Postupak : 2017/2184(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0075/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0075/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.65

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0170

IZVJEŠĆE     
PDF 599kWORD 56k
22.3.2018
PE 613.433v02-00 A8-0075/2018

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2016.

(2017/2184(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Brian Hayes

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2016.

(2017/2184(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2016., s odgovorom Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05943/2018 – C8-0093/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 557/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2(4), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0075/2018),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2016.

(2017/2184(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2016., s odgovorom Zajedničkog poduzeća(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05943/2018 – C8-0093/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 557/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2(9), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0075/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2016.

(2017/2184(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0075/2018),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove („Zajedničko poduzeće IMI”) osnovano u prosincu 2007. na razdoblje od 10 godina kako bi se znatno poboljšala učinkovitost i djelotvornost postupka razvoja lijekova s dugoročnim ciljem da farmaceutski sektor proizvodi učinkovitije i sigurnije inovativne lijekove;

B.  budući da je donošenjem Uredbe Vijeća (EU) br. 557/2014(11) u svibnju 2014. Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 („Zajedničko poduzeće IMI 2”) u lipnju 2014. zamijenilo Zajedničko poduzeće IMI kako bi se dovršile istraživačke aktivnosti Sedmoga okvirnog programa te produljio vijek trajanja Zajedničkog poduzeća do 31. prosinca 2024.;

C.  budući da su osnivači Zajedničkog poduzeća Unija, koju predstavlja Komisija, i Europska federacija farmaceutske industrije i udruženja;

D.  budući da maksimalan doprinos Unije Zajedničkom poduzeću IMI za razdoblje od deset godina iznosi 1 000 000 000 EUR i isplaćuje se iz proračuna Sedmoga okvirnog programa te da članovi osnivači trebaju jednako pridonositi pokrivanju tekućih troškova, svaki u iznosu koji ne premašuje 4 % ukupnog doprinosa Unije;

E.  budući da maksimalan doprinos Unije Zajedničkom poduzeću IMI 2 za razdoblje od deset godina iznosi 1 638 000 000 EUR i isplaćuje se iz proračuna programa Obzor 2020. i doprinosa članova koji, osim Komisije, moraju sudjelovati u pokrivanju 50 % tekućih troškova te bi trebali sudjelovati u pokrivanju operativnih troškova doprinosima u gotovini, naravi ili na oba načina u iznosu jednakom financijskom doprinosu Unije;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da, prema mišljenju Revizorskog suda, računovodstvena dokumentacija Zajedničkog poduzeća IMI 2 za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje financijsko stanje Zajedničkog poduzeća na dan 31. prosinca 2016. te rezultate poslovanja, novčane tokove i promjene u neto imovini za godinu završenu tim danom, u skladu s Financijskom uredbom i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije te se temelji na međunarodno prihvaćenim računovodstvenim standardima za javni sektor;

2.  prima na znanje mišljenje Revizorskog suda da su transakcije prikazane u godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća IMI 2 za 2016. godinu zakonite i pravilne u svim bitnim aspektima;

3.  napominje da je konačni proračun za financijsku godinu 2016. za provođenje Sedmog okvirnog programa i izvršenje programa Obzor 2020. uključivao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 307 053 000 EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 263 423 000 EUR; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iznosila 94,1 %, (povećanje od 3,06 % u odnosu na 2015.);

4.  izražava žaljenje zbog činjenice da su odobrena sredstva za plaćanja već treću godinu za redom ispod 75 %: 2016. godine iznosila su 69,6 %; napominje, međutim, da je broj plaćanja porastao za 63 % (s 46 na 75), a plaćeni iznos za 30 % (s 134 514 000 EUR na 175 182 730 EUR) u odnosu na 2015. godinu, što predstavlja najveće brojke Zajedničkog poduzeća IMI 2 do sada. poziva Zajedničko poduzeće IMI 2 da tijelu nadležnom za davanje razrješnice dostavi ažurirane informacije i da za postupak sljedeće godine poboljša odobrena sredstva za plaćanja;

5.  napominje da je od 1 000 000 000 EUR sredstava iz Sedmog okvirnog programa dodijeljenih Zajedničkom poduzeću IMI, Zajedničko poduzeće IMI 2 do kraja 2016. preuzelo obveze u iznosu od 966 000 000 EUR i isplatilo 648 000 000 EUR; primjećuje da je razlog visoke razine nepodmirenih plaćanja u iznosu od 318 000 000 EUR (32 %) uglavnom početno kašnjenje u provedbi aktivnosti iz Sedmog okvirnog programa tijekom prvih godina djelovanja Zajedničkog poduzeća IMI;

6.  napominje da je od 1 000 000 000 EUR doprinosa koje članovi industrije trebaju uplatiti za aktivnosti Zajedničkog poduzeća IMI do kraja 2016. Zajedničko poduzeće IMI 2 potvrdilo doprinose u naravi te novčane doprinose u iznosu od 403 000 000 EUR; ističe da su članovi industrije Zajedničko poduzeće IMI 2 izvijestili o dodatnih 103 000 000 EUR doprinosa u naravi koji nisu bili potvrđeni; ističe činjenicu da su, slijedom toga, na kraju 2016. doprinosi u naravi te novčani doprinosi članova industrije iznosili ukupno 506 000 000 EUR, dok su novčani doprinosi EU-a aktivnostima Zajedničkog poduzeća IMI u okviru Sedmog okvirnog programa iznosili 728 000 000 EUR;

7.  sa zabrinutošću napominje da je od 1 638 000 000 EUR sredstava iz programa Obzor 2020. dodijeljenih Zajedničkom poduzeću IMI do kraja 2016. Zajedničko poduzeće IMI 2 preuzelo obveze u iznosu od 515 000 000 EUR (31 %) i isplatilo 111 000 000 EUR (7 % dodijeljenih sredstava) za provedbu svojeg prvog kruga projekata; prima na znanje činjenicu da je niska razina plaćanja ponajprije uzrokovana vremenom koje je potrebno konzorcijima za projekte za sklapanje sporazuma o bespovratnim sredstvima u okviru Obzora 2020. s partnerima iz industrije, što dovodi do kašnjenja planiranog pretfinanciranja u okviru Zajedničkog poduzeća IMI za određenu godinu; nadalje napominje da je za projekte u sklopu programa za ebolu i antimikrobnu rezistenciju, uglavnom zbog smanjenja epidemije, zatraženo manje sredstava nego što je bilo predviđeno u početnim proračunima za projekte, koji su bili navedeni u prethodnim izvješćima Revizorskog suda i Zajedničkog poduzeća IMI 2;

8.  napominje da je od 1 638 000 000 EUR doprinosa u naravi te novčanih doprinosa koje članovi industrije i pridruženi partneri trebaju dati za aktivnosti Zajedničkog poduzeća IMI 2, izvršni direktor potvrdio 47 200 000 EUR, a dodatan iznos od 36 600 000 EUR prijavljen je do kraja 2016.; nadalje napominje da su, slijedom toga, na kraju 2016. ukupni doprinosi članova industrije aktivnostima Zajedničkog poduzeća IMI 2 u okviru programa Obzor 2020. iznosili 83 800 000 EUR, dok su novčani doprinosi EU-a iznosili 135 000 000 EUR; napominje da je razlika uzrokovana unaprijed izvršenim plaćanjima korisnicima za pokretanje projekata aktivnosti; ističe činjenicu da su u ovoj fazi provedbe programa za 25 projekata u okviru programa Obzor 2020. dodijeljena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 275 800 000 EUR iz sredstava Unije te doprinosi industrije u naravi u iznosu od 249 100 000 EUR;

Strategija za borbu protiv prijevara

9.  prima na znanje da je strategija Zajedničkog poduzeća IMI 2 za borbu protiv prijevara u skladu sa zajedničkom strategijom borbe protiv prijevara Glavne uprave za istraživanje i inovacije; sa žaljenjem otkriva da je 2016. OLAF-u bio prijavljen jedan slučaj sumnje na prijevaru, te je na temelju priložene dokumentacije OLAF odlučio odbaciti predmet; napominje da je Zajedničko poduzeće istodobno provelo neovisnu financijsku reviziju koja je zaključena uz manju prilagodbu i bez značajnih nalaza; sa zadovoljstvom primjećuje učinkovitost preventivnih i korektivnih mjera protiv prijevara poduzetih u skladu sa strategijom borbe protiv prijevara; prepoznaje potrebu za daljnjim oprezom u tom pogledu;

Unutarnja revizija

10.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju izdala završno revizijsko izvješće o kontrolama doprinosa u naravi koji su 21. siječnja 2016. dodijeljeni Zajedničkom poduzeću IMI 2; ističe činjenicu da je Služba za unutarnju reviziju preporučila da Zajedničko poduzeće IMI 2 pruži jasnije upute o metodologiji certificiranja koju primjenjuju vanjski revizori te da ojača procese provjere i odobravanja potvrda, razvije strategije, postupke i smjernice s jasnim upravnim odgovornostima i vremenske okvire za kontrolu doprinosa u naravi, poveća vrijednost operativnih i financijskih ex ante i ex post kontrola te provjerava kvalitetu računovodstvenih podataka;

11.  pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće IMI 2 pripremilo akcijski plan koji je odobrila Služba za unutarnju reviziju 26. veljače 2016. te da su sve četiri preporuke provedene u dogovorenom roku tijekom 2016., čime se preostali rizik približio razumnom jamstvu;

Sustavi unutarnje kontrole

12.  potvrđuje činjenicu da je Zajedničko poduzeće IMI 2 uspostavilo djelotvorne postupke ex ante kontrole koji se temelje na pregledima financijske i operativne dokumentacije te da provodi ex post revizije zahtjeva za bespovratna sredstva u sklopu Sedmog okvirnog programa; napominje da je preostala stopa za ex post revizije o kojoj je Zajedničko poduzeće izvijestilo na kraju 2016. iznosila 1,67 %;

13.  sa žaljenjem primjećuje da je na kraju 2016., tj. treće godine provedbe programa Obzor 2020., Zajedničko poduzeće 2 tek djelomično uskladilo svoje kontrolne sustave sa zajedničkim alatima Komisije za upravljanje bespovratnim sredstvima i njihovo praćenje u okviru programa Obzor 2020; napominje da se prioritet treba dati brzom dovršetku procesa integracije; priznaje, međutim, da je postignut znatan napredak u bliskoj suradnji sa službama Komisije, čime bi se trebalo omogućiti Zajedničkom poduzeću IMI 2 da od početka 2018. izvješćivanje o projektima, praćenje i plaćanja izvršava putem zajedničkih alata u okviru Obzora 2020.;

14.  sa žaljenjem napominje da je u Zajedničkom poduzeću IMI 2 došlo do određenih kašnjenja u plaćanjima korisnicima (sveučilištima, istraživačkim organizacijama te malim i srednjim poduzećima); napominje da je vrijeme za plaćanje od 90 dana za privremena plaćanja premašeno za 5 dana u 2016. godini; potvrđuje korektivne mjere koje je poduzelo Zajedničko poduzeće IMI 2 kako bi se stanje poboljšalo, osobito jačanjem suradnje s projektnim konzorcijima, preispitivanjem internih postupaka i zapošljavanjem dodatnog osoblja za financijsku jedinicu; potvrđuje u tom pogledu da je prosječno vrijeme za plaćanje za završna plaćanja troškova koje su tražili korisnici iznosilo 62 dana;

Komunikacija

15.  svjestan je da Zajedničko poduzeće IMI 2 treba uz posredovanje institucija EU-a informirati građane Unije o važnim istraživanjima i suradnjama u koje je uključeno, naglašava da je važno isticati stvarna poboljšanja koja su rezultat njegova rada, napominje da su rezultati tih troškova važan dio mandata Zajedničkog poduzeća IMI 2 te da ono surađuje s drugim zajedničkim poduzećima na promicanju javne svijesti o koristima njihova rada;

Završne primjedbe

16.  poziva Komisiju da se pobrine da Zajedničko poduzeće IMI 2 izravno sudjeluje u postupku o preispitivanju u sredini programskog razdoblja Obzora 2020. u području daljnjeg pojednostavnjenja i usklađivanja zajedničkih poduzeća.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 426, 12.12.2017., str. 49.

(2)

SL C 426, 12.12.2017., str. 49.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 169, 7.6.2014., str. 54.

(5)

SL L 38, 7.2.2014., str. 2.

(6)

SL C 426, 12.12.2017., str. 49.

(7)

SL C 426, 12.12.2017., str. 49.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 169, 7.6.2014., str. 54.

(10)

SL L 38, 7.2.2014., str. 2.

(11)

Uredba Vijeća (EU) br. 557/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 (SL L 169, 7.6. 2014., str. 54.).

Posljednje ažuriranje: 11. travnja 2018.Pravna napomena