Förfarande : 2017/2187(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0072/2018

Ingivna texter :

A8-0072/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.63

Antagna texter :

P8_TA(2018)0168

BETÄNKANDE     
PDF 278kWORD 54k
22.3.2018
PE 613.428v02-00 A8-0072/2018

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2016

(2017/2187(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Brian Hayes

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2016

(2017/2187(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2016, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05943/2018 – C8-0096/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 561/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Ecsel(4), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0072/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2016

(2017/2187(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2016, med det gemensamma företagets svar(6),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(7) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05943/2018 – C8-0096/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 561/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Ecsel(9), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0072/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2016

(2017/2187(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0072/2018).

A.  Det gemensamma företaget Ecsel för elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap (nedan kallat det gemensamma företaget) etablerades den 7 juni 2014 som ett gemensamt företag i den mening som avses i artikel 187 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med syfte att genomföra det gemensamma teknikinitiativet för elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap under perioden fram till den 31 december 2024.

B.  Det gemensamma företaget etablerades i enlighet med rådets förordning (EU) nr 561/2014(11) i juni 2014 för att ersätta och överta de gemensamma företagen Eniac och Artemis.

C.  Medlemmarna i det gemensamma företaget är unionen, medlemsstaterna och, på frivillig basis, de länder som är associerade till Horisont 2020 (deltagarstater) och privata medlemsorganisationer som representerar företag och andra organisationer som arbetar med elektroniska komponenter och system inom unionen. Det gemensamma företaget bör vara öppet för nya medlemmar.

D.  Bidragen till det gemensamma företaget som avses för hela Horisont 2020-perioden är 1 184 874 000 EUR från unionen, 1 170 000 000 EUR från deltagarstaterna och 1 657 500 000 EUR från privata medlemmar.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2015

1.  Europaparlamentet välkomnar att det gemensamma företaget har vidtagit åtgärder för att bedöma de nationella finansieringsmyndigheternas genomförande av efterhandsrevisioner och har fått skriftliga uttalanden från de nationella finansieringsmyndigheterna där de anger att tillämpningen av deras nationella förfaranden ger rimlig säkerhet om transaktionernas laglighet och korrekthet.

2.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att problemet med de varierande metoder och förfaranden som de nationella finansieringsmyndigheterna använder inte längre är relevant för genomförandet av Horisont 2020-projekt eftersom efterhandsrevisionerna kommer att utföras av det gemensamma företaget eller kommissionen. Parlamentet noterar att i enlighet med bestämmelserna i den gemensamma efterhandsrevisionen för Horisont 2020 finns det för närvarande 17 efterhandsrevisioner som redan inletts om transaktioner som avser det gemensamma företagets verksamhet.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport om det gemensamma företagets årsredovisning för budgetåret 2016 anger att det gemensamma företagets årsredovisning i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 31 december 2016 och av det finansiella resultatet och kassaflödena för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med bestämmelserna i det gemensamma företagets finansiella bestämmelser och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

4.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets budget för budgetåret 2016 innehöll åtagandebemyndiganden på 169 300 000 EUR och betalningsbemyndiganden på 245 000 000 EUR. Parlamentet konstaterar att utnyttjandegraderna för åtagande- och betalningsbemyndiganden var 99 respektive 91 %.

5.  Europaparlamentet noterar att det maximala ekonomiska bidraget från EU till det gemensamma företaget är 1 185 000 000 EUR, som ska betalas från Horisont 2020. Parlamentet noterar med viss oro att minst ett liknande belopp bör komma från de deltagande staterna.

6.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten i sin rapport förklarar att transaktionerna som ligger till grund för det gemensamma företagets årsredovisning för budgetåret 2016 i allt väsentligt är lagliga och korrekta.

7.  Europaparlamentet framhåller som en särskild anledning till oro att revisionsrätten har gjort ett uttalande med reservation om det gemensamma företagets betalningar i samband med projekt som tagits över från dess rättsliga föregångare de gemensamma företagen Artemis och Eniac och uppmanar revisionsrätten att ompröva de metoder som leder till upprepade uttalanden med reservation på grundval av detta återkommande problem, som inte kan lösas förrän projekten inom det sjunde ramprogrammet avslutats. Parlamentet noterar att de betalningar för dessa projekt som gjordes av det gemensamma företaget Ecsel under 2016, på grundval av intyg om godkännande av kostnader utfärdade av de nationella finansieringsmyndigheterna i de deltagande staterna, uppgick till 118 000 000 EUR, vilket motsvarar 54 % av det gemensamma företagets totala operativa betalningar under 2016. Parlamentet noterar att de nationella finansieringsmyndigheternas sammanställda revisionsförklaringar om 2016 års allmänna utgifter mottogs den 22 januari 2018 från det gemensamma företaget. Dessa täcker 98 % av de deltagande medlemsstaternas deltagaravgifter för 2016 års utgifter under det sjunde ramprogrammet.

8.  Europaparlamentet noterar att när de gemensamma företagen Artemis och Eniac avslutades i juni 2014 hade de gjort åtaganden på 623 000 000 EUR (Artemis 181 000 000 EUR och Eniac 442 000 000 EUR) för operativ verksamhet som skulle finansieras från sjunde ramprogrammet. Parlamentet noterar dessutom att motsvarande betalningar som bokfördes i det gemensamma företaget Ecsels räkenskaper uppgick till 411 000 000 EUR (Artemis 132 000 000 EUR och Eniac 279 000 000 EUR) i slutet av 2016. Parlamentet hoppas att betalningar som bokförts för utestående åtaganden även i fortsättningen ska täckas av Artemis och Eniac.

9.  Europaparlamentet noterar att av anslagen på 1 185 000 000 EUR från Horisont 2020 till det gemensamma företaget hade det gemensamma företaget i slutet av 2016 gjort åtaganden på 415 000 000 EUR och betalningar på 156 000 000 EUR (13 % av anslagen) för genomförandet av sin första våg av projekt.

10.  Europaparlamentet noterar att de 28 deltagarstaterna är skyldiga att lämna ett finansiellt bidrag på minst 1 170 000 000 EUR till det gemensamma företagets operativa verksamhet. Vid utgången av 2016 hade de deltagarstater som deltog i ansökningsomgångarna 2014, 2015 och 2016 – 19, 21 respektive 24 stater – gjort åtaganden på 371 000 000 EUR och betalningar på 56 800 000 EUR (4,9 % av det totala obligatoriska bidraget). Parlamentet konstaterar att även om Horisont 2020-projekten just har börjat genomföras hänger den till synes låga nivån på bidragen från deltagarstaterna samman med att några deltagarstater erkänner och rapporterar kostnaderna först i slutet av de projekt som de stöder och erkänner att detta utgör en svårighet för det gemensamma företaget. Parlamentet uppmanar de deltagande staterna att hitta ett sätt att stödja projekt i ett tidigare skede av finansieringsprocessen.

11.  Europaparlamentet noterar att av de 1 657 500 000 EUR som industrimedlemmarna skulle bidra med till det gemensamma företagets verksamhet uppskattade det gemensamma företaget att medlemmarna i slutet av 2016 hade lämnat naturabidrag på 202 000 000 EUR, vilket kan jämföras med EU: s kontantbidrag på 264 000 000 EUR.

Internkontroller

12.  Europaparlamentet uttrycker oro över att det gemensamma företaget 2012 fick kännedom om insolvensförfaranden som rörde två stödmottagare, men inte försökte återvinna den förfinansiering som hade betalats till de stödmottagarna förrän 2016 – fyra år senare. Vid det laget var förfarandena avslutade och man blev tvungen att avstå från den utestående förfinansieringen på 230 000 EUR. Parlamentet konstaterar att de två mottagarnas konkurs skedde inom ramen för det gemensamma företaget Eniac innan det införlivades i det gemensamma företaget. Emellertid gick finansiering förlorad och detta fel bör erkännas med tanke på adekvat redovisning.

13.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget har antagit regler för att förhindra och hantera intressekonflikter för att minska de risker som hänger samman med företagets förvaltningsstruktur. Parlamentet konstaterar dock att det gemensamma företaget inte tillämpade reglerna konsekvent under 2016. Parlamentet konstaterar att det interna registret för förklaringar om intressekonflikter inte förvaltades i enlighet med de interna riktlinjerna och inte uppdaterades regelbundet. Parlamentet konstaterar att i protokollen från styrelsemötena dokumenteras alla intressekonflikter som en delegat redovisar: dessa är underlag som används för att fylla i registret.

Internrevision

14.  Europaparlamentet noterar att tjänsten för internrevision under 2016 genomförde viktig en riskbedömning av det gemensamma företagets Horisont 2020-bidrag och som en följd av detta fastställde fem rekommendationer.

Personalförvaltning

15.  Europaparlamentet konstaterat att den 31 december 2016 hade det gemensamma företaget 29 anställda. Parlamentet konstaterar att det gemensamma företaget tillsatte två tjänster inom områdena internrevision och extern kommunikation och utannonserade en ledig tjänst inom området informations- och kommunikationsteknik.

16.  Europaparlamentet gläder sig över att i syfte att anpassa organisationens struktur till prioriteringar och behov av expertis uppdaterades det gemensamma företagets organisationsschema den 4 januari 2016.

Kommunikation

17.  Europaparlamentet noterar det gemensamma företagets behov av att kommunicera med unionsmedborgarna, via unionens institutioner, om den viktiga forskning och det viktiga samarbete som företaget bedriver. Parlamentet betonar vikten av att lyfta fram verkliga förbättringar som följer av detta arbete, vilket är en viktig del av det gemensamma företagets uppdrag, liksom det faktum att det samarbetar med andra gemensamma företag för att främja allmänhetens medvetenhet om de positiva effekterna av deras arbete.

18.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att se till att det gemensamma företaget involveras direkt i halvtidsöversynen av Horisont 2020 när det gäller ytterligare förenkling och harmonisering av gemensamma företag.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

6

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

6

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 426, 12.12.2017, s. 23.

(2)

EUT C 426, 12.12.2017, s. 23.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 169, 7.6.2014, s. 152.

(5)

EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.

(6)

EUT C 426, 12.12.2017, s. 23.

(7)

EUT C 426, 12.12.2017, s. 23.

(8)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 169, 7.6.2014, s. 152.

(10)

EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.

(11)

  EUT L 169, 7.6.2014, s. 152.

Senaste uppdatering: 23 april 2018Rättsligt meddelande