Postupak : 2017/2174(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0074/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0074/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.29

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0134

IZVJEŠĆE     
PDF 603kWORD 56k
22.3.2018
PE 613.468v02-00 A8-0074/2018

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2016.

(2017/2174(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Bart Staes

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2016.

(2017/2174(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2016., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0084/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora(4), a posebno njezin članak 24.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0074/2018),

1.  daje razrješnicu direktoru Agencije za suradnju energetskih regulatora za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Agencije za suradnju energetskih regulatora, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2016.

(2017/2174(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2016., s odgovorom Agencije(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0084/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora(9), a posebno njezin članak 24.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0074/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Agencije za suradnju energetskih regulatora, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2016.

(2017/2174(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0074/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

B.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(11) Agencije za suradnju energetskih regulatora („Agencija”) za financijsku godinu 2016. njezin konačni proračun iznosio 15 872 582 EUR, što je povećanje od 40,89 % u odnosu na 2015. godinu; budući da se proračun Agencije uglavnom financira iz proračuna Unije; budući da je do povećanja došlo zbog novih dodatnih zadaća kojima je proširen mandat Agencije, uključujući uspostavu unutarnjeg energetskog tržišta;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2014.

1.  podsjeća da se, u skladu sa sporazumom o sjedištu između Agencije i Vlade Republike Slovenije, u Sloveniji treba uspostaviti europska škola; izražava žaljenje, međutim, zbog činjenice da ni nakon više od četiri godine od tog sporazuma europska škola još nije uspostavljena;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2016. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 98,11 %, čime je postignut utvrđeni cilj Agencije i ostvaren porast od 3,02 % u usporedbi s 2015.; napominje, nadalje, da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 59,95 %, što je smanjenje od 14,93 % u usporedbi s 2015.;

Obveze i prijenosi

3.  prima na znanje, prema izvješću Revizorskog suda, vrlo visoku razinu prijenosa rezerviranih odobrenih sredstava za glavu III. (operativni rashodi) u iznosu od 4 900 000 EUR (86 %), u usporedbi s 1 400 000 EUR (59 %) 2015. godine; napominje, nadalje, da su ti prijenosi uglavnom povezani s dugoročnom prirodom provedbe Uredbe (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća(12), u iznosu od 4 700 000 2016., u usporedbi s 1 100 000 2015. godine;

4.  napominje da je, prema odgovoru Agencije, razlog za visoku razinu prijenosa vrijeme godišnjeg ugovornog ciklusa koje je utvrđeno 2013., kada je Agencija na kraju godine primila znatna dodatna proračunska sredstva za projekt REMIT; napominje, međutim, da su odobrena sredstva za preuzimanje obveza za financijsku godinu 2016. u okviru proračunskih rashoda za REMIT izvršena na najvišoj razini od 100 %; prima na znanje da će Agencija analizirati korištenje diferenciranih proračunskih odobrenih sredstava iz glave III.; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o odluci donesenoj u vezi s time;

5.  napominje da prijenosi mogu često biti djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija te ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna, niti su uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako ih Agencija planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu; međutim ističe da bi visok udio ukinutih prijenosa (9,8 %) mogao upućivati na netočno planiranje proračuna;

Politika povezana s osobljem

6.  napominje da je Agencija na kraju 2016. zapošljavala 112 članova osoblja, 60 članova privremenog osoblja (od 69 radnih mjesta odobrenih u okviru proračuna Unije), 26 članova ugovornog osoblja, četiri upućena nacionalna stručnjaka, 12 stažista, 8 privremenih zaposlenika i dvoje stručnjaka iz Savezne komisije za energetsku regulaciju; napominje da je Agencija 2016. primila 15 dodatnih privremenih radnih mjesta; napominje da su, u pogledu broja svih popunjenih radnih mjesta, žene činile 38 % zaposlenih, a muškarci 62 %;

7.  napominje da je prema kadrovskoj analizi 75,2 % radnih mjesta Agencije povezano s operativnim aktivnostima, 19,01 % je u području administrativne podrške i koordinacije, a 5,79 % je neutralno;

8.  ističe da bi ravnoteža između privatnog i poslovnog života trebala biti dio politike zapošljavanja Agencije; napominje da proračunska sredstva potrošena na aktivnosti za dobrobit iznose 133,12 EUR po članu osoblja i da je 2016. za osoblje organiziran dan izvan ureda; primjećuje da prosječni broj dana bolovanja po zaposleniku iznosi šest dana;

9.  pozdravlja odluku o prevenciji psihološkog i seksualnog uznemiravanja koju je upravni odbor donio 2017.; podržava obuku i informativna predavanja koji su organizirani kako bi se povećala razina osviještenosti osoblja;

10.  sa zadovoljstvom primjećuje da tijekom 2016. Agencija nije zaprimila nijednu pritužbu, tužbu ili prijavu povezanu sa zapošljavanjem ili otpuštanjem osoblja;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa, transparentnost te demokratičnost

11.  prima na znanje da je Agencija 2016. nastavila s provedbom politika povezanih s etikom i integritetom, kao što su politika sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa te politike povezane sa zviždačima i borbom protiv prijevara; napominje da 2016. nije bio zabilježen nijedan slučaj u vezi sa zviždačima;

12.  prima na znanje da je Agencija na svojoj internetskoj stranici objavila izjave o sukobima interesa te životopise članova i zamjenika Odbora regulatora;

13.  pozdravlja odluku o uvođenju registra sastanaka direktora Agencije s vanjskim dionicima koja je stupila na snagu u studenom 2017.; poziva Agenciju da ubrza taj proces, koji će se ocjenjivati u postupku davanja razrješnice za 2017.;

14.  prima na znanje ostavku člana upravnog odbora za kojeg je utvrđen potencijalni sukob interesa;

15.  prima na znanje razloge za odbijanje pristupa dokumentima; očekuje da Agencija, ako se koristi mogućnošću odbijanja pristupa dokumentima u nastojanju da se zaštite povjerljivi ili osobni podaci, postupa strogo u skladu sa zakonima i propisima;

Glavna postignuća

16.  pozdravlja tri glavna postignuća u 2016. koja je Agencija utvrdila, točnije:

–  početak cjelovitog nadzora nad trgovanjem veleprodajnim energetskim proizvodima diljem Unije u skladu s Uredbom (EU) br. 1227/2011;

–  usvajanje odluke kojom se zahtijeva uvođenje dodjele kapaciteta na austrijsko-njemačkoj granici;

–  objavu godišnjeg izvješća o praćenju tržišta o preostalim preprekama za unutarnje energetsko tržište;

17.  pozdravlja činjenicu da Agencija koristi pokazatelje učinka i ishoda kako bi mjerila svoju uspješnost; međutim, žali zbog toga što ne postoje ni sustavne ex ante procjene za planiranje i nadzor ni sustavne ex post evaluacije za mjerenje uspješnosti;

Unutarnja kontrola

18.  prima na znanje da je 2016. provedena procjena učinkovitosti 16 standarda unutarnje kontrole; napominje da su u cilju jačanja kontrolnog okruženja utvrđena sljedeća područja: IT upravljanje i sigurnost, kontinuitet poslovanja, upravljanje dokumentima; napominje da se Agencija pridržava minimalnih zahtjeva na kojima se temelji svaki standard unutarnje kontrole; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o provedenim mjerama;

19.  sa zadovoljstvom primjećuje da 2016. nisu zabilježeni ozbiljni ili značajni nedostaci u standardima unutarnje kontrole Agencije;

Unutarnja revizija

20.  napominje da je, prema izvješću Revizorskog suda, Služba Komisije za unutarnju reviziju u svojem revizijskom izvješću iz svibnja 2016. naglasila veliku potrebu za razjašnjavanjem uloga i odgovornosti te analizom radnog opterećenja u odjelu za javnu nabavu kako bi se povećala učinkovitost procesa i postupaka te znatno poboljšalo planiranje i praćenje nabave; prima na znanje da su se Agencija i Služba za unutarnju reviziju dogovorile oko plana za poduzimanje korektivnih mjera; prima na znanje da je Agencija konstatirala da su od šest preporuka dvije „vrlo važne” i tri „važne” već zaključene te da je Agencija do listopada 2017. planirala zaključiti preostalu preporuku; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o poduzetim mjerama;

21.  prima na znanje da je Služba za unutarnju reviziju u veljači 2016. provela temeljitu procjenu rizika i procjenu rizika u području IT-a; napominje da je ta ocjena rezultirala novim strateškim revizijskim planom Agencije za razdoblje od 2017. do 2019., formuliranjem revizijskih tema za sljedeće razdoblje planiranja i definiranjem pet mjera koje su trebale biti dovršene do kraja 2017.; sa zanimanjem iščekuje informacije o revizijama Službe za unutarnju reviziju koje će Agencija navesti u svom godišnjem izvješću o radu za 2017.;

o

o o

22.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2018.(13) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

15

+

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

S&D

Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 417, 6.12.2017., str. 25.

(2)

SL C 417, 6.12.2017., str. 25.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 211, 14.8.2009., str. 1.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 417, 6.12.2017., str. 25.

(7)

SL C 417, 6.12.2017., str. 25.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 211, 14.8.2009., str. 1.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

SL C 113, 30.3.2016., str. 169.

(12)

Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (SL L 326, 8.12.2011., str. 1.).

(13)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posljednje ažuriranje: 25. travnja 2018.Pravna napomena