Förfarande : 2017/2183(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0071/2018

Ingivna texter :

A8-0071/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.61

Antagna texter :

P8_TA(2018)0166

BETÄNKANDE     
PDF 276kWORD 52k
22.3.2018
PE 613.435v02-00 A8-0071/2018

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2016

(2017/2183(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Brian Hayes

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2016

(2017/2183(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2016, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen(2) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05943/2018 – C8-0092/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 560/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för biobaserade industrier(4), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0071/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget för biobaserade industrier ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2016,

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget för biobaserade industrier, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2016

(2017/2183(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2016, med det gemensamma företagets svar(6),

–  med beaktande av förklaringen(7) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05943/2018 – C8-0092/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 560/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för biobaserade industrier(9), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0071/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget för biobaserade industrier, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2016

(2017/2183(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0071/2018), och av följande skäl:

A.  Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (nedan kallat det gemensamma företaget BBI) inrättades som ett offentligt-privat partnerskap genom rådets förordning (EU) nr 560/2014 för en period på 10 år i syfte att samla alla relevanta parter och bidra till att befästa unionen som en central aktör inom forskning, demonstration och spridning av avancerade biobaserade produkter och biobränslen.

B.  Enligt artiklarna 38 och 43 i det gemensamma företaget BBI:s finansiella regler, som antogs genom ett beslut av dess styrelse den 14 oktober 2014, ska det gemensamma företaget BBI ta fram och anta sin egen årsredovisning, som förbereds av dess räkenskapsförare som utsetts av styrelsen.

C.  Det gemensamma företaget BBI:s grundande medlemmar är EU, företrätt av kommissionen, och näringslivspartner, företrädda av Bio-based Industries Consortium (BIC).

Allmänt

1.  Europaparlamentet noterar att det maximala ekonomiska bidraget från EU till det gemensamma företaget BBI är 975 000 000 EUR, som ska betalas från Horisont 2020. Parlamentet noterar att det gemensamma företaget BBI:s medlemmar från industrin ska bidra med resurser på minst 2 730 000 000 EUR under den period som det gemensamma företaget BBI är verksamt, och att dessa resurser ska bestå av bidrag in natura och i kontanter på minst 975 000 000 EUR till det gemensamma företaget BBI:s operativa verksamhet och bidrag in natura på minst 1 755 000 000 EUR till det gemensamma företaget BBI:s kompletterande verksamhet.

2.  Europaparlamentet konstaterar att 29 av de 65 förslagen från ansökningsomgången 2016 befann sig i förberedelsestadiet för bidragsöverenskommelser i slutet av det året. Parlamentet noterar dessutom att i början av 2017 skulle det gemensamma företaget BBI ha en portfölj med 65 pågående projekt med sammanlagt 729 deltagare från 30 länder med ett totalt bidragsvärde av 414 000 000 EUR.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport om det gemensamma företaget BBI:s årsredovisning för budgetåret 2016 (nedan kallad revisionsrättens rapport) anger att det gemensamma företagets årsredovisning för 2016 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företaget BBI:s finansiella ställning per den 31 december 2016 och av det finansiella resultatet och kassaflödena för det budgetår som slutade detta datum, i enlighet med bestämmelserna i det gemensamma företagets finansiella bestämmelser och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

4.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget BBI:s årsredovisning anger att den slutliga budgeten för 2016 skulle vara tillgänglig för genomförande och omfatta åtagandebemyndiganden på 194 295 870 EUR och betalningsbemyndiganden på 67 196 187 EUR, och att utnyttjandegraderna för åtagande- och betalningsbemyndigandena var 97,1 % respektive 95,8 %.

5.  Europaparlamentet noterar att betalningsbemyndigandena användes främst till förfinansieringen av de bidragsöverenskommelser som var resultatet av ansökningsomgångarna 2014 och 2015.

6.  Europaparlamentet konstaterar att 10 bidragsöverenskommelser undertecknades för ett totalt värde på 49 653 711 EUR och att tre förslag godkändes för finansiering i december 2015 för ett totalt värde på 73 741 237 EUR.

7.  Europaparlamentet konstaterar att inga medlemmar förutom EU hade rapporterat om in natura-bidrag till det gemensamma företaget BBI senast den 31 december 2016. Parlamentet noterar att det gemensamma företaget BBI i sina räkenskaper tog upp ett uppskattat belopp för in natura-bidrag på 7 833 127 EUR, baserat på den uppskattning som rapporterades senast den 31 januari 2017.

8.  Europaparlamentet uttrycker viss oro över att flera medlemmar från industrin som deltar i det gemensamma företaget BBI:s projekt inte hann rapportera sina bidrag in natura före den fastställda tidsfristen, antingen på grund av att deras egna räkenskaper för 2016 ännu inte hade avslutats, eller därför att projektet hade påbörjats mot slutet av 2016. Parlamentet anser att tidsfristen för rapportering, den 31 januari, behöver ses över vid framtida lagstiftningsförslag om ändring av förordning (EU) nr 560/2014. Parlamentet är medvetet om att det gemensamma företaget BBI i dessa fall tillämpade kommissionens riktlinjer för redovisningsstandarder och gjorde en pro-rata-beräkning på grundval av projektkostnader. Parlamentet uppmanar dock medlemmarna från industrin att hitta ett sätt att redovisa sina bidrag in natura så att detta problem kan undvikas i framtiden.

9.  Europaparlamentet noterar att av anslagen på 975 000 000 EUR från Horisont 2020 till det gemensamma företaget BBI hade det gemensamma företaget i slutet av 2016 gjort åtaganden på 414 300 000 EUR (42,5 %) och betalningar på 79 500 000 EUR (8 % av anslagen) för genomförandet av sin första våg av projekt.

10.  Europaparlamentet uttrycker stor oro över det faktum att av de 975 000 000 EUR som industrimedlemmarna skulle bidra med till det gemensamma företaget BBI:s operativa verksamhet och administrativa kostnader hade industrimedlemmarna rapporterat om bidrag in natura på endast 15 400 000 EUR till den operativa verksamheten, och styrelsen hade godkänt kontantbidrag på 3 000 000 EUR från medlemmarna till det gemensamma företaget BBI:s administrativa kostnader. Parlamentet beklagar att bidragen in natura var så låga, vilket beror på att de flesta av det gemensamma företaget BBI:s projekt endast befann sig i ett inledningsskede 2016. Parlamentet påpekar i detta sammanhang att förordning (EU) nr 560/2014 om bildande av det gemensamma företaget för biobaserade industrier ändrades genom förordning (EU) 2018/121 tidigare i år i syfte att höja nivån på den privata sektorns ekonomiska bidrag. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget BBI att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om utvecklingen av gjorda bidrag in natura och betalningar.

11.  Europaparlamentet beklagar att de totala bidragen från industrimedlemmarna vid 2016 års utgång uppgick till endast 313 200 000 EUR, vilket kan jämföras med EU:s kontantbidrag på 65 000 000. Detta berodde på att industrimedlemmarna redan hade redovisat ett betydande belopp i bidrag in natura till kompletterande verksamhet jämfört med EU:s bidrag. Parlamentet hoppas att man ska kunna återvända till ett jämviktsläge under de kommande åren.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

12.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget BBI:s personal vid 2016 års utgång var i stort sett fulltalig, med 20 tjänster tillsatta av de totalt 22 tjänster som tilldelats det gemensamma företaget BBI i tjänsteförteckningen. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att målet i det årliga arbetsprogrammet för 2016 hade uppnåtts helt genom anställningen av 13 tillfälligt anställda och 8 kontraktsanställda från 10 medlemsstater.

Internrevision

13.  Europaparlamentet noterar att styrelsen den 11 april 2016 ratificerade internrevisionstjänstens uppdragsstadga, och att internrevisionstjänsten under juli/augusti 2016 genomförde ett riskbedömningsförfarande som omfattade programkontorets viktigaste operativa och administrativa processer.

Internkontroll

14.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att programkontoret uppnådde alla prioritetsmål i det årliga arbetsprogrammet för 2016 för systemet för internkontroll.

Rättslig ram

15.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att personalfunktionen under 2016 fortsatte att stärka den rättsliga ramen med särskild betoning på tillämpningen av kommissionens genomförandebestämmelser på det gemensamma företaget BBI. Parlamentet ser med tillfredsställelse på att styrelsen i det avseendet antog nio nya genomförandebestämmelser 2016.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

16.  Europaparlamentet noterar att efter det att kommissionen hade antagit en strategi för bedrägeribekämpning i juni 2011 antogs den första gemensamma bedrägeribekämpningsstrategin för forskningsområdet i juli 2012. Den uppdaterades i mars 2015 för att beakta ändringar som införts genom Horisont 2020. Parlamentet ser med tillfredsställelse på att bedrägeribekämpningsstrategin för forskningsområdet omfattar en handlingsplan som ska genomföras i samarbete med alla medlemmar i forskningsfamiljen.

Kommunikation

17.  Europaparlamentet inser att det gemensamma företaget BBI behöver kommunicera med EU-medborgarna, via EU:s institutioner, om den betydande forskning och det viktiga samarbete som företaget utför. Parlamentet betonar att det är viktigt att de faktiska förbättringar som är ett resultat av företagets arbete framhävs, vilket är en viktig del av företagets uppdrag, liksom att företaget arbetar med andra gemensamma företag för att öka allmänhetens medvetenhet om fördelarna med deras arbete.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att det gemensamma företaget direkt involveras i processen för halvtidsöversynen av Horisont 2020 för att ytterligare förenkla och harmonisera de gemensamma företagen.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

EPP

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

GREENS/EFA

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias, Marco Valli

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 426, 12.12.2017, s. 8.

(2)

EUT C 426, 12.12.2017, s. 10.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 169, 7.6.2014, s. 130.

(5)

EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.

(6)

EUT C 426, 12.12.2017, s. 8.

(7)

EUT C 426, 12.12.2017, s. 10.

(8)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 169, 7.6.2014, s. 130.

(10)

EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.

Senaste uppdatering: 11 april 2018Rättsligt meddelande