Postopek : 2017/2185(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0073/2018

Predložena besedila :

A8-0073/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.64

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0169

POROČILO     
PDF 589kWORD 53k
22.3.2018
PE 613.431v02-00 A8-0073/2018

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 za proračunsko leto 2016

(2017/2185(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Brian Hayes

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 za proračunsko leto 2016

(2017/2185(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 za proračunsko leto 2016 z odgovorom skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05943/2018 – C8-0094/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 559/2014 z dne 6. maja 2014 o Skupnem podjetju za gorivne celice in vodik 2(4) in zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0073/2018),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 za proračunsko leto 2016

(2017/2185(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 za proračunsko leto 2016 z odgovorom skupnega podjetja(6),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(7) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05943/2018 – C8-0094/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8) in zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 559/2014 z dne 6. maja 2014 o Skupnem podjetju za gorivne celice in vodik 2(9) in zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(10),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0073/2018),

1.  odobri zaključni račun Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 za proračunsko leto 2016

(2017/2185(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0073/2018),

A.  ker je bilo Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (v nadaljnjem besedilu: skupno podjetje) ustanovljeno maja 2008 z Uredbo (ES) št. 521/2008(11) kot javno-zasebno partnerstvo za obdobje do 31. decembra 2017, da bi se osredotočili na razvoj tržnih aplikacij ter pospeševanje dodatnih gospodarskih prizadevanj za hitro uveljavljanje tehnologij gorivnih celic in vodika; ker je bila Uredba (ES) št. 521/2008 razveljavljena z Uredbo Sveta (EU) št. 559/2014(12);

B.  ker je bilo z Uredbo (EU) št. 559/2014 maja 2014 ustanovljeno Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (v nadaljnjem besedilu: skupno podjetje 2), ki naj bi nadomestilo skupno podjetje za obdobje do 31. decembra 2024;

C.  ker so bili člani skupnega podjetja Unija, ki jo zastopa Komisija, Industrijsko združenje za skupne tehnološke pobude za gorivne celice in vodik ter raziskovalna skupnost N.ERGHY;

D.  ker so člani skupnega podjetja 2 Unija, ki jo zastopa Komisija, industrijsko združenje New Energy World Industry Grouping AISBL (v nadaljnjem besedilu: industrijsko združenje), leta 2016 preimenovano v Hydrogen Europe, in raziskovalno združenje New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL (v nadaljnjem besedilu: raziskovalno združenje);

E.  ker je najvišji prispevek Unije za prvo fazo dejavnosti skupnega podjetja 2 470.000.000 EUR v okviru sedmega okvirnega programa, medtem ko morajo biti prispevki drugih članov vsaj tako visoki kot prispevek Unije;

F.  ker je najvišji prispevek Unije za skupno podjetje 2  665.000.000 EUR iz programa Obzorje 2020 in se od članov industrijskega in raziskovalnega združenja pričakuje, da prispevajo vsaj 380.000.000 EUR, kar vključuje stvarne prispevke za projekte iz programa Obzorje 2020, ki jih financira skupno podjetje 2, stvarne prispevke za dodatne dejavnosti (najmanj 285.000.000 EUR) in denarne prispevke za upravne stroške;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  je seznanjen s poročilom Računskega sodišča o zaključnem računu skupnega podjetja 2 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča), v katerem je navedeno, da zaključni račun za leto 2016 v vseh pomembnih vidikih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije; ugotavlja tudi, da računovodska pravila skupnega podjetja 2 temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor;

2.  ugotavlja, da je končni proračun skupnega podjetja 2 za proračunsko leto 2016 vključeval sredstva za prevzem obveznosti v višini 127.762.297 EUR in sredstva za plačila v višini 115.535.426 EUR; ugotavlja, da so se obveznosti v primerjavi z letom 2015 povečale za 5 %, ker so bila prvotnemu proračunu dodana neporabljena odobrena proračunska sredstva iz prejšnjih let, ki so se v večini uporabila za javni razpis v letu 2016, plačila pa so se povečala za 17 %, kar pomeni, da je bilo potrebno večje vnaprejšnje financiranje za razpis v letu 2016;

3.  ugotavlja, da je v letnem poročilu o dejavnostih navedeno, da je bilo na podlagi naknadne revizije izvedenih 18 novih revizij, pri čemer se je prvič uporabila okvirna pogodba za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti za revizije sedmega okvirnega programa, posebne pogodbe pa so bile podpisane s štirimi zunanjimi revizijskimi podjetji; ugotavlja, da je bila stopnja preostale napake pod 2 %;

4.  z obžalovanjem ugotavlja, da je v letu 2016 skupno proračunsko izvrševanje obveznosti doseglo 77,7 %, plačil pa 83,9 %, kar pomeni, da je bila stopnja izvrševanja obveznosti zaradi rezultatov ocenjevanja razpisa v letu 2016 nižja kot prejšnje leto; ugotavlja, da je skupno podjetje 2 doseglo doslej najvišjo stopnjo izvrševanja plačil;

5.  ugotavlja, da je skupno podjetje 2 od 470.000.000 EUR sredstev, ki so mu bila dodeljena iz sedmega okvirnega programa, do konca leta 2016 prevzelo obveznosti v višini 464.400.000 EUR in izvršilo plačila v višini 372.000.000 EUR; izpostavlja, da se bodo glede na plačilni načrt skupnega podjetja za tekoče projekte sedmega okvirnega programa neizvršena sredstva za operativna plačila v višini 75.300.000 (17 %) uporabila do konca leta 2019;

6.  ugotavlja, da je od 470.000.000 EUR stvarnih in denarnih prispevkov, ki jih morajo za operativne dejavnosti skupnega podjetja prispevati člani industrijskega združenja in člani raziskovalnega združenja, upravni odbor do konca leta 2016 potrdil prispevke v višini 299.000.000 EUR; opozarja, da so bili do konca leta 2016 sporočeni dodatni stvarni prispevki za operativne dejavnosti za skupno podjetje 2 v višini 40.600.000 EUR, poudarja, da je tako ob koncu leta 2016 skupni prispevek članov industrijskega združenja in članov raziskovalnega združenja za skupno podjetje znašal 339.600.000 EUR, prispevek Unije pa 383.700.000 EUR;

7.  ugotavlja, da je skupno podjetje 2 iz dodeljenih sredstev programa Obzorje 2020 v višini 665.000.000 EUR za izvajanje prvega sklopa projektov prevzelo obveznosti v višini 288.100.000 EUR (43 %) in izvršilo plačila v višini 77.400.000 EUR;

8.  ugotavlja, da so do konca leta 2016 člani industrijskega združenja in člani raziskovalnega združenja sporočili stvarne prispevke za operativne dejavnosti v višini 4.900.000 EUR in da je upravni odbor potrdil denarne prispevke za upravne stroške skupnega podjetja 2 v višini 1.200.000 EUR; poleg tega ugotavlja, da je bilo od najnižjega zneska za stvarne prispevke drugih članov za dodatne dejavnosti v višini 285.000.000 EUR do konca leta 2016 že sporočenih in potrjenih 188.600.000 EUR (66 %); poudarja, da so posledično do konca leta 2016 prispevki članov industrijskega združenja in članov raziskovalnega združenja skupaj znašali 194.700.000 EUR, denarni prispevek Unije pa 79.500.000 EUR; ugotavlja, da je razlika nastala zaradi visokega prispevka drugih članov skupnega podjetja 2 za dodatne dejavnosti skupnega podjetja 2;

9.  ugotavlja, da je bilo za sedmi okvirni program ob koncu leta 2016 izvedenih 69 operativnih plačil za redna vmesna in končna poročila v skupni vrednosti 44.900.000 EUR; ugotavlja, da je izvrševanje proračuna (kar zadeva plačila) doseglo 73,7 % (v letu 2015 pa 75,7 %);

10.  ugotavlja, da je bilo za Obzorje 2020, kar zadeva odobrena plačila, izvedenih 15 plačil v okviru vnaprejšnjega financiranja za projekte javnega razpisa v letu 2015; ugotavlja tudi, da je izvrševanje proračuna (kar zadeva plačila) doseglo 98 % (v letu 2015 pa 99 %); poudarja, da je izvrševanje proračunskih obveznosti doseglo 78,6 %; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja nižja kot leta 2015 (88,7 %) zaradi rezultatov razpisa in da so neporabljene obveznosti znašale 25.900.000 EUR in so bile prenesene v proračun za leto 2017, da bi se uporabile za javni razpis v letu 2017;

11.  ugotavlja, da so od 31. decembra 2016 ocenjeni stvarni prispevki za operativne dejavnosti za 30 podpisanih projektov v zvezi z Obzorjem 2020 (javna razpisa v letih 2014 in 2015) znašali 16.802.191 EUR; ugotavlja tudi, da skupna ocenjena vrednost stvarnih prispevkov za dodatne dejavnosti v obdobju 2014–2017 znaša 565.200.000 EUR;

Prerazporeditve

12.  ugotavlja, da so bile opravljene štiri prerazporeditve med različnimi proračunskimi postavkami, pri čemer proračuna ni bilo treba spremeniti;

Javni razpisi

13.  ugotavlja, da je bil javni razpis v letu 2016 objavljen 19. januarja 2016 in je v skladu z letnim delovnim programom za leto 2016 skupnega podjetja 2 vključeval 24 zadev z okvirnim proračunom v višini 117.500.000 EUR; ugotavlja tudi, da se je razpis končal 3. maja 2016 in da je prispelo 81 predlogov; poudarja, da je bilo leta 2016 podpisanih 16 od 19 sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev;

Notranja revizija

14.  ugotavlja, da je leta 2016 skupno podjetje 2 končalo izvajanje vseh akcijskih načrtov za uresničitev priporočil iz revizije postopka ocenjevanja in izbire predlogov za dodelitev nepovratnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 v skupnem podjetju 2, ki jo je leta 2015 izvedla služba za notranjo revizijo; ugotavlja, da je ta služba leta 2016 začela novo revizijo upravljanja uspešnosti skupnega podjetja 2; ugotavlja tudi, da je skupno podjetje 2 od te službe 29. novembra 2016 prejelo končno revizijsko poročilo o tej reviziji, na podlagi katere so bila podana štiri priporočila; pozdravlja dejstvo, da se je skupno podjetje 2 strinjalo z vsemi priporočili in revizijski službi 22. decembra 2016 poslalo akcijski načrt, ki ga je ta januarja 2017 potrdila;

Notranja kontrola

15.  pozdravlja, da je skupno podjetje 2 uvedlo postopke predhodne kontrole na podlagi finančnih in operativnih pregledov dokumentacije in izvaja naknadne revizije zahtevkov za povračilo stroškov iz nepovratnih sredstev v okviru sedmega okvirnega programa; pozdravlja dejstvo, da je stopnja preostale napake za naknadne revizije, navedena v letnem poročilu o dejavnostih za leto 2016, znašala 1,24 %;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

16.  ugotavlja, da je ekipa skupnega podjetja 2 na letni delavnici za oceno tveganja, ki je potekala 17. oktobra 2016, obravnavala status pomembnih tveganj in akcijskih načrtov, ki so bili opredeljeni prejšnje leto, ter ocenila njihovo ustreznost in pomen za leto 2017; pozdravlja dejstvo, da je celotno osebje programske pisarne prispevalo k pripravi seznama novih pomembnih tveganj za leto 2017 in da so bili oblikovani ustrezni akcijski načrti;

Komunikacija

17.  priznava, da bi moralo skupno podjetje 2 prek institucij Unije komunicirati z njenimi državljani o svojih pomembnih raziskavah in sodelovanju; poudarja, da bi bilo treba izpostaviti dejanske izboljšave, dosežene z delom, ki so pomemben del njegovih nalog, ter dejstvo, da sodeluje z drugimi skupnimi podjetji pri spodbujanju ozaveščanja javnosti o prednostih, ki jih prinaša njihovo delo;

18.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo skupno podjetje neposredno vključeno v postopek vmesnega pregleda programa Obzorje 2020 na področju dodatne poenostavitve in harmonizacije skupnih podjetij.

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

19

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENL

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 426, 12.12.2017, str. 42.

(2)

UL C 426, 12.12.2017, str. 44.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 169, 7.6.2014, str. 108.

(5)

UL L 38, 7.2.2014, str. 2.

(6)

UL C 426, 12.12.2017, str. 42.

(7)

UL C 426, 12.12.2017, str. 44.

(8)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(9)

UL L 169, 7.6.2014, str. 108.

(10)

UL L 38, 7.2.2014, str. 2.

(11)

Uredba Sveta (ES) št. 521/2008 z dne 30. maja 2008 o ustanovitvi Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik (UL L 153, 12.6.2008, str. 1).

(12)

Uredba Sveta (EU) št. 559/2014 z dne 6. maja 2014 o Skupnem podjetju za gorivne celice in vodik 2 (UL L 169, 7.6.2014, str. 108).

Zadnja posodobitev: 10. april 2018Pravno obvestilo