Postup : 2017/2174(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0074/2018

Předložené texty :

A8-0074/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.29

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0134

ZPRÁVA     
PDF 608kWORD 55k
22.3.2018
PE 613.468v02-00 A8-0074/2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2016

(2017/2174(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2016

(2017/2174(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0084/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů(4), a zejména na článek 24 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0074/2018),

1.  uděluje absolutorium řediteli Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2016

(2017/2174(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0084/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů(9), a zejména na článek 24 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0074/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2016 regulačních orgánů za rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2016

(2017/2174(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0074/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním koncepce sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že podle výkazů příjmů a výdajů(11) Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „agentura“) činil její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2016 celkem 15 872 582 EUR, což ve srovnání s rokem 2015 představuje zvýšení o 40,89 %; vzhledem k tomu, že rozpočet agentury se odvíjí hlavně od rozpočtu Unie; vzhledem k tomu, že její rozpočet byl zvýšen s ohledem na nové dodatečné úkoly, které rozšiřují její mandát, včetně dokončení vnitřního trhu s energií;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2016 (dále „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2014

1.  připomíná, že podle dohody o sídle uzavřené mezi agenturou a slovinskou vládou má být ve Slovinsku zřízena evropská škola; vyjadřuje však politování nad tím, že ani po více než čtyřech letech od uzavření dohody škola nebyla otevřena;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že výsledkem úsilí o monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2016 byla míra plnění 98,11 %, což znamená, že byl dosažen plánovaný cíl agentury a že došlo ke zvýšení oproti roku 2015 o 3,02 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby činila 59,95 %, což oproti roku 2015 představuje pokles o 14,93 %;

Závazky a přenesené prostředky

3.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že přenesené prostředky na závazky v hlavě III (operační výdaje) dosáhly velmi vysoké částky 4 900 000 EUR (86 %) oproti částce 1 400 000 EUR (59 %) v roce 2015; dále konstatuje, že tyto přenosy prostředků jsou převážně spojené s dlouhodobým charakterem provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011(12) a odpovídají částce 4 700 000 EUR v roce 2016, zatímco roce 2015 se jednalo o částku 1 100 000 EUR;

4.  na základě odpovědi agentury konstatuje, že důvodem vysokého objemu přenesených prostředků je časový rozvrh ročního smluvního cyklu, který byl vytvořen v roce 2013, když agentura na konci roku získala významný dodatečný rozpočet pro projekt REMIT; konstatuje však, že prostředky na závazky pro rozpočtový rok 2016 v rozpočtové kapitole výdaje na projekt REMIT byly vyčerpány v maximální, tj. stoprocentní výši; konstatuje, že agentura bude analyzovat čerpání rozlišených rozpočtových prostředků v hlavě III; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný pro udělení absolutoria informovala o rozhodnutí přijatém v této záležitosti;

5.  konstatuje, že přenosy prostředků mohou často být zčásti nebo plně opodstatněny víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou agenturou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru; zdůrazňuje však, že vysoký podíl zrušených přenosů (9,8 %) lze považovat za známku nepřesného rozpočtového plánování;

Personální politika

6.  konstatuje, že agentura na konci roku 2016 zaměstnávala 112 zaměstnanců, 60 zaměstnanců na dobu určitou (z 69 schválených pracovních míst v rámci rozpočtu Unie), 26 smluvních zaměstnanců, 4 vyslané národní odborníky, 12 stážistů, 8 zaměstnanců agentury práce a 2 odborníky z Federální komise USA pro regulaci energetiky; konstatuje, že agentura v roce 2016 získala dalších 15 pracovních míst pro dočasné zaměstnance; konstatuje, že na celkovém počtu obsazených pracovních míst se ženy podílejí 38 % a muži 62 %;

7.  shledává, že podle prověrky pracovních míst je 75,20 % pracovních míst agentury operativních, 19,01 % se týká administrativní podpory a koordinace a 5,79 % je neutrálních;

8.  zdůrazňuje, že součástí personální politiky agentury by měla být rovnováha mezi pracovním a soukromým životem; konstatuje, že rozpočet vynaložený na zdraví prospěšné aktivity činí 133,12 EUR na zaměstnance a že v roce 2016 bylo uspořádáno jedno výjezdní zasedání pro zaměstnance; shledává, že průměrná doba pracovní neschopnosti je šest dnů na zaměstnance;

9.  vítá rozhodnutí správní rady o prevenci psychického a sexuálního obtěžování přijaté v roce 2017; podporuje organizování školení a informačních setkání za účelem zvýšení informovanosti zaměstnanců;

10.  s uspokojením bere na vědomí skutečnost, že agentura v roce 2016 neobdržela žádné stížnosti, žaloby ani nahlášené případy související s přijímáním či propouštěním zaměstnanců;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

11.  bere na vědomí, že agentura v roce 2016 pokračovala v uplatňování svých politik týkajících se etiky a bezúhonnosti, jako je politika prevence a řešení střetů zájmů a také politiky v oblasti boje proti podvodům a oznamování nekalých praktik (whistleblowing); konstatuje, že v agentuře se v roce 2016 nevyskytly žádné případy whistleblowingu;

12.  konstatuje, že agentura na svých internetových stránkách zveřejnila všechna prohlášení o zájmech a životopisy členů a náhradníků rady regulačních orgánů;

13.  vítá rozhodnutí vést rejstřík všech setkání ředitele agentury s externími zúčastněnými stranami, které nabylo účinnosti v listopadu 2017; vyzývá agenturu, aby tento proces urychlila, aby mohl být posouzen v rámci postupu udělování absolutoria za plnění rozpočtu za rok 2017;

14.  bere na vědomí odstoupení člena správní rady, u něhož byl odhalen potenciální střet zájmů;

15.  bere na vědomí důvody pro zamítnutí přístupu k dokumentu; očekává, že agentura bude maximálně zákonným a řádným způsobem využívat možnost zamítnutí přístupu k dokumentu a zároveň bude chránit důvěrné a osobní údaje;

Hlavní dosažené výsledky

16.  vítá tři hlavní úspěchy, jichž agentura dosáhla v roce 2016, konkrétně že:

–  začala plně monitorovat obchodování s velkoobchodními energetickými produkty v celé Unii v souladu s nařízením (EU) č. 1227/2011;

–  přijala rozhodnutí, které požaduje, aby bylo na rakousko-německých hranicích zavedeno přidělování kapacit;

–  vydala výroční zprávu o monitorování trhu věnovanou zbývajícím překážkám na vnitřním trhu s energií;

17.  vítá skutečnost, že agentura používá k měření své výkonnosti ukazatele dopadu a ukazatele výsledků; vyjadřuje nicméně politování nad tím, že neexistují žádná předběžná hodnocení pro plánování a kontroly a žádná následná systematická hodnocení pro měření výkonnosti;

Vnitřní kontrolní systém

18.  konstatuje, že v roce 2016 bylo posouzena účinnost 16 standardů vnitřní kontroly; konstatuje, že za účelem posílení kontrolního prostředí byly určeny tyto oblasti: správa a zabezpečení informačních technologií, kontinuita provozu a správa dokumentů; shledává, že agentura splňuje minimální požadavky jednotlivých kontrolních standardů; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný pro udělení absolutoria informovala o přijímaných opatřeních;

19.  s uspokojením konstatuje, že v roce 2016 nebyly ve standardech vnitřní kontroly odhaleny značné ani podstatné nedostatky;

Interní audit

20.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že útvar interního auditu Komise vypracoval v květnu 2016 zprávu o auditu, ve které zdůraznil, že je velmi nutné objasnit role a povinnosti a analyzovat pracovní zátěž pracovní skupiny pro zadávání zakázek za účelem dosažení účinnějších procesů a postupů a významného zlepšení plánování a sledování zadávání zakázek; konstatuje, že agentura a útvar interního auditu se shodly na plánu nápravných opatření; bere na vědomí sdělení agentury, že ze šesti doporučení již byla splněna dvě „velmi důležitá“ a tři „důležitá“ a že agentura plánovala splnit poslední doporučení do října 2017; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný pro udělení absolutoria informovala o přijatých opatřeních;

21.  bere na vědomí, že útvar interního auditu Komise provedl v únoru 2016 komplexní posouzení rizik a posouzení rizik souvisejících s informačními technologiemi; konstatuje, že v návaznosti na tohoto posouzení byl vypracován nový strategický plán agentury pro audit na období let 2017 až 2019, který stanoví okruhy auditu pro příští plánovací období, a bylo přijato pět opatření, která měla být dokončena do konce roku 2017; očekává, že agentura bude ve své výroční zprávě o činnosti za rok 2017 o kontrolách útvaru interního auditu Komise informovat;

o

o o

22.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2018(13) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

15

+

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

S&D

Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 25.

(2)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 25.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 25.

(7)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 25.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Úř. věst. C 113, 30.3.2016, s. 169.

(12)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 1).

(13)

Přijaté texty toho dne, P8_TA-PROV(2018)0000.

Poslední aktualizace: 11. dubna 2018Právní upozornění