Procedūra : 2017/2183(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0071/2018

Pateikti tekstai :

A8-0071/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.61

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0166

PRANEŠIMAS     
PDF 669kWORD 52k
22.3.2018
PE 613.435v02-00 A8-0071/2018

dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2183(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Brian Hayes

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2183(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2016 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Bendrosios įmonės atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05943/2018 – C8-0092/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 560/2014, kuriuo įsteigiama biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė(4), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(5) 209 straipsnyje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0071/2018),

1.  patvirtina Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, kad Bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2017/2183(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2016 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Bendrosios įmonės atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05943/2018 – C8-0092/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 560/2014, kuriuo įsteigiama biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė(9), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(10) 209 straipsnyje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0071/2018),

1.  pritaria Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2017/2183(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0071/2018),

A.  kadangi Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (toliau – Bendroji įmonė) Tarybos reglamentu (ES) Nr. 560/2014 buvo įsteigta kaip viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė 10 metų laikotarpiui, siekiant suburti visus atitinkamus suinteresuotuosius subjektus ir padėti Sąjungai atlikti vieną pagrindinių vaidmenų vykdant su pažangiais biologiniais produktais ir biodegalais susijusius mokslinius tyrimus, taip pat pristatant ir skatinant naudoti šiuos produktus ir biodegalus;

B.  kadangi, pagal Bendrosios įmonės finansinių taisyklių, priimtų 2014 m. spalio 14 d. Bendrosios įmonės valdybos sprendimu, 38 ir 43 straipsnius, Bendroji įmonė turi parengti ir patvirtinti savo apskaitos pareigūno, kurį skiria valdyba, parengtas metines finansines ataskaitas;

C.  kadangi Bendrosios įmonės nariai steigėjai yra Sąjunga, kuriai atstovauja Komisija, ir pramonės partneriai, kuriems atstovauja Biologinės pramonės sektorių konsorciumas (BPS konsorciumas);

Bendrosios nuostatos

1.  pažymi, kad didžiausias Sąjungos įnašas į Bendrosios įmonės veiklą yra 975 000 000 EUR, kuris turi būti mokamas iš programos „Horizontas 2020“ biudžeto; pažymi, kad Bendrajai įmonei priklausantys pramonės atstovai Bendrosios įmonės veiklos laikotarpiu turi prisidėti ne mažiau kaip 2 730 000 000 EUR, iš kurių ne mažesnis kaip 975 000 000 EUR nepiniginis ir piniginis įnašas turi būti skiriamas Bendrosios įmonės pagrindinei veiklai ir ne mažesnis kaip 1 755 000 000 EUR nepiniginis įnašas – Bendrosios įmonės papildomai veiklai;

2.  pažymi, kad 29 iš 65 atrinktų 2016 m. kvietimo pasiūlymų iki 2016 m. pabaigos buvo susitarimų dėl dotacijos parengiamajame etape; be to, pažymi, kad iki 2017 m. pradžios pagal Bendrosios įmonės programą bus vykdomi 65 projektai, kuriuose dalyvaus iš viso 729 dalyviai iš 30 šalių, o bendra dotacijų vertė sieks 414 000 000 EUR;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.  pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje dėl Bendrosios įmonės 2016 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodyta, jog Bendrosios įmonės 2016 m. metinėse finansinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2016 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų rezultatai ir jos pinigų srautai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip reikalaujama pagal jos finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles;

4.  pažymi, jog Bendrosios įmonės metinėse finansinėse ataskaitose numatyta, kad galutinis 2016 m. biudžetas turi būti skirtas vykdymui ir jį turi sudaryti 194 295 870 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 67 196 187 EUR mokėjimų asignavimų, kurių panaudojimo lygis atitinkamai buvo 97,1 ir 95,8 proc.;

5.  pažymi, kad mokėjimų asignavimai buvo daugiausia naudojami susitarimų dėl dotacijos, kurie buvo sudaryti pagal 2014 ir 2015 m. kvietimus teikti pasiūlymus, išankstiniam finansavimui;

6.  pažymi, kad bendra 10 pasirašytų susitarimų dėl dotacijos vertė siekė 49 653 711 EUR ir kad bendra 2015 m. gruodžio mėn. atrinktų finansuotinų trijų pasiūlymų vertė siekė 73 741 237 EUR;

7.  pažymi, kad iki 2016 m. gruodžio 31 d. nebuvo pranešta apie jokius kitų nei Sąjunga narių nepiniginius įnašus į Bendrąją įmonę; pažymi, kad Bendroji įmonė savo ataskaitose nurodė apskaičiuotus 7 833 127 EUR nepiniginius įnašus, remdamasi iki 2017 m. sausio 31 d. pateiktomis sąmatomis;

8.  nuogąstauja, kad keletas Bendrosios įmonės projektuose dalyvaujančių pramonės atstovų iki nurodyto termino negalėjo pranešti apie savo nepiniginius įnašus dėl to, kad jų 2016 m. sąskaitos dar nebuvo uždarytos arba projektai buvo pradėti vykdyti baigiantis 2016 m.; pripažįsta, kad ateityje rengiant pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kurie skirti iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) Nr. 560/2014, reikia persvarstyti ataskaitų pateikimo iki sausio 31 d. terminą; pripažįsta, kad tais atvejais Bendroji įmonė taikė Komisijos gaires dėl apskaitos standartų ir, remdamasi projektų išlaidomis, apskaičiavo proporcingai; vis dėlto prašo, kad pramonės atstovai rastų būdą nustatyti savo nepiniginius įnašus, kad ši problema nebesikartotų;

9.  pažymi, kad iš 975 000 000 EUR Bendrajai įmonei skirtų programos „Horizontas 2020“ lėšų sumos iki 2016 m. pabaigos Bendroji įmonė buvo prisiėmusi 414 300 000 EUR vertės įsipareigojimų (42,5 proc.) ir atlikusi 79 500 000 EUR mokėjimų (8 proc. skirtų lėšų) tam, kad įgyvendintų pirmuosius savo projektus;

10.  išreiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad pramonės atstovai Bendrosios įmonės pagrindinei veiklai ir administracinėms išlaidoms turėjo skirti 975 000 000 EUR, tačiau jie pranešė tik apie 15 400 000 EUR pagrindinei veiklai skirtą nepiniginį įnašą, o valdyba patvirtino 3 000 000 EUR piniginį įnašą, kurį pramonės atstovai skyrė Bendrosios įmonės administracinėms išlaidoms; apgailestauja dėl to, kad nepiniginiai įnašai yra nedideli, o tai yra dėl to, kad daugelis Bendrosios įmonės projektų 2016 m. buvo tik parengiamajame etape; šiomis aplinkybėmis atkreipia dėmesį į tai, kad Reglamentas (ES) Nr. 560/2014, kuriuo įsteigiama Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė, šių metų pradžioje buvo iš dalies pakeistas Reglamentu (ES) 2018/121 siekiant padidinti privačiojo sektoriaus finansinį įnašą; ragina Bendrąją įmonę pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie nepiniginių įnašų ir atliktų mokėjimų padėtį;

11.  apgailestauja dėl to, kad iki 2016 m. pabaigos bendras pramonės atstovų įnašas siekė 313 200 000 EUR, palyginti su 65 000 000 EUR Sąjungos piniginiu įnašu, o tai yra dėl to, kad pramonės atstovai jau pranešė apie didelius papildomai veiklai skirtus nepiniginius įnašus, palyginti su Sąjungos indėliu; tikisi, kad kitais metais bus atkurta šios padėties pusiausvyra;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

12.  pažymi, kad iki 2016 m. pabaigos buvo užimtos beveik visos laisvos Bendrosios įmonės darbo vietos, t. y. 20 iš 22 pagal etatų planą Bendrajai įmonei skirtų etatų; palankiai vertina tai, kad 2016 m. metinėje darbo programoje nustatytas tikslas buvo visiškai įgyvendintas, t. y. buvo įdarbinta 13 laikinųjų darbuotojų ir 8 sutartininkai iš 10 valstybių narių;

Vidaus auditas

13.  pažymi, kad 2016 m. balandžio 11 d. valdyba patvirtino Vidaus audito tarnybos užduočių aprašą ir 2016 m. liepos–rugpjūčio mėn. Vidaus audito tarnyba atliko rizikos vertinimą, kuris apėmė pagrindinius programų biuro procesus (ir veiklos, ir administracinius);

Vidaus kontrolė

14.  reiškia pasitenkinimą tuo, kad programos biuras įgyvendino visus 2016 m. metinėje darbo programoje nustatytus su vidaus kontrolės sistemomis susijusius prioritetinius tikslus;

Teisinė sistema

15.  džiaugdamasis pažymi, kad 2016 m. vykdant žmogiškųjų išteklių funkcijas ir toliau buvo stiprinama teisinė sistema, ypatingą dėmesį skiriant tam, kaip Bendrajai įmonei taikomos Komisijos įgyvendinimo taisyklės; palankiai vertina tai, kad šiuo požiūriu 2016 m. valdyba priėmė devynias naujas įgyvendinimo taisykles;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

16.  pažymi, kad po to, kai Komisija 2011 m. birželio mėn. priėmė kovos su sukčiavimu strategiją, pirmoji bendra mokslinių tyrimų kovos su sukčiavimu strategija buvo priimta 2012 m. liepos mėn. ir atnaujinta 2015 m. kovo mėn., atsižvelgiant į programos „Horizontas 2020“ pakeitimus; palankiai vertina tai, kad mokslinių tyrimų kovos su sukčiavimu strategija apima veiksmų planą, kuris turi būti įgyvendinamas bendradarbiaujant su visais su moksliniais tyrimais susijusiais nariais;

Komunikacija

17.  pripažįsta, jog reikia, kad Bendroji įmonė, pasitelkdama Sąjungos institucijas, praneštų Sąjungos piliečiams apie svarbius vykdomus mokslinius tyrimus ir bendradarbiavimą; pabrėžia, kaip svarbu pabrėžti realius, su jos darbu susijusius, pasiekimus, kurie yra svarbi jos įgaliojimų dalis, taip pat tai, kad, ji dirba su kitomis bendrosiomis įmonėmis, didindama visuomenės informuotumą apie jų darbo teikiamą naudą;

18.  ragina Komisiją užtikrinti, kad Bendroji įmonė tiesiogiai dalyvautų atliekant programos „Horizontas 2020“ laikotarpio vidurio peržiūrą siekiant dar labiau supaprastinti ir suderinti bendrųjų įmonių procedūras.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

3

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

EPP

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

GREENS/EFA

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias, Marco Valli

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 426, 2017 12 12, p. 8.

(2)

OL C 426, 2017 12 12, p. 10.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 169, 2014 6 7, p. 130.

(5)

OL L 38, 2014 2 7, p. 2.

(6)

OL C 426, 2017 12 12, p. 8.

(7)

OL C 426, 2017 12 12, p. 10.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 169, 2014 6 7, p. 130.

(10)

OL L 38, 2014 2 7, p. 2.

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 10 d.Teisinis pranešimas