Menetlus : 2017/2185(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0073/2018

Esitatud tekstid :

A8-0073/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.64

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0169

RAPORT     
PDF 359kWORD 53k
22.3.2018
PE 613.431v02-00 A8-0073/2018

kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2185(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Brian Hayes

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2185(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05943/2018 – C8-0094/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 559/2014 kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte asutamise kohta(4), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(5),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0073/2018),

1.  annab heakskiidu kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2017/2185(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05943/2018 – C8-0094/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 559/2014 kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte asutamise kohta(9), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(10),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0073/2018),

1.  annab heakskiidu kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõte tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2017/2185(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0073/2018),

A.  arvestades, et Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (edaspidi „FCH“) asutati 2008. aasta mais nõukogu määrusega (EÜ) nr 521/2008(11) avaliku ja erasektori partnerlusena ajavahemikuks kuni 31. detsembrini 2017, et välja töötada turukõlblikke rakendusi ning seeläbi hõlbustada tööstuse edasisi püüdlusi kütuseelementide- ja vesinikutehnoloogiate kiireks kasutuselevõtmiseks; arvestades, et määrus (EÜ) nr 521/2008 tunnistati kehtetuks nõukogu määrusega (EL) nr 559/2014(12);

B.  arvestades, et määrusega (EL) nr 559/2014 loodi 2014. aasta mais kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõte (edaspidi „FCH2“) kui FCH asendaja ja õigusjärglane kuni 31. detsembrini 2024;

C.  arvestades, et FCHs osalesid Euroopa Liit, keda esindas Euroopa Komisjon, kütuseelementide ja vesiniku ühise tehnoloogiaalgatuse tööstusrühmitus ning teadusrühmitus N.ERGHY;

D.  arvestades, et FCH2s osalevad Euroopa Liit, keda esindab komisjon, maailma uue energia tööstusrühmitus AISBL (edaspidi „tööstusrühmitus“), mille uueks nimeks sai 2016. aastal Hydrogen Europe, ning mittetulundusühing New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL (edaspidi „teadusrühmitus“);

E.  arvestades, et liidu maksimaalne panus FCH2 tegevuse esimeses etapis on 470 000 000 eurot seitsmendast raamprogrammist, ja arvestades, et teiste liikmete osamaksud peavad olema liidu panusega vähemalt võrdsed;

F.  arvestades, et FCH2 puhul eeldatakse liidu maksimaalset panust 665 000 000 eurot (programmi „Horisont 2020“ raames), ning tööstusrühmituse ja teadusrühmituse liikmed peaksid eraldama programmi vähemalt 380 000 000 euro ulatuses vahendeid, mis koosneb FCH2 rahastatavate „Horisont 2020“ projektide mitterahalistest panustest, vähemalt 285 000 000 euro suurusest mitterahalisest toetusest ühisettevõtte täiendavale tegevusele ning rahalistest sissemaksetest halduskulude katteks;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et FCH2 raamatupidamise aastaaruannet käsitleva kontrollikoja aruande (edaspidi „kontrollikoja aruanne“) kohaselt annab 2016. aasta raamatupidamise aruanne kõigis olulistes aspektides õiglase pildi FCH2 finantsolukorrast 31. detsembri 2016. aasta seisuga ning finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest sel kuupäeval lõppenud aastal vastavalt FCH2 finantsmäärusele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud arvestuseeskirjadele; märgib lisaks, et FCH2 raamatupidamiseeskirjad põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori raamatupidamisstandarditel;

2.  võtab teadmiseks, et FCH2 2016. aasta lõplik eelarve sisaldas 127 762 297 euro ulatuses kulukohustuste assigneeringuid ja 115 535 426 euro ulatuses maksete assigneeringuid; kulukohustuste assigneeringud suurenesid 2015. aastaga võrreldes 5 %, kuna esialgsele eelarvele lisati eelmiste aastate kasutamata assigneeringud, mida peamiselt kasutati 2016. aasta toetustaotluste esitamise kutse ja 17 % võrra suurenenud maksete assigneeringute jaoks, mis kajastas 2016. aasta toetustaotluste esitamise kutsega seotud suuremat eelmaksete vajadust;

3.  märgib, et iga-aastane tegevusaruanne näitab, et järelauditi korras käivitati 18 uut auditit, kasutades esimest korda teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse raamlepingut seitsmenda raamprogrammi auditite jaoks ning sõlmides eraldi lepingud nelja välisaudiitorühinguga; märgib, et jääkvigade määr oli alla 2 %;

4.  märgib kahetsusega, et 2016. aasta eelarve kulukohustuste ja maksete assigneeringute kasutamise määr oli vastavalt 77,7 % ja 83,9 %, kusjuures kulukohustuste täitmise määr oli 2016. aasta toetustaotluste esitamise kutse hindamise tulemuste tõttu eelnenud aastaga võrreldes madalam; märgib, et mainitud maksete assigneeringute täitmise määr oli FCH2 siiani parim täitmise määr;

5.  märgib, et FCH2-le seitsmenda raamprogrammi vahenditest eraldatud 470 000 000 eurost oli ühisettevõte 2016. aasta lõpuks võtnud kulukohustusi 464 400 000 euro suuruses summas ja teinud makseid 372 000 000 euro ulatuses; juhib tähelepanu asjaolule, et vastavalt FCH käimasolevate seitsmenda raamprogrammi projektide maksekavale kasutatakse põhitegevusega seotud täitmata kulukohustused summas 75 300 000 eurot (17 %) ära 2019. aasta lõpuks;

6.  märgib, et tööstusrühmituse ja teadusrühmituse liikmetelt FCH tegevuskulude katteks ette nähtud 470 000 000 euro suurusest rahalisest ja mitterahalisest toetusest oli ühisettevõtte juhatus 2016. aasta lõpuks heaks kiitnud toetusi summas 299 000 000 eurot; juhib tähelepanu sellele, et 2016. aasta lõpuks oli FCH2-le teatatud täiendavatest mitterahalistest sissemaksetest summas 40 600 000 eurot, rõhutab asjaolu, et sellest tulenevalt oli 2016. aasta lõpus tööstus- ja teadusrühmituste liikmete kogupanus ühisettevõttesse 339 600 000 eurot võrreldes liidu toetusega 383 700 000 eurot;

7.  märgib, et programmi „Horisont 2020“ raames eraldatud 665 000 000 eurost võttis FCH2 oma esimese laine projektide rakendamiseks kulukohustusi 288 100 000 euro (43 %) ulatuses ja tegi makseid 77 400 000 euro ulatuses;

8.  märgib, et tööstusrühmituse ja teadusrühmituse liikmed oli 2016. aasta lõpuks teatanud tegevuskulude katteks mõeldud mitterahalisest toetusest summas 4 900 000 eurot ning FCH2 juhatus oli heaks kiitnud rahalise toetuse summas 1 200 000 eurot halduskulude katteks; märgib ühtlasi, et muude liikmete vähemalt 285 000 000 euro suurusest mitterahalisest toetusest, mis oli ette nähtud täiendava tegevuse jaoks, oli 2016. aasta lõpuks deklareeritud ja kinnitatud juba 188 600 000 eurot (66 %); rõhutab, et 2016. aasta lõpuks moodustasid tööstusrühmituse ja teadusrühmituse liikmete toetused kokku 194 700 000 eurot, võrreldes liidu rahalise toetusega 79 500 000 eurot; märgib, et erinevus on seletatav teiste FCH2 liikmete suure panusega FCH2 täiendava tegevuse jaoks;

9.  märgib, et seitsmenda raamprogrammi osas tehti 2016. aasta lõpus 69 tegevuskulude makset vahe- ja lõpparuannete jaoks kogusummas 44 900 000 eurot; märgib, et eelarve täitmise määr (maksete assigneeringud) oli 73,7 % (võrreldes 75,7 %-ga 2015. aastal);

10.  märgib, et programmi „Horisont 2020“ maksete assigneeringute osas tehti 2015. aasta toetustaotluste esitamise kutse projektide jaoks 15 eelmakset; märgib ühtlasi, et eelarve täitmise määr (maksed) oli 98 % (võrreldes 99 %-ga 2015. aastal); rõhutab asjaolu, et kulukohustuste assigneeringute osas oli eelarve täitmise määr 78,6 %; märgib, et täitmise määr oli toetustaotluste esitamise kutse tulemuste tõttu madalam kui 2015. aastal (88,7 %) ning et kasutamata kulukohustuste assigneeringud moodustasid 25 900 000 eurot ja kanti 2017. aasta toetustaotluste esitamise kutse raames kasutamise eesmärgil üle 2017. aasta eelarvesse;

11.  märgib, et alates 31. detsembrist 2016 oli hinnanguline mitterahaline panus programmi „Horisont 2020“ raames allkirjastatud (2014. ja 2015. aasta toetustaotluste esitamise kutse) 30 projekti tegevuskuludeks 16 802 191 eurot; märgib lisaks, et ajavahemikul 2014–2017 täiendava tegevuse jaoks tehtud mitterahaliste sissemaksete hinnanguline kogusumma on 565 200 000 eurot;

Ümberpaigutused

12.  märgib, et eri eelarveridade vahel tehti neli ümberpaigutust, ilma et oleks vaja olnud eelarvet muuta;

Toetustaotluste esitamise kutsed

13.  märgib, et 2016. aasta toetustaotluste esitamise kutse avaldati 19. jaanuaril 2016 ning see hõlmas 2016. aasta tööprogrammi kohaselt 24 teemat, mille soovituslik eelarve oli 117 500 000 eurot; märgib lisaks, et kõnealune kutse lõppes 3. mail 2016 ja selle raames esitati 81 toetustaotlust; juhib tähelepanu sellele, et 2016. aastal allkirjastati 19st toetuslepingust 16;

Siseaudit

14.  märgib, et 2016. aastal viis FCH2 lõpule kõigi tegevuskavade rakendamise, milles käsitleti siseauditi talituse 2015. aasta auditite soovitusi seoses programmi „Horisont 2020“ toetustaotluste hindamise ja valimise protsessiga FCH2-s; märgib, et siseauditi talitus viis 2016. aastal läbi uue auditi FCH2 töötulemuste juhtimise kohta; märgib lisaks, et 29. novembril 2016 sai FCH2 siseauditi talituselt selle auditi kohta auditi lõpparuande, mille tulemusena esitati neli soovitust; tunneb heameelt asjaolu üle, et FCH2 nõustus kõigi soovitustega ja saatis 22. detsembril 2016 siseauditi talitusele tegevuskava, mille viimane 2017. aasta jaanuaris heaks kiitis;

Sisekontroll

15.  kiidab heaks asjaolu, et FCH2 on loonud finants- ja tegevusalaste dokumentide kontrollil põhinevad eelkontrollimenetlused ja teeb järelauditeid seitsmenda raamprogrammi toetusesaajate esitatud maksenõuete kohta; tunneb heameelt selle üle, et FCH2 2016. aasta tegevusaruandes järelauditite kohta esitatud jääkvigade määr oli 1,24 %;

Huvide konfliktide vältimine ja haldamine ning läbipaistvus

16.  märgib, et 17. oktoobril 2016 toimunud iga-aastasel riskihindamisseminaril arutas FCH2 toimkond eelnenud aastal kindlaks tehtud oluliste riskide ja tegevuskavade seisu ning hindas nende piisavust ja asjakohasust 2017. aastal; väljendab heameelt asjaolu üle, et kõigilt programmitöö osakonna töötajatelt koguti seisukohti, mis konsolideeriti, et koostada 2017. aasta uute oluliste riskide loetelu, ning koostati vastavad tegevuskavad;

Teabevahetus

17.  tunnistab, et FCH2 olulist teadustegevust ja koostööd arvestades tuleb tal liidu institutsioonide kaudu suhelda liidu kodanikega; toonitab, kui oluline on tutvustada FCH2 töö käigus saavutatud tegelikke tulemusi, mis moodustavad olulise osa tema volitustest, ning rõhutab, et ta teeb teiste ühisettevõtetega koostööd, et suurendada üldsuse teadlikkust nende tööst tulenevast kasust;

18.  palub komisjonil tagada ühisettevõtte otsene kaasamine programmi „Horisont 2020“ vahehindamise protsessi ühisettevõtete edasise lihtsustamise ja ühtlustamise valdkonnas.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.3.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

4

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 426, 12.12.2017, lk 42.

(2)

ELT C 426, 12.12.2017, lk 44.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 169, 7.6.2014, lk 108.

(5)

ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.

(6)

ELT C 426, 12.12.2017, lk 42.

(7)

ELT C 426, 12.12.2017, lk 44.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

ELT L 169, 7.6.2014, lk 108.

(10)

ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.

(11)

Nõukogu 30. mai 2008. aasta määrus (EÜ) nr 521/2008, millega luuakse kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte (ELT L 153, 12.6.2008, lk 1).

(12)

Nõukogu 6. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 559/2014 kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte asutamise kohta (ELT L 169, 7.6.2014, lk 108).

Viimane päevakajastamine: 11. aprill 2018Õigusalane teave