rekrutteret 13 midlertidigt ansatte og 8 kontraktansatte fra 10 medlemsstater;

Intern revision

13.  noterer sig, at bestyrelsen den 11. april 2016 godkendte beskrivelsen af den interne revisionstjenestes opgaver, og at den interne revisionstjeneste i juli/august 2016 gennemførte en risikovurdering, der dækker programkontorets vigtigste processer, både operationelle og administrative;

Intern kontrol

14.  udtrykker tilfredshed med, at programkontoret opnåede alle de prioriterede mål, der er fastlagt i det årlige arbejdsprogram for 2016 for de interne kontrolsystemer;

Retlig ramme

15.  bemærker med tilfredshed, at personaleadministrationen i 2016 fortsatte med at styrke den retlige ramme, idet der blev lagt særlig vægt på anvendelsen af Kommissionens gennemførelsesbestemmelser på fællesforetagendet; glæder sig over, at bestyrelsen i denne henseende vedtog ni nye gennemførelsesbestemmelser i 2016;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

16.  noterer sig, at efter Kommissionens vedtagelse af en strategi for bekæmpelse af svig i juni 2011 blev den første fælles strategi for bekæmpelse af svig på forskningsområdet vedtaget i juli 2012 og ajourført i marts 2015, så der blev taget hensyn til de ændringer, der var indført med Horisont 2020; glæder sig over, at strategien for bekæmpelse af svig på forskningsområdet omfatter en handlingsplan, der skal gennemføres i samarbejde med alle medlemmer af forskningsfamilien;

Kommunikation

17.  erkender nødvendigheden af, at fællesforetagendet gennem EU-institutionerne oplyser EU-borgerne om dets betydelige forskningsresultater og det samarbejde, som det gennemfører; understreger betydningen af at fremhæve de reelle forbedringer, der er opnået som følge af dets arbejde, hvilket er en vigtig del af dets mandat, samt at fællesforetagendet arbejder sammen med andre fællesforetagender om at fremme offentlighedens bevidsthed om fordelene ved deres arbejde;

18.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at fællesforetagendet inddrages direkte i processen med midtvejsrevisionen af Horisont 2020 for så vidt angår yderligere forenklinger og harmonisering af fællesforetagender.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

3

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

EPP

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

GREENS/EFA

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias, Marco Valli

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 426 af 12.12.2017, s. 8.

(2)

EUT C 426 af 12.12.2017, s. 10.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 169 af 7.6.2014, s. 130.

(5)

EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.

(6)

EUT C 426 af 12.12.2017, s. 8.

(7)

EUT C 426 af 12.12.2017, s. 10.

(8)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 169 af 7.6.2014, s. 130.

(10)

EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.

Seneste opdatering: 10. april 2018Juridisk meddelelse