Postup : 2017/2184(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0075/2018

Predkladané texty :

A8-0075/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.65

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0170

SPRÁVA     
PDF 536kWORD 56k
22.3.2018
PE 613.433v02-00 A8-0075/2018

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2016

(2017/2184(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Brian Hayes

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2016

(2017/2184(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8‑0093/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 557/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2(4), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0075/2018),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2016

(2017/2184(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou spoločného podniku(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(7) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8‑0093/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 557/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2(9), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0075/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2016

(2017/2184(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0075/2018),

A.  keďže spoločný podnik pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky (ďalej len „spoločný podnik IIL 2“) bol zriadený v decembri 2007 na obdobie 10 rokov s cieľom výrazne zvýšiť efektivitu a účinnosť procesu vývoja liekov s dlhodobým cieľom, aby farmaceutické odvetvie vyrábalo účinnejšie a bezpečnejšie inovačné lieky;

B.  keďže v dôsledku prijatia nariadenia Rady (EÚ) č. 557/2014(11) v máji 2014 nahradil v júni 2014 spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (ďalej len „spoločný podnik IIL 2“) spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky s cieľom dokončiť výskumné činnosti podľa siedmeho rámcového programu, a predĺžilo sa tým trvanie spoločného podniku do 31. decembra 2024,

C.  keďže Únia, ktorú zastupuje Komisia, a Európska federácia farmaceutického priemyslu a farmaceutických združení sú zakladajúcimi členmi spoločného podniku;

D.  keďže maximálna výška príspevku Únie spoločnému podniku na obdobie 10 rokov je 1 000 000 000 EUR, ktoré sa uhradia z rozpočtu siedmeho rámcového programu, a zakladajúci členovia prispejú na prevádzkové náklady rovnakým dielom, pričom každý z nich poskytne príspevok nepresahujúci 4 % celkového príspevku Únie;

E.  keďže maximálny príspevok Únie spoločnému podniku IIL 2 na obdobie 10 rokov je 1 638 000 000 EUR, pričom táto suma má byť vyplatená z rozpočtu Horizontu 2020, a členovia – okrem Komisie – majú prispievať na 50 % prevádzkových nákladov, a to peňažnými alebo nepeňažnými príspevkami, alebo v ich kombinácii vo výške, ktorá zodpovedá finančnému príspevku Únie;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  berie na vedomie, že podľa názoru Európskeho dvora audítorov (ďalej len „Dvor audítorov“) účtovná závierka spoločného podniku IIL 2 za rok končiaci sa 31. decembra 2016 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu spoločného podniku k 31. decembru 2016, výsledky jeho operácií, peňažné toky a zmeny čistých aktív za vtedy končiaci rozpočtový rok v súlade s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie a ktoré vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor;

2.  berie na vedomie bezvýhradné stanovisko Dvora audítorov, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou spoločného podniku IIL 2 za rozpočtový rok 2016 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

3.  konštatuje, že konečný disponibilný rozpočet na rok 2016 na plnenie siedmeho rámcového programu a programu Horizont 2020 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 307 053 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 263 423 000 EUR; konštatuje, že miera využitia viazaných rozpočtových prostriedkov bola 94,1 % (zvýšenie o 3,06 % v porovnaní s rokom 2015);

4.  s poľutovaním konštatuje, že platobné rozpočtové prostriedky boli už tretí rok po sebe nižšie ako 75 %: v roku 2016 boli na úrovni 69,6 %; konštatuje však, že počet platieb vzrástol o 63 % (zo 46 na 75) a vyplatená suma o 30 % (zo 134 514 000 EUR na 175 182 730 EUR) v porovnaní s rokom 2015, čo je doteraz najvyššie číslo pre spoločný podnik IIL 2; vyzýva spoločný podnik IIL 2, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložil aktualizované informácie a aby zvýšil platobné rozpočtové prostriedky na budúcoročný postup;

5.  konštatuje, že zo sumy 1 miliarda EUR, ktorá bola vyčlenená pre spoločný podnik IIL z finančných prostriedkov siedmeho rámcového programu, prijal do konca roka 2016 spoločný podnik IIL 2 záväzky vo výške 966 miliónov EUR a vykonal platby vo výške 648 miliónov EUR; konštatuje, že vysoká miera neuhradených platieb vo výške 318 miliónov EUR (32 %) bola spôsobená najmä oneskoreným začiatkom činností siedmeho rámcového programu v priebehu prvých rokov existencie spoločného podniku IIL;

6.  konštatuje, že z príspevkov členov z priemyselnej sféry na činnosti spoločného podniku IIL vo výške 1 miliardy EUR potvrdil do konca roka 2016 spoločný podnik IIL 2 nepeňažné a peňažné príspevky vo výške 403 000 000 EUR; poukazuje na to, že členovia spoločného podniku IIL 2 vykázali ďalších 103 000 000 EUR vo forme nepeňažných príspevkov, ktoré neboli potvrdené; zdôrazňuje skutočnosť, že v dôsledku toho dosiahli nepeňažné a peňažné príspevky priemyselných členov na konci roka 2016 celkovú výšku 506 000 000 EUR v porovnaní s peňažnými príspevkami Únie zo siedmeho rámcového programu na činnosti spoločného podniku IIL vo výške 728 000 000 EUR;

7.  so znepokojením konštatuje, že zo sumy 1 638 000 000 EUR vyčlenenej pre spoločný podnik IIL z finančných prostriedkov programu Horizont 2020 do konca roka 2016 spoločný podnik IIL 2 prijal záväzky vo výške 515 000 000 EUR (31 %) a uhradil platby vo výške 111 000 000 EUR (7 % vyčlenených finančných prostriedkov) na vykonávanie prvého súboru projektov; uznáva, že nízka miera platieb je spôsobená najmä časom, ktorý potrebujú projektové konzorciá na uzavretie dohôd o grante v rámci programu Horizont 2020 s partnermi z odvetvia, čo spôsobuje oneskorenie predbežného financovania spoločného podniku IIL plánovaného na daný rok; ďalej konštatuje, že projekty v rámci programov týkajúcich sa eboly a v oblasti antimikrobiálnej rezistencie si vyžiadali menej finančných prostriedkov, než sa predpokladalo v pôvodných rozpočtoch na tieto projekty, a to najmä v dôsledku poklesu epidémie, čo bolo uvedené v predchádzajúcich správach Dvoru audítorov a spoločného podniku IIL 2;

8.  konštatuje, že zo sumy 1 638 000 000 EUR v podobe nepeňažných a peňažných príspevkov, ktoré majú poskytnúť členovia odvetvia a pridružení partneri na činnosť spoločného podniku IIL 2, pričom 47 200 000 EUR potvrdil výkonný riaditeľ a ďalšia suma vo výške 36 600 000 EUR sa vykázala do konca roku 2016; konštatuje, že v dôsledku toho dosiahli celkové príspevky priemyselných členov na činnosti spoločného podniku IIL 2 v rámci programu Horizont 2020 na konci roka 2016 sumu 83 800 000 EUR, pričom výška peňažného príspevku EÚ bola 135 000 000 EUR; berie na vedomie, že rozdiel bol spôsobený zálohovými platbami príjemcom na činnosti súvisiace so spustením projektov; zdôrazňuje skutočnosť, že v tejto fáze vykonávania programu sa vyčlenili záväzky vo výške 275 800 000 EUR z finančných prostriedkov Únie a 249 100 000 EUR z nepeňažných príspevkov priemyselných partnerov na 25 projektov programu Horizont 2020;

Stratégia boja proti podvodom

9.  konštatuje, že spoločný podnik IIL 2 uplatňuje stratégiu boja proti podvodom, ktorá je v súlade so spoločnou stratégiou v oblasti boja proti podvodom Generálneho riaditeľstva pre výskum a inováciu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v roku 2016 bol úradu OLAF oznámený jeden prípad podozrenia, pričom tento úrad na základe poskytnutej dokumentácie rozhodol, že prípad zamietne; berie na vedomie, že spoločný podnik zároveň vykonal nezávislý finančný audit, ktorý uzavrel s malou úpravou a bez závažných podstatných zistení; s uspokojením berie na vedomie účinnosť preventívnych a nápravných opatrení na boj proti podvodom prijatých v súlade so stratégiou boja proti podvodom; uznáva, že je potrebné tejto veci naďalej venovať pozornosť;

Vnútorný audit

10.  berie na vedomie, že Útvar pre vnútorný audit (IAS) vydal 21. januára 2016 záverečnú správu o audite s názvom Kontroly nepeňažných príspevkov spoločnému podniku IIL 2; zdôrazňuje skutočnosť, že IAS odporučil, aby spoločný podnik IIL 2 poskytol presnejšie pokyny týkajúce sa metodiky osvedčovania, ktorú majú uplatňovať externí audítori, a aby posilnil proces preskúmania a schvaľovania osvedčení, vypracoval stratégiu, postupy a usmernenia s jasnými riadiacimi úlohami a harmonogram opatrení na kontrolu nepeňažných príspevkov, zvýšil hodnotu prevádzkovej a finančnej kontroly ex ante a ex post a vykonával kontroly kvality účtovných údajov;

11.  víta skutočnosť, že spoločný podnik IIL 2 pripravil akčný plán, ktorý 26. februára 2016 schválil útvar IAS, a že všetky štyri odporúčania boli v priebehu roka 2016 vykonané v rámci dohodnutých lehôt, čím sa reziduálne riziko zmiernilo a priblížilo k primeranému uisteniu;

Systémy vnútornej kontroly

12.  uznáva skutočnosť, že spoločný podnik IIL 2 zaviedol účinné postupy kontroly ex ante založené na finančných a prevádzkových administratívnych kontrolách a vykonáva audity ex post výkazov nákladov pri grantoch v rámci siedmeho rámcového programu; konštatuje, že zostatková miera pri auditoch ex post vykázaná spoločným podnikom IIL 2 na konci roka 2016 bola 1,67 %;

13.  s poľutovaním konštatuje, že na konci roka 2016, ktorý bol tretím rokom plnenia programu Horizont 2020, bola integrácia systémov kontroly spoločného podniku IIL 2 so spoločnými nástrojmi Komisie na riadenie a monitorovanie grantov v rámci programu Horizont 2020 dokončená len čiastočne; a že je prednostne potrebné urýchlene dokončiť proces integrácie; uznáva však, že sa dosiahol výrazný pokrok v úzkej spolupráci s útvarmi Komisie, čo by malo umožniť, aby sa akékoľvek podávanie správ, monitorovanie a platby súvisiace s projektom v rámci spoločného podniku IIL 2 uskutočňovali prostredníctvom spoločných nástrojov programu Horizont 2020 od začiatku roka 2018;

14.  s poľutovaním konštatuje, že spoločný podnik IIL 2 zaznamenal niekoľko omeškaní platieb príjemcom (univerzity, výskumné organizácie a MSP); konštatuje, že cieľová lehota 90 dní na vyplatenie prostriedkov, pokiaľ ide o predbežné platby, bola v roku 2016 prekročená o 5 dní; berie na vedomie nápravné opatrenia, ktoré prijal spoločný podnik IIL 2 na zlepšenie situácie, najmä posilnením spolupráce s projektovými konzorciami, preskúmaním vnútorných postupov a prijatím nových zamestnancov na finančné oddelenie; v tejto súvislosti uznáva, že priemerná lehota na vyplatenie prostriedkov, pokiaľ ide o záverečné úhrady nákladov, ktoré vykázali prijímatelia, bola 62 dní;

Komunikácia

15.  uznáva, že je potrebné, aby spoločný podnik IIL 2 prostredníctvom inštitúcií Únie informoval občanov Únie o dôležitom výskume a spolupráci, ktoré vykonáva, zdôrazňuje, že je potrebné poukazovať na skutočné zlepšenia, ktoré boli dosiahnuté v rámci tejto činnosti, konštatuje, že výsledky takýchto výdavkov tvoria významnú súčasť mandátu spoločného podniku IIL 2 a že spolupracuje s ostatnými spoločnými podnikmi pri podpore informovanosti verejnosti o prínose ich činnosti;

Záverečné poznámky

16.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila priamu účasť spoločného podniku IIL 2 na procese preskúmania programu Horizont 2020 v polovici trvania v oblasti ďalšieho zjednodušovania a harmonizácie spoločných podnikov.

INFORMÁCIA O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 49.

(2)

Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 49.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 54.

(5)

Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(6)

Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 49.

(7)

Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 49.

(8)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 54.

(10)

Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(11)

Nariadenie Rady (EÚ) č. 557/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (Ú. v. EÚ L 169, 7. 6. 2014, s. 54).

Posledná úprava: 11. apríla 2018Právne oznámenie