Menettely : 2017/2174(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0074/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0074/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.29

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0134

MIETINTÖ     
PDF 279kWORD 57k
22.3.2018
PE 613.468v02-00 A8-0074/2018

vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2174(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Bart Staes

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2174(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05941/2018 – C8‑0084/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta 13. heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 713/2009(4) ja erityisesti sen 24 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0074/2018),

1.  myöntää energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston johtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä

(2017/2174(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastauksen(6),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(7) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05941/2018 – C8‑0084/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(8) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta 13. heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 713/2009(9) ja erityisesti sen 24 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(10) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0074/2018),

1.  hyväksyy energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L‑sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2174(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0074/2018),

A.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

B.  toteaa, että energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tulo- ja menotaulukon mukaan(11) sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 oli 15 872 582 euroa, mikä merkitsee 40,89 prosentin lisäystä vuoteen 2015 verrattuna; toteaa, että viraston talousarvio rahoitetaan pääasiassa unionin talousarviosta; toteaa, että lisäys johtui sen toimeksiannon laajentamisesta uusiin tehtäviin, mukaan lukien energia-alan sisämarkkinoiden loppuun saattamisesta;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan energia‑alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2014 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  muistuttaa, että viraston ja Slovenian hallituksen välisen toimipaikkaa koskevan sopimuksen mukaan Sloveniaan perustetaan Eurooppa-koulu; pitää kuitenkin valitettavana, että yli neljä vuotta sopimuksen tekemisen jälkeen Eurooppa-koulua ei ole vielä perustettu;

Talousarvio- ja varainhallinto

2.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2016 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 98,11 prosenttia, mikä merkitsee viraston suunnitellun tavoitteen saavuttamista ja 3,02 prosentin lisäystä vuoteen 2015 verrattuna; panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 59,95 prosenttia, mikä merkitsee 14,93 prosentin vähennystä vuoteen 2015 verrattuna;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

3.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan osastossa 3 (toimintamenot) seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen määrärahojen määrä oli erittäin suuri: 4 900 000 euroa (86 prosenttia), kun se vuonna 2015 oli 1 400 000 euroa (59 prosenttia); toteaa edelleen, että määrärahasiirrot liittyivät lähinnä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1227/2011(12) täytäntöönpanon pitkäkestoiseen luonteeseen ja niiden määrä oli 4 700 000 euroa vuonna 2016, kun se vuonna 2015 oli 1 100 000 euroa;

4.  toteaa viraston vastauksen perusteella, että siirtojen suuri määrä johtui vuonna 2013 luodun vuotuisen sopimussyklin aikataulusta, jonka mukaisesti virastolle myönnettiin vuoden lopussa merkittävä määrä lisämäärärahoja REMIT-hanketta varten; toteaa kuitenkin, että varainhoitovuodelle 2016 REMIT-menoja koskevaan lukuun osoitetut maksusitoumusmäärärahat käytettiin kokonaan; toteaa, että virasto aikoo tarkastella jaksotettujen talousarviomäärärahojen käyttöönottoa osastossa 3; kehottaa virastoa ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä asiassa tehdystä päätöksestä;

5.  panee merkille, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle voivat usein olla osittain tai täysin perusteltuja virastojen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi, että ne eivät välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista eivätkä myöskään aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta etenkään, jos virasto suunnittelee ne etukäteen ja ilmoittaa niistä tilintarkastustuomioistuimelle; huomauttaa kuitenkin, että peruuntuneiden siirrettyjen määrärahojen suurta osuutta (9,8 prosenttia) voidaan pitää merkkinä puutteellisesta talousarviosuunnittelusta;

Henkilöstöpolitiikka

6.  toteaa, että viraston palveluksessa oli 112 henkilöstön jäsentä, 60 väliaikaista toimihenkilöä (unionin talousarvion mukaisesti hyväksytystä 69 toimesta), 26 sopimussuhteista toimihenkilöä, 4 kansallista asiantuntijaa, 12 harjoittelijaa, 8 vuokratyöntekijää ja 2 asiantuntijaa (Federal Energy Regulatory Commission) vuoden 2016 lopussa; toteaa, että virasto sai 15 uutta väliaikaista tointa vuonna 2016; panee merkille, että kaikkien täytettyinä olleiden toimien sukupuolijakaumassa naisten osuus oli 38 prosenttia ja miesten 62 prosenttia;

7.  toteaa tehtäväkartoituksen perusteella, että 75,20 prosenttia viraston työpaikoista liittyy sen operatiiviseen toimintaan, 19,01 prosenttia hallinnolliseen tukeen ja koordinointiin sekä 5,79 prosenttia ei kumpaankaan edellä mainituista;

8.  korostaa, että työ- ja perhe-elämän tasapainottamisen olisi oltava osa viraston henkilöstöpolitiikkaa; toteaa, että hyvinvointia edistävään toimintaan käytettiin 133,12 euroa henkilöstön jäsentä kohti ja että vuonna 2016 järjestettiin yksi henkilöstön virkistyspäivä; toteaa, että sairauslomapäiviä oli keskimäärin kuusi päivää henkilöstön jäsentä kohti;

9.  suhtautuu myönteisesti vuonna 2017 tehtyyn johtokunnan päätökseen työpaikkakiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän estämisestä; kannattaa koulutus- ja tiedotustilaisuuksien järjestämistä, jotta työntekijät olisivat tietoisempia asiasta;

10.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto ei vastaanottanut vuonna 2016 yhtään valitusta, kannetta tai ilmoitusta, jossa olisi moitittu työntekijöiden palkkaamista tai irtisanomista;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus ja demokratia

11.  toteaa, että virasto jatkoi vuonna 2016 etiikkaan ja lahjomattomuuteen liittyvien toimiensa täytäntöön panemista; toteaa, että näitä olivat esimerkiksi toimintaperiaatteet eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi sekä petosten torjuntaa ja väärinkäytösten paljastamista koskevat toimintaperiaatteet; panee merkille, että vuonna 2016 virastossa ei esiintynyt väärinkäytösten paljastamista koskevia tapauksia;

12.  toteaa, että virasto on julkistanut kaikki sääntelyneuvoston jäsenten ja varajäsenten sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset ja ansioluettelot verkkosivustollaan;

13.  pitää myönteisenä marraskuussa 2017 voimaan tullutta päätöstä sellaisen rekisterin käyttöönotosta, johon kirjataan viraston johtajan ja ulkoisten sidosryhmien väliset kokoukset; kehottaa virastoa nopeuttamaan arviointiprosessia vuoden 2017 vastuuvapausmenettelyä varten;

14.  panee merkille, että mahdollisen eturistiriidan kohteena ollut johtokunnan jäsen on eronnut;

15.  panee merkille perustelut, joiden nojalla virasto epää oikeuden tutustua asiakirjoihin; odottaa viraston käyttävän mahdollisimman laillisella ja sääntöjenmukaisella tavalla mahdollisuutta kieltää asiakirjoihin tutustuminen suojellen samalla luottamuksellisia tietoja ja henkilötietoja;

Tärkeimmät saavutukset

16.  on tyytyväinen viraston vuonna 2016 määrittämiin kolmeen keskeiseen saavutukseen, jotka olivat seuraavat:

–  se alkoi valvoa kaikilta osin tukkutason energiatuotteiden kauppaa kaikkialla unionissa asetuksen (EU) N:o 1227/2011 mukaisesti;

–  se teki päätöksen, jossa vaaditaan kapasiteetin kohdentamista Itävallan ja Saksan rajalle;

–  se antoi vuosittaisen markkinoiden seurantakertomuksen energian sisämarkkinoiden jäljellä olevista esteistä;

17.  suhtautuu myönteisesti siihen, että virasto käyttää tulosindikaattoreita ja vaikutusindikaattoreita, joilla mitataan sen tehokkuutta; pitää kuitenkin valitettavana, että suunnitteluun ja valvontaan ei ole olemassa järjestelmällisiä ennakkoarviointeja ja että tulosten mittaamiseen ei ole olemassa järjestelmällisiä jälkiarviointeja.

Sisäinen valvonta

18.  toteaa, että arvio kuudentoista sisäisen valvonnan standardin vaikuttavuudesta toteutettiin vuonna 2016; toteaa, että valvontaympäristön vahvistamiseksi yksilöitiin seuraavat alueet: tietotekniikan hallinto ja turvallisuus, liiketoiminnan jatkuvuus ja asiakirjahallinto; toteaa, että virasto noudattaa kaikkia sisäisen valvonnan standardien vähimmäisvaatimuksia; kehottaa virastoa ilmoittamaan toteutetuista toimista vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

19.  panee arvostaen merkille, että viraston sisäisen valvonnan standardeissa ei vuonna 2016 ilmennyt merkittäviä tai olennaisia heikkouksia;

Sisäinen tarkastus

20.  toteaa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen perusteella, että komission sisäinen tarkastus IAS painotti toukokuussa 2016 antamassaan tarkastuskertomuksessa, että prosessien ja menettelyjen tehostamisen vuoksi rooleja ja vastuualueita on selkiytettävä, hankintayksikön työmäärä analysoitava ja hankintojen suunnittelua ja seurantaa on merkittävästi parannettava; panee merkille, että virasto ja IAS sopivat korjaavia toimenpiteitä koskevasta suunnitelmasta; panee viraston antamista tiedoista merkille, että kuudesta suosituksesta kaksi ”erittäin tärkeää” ja kolme ”tärkeää” on jo toteutettu ja että viraston oli määrä toteuttaa viimeinenkin suositus lokakuuhun 2017 mennessä; kehottaa virastoa ilmoittamaan toteutetuista toimista vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

21.  panee merkille, että IAS toteutti kattavan riskinarvioinnin ja tietoteknisten riskien arvioinnin helmikuussa 2016; toteaa, että tämä arviointi johti kaudeksi 2017–2019 uuteen strategiseen tarkastussuunnitelmaan, jossa laaditaan tarkastusaiheita seuraavalle ohjelmakaudelle, ja että seurauksena käynnistettiin viisi toimenpidettä, jotka oli määrä saattaa päätökseen vuoden 2017 loppuun mennessä; odottaa mielenkiinnolla viraston kertomusta IAS:n tarkastuksista viraston vuoden 2017 vuosikertomuksessa;

o

o o

22.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ...2018 antamaansa päätöslauselmaan(13).

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

15

+

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

S&D

Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 25.

(2)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 25.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 211, 14.8.2009, s. 1.

(5)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 25.

(7)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 25

(8)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUVL L 211, 14.8.2009, s. 1.

(10)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUVL C 113, 30.3.2016, s. 169.

(12)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1227/2011, annettu 25. lokakuuta 2011, energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta (EUVL L 326, 8.12.2011, s. 1).

(13)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2018)0000.

Päivitetty viimeksi: 11. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus