Procedūra : 2017/2185(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0073/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0073/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.64

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0169

ZIŅOJUMS     
PDF 690kWORD 57k
22.3.2018
PE 613.431v02-00 A8-0073/2018

par kopuzņēmuma „Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2185(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Brian Hayes

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par kopuzņēmuma „Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2185(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma „Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma „Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2016. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05943/2018 – C8-0094/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (EK) Nr. 559/2014, ar ko izveido Kopuzņēmumu „Kurināmā elementi un ūdeņradis 2”(4), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(5),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0073/2018),

1.  sniedz kopuzņēmuma „Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” izpilddirektoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt kopuzņēmuma „Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par kopuzņēmuma „Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2017/2185(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma „Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma „Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2016. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildi(6),

–  ņemot vērā deklarāciju(7) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05943/2018 – C8-0094/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(8) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (EK) Nr. 559/2014, ar ko izveido Kopuzņēmumu „Kurināmā elementi un ūdeņradis 2”(9), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(10),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0073/2018),

1.  apstiprina kopuzņēmuma „Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt kopuzņēmuma „Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par kopuzņēmuma „Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2185(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par kopuzņēmuma „Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0073/2018),

A.  tā kā kopuzņēmums „Kurināmā elementi un ūdeņradis” (turpmāk „FCH”) ar Padomes Regulu (EK) Nr. 521/2008(11) tika izveidots 2008. gada maijā uz laiku līdz 2017. gada 31. decembrim kā publiskā un privātā sektora partnerība ar mērķi pievērsties tirgū izmantojamu lietojumu izstrādei un atvieglot nozares centienus nodrošināt kurināmā elementu un ūdeņraža tehnoloģiju strauju ieviešanos; tā kā Regula (EK) Nr. 521/2008 ir atcelta ar Padomes Regulu (ES) Nr. 559/2014(12);

B.  tā kā 2014. gada maijā ar Regulu (ES) Nr. 559/2014 tika izveidots kopuzņēmums „Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (turpmāk „FCH 2”), lai tas aizstātu FCH un turpinātu tā darbību līdz 2024. gada 31. decembrim;

C.  tā kā FCH dalībnieki bija Savienība, kuru pārstāvēja Komisija, Fuel Cell and Hydrogen Joint Technology Initiative Industry Grouping un pētniecības grupa N.ERGHY;

D.  tā kā FCH 2 dalībnieki ir Savienība, kuru pārstāv Komisija, New Energy World Industry Grouping AISBL (turpmāk „Nozares grupa”), kas 2016. gadā pārsaukta par Hydrogen Europe, un New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL (turpmāk „Pētniecības grupa”);

E.  tā kā Savienības maksimālais ieguldījums FCH 2 darbības pirmajā posmā ir EUR 470 000 000 no Septītās pamatprogrammas budžeta un tā kā pārējo dalībnieku ieguldījumam jābūt vismaz līdzvērtīgam Savienības ieguldījumam;

F.  tā kā FCH 2 gadījumā maksimālais Savienības ieguldījums no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” līdzekļiem ir EUR 665 000 000 un Nozares grupas un Pētniecības grupas dalībniekiem paredzēts ieguldīt vismaz EUR 380 000 000, ko veido ieguldījumi natūrā FCH 2 finansētos pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” projektos, ieguldījumi natūrā papildu pasākumos (vismaz EUR 285 000 000) un naudas ieguldījumi administratīvo izmaksu segšanai,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  atzīmē, ka Revīzijas palātas ziņojumā par FCH 2 gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir konstatēts, ka 2016. gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo FCH 2 finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī, kā arī darbības rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā noslēgtajā gadā saskaņā ar tā finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem; turklāt atzīmē, ka FCH 2 grāmatvedības noteikumi balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem;

2.  atzīmē, ka FCH 2 2016. finanšu gada galīgais budžets ietvēra saistību apropriācijas EUR 127 762 297 apmērā un maksājumu apropriācijas EUR 115 535 426 apmērā; salīdzinājumā ar 2015. gadu saistību apropriācijas pieauga par 5 %, kas skaidrojams ar to, ka sākotnējam budžetam tika pievienotas iepriekšējos gados neizlietotas apropriācijas, kas galvenokārt tika izmantotas 2016. gada uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus, un maksājumu apropriācijas palielinājās par 17 %, kas atspoguļo augušās 2016. gada uzaicinājuma priekšfinansējuma vajadzības;

3.  atzīmē, ka saskaņā ar gada darbības pārskatu ex post revīzijas darbā tika sāktas 18 jaunas revīzijas, pirmo reizi Septītās pamatprogrammas revīziju vajadzībām izmantojot pētniecības, tehnoloģiju izstrādes un demonstrējumu pamatlīgumu un parakstot īpašus līgumus ar četriem ārējiem revīzijas uzņēmumiem; atzīmē, ka atlikušo kļūdu īpatsvars bija 2 %;

4.  ar nožēlu atzīmē, ka vispārējā saistību un maksājumu apropriāciju budžeta izpilde 2016. gadā sasniedza attiecīgi 77,7 % un 83,9 %, kas 2016. gada uzaicinājuma rezultātu novērtējuma dēļ ir zemāks saistību izpildes rādītājs nekā iepriekšējā gadā; atzīmē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija līdz šim labākais FCH 2 maksājumu apropriāciju izpildes līmenis;

5.  atzīmē, ka no EUR 470 000 000 Septītās pamatprogrammas līdzekļu, kas bija piešķirti FCH 2, līdz 2016. gada beigām FCH 2 bija uzņēmis saistības par EUR 464 400 000 un veicis maksājumus EUR 372 000 000 apmērā; norāda, ka saskaņā ar FCH maksājumu plānu attiecībā uz sāktajiem Septītās pamatprogrammas projektiem neizpildītie ar pamatdarbībām saistītie maksājumi EUR 75 300 000 apmērā (17 %) tiks izlietoti līdz 2019. gada beigām;

6.  atzīmē, ka no EUR 470 000 000 ieguldījuma natūrā un naudā, kas Nozares grupas un Pētniecības grupas dalībniekiem bija jāiegulda FCH pamatdarbībā, līdz 2016. gada beigām valde bija apstiprinājusi ieguldījumus EUR 299 000 000 vērtībā; norāda, ka līdz 2016. gada beigām FCH 2 bija ziņots par papildu EUR 40 600 000 ieguldījumiem natūrā tā pamatdarbībā, un uzsver, ka līdz ar to 2016. gada beigās kopējais Nozares grupas un Pētniecības grupas dalībnieku ieguldījums kopuzņēmumā bija EUR 339 600 000, savukārt Savienības ieguldījums — EUR 383 700 000;

7.  atzīmē, ka no EUR 665 000 000 piešķirto pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” līdzekļu FCH 2 pirmā projektu viļņa īstenošanai uzņēma saistības par EUR 288 100 000 (43 %) un veica maksājumus EUR 77 400 000 apmērā;

8.  atzīmē, ka līdz 2016. gada beigām Nozares grupas un Pētniecības grupas dalībnieki bija paziņojuši par EUR 4 900 000 lieliem ieguldījumiem natūrā pamatdarbībā un valde bija apstiprinājusi EUR 1 200 000 ieguldījumu naudā FCH 2 administratīvo izmaksu segšanai; turklāt atzīmē, ka no vismaz EUR 285 000 000, kas pārējiem locekļiem jāiegulda natūrā papildu darbībās, līdz 2016. gada beigām bija paziņoti un apstiprināti EUR 188 600 000 (66 %); uzsver, ka līdz 2016. gada beigām kopējais Nozares grupas un Pētniecības grupas dalībnieku ieguldījums bija EUR 194 700 000, savukārt Savienības naudas ieguldījums bija EUR 79 500 000; atzīmē, ka atšķirība ir skaidrojama ar lielajiem citu FCH 2 dalībnieku ieguldījumiem FCH 2 papildu darbībās;

9.  atzīmē, ka attiecībā uz Septīto pamatprogrammu 2016. gada beigās par starpposma un galīgajiem periodiskajiem ziņojumiem bija veikti 69 ar pamatdarbībām saistīti maksājumi kopā par EUR 44 900 000; atzīmē, ka budžeta izpildes līmenis (maksājumu apropriāciju ziņā) bija 73,7 % (2015. gadā tas bija 75,7 %);

10.  atzīmē, ka attiecībā uz pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” maksājumu apropriāciju aspektā tika veikti 15 priekšfinansējuma maksājumi par 2015. gada uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus projektiem; turklāt atzīmē, ka budžeta izpildes līmenis (maksājumu ziņā) sasniedza 98 % (2015. gadā tas bija 99 %); uzsver, ka saistību apropriāciju ziņā budžeta izpildes līmenis sasniedza 78,6 %; atzīmē, ka uzaicinājuma rezultātu dēļ izpildes līmenis bija zemāks nekā 2015. gadā (88,7 %) un ka neizlietotās saistību apropriācijas bija EUR 25 900 000 un tika pārņemtas 2017. gada budžetā, lai izmantotu 2017. gada uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus;

11.  atzīmē, ka no 2016. gada 31. decembra aplēstie ieguldījumi natūrā pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” (2014. un 2015. gada uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus) sakarā parakstītu 30 projektu pamatdarbībā bija EUR 16 802 191; turklāt atzīmē, ka aplēstais kopējais ieguldījums natūrā papildu darbībās 2014.–2017. gada laikposmam ir EUR 565 200 000;

Pārvietojumi

12.  atzīmē, ka starp dažādām budžeta pozīcijām tika veikti četri pārvietojumi, bet mainīt budžetu nebija nepieciešams;

Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus

13.  atzīmē, ka 2016. gada 19. janvārī tika publicēts 2016. gada uzaicinājums iesniegt priekšlikumus, kas saskaņā ar FCH 2 2016. gada darba programmu ietver 24 tēmas ar indikatīvo budžetu EUR 117 500 000 apmērā; turklāt atzīmē, ka uzaicinājums noslēdzās 2016. gada 3. maijā un tajā tika saņemts 81 priekšlikums; norāda, ka 2016. gadā tika parakstīti 16 no 19 dotācijas nolīgumiem;

Iekšējā revīzija

14.  atzīmē, ka 2016. gadā FCH 2 pabeidza īstenot visus rīcības plānus, kuru mērķis bija izpildīt ieteikumus par iekšējās revīzijas dienesta (IAS) 2015. gadā veiktajām revīzijām par pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” dotāciju priekšlikumu izvērtēšanu un atlasi FCH 2; atzīmē, ka 2016. gadā IAS veica jaunu revīziju par FCH 2 snieguma pārvaldību; turklāt atzīmē, ka 2016. gada 29. novembrī FCH 2 saņēma IAS galīgo revīzijas ziņojumu par šo revīziju, kurā bija sniegti četri ieteikumi; atzinīgi vērtē to, ka FCH 2 piekrita visiem ieteikumiem un 2016. gada 22. decembrī nosūtīja IAS rīcības plānu, kam IAS piekrita 2017. gada janvārī;

Iekšējā kontrole

15.  atzinīgi vērtē to, ka FCH 2 ir ieviesis ex ante kontroles procedūras, kuru pamatā ir finanšu un pamatdarbības dokumentārās pārbaudes, un veic Septītās pamatprogrammas dotāciju izmaksu deklarāciju ex post revīzijas; atzinīgi vērtē to, ka atlikušo kļūdu īpatsvars ex post revīzijās, par kurām ziņots FCH 2 2016. gada darbības pārskatā, bija 1,24 %;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

16.  atzīmē, ka ikgadējā riska novērtēšanas seminārā, kas notika 2016. gada 17. oktobrī, FCH 2 pārstāvju grupa pievērsās iepriekšējā gadā apzināto nozīmīgo risku un attiecīgo rīcības plānu situācijai un novērtēja plānu piemērotību un relevanci 2017. gadam; atzinīgi vērtē to, ka tika apkopots visu programmas biroja darbinieku devums, lai sagatavotu sarakstu ar jauniem nozīmīgiem riskiem 2017. gadam, un tika izstrādāti attiecīgi rīcības plāni;

Komunikācija

17.  atzīst, ka FCH 2 ar Savienības iestāžu starpniecību ir jāinformē tās iedzīvotāji par būtisko pētniecisko darbu un sadarbību, ko tas veic; uzsver, cik svarīgi ir izcelt īstenus uzlabojumus, kuri ar šo darbu panākti un kuri ir svarīga Kopuzņēmuma uzdevumu daļa, kā arī to, ka tas sadarbojas ar citiem kopuzņēmumiem sabiedrības informēšanā par to darba nodrošinātajiem ieguvumiem;

18.  aicina Komisiju nodrošināt tiešu Kopuzņēmuma iesaisti pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” vidusposma novērtēšanā attiecībā uz kopuzņēmumu turpmāku vienkāršošanu un saskaņošanu.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 426, 12.12.2017., 42. lpp.

(2)

OV C 426, 12.12.2017., 44. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 169, 7.6.2014., 108. lpp.

(5)

OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.

(6)

OV C 426, 12.12.2017., 42. lpp.

(7)

OV C 426, 12.12.2017., 44. lpp.

(8)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(9)

OV L 169, 7.6.2014., 108. lpp.

(10)

OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.

(11)

Padomes 2008. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 521/2008, ar ko izveido kopuzņēmumu „Kurināmā elementi un ūdeņradis” (OV L 153, 12.6.2008., 1. lpp.).

(12)

Padomes 2014. gada 6. maija Regula (ES) Nr. 559/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu „Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (OV L 169, 7.6.2014., 108. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 11. aprīlisJuridisks paziņojums