Процедура : 2017/2174(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0074/2018

Внесени текстове :

A8-0074/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.29

Приети текстове :

P8_TA(2018)0134

ДОКЛАД     
PDF 695kWORD 58k
22.3.2018
PE 613.468v02-00 A8-0074/2018

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2016 година

(2017/2174(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Барт Стас

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2016 година

(2017/2174(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0084/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия(4), и по-специално член 24 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0074/2018),

1.  освобождава от отговорност директора на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2016 година

(2017/2174(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията(6),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(7) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0084/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(8), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия(9), и по-специално член 24 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(10), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0074/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2016 година

(2017/2174 (DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0074/2018),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Б.  като има предвид, че според отчета на приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия(11) („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2016 година възлиза на 15 872 582 EUR, което представлява увеличение с 40,89% спрямо 2015 г.; като има предвид, че бюджетът на Агенцията се осигурява основно от бюджета на Съюза; като има предвид, че увеличението се дължи на новите допълнителни задачи, които разширяват нейния мандат, включително завършването на вътрешния енергиен пазар;

В.  като има предвид, че Сметната палата (Палатата), в своя доклад за годишните отчети на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2016 година („доклада на Палата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Проследяване на изпълнението във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2014 година

1.  припомня, че съгласно споразумението за седалището между Агенцията и словенското правителство, в Словения следва да бъде създадено Европейско училище; изразява съжаление обаче, че повече от четири години след сключването на споразумението Европейско училище все още не е създадено;

Бюджетно и финансово управление

2.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2016 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 98,11%, с което е постигната планираната цел на Агенцията и което представлява увеличение с 3,02% спрямо 2015 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 59,95%, което представлява намаление с 14,93% спрямо 2015 г.;

Поети задължения и преноси

3.  отбелязва, че според доклада на Палатата размерът на преносите по дял III („Оперативни разходи“) е много висок и възлиза на 4 900 000 EUR или 86% от общия размер на бюджетните кредити, за които са поети задължения, спрямо 1 400 000 EUR (59%) през 2015 г.; отбелязва освен това, че тези преноси са свързани предимно с дългосрочния характер на изпълнението на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета(12) и са в размер на 4 700 000 EUR през 2016 г. спрямо 1 100 000 EUR през 2015 г.;

4.  отбелязва въз основа на отговорите на Агенцията, че високото равнище на пренесени бюджетни кредити се дължи на годишния график за сключване на договори, установен през 2013 г., когато Агенцията получи значително допълнително финансиране за проекта REMIT в края на годината; отбелязва обаче, че бюджетните кредити за поети задължения за финансовата 2016 година по бюджетна глава „Разходи за REMIT“ са били напълно усвоени (100%); отбелязва, че Агенцията ще анализира възможността за въвеждане на диференцирани бюджетни кредити за дял III. призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно решението по този въпрос;

5.  посочва, че преносите често може да са частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа за ежегодност на бюджета, по-специално ако са предварително планирани от Агенцията и са съобщени на Палатата; посочва обаче, че високият дял на анулираните пренесени бюджетни кредити (9,8%) би могъл да се разглежда като знак за неточно бюджетно планиране;

Политика относно персонала

6.  отбелязва, че към края на 2016 г. в Агенцията са работили 112 служители, 60 срочно наети служители (от общо 69, разрешени съгласно бюджета на Съюза), 26 договорно наети служители, 4 командировани национални експерти, 12 стажанти и 8 временно наети служители и двама експерти от Федералната комисия за енергийно регулиране; отбелязва, че през 2016 г. Агенцията е получила 15 допълнителни длъжности за срочно наети служители; отбелязва, че на базата на броя на всички заети към 31 декември 2016 г. длъжности, съотношението между жените и мъжете е 38% жени спрямо 62% мъже;

7.  отбелязва въз основа на оценка на работните места, че 75,2% от работните места в Агенцията са били оперативни, 19,01% са били в областта на административната подкрепа и координирането и 5,79% са били неутрални;

8.  подчертава, че балансът между професионалния и личния живот следва да бъде част от политиката на Агенцията по отношение на персонала; отбелязва, че бюджетът за дейности по благосъстоянието възлиза на 133,12 EUR на служител и че през 2016 г. е бил организиран ден извън обичайното място на работа; отбелязва, че служителите са ползвали средно по 6 дни отпуск по болест;

9.  приветства решението, прието през 2017 г. от административния съвет относно борбата с психическия и сексуален тормоз; подкрепя обучението и информационните сесии, организирани с цел повишаване на осведомеността на персонала;

10.  отбелязва със задоволство факта, че Агенцията не е получавала никакви жалби, и че срещу нея не са завеждани съдебни дела, нито са докладвани случаи във връзка с назначаването или уволнението на служители през 2016 г.;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси, прозрачност и демократичност

11.  отчита, че през 2016 г. Агенцията е продължила да прилага своите политики по отношение на етиката и почтеността, като политиката за предотвратяване и управление на конфликти на интереси, както и политиките си за борба с измамите и по отношение на сигнализирането на нередности; отбелязва, че през 2016 г. няма случаи на сигнализиране на нередности в Агенцията;

12.  отбелязва, че Агенцията публикува всички декларации за интереси и автобиографии на членовете на Съвета на регулаторите и техните заместници на своя уебсайт;

13.  приветства решението, което влезе в сила през ноември 2017 г., относно създаването на регистър на срещите на директора на Агенцията с външни заинтересовани страни; призовава Агенцията да ускори процеса, който ще бъде оценен в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2017 година;

14.  отбелязва оттеглянето от административния съвет на член, за когото е бил установен потенциален конфликт на интереси;

15.  отбелязва основанията за отказ на достъп до документи; очаква Агенцията да използва по законен и редовен начин възможността за отказ на достъп до документи, като същевременно защитава поверителните или личните данни;

Основни постижения

16.  приветства трите основни постижения, посочени от Агенцията за 2016 г., а именно:

–  въвеждането на цялостен мониторинг на търговията на едро с енергийни продукти в целия Съюз в съответствие с Регламент (ЕС) № 1227/2011;

–  приемането на решение, с което се изисква въвеждане на разпределяне на преносна способност на границата между Австрия и Германия;

–  публикуването на мониторингов доклад за пазара относно оставащите бариери на вътрешния енергиен пазар;

17.  приветства факта, че Агенцията използва показатели за въздействието и показатели за резултатите за измерване на своите резултати от изпълнението; изразява съжаление обаче за липсата на систематични предварителни оценки за планиране и контрол и на систематични последващи оценки за измерване на изпълнението;

Вътрешен контрол

18.  отбелязва, че през 2016 г. е била извършена оценка на ефективността на 16-те стандарта за вътрешен контрол (СВК); отбелязва, че са били набелязани следните области с оглед на засилване на контролната среда: управление и сигурност на информационните технологии, непрекъснатост на дейността и управление на документите; отбелязва, че Агенцията спазва минималните изисквания на стандартите за вътрешен контрол; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност за предприетите мерки;

19.  отбелязва със задоволство, че през 2016 г. не са били установени значителни или съществени слабости в системите за вътрешен контрол на Агенцията;

Вътрешен одит

20.  отбелязва, че в доклада на Палатата се посочва, че в своя одитен доклад от май 2016 г. Службата за вътрешен одит на Комисията установява сериозна необходимост от изясняване на ролите и отговорностите и от извършване на анализ на работното натоварване в звеното за обществени поръчки с цел постигане на по-ефикасни процеси и процедури и значително подобряване на планирането и мониторинга в областта на обществените поръчки; отбелязва, че Агенцията и Службата за вътрешен одит са се споразумели относно план за предприемане на корективни действия; отчита въз основа на информацията, предоставена от Агенцията, че от шестте препоръки вече са приключени 2 много важни и 3 важни и че до октомври 2017 г. Агенцията планира да приключи работа по последната препоръка; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност за предприетите мерки;

21.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит е направила пълна оценка на риска и оценка на риска в областта на информационните технологии през февруари 2016 г. отбелязва, че тази оценка е довела до нов стратегически план за одит за Агенцията за периода 2017 – 2019 г., определящ одитните теми за следващия програмен период, и е довела до предприемането на пет действия, които е трябвало да бъдат изпълнени до края на 2017 г.; очаква Агенцията да докладва относно одитите на Службата за вътрешен одит в своя годишен отчет за дейността за 2017 г.;

o

o o

22.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2018 г.(13) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

15

+

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

S&D

Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 25.

(2)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 25.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 1.

(5)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(6)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 25.

(7)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 25.

(8)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(9)

OВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 1.

(10)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(11)

OВ C 113, 30.3.2016 г., стр. 169.

(12)

Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (OВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 1).

(13)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2018)0000.

Последно осъвременяване: 11 април 2018 г.Правна информация