Procedura : 2017/2185(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0073/2018

Teksty złożone :

A8-0073/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.64

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0169

SPRAWOZDANIE     
PDF 785kWORD 54k
22.3.2018
PE 613.431v02-00 A8-0073/2018

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2016

(2017/2185(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Brian Hayes

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2016

(2017/2185(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05943/2018 – C8‑0094/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 559/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2(4), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0073/2018),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2016

(2017/2185(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia(6),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(7) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05943/2018 – C8‑0094/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 559/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2(9), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(10),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0073/2018),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2016

(2017/2185(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0073/2018),

A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych („FCH”) zostało utworzone w maju 2008 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 521/2008(11) jako partnerstwo publiczno-prywatne na okres do 31 grudnia 2017 r., a jego zadaniem jest skupienie się na opracowaniu zastosowań rynkowych i ułatwieniu dodatkowych działań przemysłu zmierzających do szybkiego wdrożenia technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych; mając na uwadze, że rozporządzenie (WE) nr 521/2008 zostało uchylone rozporządzeniem Rady (UE) nr 559/2014(12);

B.  mając na uwadze, że na mocy rozporządzenia (UE) nr 559/2014 w maju 2014 r. powstało Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 („FCH 2”), aby zastąpić WP FCH do dnia 31 grudnia 2024 r.;

C.  mając na uwadze, że członkami FCH były: Unia, reprezentowana przez Komisję, zrzeszenie branżowe europejskiej wspólnej inicjatywy technologicznej na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych oraz zrzeszenie badawcze N.ERGHY;

D.  mając na uwadze, że członkami FCH 2 są: Unia, reprezentowana przez Komisję, New Energy World Industry Grouping AISBL („zrzeszenie branżowe”), które w 2016 r. zmieniło nazwę na Hydrogen Europe, oraz New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL („zrzeszenie badawcze”);

E.  mając na uwadze, że maksymalny wkład Unii w pierwszą fazę działania FCH 2 to 470 000 000 EUR pochodzących z siódmego programu ramowego i mając na uwadze, że wysokość wkładu od innych członków musi być przynajmniej równa wysokości wkładu Unii;

F.  mając na uwadze, że w ramach FCH 2 maksymalny wkład Unii wynosi 665 000 000 EUR z programu „Horyzont 2020”, natomiast członkowie ze zrzeszeń branżowego i badawczego mają wnieść środki w wysokości co najmniej 380 000 000 EUR, co obejmuje wkłady niepieniężne do projektów w ramach programu „Horyzont 2020” finansowanych przez FCH 2, wkłady niepieniężne na rzecz działań dodatkowych (o wartości co najmniej 285 000 000 EUR) oraz wkłady pieniężne na pokrycie kosztów administracyjnych;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  odnotowuje, że Trybunał Obrachunkowy („Trybunał”) w sprawozdaniu dotyczącym sprawozdania finansowego FCH 2 („sprawozdanie Trybunału”) uznaje, że sprawozdanie finansowe za 2016 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację finansową FCH 2 na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie z przepisami jego regulaminu finansowego i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji; odnotowuje również, że zasady rachunkowości FCH 2 opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych standardach rachunkowości sektora publicznego;

2.  odnotowuje, że końcowy budżet FCH 2 na rok budżetowy 2016 przewidywał środki na zobowiązania w wysokości 127 762 297 EUR oraz środki na płatności w wysokości 115 535 426 EUR; środki na zobowiązania wzrosły o 5 % w porównaniu do 2015 r. ze względu na włączenie do budżetu początkowego niewykorzystanych środków z poprzedniego roku, które przeznaczono przede wszystkim na zaproszenia do składania wniosków na 2016 r., a środki na płatności wzrosły o 17 %, odzwierciedlając wyższe potrzeby związane z płatnościami zaliczkowymi za zaproszenia do składania wniosków na 2016 r.;

3.  odnotowuje, że w rocznym sprawozdaniu z działalności zaznaczono, że do kontroli ex post włączono18 nowych kontroli, po raz pierwszy wykorzystując umowę ramową w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji do kontroli siódmego programu ramowego oraz podpisując kontrakty szczegółowe z czterema zewnętrznymi firmami audytorskimi; zauważa, że poziom błędu resztowego wynosił mniej niż 2 %;

4.  z ubolewaniem odnotowuje, że ogólne wykonanie budżetu na rok 2016 w zakresie środków na zobowiązania i środków na płatności wyniosło odpowiednio 77,7 % i 83,9 %, co stanowi niższy wskaźnik wykonania w odniesieniu do zobowiązań w porównaniu do poprzedniego roku ze względu na wyniki oceny zaproszenia do składania wniosków na 2016 r.; zauważa, że poziom wykonania w odniesieniu do płatności jest najlepszym wskaźnikiem realizacji płatności, jaki dotychczas osiągnęło WP FCH 2;

5.  odnotowuje, że z 470 000 000 EUR środków siódmego programu ramowego przeznaczonych na FCH 2 zaciągnięto zobowiązania na kwotę 464 400 000 EUR i dokonano płatności w wysokości 372 000 000 EUR; wskazuje, że według planu płatności FCH dotyczącego wciąż realizowanych projektów siódmego programu ramowego zobowiązania w wysokości 75 300 000 EUR (17 %) pozostające do spłaty zostaną zrealizowane do końca 2019 r.;

6.  odnotowuje, że z 470 000 000 EUR wkładów niepieniężnych i pieniężnych, które członkowie ze zrzeszeń branżowego i badawczego mieli wnieść na rzecz działań operacyjnych FCH, na koniec 2016 r. rada zarządzająca zatwierdziła wkłady w wysokości 299 000 000 EUR; wskazuje, że do końca 2016 r. wniesiono do FCH 2 dodatkowe wkłady niepieniężne na rzecz działań operacyjnych w wysokości 40 600 000 EUR i podkreśla, że tym samym na koniec 2016 r. całkowity wkład członków zrzeszeń branżowego i badawczego do Wspólnego Przedsięwzięcia wyniósł 339 600 000 EUR, zaś wkład Unii wyniósł 383 700 000 EUR;

7.  odnotowuje, że z 665 000 00 EUR środków z programu „Horyzont 2020” FCH 2 zaciągnęło zobowiązania na kwotę 288 100 000 EUR (43 %) i dokonało płatności w wysokości 77 400 000 EUR w celu wdrożenia pierwszej serii projektów;

8.  odnotowuje, że do końca 2016 r. członkowie ze zrzeszeń branżowego i badawczego przekazali wkłady niepieniężne w wysokości 4 900 000 EUR na rzecz działań operacyjnych, a rada zarządzająca zatwierdziła wkłady pieniężne w wysokości 1 200 000 EUR na rzecz kosztów administracyjnych FCH 2; odnotowuje ponadto, że z minimalnej kwoty 285 000 000 EUR wkładów niepieniężnych, które pozostali członkowie są zobowiązani wnieść na rzecz działań dodatkowych do końca 2016 r. wykazano i zatwierdzono wkłady o wartości 188 600 000 EUR (66%); podkreśla, że w związku z tym na koniec 2016 r. łączna kwota wkładów ze strony członków ze zrzeszeń branżowego i badawczego wyniosła 194 700 000 EUR, zaś kwota wkładów pieniężnych ze strony Unii wyniosła 79 500 000 EUR; odnotowuje, że za różnicę odpowiada wysoki wkład na rzecz działań dodatkowych innych członków FCH 2;

9.  odnotowuje, że w ramach siódmego programu ramowego do końca 2016 r. dokonano 69 płatności operacyjnych za sprawozdania okresowe i końcowe na łączną kwotę 44 900 000 EUR; odnotowuje, że wykonanie budżetu (pod względem środków na płatności) było na poziomie 73,7 % (wskaźnik ten w 2015 r. wyniósł 75,7 %);

10.  odnotowuje, że z programu „Horyzont 2020”, biorąc pod uwagę środki na płatności, wykonano 15 płatności zaliczkowych na projekty wyłonione z zaproszenia do składania wniosków na 2015 r.; odnotowuje ponadto, że wykonanie budżetu (pod względem płatności) było na poziomie 98 % (wskaźnik ten w 2015 r. wyniósł 99 %); podkreśla, że wykonanie budżetu pod względem środków na zobowiązania było na poziomie 78,6 %; odnotowuje, że stopa wykonania budżetu jest niższa niż w 2015 r. (88,7 %) ze względu na wynik zaproszenia do składania wniosków i niewykorzystane środki na zobowiązania w wysokości 25 900 000, które włączono do budżetu na 2017 r., by przeznaczyć je na zaproszenie do składania wniosków na 2017 r.;

11.  odnotowuje, że od 31 grudnia 2016 r. szacowany wkład niepieniężny przeznaczony na działania operacyjne w ramach 30 projektów zaaprobowanych w związku z programem „Horyzont 2020” (zaproszenia do składania wniosków z 2014 i 2015 r.) wynosił 16 802 191 EUR; odnotowuje ponadto, że szacowana kwota całkowita wkładów niepieniężnych na rzecz działań dodatkowych na lata 2014–2017 wynosi 565 200 000 EUR;

Przesunięcia

12.  odnotowuje, że nastąpiły cztery przesunięcia między różnymi liniami budżetowymi bez konieczności wprowadzania zmian do budżetu;

Zaproszenia do składania wniosków

13.  odnotowuje, że – zgodnie z rocznym planem prac FCH 2 – zaproszenie do składania wniosków na 2016 r. zostało opublikowane 19 stycznia 2016 r. wraz z 24 tematami o budżecie orientacyjnym w wysokości 117 500 000 EUR; odnotowuje ponadto, że zaproszenie zostało zamknięte 3 maja 2016 r. i że wpłynęło 81 wniosków; wskazuje, że w 2016 r. podpisano 16 z 19 umów o udzielenie dotacji;

Audyt wewnętrzny

14.  odnotowuje, że w 2016 r. FCH 2 zakończyło wdrażanie wszystkich planów działania wprowadzających zalecenia z audytów przeprowadzonych przez służbę audytu wewnętrznego w 2015 r. i dotyczących oceny i procesu selekcji wniosków o udzielenie dotacji z programu „Horyzont 2020” dla FCH 2; odnotowuje, że w 2016 r. służba audytu wewnętrznego rozpoczęła nowy audyt dotyczący zarządzania wydajnością FCH 2; odnotowuje ponadto, że 29 listopada 2016 r. FCH 2 otrzymało końcowe sprawozdanie z audytu od służby audytu wewnętrznego, które zawiera cztery zalecenia; z zadowoleniem przyjmuje, że FCH 2 zgodziło się ze wszystkimi zaleceniami i 22 grudnia 2016 r. przesłało służbie audytu wewnętrznego plan działania, który służba zaaprobowała w styczniu 2017 r.;

Kontrole wewnętrzne

15.  z zadowoleniem przyjmuje, że FCH 2 ustanowiło procedury kontroli ex ante na podstawie przeglądów dokumentacji finansowej i operacyjnej oraz że przeprowadza ono kontrole ex post zestawień wydatków poniesionych w związku z dotacjami w ramach siódmego programu ramowego; z zadowoleniem przyjmuje, że poziom błędu resztowego w przypadku kontroli ex post ujęty w rocznym sprawozdaniu z działalności FCH 2 za 2016 r. wyniósł 1,24 %;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

16.  odnotowuje, że podczas rocznych warsztatów poświęconych ocenie ryzyka, które odbyły się 17 października 2016 r., zespół FCH 2 rozważał status istotnych zagrożeń i planów działania, które zidentyfikowano w ubiegłym roku, a także ocenił ich adekwatność i znaczenie dla roku 2017; z zadowoleniem przyjmuje, że zebrano skonsolidowane opinie od wszystkich pracowników programu w celu ustalenia listy nowych istotnych zagrożeń na 2017 r. i opracowano odnośne plany działania;

Komunikacja

17.  zauważa potrzebę komunikacji FCH 2 z obywatelami Unii przy pomocy instytucji unijnych ze względu na prowadzenie istotnych badań i podejmowaną współpracę; podkreśla znaczenie uwypuklenia realnych usprawnień, które wypracowano w efekcie działalności FCH 2 i które są ważną częścią jego mandatu, a także faktu, że wraz z innymi wspólnymi przedsięwzięciami przyczynia się do promocji świadomości społecznej dotyczącej ich pracy;

18.  wzywa Komisję, aby zapewniła bezpośrednie zaangażowanie Wspólnego Przedsięwzięcia w proces przeglądu śródokresowego programu „Horyzont 2020” w zakresie dalszych uproszczeń i harmonizacji wspólnych przedsięwzięć.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

20.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 426 z 12.12.2017, s. 42.

(2)

Dz.U. C 426 z 12.12.2017, s. 44.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 108.

(5)

Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.

(6)

Dz.U. C 426 z 12.12.2017, s. 42.

(7)

Dz.U. C 426 z 12.12.2017, s. 44.

(8)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(9)

Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 108.

(10)

Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.

(11)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 521/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (Dz.U. L 153 z 12.6.2008, s. 1).

(12)

Rozporządzenie Rady (UE) nr 559/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 108).

Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2018Informacja prawna